Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych"

Transkrypt

1 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych po 1 września 2012 roku 13 grudnia 2012 r.

2 Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 2) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206, z późn. zm.) 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186, z późn. zm.) 4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226) 5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 184) 6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184)

3 Definicja form pozaszkolnych Art. 3 pkt 17 uso Formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe; Art. 2 pkt 3a uso: placówki kształcenia ustawicznego placówki kształcenia praktycznego ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

4 Delegacja do wydania rozporządzenia art. 68a ust. 5 uso 5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 1) rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ich zadania, 2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form, 3) warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez podmioty wymienione w ust. 2, 4) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych, 5) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych, uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy podejmowaniu dalszego kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie nowych kwalifikacji, a także włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego.

5 Rodzaje form pozaszkolnych 3 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 1) kwalifikacyjny kurs zawodowy (kkz); 2) kurs umiejętności zawodowych (kuz); 3) kurs kompetencji ogólnych (kko); 4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 5) kursy, inne niż wymienione wyżej, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Pkt 1, 2 i 4: programy nauczania oparte na podstawie programowej kształcenia w zawodach Pkt 3: programy nauczania oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego

6 Zadania publicznych placówek 24 ust. 1 i 27 ust. 2 rozporządzenia Centrum kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia praktycznego mogą prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w 3 pkt 1 3 i 5, tj.: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy kompetencji ogólnych; kursy, inne niż wymienione wyżej (umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych).

7 Zadania publicznych ośrodków 29 ust. 1 rozporządzenia Publiczne ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego realizują turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w 3 pkt 4, a także mogą prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w 3 pkt 1 3 i 5, tj.: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy kompetencji ogólnych; kursy, inne niż wymienione wyżej (umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych).

8 Zadania niepublicznych placówek i ośrodków Art. 84 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uso Placówka niepubliczna działa na podstawie statutu, który powinien określać m.in. nazwę, cel oraz zadania placówki. Art. 68a ust. 1 pkt 2 uso W niepublicznych placówkach i ośrodkach jest organizowane i prowadzone kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Formy kształcenia w niepublicznych placówkach i ośrodkach określają ich statuty przepisy nie ograniczają zakresu ich działania wyłącznie do tych rodzajów form pozaszkolnych, które zostały wskazane w 3 rozporządzenia.

9 3 rodzaje kursów umiejętności zawodowych ( 10 i 11) 1. W zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji (min. liczba godzin obliczamy na podstawie podstawy programowej); 2. W zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (min. liczba godzin określona w podstawie programowej); 3. W zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów (min. liczba godzin 30)

10 Kursy umiejętności zawodowych (1) - przykłady Kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego 300 godz. Kursy umiejętności zawodowych: 1. Planowanie i ocena żywienia 100 godz. 2. Organizowanie produkcji gastronomicznej 100 godz. 3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 100 godz.

11 Kurs umiejętności zawodowych (2) - przykład Kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Kurs umiejętności zawodowych w zakresie podbudowy do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (i kucharz) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów: BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ, PKZ(T.c), PKZ(T.h) minimalna liczba godzin zajęć 380 godz.

12 Kurs umiejętności zawodowych (3) - OMZ Kurs umiejętności zawodowych w zakresie Organizacja pracy małych zespołów 30 godzin. Umiejętności kształcone na kursie: 1) planowanie pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 2) dobieranie osób do wykonania przydzielonych zadań; 3) kierowanie wykonaniem przydzielonych zadań; 4) ocenianie jakości wykonania przydzielonych zadań; 5) wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę warunków i jakość pracy; 6) komunikowanie się ze współpracownikami.

13 Pozostałe rodzaje form pozaszkolnych Kurs kompetencji ogólnych - prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego, min. wymiar kształcenia na kursie 30 godzin. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu tak jak dotychczas, określono wzór zaświadczenia o ukończeniu dokształcania. Kurs, o którym mowa w 3 pkt 5 całkowita autonomia organizatora w zakresie programu, wymiaru i organizacji kształcenia.

14 Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych Art. 5a ust. 2 pkt 2, ust. 2b i ust. 3 uso Zadaniem oświatowym powiatów jest: zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w publicznych placówkach i ośrodkach; zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach JST.

15 Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych Ramowe statuty publicznego cku, odidz, ckp - rozporządzenie z 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 1226) Statut określa cele i zadania oraz sposób wykonywania tych zadań ( 2); Arkusz organizacji (zatwierdzony przez organ prowadzący, uwzględniający plan kształcenia) określa szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym ( 6); Rozkład zajęć (ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji) określa organizację zajęć edukacyjnych ( 6).

16 36 rozporządzenia z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Publiczne placówki i publiczne ośrodki dostosują organizację i sposób działania w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. do wymogów wynikających z rozporządzenia.

17 32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Publiczne placówki i ośrodki sporządzają na każdy rok szkolny plan kształcenia zawierający: 1) wykaz pozaszkolnych form kształcenia; 2) czas trwania kształcenia i wymiar godzin kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych; 3) planowaną liczbę słuchaczy kkz lub uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych; 4) nazwę i symbol cyfrowy zawodu wg klasyfikacji zawodów szkolnych oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach - w przypadku kształcenia w formach kkz lub kuz.

18 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Publiczne ośrodki sporządzają także plan dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na dany rok szkolny na podstawie skierowań wydanych przez szkoły lub pracodawców, zawierający: 1) liczbę młodocianych pracowników, dla których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne; 2) wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne, oraz nazwę i symbol cyfrowy zawodu wg klasyfikacji zawodów szkolnych ; 3) zakres i formę dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

19 31 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Publiczne placówki i ośrodki współpracują z: 1) pracodawcami w zakresie: organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego, przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców, kształcenia ustawicznego pracowników; 2) urzędami pracy odnośnie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach; 3) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.

20 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w 3 pkt 1 4, zapewniają: 1) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podst. art. 9 ust. 2 KN lub art. 70 ust. 4 uso; 2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; 3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym; 5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

21 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Podmioty prowadzące inne kursy ( 3 pkt 5 rozporządzenia) zapewniają: 1) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia ; 2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; 3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym; 5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

22 20 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a także zajęcia praktyczne i laboratoryjne, realizowane w ramach pozostałych form kształcenia ustawicznego, mogą być prowadzone wyłącznie jako stacjonarne. Kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni. Częstotliwość zajęć na kursie, o którym mowa w 3 pkt 5, określa podmiot prowadzący ten kurs. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego na kkz prowadzonym w formie zaocznej nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

23 Kształcenie w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (art. 68a ust. 3 uso) Podmioty prowadzące kształcenie obowiązane są zapewnić: 1) dostęp do oprogramowania, umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami a osobami prowadzącymi zajęcia; 2) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kno; 3) bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie; 4) bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia; 5) szkolenie dla słuchaczy przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kno.

24 Kształcenie w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (art. 68a ust. 3 uso) Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kno nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem tych metod i technik.

25 Dokumentacja kształcenia w formach pozaszkolnych 21 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego Dokumentację prowadzi się dla każdej formy prowadzonego kształcenia. Dokumentacja obejmuje: 1) program nauczania; 2) dziennik zajęć; 3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia; 4) ewidencję wydanych zaświadczeń.

26 Program nauczania 22 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego 1) nazwa formy kształcenia; 2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji; 3) wymagania wstępne dla słuchaczy (w przypadku kkz i kuz należy uwzględnić także szczególne uwarunkowania określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego); 4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy w zależności od ich potrzeb i możliwości; 5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar; 6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć; 7) opis efektów kształcenia; 8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 9) sposób i forma zaliczenia.

27 Spełnianie obowiązku nauki w formach pozaszkolnych (art. 16 ust. 5a i 6c uso oraz art. 15 ustawy z 19 sierpnia 2011 r.) Przed 1 września 2012 r. przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację; przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2, dla której osoby te uzyskały akredytację; Od 1 września 2012 r. Rozporządzenie z 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 857) Osoby, które w dniu r. spełniały obowiązek nauki w formach pozaszkolnych lub na zajęciach realizowanych w ramach działalności oświatowej gospodarczej, mogą kontynuować naukę w tych formach.

28 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym kwalifikacyjne kursy zawodowe 26 listopada 2012 r.

29 Kwalifikacyjne kursy zawodowe W roku szkolnym 2012/2013 kwalifikacyjne kursy zawodowe uruchomiło 648 szkół i placówek (publicznych i niepublicznych) Łącznie: 903 kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie 105 kwalifikacji, na które zapisało się słuchaczy. Uwaga: W niektórych powiatach uruchomiono po 1 (!) KKZ.

30 Podmioty uprawnione do prowadzenia KKZ art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oświaty Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 1) szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie zawodów, w których kształcą; 2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; 3) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; 4) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

31 Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) - art. 62a ustawy o systemie oświaty Art. 62a stanowi lex specialis w stosunku do art CKZiU jest zespołem w rozumieniu art. 62 i w zakresie nieuregulowanym odrębnie w art. 62a stosuje się do niego odpowiednio art. 62. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego mogą wchodzić następujące typy szkół i placówki: szkoły dla dorosłych (szk. podst., gimnazjum, LO, szkoła policealna), szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (zsz, technikum, szkoła policealna) obligatoryjnie co najmniej jedna z tych szkół, placówki kształcenia ustawicznego (cku), placówki kształcenia praktycznego (ckp), ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (odidz). LO dla młodzieży, jeżeli r. było połączone w zespół ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe lub placówką, o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty (cku, ckp, odidz) - art. 13 ustawy z 19 sierpnia 2011 r.

32 Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) - cd W przypadku CKZiU nie obowiązuje zakaz łączenia w zespół szkół tego samego typu. Nie ma przeszkód formalno-prawnych, by w skład CKZiU wchodziły m.in. np. dwa lub trzy technika dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum. Decyzja w tej sprawie należy do wyłącznej kompetencji organu zakładającego CKZiU. Przez użyte w ust. 3 art. 62a sformułowanie, iż centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe należy rozumieć, iż kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzi co najmniej jedna ze szkół zawodowych lub placówek wchodzących w skład CKZiU.

33 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Rodzaje kursów możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie wskazuje klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Program nauczania realizowany na kkz musi uwzględniać podstawę programową kształcenia w zawodach: 1) ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; 2) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ (technik), wskazane dla danej kwalifikacji w tab. 1; 3) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia (PKZ) wskazane dla danej kwalifikacji w tab. 1; 4) efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji; 5) warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którego ramach została wyodrębniona dana kwalifikacja, właściwe dla tej kwalifikacji,

34 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Liczba słuchaczy na kkz prowadzonym przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego może być mniejsza niż 20. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kkz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626). Kkz kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru określonego w załącznik nr 1..

35 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego przez oke na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podst. art. 22 ust. 2 pkt 4 uso. Podmiot prowadzący kkz jest obowiązany poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kkz w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia. Informacja powinna zawierać: 1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kkz; 2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnych, oraz nazwę i oznaczenie kształconej kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach,; 3) termin rozpoczęcia i zakończenia kkz; 4) wykaz słuchaczy (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL słuchacza)

36 Zaliczanie uzyskanych wcześniej efektów kształcenia ( 7) Dotyczy osób posiadających: 1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny, 2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny, 3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, 4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego, 6) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, 7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego; Zwolnienie: na wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kkz, z zajęć dotyczących, odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia o ile sposób organizacji kształcenia na kkz umożliwia takie zwolnienie.

37 Zaliczanie wcześniej ukończonego kursu umiejętności zawodowych ( 8) Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.

38 Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Dziękuję za uwagę Dorota Igielska