sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls"

Transkrypt

1 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA 1 1 A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne , ,15 I Fundusz statutowy 8 648, ,7 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,4 II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) , ,04 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 3 Nie rozliczony wynik z lat ubiegłych , ,46 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,4 B Aktywa obrotowe 366 5, ,09 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 I Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze 0,00 0,00 II obrotowych specjalne , ,79 II Należności krótkoterminowe 97 54, ,7 1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,8 Inne zobowiązania , ,79 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 1 Środki pieniężne , ,8 III Rezerwy na zobowiązania , ,00 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,45 C. Krótkoterminowe rozliczenia 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów , ,45 0,00 0,00 międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma bilansowa 366 5, ,09 Suma bilansowa 366 5, ,09 Stan na Warszawa, Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska Zatwierdził Zarząd - uchwała 1/011 z dnia Bilans

2 ... Poz. RACHUNEK WYNIKÓW Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE na dzień rok Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,83 I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 II. Inne przychody określone statutem , ,83 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego , ,83 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3 Pozostałe przychody określone statutem 1 43,60 0,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,80 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , ,80 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 97 69, ,03 D. Koszty administracyjne działalności statutowej 66 89, ,08 1 zuzycie materiałów i energii 84, ,03 usługi obce 1 673, ,96 3 podatki i opłaty 0,00 0,00 4 wynagrodzenie księgowej z należnymi obciążeniami 4 395, ,09 5 amortyzacja 0,00 0,00 6 pozostałe 0,00 0,00 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 61,6 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 8,05 93,7 G. Przychody finansowe 0, ,16 H. Koszty finansowe 16 68, ,4 1 odsetki 143,49 489,64 inne , ,78 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , ,04 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) , ,04 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) , ,04 L Podatek dochodowy 0,00 93,00 M Wynik finansowy Netto Zysk/Strata , ,04 Warszawa, Zatwierdził Zarząd - uchwała 1/011 z dnia Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska

3 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 010 rok Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE z siedzibą w Warszawie przy ulicy nowy Świat 3/5 WPROWADZENE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przedmiotowe sprawozdanie fiansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 010 do 31 grudnia 010 i zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności Sprawozdanie fiansowe sporządzone zostało na podstawie księg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad polityką rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postawoowieniami Zarządu a)zasady ustalenia roku i okresów sprawozdawczych b)zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowgo c)zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont Należności krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Należności w walutach obcych wycenia się na dzień bialansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażone w walutach obcych powstałe na dzień wyceny zalicza się: ujemne do kosztów fiansowych i dodatnie do przychodów fiansowych Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej Wyrazone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzajów i zasad określonych pzepisami prawa i statutu Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty Zobowiązania wyrazone w walutach obcych wycenia się na dzień bialnsowy po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów według określonych zasad rachunkowości Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wedługa cen zakupu ceny nabycia 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku zdjęcie ze środków poniżej 3500 PLN Przychody Przekazania Rozchody Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 5 441, , ,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 5 441,00 0,00 Strona ,00 0,00 0, ,00

4 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku zdjęcie ze środków poniżej 3500 PLN Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 5 441, , ,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 Razem 5 441,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 1 41, ,36 0, ,1 Razem 1 41, ,36 0, ,1 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na koniec roku roku (netto) Stan na (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne 15 69,1 0,00 0, ,1 Razem 15 69,1 0,00 0,00 0,00 0, ,1 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 5 618,00 1 4, ,00 1 4,95. podatków 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 53,9 53,9 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 5.z pracownikami i współpracownikami , , , ,05 6.wobec grantobiorców , , , ,7 7. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 8. innych należności 0,00 0,00 0,00 Razem 97 54, ,7 0,00 0, , ,7 Strona 4

5 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, sprawozdanie przewidywanym finansowe umową za 010 okresie rok.xlsspłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 5 78, , , ,81 3. podatków , , , ,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 876,11 0,00 876,11 5. wynagrodzeń 378,8 139,09 378,8 139,09 6.z pracownikami i współpracownikami 3 070, , , ,47 7.wobec grantobiorców 796, ,31 796, ,31 8. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 9. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 Razem , ,79 0,00 0, , ,79 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,45 NED ,73 Fundacja St. Batorego ,77 MSZ ,86 MSZ ,90 NED ,49 NED ,78 NED ,78 NED ,79 NED , ,7 DDH ,54 MSZ (wkład do PPT) , ,31 Strona 5

6 NED ,96 NED ,91 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls NED ,38 MSZ Danii ,43 Fundusz Wyszehradzki , ,69 PPT PL_ , ,87 BISE 1 000, ,00 MSZ ,99 MSZ ,51 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w roku przeciętne zatrudnienie,38 przeciętne wynagrodzenie 3 310,84 Ogółem x K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,83 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,83 NED ,76 NED ,8 NED ,96 NED ,91 NED ,4 NED ,84 NED ,7 Fundacja Stefana Batorego ,18 NED ,11 MSZ Dania ,60 NED , NED ,00 NED ,0 Fundusz Wyszehradzki ,3 MSZ (wkład do PPT) ,81 Strona 6

7 PPT PL ,73 MSZ ,14 MSZ ,80 MSZ ,10 Przychody 1 % na rzecz pozytku publicz Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls 3 b. Pozostałe przychody 8,05 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 8,05 3 c. Przychody finansowe 0,00 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od środków na kontach bankowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,88 świadczenia pieniężne: NED ,51 NED ,35 NED ,18 NED ,69 MSZ ,10 NED , NED ,64 NED ,34 NED ,9 MSZ Dania 45 83,95 NED ,69 MSZ ,14 Fundacja St. Batorego Program East East I ,85 Fundacja St. Batorego Program East East II ,95 Fundusz Wyszehradzki ,51 umowa 078 Fundacja Batoego ,38 MSZ (wkład do PPT) ,81 NED ,8 NED ,39 MSZ ,80 PPT_PL ,18 świadczenia niepieniężne: 0,00 Strona 7

8 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty administracyjne: 71 07,08 -czynsz ,3 -telefon,internet,poczta,opł. Bankowe, 4 847,74 sprzatanie,naprawy,prace kons 4 588,77 -wynagrodzenia brutto - księgowa 46 10,09 artyk spozywcze 766, -materiały biurowe 3 19,03 4 b. Pozostałe koszty ,00 pozostałe koszty rezerwa ,00 4 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 8 648,7 a. zwiększenia składki członkowskie - z zysku darowizny na cele statutowe 4 800,00 b. zmniejszenia 0,00 - pokrycie straty -nie rozliczony wynik z lat ubiegłych -składka grupa zagranica. Stan na koniec okresu ,7 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 7 934,04 w tym: pozostałe przychody 61,6 nadwyżka przychodów nad kosztami minus różnice kursowe 6 35,17 odsetki od lokaty z PPT 466,79 odsetki od lokaty Fundacja Batorego 1 59,37 odsetki od nieterminowego zwrotu -489,64 pozostałe koszty -93,7 podatek -93,00 19% Strona 8

9 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Warszawa, Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska Zatwierdził Zarząd - uchwała 1/011 z dnia Strona 9

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok Forma sprawozdania: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00 Bilans na dzień 31.12.2013 r. Regon Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo