PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77/1 ADRES OBIEKTU : Jelenia Góra ul. Wolności 145 Działka nr 77/1, Obręb ewidencyjny AM-1 21 Jednostka ewidencyjna M. Jelenia Góra INWESTOR : Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Jelenia Góra ul.wolności 145 Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane autorzy opracowania oświadczają, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci : Branża Część opracowania Imię i nazwisko autora Nr uprawnień Podpis Jerzy Dusza 1993/89/JG Architektoniczna i konstrukcyjnobudowlana mgr inż.arch Marek Wroński 497/Ww/73 Inż. Konrad Hornberger 191/Ww/72 Instalacje sanitarne mgr inż. Rodryk Świerczok 595/01/DUW Instalacje elektryczne mgr.inż. Jolanta Jabłońska 1627/86/JG Jelenia Góra czerwiec

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA strona: 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. OPIS TECHNICZNY 3 - Podstawa opracowania 3 - Przedmiot inwestycji 3 - Stan istniejący zagospodarowania terenu 4 - Projektowane zagospodarowanie terenu 4 - Uzbrojenie terenu 5 - Ukształtowanie terenu 5 - Zieleń 5 - Zestawienie powierzchni terenu w granicach opracowania 5 - Dane techniczne projektowanego budynku - zgodność z decyzją 5 o warunkach zabudowy Nr 6/CP/10 z dnia 12 maja 2010 r. - Informacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 skala 1: OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI INSTALACYJNEJ - Energia elektryczna 9 - Woda i kanalizacja sanitarna Instalacja centralnego ogrzewania Profil podłużny instalacji wody zimnej rys. 2 skala 1: Profil podłużny instalacji centralnego ogrzewania 22 rys. 3 skala 1:100 - Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej rys.4 skala :100 - Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej rys.5 skala :100 - Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej rys.6 skala : Uprawnienia budowlane projektantów. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Projektantów. 7. Decyzja Nr 6/CP/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 maja 2010 r. 8. Decyzja Nr 9/10 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej myjni autobusów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Zajezdnia ( działka nr 77/1, AM-1,obręb Pismo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o. o w Jeleniej Górze z dnia r. zezwalające na odprowadzenie ścieków przemysłowych 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu BUDOWA AUTOMATYCZNEJ MYJNI AUTOBUSOWEJ na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego oraz infrastruktury technicznej na terenie działki 77/1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Decyzja Nr 6/CP/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 maja 2010 r Decyzja Nr 9/10 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia r. Umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej myjni autobusów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Zajezdnia ( działka nr 77/1, AM-1,obręb Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych wydana przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze dnia r Projekt automatycznej myjni samochodowej opracowany przez mgr inż. Dariusza Solaka wraz z zespołem - Dariusz Solak Projektowanie i Nadzory Budowlane Płock ul. Baczyńskiego 4/ Pismo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o. o w Jeleniej Górze z dnia r. zezwalające na odprowadzenie ścieków przemysłowych 1.6. Umowa nr EZ/ZO/04/2010 z dnia 11 maja 2010 r. na adaptację typowej dokumentacji projektowej do warunków miejscowych Uzgodnienia z Inwestorem 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. Przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie automatycznej myjni autobusowej i samochodów ciężarowych zlokalizowanej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. - działka nr 77/1 przy ulicy Wolności 45 w Jeleniej Górze. Budynek usługowy wolnostojący, parterowy, realizowany na podstawie projektu powtarzalnego opracowanego przez mgr inż. Dariusza Solaka wraz z zespołem Projektowanie i Nadzory Budowlane Płock ul. Baczyńskiego 4/24. 3

4 Projekt zagospodarowania działki obejmuje również niezbędne uzbrojenie terenu obejmujące: - instalację wodną z sieci wewnątrzzakładowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego - instalację kanalizacyjną z sieci wewnątrzzakładowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego - instalację elektroenergetyczną od złączy kablowych z rozdzielni zakładowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego - instalację c.o z sieci wewnątrzzakładowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego - instalację sprężonego powietrza z sieci wewnątrzzakładowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. W chwili obecnej teren działki nr 77/1 w Jeleniej Górze jest zagospodarowany. Na terenie zlokalizowane są budynki Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o..działka w kształcie przechylonego prostokąta jest ogrodzona. Od strony północnej i zachodniej ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych i cokole betonowym, od strony południowej i wschodniej ogrodzenie z typowych prefabrykowanych elementów betonowych ogrodzeniowych na słupkach żelbetowych. Działka ze spadkiem od strony zachodnio-północnej w kierunku południowo-wschodnim. Od strony północno-wschodniej ulica Wolności o nawierzchni asfaltowej; od strony południowo-wschodniej niezabudowane działki o nawierzchni trawiastej; od strony południowo-zachodniej ulica Kruszwicka o nawierzchni asfaltowej. Na terenie poza budynkami wydzielone są ciągi pieszo jezdne, parkingi dla samochodów osobowych i miejsca postojowe dla autobusów. 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU- BUDOWA AUTOMATYCZNEJ MYJNI AUTOBUSOWEJ. Na terenie działki nr 77/1- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze poza istniejącymi obiektami projektuje się lokalizację automatycznej myjni autobusowej, wolnostojącej, parterowej. Dane techniczne budynku: - powierzchnia zabudowy m 2 - powierzchnia użytkowa m 2 - kubatura budynku m 3 - wysokość budynku - 8 m Poziom posadowienia budynku (posadzki parteru) 348,00 m n.p.m. Budynek posadowiony w środkowej części działki, w odległości 39 m od granicy działki 4

5 od strony południowej ( ulica Kruszwicka ); w odległości 110m od granicy działki od strony zachodniej i wschodniej oraz w odległości 115 m od granicy działki od strony północnej ulica Wolności. Wjazd na teren posesji od strony północnej z istniejącej ulicy Wolności o nawierzchni asfaltowej.dojazd do projektowanego budynku poprzez istniejące drogi wewnętrzne na terenie zakładu. 5. UZBROJENIE TERENU. Projektuje się: - wykonanie przyłącza wodnego z istniejącej sieci wewnątrzzakładowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na terenie działki - wykonanie bezodpływowego osadnika ścieków - wykonanie odprowadzenia ścieków deszczowych na teren posesji a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej - wykonanie instalacji elektroenergetycznej z istniejącej rozdzielni - wykonanie instalacji sprężonego powietrza z sieci wewnątrzzakładowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego - wykonanie instalacji c. o - podłączenie do sieci wewnątrzzakładowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 6. UKSZTAŁTOWANIE TERENU. Z powierzchni przeznaczonej pod budowę automatycznej myjni autobusowej i dojazdu należy zebrać istniejącą warstwę asfaltu na podbudowie z płytek betonowych - trylinka. Po wybudowaniu obiektu myjni wykonać z istniejących dróg wewnętrznych podjazd o nawierzchni asfaltowej lub z elementów betonowych małowymiarowych. 7. ZIELEŃ. W bezpośredniej strefie planowanej zabudowy nie występują tereny zielone. 8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA Powierzchnia całości terenu objętego opracowaniem m Powierzchnia zabudowy automatycznej myjni autobusowej objętej opracowaniem m 2 5

6 9. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ZGODNOŚC Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY NR 6/CP/10 - powierzchnia zabudowy m 2 - wysokość budynku 8.00 m - dach płaski - na istniejącym terenie pod zabudowę brak jakichkolwiek elementów zieleni, nawierzchnia betonowo-asfaltowa 10. INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przy wykonywaniu prac budowlanych związanych z budową automatycznej myjni autobusowej i samochodów ciężarowych na działce nr 77/1 Miejskiego Zakładu komunikacyjnego w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 145 będą występowały roboty budowlane stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i ludzi, z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). Przed przystąpieniem do robót budowlanych projektant lub kierownik budowy w porozumieniu z projektantem zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia plan BIOZ, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem. Wszelkiego rodzaju prace budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p. poż. w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Teren budowy należy oznakować za pomocą tablic informacyjnych: - Budowa wstęp wzbroniony - Uwaga prace na wysokości - Uwaga praca na rusztowaniach Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zakresu BHP odnośnie prac, które będą wykonywać. Fakt 6

7 przeprowadzenia przeszkolenia z każdym z pracowników zostanie potwierdzony wpisem do Książki ewidencji i szkoleń BHP z podpisem i datą szkolenia każdego pracownika oraz osoby udzielającej instruktażu. Opracował : Jerzy Dusza 7

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE OGRODZENIE

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE OGRODZENIE ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO B-852 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W DARŁOWIE INWESTOR: Gmina Miasto Darłowo z siedzibą w Urzędzie Miasta Darłowo pl. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869

Bardziej szczegółowo

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

97-200 TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/734-02-55, 0601/305599. Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną

97-200 TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/734-02-55, 0601/305599. Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną Biuro Projektowe 97-200 TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/734-02-55, 060/305599 Stadium : Temat: Projekt budowlany Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną Adre s inwestycji: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- BUDOWA BUDYNKU STACJI KONTROLI POJAZDÓW NA DZIAŁCE NR 19/15 OBR. 47 PODGÓRZE

PROJEKT BUDOWLANY- BUDOWA BUDYNKU STACJI KONTROLI POJAZDÓW NA DZIAŁCE NR 19/15 OBR. 47 PODGÓRZE Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Kraków tel./fax (012) 4271359, kom.608 33 46 11 e-mail: hydrobetam@tumidajski.pl REGON 350715370 NIP 677-151-43-32 INWESTOR: ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa LEŚNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BOISKA SPORTOWEGO,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: EP9 2009/1/2007 Tytuł projektu 1670/2/2001

Nr projektu: EP9 2009/1/2007 Tytuł projektu 1670/2/2001 Nr projektu: EP9 2009/1/2007 Tytuł projektu 1670/2/2001 Tom 1 ROZBUDOWA I REMONT HOTELU PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH 24-100 Puławy, Aleja Partyzantów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Ia BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Ia BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r. PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POWIAT DĘBICKI 39-200 DĘBICA UL. PARKOWA 28 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

PROJEKT BUDOWLANY POWIAT DĘBICKI 39-200 DĘBICA UL. PARKOWA 28 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org www.bpkonstruktor.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: POWIAT DĘBICKI 39-200 DĘBICA UL. PARKOWA

Bardziej szczegółowo

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1 Temat: Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej Adres: msc. SIEMIANY, gm. Iława

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV: 45110000 1

3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV: 45110000 1 ZAKŁAD PRAC PROJEKTOWYCH PROJEKT-SERWIS Magdalena Solska ul. T. Czackiego 61/1 51-607 Wrocław tel. 0601 709659 tel. /fax 071 3728532 Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa : Projekt robót rozbiórkowych bud.

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo