KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2006) 429 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZÓSTEGO, SIÓDMEGO, ÓSMEGO I DZIEWIĄTEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU ZA ROK BUDŻETOWY 2005 PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ REGUŁY WYCENY KONSOLIDACJA WALUTA I ZASADY PRZELICZANIA KONTA BILANSOWE WYNIK EKONOMICZNY WYKAZYWANIE OPERACJI WYKORZYSTANIE SZACUNKÓW SKUTKI PRZEJŚCIA NA RACHUNKOWOŚĆ MEMORIAŁOWĄ SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZYCJE POZABILANSOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI FINANSOWEJ ŚRODKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STAN W PODZIALE NA INSTRUMENTY I PAŃSTWA POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA INFORMACJE FINANSOWE DOSTARCZONE PRZEZ EBI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO BILANS INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W RAMACH INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK STAN W PODZIALE NA PAŃSTWA I INSTRUMENTY...98 PL 2 PL

3 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PL 3 PL

4 1.1. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ REGUŁY WYCENY Rozporządzenia finansowe Bilanse oraz sprawozdania z dochodów i wydatków zostały sporządzone zgodnie z rozporządzeniami finansowymi mającymi zastosowanie do szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) 1. Stosowne dokumenty muszą zostać przesłane do Trybunału Obrachunkowego zgodnie z art. 66, 67 i 68 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 6. EFR, art. 69, 70 i 71 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 7. EFR, art. 66, 67 i 68 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 8. EFR oraz art. 102 i 103 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR. Artykuł 102 (9. EFR) stanowi, że Komisja przesyła tymczasowe sprawozdania do Trybunału Obrachunkowego najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku budżetowego. Trybunał Obrachunkowy, najpóźniej do dnia 15 czerwca, przedstawia swoje uwagi w sprawie tymczasowych sprawozdań (art. 103). Na podstawie tych uwag Komisja zatwierdza końcowe sprawozdania i przesyła je do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego najpóźniej do dnia 31 lipca. Sprawozdania są publikowane w Dzienniku Urzędowym najpóźniej do dnia 31 października wraz z poświadczeniem o wiarygodności przedłożonym przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do części dotyczącej środków EFR, dla których Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie finansami Sprawozdania oparte na zasadzie memoriałowej Zgodnie z przepisami art. 99 i 135 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym w pełni w oparciu o metodę memoriałową powinno być sprawozdanie za rok budżetowy W celu zapewnienia porównywalności informacji, księgowy EFR przekształcił wartość początkową sprawozdania finansowego za 2005 r. w pełni w oparciu o zasadę memoriałową. Informacje księgowe uzyskane z komputerowego systemu rachunkowości (OLAS) zostały w stosownych przypadkach skorygowane, tak aby dane liczbowe były zgodne z zasadą memoriałową. Również informacje dodatkowe na temat dochodów i wydatków zostały przekazane przez intendenta. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami i metodami rachunkowości dla EFR, które oparte są na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (IPSAS/IAS) i są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Nowe zasady i metody rachunkowości zostały poddane wzajemnej weryfikacji przez Komitet ds. Standardów Rachunkowości, w którym Trybunał Obrachunkowy ma status obserwatora. Zasady wyceny i metody rachunkowości przyjęte przez księgowego Europejskiego Funduszu Rozwoju były stosowane w odniesieniu do części środków EFR, w przypadku których Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie finansowe. Roczne sprawozdanie finansowe za 2005 r. obejmuje: - sprawozdanie finansowe; - sprawozdanie z realizacji finansowej; 1 Dz. U. L 83 z , str PL 4 PL

5 - sprawozdanie finansowe i informacje przekazane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Zasady rachunkowości Celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie przydatnych dla szerokiego kręgu odbiorców informacji o sytuacji finansowej, wynikach i przepływach środków pieniężnych danego podmiotu. W przypadku podmiotu sektora publicznego celem jest przede wszystkim dostarczenie informacji przydatnych w procesie podejmowania decyzji oraz wykazanie, że podmiot rozliczył się z powierzonych mu zasobów. Sprawozdanie finansowe, aby mogło rzetelnie i prawidłowo przedstawiać sytuację podmiotu, musi zawierać nie tylko informacje wymagane w celu opisania charakteru i zakresu jego działalności i wyjaśnienia sposobu jego finansowania oraz pełne informacje na temat jego działań, ale również przedstawić te informacje w jasny i zrozumiały sposób, umożliwiający porównanie poszczególnych lat budżetowych. Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o wyżej wymienione cele. System rachunkowości Europejskiego Funduszu Rozwoju obejmuje konta ogólne i konta finansowe. Konta te prowadzone są w euro w podziale według roku kalendarzowego. Konta ogólne umożliwiają sporządzenie sprawozdania finansowego, ponieważ wykazują wszystkie obciążenia i dochody za dany rok budżetowy i są wykorzystywane w celu określenia sytuacji finansowej w formie bilansu na dzień 31 grudnia. Konta finansowe dają szczegółowy obraz wykorzystania środków EFR. Prowadzone są w oparciu o metodę kasową. Artykuł 98 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR określa zasady rachunkowości, zgodnie z którymi należy sporządzać sprawozdania finansowe, a mianowicie zasadę: kontynuacji działalności; ostrożności; jednolitych metod rachunkowości; porównywalności informacji; istotności; niestosowania kompensat; nadrzędności treści nad formą; oraz zasadę memoriałową. Zgodnie z przepisami art. 99 i 135 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR sprawozdanie finansowe za 2005 r. zostało sporządzone w oparciu o inne zasady niż sprawozdanie finansowe za 2004 r., tj. w oparciu o metodę memoriałową, a nie kasową. Dlatego w bilansie na dzień 31 grudnia 2004 r. wprowadzono korekty niezbędne w celu uzyskania zgodnego z zasadą memoriałową bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2005 r. (np. włączono kwoty prefinansowania). PL 5 PL

6 1.2. KONSOLIDACJA Każdy EFR podlega określonemu rozporządzeniu finansowemu, które wymaga sporządzenia sprawozdania finansowego dla każdego EFR. W związku z powyższym dla każdego EFR sporządzono odrębne sprawozdanie finansowe w odniesieniu do części, którą zarządza Komisja Europejska. Sprawozdanie to przedstawiono również w postaci skonsolidowanej, co pozwala na ogólną prezentację sytuacji finansowej w przypadku środków, za które odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Ze względu na wyraźny podział obowiązków określony w art. 1 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR, nie skonsolidowano sprawozdań finansowych Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie środkami EFR WALUTA I ZASADY PRZELICZANIA Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w mln EUR, które jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Wspólnot Europejskich. Transakcje i salda Transakcje w walutach obcych przelicza się na EUR według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Stan na koniec roku aktywów i pasywów pieniężnych denominowanych w walutach obcych przeliczono na EUR według kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2005 r.: Kurs wymiany EUR na dzień 31 grudnia 2005 r. GBP KONTA BILANSOWE Kwoty prefinansowania Prefinansowanie jest formą płatności zaliczkowej na rzecz beneficjenta mającą na celu zapewnienie jego płynności finansowej. Może być rozbite na szereg płatności przez okres wskazany w danej umowie o prefinansowanie. Płatność lub zaliczka podlega zwrotowi lub musi zostać wykorzystana na cele, na które była przeznaczona, w okresie wskazanym w umowie. Beneficjent, który nie poniósł wystarczających kwalifikujących się wydatków, zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju całości lub części zaliczki przyznanej tytułem prefinansowania. Kwotę prefinansowania zmniejsza się (całkowicie lub częściowo) o zatwierdzone koszty kwalifikowane i zwrócone kwoty. Nierozliczone na koniec roku kwoty prefinansowania wycenia się według pierwotnej kwoty wypłaconej beneficjentowi pomniejszonej o: wszelkie zwrócone kwoty, rozliczone kwoty kwalifikowane oraz szacunkowe kwoty kwalifikowane nierozliczone na koniec roku. PL 6 PL

7 Gwarancje zabezpieczające prefinansowane kwoty traktuje się jako aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w sprawozdaniu finansowym (IPSAS 19). Dla celów informacyjnych podano jednak szczegółowe dane w pkt 1.11 poniżej Należności Należności wykazuje się w wysokości początkowej wnioskowanej kwoty pomniejszonej o rezerwę na wątpliwe należności. Rezerwę na wątpliwe należności tworzy się w przypadku, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Europejski Fundusz Rozwoju nie będzie w stanie pobrać pełnej kwoty należności od osób trzecich Zobowiązania Zobowiązania ujmuje się w kwocie kwalifikowanej, pod warunkiem że wniosek o płatność spełnia wcześniej określone kryteria. EFR ma zobowiązania krótkoterminowe na kwoty już należne beneficjentom, na które na dzień sprawozdawczy nie otrzymano faktur. Zgodnie z kryteriami ujmowania, EFR ujmuje obciążenia w wysokości szacunkowej płatności należnej za dany okres odpowiadającej części poniesionych kosztów kwalifikowanych należnej beneficjentom na dzień sprawozdawczy. Istotne kwoty ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe na podstawie szacunków (tj. przy uwzględnieniu zakresu realizacji kontraktów) przekazanych przez intendenta. Należne płatności muszą zostać wstępnie wykazane z chwilą otrzymania roszczenia lub zestawienia wydatków, nie zaś z chwilą realizacji płatności. Wówczas należne płatności wykazuje się według pierwotnej wartości danego roszczenia lub zestawienia wydatków Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazuje się w bilansie po koszcie. Środki te obejmują rachunki w instytucjach finansowych w państwach AKP i KTZ, jak również w państwach członkowskich WYNIK EKONOMICZNY Dochody Zgodnie z zasadą memoriałową jedynym źródłem dochodów funduszu są należności z tytułu odsetek od środków pieniężnych w różnych bankach komercyjnych (patrz pkt 1.10 poniżej) Wydatki Wydatki powinny zostać wykazane w sprawozdaniu finansowym EFR jako wydatki za okres, w którym zdarzenia skutkujące płatnościami miały miejsce, pod warunkiem że: - została podpisana umowa autoryzująca płatność; - beneficjent spełnia przyjęte kryteria kwalifikowalności; oraz - możliwe jest wiarygodne oszacowanie należnej kwoty, np. w oparciu o faktury przesłane przez beneficjenta, zakres realizacji kontraktów, itp. PL 7 PL

8 Wydatki uwzględniają wszystkie polecenia płatności zrealizowane przez banki do dnia 31 grudnia 2005 r. Wydatki poniesione przez przedstawicielstwa Komisji są ostatecznie ujmowane w sprawozdaniu finansowym EFR po ich zatwierdzeniu przez intendenta oraz księgowego. Wszelkie wydatki, które na koniec roku nie spełniają tego podwójnego kryterium, wykazuje się w pozycji transakcje przeznaczone do finalizacji WYKAZYWANIE OPERACJI Ustalono, że środki z 9. EFR będą przyznawane do dnia 31 grudnia 2007 r. zgodnie z klauzulą wygaśnięcia przyjętą na mocy decyzji Rady 2005/446/WE z dnia 30 maja 2005 r. 2 Należności od państw członkowskich (głównie składki, które jeszcze nie są należne lub należne odsetki za zwłokę w płatności należnych środków) muszą zostać ujęte w sprawozdaniu finansowym. Pozycje te ujęto w bilansach poszczególnych EFR. Zgodnie z zasadą memoriałową, w sprawozdaniach finansowych wykazuje się rozchody i dochody finansowe za rok budżetowy, bez względu na termin zapłaty lub otrzymania kwoty WYKORZYSTANIE SZACUNKÓW Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym powinny zostać ujęte zgodnie z szacunkami i założeniami zarządu. Istotne szacunki obejmują m.in. rezerwy na przyszłe koszty, ryzyko finansowe związane z należnościami, naliczone przychody i koszty. Rzeczywiste wyniki mogą nie pokrywać się z szacunkami. Zmiany w zakresie szacunków znajdują odzwierciedlenie w okresie, w którym stają się one wiadome. 2 Dz. U. L 156 z , str PL 8 PL

9 1.8. SKUTKI PRZEJŚCIA NA RACHUNKOWOŚĆ MEMORIAŁOWĄ AKTYWA 1/01/ /12/2004 Aktywa obrotowe Należne składki netto 42,38 42,38 Należności 121,04 21,56 - Rezerwa na należności wątpliwe - 0,02-0,02 Prefinansowanie netto 1.885,06-13,94 Inne aktywa obrotowe 6,89 6,89 Obciążenia przyszłych okresów 537,00 537,00 Rachunki łącznikowe - - Rachunki zabezpieczające 537,00 537,00 STABEX 430,17 430,17 Specjalny fundusz RD Kongo 106,83 106,83 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 261,89 261,89 Aktywa obrotowe ogółem 3.391, , Aktywa ogółem 3.391, ,75 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,15 Nienależne fundusze (b) , ,15 Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,49 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N-1 nie dotyczy nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok nie nie dotyczy dotyczy Kapitał rezerwowy 1.033, ,84 przesunięcia między funduszami 848,74 848,74 uzupełnienie zasobów Stabex 185,10 185,10 Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 1.812,75 675,35 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania 1.578,49 717,40 Rachunki łącznikowe - - Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.578,49 717, Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 3.391, ,75 PL 9 PL

10 1.9. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PL 10 PL

11 SKONSOLIDOWANY BILANS 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto 1 13,72 42,38 Należności 2 145,14 121,04 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-6,37-0,02 Prefinansowanie netto , ,06 Inne aktywa obrotowe 5 3,31 6,89 Obciążenia przyszłych okresów 6 393,19 537,00 Rachunki łącznikowe 7 - Rachunki zabezpieczające 8 391,55 537,00 STABEX 371,88 430,17 Specjalny fundusz RD Kongo 19,67 106,83 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 9 270,55 261,89 Aktywa obrotowe ogółem 3.515, ,24 - Aktywa ogółem 3.515, ,24 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,15 Nienależne fundusze (b) , ,15 Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,09 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,09 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok ,40 nie dotyczy Kapitał rezerwowy , ,84 przesunięcia między funduszami 848,74 848,74 uzupełnienie zasobów Stabex 185,10 185,10 Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 1.636, ,75 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania , ,49 Rachunki łącznikowe 7 - Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.878, ,49 - Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 3.515, ,24 PL 11 PL

12 BILANS 6. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto Należności 2 12,62 8,12 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-3,49-0,01 Prefinansowanie netto 4 37,01 47,75 Inne aktywa obrotowe 5 2,85 6,84 Obciążenia przyszłych okresów Rachunki łącznikowe , ,42 Rachunki zabezpieczające 8 - STABEX - - Specjalny fundusz RD Kongo - - Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe ogółem 2.404, , Aktywa ogółem 2.404, ,13 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,00 Nienależne fundusze (b) Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,09 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,09 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok - 47,49 nie dotyczy Kapitał rezerwowy ,99-158,43 przesunięcia między funduszami - 368,10-343,53 uzupełnienie zasobów Stabex 185,10 185,10 Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 86,43 158,48 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania 15 38,77 20,34 Rachunki łącznikowe , ,31 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2.318, ,65 Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 2.404, ,13 PL 12 PL

13 BILANS 7. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto Należności 2 20,15 22,12 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-2,69-0,01 Prefinansowanie netto 4 287,54 260,81 Inne aktywa obrotowe Koszty przyszłych okresów 6 62,46 112,86 Rachunki łącznikowe , ,31 Rachunki zabezpieczające 8 - STABEX - - Specjalny fundusz RD Kongo - - Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe ogółem 2.646, , Aktywa ogółem 2.646, ,09 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,00 Nienależne fundusze (b) Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,99 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,99 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok - 293,37 nie dotyczy Kapitał rezerwowy ,14-473,06 przesunięcia między funduszami - 559,14-473,06 uzupełnienie zasobów Stabex - - Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 853, ,96 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania ,67 180,93 Rachunki łącznikowe , ,20 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.793, ,13 - Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 2.646, ,09 PL 13 PL

14 BILANS 8. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto 1 13,72 42,38 Należności 2 55,97 59,12 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-0,19 - Prefinansowanie netto , ,31 Inne aktywa obrotowe Koszty przyszłych okresów 6 310,14 317,31 Rachunki łącznikowe 7 928,96 - Rachunki zabezpieczające STABEX - - Specjalny fundusz RD Kongo - - Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe ogółem 2.316, , Aktywa ogółem 2.316, ,12 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,00 Nienależne fundusze (b) , ,00 Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,08 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,08 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok - 888,87 nie dotyczy Kapitał rezerwowy , ,54 przesunięcia między funduszami , ,54 uzupełnienie zasobów Stabex - - Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem - 670, , Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania ,32 937,75 Rachunki łącznikowe , ,99 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2.986, , Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 2.316, ,12 PL 14 PL

15 BILANS 9. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto Należności 2 56,41 31,68 - Rezerwa na należności wątpliwe Prefinansowanie netto 4 971,88 519,19 Inne aktywa obrotowe 5 0,46 0,05 Koszty przyszłych okresów 6 20,58 106,83 Rachunki łącznikowe , ,74 Rachunki zabezpieczające 8 391,55 537,00 STABEX 371,88 430,17 Specjalny fundusz RD Kongo 19,67 106,83 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 9 270,55 261,89 Aktywa obrotowe ogółem 3.294, , Aktywa ogółem 3.294, , PASYWA - - Fundusze i kapitał rezerwowy - Objęte fundusze (a) , ,15 Nienależne fundusze (b) , ,15 Należny kapitał (a)-(b) ,00 105,00 Skumulowane kapitały rezerwowe ,60-820,93 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N-1-820,93 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok ,67 nie dotyczy Kapitał rezerwowy , ,87 przesunięcia między funduszami 3.379, ,87 uzupełnienie zasobów Stabex - - Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 1.366, , Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania ,19 439,46 Rachunki łącznikowe ,01 329,96 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.927,21 769, Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 3.294, ,37 PL 15 PL

16 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej 20 0,35 0,35 0,35 Pozostałe przychody z działalności operacyjnej PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) 0,35 0,35 0,35 - Pomoc podlegająca programowaniu 1.029,88 844,61-38,65 65,87 949,13 Wsparcie makroekonomiczne 380,18 383, ,01 Programy regionalne 12,12 23,06 10,82 21,08 33,32 Dotacje na spłatę odsetek 9,62 0, ,27 Pomoc w nagłych wypadkach 120,80 125,02 56,01 65,92 134,92 Pomoc na rzecz uchodźców 26,55 8,15-10,60-5,76 12,99 Fundusz na rzecz walki z AIDS - - 0, ,00 Kapitał podwyższonego ryzyka 143,28 60, ,80 Stabex 7,29 66, ,40 Sysmin 27,22 14,79 6,11 5,32 13,99 Przesunięcia z poprzednich EFR 10,42 4,68-7,81 3,13 15,61 Dostosowanie strukturalne 89,68 15, ,89 Umorzenie długu 100,00 7,60-13,99 21,59 Płatności - Bank Światowy ,60 1,60 Polityka sektorowa 277,77 594,38 264,31 162,09 492,16 Rekompensata - wpływy z eksportu 20,67 26,33 40,04 10,39-3,32 Centrum rozwoju przedsiębiorczości 14,64 20,07 20,07 16,51 16,51 Centrum rozwoju rolnictwa 12,46 12,03 15,15 14,21 11,09 Zgromadzenie ogólne 0,63 1, ,08 1,07 Działania specjalne Pomoc techniczna - 0,00-0,08-0,04 0,04 Projekty w ramach AKP 58,96 131,42 64,19 131,68 198,91 Fundusz Kongo 0,09 89,23-0,57 89,80 Koszty operacyjne 2.342, ,88 419,58 966, ,78 Koszty administracyjne i finansowe 16 71,68 55,86 24,83-2,47 28,56 Koszty ogółem (metoda kasowa) , ,73 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 59,42-0,19 KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d ,15 863, , ,15 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERAC. NETTO (2-1) n.d , ,81 - Przychody finansowe 20 12,24 23,95 23,95 Obciążenia finansowe 21-0,37-0,19-0,19 Rezerwy 22-0,01-6,36-6,36 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) 11,87 17,41 17,41 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d , ,40 PL 16 PL

17 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 6. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej Pozostałe przychody z działalności operacyjnej PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) Pomoc podlegająca programowaniu 27,20 20,02-3,80 16,01 39,83 Wsparcie makroekonomiczne Programy regionalne Dotacje na spłatę odsetek - - 0, ,02 Pomoc w nagłych wypadkach Pomoc na rzecz uchodźców - - 0,05-0,05 0,13 0,13 Fundusz na rzecz walki z AIDS - - 0, ,00 Kapitał podwyższonego ryzyka 2,28 1, ,22 STABEX Sysmin 0,04-0,05-0,09 0,04 Przesunięcia z poprzednich EFR 0,33 0,38-0,12 0,28 0,78 Dostosowanie strukturalne Umorzenie długu Płatności - Bank Światowy Polityka sektorowa Rekompensata - wpływy z eksportu Centrum rozwoju przedsiębiorczości Centrum rozwoju rolnictwa Zgromadzenie ogólne Działania specjalne Pomoc techniczna Projekty w ramach AKP ,91 1,91 Fundusz Kongo Koszty operacyjne 29,84 21,50-3,97 18,42 43,89 Koszty administracyjne i finansowe 16 0,16 0, ,11 Koszty ogółem (metoda kasowa) 17 30,00 21,62 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 22,30-0,09 KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d. 43,92-3,97 18,42 43,92 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d. 43,92 43,92 Przychody finansowe Obciążenia finansowe 21-0,09-0,09-0,09 Rezerwy ,48-3,48 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) - 0,09-3,57-3,57 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d. - 47,49-47,49 PL 17 PL

18 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 7. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej Pozostałe przychody z działalności operacyjnej - - PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) Pomoc podlegająca programowaniu 203,06 159,10 26,94 62,62 194,78 Wsparcie makroekonomiczne Programy regionalne Dotacje na spłatę odsetek 0,67 0, ,02 Pomoc w nagłych wypadkach - 0,42-0,00-0,01 0,01 Pomoc na rzecz uchodźców 0,04-0,46-0,64 0,31 0,49 Fundusz na rzecz walki z AIDS Kapitał podwyższonego ryzyka 10,07 12, ,23 STABEX 0,50 50, ,40 Sysmin 20,33 9,69 6,13 4,73 8,28 Przesunięcia z poprzednich EFR 10,09 4,30-7,69 2,85 14,83 Dostosowanie strukturalne 0,12 0, ,03 Umorzenie długu ,07 0,07 Płatności - Bank Światowy Polityka sektorowa Rekompensata - wpływy z eksportu Centrum rozwoju przedsiębiorczości Centrum rozwoju rolnictwa Zgromadzenie ogólne Działania specjalne Pomoc techniczna Projekty w ramach AKP ,55 9,55 Fundusz Kongo Koszty operacyjne 244,47 235,31 24,75 80,13 290,69 Koszty administracyjne i finansowe Koszty ogółem (metoda kasowa) ,47 235,31 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 55,38 - KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d. 290,69 24,75 80,13 290,69 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d. 290,69 290,69 Przychody finansowe Obciążenia finansowe Rezerwy 22-0,01-2,68-2,68 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) - 0,01-2,68-2,68 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d ,37-293,37 PL 18 PL

19 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 8. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej Pozostałe przychody z działalności operacyjnej - - PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) - - Pomoc podlegająca programowaniu 799,62 665,49-61,79-12,76 714,52 Wsparcie makroekonomiczne 103,81 77, ,34 Programy regionalne Dotacje na spłatę odsetek 8,94 0, ,27 Pomoc w nagłych wypadkach 2,45 1,43-3,70-4,09 1,04 Pomoc na rzecz uchodźców 26,51 8,66-9,91-6,20 12,37 Fundusz na rzecz walki z AIDS Kapitał podwyższonego ryzyka 130,93 47, ,35 Stabex 6,79 16, ,00 Sysmin 6,84 5,15-0,02 0,50 5,67 Przesunięcia z poprzednich EFR Dostosowanie strukturalne 89,57 15, ,86 Umorzenie długu ,92 13,92 Płatności - Bank Światowy ,60 1,60 Polityka sektorowa - 14,70 6,05-0,23 8,41 Rekompensata - wpływy z eksportu ,93-1,65-18,57 Centrum rozwoju przedsiębiorczości Centrum rozwoju rolnictwa Zgromadzenie ogólne Działania specjalne Pomoc techniczna Projekty w ramach AKP Fundusz Kongo Koszty operacyjne 1.175,46 852,24-52,45 451,24 895, Koszty administracyjne i finansowe 16 16,44 1,87-0,24-0,37 1,74 Koszty ogółem (metoda kasowa) ,91 854,11 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 43,41 - KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d. 897,51-52,68 450,87 897,51 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d. 897,51 897,51 Przychody finansowe 20 9,63 8,84 8,84 Obciążenia finansowe Rezerwy ,19-0,19 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) 9,63 8,65 8,65 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d ,87-888,87 PL 19 PL

20 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 9. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej 20 0,35 0,35 0,35 Pozostałe przychody z działalności operacyjnej PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) 0,35 0,35 0,35 Pomoc podlegająca programowaniu Wsparcie makroekonomiczne 276,37 305, ,66 Programy regionalne 12,12 23,06 10,82 21,08 33,32 Dotacje na spłatę odsetek Pomoc w nagłych wypadkach 118,77 123,58 59,72 70,01 133,87 Pomoc na rzecz uchodźców Fundusz na rzecz walki z AIDS Kapitał podwyższonego ryzyka Stabex Sysmin Przesunięcia z poprzednich EFR Dostosowanie strukturalne Umorzenie długu 100,00 7, ,60 Płatności - Bank Światowy Polityka sektorowa 277,77 579,68 258,25 162,32 483,75 Rekompensata - wpływy z eksportu 20,67 26,33 23,12 12,04 15,25 Centrum rozwoju przedsiębiorczości 14,64 20,07 20,07 16,51 16,51 Centrum rozwoju rolnictwa 12,46 12,03 15,15 14,21 11,09 Zgromadzenie ogólne 0,63 1, ,08 1,07 Działania specjalne Pomoc techniczna - 0,00-0,08-0,04 0,04 Projekty w ramach AKP 58,96 131,42 64,19 120,23 187,45 Fundusz Kongo 0,09 89,23-0,57 89,80 Koszty operacyjne 892, ,83 451,24 416, ,42 Koszty administracyjne i finansowe 16 55,08 53,88 25,07-2,10 26,71 Koszty ogółem (metoda kasowa) , ,70 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. - 61,67-0,10 KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d ,03 476,31 414, ,03 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d , ,69 Przychody finansowe 20 2,61 15,12 15,12 Obciążenia finansowe 21-0,27-0,10-0,10 Rezerwy Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) 2,34 15,02 15,02 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d , ,67 PL 20 PL

21 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) Wynik finansowy netto ,40 Zwiększenie rezerwy na należności wątpliwe 6,36 Korekta przychodów finansowych - 1,40 Korekta przychodów z działalności operacyjnej 0,30 Korekty związane z zasadą memoriałową 59,42 Obciążenia finansowe 0,19 Rezerwa na opłaty bankowe - 0,02 Zmniejszenie stanu transakcji oczekujących na finalizację 5,85 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ,70 Składki od państw członkowskich 2.199,70 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2.199,70 Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto - 256,00 Stan środków finansowych na początek okresu 261,89 Stan na rachunkach zabezpieczających Stabex na początek okresu 430,17 Rachunek Kongo 106,83 Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu 798,88 Stan środków finansowych na koniec okresu 270,55 Stan na rachunkach zabezpieczających Stabex na koniec okresu 371,88 Rachunek Kongo 19,67 Rachunek SWIFT - 119,23 Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu 542,87 PL 21 PL

22 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależne fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) Bilans zamknięcia 2003 r , , , ,84 nie dotyczy nie dotyczy Składki , ,00 Podwyższenie kapitału 355,00-250,00 105, ,00 Przesunięcia z poprzednich EFR Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , ,09 Bilans zamknięcia 2004 r , , , , , ,75 Składki , ,00 Podwyższenie kapitału 627,00-627, Przesunięcia z poprzednich EFR Wynik ekonomiczny netto , ,40 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , , , , , ,35 PL 22 PL

23 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 6. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależn e fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) - Bilans zamknięcia 2003 r , ,00-126,19 nie dotyczy nie dotyczy Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,24 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , ,09 Bilans zamknięcia 2004 r , ,00-158, ,09 158,48 Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,56 Wynik ekonomiczny netto ,49-47,49 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , ,00-182, ,58 86,43 PL 23 PL

24 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 7. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależn e fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) - Bilans zamknięcia 2003 r , ,00-420,58 nie dotyczy nie dotyczy - Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,48 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , , Bilans zamknięcia 2004 r , ,00-473, , , Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,09 Wynik ekonomiczny netto ,37-293,37 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , ,00-559, ,36 853,50 PL 24 PL

25 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 8. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Pozostałe Kapitał Nienależne kapitały Skumulowane kapitały Kapitał własny fundusze Należny kapitał rezerwowe rezerwowe ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) - Bilans zamknięcia 2003 r , , , ,55 nie dotyczy nie dotyczy - Składki 2.315, ,00 Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,00 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , ,08 Bilans zamknięcia 2004 r , , , , , ,63 - Składki , ,00 Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,89 Wynik ekonomiczny netto ,87-888,87 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , , , , ,95-670,38 PL 25 PL

26 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 9. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależne fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) Bilans zamknięcia 2003 r , , ,15 nie dotyczy nie dotyczy Składki Podwyższenie kapitału 355,00-250,00 105, ,00 Przesunięcia z innych EFR ,72-291,72 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości ,93-820,93 Bilans zamknięcia 2004 r , ,15 105, ,87-820, ,94 Składki Podwyższenie kapitału 627,00-627, Przesunięcia z innych EFR ,54-394,54 Wynik ekonomiczny netto , ,67 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , ,15 105, , , ,81 PL 26 PL

27 1.10. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (1) Składki państw członkowskich (UE-15) Szczegóły dotyczące składek należnych i otrzymanych w roku 2005 przedstawiono w tabeli 1. Składka EBI równa się sumie składki specjalnej na rzecz Kongo (patrz nota 10) ii przesunięcia w kwocie 120 mln EUR, o którym mowa w nocie 12. tabela 1 Należne i otrzymane składki za lata zakończone 31 grudnia 2004 r. i 2005 r. na 8. i 9. EFR (w mln EUR) % należne w 2004 r. otrzymane w 2004 r. nierozliczon e na dzień r. należne w 2005 r. otrzymane w 2005 r. nierozliczone na dzień r. należne ogółem Austria 2,65 58,70 58,70-61,75 61,75-181,92 Belgia 3,92 86,83 86,83-91,34 91,34-269,11 Dania 2,14 47,40 47,40-49,86 49,86-146,91 Finlandia 1,48 32,78 32,78-34,48 34,48-101,60 Francja 24,30 538,25 576,78 42,38 566,19 594,85 13, ,20 Niemcy 23,36 517,42 517,42-544,29 544, ,66 Grecja 1,25 27,69 27,69-29,13 29,13-85,81 Irlandia 0,62 13,73 13,89-14,45 14,45-42,56 Włochy 12,54 277,76 277,76-292,18 292,18-860,87 Luksemburg 0,29 6,42 6,42-6,76 6,76-19,91 Królestwo Niderlandów 5,22 115,62 115,62-121,63 121,63-358,35 Portugalia 0,97 21,49 25,56-22,60 22,60-66,59 Hiszpania 5,84 129,36 129,36-136,07 136,07-400,92 Szwecja 2,73 60,47 71,25-63,61 63,61-187,41 Zjednoczone Królestwo 12,69 281,08 461,28-295,68 295,68-871,17 EBI 8. EFR 100,00 100,00-20,00 20,00-120,00 STABEX 1.800,00 8. EFR 2.315, ,75 42, , ,66 13, ,00 EBI - 9. EFR 105,00 105, ,00 9. EFR 105,00 105, , , ,75 42, , ,66 13, ,00 PL 27 PL

28 (2) Należności Szczegółowe informacje dotyczące należności zostały przedstawione w tabeli 2: tabela 2 Należności noty 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. w mln EUR Ogółem na dzień r. Odsetki od zaległych składek ,13 2,13 2,43 Odsetki od zaległych składek - Stabex ,79 0,79 0,79 Należne odsetki - banki europejskie ,84 0,84 0,16 Należne odsetki zabezpieczenia Stabex ,72 0,72 - Noty debetowe / niewystawione zlecenia windykacji 2.5 2,38 15,38 53,19 51,19 122,15 99,92 Otwarte zlecenia windykacji ,24 4,76 2,78 0,74 18,52 17,74 12,62 20,15 55,97 56,41 145,14 121,04 Zgodnie z postanowieniami Umowy z Kotonu przychody z tytułu odsetek wykazywane są w bilansie 9. EFR. Jedyny wyjątek stanowią odsetki z rachunków zabezpieczających STABEX, które ujęto w ramach 8. EFR, jako że ten instrument pomocy nie figuruje w 9. EFR. (2.1) Odsetki od zaległych składek Zgodnie z art. 40 ust. 4 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR, państwom członkowski naliczane są odsetki od zaległych należnych składek. W tabeli 2.1 przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące naliczonych, a następnie zapłaconych przez państwa członkowskie odsetek. tabela 2.1 Odsetki od zaległych składek na EFR za rok zakończony r. w mln EUR Stan na dzień r. Zobowiązania z tytułu odsetek 2005 r. Odsetki zapłacone 2005 r. Stan na dzień r. Austria 0,01-0, Belgia 0,01 0,01 0,01 0,01 Dania Finlandia - 0,05 0,05 - Francja 1,18 0,06 0,20 1,04 Niemcy 0,10 0,27 0,37 - Grecja Irlandia 0,00-0, Włochy Luksemburg 0,01 0,01 0,02 - Królestwo Niderlandów Portugalia 0,03-0, Hiszpania 0, ,06 Szwecja Zjednoczone Królestwo 1, ,02 2,43 0,35 0,64 2,13 PL 28 PL

29 (2.2) Odsetki od zaległych składek STABEX Wszystkie składki w ramach STABEX otrzymano przed rozpoczęciem roku budżetowego Wykazana kwota należnych odsetek to saldo z przeniesienia z poprzedniego roku; kwota ta odpowiada odsetkom należnym od Francji. (2.3) Odsetki należne banki europejskie i główny rachunek STABEX W tej pozycji ujmowana jest kwota odsetek uzyskanych z rachunków zabezpieczających STABEX w roku budżetowym 2005, lecz uznanych na rachunku dopiero w 2006 r. Odsetki te stanowią własność odpowiednich krajów beneficjentów. (2.4) Należności z tytułu odsetek rachunki zabezpieczające STABEX W tej pozycji ujmowana jest kwota odsetek uzyskanych z rachunków zabezpieczających STABEX w roku budżetowym 2005, lecz uznanych na rachunku dopiero w 2006 r. (2.5) Noty debetowe/niewystawione zlecenia windykacji W celu zastosowania zasady memoriałowej intendent obliczył kwotę zaliczek do odzyskania, dla których zlecenia windykacji nie zostały jeszcze wystawione. Szczegółowe informacje podane są w tabeli 2.2 tabela 2.2 w mln EUR Niewystawione zlecenia windykacji 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. 2,38 15,38 53,19 51,19 122,15 Ogółem na dzień r. 2,58 14,15 55,82 27,37 99,92 zwiększenie -0,20 1,24-2,63 23,82 22,22 (2.6) Windykacja środków Analiza zmiany stanu wystawionych zleceń windykacji przedstawiona została w tabeli 2.3: tabela 2.3 w mln EUR 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Otwarte zlecenia windykacji na dzień r. 5,54 8,00 3,71 0,93 18,18 korekta bilansu otwarcia - - 0,03-0, ,44 Otwarte zlecenia windykacji na dzień r. 5,54 7,98 3,30 0,93 17,74 Nowe zlecenia windykacji wystawione w 2005 r. 13,49 13,17 26,44 8,24 61,34 Zlecenia windykacji zamknięte w 2005 r. 8,79 16,38 26,96 8,43 60,56 zrealizowane 6,19 8,91 24,98 8,42 48,50 odstąpienie (art. 73 RF) 1,97 1,20 0,32 0,00 3,49 kompensata 0,63 6,27 1,66 0,01 8,57 Otwarte zlecenia windykacji na dzień r. 10,24 4,76 2,78 0,74 18,52 PL 29 PL

30 Bilans zamknięcia zleceń windykacji (18,52 mln EUR) odzwierciedla wartość wystawionych lecz nierozliczonych zleceń windykacji na koniec roku. W 2005 r. zamknięte zlecenia windykacji wynosiły 60,56 mln EUR. Z powyższej sumy kwota 3,49 mln EUR została w ciągu roku odpisana przez intendenta, zaś kwota 8,57 mln EUR została przez księgowego odzyskana poprzez kompensatę, zgodnie z przepisami art. 46 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR. (3) Rezerwa na należności wątpliwe Zgodnie z IPSAS 19 księgowy utworzył rezerwę na należności wątpliwe przy uwzględnieniu dwóch zmiennych: wieku wierzytelności - zastosowanie rezerwy w wysokości 20% wartości EUR za każdy rok nierozliczenia wierzytelności; oceny ryzyka nieodzyskania wierzytelności (we współpracy z intendentem). Niniejsze obliczenia nie uwzględniają potencjalnych strat kursowych (na zleceniach windykacji niewystawionych w EUR), ponieważ nie uznaje się ich za istotne. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszej rezerwy zostały ujęte w tabeli 3: tabela 3 w mln EUR Rezerwa na należności wątpliwe 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Stan na dzień r. 3,49 2,69 0,19-6,37 Stan na dzień r. 0,01 0, ,02 zwiększenie 3,48 2,68 0,19-6,36 (4) Prefinansowanie netto Do roku budżetowego 2004 płatności zaliczkowe oraz zaliczki były wykazywane w sprawozdaniu finansowym EFR jako wydatki na projekty (z wyjątkiem zaliczek na stypendia naukowe oraz na rzecz instytucji takich jak GTZ, AGRER i AEC). Zgodnie z zasadą memoriałową płatności zaliczkowe zalicza się obecnie do aktywów. Dane liczbowe dotyczące uruchomionego prefinansowania zostały przekazane przez intendenta (patrz tabela 4.1) i zostały obniżone o otwarte zlecenia windykacji oraz o wartość faktur do wysłania zgodnie z tabelą 4. tabela 4 w mln EUR prefinansowanie netto nota 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR r r. Dotacje na stypendia naukowe 1, ,49 2,41 AEC 0, ,44 0,56 GTZ - 0, ,00 1,24 Korekty 0, ,03 0,03 Prefinansowanie ,67 307, , , , ,49 -otwarte zlecenia windykacji ,24 4,76 2,78 0,74 18,52 17,74 - niewystawione zlecenia windykacji 2.5 2,38 15,38 53,19 51,19 122,15 99,92 37,01 287, ,78 971, , ,06 PL 30 PL

31 (4.1) Prefinansowanie Wiele umów przewiduje wypłatę zaliczek przed rozpoczęciem prac, realizacją dostaw lub usług. W niektórych przypadkach określone w umowach harmonogramy płatności przewidują płatności zaliczkowe na podstawie sprawozdań z postępów prac. Zaliczki, standardowo wypłacane w walucie kraju lub terytorium, w którym realizowany jest projekt, są ujmowane odrębnie w sprawozdaniu intendenta, tak aby umożliwić ich rozliczenie. W poniższej tabeli przedstawione są nierozliczone zaliczki (z wyjątkiem programów dostosowań strukturalnych i programu bezpośredniego wsparcia budżetowego) na koniec roku. Kwoty przeliczane są na EUR według oficjalnego kursu wymiany na dzień 31 grudnia 2005 r. tabela 4.1 w mln EUR Prefinansowanie 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. 47,67 307, , , ,90 Ogółem na dzień r. 51,64 282, ,43 547, ,49 zwiększenie - 3,97 24,75-52,68 476,31 444,41 (5) Inne aktywa obrotowe W tej pozycji ujmowane są wszystkie płatności/wpływy oczekujące na ostateczną alokację do konkretnych projektów, zgodnie z tym, co zostało ujęte w tabeli 5. tabela 5 w mln EUR Ogółem na Ogółem na dzień dzień Inne aktywa obrotowe 6. EFR 9. EFR r r. wydatki przeznaczone do finalizacji 2,85 0,00 2,85 6,93 dewaluacja 0,00 0,00 0,00-0,09 przychód podlegający uregulowaniu 0,00-0,06-0,06-0,49 częściowe odzyskanie 0,00 0,51 0,51 0,53 2,85 0,46 3,31 6,89 (6) Obciążenia przyszłych okresów W pozycji tej przedstawione zostały środki ogółem, dostępne dla odpowiedniego kraju AKP. Kwota ujęta dla 7. i 8. EFR dotyczy odroczonych wydatków STABEX, podczas gdy kwota ujęta dla 9. EFR dotyczy dostępnego funduszu na rzecz Demokratycznej Republiki Konga. Kwoty ogółem należne danym krajom (w tym naliczone odsetki za 2005 r. patrz nota 2 i tabela 2 powyżej) przedstawione są w tabeli 6. PL 31 PL

32 tabela 6 w mln EUR Analiza zmiany stanu środków Stan na Stan na STABEX za rok zakończony dzień dzień Stan na dzień r r r. Odsetki Płatności r. BENIN 0,05 0,05 0,00 0,05 BURKINA FASO 0,75 0,75 0,02 0,76 BURUNDI 26,29 26,29 0,56 0,40 26,45 KAMERUN 5,27 5,27 0,11 5,38 KOMORY 0,05 0,05 0,00 0,05 DOMINIKA 5,18 5,18 0,11 5,29 ETIOPIA 0,88 0,88 0,02 0,90 GAMBIA 0,98 0,98 0,02 1,01 GRENADA 0,32 0,32 0,01 0,33 GWINEA BISSAU 0,32 0,32 0,01 0,33 WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ 42,01 42,01 0,90 42,91 JAMAJKA 0,57 0,57 0,01 0,59 MADAGASKAR 13,55 13,55 0,29 13,84 MALAWI 0,89 0,89 0,02 0,91 MAURETANIA 17,39 17,39 0,37 17,76 PAPUA-NOWA GWINEA 0,64 0,64 0,01 0,66 RWANDA 5,62 5,62 0,12 5,74 SENEGAL 9,86 9,86 0,21 10,07 SIERRA LEONE 2,99 2,99 0,06 3,05 SAINT LUCIA 13,41 13,41 0,29 13,69 WYSPY SALOMONA 29,50 29,50 0,56 16,00 14,06 SUDAN 196,92 196,92 3,93 50,00 150,85 ST VINCENT I GRENADYNY 3,87 3,87 0,08 3,95 TANZANIA 30,27 30,27 0,65 30,92 TONGA 0,08 0,08 0,00 0,09 UGANDA 19,73 19,73 0,42 20,15 ZIMBABWE 2,77 2,77 0,06 2,83 Stabex 430,17 430,17 8,84 66,40 372,60 RD KONGA 106,83 106,83 1,07 89,23 20,58 Stabex i Kongo 537,00 537,00 11,82 155,63 393,19 Całkowita kwota odroczonych wydatków STABEX stanowi sumę dostępnych środków STABEX, które zostaną w przyszłości przesunięte na rzecz odpowiedniego kraju AKP będącego beneficjentem. Wyżej wymieniona całkowita kwota odnosi się do 8. EFR, z wyłączeniem 8,63 mln EUR przyznanych na rzecz Burundi i 53,83 mln EUR na rzecz Sudanu w ramach 7. EFR. Oprócz środków wykazanych powyżej istnieją także inne środki STABEX znajdujące się w posiadaniu państw AKP będących beneficjentami. Po osiągnięciu przez Komisję oraz dane państwo (AKP) porozumienia w sprawie sposobu wykorzystania środków STABEX obydwie strony podpiszą konwencje o ich przekazaniu. Zgodnie z postanowieniami art. 211 czwartej Konwencji AKP-WE (ze zmianami) środki przekazywane są na oprocentowany rachunek z wymogiem podwójnego podpisu (urzędnika Komisji i państwa będącego beneficjentem) otwarty w imieniu tego państwa AKP. Urzędnik Komisji zachowuje prawo do zatwierdzania operacji na rachunku swoim podpisem dla zapewnienia wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem. Środki stanowią własność państwa AKP i jako takie nie są ujęte jako aktywa w sprawozdaniach finansowych EFR. Szczegółowe informacje na temat tych rachunków są natomiast zamieszczane w sprawozdaniu dotyczącym zarządzania finansami EFR. PL 32 PL

33 (7) Rachunki łącznikowe W celu zapewnieniu efektywności dla wszystkich realizowanych Europejskich Funduszy Rozwoju ustanowiono jedną ogólną pulę środków. Operacje realizowane pomiędzy poszczególnymi Europejskimi Funduszami Rozwoju są rozliczane na rachunkach łącznikowych pomiędzy poszczególnymi bilansami. Salda na rachunkach łącznikowych na dzień r. zostały wyszczególnione w tabeli 7. tabela 7 w mln EUR Rachunki łącznikowe 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. Ogółem na dzień r. do/z 6. EFR , ,45-290,05-76,20-116,11 do/z 7. EFR , ,59-696, ,11 do/z 8. EFR 2.065, , , ,99 do/z 9. EFR 290, ,59 928, , ,77 (8) Rachunki zabezpieczające 76,20 696, ,49 363, W pozycji tej wykazane jest saldo środków pieniężnych na rachunkach zabezpieczających STABEX otwartych w imieniu różnych państw będących beneficjentami oraz na rachunku specjalnym funduszu Kongo. Patrz również nota 6. (9) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Zgodnie z art. 129 rozporządzenia mającego zastosowanie do 9. EFR środki pieniężne zostały ujęte w bilansie 9. EFR. W tabeli 8 przedstawiono rozbicie całkowitej kwoty środków pieniężnych w banku: tabela 8 w mln EUR Środki pieniężne i ekwiwalenty Stan na dzień Stan na dzień środków pieniężnych NOTY r r. Rachunki operacyjne 9.1 1,53 82,33 Upoważnieni płatnicy AKP ,86 42,73 Upoważnieni płatnicy UE ,99 17,04 Rachunek bieżący Stabex ,17 19,59 Środki pieniężne w drodze 9.5 1,00 100,20 (9.1) Rachunki operacyjne 270,55 261,89 Rachunki w bankach centralnych państw członkowskich, na które wpłacane są składki na EFR. Księgowy dokonuje przesunięć z tych rachunków na rzecz upoważnionych płatników UE. (9.2) Upoważnieni płatnicy AKP Kwoty na rachunkach bankowych w państwach AKP wykorzystywane w celu realizacji płatności w walucie lokalnej w państwie będącym beneficjentem. Rachunki te prowadzone są zasadniczo w EUR, przy czym mogą też być prowadzone w walucie państwa członkowskiego Wspólnoty. PL 33 PL

34 (9.3) Upoważnieni płatnicy UE Rachunki te prowadzone są w bankach komercyjnych w państwach członkowskich (UE-15) oraz w EBI. Rachunki prowadzone są w EUR i służą do realizowania płatności na rzecz beneficjentów w Unii i poza jej granicami. Płatności realizowane są zasadniczo w EUR, przy czym mogą być realizowane także w innych walutach. Środki te są wykorzystywane w celu uzupełnienia rachunków upoważnionych płatników AKP oraz rachunków łącznikowych z budżetem ogólnym. (9.4) Rachunek bieżący STABEX Kwota ta stanowi saldo środków pieniężnych pozostałe na głównym rachunku STABEX. Kwota EUR zostanie udostępniona Togo w drodze przesunięcia na rachunek zabezpieczający po uzyskaniu stosownych wytycznych od intendenta. Odsetki naliczane na tym rachunku podlegają okresowym przesunięciom na główny rachunek EFR i są wykorzystywane zgodnie z art. 1 ust. 3 i art. 9 umowy wewnętrznej. (9.5) Środki pieniężne w drodze Część środków uzupełniających przesłanych przed końcem roku została zaksięgowana przez bank beneficjenta dopiero w 2006 r. (10) Objęte fundusze - kapitał (a) W pozycji tej ujmowana jest całkowita kwota należności od państw członkowskich na rzecz danego EFR zgodnie z umową wewnętrzną pomiędzy państwami członkowskimi a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ) będącymi beneficjentami. Wstępna alokacja dla (bieżącego) 9. EFR, która pierwotnie wynosiła ,15 mln EUR, została w 2004 r. powiększona o kwotę 105 mln EUR, która została odblokowana przez EBI zgodnie z przepisami decyzji Rady 2003/583/WE. Ta dodatkowa kwota alokacji jest przeznaczona na działania realizowane w Demokratycznej Republice Konga. Artykuł 2 ust. 2 umowy wewnętrznej dotyczącej 9. EFR ustanawia rezerwę w wysokości mln EUR. W 2004 r. w następstwie przyjęcia decyzji Rady 2004/289/WE odblokowano kwotę 250 mln EUR w celu stworzenia infrastruktury wodnej. W 2005 r. w następstwie decyzji nr 6/ i 7/ Rady Ministrów AKP-WE z dnia r. odblokowano dalsze 627 mln EUR. (11) Nienależne fundusze (b) Wstępna alokacja niestanowiąca jeszcze należności od państw członkowskich (UE 15). 3 4 Dz. U. L 48 z , str Dz. U. L 48 z , str. 21 PL 34 PL

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

III AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

III AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE 20.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306/45 III (Akty przyjęte na mocy Traktatu UE) AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE DECYZJA KOLEGIUM 2009 8 w sprawie przyjęcia rozporządzenia finansowego

Bardziej szczegółowo

L 328/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2013

L 328/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2013 L 328/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2013 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów,

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A. Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku (01.01.2013-31.03.2013) sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 9.2.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 35/31 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki PROCAD SA za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki PROCAD SA za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie finansowe Spółki PROCAD SA za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej PROCAD SA - jednostkowe sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 16 stycznia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 16 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości

Bardziej szczegółowo

2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1

2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1 2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1605/2002

Bardziej szczegółowo

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY POZNAŃ 2 KWIETNIA 2013 EURO-TAX.PL S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

K2 INTERNET S.A. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.

K2 INTERNET S.A. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. K2 INTERNET S.A. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 1 HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 2 HUTMEN SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd HUTMEN

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2010-2011

Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2010-2011 Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2010-2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 30-09-2010 Publikacja w dniu 17.12.2010 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW Załącznik do Uchwały Nr 1076/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 02 października 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia 2012 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2011 r. a zakończony 31 grudnia 2011 r. sporządzone według MSR i MSSF za

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Spis treści I. Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 6, poz. 25

Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 6, poz. 25 Komunikat nr 9 Ministra Finansów z dnia 18.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Ghelamco Invest Sp. z o.o. Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Ghelamco Invest Sp. z o.o. Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 II. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 5 III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo