KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2006) 429 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZÓSTEGO, SIÓDMEGO, ÓSMEGO I DZIEWIĄTEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU ZA ROK BUDŻETOWY 2005 PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ REGUŁY WYCENY KONSOLIDACJA WALUTA I ZASADY PRZELICZANIA KONTA BILANSOWE WYNIK EKONOMICZNY WYKAZYWANIE OPERACJI WYKORZYSTANIE SZACUNKÓW SKUTKI PRZEJŚCIA NA RACHUNKOWOŚĆ MEMORIAŁOWĄ SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZYCJE POZABILANSOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI FINANSOWEJ ŚRODKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STAN W PODZIALE NA INSTRUMENTY I PAŃSTWA POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA INFORMACJE FINANSOWE DOSTARCZONE PRZEZ EBI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO BILANS INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W RAMACH INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK STAN W PODZIALE NA PAŃSTWA I INSTRUMENTY...98 PL 2 PL

3 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PL 3 PL

4 1.1. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ REGUŁY WYCENY Rozporządzenia finansowe Bilanse oraz sprawozdania z dochodów i wydatków zostały sporządzone zgodnie z rozporządzeniami finansowymi mającymi zastosowanie do szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) 1. Stosowne dokumenty muszą zostać przesłane do Trybunału Obrachunkowego zgodnie z art. 66, 67 i 68 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 6. EFR, art. 69, 70 i 71 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 7. EFR, art. 66, 67 i 68 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 8. EFR oraz art. 102 i 103 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR. Artykuł 102 (9. EFR) stanowi, że Komisja przesyła tymczasowe sprawozdania do Trybunału Obrachunkowego najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku budżetowego. Trybunał Obrachunkowy, najpóźniej do dnia 15 czerwca, przedstawia swoje uwagi w sprawie tymczasowych sprawozdań (art. 103). Na podstawie tych uwag Komisja zatwierdza końcowe sprawozdania i przesyła je do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego najpóźniej do dnia 31 lipca. Sprawozdania są publikowane w Dzienniku Urzędowym najpóźniej do dnia 31 października wraz z poświadczeniem o wiarygodności przedłożonym przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do części dotyczącej środków EFR, dla których Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie finansami Sprawozdania oparte na zasadzie memoriałowej Zgodnie z przepisami art. 99 i 135 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym w pełni w oparciu o metodę memoriałową powinno być sprawozdanie za rok budżetowy W celu zapewnienia porównywalności informacji, księgowy EFR przekształcił wartość początkową sprawozdania finansowego za 2005 r. w pełni w oparciu o zasadę memoriałową. Informacje księgowe uzyskane z komputerowego systemu rachunkowości (OLAS) zostały w stosownych przypadkach skorygowane, tak aby dane liczbowe były zgodne z zasadą memoriałową. Również informacje dodatkowe na temat dochodów i wydatków zostały przekazane przez intendenta. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami i metodami rachunkowości dla EFR, które oparte są na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (IPSAS/IAS) i są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Nowe zasady i metody rachunkowości zostały poddane wzajemnej weryfikacji przez Komitet ds. Standardów Rachunkowości, w którym Trybunał Obrachunkowy ma status obserwatora. Zasady wyceny i metody rachunkowości przyjęte przez księgowego Europejskiego Funduszu Rozwoju były stosowane w odniesieniu do części środków EFR, w przypadku których Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie finansowe. Roczne sprawozdanie finansowe za 2005 r. obejmuje: - sprawozdanie finansowe; - sprawozdanie z realizacji finansowej; 1 Dz. U. L 83 z , str PL 4 PL

5 - sprawozdanie finansowe i informacje przekazane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Zasady rachunkowości Celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie przydatnych dla szerokiego kręgu odbiorców informacji o sytuacji finansowej, wynikach i przepływach środków pieniężnych danego podmiotu. W przypadku podmiotu sektora publicznego celem jest przede wszystkim dostarczenie informacji przydatnych w procesie podejmowania decyzji oraz wykazanie, że podmiot rozliczył się z powierzonych mu zasobów. Sprawozdanie finansowe, aby mogło rzetelnie i prawidłowo przedstawiać sytuację podmiotu, musi zawierać nie tylko informacje wymagane w celu opisania charakteru i zakresu jego działalności i wyjaśnienia sposobu jego finansowania oraz pełne informacje na temat jego działań, ale również przedstawić te informacje w jasny i zrozumiały sposób, umożliwiający porównanie poszczególnych lat budżetowych. Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o wyżej wymienione cele. System rachunkowości Europejskiego Funduszu Rozwoju obejmuje konta ogólne i konta finansowe. Konta te prowadzone są w euro w podziale według roku kalendarzowego. Konta ogólne umożliwiają sporządzenie sprawozdania finansowego, ponieważ wykazują wszystkie obciążenia i dochody za dany rok budżetowy i są wykorzystywane w celu określenia sytuacji finansowej w formie bilansu na dzień 31 grudnia. Konta finansowe dają szczegółowy obraz wykorzystania środków EFR. Prowadzone są w oparciu o metodę kasową. Artykuł 98 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR określa zasady rachunkowości, zgodnie z którymi należy sporządzać sprawozdania finansowe, a mianowicie zasadę: kontynuacji działalności; ostrożności; jednolitych metod rachunkowości; porównywalności informacji; istotności; niestosowania kompensat; nadrzędności treści nad formą; oraz zasadę memoriałową. Zgodnie z przepisami art. 99 i 135 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR sprawozdanie finansowe za 2005 r. zostało sporządzone w oparciu o inne zasady niż sprawozdanie finansowe za 2004 r., tj. w oparciu o metodę memoriałową, a nie kasową. Dlatego w bilansie na dzień 31 grudnia 2004 r. wprowadzono korekty niezbędne w celu uzyskania zgodnego z zasadą memoriałową bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2005 r. (np. włączono kwoty prefinansowania). PL 5 PL

6 1.2. KONSOLIDACJA Każdy EFR podlega określonemu rozporządzeniu finansowemu, które wymaga sporządzenia sprawozdania finansowego dla każdego EFR. W związku z powyższym dla każdego EFR sporządzono odrębne sprawozdanie finansowe w odniesieniu do części, którą zarządza Komisja Europejska. Sprawozdanie to przedstawiono również w postaci skonsolidowanej, co pozwala na ogólną prezentację sytuacji finansowej w przypadku środków, za które odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Ze względu na wyraźny podział obowiązków określony w art. 1 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR, nie skonsolidowano sprawozdań finansowych Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie środkami EFR WALUTA I ZASADY PRZELICZANIA Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w mln EUR, które jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Wspólnot Europejskich. Transakcje i salda Transakcje w walutach obcych przelicza się na EUR według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Stan na koniec roku aktywów i pasywów pieniężnych denominowanych w walutach obcych przeliczono na EUR według kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2005 r.: Kurs wymiany EUR na dzień 31 grudnia 2005 r. GBP KONTA BILANSOWE Kwoty prefinansowania Prefinansowanie jest formą płatności zaliczkowej na rzecz beneficjenta mającą na celu zapewnienie jego płynności finansowej. Może być rozbite na szereg płatności przez okres wskazany w danej umowie o prefinansowanie. Płatność lub zaliczka podlega zwrotowi lub musi zostać wykorzystana na cele, na które była przeznaczona, w okresie wskazanym w umowie. Beneficjent, który nie poniósł wystarczających kwalifikujących się wydatków, zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju całości lub części zaliczki przyznanej tytułem prefinansowania. Kwotę prefinansowania zmniejsza się (całkowicie lub częściowo) o zatwierdzone koszty kwalifikowane i zwrócone kwoty. Nierozliczone na koniec roku kwoty prefinansowania wycenia się według pierwotnej kwoty wypłaconej beneficjentowi pomniejszonej o: wszelkie zwrócone kwoty, rozliczone kwoty kwalifikowane oraz szacunkowe kwoty kwalifikowane nierozliczone na koniec roku. PL 6 PL

7 Gwarancje zabezpieczające prefinansowane kwoty traktuje się jako aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w sprawozdaniu finansowym (IPSAS 19). Dla celów informacyjnych podano jednak szczegółowe dane w pkt 1.11 poniżej Należności Należności wykazuje się w wysokości początkowej wnioskowanej kwoty pomniejszonej o rezerwę na wątpliwe należności. Rezerwę na wątpliwe należności tworzy się w przypadku, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Europejski Fundusz Rozwoju nie będzie w stanie pobrać pełnej kwoty należności od osób trzecich Zobowiązania Zobowiązania ujmuje się w kwocie kwalifikowanej, pod warunkiem że wniosek o płatność spełnia wcześniej określone kryteria. EFR ma zobowiązania krótkoterminowe na kwoty już należne beneficjentom, na które na dzień sprawozdawczy nie otrzymano faktur. Zgodnie z kryteriami ujmowania, EFR ujmuje obciążenia w wysokości szacunkowej płatności należnej za dany okres odpowiadającej części poniesionych kosztów kwalifikowanych należnej beneficjentom na dzień sprawozdawczy. Istotne kwoty ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe na podstawie szacunków (tj. przy uwzględnieniu zakresu realizacji kontraktów) przekazanych przez intendenta. Należne płatności muszą zostać wstępnie wykazane z chwilą otrzymania roszczenia lub zestawienia wydatków, nie zaś z chwilą realizacji płatności. Wówczas należne płatności wykazuje się według pierwotnej wartości danego roszczenia lub zestawienia wydatków Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazuje się w bilansie po koszcie. Środki te obejmują rachunki w instytucjach finansowych w państwach AKP i KTZ, jak również w państwach członkowskich WYNIK EKONOMICZNY Dochody Zgodnie z zasadą memoriałową jedynym źródłem dochodów funduszu są należności z tytułu odsetek od środków pieniężnych w różnych bankach komercyjnych (patrz pkt 1.10 poniżej) Wydatki Wydatki powinny zostać wykazane w sprawozdaniu finansowym EFR jako wydatki za okres, w którym zdarzenia skutkujące płatnościami miały miejsce, pod warunkiem że: - została podpisana umowa autoryzująca płatność; - beneficjent spełnia przyjęte kryteria kwalifikowalności; oraz - możliwe jest wiarygodne oszacowanie należnej kwoty, np. w oparciu o faktury przesłane przez beneficjenta, zakres realizacji kontraktów, itp. PL 7 PL

8 Wydatki uwzględniają wszystkie polecenia płatności zrealizowane przez banki do dnia 31 grudnia 2005 r. Wydatki poniesione przez przedstawicielstwa Komisji są ostatecznie ujmowane w sprawozdaniu finansowym EFR po ich zatwierdzeniu przez intendenta oraz księgowego. Wszelkie wydatki, które na koniec roku nie spełniają tego podwójnego kryterium, wykazuje się w pozycji transakcje przeznaczone do finalizacji WYKAZYWANIE OPERACJI Ustalono, że środki z 9. EFR będą przyznawane do dnia 31 grudnia 2007 r. zgodnie z klauzulą wygaśnięcia przyjętą na mocy decyzji Rady 2005/446/WE z dnia 30 maja 2005 r. 2 Należności od państw członkowskich (głównie składki, które jeszcze nie są należne lub należne odsetki za zwłokę w płatności należnych środków) muszą zostać ujęte w sprawozdaniu finansowym. Pozycje te ujęto w bilansach poszczególnych EFR. Zgodnie z zasadą memoriałową, w sprawozdaniach finansowych wykazuje się rozchody i dochody finansowe za rok budżetowy, bez względu na termin zapłaty lub otrzymania kwoty WYKORZYSTANIE SZACUNKÓW Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym powinny zostać ujęte zgodnie z szacunkami i założeniami zarządu. Istotne szacunki obejmują m.in. rezerwy na przyszłe koszty, ryzyko finansowe związane z należnościami, naliczone przychody i koszty. Rzeczywiste wyniki mogą nie pokrywać się z szacunkami. Zmiany w zakresie szacunków znajdują odzwierciedlenie w okresie, w którym stają się one wiadome. 2 Dz. U. L 156 z , str PL 8 PL

9 1.8. SKUTKI PRZEJŚCIA NA RACHUNKOWOŚĆ MEMORIAŁOWĄ AKTYWA 1/01/ /12/2004 Aktywa obrotowe Należne składki netto 42,38 42,38 Należności 121,04 21,56 - Rezerwa na należności wątpliwe - 0,02-0,02 Prefinansowanie netto 1.885,06-13,94 Inne aktywa obrotowe 6,89 6,89 Obciążenia przyszłych okresów 537,00 537,00 Rachunki łącznikowe - - Rachunki zabezpieczające 537,00 537,00 STABEX 430,17 430,17 Specjalny fundusz RD Kongo 106,83 106,83 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 261,89 261,89 Aktywa obrotowe ogółem 3.391, , Aktywa ogółem 3.391, ,75 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,15 Nienależne fundusze (b) , ,15 Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,49 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N-1 nie dotyczy nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok nie nie dotyczy dotyczy Kapitał rezerwowy 1.033, ,84 przesunięcia między funduszami 848,74 848,74 uzupełnienie zasobów Stabex 185,10 185,10 Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 1.812,75 675,35 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania 1.578,49 717,40 Rachunki łącznikowe - - Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.578,49 717, Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 3.391, ,75 PL 9 PL

10 1.9. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PL 10 PL

11 SKONSOLIDOWANY BILANS 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto 1 13,72 42,38 Należności 2 145,14 121,04 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-6,37-0,02 Prefinansowanie netto , ,06 Inne aktywa obrotowe 5 3,31 6,89 Obciążenia przyszłych okresów 6 393,19 537,00 Rachunki łącznikowe 7 - Rachunki zabezpieczające 8 391,55 537,00 STABEX 371,88 430,17 Specjalny fundusz RD Kongo 19,67 106,83 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 9 270,55 261,89 Aktywa obrotowe ogółem 3.515, ,24 - Aktywa ogółem 3.515, ,24 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,15 Nienależne fundusze (b) , ,15 Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,09 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,09 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok ,40 nie dotyczy Kapitał rezerwowy , ,84 przesunięcia między funduszami 848,74 848,74 uzupełnienie zasobów Stabex 185,10 185,10 Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 1.636, ,75 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania , ,49 Rachunki łącznikowe 7 - Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.878, ,49 - Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 3.515, ,24 PL 11 PL

12 BILANS 6. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto Należności 2 12,62 8,12 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-3,49-0,01 Prefinansowanie netto 4 37,01 47,75 Inne aktywa obrotowe 5 2,85 6,84 Obciążenia przyszłych okresów Rachunki łącznikowe , ,42 Rachunki zabezpieczające 8 - STABEX - - Specjalny fundusz RD Kongo - - Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe ogółem 2.404, , Aktywa ogółem 2.404, ,13 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,00 Nienależne fundusze (b) Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,09 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,09 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok - 47,49 nie dotyczy Kapitał rezerwowy ,99-158,43 przesunięcia między funduszami - 368,10-343,53 uzupełnienie zasobów Stabex 185,10 185,10 Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 86,43 158,48 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania 15 38,77 20,34 Rachunki łącznikowe , ,31 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2.318, ,65 Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 2.404, ,13 PL 12 PL

13 BILANS 7. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto Należności 2 20,15 22,12 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-2,69-0,01 Prefinansowanie netto 4 287,54 260,81 Inne aktywa obrotowe Koszty przyszłych okresów 6 62,46 112,86 Rachunki łącznikowe , ,31 Rachunki zabezpieczające 8 - STABEX - - Specjalny fundusz RD Kongo - - Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe ogółem 2.646, , Aktywa ogółem 2.646, ,09 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,00 Nienależne fundusze (b) Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,99 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,99 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok - 293,37 nie dotyczy Kapitał rezerwowy ,14-473,06 przesunięcia między funduszami - 559,14-473,06 uzupełnienie zasobów Stabex - - Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 853, ,96 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania ,67 180,93 Rachunki łącznikowe , ,20 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.793, ,13 - Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 2.646, ,09 PL 13 PL

14 BILANS 8. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto 1 13,72 42,38 Należności 2 55,97 59,12 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-0,19 - Prefinansowanie netto , ,31 Inne aktywa obrotowe Koszty przyszłych okresów 6 310,14 317,31 Rachunki łącznikowe 7 928,96 - Rachunki zabezpieczające STABEX - - Specjalny fundusz RD Kongo - - Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe ogółem 2.316, , Aktywa ogółem 2.316, ,12 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,00 Nienależne fundusze (b) , ,00 Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,08 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,08 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok - 888,87 nie dotyczy Kapitał rezerwowy , ,54 przesunięcia między funduszami , ,54 uzupełnienie zasobów Stabex - - Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem - 670, , Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania ,32 937,75 Rachunki łącznikowe , ,99 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2.986, , Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 2.316, ,12 PL 14 PL

15 BILANS 9. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto Należności 2 56,41 31,68 - Rezerwa na należności wątpliwe Prefinansowanie netto 4 971,88 519,19 Inne aktywa obrotowe 5 0,46 0,05 Koszty przyszłych okresów 6 20,58 106,83 Rachunki łącznikowe , ,74 Rachunki zabezpieczające 8 391,55 537,00 STABEX 371,88 430,17 Specjalny fundusz RD Kongo 19,67 106,83 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 9 270,55 261,89 Aktywa obrotowe ogółem 3.294, , Aktywa ogółem 3.294, , PASYWA - - Fundusze i kapitał rezerwowy - Objęte fundusze (a) , ,15 Nienależne fundusze (b) , ,15 Należny kapitał (a)-(b) ,00 105,00 Skumulowane kapitały rezerwowe ,60-820,93 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N-1-820,93 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok ,67 nie dotyczy Kapitał rezerwowy , ,87 przesunięcia między funduszami 3.379, ,87 uzupełnienie zasobów Stabex - - Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 1.366, , Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania ,19 439,46 Rachunki łącznikowe ,01 329,96 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.927,21 769, Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 3.294, ,37 PL 15 PL

16 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej 20 0,35 0,35 0,35 Pozostałe przychody z działalności operacyjnej PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) 0,35 0,35 0,35 - Pomoc podlegająca programowaniu 1.029,88 844,61-38,65 65,87 949,13 Wsparcie makroekonomiczne 380,18 383, ,01 Programy regionalne 12,12 23,06 10,82 21,08 33,32 Dotacje na spłatę odsetek 9,62 0, ,27 Pomoc w nagłych wypadkach 120,80 125,02 56,01 65,92 134,92 Pomoc na rzecz uchodźców 26,55 8,15-10,60-5,76 12,99 Fundusz na rzecz walki z AIDS - - 0, ,00 Kapitał podwyższonego ryzyka 143,28 60, ,80 Stabex 7,29 66, ,40 Sysmin 27,22 14,79 6,11 5,32 13,99 Przesunięcia z poprzednich EFR 10,42 4,68-7,81 3,13 15,61 Dostosowanie strukturalne 89,68 15, ,89 Umorzenie długu 100,00 7,60-13,99 21,59 Płatności - Bank Światowy ,60 1,60 Polityka sektorowa 277,77 594,38 264,31 162,09 492,16 Rekompensata - wpływy z eksportu 20,67 26,33 40,04 10,39-3,32 Centrum rozwoju przedsiębiorczości 14,64 20,07 20,07 16,51 16,51 Centrum rozwoju rolnictwa 12,46 12,03 15,15 14,21 11,09 Zgromadzenie ogólne 0,63 1, ,08 1,07 Działania specjalne Pomoc techniczna - 0,00-0,08-0,04 0,04 Projekty w ramach AKP 58,96 131,42 64,19 131,68 198,91 Fundusz Kongo 0,09 89,23-0,57 89,80 Koszty operacyjne 2.342, ,88 419,58 966, ,78 Koszty administracyjne i finansowe 16 71,68 55,86 24,83-2,47 28,56 Koszty ogółem (metoda kasowa) , ,73 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 59,42-0,19 KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d ,15 863, , ,15 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERAC. NETTO (2-1) n.d , ,81 - Przychody finansowe 20 12,24 23,95 23,95 Obciążenia finansowe 21-0,37-0,19-0,19 Rezerwy 22-0,01-6,36-6,36 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) 11,87 17,41 17,41 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d , ,40 PL 16 PL

17 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 6. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej Pozostałe przychody z działalności operacyjnej PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) Pomoc podlegająca programowaniu 27,20 20,02-3,80 16,01 39,83 Wsparcie makroekonomiczne Programy regionalne Dotacje na spłatę odsetek - - 0, ,02 Pomoc w nagłych wypadkach Pomoc na rzecz uchodźców - - 0,05-0,05 0,13 0,13 Fundusz na rzecz walki z AIDS - - 0, ,00 Kapitał podwyższonego ryzyka 2,28 1, ,22 STABEX Sysmin 0,04-0,05-0,09 0,04 Przesunięcia z poprzednich EFR 0,33 0,38-0,12 0,28 0,78 Dostosowanie strukturalne Umorzenie długu Płatności - Bank Światowy Polityka sektorowa Rekompensata - wpływy z eksportu Centrum rozwoju przedsiębiorczości Centrum rozwoju rolnictwa Zgromadzenie ogólne Działania specjalne Pomoc techniczna Projekty w ramach AKP ,91 1,91 Fundusz Kongo Koszty operacyjne 29,84 21,50-3,97 18,42 43,89 Koszty administracyjne i finansowe 16 0,16 0, ,11 Koszty ogółem (metoda kasowa) 17 30,00 21,62 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 22,30-0,09 KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d. 43,92-3,97 18,42 43,92 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d. 43,92 43,92 Przychody finansowe Obciążenia finansowe 21-0,09-0,09-0,09 Rezerwy ,48-3,48 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) - 0,09-3,57-3,57 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d. - 47,49-47,49 PL 17 PL

18 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 7. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej Pozostałe przychody z działalności operacyjnej - - PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) Pomoc podlegająca programowaniu 203,06 159,10 26,94 62,62 194,78 Wsparcie makroekonomiczne Programy regionalne Dotacje na spłatę odsetek 0,67 0, ,02 Pomoc w nagłych wypadkach - 0,42-0,00-0,01 0,01 Pomoc na rzecz uchodźców 0,04-0,46-0,64 0,31 0,49 Fundusz na rzecz walki z AIDS Kapitał podwyższonego ryzyka 10,07 12, ,23 STABEX 0,50 50, ,40 Sysmin 20,33 9,69 6,13 4,73 8,28 Przesunięcia z poprzednich EFR 10,09 4,30-7,69 2,85 14,83 Dostosowanie strukturalne 0,12 0, ,03 Umorzenie długu ,07 0,07 Płatności - Bank Światowy Polityka sektorowa Rekompensata - wpływy z eksportu Centrum rozwoju przedsiębiorczości Centrum rozwoju rolnictwa Zgromadzenie ogólne Działania specjalne Pomoc techniczna Projekty w ramach AKP ,55 9,55 Fundusz Kongo Koszty operacyjne 244,47 235,31 24,75 80,13 290,69 Koszty administracyjne i finansowe Koszty ogółem (metoda kasowa) ,47 235,31 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 55,38 - KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d. 290,69 24,75 80,13 290,69 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d. 290,69 290,69 Przychody finansowe Obciążenia finansowe Rezerwy 22-0,01-2,68-2,68 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) - 0,01-2,68-2,68 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d ,37-293,37 PL 18 PL

19 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 8. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej Pozostałe przychody z działalności operacyjnej - - PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) - - Pomoc podlegająca programowaniu 799,62 665,49-61,79-12,76 714,52 Wsparcie makroekonomiczne 103,81 77, ,34 Programy regionalne Dotacje na spłatę odsetek 8,94 0, ,27 Pomoc w nagłych wypadkach 2,45 1,43-3,70-4,09 1,04 Pomoc na rzecz uchodźców 26,51 8,66-9,91-6,20 12,37 Fundusz na rzecz walki z AIDS Kapitał podwyższonego ryzyka 130,93 47, ,35 Stabex 6,79 16, ,00 Sysmin 6,84 5,15-0,02 0,50 5,67 Przesunięcia z poprzednich EFR Dostosowanie strukturalne 89,57 15, ,86 Umorzenie długu ,92 13,92 Płatności - Bank Światowy ,60 1,60 Polityka sektorowa - 14,70 6,05-0,23 8,41 Rekompensata - wpływy z eksportu ,93-1,65-18,57 Centrum rozwoju przedsiębiorczości Centrum rozwoju rolnictwa Zgromadzenie ogólne Działania specjalne Pomoc techniczna Projekty w ramach AKP Fundusz Kongo Koszty operacyjne 1.175,46 852,24-52,45 451,24 895, Koszty administracyjne i finansowe 16 16,44 1,87-0,24-0,37 1,74 Koszty ogółem (metoda kasowa) ,91 854,11 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 43,41 - KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d. 897,51-52,68 450,87 897,51 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d. 897,51 897,51 Przychody finansowe 20 9,63 8,84 8,84 Obciążenia finansowe Rezerwy ,19-0,19 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) 9,63 8,65 8,65 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d ,87-888,87 PL 19 PL

20 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 9. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej 20 0,35 0,35 0,35 Pozostałe przychody z działalności operacyjnej PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) 0,35 0,35 0,35 Pomoc podlegająca programowaniu Wsparcie makroekonomiczne 276,37 305, ,66 Programy regionalne 12,12 23,06 10,82 21,08 33,32 Dotacje na spłatę odsetek Pomoc w nagłych wypadkach 118,77 123,58 59,72 70,01 133,87 Pomoc na rzecz uchodźców Fundusz na rzecz walki z AIDS Kapitał podwyższonego ryzyka Stabex Sysmin Przesunięcia z poprzednich EFR Dostosowanie strukturalne Umorzenie długu 100,00 7, ,60 Płatności - Bank Światowy Polityka sektorowa 277,77 579,68 258,25 162,32 483,75 Rekompensata - wpływy z eksportu 20,67 26,33 23,12 12,04 15,25 Centrum rozwoju przedsiębiorczości 14,64 20,07 20,07 16,51 16,51 Centrum rozwoju rolnictwa 12,46 12,03 15,15 14,21 11,09 Zgromadzenie ogólne 0,63 1, ,08 1,07 Działania specjalne Pomoc techniczna - 0,00-0,08-0,04 0,04 Projekty w ramach AKP 58,96 131,42 64,19 120,23 187,45 Fundusz Kongo 0,09 89,23-0,57 89,80 Koszty operacyjne 892, ,83 451,24 416, ,42 Koszty administracyjne i finansowe 16 55,08 53,88 25,07-2,10 26,71 Koszty ogółem (metoda kasowa) , ,70 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. - 61,67-0,10 KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d ,03 476,31 414, ,03 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d , ,69 Przychody finansowe 20 2,61 15,12 15,12 Obciążenia finansowe 21-0,27-0,10-0,10 Rezerwy Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) 2,34 15,02 15,02 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d , ,67 PL 20 PL

21 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) Wynik finansowy netto ,40 Zwiększenie rezerwy na należności wątpliwe 6,36 Korekta przychodów finansowych - 1,40 Korekta przychodów z działalności operacyjnej 0,30 Korekty związane z zasadą memoriałową 59,42 Obciążenia finansowe 0,19 Rezerwa na opłaty bankowe - 0,02 Zmniejszenie stanu transakcji oczekujących na finalizację 5,85 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ,70 Składki od państw członkowskich 2.199,70 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2.199,70 Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto - 256,00 Stan środków finansowych na początek okresu 261,89 Stan na rachunkach zabezpieczających Stabex na początek okresu 430,17 Rachunek Kongo 106,83 Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu 798,88 Stan środków finansowych na koniec okresu 270,55 Stan na rachunkach zabezpieczających Stabex na koniec okresu 371,88 Rachunek Kongo 19,67 Rachunek SWIFT - 119,23 Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu 542,87 PL 21 PL

22 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależne fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) Bilans zamknięcia 2003 r , , , ,84 nie dotyczy nie dotyczy Składki , ,00 Podwyższenie kapitału 355,00-250,00 105, ,00 Przesunięcia z poprzednich EFR Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , ,09 Bilans zamknięcia 2004 r , , , , , ,75 Składki , ,00 Podwyższenie kapitału 627,00-627, Przesunięcia z poprzednich EFR Wynik ekonomiczny netto , ,40 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , , , , , ,35 PL 22 PL

23 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 6. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależn e fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) - Bilans zamknięcia 2003 r , ,00-126,19 nie dotyczy nie dotyczy Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,24 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , ,09 Bilans zamknięcia 2004 r , ,00-158, ,09 158,48 Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,56 Wynik ekonomiczny netto ,49-47,49 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , ,00-182, ,58 86,43 PL 23 PL

24 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 7. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależn e fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) - Bilans zamknięcia 2003 r , ,00-420,58 nie dotyczy nie dotyczy - Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,48 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , , Bilans zamknięcia 2004 r , ,00-473, , , Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,09 Wynik ekonomiczny netto ,37-293,37 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , ,00-559, ,36 853,50 PL 24 PL

25 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 8. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Pozostałe Kapitał Nienależne kapitały Skumulowane kapitały Kapitał własny fundusze Należny kapitał rezerwowe rezerwowe ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) - Bilans zamknięcia 2003 r , , , ,55 nie dotyczy nie dotyczy - Składki 2.315, ,00 Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,00 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , ,08 Bilans zamknięcia 2004 r , , , , , ,63 - Składki , ,00 Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,89 Wynik ekonomiczny netto ,87-888,87 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , , , , ,95-670,38 PL 25 PL

26 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 9. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależne fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) Bilans zamknięcia 2003 r , , ,15 nie dotyczy nie dotyczy Składki Podwyższenie kapitału 355,00-250,00 105, ,00 Przesunięcia z innych EFR ,72-291,72 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości ,93-820,93 Bilans zamknięcia 2004 r , ,15 105, ,87-820, ,94 Składki Podwyższenie kapitału 627,00-627, Przesunięcia z innych EFR ,54-394,54 Wynik ekonomiczny netto , ,67 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , ,15 105, , , ,81 PL 26 PL

27 1.10. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (1) Składki państw członkowskich (UE-15) Szczegóły dotyczące składek należnych i otrzymanych w roku 2005 przedstawiono w tabeli 1. Składka EBI równa się sumie składki specjalnej na rzecz Kongo (patrz nota 10) ii przesunięcia w kwocie 120 mln EUR, o którym mowa w nocie 12. tabela 1 Należne i otrzymane składki za lata zakończone 31 grudnia 2004 r. i 2005 r. na 8. i 9. EFR (w mln EUR) % należne w 2004 r. otrzymane w 2004 r. nierozliczon e na dzień r. należne w 2005 r. otrzymane w 2005 r. nierozliczone na dzień r. należne ogółem Austria 2,65 58,70 58,70-61,75 61,75-181,92 Belgia 3,92 86,83 86,83-91,34 91,34-269,11 Dania 2,14 47,40 47,40-49,86 49,86-146,91 Finlandia 1,48 32,78 32,78-34,48 34,48-101,60 Francja 24,30 538,25 576,78 42,38 566,19 594,85 13, ,20 Niemcy 23,36 517,42 517,42-544,29 544, ,66 Grecja 1,25 27,69 27,69-29,13 29,13-85,81 Irlandia 0,62 13,73 13,89-14,45 14,45-42,56 Włochy 12,54 277,76 277,76-292,18 292,18-860,87 Luksemburg 0,29 6,42 6,42-6,76 6,76-19,91 Królestwo Niderlandów 5,22 115,62 115,62-121,63 121,63-358,35 Portugalia 0,97 21,49 25,56-22,60 22,60-66,59 Hiszpania 5,84 129,36 129,36-136,07 136,07-400,92 Szwecja 2,73 60,47 71,25-63,61 63,61-187,41 Zjednoczone Królestwo 12,69 281,08 461,28-295,68 295,68-871,17 EBI 8. EFR 100,00 100,00-20,00 20,00-120,00 STABEX 1.800,00 8. EFR 2.315, ,75 42, , ,66 13, ,00 EBI - 9. EFR 105,00 105, ,00 9. EFR 105,00 105, , , ,75 42, , ,66 13, ,00 PL 27 PL

28 (2) Należności Szczegółowe informacje dotyczące należności zostały przedstawione w tabeli 2: tabela 2 Należności noty 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. w mln EUR Ogółem na dzień r. Odsetki od zaległych składek ,13 2,13 2,43 Odsetki od zaległych składek - Stabex ,79 0,79 0,79 Należne odsetki - banki europejskie ,84 0,84 0,16 Należne odsetki zabezpieczenia Stabex ,72 0,72 - Noty debetowe / niewystawione zlecenia windykacji 2.5 2,38 15,38 53,19 51,19 122,15 99,92 Otwarte zlecenia windykacji ,24 4,76 2,78 0,74 18,52 17,74 12,62 20,15 55,97 56,41 145,14 121,04 Zgodnie z postanowieniami Umowy z Kotonu przychody z tytułu odsetek wykazywane są w bilansie 9. EFR. Jedyny wyjątek stanowią odsetki z rachunków zabezpieczających STABEX, które ujęto w ramach 8. EFR, jako że ten instrument pomocy nie figuruje w 9. EFR. (2.1) Odsetki od zaległych składek Zgodnie z art. 40 ust. 4 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR, państwom członkowski naliczane są odsetki od zaległych należnych składek. W tabeli 2.1 przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące naliczonych, a następnie zapłaconych przez państwa członkowskie odsetek. tabela 2.1 Odsetki od zaległych składek na EFR za rok zakończony r. w mln EUR Stan na dzień r. Zobowiązania z tytułu odsetek 2005 r. Odsetki zapłacone 2005 r. Stan na dzień r. Austria 0,01-0, Belgia 0,01 0,01 0,01 0,01 Dania Finlandia - 0,05 0,05 - Francja 1,18 0,06 0,20 1,04 Niemcy 0,10 0,27 0,37 - Grecja Irlandia 0,00-0, Włochy Luksemburg 0,01 0,01 0,02 - Królestwo Niderlandów Portugalia 0,03-0, Hiszpania 0, ,06 Szwecja Zjednoczone Królestwo 1, ,02 2,43 0,35 0,64 2,13 PL 28 PL

29 (2.2) Odsetki od zaległych składek STABEX Wszystkie składki w ramach STABEX otrzymano przed rozpoczęciem roku budżetowego Wykazana kwota należnych odsetek to saldo z przeniesienia z poprzedniego roku; kwota ta odpowiada odsetkom należnym od Francji. (2.3) Odsetki należne banki europejskie i główny rachunek STABEX W tej pozycji ujmowana jest kwota odsetek uzyskanych z rachunków zabezpieczających STABEX w roku budżetowym 2005, lecz uznanych na rachunku dopiero w 2006 r. Odsetki te stanowią własność odpowiednich krajów beneficjentów. (2.4) Należności z tytułu odsetek rachunki zabezpieczające STABEX W tej pozycji ujmowana jest kwota odsetek uzyskanych z rachunków zabezpieczających STABEX w roku budżetowym 2005, lecz uznanych na rachunku dopiero w 2006 r. (2.5) Noty debetowe/niewystawione zlecenia windykacji W celu zastosowania zasady memoriałowej intendent obliczył kwotę zaliczek do odzyskania, dla których zlecenia windykacji nie zostały jeszcze wystawione. Szczegółowe informacje podane są w tabeli 2.2 tabela 2.2 w mln EUR Niewystawione zlecenia windykacji 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. 2,38 15,38 53,19 51,19 122,15 Ogółem na dzień r. 2,58 14,15 55,82 27,37 99,92 zwiększenie -0,20 1,24-2,63 23,82 22,22 (2.6) Windykacja środków Analiza zmiany stanu wystawionych zleceń windykacji przedstawiona została w tabeli 2.3: tabela 2.3 w mln EUR 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Otwarte zlecenia windykacji na dzień r. 5,54 8,00 3,71 0,93 18,18 korekta bilansu otwarcia - - 0,03-0, ,44 Otwarte zlecenia windykacji na dzień r. 5,54 7,98 3,30 0,93 17,74 Nowe zlecenia windykacji wystawione w 2005 r. 13,49 13,17 26,44 8,24 61,34 Zlecenia windykacji zamknięte w 2005 r. 8,79 16,38 26,96 8,43 60,56 zrealizowane 6,19 8,91 24,98 8,42 48,50 odstąpienie (art. 73 RF) 1,97 1,20 0,32 0,00 3,49 kompensata 0,63 6,27 1,66 0,01 8,57 Otwarte zlecenia windykacji na dzień r. 10,24 4,76 2,78 0,74 18,52 PL 29 PL

30 Bilans zamknięcia zleceń windykacji (18,52 mln EUR) odzwierciedla wartość wystawionych lecz nierozliczonych zleceń windykacji na koniec roku. W 2005 r. zamknięte zlecenia windykacji wynosiły 60,56 mln EUR. Z powyższej sumy kwota 3,49 mln EUR została w ciągu roku odpisana przez intendenta, zaś kwota 8,57 mln EUR została przez księgowego odzyskana poprzez kompensatę, zgodnie z przepisami art. 46 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR. (3) Rezerwa na należności wątpliwe Zgodnie z IPSAS 19 księgowy utworzył rezerwę na należności wątpliwe przy uwzględnieniu dwóch zmiennych: wieku wierzytelności - zastosowanie rezerwy w wysokości 20% wartości EUR za każdy rok nierozliczenia wierzytelności; oceny ryzyka nieodzyskania wierzytelności (we współpracy z intendentem). Niniejsze obliczenia nie uwzględniają potencjalnych strat kursowych (na zleceniach windykacji niewystawionych w EUR), ponieważ nie uznaje się ich za istotne. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszej rezerwy zostały ujęte w tabeli 3: tabela 3 w mln EUR Rezerwa na należności wątpliwe 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Stan na dzień r. 3,49 2,69 0,19-6,37 Stan na dzień r. 0,01 0, ,02 zwiększenie 3,48 2,68 0,19-6,36 (4) Prefinansowanie netto Do roku budżetowego 2004 płatności zaliczkowe oraz zaliczki były wykazywane w sprawozdaniu finansowym EFR jako wydatki na projekty (z wyjątkiem zaliczek na stypendia naukowe oraz na rzecz instytucji takich jak GTZ, AGRER i AEC). Zgodnie z zasadą memoriałową płatności zaliczkowe zalicza się obecnie do aktywów. Dane liczbowe dotyczące uruchomionego prefinansowania zostały przekazane przez intendenta (patrz tabela 4.1) i zostały obniżone o otwarte zlecenia windykacji oraz o wartość faktur do wysłania zgodnie z tabelą 4. tabela 4 w mln EUR prefinansowanie netto nota 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR r r. Dotacje na stypendia naukowe 1, ,49 2,41 AEC 0, ,44 0,56 GTZ - 0, ,00 1,24 Korekty 0, ,03 0,03 Prefinansowanie ,67 307, , , , ,49 -otwarte zlecenia windykacji ,24 4,76 2,78 0,74 18,52 17,74 - niewystawione zlecenia windykacji 2.5 2,38 15,38 53,19 51,19 122,15 99,92 37,01 287, ,78 971, , ,06 PL 30 PL

31 (4.1) Prefinansowanie Wiele umów przewiduje wypłatę zaliczek przed rozpoczęciem prac, realizacją dostaw lub usług. W niektórych przypadkach określone w umowach harmonogramy płatności przewidują płatności zaliczkowe na podstawie sprawozdań z postępów prac. Zaliczki, standardowo wypłacane w walucie kraju lub terytorium, w którym realizowany jest projekt, są ujmowane odrębnie w sprawozdaniu intendenta, tak aby umożliwić ich rozliczenie. W poniższej tabeli przedstawione są nierozliczone zaliczki (z wyjątkiem programów dostosowań strukturalnych i programu bezpośredniego wsparcia budżetowego) na koniec roku. Kwoty przeliczane są na EUR według oficjalnego kursu wymiany na dzień 31 grudnia 2005 r. tabela 4.1 w mln EUR Prefinansowanie 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. 47,67 307, , , ,90 Ogółem na dzień r. 51,64 282, ,43 547, ,49 zwiększenie - 3,97 24,75-52,68 476,31 444,41 (5) Inne aktywa obrotowe W tej pozycji ujmowane są wszystkie płatności/wpływy oczekujące na ostateczną alokację do konkretnych projektów, zgodnie z tym, co zostało ujęte w tabeli 5. tabela 5 w mln EUR Ogółem na Ogółem na dzień dzień Inne aktywa obrotowe 6. EFR 9. EFR r r. wydatki przeznaczone do finalizacji 2,85 0,00 2,85 6,93 dewaluacja 0,00 0,00 0,00-0,09 przychód podlegający uregulowaniu 0,00-0,06-0,06-0,49 częściowe odzyskanie 0,00 0,51 0,51 0,53 2,85 0,46 3,31 6,89 (6) Obciążenia przyszłych okresów W pozycji tej przedstawione zostały środki ogółem, dostępne dla odpowiedniego kraju AKP. Kwota ujęta dla 7. i 8. EFR dotyczy odroczonych wydatków STABEX, podczas gdy kwota ujęta dla 9. EFR dotyczy dostępnego funduszu na rzecz Demokratycznej Republiki Konga. Kwoty ogółem należne danym krajom (w tym naliczone odsetki za 2005 r. patrz nota 2 i tabela 2 powyżej) przedstawione są w tabeli 6. PL 31 PL

32 tabela 6 w mln EUR Analiza zmiany stanu środków Stan na Stan na STABEX za rok zakończony dzień dzień Stan na dzień r r r. Odsetki Płatności r. BENIN 0,05 0,05 0,00 0,05 BURKINA FASO 0,75 0,75 0,02 0,76 BURUNDI 26,29 26,29 0,56 0,40 26,45 KAMERUN 5,27 5,27 0,11 5,38 KOMORY 0,05 0,05 0,00 0,05 DOMINIKA 5,18 5,18 0,11 5,29 ETIOPIA 0,88 0,88 0,02 0,90 GAMBIA 0,98 0,98 0,02 1,01 GRENADA 0,32 0,32 0,01 0,33 GWINEA BISSAU 0,32 0,32 0,01 0,33 WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ 42,01 42,01 0,90 42,91 JAMAJKA 0,57 0,57 0,01 0,59 MADAGASKAR 13,55 13,55 0,29 13,84 MALAWI 0,89 0,89 0,02 0,91 MAURETANIA 17,39 17,39 0,37 17,76 PAPUA-NOWA GWINEA 0,64 0,64 0,01 0,66 RWANDA 5,62 5,62 0,12 5,74 SENEGAL 9,86 9,86 0,21 10,07 SIERRA LEONE 2,99 2,99 0,06 3,05 SAINT LUCIA 13,41 13,41 0,29 13,69 WYSPY SALOMONA 29,50 29,50 0,56 16,00 14,06 SUDAN 196,92 196,92 3,93 50,00 150,85 ST VINCENT I GRENADYNY 3,87 3,87 0,08 3,95 TANZANIA 30,27 30,27 0,65 30,92 TONGA 0,08 0,08 0,00 0,09 UGANDA 19,73 19,73 0,42 20,15 ZIMBABWE 2,77 2,77 0,06 2,83 Stabex 430,17 430,17 8,84 66,40 372,60 RD KONGA 106,83 106,83 1,07 89,23 20,58 Stabex i Kongo 537,00 537,00 11,82 155,63 393,19 Całkowita kwota odroczonych wydatków STABEX stanowi sumę dostępnych środków STABEX, które zostaną w przyszłości przesunięte na rzecz odpowiedniego kraju AKP będącego beneficjentem. Wyżej wymieniona całkowita kwota odnosi się do 8. EFR, z wyłączeniem 8,63 mln EUR przyznanych na rzecz Burundi i 53,83 mln EUR na rzecz Sudanu w ramach 7. EFR. Oprócz środków wykazanych powyżej istnieją także inne środki STABEX znajdujące się w posiadaniu państw AKP będących beneficjentami. Po osiągnięciu przez Komisję oraz dane państwo (AKP) porozumienia w sprawie sposobu wykorzystania środków STABEX obydwie strony podpiszą konwencje o ich przekazaniu. Zgodnie z postanowieniami art. 211 czwartej Konwencji AKP-WE (ze zmianami) środki przekazywane są na oprocentowany rachunek z wymogiem podwójnego podpisu (urzędnika Komisji i państwa będącego beneficjentem) otwarty w imieniu tego państwa AKP. Urzędnik Komisji zachowuje prawo do zatwierdzania operacji na rachunku swoim podpisem dla zapewnienia wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem. Środki stanowią własność państwa AKP i jako takie nie są ujęte jako aktywa w sprawozdaniach finansowych EFR. Szczegółowe informacje na temat tych rachunków są natomiast zamieszczane w sprawozdaniu dotyczącym zarządzania finansami EFR. PL 32 PL

33 (7) Rachunki łącznikowe W celu zapewnieniu efektywności dla wszystkich realizowanych Europejskich Funduszy Rozwoju ustanowiono jedną ogólną pulę środków. Operacje realizowane pomiędzy poszczególnymi Europejskimi Funduszami Rozwoju są rozliczane na rachunkach łącznikowych pomiędzy poszczególnymi bilansami. Salda na rachunkach łącznikowych na dzień r. zostały wyszczególnione w tabeli 7. tabela 7 w mln EUR Rachunki łącznikowe 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. Ogółem na dzień r. do/z 6. EFR , ,45-290,05-76,20-116,11 do/z 7. EFR , ,59-696, ,11 do/z 8. EFR 2.065, , , ,99 do/z 9. EFR 290, ,59 928, , ,77 (8) Rachunki zabezpieczające 76,20 696, ,49 363, W pozycji tej wykazane jest saldo środków pieniężnych na rachunkach zabezpieczających STABEX otwartych w imieniu różnych państw będących beneficjentami oraz na rachunku specjalnym funduszu Kongo. Patrz również nota 6. (9) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Zgodnie z art. 129 rozporządzenia mającego zastosowanie do 9. EFR środki pieniężne zostały ujęte w bilansie 9. EFR. W tabeli 8 przedstawiono rozbicie całkowitej kwoty środków pieniężnych w banku: tabela 8 w mln EUR Środki pieniężne i ekwiwalenty Stan na dzień Stan na dzień środków pieniężnych NOTY r r. Rachunki operacyjne 9.1 1,53 82,33 Upoważnieni płatnicy AKP ,86 42,73 Upoważnieni płatnicy UE ,99 17,04 Rachunek bieżący Stabex ,17 19,59 Środki pieniężne w drodze 9.5 1,00 100,20 (9.1) Rachunki operacyjne 270,55 261,89 Rachunki w bankach centralnych państw członkowskich, na które wpłacane są składki na EFR. Księgowy dokonuje przesunięć z tych rachunków na rzecz upoważnionych płatników UE. (9.2) Upoważnieni płatnicy AKP Kwoty na rachunkach bankowych w państwach AKP wykorzystywane w celu realizacji płatności w walucie lokalnej w państwie będącym beneficjentem. Rachunki te prowadzone są zasadniczo w EUR, przy czym mogą też być prowadzone w walucie państwa członkowskiego Wspólnoty. PL 33 PL

34 (9.3) Upoważnieni płatnicy UE Rachunki te prowadzone są w bankach komercyjnych w państwach członkowskich (UE-15) oraz w EBI. Rachunki prowadzone są w EUR i służą do realizowania płatności na rzecz beneficjentów w Unii i poza jej granicami. Płatności realizowane są zasadniczo w EUR, przy czym mogą być realizowane także w innych walutach. Środki te są wykorzystywane w celu uzupełnienia rachunków upoważnionych płatników AKP oraz rachunków łącznikowych z budżetem ogólnym. (9.4) Rachunek bieżący STABEX Kwota ta stanowi saldo środków pieniężnych pozostałe na głównym rachunku STABEX. Kwota EUR zostanie udostępniona Togo w drodze przesunięcia na rachunek zabezpieczający po uzyskaniu stosownych wytycznych od intendenta. Odsetki naliczane na tym rachunku podlegają okresowym przesunięciom na główny rachunek EFR i są wykorzystywane zgodnie z art. 1 ust. 3 i art. 9 umowy wewnętrznej. (9.5) Środki pieniężne w drodze Część środków uzupełniających przesłanych przed końcem roku została zaksięgowana przez bank beneficjenta dopiero w 2006 r. (10) Objęte fundusze - kapitał (a) W pozycji tej ujmowana jest całkowita kwota należności od państw członkowskich na rzecz danego EFR zgodnie z umową wewnętrzną pomiędzy państwami członkowskimi a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ) będącymi beneficjentami. Wstępna alokacja dla (bieżącego) 9. EFR, która pierwotnie wynosiła ,15 mln EUR, została w 2004 r. powiększona o kwotę 105 mln EUR, która została odblokowana przez EBI zgodnie z przepisami decyzji Rady 2003/583/WE. Ta dodatkowa kwota alokacji jest przeznaczona na działania realizowane w Demokratycznej Republice Konga. Artykuł 2 ust. 2 umowy wewnętrznej dotyczącej 9. EFR ustanawia rezerwę w wysokości mln EUR. W 2004 r. w następstwie przyjęcia decyzji Rady 2004/289/WE odblokowano kwotę 250 mln EUR w celu stworzenia infrastruktury wodnej. W 2005 r. w następstwie decyzji nr 6/ i 7/ Rady Ministrów AKP-WE z dnia r. odblokowano dalsze 627 mln EUR. (11) Nienależne fundusze (b) Wstępna alokacja niestanowiąca jeszcze należności od państw członkowskich (UE 15). 3 4 Dz. U. L 48 z , str Dz. U. L 48 z , str. 21 PL 34 PL

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA PL 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 347/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA OSTATECZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1)

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO Ul. Rybałtów 11 02-886 Warszawa NIP: 951-23-76-836 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014r Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r STOWARZYSZENIA SANTO

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 I. Ogólnopolska Federacja

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu os. Słoneczne 1 31-956 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO INFORMACJE OGÓLNE z siedzibą 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 31.07.2008 do 31.12.2008 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI INFORMACJE OGÓLNE Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński z siedzibą 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo