OPRACOWANIE PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE PROJEKTU"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE PROJEKTU ADAPTACJA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA PROJEKTU POWTARZALNEGO BUDYNKU GARAśOWEGO, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, INSTALACJE WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE, PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA; WYSZCZEGÓLNIENIE; -OŚWIADCZENIE AUTORÓW OPRACOWANIA /strona tytuowa/ -WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z ZAŁACZNIKIEM GRAFICZNYM -DECYZJA ZUD CZĘŚĆ OPISOWA -Opis techniczny adaptacji projektu gotowego -Opis do projektu zagospodarowania działki -Informacja dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia, -Obliczenia sprawdzające CZĘŚĆ RYSUNKOWA /projekt zagospodarowania działki/ ZAŁĄCZNIKI; -UPRAWIENIA PROJEKTANTÓW -PRZYNALEśNIŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY PROJEKTANTÓW Krasnystaw MAJ 2008r.

2 2 OPIS TECHNICZNY ADAPTACJI PROJEKTU POWTARZALNEGO BUDYNKU GARAśOWEGO 1. Dane konstrukcyjno-budowlane 1.1.Przeznaczenie budynku i charakterystyka Projektowany budynek jako wolnostojący budynek garaŝowy, zaprojektowany jako parterowy, nie podpiwniczony w technologii murowanej. Budynek przykryty dachem dwuspadowym drewnianym, kryty blachą trapezową powlekaną. Budynek przeznaczony jest do przechowywania sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych o róŝnych gabarytach. 1.2.Układ konstrukcyjny Budynek posadowiony na stopach fundamentowych Ŝelbetowych /rozwiązania nie zmienione jak w adaptowanym projekcie /. Ściany fundamentowe /rozwiązania nie zmienione jak w adaptowanym projekcie /. Ściany zewnętrzne /rozwiązania nie zmienione jak w adaptowanym projekcie/, dach drewniany o konstrukcji lekkiej wiązarowej /rozwiązania nie zmienione jak w adaptowanym projekcie/ pozostałe elementy konstrukcyjne /rozwiązania nie zmienione jak w adaptowanym projekcie/ 1.3. Podstawowe dane techniczne adaptowanego budynku: - powierzchnia zabudowy - 228,10 m 2 - powierzchnia uŝytkowa - 204,40 m 2 - powierzchnia całkowita - 228,10 m 2 - kubatura - 934,00 m 3 2. Warunki gruntowo - wodne Warunki geotechniczne są korzystne. PodłoŜe jest jednorodne, grunt jednolity, nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Przyjęto, Ŝe poziom wód gruntowych znajduje się poniŝej poziomu posadowienia fundamentów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych warunków (Dz. U. Nr 126, poz. 839 ) ustalono: dla budynków projektowanych objętych I kategorią geotechniczną ustalono napręŝenia dopuszczalne na grunt qfn=150 kpa. Zalecenia zawarte w niniejszym projekcie - Prace ziemne i fundamentowe prowadzić w okresach suchych - Na etapie prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę, aby pod fundamentami nie pozostały nasypy - Odbiór wykopów w przypadku stwierdzenia w wykopach gruntów odmiennych od opisanych - Uwaga na moŝliwość występowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia poziemnego w obrębie placu budowy g

3 Poziom wód gruntowych znajduje się poniŝej projektowanego posadowienia stóp fundamentowych budynku, dlatego nie zachodzi konieczność wykonywania badań geologicznych. Budynek objęty jest I kategorią geotechniczną. 3 3.Dane ogólne -brak negatywnego oddziaływania na środowisko /hałas, wibracje itp./ -kategoria zagroŝenia PM -warunki gruntowe proste -głębokość posadowienia stóp fundamentowych 1,25m od poziomu 0 -strefa obciąŝenia śniegiem - III -strefa obciąŝenia wiatrem I Budynek naleŝy wykonać według załączonego projektu budowlanego z uwzględnieniem kolorem czerwonym zmian zawartych w gotowym projekcie. 3.1 Konstrukcja więźby dachowej W związku z lokalizacją budynku w III strefie obciąŝenia śniegiem dokonano sprawdzających obliczeń wg PN 80/B-02010Az/1. Przy zestawieniu obciąŝeń na 1 m 2 powierzchni dachu przyjęto pokrycie z blacy trapezowej powlekanej T55 gr 0,75mm. W związku z powyŝszymi zmianami po dokonaniu obliczeń sprawdzających - nie zachodzi konieczność zmiany przekrojów elementów konstrukcji więźby dachu. 4. WyposaŜenie budynku w instalacje : - oświetlenie ogólne - instalacja gniazd wtykowych - Kanalizacja deszczowa odprowadzenie wód opadowych /wolny wylew do gleby/. - Przyłącze elektryczne ziemne do budynku /przyłącze z istniejącego budynku gospodarczego w sąsiedztwie budynku garaŝowego planowanego/. 5. WYTYCZNE REALIZACYJNE 5.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych z uwagi na specyfikę projektowanego obiektu Kierownik budowy odpowiada za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanej inwestycji ze zwróceniem szczególnej uwagi na -wykonywanie robót wysokościowych, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyŝej 4,0 m -wykonywaniu robót montaŝowych budynków o rozpiętości > 6,00 m -wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyŝej 1,20m ( wykopy pod ławy fundamentowe ) -wykonywaniu robót w sąsiedztwie placów manewrowych pojazdów o duŝym natęŝeniu ruchu Z uwagi na wyŝej wymieniony zakres robót oraz fakt, Ŝe przewidywana pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni - musi być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie ( art. 21a ust1 i 1a Ustawy Prawo budowlane) Wytyczne do organizacji budowy -Realizacje budowy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną ( po szczegółowym zapoznaniu się z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadającej wymagane uprawnienia zawodowe.

4 -Roboty wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. -Bezwzględnie zaleca się wykonanie projektów wykonawczych obiektu. -Przygotować projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urządzeń oraz dostaw materiałów budowlanych -Umieścić przy wejściu na plac budowy tablice informacyjną budowy -Zapewnić odpowiednie wyposaŝenie placu budowy w sprzęt BHP i PpoŜ. -Dokonywać odbioru robót zakończonych i zanikowych -Na kaŝdym etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak teŝ stateczność poszczególnych elementów. -Wbudowywane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i bezpieczeństwa ( B ). -Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym UWAGI KOŃCOWE Niniejsze opracowanie stanowi całość z projektem budynku mieszkalnego Z uwagi na złoŝony charakter obiektu zaleca się prowadzenie robót przez firmę posiadającą doświadczenie w wykonawstwie. Dla potrzeb wykonawstwa naleŝy opracować projekt wykonawczy. Obiekt realizować po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę i uzyskania dziennika budowy. Na kaŝdym etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak teŝ stateczność poszczególnych elementów. Wbudowywane materiały muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i bezpieczeństwa ( B ). Chronić obiekt przed dostępem osób postronnych ( dzieci ). Całość prac prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym, nie dopuścić do awarii elementów konstrukcyjnych budynków istniejących. Projektowany kabel zasilający YAKY 4x35mm 2 nieosłonięty (wyjście z ziemi) winien być zabezpieczony rurą osłonową. 4

5 5 OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 233/7 W MIEJSCOWOŚCI śółkiewka 1. Podstawa opracowania Projekt został wykonany na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego ul. Sobieskiego 3, Krasnystaw. Podstawa opracowania obejmuje: - Zlecenie inwestora, - Mapa sytuacyjno wysokościowa działki w skali 1: 500, - Oględziny obiektu dokonane w maju 2008 roku wraz z wykonaniem koniecznych badań i pomiarów, - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Tekst jednolity ; Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, zmiany Dz.U. z 2006r. Nr 170,poz ), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz.U. z 2003r. Nr 75 poz. 690, zmiany Dz.U. z 2003r. Nr 33, poz 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz ). - Normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia - Przepisy BHP w budownictwie. 2.Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest Adaptacja projektu powtarzalnego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych o róŝnych gabarytach, zlokalizowanego na działce nr ewid. 233/7 w miejscowości Zółkiewka. Zakres opracowania - niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę obejmuje projekt budowlany obiektu z: - częścią opisową adaptacji projektu powtarzalnego - projektem zagospodarowania obiektu budowlanego; - część architektoniczna i konstrukcyjna budynku - opisem sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 3.Sytuacja i lokalizacja Działka nr 233/7 połoŝona w miejscowości śółkiewka. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego występuje jako działka przeznaczona pod zabudowę usługową - szkoła. Teren działki jest zabudowany budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym. Wejście i wjazd na działkę od strony południowo - wschodniej z drogi wojewódzkiej nr 837 o nawierzchni asfaltowej. Budynek objęty opracowaniem połoŝony jest w odległości 9.50m od najbliŝszej granicy z działką 233/6 Powierzchnia działki ogółem m 2. Powierzchnia zabudowy proj. budynkiem 228,10 m 2. Powierzchnia zabudowy ogółem 1290,10 m 2.

6 6 Powierzchnia dojść i dojazdów 438,34 m 2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 15,0% Wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 74,0% Zero posadowienia budynku na wysokości rzędnej wysokościowej 237,45m.n.p.m. Ukształtowanie terenu od frontu budynku - 25cm od poziomu 0, ukształtowanie terenu od tyłu budynku - 25cm od poziomu 0, Wymiary zewnętrzne budynku to- 18,25 x 12,50 m. Do budynku prowadzi ciąg pieszo jezdny utwardzony kostką brukową. Wjazdy istniejące od strony północno wschodniej z drogi wojewódzkiej i od strony południowo wschodniej jako wjazd gospodarczy. 4. Dane ogólne układ funkcjonalny Budynek objęty opracowaniem z przystosowaniem do warunków miejscowych posiada jedną kondygnacje jest podpiwniczony. Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. - NajbliŜszy budynek-gospodarczy od projektowanego budynku 16,50m - Projekt nie narusza istniejącego zadrzewienia, oraz nie przewiduje nowych nasadzeń. -Teren, w którym przewidziana jest inwestycja nie leŝy w strefie ochrony konserwatorskiej. -Teren, na którym przewidziana jest inwestycja nie leŝy w strefie szkód górniczych 4.2. Charakterystyka ekologiczna, wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, wytyczne branŝowe. Obiekt nie wpływa negatywnie na otoczenie, nie stanowi zagroŝenia dla środowiska. Spełnione są wymogi stawiane tego typu obiektom. -Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków; -Woda nie projektuje się, -Kanalizacja sanitarna nie projektuje się -Kanalizacja deszczowa odprowadzenie wód opadowych /powierzchniowo na działkę inwestora - wolny wylew do gleby/. -Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych; Obiekt projektowany nie emituje zanieczyszczeń. -Wytwarzanie odpadów stałych; Nie przewiduje się wytwarzania w budynku odpadów w postaci stałej, Ewentualne odpady i śmieci będą składowane w pojemnikach zamkniętych na terenie działki w osłonie śmietnikowej i okresowo wywoŝone na wysypisko śmieci przez słuŝby oczyszczania. -Emisja hałasu i wibracji, promieniowania w szczególności jonizującego; Obiekt projektowany nie emituje czynników szkodliwych dla ludzi. NatęŜenie hałasu w/w urządzeń < dopuszczalnego. Spełnione są wymogi norm; -PN-87/B Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczeń... -PN-88/B Ocena wpływu drgań dla ludzi w budynkach.

7 -Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje się zmian zieleni wysokiej i średniej Warunki gruntowo - wodne Warunki geotechniczne są korzystne. PodłoŜe jest jednorodne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych warunków (Dz. U. Nr 126, poz. 839 ) ustalono: dla budynków projektowanych objętych I kategorią geotechniczną ustalono napręŝenia dopuszczalne na grunt qfn=150 kpa. Budynek objęty jest I kategorią geotechniczną. 6. Ochrona p.poŝ Odległości od granic działek sąsiednich są zachowane, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Hydrant p.poŝ. usytuowany przy budynku szkoły od strony północno wschodniej. 7. Wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy Przebywanie w budynku - nie przewiduje się ; Węzeł sanitarny wyposaŝony w WC, pisuar, umywalkę, brodzik połoŝony w sąsiednim budynku warsztatowo - gospodarczym. Obiekt projektowany spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 roku poz.844).

8 8 8. INFORMACJA dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Obiekt budowlany: ADAPTACJA PROJEKTU POWTARZALNEGO - BUDYNEK GOSPODARCZY Inwestor: Powiat Krasnostawski ul. Sobieskiego o Krasnystaw 1. Zakres robót Zakres robót całego zamierzenia budowlanego budowa budynku gospodarczego, wykonanie instalacji wewnętrznych, przyłącz zewnętrznych do budynku. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. - działka w części objętej opracowaniem niezabudowana. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. - nie zinwentaryzowane elementy uzbrojenia. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania. Przewidywane zagroŝenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: - prace przy wykopach i robotach ziemnych. - prace na rusztowaniach podczas robót na dachu /wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich/, elewacji budynku. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Roboty budowlano montaŝowe prowadzone będą przez wykonawcę przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bhp na danym stanowisku pracy. Pracownicy budowlani muszą stosować środki ochrony indywidualnej ( kombinezony, rękawice, odpowiednie obuwie, okulary ochronne). Bezpośredni nadzór nad pracami na budowie sprawuje majster. 6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych,, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń.

9 9 Budowa prowadzona będzie na terenie szkolnej działki. Działka będzie ogrodzona na czas budowy, zabezpieczona przed dostępem osób postronnych /szczególnie przed dostępem młodzieŝy szkolnej/. Teren oznaczony będzie tablicą informacyjną. Prace związane z podłączeniem, badaniem i naprawą urządzeń elektrycznych podłączenia przewodów elektrycznych do urządzeń mechanicznych powinny być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.strefy niebezpieczne wygrodzić i oznakować: Na placu budowy wyznaczyć miejsce do składowania materiałów. Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniem producenta. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do uŝywanych sów transportowych nasilenia ruchu. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów. OPRACOWAŁ; mgr inŝ. Krzysztof Grabiec nr upr. bud.1108/ch/93 Biuro InŜynierskie Projektowo Usługowe ul. Piłusudzkiego 1, Sobieskiego 19A Krasnystaw

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ 844-02-09; NIP 549-0-0-45 TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18

BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18 BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18 Egz. nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. ZAMKOWA 24, DZ. NR

Bardziej szczegółowo

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 PROJEKT BUDOWLANY Oświadczenie projektantów Projektanci oświadczają, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Data opracowania - maj 2009 r.

Data opracowania - maj 2009 r. em box 14-200 IŁAWA, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 Wiesław Malec egz. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT : BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. HALINA RYL 75-637 Koszalin, ul. Orzechowa 17 /fax 94 340-60-40, kom. 604-84-10-94; NIP 672-000-46-21 PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBUDOWA POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO ZGORZELEC, UL. IDZIKOWSKIEGO 2 W ZGORZELCU

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBUDOWA POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO ZGORZELEC, UL. IDZIKOWSKIEGO 2 W ZGORZELCU 780.2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Temat: Obiekt: ROZBUDOWA POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO ZGORZELEC, UL. IDZIKOWSKIEGO 2 W ZGORZELCU PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO PE ZGORZELEC ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str.1 2. Spis zawartości str.2 3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

1. Strona tytułowa str.1 2. Spis zawartości str.2 3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA 93-410 Łódź, Ul. Łukowa 16 lok.4 www.e-architekt.pl tel. 0 601 36 10 66 PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Majowa 17/19 05-400 Otwock Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Lokalizacja Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANśA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANśA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANśA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej nr 244007G w m. Osiek Działki: 482 Inwestor:

Bardziej szczegółowo