Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku"

Transkrypt

1 Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych określił rodzaje oraz wzory sprawozdań finansowych sporządzanych w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, wśród nich znalazł się skonsolidowany bilans j.s.t. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości skonsolidowany bilans podlega sporządzeniu w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji. Organem zatwierdzającym, o którym mowa w ustawie jest w przypadku miasta Nowy Targ Rada Miasta Nowy Targ. Bilans skonsolidowany miasta Nowy Targ został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i istniejącymi wytycznymi w oparciu o bilanse jednostkowe wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych oraz bilans z wykonania budżetu miasta. Skonsolidowany bilans Gminy Miasto Nowy Targ sporządzony został w oparciu o następujące bilanse jednostkowe: 1) Bilans z wykonania budżetu miasta Nowy Targ, 2) Bilanse następujących jednostek budżetowych: a. Urząd Miasta Nowy Targ, b. Ośrodek Pomocy Społecznej, c. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, d. Szkoła Podstawowa nr 1, e. Szkoła Podstawowa nr 2, f. Szkoła Podstawowa nr 3 g. Szkoła Podstawowa nr 4, h. Szkoła Podstawowa nr 5, i. Szkoła Podstawowa nr 6, j. Szkoła Podstawowa nr 10, k. Szkoła Podstawowa nr 11, l. Gimnazjum nr 1, m. Gimnazjum nr 2, 3) Bilanse następujących zakładów budżetowych: a. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 1 / 6

2 b. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, c. Miejski Zakład Komunikacji, d. Przedszkola Miejskie, 4) Bilanse instytucji kultury: a. Miejski Ośrodek Kultury, b. Miejska Biblioteka Publiczna, 5) Bilanse spółek, w których Gmina Miasto Nowy Targ posiada udziały: a. Nowotarskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu sp. z o.o., b. Nowotarska Telewizja Kablowa w Nowym Targu sp. z o.o., Bilans z wykonania budżetu został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta w dniu 24 marca 2005 r., a bilanse jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych zostały zatwierdzone przez Burmistrza Miasta w dniu 20 kwietnia 2005 r. Bilanse instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały zatwierdzone przez Radę Miasta w dniu 15 czerwca 2005 roku uchwałą nr 36/XXX/05. Bilans sporządzony przez Nowotarskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu sp. z o.o. został zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 18 marca 2005 r. uchwałą nr 1/2005. Bilans sporządzony przez Nowotarską Telewizję Kablową w Nowym Targu sp. z o.o. został zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 16 czerwca 2005 r. uchwałą nr 1. Wszystkie pozycje bilansu skonsolidowanego zgodnie z wytycznymi zostały przedstawione w zł. 2 / 6

3 2. Część szczegółowa AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 50 tys. zł. W pozycji tej została ujęta aktualna wartość licencji i koncesji nabytych przez miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki. W większości są to licencje na programy komputerowe. II. Rzeczowe aktywa trwałe 1.1. Grunty tys. zł. Na tę pozycję składa się wartość, wg ewidencji księgowej, wszystkich gruntów znajdujących się w posiadaniu miasta Nowy Targ i jednostek podległych Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej tys. zł. Pozycja ta obejmuje wartość księgową netto wszystkich budynków, budowli i obiektów, w których prowadzona jest działalność lub będących własnością miasta lub jednostek podległych Inne środki trwałe tys. zł. Pozycja ta obejmuje wartość urządzeń technicznych, maszyn, środków transportu i innych środków trwałych będących własnością miejskich jednostek organizacyjnych Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) tys. zł. Zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach do 2003 r. włącznie i nie zakończone na dzień r. III. Długoterminowe aktywa finansowe 1.1 Akcje i udziały tys. zł. Na tę pozycję składają się Geotermii Podhalańskiej sp. z o.o. o wartości 100 tys. zł będące w posiadaniu miasta, a także udziały Nowotarskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w przedsiębiorstwie Gaspol S.A. o wartości 2 480,5 tys. zł. IV. Należności finansowe długoterminowe tys. zł. Na pozycję tę składają się należności, które mają zostać uregulowane po r., w tym m.in. z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych ich lokatorom. 3 / 6

4 B. Aktywa obrotowe I. Zapasy tys. zł. Pozycja ta stanowi sumę wszystkich materiałów, towarów i in. środków obrotowych znajdujących się w magazynach miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych. II. Należności i roszczenia tys. zł. Na pozycję tę składają się należne, a nie wpłacone miejskim jednostkom organizacyjnym i miejskim spółkom, kwoty z tytułu dostaw i usług, rozliczeń z budżetem państwa. Wartość tej pozycji została pomniejszona o rozliczenia wzajemne między miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami. III. Środki pieniężne tys. zł. Pozycja ta obejmuje sumę środków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych i spółek. C. Rozliczenia międzyokresowe 24 tys. zł. Pozycja ta oznacza koszty poniesione przez miejskie jednostki organizacyjne i spółki do roku, a rozliczane w kolejnych latach. D. Inne aktywa 327 tys. zł. Pozycja ta obejmuje sumę naliczonych odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i podlegających spłacie w latach spłaty tych pożyczek. 4 / 6

5 PASYWA A. Fundusz I. Fundusze jednostek tys. zł. Pozycja ta obejmuje łączną wartość funduszy wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych i spółek. II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu tys. zł. Pozycja wynikająca z bilansu budżetu Gminy Miasta Nowy Targ wynikająca z rozliczenia nadwyżek i niedoborów budżetów miasta wg stanu na dzień r. III. Nadwyżka lub niedobór budżetu -741 tys. zł. Pozycja wynikająca z bilansu budżetu Gminy Miasta Nowy Targ i pokazująca niedobór budżetu za rok IV. Wyniki finansowe roku bieżącego 1.1. Zysk netto tys. zł Strata netto tys. zł. Powyższe pozycje stanowią sumę sald wyników finansowych miejskich jednostek organizacyjnych i spółek wygospodarowanych za 2004 rok. V. Wyniki finansowe lat ubiegłych 1.2. Strata netto -240 tys. zł. Pozycja ta jest sumą wyników finansowych za lata do 2003 roku włącznie. VII. Pozostałe pozycje ,42 zł. Pozycja ta obejmuje kwotę umorzonych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. B. Zobowiązania długoterminowe I. Zobowiązania finansowe długoterminowe tys. zł. Pozycja ta dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty po 2004 r. II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 tys. zł. Pozycja ta dotyczy kwoty odroczonego podatku dochodowego (Nowotarska Telewizja Kablowa sp. z o.o.). 5 / 6

6 C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe tys. zł. Kwota pożyczek i kredytów wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w 2004 r. II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe tys. zł. Na pozycję tę składają się zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z tytułu dostaw i usług, rozliczeń z budżetem państwa. Wartość tej pozycji została pomniejszona o rozliczenia wzajemne między miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami. III. Rezerwy na zobowiązania tys. zł. Pozycja ta odzwierciedla tzw. środki niewygasające zarezerwowane w budżecie miasta na dokończenie zadań rozpoczętych w 2004 r. IV. Fundusze specjalne tys. zł. Pozycja ta odzwierciedla środki obrotowe (środki pieniężne i należności) pozostające na dzień r. na rachunkach funduszu socjalnego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. D. Rozliczenia międzyokresowe 495 tys. zł. Kwota ta obejmuje utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania oraz należności budżetowe podlegające zapłacie w latach następnych. E. Inne pasywa 938 tys.zł. Wartość subwencji oświatowej przekazana w 2004 r. na poczet wydatków 2005 r. 6 / 6

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Vademecum księgowego Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Zestawienie zmian w kapitale własnym jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, którego wzór określa załącznik do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo