Szkolenie Naczelników w Wydziałów Komunikacji roku Temat : Ustawa o kierujących 2012 rok - Wprowadzenie -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie Naczelników w Wydziałów Komunikacji 17-18.09.2011 18.09.2011 roku Temat : Ustawa o kierujących 2012 rok - Wprowadzenie -"

Transkrypt

1 Szkolenie Naczelników w Wydziałów Komunikacji roku Temat : Ustawa o kierujących 2012 rok - Wprowadzenie - Autor : Krzysztof Tomczak WORD Katowice Pełnomocnik Dyrektora ds.. Kontaktu ze Starostwami i OSK 1

2 Ustawa o kierujących Akt pierwotny: (obowiązuje z dniem ; ; ; ; ). Zmiany: (obowiązuje od ); ( obowiązuje od ). 2

3 Ustawa o kierujących Z formalnego punktu widzenia projekt ustawy ma swoje bezpośrednie źródła w takich dokumentach, jak: dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie praw jazdy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce przyjęty przez Rade Ministrów w dniu 8 maja 2001 r. oparty na programie GAMBIT uchwała nr 2 z dnia 28 marca 2002 r. Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie zadań Krajowej Rady BRD w 2002 r., Rządową Strategia Antykorupcyjna, dokument programowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. Nowy system uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. 3

4 Ocena obecnego systemu uzyskiwania uprawnień Subiektywna ocena nieprofesjonaliści opinia publiczna ocena jednoznacznie negatywna: szkolenie wyłącznie pod kątem zadań egzaminacyjnych zadania egzaminacyjne nie odnoszące się do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym zorientowanie na zysk występowanie zjawisk korupcji profesjonaliści osoby uczestniczące zawodowo w systemie pozytywna wykonywanych własnych zadań negatywna ocena zadań wykonywanych przez inne osoby lub podmioty uczestniczące w systemie 4

5 Ocena obecnego systemu uzyskiwania uprawnień obiektywne fakty 76% wypadków powstaje z winy kierowców, w tym 72% z winy kierowców samochodów osobowych, najliczniejsza grupa kierowców uczestniczących w wypadkach to osoby w wieku lata posiadające prawo jazdy krócej niŝ 2 lata w wypadkach z udziałem młodych kierowców 83% zabitych to teŝ są ludzie w wieku lata cięŝkość wypadków drogowych w Polsce jest trzykrotnie wyŝsza niŝ w krajach o wysokim stopniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w wypadkach drogowych w Polsce w porównaniu do liczby ludności ginie trzykrotnie więcej osób niŝ w krajach UE 5

6 Odsetek młodych ludzi w populacji i ofiar śmiertelnych wypadków w UE-19, 2006 Baza danych WE / EUROSTAT wrzesień 2008 Dane za okres X2 6

7 GRUPA największego ryzyka na drogach w Polsce 7

8 Ustawa o kierujących obejmuje: 1.wymagania w stosunku do kierujących pojazdami silnikowymi, tramwajami, motorowerami, rowerami i pojazdami zaprzęgowymi, 2. warunki, tryb i zasady uzyskiwania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami, 3.warunki i zasady szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 4.warunki i zasady sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierujących pojazdami, 5.nadzór nad szkoleniem, egzaminowaniem i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, 6.nadzór nad kierującymi pojazdami, w tym określenie zasad działania systemu punktów karnych, okres próbny dla młodych kierowców 7.szkolenie kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy 8.wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. 8

9 Jazda z osobą towarzyszącą Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rosja, Szwecja, Prawo jazdy na próbę Wielka Brytania Włochy. Austria Estonia Finlandia Francja Irlandia Luksemburg Niemcy Norwegia Portugalia Szwajcaria Szwecja Wielka Brytania Węgry 9

10 Rodzaj pojazdu Kategoria prawa Po wejściu w życie ustawy o jazdy: Obecnie kierujących AM - motorower, czterokołowiec lekki motocykl o poj. skok. silnika do 125 A1 cm 3 i mocy do 11 kw oraz stosunku motocykl o poj. skok. silnika do 125 cm 3 mocy do masy własnej do 0,1 kw/kg i mocy do 11 kw motocykl trójkołowy o mocy do 15 kw A2 - motocykl o mocy do 35 kw i o stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kw/kg motocykl trójkołowy o mocy do 15 kw A motocykl motocykl 1 B1 trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy, z czterokołowiec wyłączeniem motocykli B, B+E, bez zasadniczych zmian C1, C1+E, C, C+E bez zasadniczych zmian D1 D1+E, D, D+E T 1 autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 metrów bez zasadniczych zmian bez zasadniczych zmian - trójkołowcem o mocy powyżej 15 kw może kierować osoba w wieku od 21 lat 10

11 Kategoria prawa jazdy: Obecnie Wiek Po wejściu w życie ustawy o kierujących AM - 14 lat A1, B1, T 16 lat 16 lat A2-18 lat B, B+E, C1, C1+E 18 lat 18 lat A 18 lat 20 lat 1 24 lata 2 C, C+E, 18 lat 18 lat 3 21 lat D1, D1+E 21 lat 21 lat D, D+E 21 lat lat 4 23 lata 5 24 lata - dla osób, które posiadają prawo jazdy kategorii A2 przez okres co najmniej 2 lat - dla osób, które nie posiadały prawa jazdy kategorii A2 przez okres co najmniej 2 lat - dla osób, które ukończyły kwalifikację wstępną - dla osób, które ukończyły kwalifikację wstępną, albo kwalifikację wstępną przyśpieszoną; przy czym w tym ostatnim przypadku osoby te mogą kierować wyłącznie autobusami na liniach regularnych na trasie do 50 km - dla osób, które ukończyły kwalifikację wstępną przyśpieszoną 11

12 Kategoria prawa jazdy: Obecnie Okres ważności 1 Po wejściu w życie ustawy o kierujących AM - 15 lat 2 A1, A2, A, B1, B+E, T bezterminowo 15 lat 2 B - C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E bezterminowo 5 lat 2 lata pierwsze prawo jazdy i 15 lat na każde następne 2 5 lat 3 12

13 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTRUKTORÓW Wymóg Obecnie Po wejściu w życie ustawy wykształcenie średnie średnie posiadanie uprawnień do kierowania stan zdrowia posiadanie prawa jazdy odp. kategorii przez okres min. 3 lat brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem posiadanie prawa jazdy kategorii B przez okres min. 3 lat oraz prawa jazdy odp. kategorii przez okres min. roku brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku instruktora sprawność psychiczna brak przeciwwskazań psychologicznych brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania do pracy na stanowisku instruktora pojazdem przeszkolenie kurs kwalifikacyjny kurs prowadzony przez posiadający poświadczenie OSK potwierdzenie egzamin kończący kurs i egzamin egzamin kończący kurs i egzamin przed posiadania kompetencji przed komisją powołaną przez wojewodę komisją powołaną przez wojewodę doskonalenie zawodowe coroczne uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego niekaralność za przestępstwo przeciwko brd za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, za przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu wymogi formalne wpis do ewidencji instruktorów wpis do ewidencji instruktorów 13

14 Nadzór r nad szkoleniem #1 Art Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, sprawuje nadzór r w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób b ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów w na instruktorów w i kandydatów w na wykładowc adowców w oraz dla instruktorów w i wykładowc adowców, w, z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy, ramach którego: 1) rozpatruje skargi dotyczące ce działalno alności ośrodka o szkolenia kierowców; w; 2) prowadzi kontrolę działalno alności ośrodka o szkolenia kierowców; w; 3) wydaje zalecenia pokontrolne; 4) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorc biorcę działalno alności gospodarczej zakresie prowadzenia ośrodka o szkolenia kierowców; w; 5) skreśla instruktora lub wykładowc adowcę z ewidencji; 6) sporządza analizę,, przetwarza oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej, w zakresie: a) średniej zdawalności osób b szkolonych w danym ośrodku, b) liczby uwzględnionych skarg złoŝonych z onych na dany ośrodek. o 14

15 Nadzór r nad szkoleniem # 2 2. Przy sprawowaniu nadzoru ze starostą współpracuj pracują: 1) starostowie,, na których obszarze działania ania znajduje się infrastruktura ośrodka; o 2) Policja - w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem o szkolenia kierowców; w; 3) ) wojewódzkie ośrodki o ruchu drogowego - w zakresie pomocy merytorycznej oraz przekazywania informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończy czyły y szkolenie w danym ośrodku o szkolenia kierowców; w; 4) administrator centralnej ewidencji kierowców - w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów w ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, w, którzy ukończyli szkolenie w danym ośrodku o szkolenia kierowców. w. 15

16 Nadzór nad szkoleniem #3 3. W przypadku podjęcia współpracy pracy w zakresie pomocy merytorycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, starosta zawiera porozumienie z dyrektorem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego określaj lające warunki udziału przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka o ruchu drogowego w kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz zasady finansowania tej współpracy. pracy. 16

17 Nadzór r nad kierującym #1 Okres próbny Art Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany: 1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy: a) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego / 2h do 100 zł/, b) praktyczne szkolenie w zakresie zagroŝeń w ruchu drogowym 1 h do 200 zł/; 2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy; 3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu. 17

18 Nadzór r nad kierującym #2 Okres próbny Art Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się: 1) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej; 2) kierowania pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3; 3) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B; 4) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B. 18

19 Nadzór r nad kierującym #3 Okres próbny - przedłuŝenie enie Art Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłuŝeniu eniu okresu próbnego: 1) o kolejne 2 lata, jeŝeli eli w trakcie jego trwania kierowca popełni nił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów; s 2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3. - TO JEST - Art Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy: 3) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła a wymaganym terminie orzeczenia: a) o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 79 ust. 2, b) o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust

20 Nadzór r nad kierującym #4 Art Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na: 1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeŝeli eli istnieją uzasadnione zastrzeŝenia enia co do ich kwalifikacji; 2) badanie lekarskie, jeŝeli: eli: a) kierowała a pojazdem w stanie nietrzeźwo wości, w stanie po uŝyciu alkoholu lub środka działaj ającego podobnie do alkoholu, b) istnieją uzasadnione zastrzeŝenia enia co do stanu zdrowia; 3) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeŝeli: eli: a) kierowała a pojazdem w stanie nietrzeźwo wości, w stanie po uŝyciu alkoholu lub środka działaj ającego podobnie do alkoholu, b) przekroczyła a liczbę 24 punktów w otrzymanych za naruszenia przepisów w ruchu drogowego, c) w okresie próbnym popełni niła a dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, d) kierowała a pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała a obraŝeń,, o których mowa w art lub art Kodeksu karnego; 20

21 Nadzór r nad kierującym #5 Art Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:.. 4) kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,, z zastrzeŝeniem eniem ust. 3, jeŝeli: eli: a) przekroczyła a liczbę 24 punktów w otrzymanych za naruszenie przepisów w ruchu drogowego, b) w okresie próbnym popełni niła a co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 5) kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania ania narkomanii, jeŝeli eli kierowała a pojazdem w stanie nietrzeźwo wości, w stanie po uŝyciu u alkoholu lub środka działaj ającego podobnie do alkoholu. 21

22 Nadzór r nad kierującym #6 Art Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu ciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku:1) stwierdzenia: a) na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, b) na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskaza azań psychologicznych do kierowania pojazdem, c) utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3; 2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów w otrzymanych za naruszenie przepisów w ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a; 3) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa pstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 4) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. 22

23 Terminy wejścia Ustawy o kierujących #1 Art Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie roku od dnia ogłoszenia oszenia / to jest roku /, z wyjątkiem: 1) art. 125 pkt 9, który wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oszenia, 9) W art. 97a dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 2a. Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków w programowych, wydane osobie o której mowa art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym stanowi podstawę do uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród d kategorii C1, C1+E, C, C+E,, D1, D1+E, D i D+E. ; 23

24 Terminy wejścia Ustawy o kierujących #2 2) art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art , 95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i 4, art , 105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c-e,, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie uchylenia art. 114 ustawy, o której mowa w art. 125, oraz art. 125 pkt 13-16, 16, które wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r.; -Administrator centralnej bazy danych -- analiza statystyczna nauruszeń w stosunku do częstotliwo stotliwości kontroli OSK -- okres próbny, -- przedłuŝenie enie okresu próbnego 24

25 Terminy wejścia Ustawy o kierujących #3 3)C) art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 lit. a, a takŝe art. 13 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w Ŝycie z dniem 19 stycznia 2013 r.; -Kategoria AM -Kategoria A2 -kategoria A / pełny zakres dla motocykli / - zespół pojazdów powyŝej 4250 dmc z przyczepą inną niŝ lekka - kategorie amatorskie na okres 15 lat w orzeczeniach lekarskich 25

26 Terminy wejścia Ustawy o kierujących #4 4) art. 110, który wchodzi w Ŝycie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia. oszenia. Art Kierować pojazdem przewoŝą Ŝącym wartości pienięŝ ęŝne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób b i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn.. zm.12)), moŝe e osoba posiadająca odpowiedni stan zdrowia, kwalifikacje i umiejętno tności oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem przewoŝą Ŝącym wartości pienięŝ ęŝne. Przepisy art stosuje się odpowiednio. 26

27 Projekt zmiany Ustawy o kierujących W lipcu 2011 roku o pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ten dotyczy m.in. 1) uzyskiwania rangi super ośrodka o w ramach poszczególnych kategorii np.. tylko w ramach jednej kat. B; 2) moŝliwo liwość stosowania e-learningowej metody szkolenia przez wszystkie; 3) moŝliwo liwość zdawania egzaminu na pojazdach ośrodka o szkolenia kierowców 4) WydłuŜenie wieku pojazdów w szkoleniowych dla Super OSK kat. A,B z 5 na 7 lat, kat. C z 7 na 10, kat D z 12 na 15 lat Projekt nie został poparty przez stronę rządow dową MI. Min.Jarmuziewicz I został skierowany do podkomisji stałej 27

28 Dziękuj kuję za uwagę 28

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600 Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.30.151 2011-05-21 zm. Dz.U.2011.92.530 art. 2 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 92 2011-10-24 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 124 2012-01-01 zm. Dz.U.2011.244.1454 art. 9 2012-02-10 zm. Dz.U.2012.113

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. [1]), [2]) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ustawa określa: Art. 1. 1) osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku

Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku Zmiany dotyczące kierowców, wchodzące w życie od 18 maja 2015 roku Wprowadzone zmiany w poniższym teksie zaznaczone są kursywą i pogrubieniem W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym zagadnieniom, które są najczęściej poruszone w pytaniach kierowanych do Komendanta Głównego Policji 1. Sprowadziłem

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1004)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1004) Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1004) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech

Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech Wstęp Procedura ubiegania się o prawo jazdy na samochód osobowy (kategorii B) w Polsce i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO 114 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Dariusz Boruszewski Mariusz Jackowski Sławomir Hołoweńko WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS WYKONYWANIA PRZEWOZU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH. KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH. KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez starostów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk 1 2 Waldemar Marek Więcławski Podręcznik kursanta na 2013 rok z ćwiczeniami Prawo jazdy kategorii B1 i B WYDA I Gdańsk 2013 3 Copyright by Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.19 15:31:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z 2013 r. poz. 21, 567, 628, 829, 914. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Kurs kategorii A, A1, A2

Kurs kategorii A, A1, A2 Kurs kategorii A, A1, A2 Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe). Praktyczna nauka jazdy: odbywa się na motocyklach Suzuki GN 125 (kat. A1) Suzuki GS 500 (kat.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na sierpień 2014 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 541) USTAWA z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486, 805, 915,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486, 805, 915. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo