I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE"

Transkrypt

1 I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r. 28 marca 2013 r. Webinar, 6 marca 2013 r. 1

2 PROGRAM SEMINARIUM 1. Cele Programu 2. Warunki uczestnictwa 3. Specyfika projektów 4. Procedura konkursowa 5. Zasady finansowania projektów 2

3 Celem głównym Programu jest poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. Celami szczegółowymi Programu są: CELE PROGRAMU wzrost liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz innowacyjnych produktów, usług i procedur pozwalających na rozwiązanie złożonych problemów społecznych; wzrost współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 3

4 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Wnioskodawcą w ramach Konkursu jest Konsorcjum. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w Konkursie. W imieniu konsorcjum naukowego Wniosek składa podmiot wyznaczony jako lider konsorcjum. Skład Konsorcjum: co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą (JN) oraz co najmniej jeden przedsiębiorca (P) albo co najmniej dwie jednostki naukowe (JN) obligatoryjny udział organizacji pozarządowej (NGO) posiadającej osobowość prawną i mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4

5 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Jednostka naukowa (JN), w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania Nauki, to jednostka prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe: podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inne jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego. W przypadku składania wniosku w ramach konsorcjum, wydziały uczelni, jako samodzielne jednostki organizacyjne zostaną potraktowane jako jedna jednostka naukowa, gdyż zgodnie z reprezentacją umowę konsorcjum podpisuje uczelnia w imieniu swoich jednostek. Jednostka naukowa wchodząca w skład konsorcjum musi mieć siedzibę na terytorium RP. 5

6 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Przedsiębiorstwo (P), w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z ) to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną. Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza oferowanie usług lub produktów oraz konkurowanie na zasadach wolnorynkowych z innymi podmiotami gospodarczymi. Przedsiębiorstwo wchodząca w skład konsorcjum musi mieć siedzibę na terytorium RP. 6

7 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Organizacja pozarządowa (NGO), w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to organizacja niebędąca jednostką sektora finansów publicznych i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. NGO musi posiadać osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP. Z ubiegania się o wsparcie zostały wyłączone podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.): Partie polityczne; Związki zawodowe i organizacje pracodawców; Samorządy zawodowe; Fundacje utworzone przez partie polityczne. 7

8 RODZAJE PROJEKTÓW Projekty małe: Minimum 3 jednostki Okres realizacji projektów: od 12 do 24 miesięcy Maksymalna wartość dofinansowania wynosi nie mniej niż zł a nie przekracza zł Projekty duże: Minimum 4 jednostki Okres realizacji projektów: od 24 do 48 miesięcy Maksymalna wartość dofinansowania wynosi nie mniej niż zł a nie przekracza zł 8

9 PROJEKT Faza badawcza Faza pilotażowa Wdrożenie Badania podstawowe Badania przemysłowe Prace rozwojowe dofinansowanie z NCBR Działania mające na celu przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej lub społecznej. Środki własne Zastosowanie w praktyce gospodarczej lub społecznej wyników badań nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji Projektu. 9

10 POZIOM DOFINANSOWANIA Rodzaj badań/jednostka Badania podstawowe Badania przemysłowe Prace rozwojowe Działania prowadzące do wdrożenia wyników badań JN MP ŚP DP NGO 100% x x x x 100% Max. 80% Max. 75% Max. 65% Max. 85% 100% Max. 60% Max. 50% Max. 40% Max. 85% x Max. 90% Max. 90% Max. 90% Max. 85% 10

11 PROCEDURA KONKURSOWA OCENA FORMALNA PRESELEKCJA OCENA MERYTORYCZNA Uzupełnienie lub poprawa wniosku we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od otrzymania informacji. Brak uzupełnień lub poprawy Wniosku we wskazanym terminie Wnioskodawca - Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia i nie przechodzi do kolejnego etapu oceny wniosków. Ocena zgodnie z kryteriami preselekcji Wniosków Ocena dokonywana przez Zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej Pismo z informacją o negatywnym wyniku preselekcji Ocena zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej Wniosku Ocena merytoryczna Wniosków przeprowadzana przez 3 niezależnych ekspertów Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych Wniosków Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania 11

12 PROCEDURA KONKURSOWA Ocena formalna: spełnianie warunków uczestnictwa; złożenie wniosku w wymaganym terminie oraz na wymaganym formularzu; wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza; nieprzekroczenie maksymalnej objętości wniosku; prawidłowy kosztorys; załączenie wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie Konkursu. 12

13 Preselekcja Wniosków: PROCEDURA KONKURSOWA Projekt oceniany jest pod kątem jednoczesnego spełnienia następujących warunków: celem projektu jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania zapewniającego poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych; przedmiotem projektu jest innowacyjne: rozwiązanie techniczne/produkt/usługa lub procedura pozwalająca na rozwiązanie złożonych problemów społecznych; w ramach projektu zapewniona jest współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym o dużej wartości dodanej. 13

14 Lp. PROCEDURA KONKURSOWA Ocena merytoryczna: KRYTERIUM 1. Waga problemu społecznego i przewidywane efekty społeczne 5 2. Możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce lub ich innego 5 praktycznego wykorzystania 3. Wartość naukowa projektu 5 4. Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu 5 5. Dorobek wykonawców projektu 5 Max. ocena 6. Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do 5 wykonania projektu 7. Zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych n.d projektem oraz w stosunku do oczekiwanych wyników Razem 30 14

15 PROCEDURA ODWOŁAWCZA Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Komisja Odwoławcza wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. Na decyzję Komisji Odwoławczej przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 15

16 Dziękuję za uwagę KONTAKT: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Osoba do Kontaktu: Joanna Makocka Tel

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach

w pytaniach i odpowiedziach w pytaniach i odpowiedziach Czy jednym z partnerów wchodzących w skład konsorcjum może być jednostka zagraniczna mająca siedzibę poza granicami Polski (np. uniwersytet, przedsiębiorstwo)? Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET i ERA-NET PLUS oraz programów podejmowanych na mocy Artykułów 185 oraz 187 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum?

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum? Pytanie I Czy występują jakieś ograniczenia co do partycypowania w konsorcjum naukowym firmy zagranicznej? Czy dofinansowanie może objąć konsorcjum w skład którego wchodziliby instytut PAN oraz duży przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW

ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 9 grudnia 2013 r. Program Gekon - Cele Wsparcie inicjatyw w obszarze technologii proekologicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4 ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo