ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 Zakład Poprawczy ul Długa Ostrowiec Św Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku, godz tel faks; ; Nr sprawy 11 /2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ( dla zakupów o wartości nie przekraczającej euro) Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej euro i prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy PZP na podstawie art 48 stawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Dz U z 2013r poz 984,1047 i 1473 oraz z 2014r poz 423,768,811,915,1146 i (Ogłoszenie nieobowiązkowe) Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie : - sukcesywnej dostawy środków chemicznych, środków czystości i higieny osobistej I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków chemicznych, środków czystości i higieny do Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Św Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Kod CPV: CPV CPV CPV Wymagania stawiane Wykonawcy: Dostawy będą realizowane transportem dostawcy i na jego koszt Dostarczane artykuły winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa II WARUNKI FINANSOWE / ROZLICZENIA/ PŁATNOŚCI: 1 Płatności będą realizowane przez Zamawiającego po dostawie przedmiotu zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, do 30 dni ( słownie: trzydzieści dni) od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz po uprzednim odbiorze dostawy bez zastrzeżeń 2 Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 1

2 3 Cena, o której mowa wyżej musi być wyrażona w złotych polskich 4 Na fakturze należy umieścić numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: Rozliczania między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia III ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY : Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przez cały rok 2016 ( dostawy sukcesywne) Załnr 3 wzór umowy IV KRYTERIA OCENY OFERT: O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny ( przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu) Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, jakie poniesie Wykonawca, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dwoma miejscami po przecinku, z wyodrębnieniem należnego VAT Cena podana w kosztorysie cenowym zał Nr 1) i przeniesiona do Formularza Ofertowego powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia V SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta musi zawierać: formularz ofertowy - pełna nazwę Wykonawcy; - adres siedziby Wykonawcy; - ryczałtową cenę oferty zawierająca wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniem VI Wymagane dokumenty W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych (DZ U z 2013rpoz984,1047 i 1473 oraz z 2014r poz 423, 768,811,915,1146 i 1232) Wykonawca składa następujące dokumenty: 2

3 1) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2do formularza ofertowego 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem VII DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu r o godz 10:00 Oferty należy przesyłać Zakład Poprawczy ul Długa Ostrowiec Św Sekretariat Zakładu VII WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT; Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia data, podpis Zamawiającego 3

4 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA ŚRODKI CHEMICZNE, CZYSTOŚCI Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków chemicznych, których rodzaj oraz ilości zostały szczegółowo określone w załączniku Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zamawiającego wskazanymi w formularzu cenowym oraz umowie, b) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw, c) miejscem dostaw jest magazyn Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Św ul Długa 10, d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku Wartość dokonanych przesunięć nie może przekroczyć od 5% - 10% ceny ofertowej wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza, e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku asortymentu na inne typowe środki chemiczne Wartość powyższej zamiany, nie może przekroczyć od 5% - 10% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza, f) terminy i ilości dostaw będą uzgadniane telefonicznie, g) Zamawiający w zleceniu zapotrzebowania wskaże zamawiane produkty oraz ich ilość, h ) dostawy towaru w godz Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ( CPV ) CPV CPV CPV

5 5 Lp Nazwa artykuły Jedn miary Szacunkowa ilość Proszek do prania Dosia 0,3 kg szt 180 CALGON 0,50 szt 10 Proszek do prania BRYZA kolor kg 100 Proszek do prania WIZYR kolor kg 200 Proszek REX Kolor 2 kg kg 25 Proszek do prania kg 50 BRYZA biały Proszek do prania WIZYR biały kg 50 Krochmal ŁUGA 750 g szt 12 Pumex ostry szt 80 Mydło toaletowe ARKO 100g szt 980 Szampon do włosów 1l familijny szt 240 pokrzywowy lub inny Krem NIVEA 50 ml szt 180 Krem do rąk glicerynowy szt 150 Pasta do zębów COLODENT szt 450 Szczoteczka do mycia zębów Płyn koncentrat do płukania tkanin SILAN - LENOR 1l szt 400 szt 16 Golarki jednorazowe POLSILWER szt 950 Pianka do golenia 200ml szt 120 Szczoteczki do mycia rąk Mydło w płynie z atestem - l L Pasta samopołyskowa do podłogi Mydło w płynie 500ml dozownik rózne zapachy Płyn do mycia naczyń LUDWIK 1l - zapach cytrynowy, miętowy, szt 30 szt 30 szt 10 szt 50 szt 250

6 grejpfrutowy Ścierki do mycia naczyń- uniwersalne op 230 ( op3szt) Zmywak kuchenny- Gąbka 10 szt op 50 Ścierki do mycia podłóg- szare szt 250 Mleczko do czyszczenia CIF 250 ml szt 200 Bez atomizera Płyn do mycia szyb CLIN -500ml z spryskiwaczem szt 160 Płyn do mycia podłóg AJAX 1 l szt 180 Zmywak metalowy / 3szt/ szt 20 PRONTO przeciw kurzowe szt 85 Śmietniczki metalowe Szt 10 Pasta SIDOLUX do podłogi szt 330 Kostki zapachowe WC różne zapachy koszyk szt 100 Pasta do szorowania SAM szt 120 Płyn DOMESTOS 1 L szt 200 Pasta BHP 0,50 kg szt 80 Papier toaletowy rolki Ręczniki uniwersalne papierowe op(2 op 750 rolki)chłonne Rękawice gumowe - gospodarcze par 130 Worki na śmieci - mocne 60 L w rolce 50 szt op L w rolce 50 szt op 60 Szczotka zmiotka drewniana szt 20 Worki na śmieci 120 l w rolce 15 szt op 150 Krochmal ŁUGA w spray szt 1 Szczotki typu żelazko szt 10 Szczotki do zamiatania - - drewniane szt 30 Styl- kije do szczotki szt 90 6

7 Wiadro + wyciskacz (wiadra mop) kpl 30 Zapas mop - sznurkowa, paskowa szt 190 Mydelniczka szt 100 Szczotka ryżowa drewniana na kij szt 10 Środek do zmywania Sidolux szt 18 Szczotka + szufelka szt 15 Odświeżacz powietrza Magia zapachów 150g szt 300 Ścierki lniane do naczyń szt 60 Szczotki WC z pojemnikiem szt 10 Etui na szczoteczkę do mycia zębów kpl 100 Torebki foliowe 70/110- przezroczyste - mocne szt 30 Torebki foliowe 18/4/45 op 6 Torebki foliowe 14/4/35 op 20 Pochłaniacz worki do odkurzacza szt 20 Płyn uniwersalny kwiatowy 5 L szt 40 Vanish 750g w płynie szt 40 Tytan Spray 500 g do łazienki szt 130 ANALIZY ZAOPATRZENIA DOKONANO NA PODSTAWIE REALIZACJI ZAKUPÓW ZA 2015R PLANOWANA ILOŚC ŚRODKÓW MOŻE ULEC ZMIANIE NA + LUB - W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ZAKŁADU I ŚRODKÓW FINANSOWYCH DOSTAWY W/W SRODKÓW SAMOCHODEM DOSTAWCY W SPOSÓB I NA ZASADACH USTALONYCH Z ZAKŁADEM PLANOWANA DOSTAWA JEDEN RAZ W KWARTALE data, podpis Zamawiającego 7

8 FORMULARZ OFERTOWY DANE WYKONAWCY: Nazwa: adres: NIP: Nr Rachunku bankowego; Dane dot Zamawiającego: Zakład Poprawczy Ostrowiec Św ul Długa 10 tel fax Zobowiązania wykonawcy: Nawiązując do zaproszenia na sukcesywne dostawy środków chemicznych, środków czystości i higieny oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami za cenę: Cena ofertowa netto: zł 8

9 Słownie: Wartość podatek VAT: zł Cena oferowana brutto: zł Słownie Oświadczam że: Wykonam zamówienie publiczne przez okres 12 miesięcy / r r/ od daty podpisania umowy Termin płatności: do 30 dni przelewem na konto po każdej dostawie i przedłożeniu faktur VAT Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Osoba/y do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: tel kontaktowy Oświadczenie dotyczące postanowień : 1 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 2 Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłej umowy 3 Oświadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w cenach określonych w formularzu kosztorysu ofertowo cenowego i na warunkach określonych w przedmiocie umowy 4 Oświadczamy, że załączona umowa została przez nas zaakceptowana bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku 9

10 wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 5 W przypadku zmiany ceny niezależnej od dostawcy zobowiązuję się do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego i uzgodnienia z nim nowej ceny Dokumenty: Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: Zastrzeżenie Wykonawcy Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: Inne informacje Wykonawcy: podpis Wykonawcy Załącznik nr 1 do formularza ofertowego Kosztorys cenowy na dostawę środków chemicznych, czystości i higieny na rok 2016 Kod CPV , , , Lp Przedmiot zamówienia opis Jm Szacun kowa ilość 1 Proszek do prania szt 180 Dosia 0,3 kg 2 CALGON 0,50 szt 10 Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto 3 Proszek do prania BRYZA kolor kg Proszek do prania WIZYR kolor kg

11 5 Proszek REX Kolor 2 kg kg 25 6 Proszek do prania BRYZA biały kg 50 7 Proszek do prania WIZYR biały kg 50 8 Krochmal ŁUGA 750 g szt 12 9 Pumex ostry szt Mydło toaletowe ARKO 100g szt 980 Szampon do włosów 1l familijny pokrzywowy lub inny szt Krem NIVEA 50 ml szt Krem do rąk glicerynowy szt 150 Pasta do zębów COLODENT szt Szczoteczka do mycia zębów szt Płyn koncentrat do płukania tkanin SILAN - LENOR 1l szt 16 Golarki jednorazowe POLSILWER szt Pianka do golenia 200ml szt Szczoteczki do mycia rąk szt Mydło w płynie z atestem - l L Pasta samopołyskowa do podłogi szt 30 szt 10 Mydło w płynie 500ml dozownik rózne zapachy szt 50 Płyn do mycia naczyń LUDWIK 1l - zapach szt

12 cytrynowy, miętowy, grejpfrutowy Ścierki do mycia naczyńuniwersalne ( op3szt) Zmywak kuchenny-gąbka 10 szt Ścierki do mycia podłógszare Mleczko do czyszczenia CIF 250 ml Bez atomizera Płyn do mycia szyb CLIN -500ml z spryskiwaczem Płyn do mycia podłóg AJAX 1 l 30 Zmywak metalowy /3szt/ 31 PRONTO przeciw kurzowe 32 Śmietniczki metalowe op 230 op 50 szt szt szt 160 szt 180 szt 20 szt 85 Szt Pasta SIDOLUX do podłogi szt 330 Kostki zapachowe WC różne zapachy koszyk szt Pasta do szorowania SAM szt Płyn DOMESTOS 1 L 37 Pasta BHP 0,50 kg 38 Papier toaletowy szt 200 szt 80 rolki Ręczniki uniwersalne papierowe op(2 rolki)chłonne op Rękawice gumowe - par

13 41 gospodarcze Worki na śmieci - mocne 60 L w rolce 50 szt op L w rolce 50 szt op Szczotka zmiotka drewniana szt Worki na śmieci 120 l w rolce 15 szt op Krochmal ŁUGA w spray szt 1 46 Szczotki typu żelazko szt Szczotki do zamiatania - - drewniane szt Styl- kije do szczotki szt Wiadro + wyciskacz (wiadra mop) kpl 30 Zapas mop - sznurkowa, paskowa szt Mydelniczka szt Szczotka ryżowa drewniana na kij szt Środek do zmywania Sidolux szt Szczotka + szufelka szt Odświeżacz powietrza Magia zapachów 150g szt Ścierki lniane do naczyń szt Szczotki WC z pojemnikiem szt 10 13

14 58 59 Etui na szczoteczkę do mycia zębów Torebki foliowe 70/110- przezroczyste - mocne kpl 100 szt Torebki foliowe 18/4/45 op 6 61 Torebki foliowe 14/4/35 op Pochłaniacz worki do odkurzacza Płyn uniwersalny kwiatowy 5 L szt 20 szt Vanish 750g w płynie szt Tytan Spray 500 g do łazienki szt 130 Razem wartość netto X X X X X Podatek VAT Razem wartość brutto X X X X X X X X X X PLANOWANA ILOŚĆ ŚRODKÓW MOŻE ULEC ZMIANIE NA + LUB - W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ZAKŁADU I ŚRODKÓW FINANSOWYCH DOSTAWY W/W ŚRODKÓW SAMOCHODEM DOSTAWCY W SPOSÓB I NA ZASADACH USTALONYCH Z ZAKŁADEM PLANOWANA DOSTAWA JEDEN RAZ W KWARTALE data, podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 14

15 Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Oświadczamy, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 1 Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeśli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień 2 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej o finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4 Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tj Dz U z 2013 r poz984,1047 i 1473 oraz z 2014r poz 423,768,811,915,1146 i 1232) Wszystkie informacje są zgodne z prawdą Imię i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 15

16 U M O W A Nr /2016 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu r w Ostrowcu Św pomiędzy Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Św ul Długa 10 reprezentowanym przez: Dyrektora Zakładu - Jarosława Chmielewskiego zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w wpisaną do rejestru/ ewidencji pod numerem reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami TRYB POSTĘPOWANIA Strony oświadczają, ze niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego - poniżej kwoty euro Zamówienia udzielono bez stosowania przepisów prawo zamówień publicznych na podstawie art 4 pkt 8 ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz U z 2013 r poz 984,1047 i 1473 oraz z 2014r poz 423,768,811,915,1146 i 1232) 1 1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków chemicznych, środków czystościowych i higieny, których szczegółowy opis, ilości oraz cena zostały wskazane w załączniku nr 1 2 Ilość towaru wskazana w załączniku jest ilością orientacyjną Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb Ilość towaru zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż podana w załączniku do formularza ofertowego i z tego tytułu Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń 3 Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar odpowiada Polskim Normom Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe ( zdatne do użytku przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy) Sprzedawca dołączy konieczne atesty i certyfikaty dopuszczające środki czystości do obrotu przy pierwszej dostawie 2 1Dokładne ilości poszczególnych partii towaru przedstawiane będą Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę 2 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt i na własna odpowiedzialność do obiektu Zamawiającego oraz towar rozładować 16

17 3 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków jakościowych i sanitarnych transportu towaru 3 1Odbioru ilościowego i jakościowego towaru Zamawiający dokona w dniu dostawy określonej partii towaru 2Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówionej partii towaru nie odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek wymienić towar na pełnowartościowy i dostarczyć go następnego dnia 3 W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze po jego przyjęciu, Zamawiający wyśle bezzwłocznie Wykonawcy zawiadomienie o tym fakcie wraz z protokołem stwierdzającym wady lub braki ( reklamacja) 4 Zgłoszoną reklamację Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć i zawiadomić Zamawiającego o zajętym stanowisku w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia Brak odpowiedzi w tym terminie oznaczać będzie uwzględnienie reklamacji 5 Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar 6 W przypadku wystąpienia zatruć lub uczuleń spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z leczeniem i przeprowadzeniem zabiegów sanitarnych oraz koszty dezynfekcji 4 Rozliczenie należności za dostarczony towar nastąpi fakturą VAT wystawiona przez Dostawcę po faktycznym wykonaniu określonego przez Zamawiającego zakresu dostaw 5 1Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy przez czas trwania umowy, uwzględniają w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności transport do siedziby zamawiającego, zabezpieczenie i rozładunek dostarczonego towaru 2 Dostawca i Odbiorca w przypadku podwyżek cen na artykuły będące w zamówieniu - uzgadniają możliwość zmiany cen aneksem 6 Zapłata przez Zamawiającego za dostarczony towar następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień 3 7 1W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 10% ceny brutto, o której mowa w 1 ust1 2 W przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionego towaru, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 5% ceny brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki 8 1Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2016 r do dnia 31 grudnia 2016 r 17

18 2 Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w każdym czasie za zgodą obu stron, albo z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia 3Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: po stronie Zamawiającego Adam Tomaszewski po stronie Wykonawcy - 2 Osoby wymienione w ust3 są uprawnione do udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 9 Wszystkie sprawy sporne wynikłe przy realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie, a nierozstrzygnięte poddane zostaną sadowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zamawiający: Wykonawca: 18

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU: Zakład Poprawczy ul. Długa 10 27-400 Ostrowiec Św. Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 15.00 tel. 41 262 43 13 faks; - 0 41 2628693 e-mail; zpostrowiec@wp.pl Nr sprawy 15 /2014 ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakład Poprawczy ul. Długa 10 27.400 Ostrowiec Św. Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 15.00 tel. 41 262 43 13 faks; - 41 2628693 e-mail; zpostrowiec@wp.pl Nr sprawy 6 /2015. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakład Poprawczy ul. Długa 10 27.400 Ostrowiec Św. Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 15.00 tel. 41 262 43 13 faks; - 41 2628693 e-mail; zpostrowiec@wp.pl Nr sprawy 7 /2015 ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PSP.J Janik, ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: PSP.J Janik, ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: PSP.J.2610.7.2014 Janik, 19.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiku zaprasza do składania ofert na: Dostawę środków czystości dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lwówku Śląskim Adres: Aleja Wojska Polskiego 21, 59-600 Lwówek Śląski, województwo: dolnośląskie Telefon: 75 647-77-24 E-mail:przedszkole.nr1@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: GK.261.8.2014 Kunów, 08.1.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: GK.261.8.2014 Kunów, 08.1.2015 Znak sprawy: GK.261.8.2014 Kunów, 08.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Gimnazjum w Kunowie zaprasza do składania ofert na: Dostawę środków czystości dla Gimnazjum w Kunowie w roku 2015, prowadzone w prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Szkoła Podstawowa nr 3 Złotoryja, dnia 15-01-2015 r. im. Henryka Brodatego 59-500 Złotoryja ul. Wilcza 41 tel.76 8783574 NIP 694-13-49-117 Zaproszenie do składania ofert W imieniu Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 10.03.2014 o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych 1. Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty na sukcesywny

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA Nr. / środki czystości w załączniku Nr a

WZÓR - UMOWA Nr. / środki czystości w załączniku Nr a WZÓR - UMOWA Nr. / zawarta w dniu.. roku w Rajczy pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Rajczy, reprezentowanym przez: 1. Waldemara Jurasza - Dyrektora Zakładu zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakład Poprawczy ul. Długa 10 27.400 Ostrowiec Św. Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 15.00 tel. 41 262 43 13 faks; - 41 2628693 e-mail; zpostrowiec@wp.pl Nr sprawy 8 /2015. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie : - sukcesywnej dostawy pieczywa.

Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie : - sukcesywnej dostawy pieczywa. Zakład Poprawczy ul. Długa 10 27-400 Ostrowiec Św. Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 15.00 tel. 41 262 43 13 faks; - 0 41 2628693 e-mail; zpostrowiec@wp.pl Nr sprawy 11 /2014 ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości W związku z potrzebą zaopatrzenia Gimnazjum w Złotoryi w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy n/w artykułów do Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Znak sprawy: GK.261.11.2016 Kunów, 14.12.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dyrektor Gimnazjum w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 27/01/2015/W Kunów, 28.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: 27/01/2015/W Kunów, 28.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: 27/01/2015/W Kunów, 28.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Publiczne Przedszkole w Kunowie zaprasza do składania ofert na: Dostawy środków czystości do Przedszkola w Kunowie w roku 2015, prowadzone

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia ofert (propozycji cenowej) na: DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 2. 1 DO REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO W DPS DN W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, dn. 13.11.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DOM POMOCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu I WPROWADZENIE Zespół Szkół tel. /fax (58) 535-18-70 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół w Opaleniu Zespół Szkół w Opaleniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Numer sprawy 1/2010/PZP Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu: 0 ( )...

Bardziej szczegółowo

RG 38-11/16 Bydgoszcz, ZAPYTANIE OFERTOWE

RG 38-11/16 Bydgoszcz, ZAPYTANIE OFERTOWE RG 38-11/16 Bydgoszcz, 2016-04-11 ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I pakiet. II pakiet

OFERTA. I pakiet. II pakiet Formularz oferty (załącznik nr 1do SIWZ) OFERTA...... (Wykonawca) Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin 64 400 Międzychód Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2018 r. środków czystości.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2018 r. środków czystości. Lubicz, dnia 13 grudnia 2017 r. Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 LUBICZ tel/fax (056-621-21-20) mail: org@lubicz.pl ORG.2600.9.2017.AS ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na zakup i dostawę środków czystości

ZAPYTANIE OFERTOWE. na zakup i dostawę środków czystości ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę środków czystości Przedszkole Gminne w Chobieni zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy środków czystości na potrzeby Przedszkola w 2018 roku. Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

całości zamówienia objętego w zapytaniu ofertowym za cenę brutto:... zł. ciągu 3 dni od daty zgłoszenia/przesłania zamówienia przez Zamawiającego.

całości zamówienia objętego w zapytaniu ofertowym za cenę brutto:... zł. ciągu 3 dni od daty zgłoszenia/przesłania zamówienia przez Zamawiającego. 1 2 3 dnia..... nazwa i adres Wykonawcy O F E R T A 1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert dotyczącego dostaw środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie przy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości W związku z potrzebą zaopatrzenia Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę artykułów wraz z dostawą do CS Szamotuły,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 03/2016 Załącznik Nr 1

Numer sprawy 03/2016 Załącznik Nr 1 Numer sprawy 03/2016 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na zakup i dostawę środków chemicznych do utrzymania czystości w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 zoddziałami Integracyjnymi w Opocznie. I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ARL/Środk/2014 Ostrowiec Św., 16 grudnia 2014 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2014 Ostrowiec Św., 16 grudnia 2014 r. Znak sprawy: ARL/Środk/2014 Ostrowiec Św., 16 grudnia 2014 r. Zapytanie ofertowe w sprawie Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro I. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Chrośnica, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE 4/ZSP/2016

Zamawiający: Chrośnica, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE 4/ZSP/2016 Załącznik Nr do Regulaminu Zamawiający: Chrośnica, dnia 09-09-016 Zespół Szkolno Przedszkolny w Chrośnicy Chrośnica 54 64-60 Zbąszyń ZAPYTANIE OFERTOWE 4/ZSP/016 Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Laskownica, dnia 19 września 2017 r. Znak: SP.L. 271/1/2017 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Środki czystości są zamawiane sukcesywnie droga telefoniczna lub .

Środki czystości są zamawiane sukcesywnie droga telefoniczna lub  . Załącznik 1 Sukcesywny zakup i dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży Lp Profesjonalne środki czystości, np.voigt 2. Środek do mycia szyb i luster (1l) 3. Płyn do ręcznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim Publiczne Przedszkole Nr 2 Lwówek Śląski, 06.12.2013 w Lwówku Śląskim ul. Partyzantów 10 59-600 Lwówek Śląski NIP: 616-14-30-312 tel: 75 782 47 21 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Dobieszewo, dnia 18 września 2017 r. Znak: SP.D. 271/1/2017 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do r. Dobieszewo, dnia 13 luty 2014 r. Znak: SP.D. 271/1/2014 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony ZP/13/10/ Załącznik nr 1 do Formularza 6. Spełnia/ Nie spełnia** Spełnia/ Nie spełnia**

Przetarg nieograniczony ZP/13/10/ Załącznik nr 1 do Formularza 6. Spełnia/ Nie spełnia** Spełnia/ Nie spełnia** Lp. Asortyment Jednostka miary* 1 2 3 Załącznik nr 1 do Formularza 6 Ilość* Emulsja czyszcząca typu Cif 0,5 l 183 Emulsja do kamienia typu Sidolux 0,5 l 54 Emulsja do mebli typu Pronto 0,25 l 40 4 Gąbki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości W związku z potrzebą zaopatrzenia Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę artykułów wraz z dostawą do CS Szamotuły,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/9.1.1/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/9.1.1/2012 Jeruzal, dn.17 września 2012r. Zespół Szkół im.h.sienkiewicza w Jeruzalu ul.szkolna 8 05-317 Jeruzal ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/9.1.1/2012 Dotyczące zakupu środków czystości w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nasz znak: MCSiR.2512.1.2015 Nowy Targ, dnia 14.01.2015 r. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej ul. Kasztelana Spytka 98, 32-800 Brzesko tel., fax. (0 14) 686 60 80, http://szkola.ps-online.pl/. porebaspyt@poczta.onet.pl Poręba Spytkowska, dnia 10.02.2014r

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie : - sukcesywnej dostawy mięsa, wyrobów wędliniarskich, drobiu, konserw

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie : - sukcesywnej dostawy mięsa, wyrobów wędliniarskich, drobiu, konserw Zakład Poprawczy ul. Długa 10 27-400 Ostrowiec Św. Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 15.00 tel. 41 262 43 13 faks; - 0 41 2628693 e-mail; zpostrowiec@wp.pl Nr sprawy 13/2014 ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Mrozy, dnia 20.01.2015r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR. 2Z/2015 Dostawa artykułów branży chemii gospodarczej w roku 2015 dla Zakładu Poprawczego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy postępowania na dostawę wędlin dla Przedszkola Publicznego w Niemcach

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy postępowania na dostawę wędlin dla Przedszkola Publicznego w Niemcach Znak sprawy: P.341.2.2017 Niemce, dnia 02.01.2017r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy postępowania na dostawę wędlin dla Przedszkola Publicznego w Niemcach Zamawiający: Gmina Niemce ul. Lubelska 121

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

SOSW.ZP załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

SOSW.ZP załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AZ.2150-35/2/TOM II/2012 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i artykułów biurowych. Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i artykułów biurowych. W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi w środki czystości i artykuły biurowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE CENOWE. 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Rudna, dnia 18.01.2017r ZAPYTANIE CENOWE na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby Przedszkola Gminnego w Rudnej W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dz.u.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro 1 Numer sprawy: AG-Z.2150-14/2/2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. cena jednostkowa netto. łączna wartość wynikająca z mnożenia poz. Lp. VAT % 6 przez poz. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 700 ml 233

Arkusz1. cena jednostkowa netto. łączna wartość wynikająca z mnożenia poz. Lp. VAT % 6 przez poz. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 700 ml 233 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... pieczątka firmy Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy... Siedziba Wykonawcy:... 1 Nazwa jednostka miary ilość 700 ml 20 cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : do r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : do r ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr.2015 W dniu.... w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola NIP:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Środki chemiczne Nazwa wykonawcy:... Załącznik nr 4. Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ CENOWY. Środki chemiczne Nazwa wykonawcy:... Załącznik nr 4. Siedziba wykonawcy:... Załącznik nr 4 / pieczęć firmy / FORMULARZ CENOWY miejscowość i data Środki chemiczne Nazwa wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... W formularzu cenowym jest zawarta cena oferty. Ceny w formularzu podane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV :

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV : Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

OG/328/2012 Katowice dnia r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

OG/328/2012 Katowice dnia r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ OG/328/2012 Katowice dnia 22.08.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wg Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZE IE DO SKLADA la OFERT W POSTĘPOWANIU

ZAPROSZE IE DO SKLADA la OFERT W POSTĘPOWANIU Jelenia Góra, dnia 9.09.2011 rok Sz-S-AG.4.~.}.?!.../2011 ZAPROSZE IE DO SKLADA la OFERT W POSTĘPOWANIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

PAKIET A. LP Asortyment opis Ilość sztuk w opakowaniu, pojemność. Ilość sztuk / opakopwań. Wartość brutto 9 PŁYN DO MYCIA SZYB W SPRAYU Z

PAKIET A. LP Asortyment opis Ilość sztuk w opakowaniu, pojemność. Ilość sztuk / opakopwań. Wartość brutto 9 PŁYN DO MYCIA SZYB W SPRAYU Z PAKIET A LP Asortyment opis Ilość sztuk w opakowaniu, pojemność Ilość sztuk / opakopwań 1 KOSTKA WC Z ZAWIESZKĄ 1 KOSTKA 40G 200 SZTUK 2 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ LUDWIK BUTELKA 1 LITR 160 SZTUK 3 ŚRODEK DO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej euro.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej euro. 1 Koszalin,dnia 18.01.2017 r. (pieczęć zamawiającego).... ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro. Przedmiot zamówienia: Dostawa środków czystości

Bardziej szczegółowo

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 UMOWA DOSTAWY NR.../2017 (PROJEKT) zawarta w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. część I zamówienia: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY. część I zamówienia: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 część I zamówienia: FORMULARZ CENOWY Obejmuje dostawy środków czystości 39.80.00.00, 33.76.00.00, środków higieny osobistej 33.71.10.00, 33.72.00.00 oraz drobnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro Numer sprawy: AG-Z.2150-49/6/2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy : AZ.2150-35/1 /2013 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr.2014 W dniu.... w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola NIP:

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r. Kcynia, dnia 02 lutego 2015 r. Znak: ZSOKcynia / 271-3 /2015 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE. Załacznik nr 1 do SIWZ. Strona 1

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE. Załacznik nr 1 do SIWZ. Strona 1 FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE Załacznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania 4/2006 Lp. Nazwa artykułu jedn.miary ilość Cena netto Wartość netto Vat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Wykonawca:... Adres:.. Osoba upoważniona do kontaktów:... telefon... fax... e-mail:..

FORMULARZ OFERTY. Wykonawca:... Adres:.. Osoba upoważniona do kontaktów:... telefon... fax... e-mail:.. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu Wykonawca:...... Adres:.. Osoba upoważniona do kontaktów:... telefon...... fax......

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO Znak sprawy DPS.DAG.333.5.2.2015 Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000 EURO 1. Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk tel./faks 59-8462630

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy postępowania na realizację zakupu oraz dostawy środków czystości dla Przedszkola Publicznego w Niemcach

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy postępowania na realizację zakupu oraz dostawy środków czystości dla Przedszkola Publicznego w Niemcach Znak sprawy: P.341.11.2016 Niemce, dnia 15.12.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy postępowania na realizację zakupu oraz dostawy środków czystości dla Przedszkola Publicznego w Niemcach Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa artykułów biurowych do Przedszkola Publicznego w Grębocicach i Oddziału Przedszkolnego w Rzeczycy w roku 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa artykułów biurowych do Przedszkola Publicznego w Grębocicach i Oddziału Przedszkolnego w Rzeczycy w roku 2015 Przedszkole Publiczne ul. Kościelna 18A 59-150 Grębocice Grębocice, dnia 21.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Przedszkole Publiczne, ul Kościelna 18A, 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do WZ UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu... 2017 r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 700 BOCHNIA, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych Kozienice, dnia 30.0.205r. SMK.27.3.205 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA Załącznik nr 3 Nazwa zadania: dostawa środków czystości dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Zakładu Obsługi Urzędu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. a..., zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:...

UMOWA - wzór. a..., zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w Krakowie, w dniu...r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie (kod: 30-663), ul. Wielicka 267, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. 4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się kupić w okresie obowiązywania umowy towar o łącznej wartości brutto co najmniej 50% kwoty wskazanej w 4.

UMOWA - wzór. 4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się kupić w okresie obowiązywania umowy towar o łącznej wartości brutto co najmniej 50% kwoty wskazanej w 4. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w Krakowie, w dniu...r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielicka 267, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE. Wartość brutto (roczna) Cena jednostkowa brutto. netto (roczna)

Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE. Wartość brutto (roczna) Cena jednostkowa brutto. netto (roczna) Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE Wartość Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość/m-c jednostkowa netto VAT % netto (roczna) 1 Denaturat a 0,5 l szt 10 2 Druciak plastykowy szt 10 3 Folia

Bardziej szczegółowo

( d a t a ) (podpis Wykonawcy)

( d a t a ) (podpis Wykonawcy) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące oferenta Nazwa... Siedziba. Nr telefonu/faksu... E-mail. NIP. REGON. Dane dotyczące zamawiającego Zespół Szkół w Leoncinie Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp. 28.01.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 39-120 Sędziszów Młp.,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.M ILOŚĆ 1. Papier toaletowy : -kolor: biały; - miękki;

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro Numer sprawy: AZ.2150-12/2/2011 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Dostawcy

Dane dotyczące Dostawcy 1 2 P.OF/5/09/ON/F-4/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 23.09.2014 Dane dotyczące Dostawcy FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Nazwa :.. Poczta elektroniczna : Strona internetowa : Nr telefonu..

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmowa oferenta)... (miejscowość, data) O F E R T A

(pieczęć firmowa oferenta)... (miejscowość, data) O F E R T A (pieczęć firmowa oferenta)... (miejscowość, data) Załącznik nr 2 Świdnicki Środek Sportu i Rekreacji ul. Śląska 35 58-100 Świdnica O F E R T A 1. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego Dostawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA: ŚRODKI CZYSTOŚCI (STYCZEŃ 2012) PROMOCYJNE CENY

OFERTA: ŚRODKI CZYSTOŚCI (STYCZEŃ 2012) PROMOCYJNE CENY P.P.H.U DRACHMA Piotr Mokrzyszak 83-000 Pruszcz Gdaoski ul. Rzemieślnicza 14 tel. (058) 683-10-94 OFERTA: ŚRODKI CZYSTOŚCI (STYCZEŃ 2012) PROMOCYJNE CENY P.P.H.U DRACHMA jest hurtownią art. Chemii gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu Adamczyka 14,47-400 Racibórz Tel: + 48/32/ 415 30 03 fax: 032 415 26 36 sekretariat@zpisdn-raciborz.pl www.zpisdn-raciborz.pl Racibórz dn. 30.04.2014r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r.

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r. PROJEKT UMOWA Nr Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia 10 04 2017r. Zawarta w dniu.. 2017 roku w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA. Do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Zakup i dostawa opału do Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2017 roku.

ZAPRASZA. Do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Zakup i dostawa opału do Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2017 roku. Kcynia, dnia 06 lutego 2017 r. Znak: Przedszk. 271-01/2017 Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro Numer sprawy: SZPiGM.0610A/20/2011 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości Gdynia, dnia 29 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 165/ZO/2013 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU,

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo