KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2006) 429 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZÓSTEGO, SIÓDMEGO, ÓSMEGO I DZIEWIĄTEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU ZA ROK BUDŻETOWY 2005 PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ REGUŁY WYCENY KONSOLIDACJA WALUTA I ZASADY PRZELICZANIA KONTA BILANSOWE WYNIK EKONOMICZNY WYKAZYWANIE OPERACJI WYKORZYSTANIE SZACUNKÓW SKUTKI PRZEJŚCIA NA RACHUNKOWOŚĆ MEMORIAŁOWĄ SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZYCJE POZABILANSOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI FINANSOWEJ ŚRODKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STAN W PODZIALE NA INSTRUMENTY I PAŃSTWA POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA INFORMACJE FINANSOWE DOSTARCZONE PRZEZ EBI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO BILANS INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W RAMACH INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK STAN W PODZIALE NA PAŃSTWA I INSTRUMENTY...98 PL 2 PL

3 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PL 3 PL

4 1.1. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ REGUŁY WYCENY Rozporządzenia finansowe Bilanse oraz sprawozdania z dochodów i wydatków zostały sporządzone zgodnie z rozporządzeniami finansowymi mającymi zastosowanie do szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) 1. Stosowne dokumenty muszą zostać przesłane do Trybunału Obrachunkowego zgodnie z art. 66, 67 i 68 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 6. EFR, art. 69, 70 i 71 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 7. EFR, art. 66, 67 i 68 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 8. EFR oraz art. 102 i 103 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR. Artykuł 102 (9. EFR) stanowi, że Komisja przesyła tymczasowe sprawozdania do Trybunału Obrachunkowego najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku budżetowego. Trybunał Obrachunkowy, najpóźniej do dnia 15 czerwca, przedstawia swoje uwagi w sprawie tymczasowych sprawozdań (art. 103). Na podstawie tych uwag Komisja zatwierdza końcowe sprawozdania i przesyła je do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego najpóźniej do dnia 31 lipca. Sprawozdania są publikowane w Dzienniku Urzędowym najpóźniej do dnia 31 października wraz z poświadczeniem o wiarygodności przedłożonym przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do części dotyczącej środków EFR, dla których Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie finansami Sprawozdania oparte na zasadzie memoriałowej Zgodnie z przepisami art. 99 i 135 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym w pełni w oparciu o metodę memoriałową powinno być sprawozdanie za rok budżetowy W celu zapewnienia porównywalności informacji, księgowy EFR przekształcił wartość początkową sprawozdania finansowego za 2005 r. w pełni w oparciu o zasadę memoriałową. Informacje księgowe uzyskane z komputerowego systemu rachunkowości (OLAS) zostały w stosownych przypadkach skorygowane, tak aby dane liczbowe były zgodne z zasadą memoriałową. Również informacje dodatkowe na temat dochodów i wydatków zostały przekazane przez intendenta. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami i metodami rachunkowości dla EFR, które oparte są na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (IPSAS/IAS) i są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Nowe zasady i metody rachunkowości zostały poddane wzajemnej weryfikacji przez Komitet ds. Standardów Rachunkowości, w którym Trybunał Obrachunkowy ma status obserwatora. Zasady wyceny i metody rachunkowości przyjęte przez księgowego Europejskiego Funduszu Rozwoju były stosowane w odniesieniu do części środków EFR, w przypadku których Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie finansowe. Roczne sprawozdanie finansowe za 2005 r. obejmuje: - sprawozdanie finansowe; - sprawozdanie z realizacji finansowej; 1 Dz. U. L 83 z , str PL 4 PL

5 - sprawozdanie finansowe i informacje przekazane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Zasady rachunkowości Celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie przydatnych dla szerokiego kręgu odbiorców informacji o sytuacji finansowej, wynikach i przepływach środków pieniężnych danego podmiotu. W przypadku podmiotu sektora publicznego celem jest przede wszystkim dostarczenie informacji przydatnych w procesie podejmowania decyzji oraz wykazanie, że podmiot rozliczył się z powierzonych mu zasobów. Sprawozdanie finansowe, aby mogło rzetelnie i prawidłowo przedstawiać sytuację podmiotu, musi zawierać nie tylko informacje wymagane w celu opisania charakteru i zakresu jego działalności i wyjaśnienia sposobu jego finansowania oraz pełne informacje na temat jego działań, ale również przedstawić te informacje w jasny i zrozumiały sposób, umożliwiający porównanie poszczególnych lat budżetowych. Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o wyżej wymienione cele. System rachunkowości Europejskiego Funduszu Rozwoju obejmuje konta ogólne i konta finansowe. Konta te prowadzone są w euro w podziale według roku kalendarzowego. Konta ogólne umożliwiają sporządzenie sprawozdania finansowego, ponieważ wykazują wszystkie obciążenia i dochody za dany rok budżetowy i są wykorzystywane w celu określenia sytuacji finansowej w formie bilansu na dzień 31 grudnia. Konta finansowe dają szczegółowy obraz wykorzystania środków EFR. Prowadzone są w oparciu o metodę kasową. Artykuł 98 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR określa zasady rachunkowości, zgodnie z którymi należy sporządzać sprawozdania finansowe, a mianowicie zasadę: kontynuacji działalności; ostrożności; jednolitych metod rachunkowości; porównywalności informacji; istotności; niestosowania kompensat; nadrzędności treści nad formą; oraz zasadę memoriałową. Zgodnie z przepisami art. 99 i 135 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR sprawozdanie finansowe za 2005 r. zostało sporządzone w oparciu o inne zasady niż sprawozdanie finansowe za 2004 r., tj. w oparciu o metodę memoriałową, a nie kasową. Dlatego w bilansie na dzień 31 grudnia 2004 r. wprowadzono korekty niezbędne w celu uzyskania zgodnego z zasadą memoriałową bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2005 r. (np. włączono kwoty prefinansowania). PL 5 PL

6 1.2. KONSOLIDACJA Każdy EFR podlega określonemu rozporządzeniu finansowemu, które wymaga sporządzenia sprawozdania finansowego dla każdego EFR. W związku z powyższym dla każdego EFR sporządzono odrębne sprawozdanie finansowe w odniesieniu do części, którą zarządza Komisja Europejska. Sprawozdanie to przedstawiono również w postaci skonsolidowanej, co pozwala na ogólną prezentację sytuacji finansowej w przypadku środków, za które odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Ze względu na wyraźny podział obowiązków określony w art. 1 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR, nie skonsolidowano sprawozdań finansowych Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie środkami EFR WALUTA I ZASADY PRZELICZANIA Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w mln EUR, które jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Wspólnot Europejskich. Transakcje i salda Transakcje w walutach obcych przelicza się na EUR według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Stan na koniec roku aktywów i pasywów pieniężnych denominowanych w walutach obcych przeliczono na EUR według kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2005 r.: Kurs wymiany EUR na dzień 31 grudnia 2005 r. GBP KONTA BILANSOWE Kwoty prefinansowania Prefinansowanie jest formą płatności zaliczkowej na rzecz beneficjenta mającą na celu zapewnienie jego płynności finansowej. Może być rozbite na szereg płatności przez okres wskazany w danej umowie o prefinansowanie. Płatność lub zaliczka podlega zwrotowi lub musi zostać wykorzystana na cele, na które była przeznaczona, w okresie wskazanym w umowie. Beneficjent, który nie poniósł wystarczających kwalifikujących się wydatków, zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju całości lub części zaliczki przyznanej tytułem prefinansowania. Kwotę prefinansowania zmniejsza się (całkowicie lub częściowo) o zatwierdzone koszty kwalifikowane i zwrócone kwoty. Nierozliczone na koniec roku kwoty prefinansowania wycenia się według pierwotnej kwoty wypłaconej beneficjentowi pomniejszonej o: wszelkie zwrócone kwoty, rozliczone kwoty kwalifikowane oraz szacunkowe kwoty kwalifikowane nierozliczone na koniec roku. PL 6 PL

7 Gwarancje zabezpieczające prefinansowane kwoty traktuje się jako aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w sprawozdaniu finansowym (IPSAS 19). Dla celów informacyjnych podano jednak szczegółowe dane w pkt 1.11 poniżej Należności Należności wykazuje się w wysokości początkowej wnioskowanej kwoty pomniejszonej o rezerwę na wątpliwe należności. Rezerwę na wątpliwe należności tworzy się w przypadku, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Europejski Fundusz Rozwoju nie będzie w stanie pobrać pełnej kwoty należności od osób trzecich Zobowiązania Zobowiązania ujmuje się w kwocie kwalifikowanej, pod warunkiem że wniosek o płatność spełnia wcześniej określone kryteria. EFR ma zobowiązania krótkoterminowe na kwoty już należne beneficjentom, na które na dzień sprawozdawczy nie otrzymano faktur. Zgodnie z kryteriami ujmowania, EFR ujmuje obciążenia w wysokości szacunkowej płatności należnej za dany okres odpowiadającej części poniesionych kosztów kwalifikowanych należnej beneficjentom na dzień sprawozdawczy. Istotne kwoty ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe na podstawie szacunków (tj. przy uwzględnieniu zakresu realizacji kontraktów) przekazanych przez intendenta. Należne płatności muszą zostać wstępnie wykazane z chwilą otrzymania roszczenia lub zestawienia wydatków, nie zaś z chwilą realizacji płatności. Wówczas należne płatności wykazuje się według pierwotnej wartości danego roszczenia lub zestawienia wydatków Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazuje się w bilansie po koszcie. Środki te obejmują rachunki w instytucjach finansowych w państwach AKP i KTZ, jak również w państwach członkowskich WYNIK EKONOMICZNY Dochody Zgodnie z zasadą memoriałową jedynym źródłem dochodów funduszu są należności z tytułu odsetek od środków pieniężnych w różnych bankach komercyjnych (patrz pkt 1.10 poniżej) Wydatki Wydatki powinny zostać wykazane w sprawozdaniu finansowym EFR jako wydatki za okres, w którym zdarzenia skutkujące płatnościami miały miejsce, pod warunkiem że: - została podpisana umowa autoryzująca płatność; - beneficjent spełnia przyjęte kryteria kwalifikowalności; oraz - możliwe jest wiarygodne oszacowanie należnej kwoty, np. w oparciu o faktury przesłane przez beneficjenta, zakres realizacji kontraktów, itp. PL 7 PL

8 Wydatki uwzględniają wszystkie polecenia płatności zrealizowane przez banki do dnia 31 grudnia 2005 r. Wydatki poniesione przez przedstawicielstwa Komisji są ostatecznie ujmowane w sprawozdaniu finansowym EFR po ich zatwierdzeniu przez intendenta oraz księgowego. Wszelkie wydatki, które na koniec roku nie spełniają tego podwójnego kryterium, wykazuje się w pozycji transakcje przeznaczone do finalizacji WYKAZYWANIE OPERACJI Ustalono, że środki z 9. EFR będą przyznawane do dnia 31 grudnia 2007 r. zgodnie z klauzulą wygaśnięcia przyjętą na mocy decyzji Rady 2005/446/WE z dnia 30 maja 2005 r. 2 Należności od państw członkowskich (głównie składki, które jeszcze nie są należne lub należne odsetki za zwłokę w płatności należnych środków) muszą zostać ujęte w sprawozdaniu finansowym. Pozycje te ujęto w bilansach poszczególnych EFR. Zgodnie z zasadą memoriałową, w sprawozdaniach finansowych wykazuje się rozchody i dochody finansowe za rok budżetowy, bez względu na termin zapłaty lub otrzymania kwoty WYKORZYSTANIE SZACUNKÓW Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym powinny zostać ujęte zgodnie z szacunkami i założeniami zarządu. Istotne szacunki obejmują m.in. rezerwy na przyszłe koszty, ryzyko finansowe związane z należnościami, naliczone przychody i koszty. Rzeczywiste wyniki mogą nie pokrywać się z szacunkami. Zmiany w zakresie szacunków znajdują odzwierciedlenie w okresie, w którym stają się one wiadome. 2 Dz. U. L 156 z , str PL 8 PL

9 1.8. SKUTKI PRZEJŚCIA NA RACHUNKOWOŚĆ MEMORIAŁOWĄ AKTYWA 1/01/ /12/2004 Aktywa obrotowe Należne składki netto 42,38 42,38 Należności 121,04 21,56 - Rezerwa na należności wątpliwe - 0,02-0,02 Prefinansowanie netto 1.885,06-13,94 Inne aktywa obrotowe 6,89 6,89 Obciążenia przyszłych okresów 537,00 537,00 Rachunki łącznikowe - - Rachunki zabezpieczające 537,00 537,00 STABEX 430,17 430,17 Specjalny fundusz RD Kongo 106,83 106,83 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 261,89 261,89 Aktywa obrotowe ogółem 3.391, , Aktywa ogółem 3.391, ,75 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,15 Nienależne fundusze (b) , ,15 Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,49 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N-1 nie dotyczy nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok nie nie dotyczy dotyczy Kapitał rezerwowy 1.033, ,84 przesunięcia między funduszami 848,74 848,74 uzupełnienie zasobów Stabex 185,10 185,10 Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 1.812,75 675,35 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania 1.578,49 717,40 Rachunki łącznikowe - - Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.578,49 717, Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 3.391, ,75 PL 9 PL

10 1.9. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PL 10 PL

11 SKONSOLIDOWANY BILANS 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto 1 13,72 42,38 Należności 2 145,14 121,04 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-6,37-0,02 Prefinansowanie netto , ,06 Inne aktywa obrotowe 5 3,31 6,89 Obciążenia przyszłych okresów 6 393,19 537,00 Rachunki łącznikowe 7 - Rachunki zabezpieczające 8 391,55 537,00 STABEX 371,88 430,17 Specjalny fundusz RD Kongo 19,67 106,83 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 9 270,55 261,89 Aktywa obrotowe ogółem 3.515, ,24 - Aktywa ogółem 3.515, ,24 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,15 Nienależne fundusze (b) , ,15 Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,09 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,09 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok ,40 nie dotyczy Kapitał rezerwowy , ,84 przesunięcia między funduszami 848,74 848,74 uzupełnienie zasobów Stabex 185,10 185,10 Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 1.636, ,75 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania , ,49 Rachunki łącznikowe 7 - Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.878, ,49 - Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 3.515, ,24 PL 11 PL

12 BILANS 6. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto Należności 2 12,62 8,12 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-3,49-0,01 Prefinansowanie netto 4 37,01 47,75 Inne aktywa obrotowe 5 2,85 6,84 Obciążenia przyszłych okresów Rachunki łącznikowe , ,42 Rachunki zabezpieczające 8 - STABEX - - Specjalny fundusz RD Kongo - - Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe ogółem 2.404, , Aktywa ogółem 2.404, ,13 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,00 Nienależne fundusze (b) Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,09 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,09 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok - 47,49 nie dotyczy Kapitał rezerwowy ,99-158,43 przesunięcia między funduszami - 368,10-343,53 uzupełnienie zasobów Stabex 185,10 185,10 Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 86,43 158,48 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania 15 38,77 20,34 Rachunki łącznikowe , ,31 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2.318, ,65 Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 2.404, ,13 PL 12 PL

13 BILANS 7. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto Należności 2 20,15 22,12 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-2,69-0,01 Prefinansowanie netto 4 287,54 260,81 Inne aktywa obrotowe Koszty przyszłych okresów 6 62,46 112,86 Rachunki łącznikowe , ,31 Rachunki zabezpieczające 8 - STABEX - - Specjalny fundusz RD Kongo - - Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe ogółem 2.646, , Aktywa ogółem 2.646, ,09 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,00 Nienależne fundusze (b) Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,99 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,99 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok - 293,37 nie dotyczy Kapitał rezerwowy ,14-473,06 przesunięcia między funduszami - 559,14-473,06 uzupełnienie zasobów Stabex - - Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 853, ,96 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania ,67 180,93 Rachunki łącznikowe , ,20 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.793, ,13 - Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 2.646, ,09 PL 13 PL

14 BILANS 8. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto 1 13,72 42,38 Należności 2 55,97 59,12 - Rezerwa na należności wątpliwe 3-0,19 - Prefinansowanie netto , ,31 Inne aktywa obrotowe Koszty przyszłych okresów 6 310,14 317,31 Rachunki łącznikowe 7 928,96 - Rachunki zabezpieczające STABEX - - Specjalny fundusz RD Kongo - - Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe ogółem 2.316, , Aktywa ogółem 2.316, ,12 PASYWA Fundusze i kapitał rezerwowy Objęte fundusze (a) , ,00 Nienależne fundusze (b) , ,00 Należny kapitał (a)-(b) , ,00 Skumulowane kapitały rezerwowe , ,08 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N ,08 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok - 888,87 nie dotyczy Kapitał rezerwowy , ,54 przesunięcia między funduszami , ,54 uzupełnienie zasobów Stabex - - Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem - 670, , Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania ,32 937,75 Rachunki łącznikowe , ,99 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2.986, , Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 2.316, ,12 PL 14 PL

15 BILANS 9. EFR ZA 2005 R. (w mln EUR) AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Należne składki netto Należności 2 56,41 31,68 - Rezerwa na należności wątpliwe Prefinansowanie netto 4 971,88 519,19 Inne aktywa obrotowe 5 0,46 0,05 Koszty przyszłych okresów 6 20,58 106,83 Rachunki łącznikowe , ,74 Rachunki zabezpieczające 8 391,55 537,00 STABEX 371,88 430,17 Specjalny fundusz RD Kongo 19,67 106,83 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 9 270,55 261,89 Aktywa obrotowe ogółem 3.294, , Aktywa ogółem 3.294, , PASYWA - - Fundusze i kapitał rezerwowy - Objęte fundusze (a) , ,15 Nienależne fundusze (b) , ,15 Należny kapitał (a)-(b) ,00 105,00 Skumulowane kapitały rezerwowe ,60-820,93 skumulowane kapitały rezerwowe na dzień N-1-820,93 nie dotyczy wynik ekonomiczny za rok ,67 nie dotyczy Kapitał rezerwowy , ,87 przesunięcia między funduszami 3.379, ,87 uzupełnienie zasobów Stabex - - Fundusze i kapitał rezerwowy ogółem 1.366, , Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania ,19 439,46 Rachunki łącznikowe ,01 329,96 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 1.927,21 769, Fundusze, kapitał rezerwowy i zobowiązania ogółem 3.294, ,37 PL 15 PL

16 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej 20 0,35 0,35 0,35 Pozostałe przychody z działalności operacyjnej PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) 0,35 0,35 0,35 - Pomoc podlegająca programowaniu 1.029,88 844,61-38,65 65,87 949,13 Wsparcie makroekonomiczne 380,18 383, ,01 Programy regionalne 12,12 23,06 10,82 21,08 33,32 Dotacje na spłatę odsetek 9,62 0, ,27 Pomoc w nagłych wypadkach 120,80 125,02 56,01 65,92 134,92 Pomoc na rzecz uchodźców 26,55 8,15-10,60-5,76 12,99 Fundusz na rzecz walki z AIDS - - 0, ,00 Kapitał podwyższonego ryzyka 143,28 60, ,80 Stabex 7,29 66, ,40 Sysmin 27,22 14,79 6,11 5,32 13,99 Przesunięcia z poprzednich EFR 10,42 4,68-7,81 3,13 15,61 Dostosowanie strukturalne 89,68 15, ,89 Umorzenie długu 100,00 7,60-13,99 21,59 Płatności - Bank Światowy ,60 1,60 Polityka sektorowa 277,77 594,38 264,31 162,09 492,16 Rekompensata - wpływy z eksportu 20,67 26,33 40,04 10,39-3,32 Centrum rozwoju przedsiębiorczości 14,64 20,07 20,07 16,51 16,51 Centrum rozwoju rolnictwa 12,46 12,03 15,15 14,21 11,09 Zgromadzenie ogólne 0,63 1, ,08 1,07 Działania specjalne Pomoc techniczna - 0,00-0,08-0,04 0,04 Projekty w ramach AKP 58,96 131,42 64,19 131,68 198,91 Fundusz Kongo 0,09 89,23-0,57 89,80 Koszty operacyjne 2.342, ,88 419,58 966, ,78 Koszty administracyjne i finansowe 16 71,68 55,86 24,83-2,47 28,56 Koszty ogółem (metoda kasowa) , ,73 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 59,42-0,19 KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d ,15 863, , ,15 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERAC. NETTO (2-1) n.d , ,81 - Przychody finansowe 20 12,24 23,95 23,95 Obciążenia finansowe 21-0,37-0,19-0,19 Rezerwy 22-0,01-6,36-6,36 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) 11,87 17,41 17,41 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d , ,40 PL 16 PL

17 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 6. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej Pozostałe przychody z działalności operacyjnej PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) Pomoc podlegająca programowaniu 27,20 20,02-3,80 16,01 39,83 Wsparcie makroekonomiczne Programy regionalne Dotacje na spłatę odsetek - - 0, ,02 Pomoc w nagłych wypadkach Pomoc na rzecz uchodźców - - 0,05-0,05 0,13 0,13 Fundusz na rzecz walki z AIDS - - 0, ,00 Kapitał podwyższonego ryzyka 2,28 1, ,22 STABEX Sysmin 0,04-0,05-0,09 0,04 Przesunięcia z poprzednich EFR 0,33 0,38-0,12 0,28 0,78 Dostosowanie strukturalne Umorzenie długu Płatności - Bank Światowy Polityka sektorowa Rekompensata - wpływy z eksportu Centrum rozwoju przedsiębiorczości Centrum rozwoju rolnictwa Zgromadzenie ogólne Działania specjalne Pomoc techniczna Projekty w ramach AKP ,91 1,91 Fundusz Kongo Koszty operacyjne 29,84 21,50-3,97 18,42 43,89 Koszty administracyjne i finansowe 16 0,16 0, ,11 Koszty ogółem (metoda kasowa) 17 30,00 21,62 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 22,30-0,09 KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d. 43,92-3,97 18,42 43,92 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d. 43,92 43,92 Przychody finansowe Obciążenia finansowe 21-0,09-0,09-0,09 Rezerwy ,48-3,48 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) - 0,09-3,57-3,57 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d. - 47,49-47,49 PL 17 PL

18 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 7. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej Pozostałe przychody z działalności operacyjnej - - PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) Pomoc podlegająca programowaniu 203,06 159,10 26,94 62,62 194,78 Wsparcie makroekonomiczne Programy regionalne Dotacje na spłatę odsetek 0,67 0, ,02 Pomoc w nagłych wypadkach - 0,42-0,00-0,01 0,01 Pomoc na rzecz uchodźców 0,04-0,46-0,64 0,31 0,49 Fundusz na rzecz walki z AIDS Kapitał podwyższonego ryzyka 10,07 12, ,23 STABEX 0,50 50, ,40 Sysmin 20,33 9,69 6,13 4,73 8,28 Przesunięcia z poprzednich EFR 10,09 4,30-7,69 2,85 14,83 Dostosowanie strukturalne 0,12 0, ,03 Umorzenie długu ,07 0,07 Płatności - Bank Światowy Polityka sektorowa Rekompensata - wpływy z eksportu Centrum rozwoju przedsiębiorczości Centrum rozwoju rolnictwa Zgromadzenie ogólne Działania specjalne Pomoc techniczna Projekty w ramach AKP ,55 9,55 Fundusz Kongo Koszty operacyjne 244,47 235,31 24,75 80,13 290,69 Koszty administracyjne i finansowe Koszty ogółem (metoda kasowa) ,47 235,31 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 55,38 - KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d. 290,69 24,75 80,13 290,69 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d. 290,69 290,69 Przychody finansowe Obciążenia finansowe Rezerwy 22-0,01-2,68-2,68 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) - 0,01-2,68-2,68 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d ,37-293,37 PL 18 PL

19 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 8. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej Pozostałe przychody z działalności operacyjnej - - PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) - - Pomoc podlegająca programowaniu 799,62 665,49-61,79-12,76 714,52 Wsparcie makroekonomiczne 103,81 77, ,34 Programy regionalne Dotacje na spłatę odsetek 8,94 0, ,27 Pomoc w nagłych wypadkach 2,45 1,43-3,70-4,09 1,04 Pomoc na rzecz uchodźców 26,51 8,66-9,91-6,20 12,37 Fundusz na rzecz walki z AIDS Kapitał podwyższonego ryzyka 130,93 47, ,35 Stabex 6,79 16, ,00 Sysmin 6,84 5,15-0,02 0,50 5,67 Przesunięcia z poprzednich EFR Dostosowanie strukturalne 89,57 15, ,86 Umorzenie długu ,92 13,92 Płatności - Bank Światowy ,60 1,60 Polityka sektorowa - 14,70 6,05-0,23 8,41 Rekompensata - wpływy z eksportu ,93-1,65-18,57 Centrum rozwoju przedsiębiorczości Centrum rozwoju rolnictwa Zgromadzenie ogólne Działania specjalne Pomoc techniczna Projekty w ramach AKP Fundusz Kongo Koszty operacyjne 1.175,46 852,24-52,45 451,24 895, Koszty administracyjne i finansowe 16 16,44 1,87-0,24-0,37 1,74 Koszty ogółem (metoda kasowa) ,91 854,11 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. 43,41 - KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d. 897,51-52,68 450,87 897,51 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d. 897,51 897,51 Przychody finansowe 20 9,63 8,84 8,84 Obciążenia finansowe Rezerwy ,19-0,19 Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) 9,63 8,65 8,65 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d ,87-888,87 PL 19 PL

20 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 9. EFR za 2005 r. (w mln EUR) Noty Wydatki w 2004 r. wg metody kasowej Wydatki w 2005 r. wg metody kasowej Wzrost prefinansowania Wzrost liczby faktur do zapłaty Wydatki w 2005 r. wg metody memoriałowej Odsetki z działalności operacyjnej 20 0,35 0,35 0,35 Pozostałe przychody z działalności operacyjnej PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1) 0,35 0,35 0,35 Pomoc podlegająca programowaniu Wsparcie makroekonomiczne 276,37 305, ,66 Programy regionalne 12,12 23,06 10,82 21,08 33,32 Dotacje na spłatę odsetek Pomoc w nagłych wypadkach 118,77 123,58 59,72 70,01 133,87 Pomoc na rzecz uchodźców Fundusz na rzecz walki z AIDS Kapitał podwyższonego ryzyka Stabex Sysmin Przesunięcia z poprzednich EFR Dostosowanie strukturalne Umorzenie długu 100,00 7, ,60 Płatności - Bank Światowy Polityka sektorowa 277,77 579,68 258,25 162,32 483,75 Rekompensata - wpływy z eksportu 20,67 26,33 23,12 12,04 15,25 Centrum rozwoju przedsiębiorczości 14,64 20,07 20,07 16,51 16,51 Centrum rozwoju rolnictwa 12,46 12,03 15,15 14,21 11,09 Zgromadzenie ogólne 0,63 1, ,08 1,07 Działania specjalne Pomoc techniczna - 0,00-0,08-0,04 0,04 Projekty w ramach AKP 58,96 131,42 64,19 120,23 187,45 Fundusz Kongo 0,09 89,23-0,57 89,80 Koszty operacyjne 892, ,83 451,24 416, ,42 Koszty administracyjne i finansowe 16 55,08 53,88 25,07-2,10 26,71 Koszty ogółem (metoda kasowa) , ,70 Korekty związane z zasadą memoriałową 18 n.d. - 61,67-0,10 KOSZTY / metoda memoriałowa (2) 19 n.d ,03 476,31 414, ,03 KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NETTO (2-1) n.d , ,69 Przychody finansowe 20 2,61 15,12 15,12 Obciążenia finansowe 21-0,27-0,10-0,10 Rezerwy Nadwyżka (deficyt) z działalności finansowej (3) 2,34 15,02 15,02 WYNIK EKONOMICZNY NETTO (1-2+3) n.d , ,67 PL 20 PL

21 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) Wynik finansowy netto ,40 Zwiększenie rezerwy na należności wątpliwe 6,36 Korekta przychodów finansowych - 1,40 Korekta przychodów z działalności operacyjnej 0,30 Korekty związane z zasadą memoriałową 59,42 Obciążenia finansowe 0,19 Rezerwa na opłaty bankowe - 0,02 Zmniejszenie stanu transakcji oczekujących na finalizację 5,85 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ,70 Składki od państw członkowskich 2.199,70 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2.199,70 Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto - 256,00 Stan środków finansowych na początek okresu 261,89 Stan na rachunkach zabezpieczających Stabex na początek okresu 430,17 Rachunek Kongo 106,83 Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na początek okresu 798,88 Stan środków finansowych na koniec okresu 270,55 Stan na rachunkach zabezpieczających Stabex na koniec okresu 371,88 Rachunek Kongo 19,67 Rachunek SWIFT - 119,23 Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu 542,87 PL 21 PL

22 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 6., 7., 8. i 9. EFR ZA 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależne fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) Bilans zamknięcia 2003 r , , , ,84 nie dotyczy nie dotyczy Składki , ,00 Podwyższenie kapitału 355,00-250,00 105, ,00 Przesunięcia z poprzednich EFR Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , ,09 Bilans zamknięcia 2004 r , , , , , ,75 Składki , ,00 Podwyższenie kapitału 627,00-627, Przesunięcia z poprzednich EFR Wynik ekonomiczny netto , ,40 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , , , , , ,35 PL 22 PL

23 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 6. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależn e fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) - Bilans zamknięcia 2003 r , ,00-126,19 nie dotyczy nie dotyczy Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,24 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , ,09 Bilans zamknięcia 2004 r , ,00-158, ,09 158,48 Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,56 Wynik ekonomiczny netto ,49-47,49 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , ,00-182, ,58 86,43 PL 23 PL

24 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 7. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależn e fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) - Bilans zamknięcia 2003 r , ,00-420,58 nie dotyczy nie dotyczy - Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,48 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , , Bilans zamknięcia 2004 r , ,00-473, , , Składki Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,09 Wynik ekonomiczny netto ,37-293,37 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , ,00-559, ,36 853,50 PL 24 PL

25 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 8. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Pozostałe Kapitał Nienależne kapitały Skumulowane kapitały Kapitał własny fundusze Należny kapitał rezerwowe rezerwowe ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) - Bilans zamknięcia 2003 r , , , ,55 nie dotyczy nie dotyczy - Składki 2.315, ,00 Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,00 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości , ,08 Bilans zamknięcia 2004 r , , , , , ,63 - Składki , ,00 Podwyższenie kapitału Przesunięcia do 9. EFR , ,89 Wynik ekonomiczny netto ,87-888,87 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , , , , ,95-670,38 PL 25 PL

26 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 9. EFR W 2005 r. (w mln EUR) Kapitał Nienależne fundusze Należny kapitał Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowan e kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem (a) (b) (c) (d) (e) (h)=(e)+(d)+(c) Bilans zamknięcia 2003 r , , ,15 nie dotyczy nie dotyczy Składki Podwyższenie kapitału 355,00-250,00 105, ,00 Przesunięcia z innych EFR ,72-291,72 Wynik ekonomiczny netto Zmiana zasad rachunkowości ,93-820,93 Bilans zamknięcia 2004 r , ,15 105, ,87-820, ,94 Składki Podwyższenie kapitału 627,00-627, Przesunięcia z innych EFR ,54-394,54 Wynik ekonomiczny netto , ,67 Inne zmiany stanu Bilans zamknięcia 2005 r , ,15 105, , , ,81 PL 26 PL

27 1.10. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (1) Składki państw członkowskich (UE-15) Szczegóły dotyczące składek należnych i otrzymanych w roku 2005 przedstawiono w tabeli 1. Składka EBI równa się sumie składki specjalnej na rzecz Kongo (patrz nota 10) ii przesunięcia w kwocie 120 mln EUR, o którym mowa w nocie 12. tabela 1 Należne i otrzymane składki za lata zakończone 31 grudnia 2004 r. i 2005 r. na 8. i 9. EFR (w mln EUR) % należne w 2004 r. otrzymane w 2004 r. nierozliczon e na dzień r. należne w 2005 r. otrzymane w 2005 r. nierozliczone na dzień r. należne ogółem Austria 2,65 58,70 58,70-61,75 61,75-181,92 Belgia 3,92 86,83 86,83-91,34 91,34-269,11 Dania 2,14 47,40 47,40-49,86 49,86-146,91 Finlandia 1,48 32,78 32,78-34,48 34,48-101,60 Francja 24,30 538,25 576,78 42,38 566,19 594,85 13, ,20 Niemcy 23,36 517,42 517,42-544,29 544, ,66 Grecja 1,25 27,69 27,69-29,13 29,13-85,81 Irlandia 0,62 13,73 13,89-14,45 14,45-42,56 Włochy 12,54 277,76 277,76-292,18 292,18-860,87 Luksemburg 0,29 6,42 6,42-6,76 6,76-19,91 Królestwo Niderlandów 5,22 115,62 115,62-121,63 121,63-358,35 Portugalia 0,97 21,49 25,56-22,60 22,60-66,59 Hiszpania 5,84 129,36 129,36-136,07 136,07-400,92 Szwecja 2,73 60,47 71,25-63,61 63,61-187,41 Zjednoczone Królestwo 12,69 281,08 461,28-295,68 295,68-871,17 EBI 8. EFR 100,00 100,00-20,00 20,00-120,00 STABEX 1.800,00 8. EFR 2.315, ,75 42, , ,66 13, ,00 EBI - 9. EFR 105,00 105, ,00 9. EFR 105,00 105, , , ,75 42, , ,66 13, ,00 PL 27 PL

28 (2) Należności Szczegółowe informacje dotyczące należności zostały przedstawione w tabeli 2: tabela 2 Należności noty 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. w mln EUR Ogółem na dzień r. Odsetki od zaległych składek ,13 2,13 2,43 Odsetki od zaległych składek - Stabex ,79 0,79 0,79 Należne odsetki - banki europejskie ,84 0,84 0,16 Należne odsetki zabezpieczenia Stabex ,72 0,72 - Noty debetowe / niewystawione zlecenia windykacji 2.5 2,38 15,38 53,19 51,19 122,15 99,92 Otwarte zlecenia windykacji ,24 4,76 2,78 0,74 18,52 17,74 12,62 20,15 55,97 56,41 145,14 121,04 Zgodnie z postanowieniami Umowy z Kotonu przychody z tytułu odsetek wykazywane są w bilansie 9. EFR. Jedyny wyjątek stanowią odsetki z rachunków zabezpieczających STABEX, które ujęto w ramach 8. EFR, jako że ten instrument pomocy nie figuruje w 9. EFR. (2.1) Odsetki od zaległych składek Zgodnie z art. 40 ust. 4 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR, państwom członkowski naliczane są odsetki od zaległych należnych składek. W tabeli 2.1 przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące naliczonych, a następnie zapłaconych przez państwa członkowskie odsetek. tabela 2.1 Odsetki od zaległych składek na EFR za rok zakończony r. w mln EUR Stan na dzień r. Zobowiązania z tytułu odsetek 2005 r. Odsetki zapłacone 2005 r. Stan na dzień r. Austria 0,01-0, Belgia 0,01 0,01 0,01 0,01 Dania Finlandia - 0,05 0,05 - Francja 1,18 0,06 0,20 1,04 Niemcy 0,10 0,27 0,37 - Grecja Irlandia 0,00-0, Włochy Luksemburg 0,01 0,01 0,02 - Królestwo Niderlandów Portugalia 0,03-0, Hiszpania 0, ,06 Szwecja Zjednoczone Królestwo 1, ,02 2,43 0,35 0,64 2,13 PL 28 PL

29 (2.2) Odsetki od zaległych składek STABEX Wszystkie składki w ramach STABEX otrzymano przed rozpoczęciem roku budżetowego Wykazana kwota należnych odsetek to saldo z przeniesienia z poprzedniego roku; kwota ta odpowiada odsetkom należnym od Francji. (2.3) Odsetki należne banki europejskie i główny rachunek STABEX W tej pozycji ujmowana jest kwota odsetek uzyskanych z rachunków zabezpieczających STABEX w roku budżetowym 2005, lecz uznanych na rachunku dopiero w 2006 r. Odsetki te stanowią własność odpowiednich krajów beneficjentów. (2.4) Należności z tytułu odsetek rachunki zabezpieczające STABEX W tej pozycji ujmowana jest kwota odsetek uzyskanych z rachunków zabezpieczających STABEX w roku budżetowym 2005, lecz uznanych na rachunku dopiero w 2006 r. (2.5) Noty debetowe/niewystawione zlecenia windykacji W celu zastosowania zasady memoriałowej intendent obliczył kwotę zaliczek do odzyskania, dla których zlecenia windykacji nie zostały jeszcze wystawione. Szczegółowe informacje podane są w tabeli 2.2 tabela 2.2 w mln EUR Niewystawione zlecenia windykacji 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. 2,38 15,38 53,19 51,19 122,15 Ogółem na dzień r. 2,58 14,15 55,82 27,37 99,92 zwiększenie -0,20 1,24-2,63 23,82 22,22 (2.6) Windykacja środków Analiza zmiany stanu wystawionych zleceń windykacji przedstawiona została w tabeli 2.3: tabela 2.3 w mln EUR 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Otwarte zlecenia windykacji na dzień r. 5,54 8,00 3,71 0,93 18,18 korekta bilansu otwarcia - - 0,03-0, ,44 Otwarte zlecenia windykacji na dzień r. 5,54 7,98 3,30 0,93 17,74 Nowe zlecenia windykacji wystawione w 2005 r. 13,49 13,17 26,44 8,24 61,34 Zlecenia windykacji zamknięte w 2005 r. 8,79 16,38 26,96 8,43 60,56 zrealizowane 6,19 8,91 24,98 8,42 48,50 odstąpienie (art. 73 RF) 1,97 1,20 0,32 0,00 3,49 kompensata 0,63 6,27 1,66 0,01 8,57 Otwarte zlecenia windykacji na dzień r. 10,24 4,76 2,78 0,74 18,52 PL 29 PL

30 Bilans zamknięcia zleceń windykacji (18,52 mln EUR) odzwierciedla wartość wystawionych lecz nierozliczonych zleceń windykacji na koniec roku. W 2005 r. zamknięte zlecenia windykacji wynosiły 60,56 mln EUR. Z powyższej sumy kwota 3,49 mln EUR została w ciągu roku odpisana przez intendenta, zaś kwota 8,57 mln EUR została przez księgowego odzyskana poprzez kompensatę, zgodnie z przepisami art. 46 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 9. EFR. (3) Rezerwa na należności wątpliwe Zgodnie z IPSAS 19 księgowy utworzył rezerwę na należności wątpliwe przy uwzględnieniu dwóch zmiennych: wieku wierzytelności - zastosowanie rezerwy w wysokości 20% wartości EUR za każdy rok nierozliczenia wierzytelności; oceny ryzyka nieodzyskania wierzytelności (we współpracy z intendentem). Niniejsze obliczenia nie uwzględniają potencjalnych strat kursowych (na zleceniach windykacji niewystawionych w EUR), ponieważ nie uznaje się ich za istotne. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszej rezerwy zostały ujęte w tabeli 3: tabela 3 w mln EUR Rezerwa na należności wątpliwe 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Stan na dzień r. 3,49 2,69 0,19-6,37 Stan na dzień r. 0,01 0, ,02 zwiększenie 3,48 2,68 0,19-6,36 (4) Prefinansowanie netto Do roku budżetowego 2004 płatności zaliczkowe oraz zaliczki były wykazywane w sprawozdaniu finansowym EFR jako wydatki na projekty (z wyjątkiem zaliczek na stypendia naukowe oraz na rzecz instytucji takich jak GTZ, AGRER i AEC). Zgodnie z zasadą memoriałową płatności zaliczkowe zalicza się obecnie do aktywów. Dane liczbowe dotyczące uruchomionego prefinansowania zostały przekazane przez intendenta (patrz tabela 4.1) i zostały obniżone o otwarte zlecenia windykacji oraz o wartość faktur do wysłania zgodnie z tabelą 4. tabela 4 w mln EUR prefinansowanie netto nota 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR r r. Dotacje na stypendia naukowe 1, ,49 2,41 AEC 0, ,44 0,56 GTZ - 0, ,00 1,24 Korekty 0, ,03 0,03 Prefinansowanie ,67 307, , , , ,49 -otwarte zlecenia windykacji ,24 4,76 2,78 0,74 18,52 17,74 - niewystawione zlecenia windykacji 2.5 2,38 15,38 53,19 51,19 122,15 99,92 37,01 287, ,78 971, , ,06 PL 30 PL

31 (4.1) Prefinansowanie Wiele umów przewiduje wypłatę zaliczek przed rozpoczęciem prac, realizacją dostaw lub usług. W niektórych przypadkach określone w umowach harmonogramy płatności przewidują płatności zaliczkowe na podstawie sprawozdań z postępów prac. Zaliczki, standardowo wypłacane w walucie kraju lub terytorium, w którym realizowany jest projekt, są ujmowane odrębnie w sprawozdaniu intendenta, tak aby umożliwić ich rozliczenie. W poniższej tabeli przedstawione są nierozliczone zaliczki (z wyjątkiem programów dostosowań strukturalnych i programu bezpośredniego wsparcia budżetowego) na koniec roku. Kwoty przeliczane są na EUR według oficjalnego kursu wymiany na dzień 31 grudnia 2005 r. tabela 4.1 w mln EUR Prefinansowanie 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. 47,67 307, , , ,90 Ogółem na dzień r. 51,64 282, ,43 547, ,49 zwiększenie - 3,97 24,75-52,68 476,31 444,41 (5) Inne aktywa obrotowe W tej pozycji ujmowane są wszystkie płatności/wpływy oczekujące na ostateczną alokację do konkretnych projektów, zgodnie z tym, co zostało ujęte w tabeli 5. tabela 5 w mln EUR Ogółem na Ogółem na dzień dzień Inne aktywa obrotowe 6. EFR 9. EFR r r. wydatki przeznaczone do finalizacji 2,85 0,00 2,85 6,93 dewaluacja 0,00 0,00 0,00-0,09 przychód podlegający uregulowaniu 0,00-0,06-0,06-0,49 częściowe odzyskanie 0,00 0,51 0,51 0,53 2,85 0,46 3,31 6,89 (6) Obciążenia przyszłych okresów W pozycji tej przedstawione zostały środki ogółem, dostępne dla odpowiedniego kraju AKP. Kwota ujęta dla 7. i 8. EFR dotyczy odroczonych wydatków STABEX, podczas gdy kwota ujęta dla 9. EFR dotyczy dostępnego funduszu na rzecz Demokratycznej Republiki Konga. Kwoty ogółem należne danym krajom (w tym naliczone odsetki za 2005 r. patrz nota 2 i tabela 2 powyżej) przedstawione są w tabeli 6. PL 31 PL

32 tabela 6 w mln EUR Analiza zmiany stanu środków Stan na Stan na STABEX za rok zakończony dzień dzień Stan na dzień r r r. Odsetki Płatności r. BENIN 0,05 0,05 0,00 0,05 BURKINA FASO 0,75 0,75 0,02 0,76 BURUNDI 26,29 26,29 0,56 0,40 26,45 KAMERUN 5,27 5,27 0,11 5,38 KOMORY 0,05 0,05 0,00 0,05 DOMINIKA 5,18 5,18 0,11 5,29 ETIOPIA 0,88 0,88 0,02 0,90 GAMBIA 0,98 0,98 0,02 1,01 GRENADA 0,32 0,32 0,01 0,33 GWINEA BISSAU 0,32 0,32 0,01 0,33 WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ 42,01 42,01 0,90 42,91 JAMAJKA 0,57 0,57 0,01 0,59 MADAGASKAR 13,55 13,55 0,29 13,84 MALAWI 0,89 0,89 0,02 0,91 MAURETANIA 17,39 17,39 0,37 17,76 PAPUA-NOWA GWINEA 0,64 0,64 0,01 0,66 RWANDA 5,62 5,62 0,12 5,74 SENEGAL 9,86 9,86 0,21 10,07 SIERRA LEONE 2,99 2,99 0,06 3,05 SAINT LUCIA 13,41 13,41 0,29 13,69 WYSPY SALOMONA 29,50 29,50 0,56 16,00 14,06 SUDAN 196,92 196,92 3,93 50,00 150,85 ST VINCENT I GRENADYNY 3,87 3,87 0,08 3,95 TANZANIA 30,27 30,27 0,65 30,92 TONGA 0,08 0,08 0,00 0,09 UGANDA 19,73 19,73 0,42 20,15 ZIMBABWE 2,77 2,77 0,06 2,83 Stabex 430,17 430,17 8,84 66,40 372,60 RD KONGA 106,83 106,83 1,07 89,23 20,58 Stabex i Kongo 537,00 537,00 11,82 155,63 393,19 Całkowita kwota odroczonych wydatków STABEX stanowi sumę dostępnych środków STABEX, które zostaną w przyszłości przesunięte na rzecz odpowiedniego kraju AKP będącego beneficjentem. Wyżej wymieniona całkowita kwota odnosi się do 8. EFR, z wyłączeniem 8,63 mln EUR przyznanych na rzecz Burundi i 53,83 mln EUR na rzecz Sudanu w ramach 7. EFR. Oprócz środków wykazanych powyżej istnieją także inne środki STABEX znajdujące się w posiadaniu państw AKP będących beneficjentami. Po osiągnięciu przez Komisję oraz dane państwo (AKP) porozumienia w sprawie sposobu wykorzystania środków STABEX obydwie strony podpiszą konwencje o ich przekazaniu. Zgodnie z postanowieniami art. 211 czwartej Konwencji AKP-WE (ze zmianami) środki przekazywane są na oprocentowany rachunek z wymogiem podwójnego podpisu (urzędnika Komisji i państwa będącego beneficjentem) otwarty w imieniu tego państwa AKP. Urzędnik Komisji zachowuje prawo do zatwierdzania operacji na rachunku swoim podpisem dla zapewnienia wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem. Środki stanowią własność państwa AKP i jako takie nie są ujęte jako aktywa w sprawozdaniach finansowych EFR. Szczegółowe informacje na temat tych rachunków są natomiast zamieszczane w sprawozdaniu dotyczącym zarządzania finansami EFR. PL 32 PL

33 (7) Rachunki łącznikowe W celu zapewnieniu efektywności dla wszystkich realizowanych Europejskich Funduszy Rozwoju ustanowiono jedną ogólną pulę środków. Operacje realizowane pomiędzy poszczególnymi Europejskimi Funduszami Rozwoju są rozliczane na rachunkach łącznikowych pomiędzy poszczególnymi bilansami. Salda na rachunkach łącznikowych na dzień r. zostały wyszczególnione w tabeli 7. tabela 7 w mln EUR Rachunki łącznikowe 6. EFR 7. EFR 8. EFR 9. EFR Ogółem na dzień r. Ogółem na dzień r. do/z 6. EFR , ,45-290,05-76,20-116,11 do/z 7. EFR , ,59-696, ,11 do/z 8. EFR 2.065, , , ,99 do/z 9. EFR 290, ,59 928, , ,77 (8) Rachunki zabezpieczające 76,20 696, ,49 363, W pozycji tej wykazane jest saldo środków pieniężnych na rachunkach zabezpieczających STABEX otwartych w imieniu różnych państw będących beneficjentami oraz na rachunku specjalnym funduszu Kongo. Patrz również nota 6. (9) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Zgodnie z art. 129 rozporządzenia mającego zastosowanie do 9. EFR środki pieniężne zostały ujęte w bilansie 9. EFR. W tabeli 8 przedstawiono rozbicie całkowitej kwoty środków pieniężnych w banku: tabela 8 w mln EUR Środki pieniężne i ekwiwalenty Stan na dzień Stan na dzień środków pieniężnych NOTY r r. Rachunki operacyjne 9.1 1,53 82,33 Upoważnieni płatnicy AKP ,86 42,73 Upoważnieni płatnicy UE ,99 17,04 Rachunek bieżący Stabex ,17 19,59 Środki pieniężne w drodze 9.5 1,00 100,20 (9.1) Rachunki operacyjne 270,55 261,89 Rachunki w bankach centralnych państw członkowskich, na które wpłacane są składki na EFR. Księgowy dokonuje przesunięć z tych rachunków na rzecz upoważnionych płatników UE. (9.2) Upoważnieni płatnicy AKP Kwoty na rachunkach bankowych w państwach AKP wykorzystywane w celu realizacji płatności w walucie lokalnej w państwie będącym beneficjentem. Rachunki te prowadzone są zasadniczo w EUR, przy czym mogą też być prowadzone w walucie państwa członkowskiego Wspólnoty. PL 33 PL

34 (9.3) Upoważnieni płatnicy UE Rachunki te prowadzone są w bankach komercyjnych w państwach członkowskich (UE-15) oraz w EBI. Rachunki prowadzone są w EUR i służą do realizowania płatności na rzecz beneficjentów w Unii i poza jej granicami. Płatności realizowane są zasadniczo w EUR, przy czym mogą być realizowane także w innych walutach. Środki te są wykorzystywane w celu uzupełnienia rachunków upoważnionych płatników AKP oraz rachunków łącznikowych z budżetem ogólnym. (9.4) Rachunek bieżący STABEX Kwota ta stanowi saldo środków pieniężnych pozostałe na głównym rachunku STABEX. Kwota EUR zostanie udostępniona Togo w drodze przesunięcia na rachunek zabezpieczający po uzyskaniu stosownych wytycznych od intendenta. Odsetki naliczane na tym rachunku podlegają okresowym przesunięciom na główny rachunek EFR i są wykorzystywane zgodnie z art. 1 ust. 3 i art. 9 umowy wewnętrznej. (9.5) Środki pieniężne w drodze Część środków uzupełniających przesłanych przed końcem roku została zaksięgowana przez bank beneficjenta dopiero w 2006 r. (10) Objęte fundusze - kapitał (a) W pozycji tej ujmowana jest całkowita kwota należności od państw członkowskich na rzecz danego EFR zgodnie z umową wewnętrzną pomiędzy państwami członkowskimi a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ) będącymi beneficjentami. Wstępna alokacja dla (bieżącego) 9. EFR, która pierwotnie wynosiła ,15 mln EUR, została w 2004 r. powiększona o kwotę 105 mln EUR, która została odblokowana przez EBI zgodnie z przepisami decyzji Rady 2003/583/WE. Ta dodatkowa kwota alokacji jest przeznaczona na działania realizowane w Demokratycznej Republice Konga. Artykuł 2 ust. 2 umowy wewnętrznej dotyczącej 9. EFR ustanawia rezerwę w wysokości mln EUR. W 2004 r. w następstwie przyjęcia decyzji Rady 2004/289/WE odblokowano kwotę 250 mln EUR w celu stworzenia infrastruktury wodnej. W 2005 r. w następstwie decyzji nr 6/ i 7/ Rady Ministrów AKP-WE z dnia r. odblokowano dalsze 627 mln EUR. (11) Nienależne fundusze (b) Wstępna alokacja niestanowiąca jeszcze należności od państw członkowskich (UE 15). 3 4 Dz. U. L 48 z , str Dz. U. L 48 z , str. 21 PL 34 PL

(Zawiadomienia) ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA

(Zawiadomienia) ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 274/1 IV (Zawiadomienia) ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA OSTATECZNE SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE SIÓDMEGO, ÓSMEGO, DZIEWIĄTEGO I DZIESIĄTEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA PL 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 347/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA OSTATECZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul.

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul. Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Strona 1/7 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1)

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2014 r. (2014) 644 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy środków na zobowiązania, środków na płatności i wkładów państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO Ul. Rybałtów 11 02-886 Warszawa NIP: 951-23-76-836 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014r Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r STOWARZYSZENIA SANTO

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 I. Ogólnopolska Federacja

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo