ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 Zakład Poprawczy ul Długa Ostrowiec Św Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku, godz tel faks; ; Nr sprawy 11 /2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ( dla zakupów o wartości nie przekraczającej euro) Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej euro i prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy PZP na podstawie art 48 stawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Dz U z 2013r poz 984,1047 i 1473 oraz z 2014r poz 423,768,811,915,1146 i (Ogłoszenie nieobowiązkowe) Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie : - sukcesywnej dostawy środków chemicznych, środków czystości i higieny osobistej I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków chemicznych, środków czystości i higieny do Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Św Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Kod CPV: CPV CPV CPV Wymagania stawiane Wykonawcy: Dostawy będą realizowane transportem dostawcy i na jego koszt Dostarczane artykuły winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa II WARUNKI FINANSOWE / ROZLICZENIA/ PŁATNOŚCI: 1 Płatności będą realizowane przez Zamawiającego po dostawie przedmiotu zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, do 30 dni ( słownie: trzydzieści dni) od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz po uprzednim odbiorze dostawy bez zastrzeżeń 2 Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 1

2 3 Cena, o której mowa wyżej musi być wyrażona w złotych polskich 4 Na fakturze należy umieścić numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: Rozliczania między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia III ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY : Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przez cały rok 2016 ( dostawy sukcesywne) Załnr 3 wzór umowy IV KRYTERIA OCENY OFERT: O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny ( przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu) Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, jakie poniesie Wykonawca, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dwoma miejscami po przecinku, z wyodrębnieniem należnego VAT Cena podana w kosztorysie cenowym zał Nr 1) i przeniesiona do Formularza Ofertowego powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia V SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta musi zawierać: formularz ofertowy - pełna nazwę Wykonawcy; - adres siedziby Wykonawcy; - ryczałtową cenę oferty zawierająca wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniem VI Wymagane dokumenty W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych (DZ U z 2013rpoz984,1047 i 1473 oraz z 2014r poz 423, 768,811,915,1146 i 1232) Wykonawca składa następujące dokumenty: 2

3 1) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2do formularza ofertowego 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem VII DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu r o godz 10:00 Oferty należy przesyłać Zakład Poprawczy ul Długa Ostrowiec Św Sekretariat Zakładu VII WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT; Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia data, podpis Zamawiającego 3

4 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA ŚRODKI CHEMICZNE, CZYSTOŚCI Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków chemicznych, których rodzaj oraz ilości zostały szczegółowo określone w załączniku Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zamawiającego wskazanymi w formularzu cenowym oraz umowie, b) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw, c) miejscem dostaw jest magazyn Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Św ul Długa 10, d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku Wartość dokonanych przesunięć nie może przekroczyć od 5% - 10% ceny ofertowej wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza, e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku asortymentu na inne typowe środki chemiczne Wartość powyższej zamiany, nie może przekroczyć od 5% - 10% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza, f) terminy i ilości dostaw będą uzgadniane telefonicznie, g) Zamawiający w zleceniu zapotrzebowania wskaże zamawiane produkty oraz ich ilość, h ) dostawy towaru w godz Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ( CPV ) CPV CPV CPV

5 5 Lp Nazwa artykuły Jedn miary Szacunkowa ilość Proszek do prania Dosia 0,3 kg szt 180 CALGON 0,50 szt 10 Proszek do prania BRYZA kolor kg 100 Proszek do prania WIZYR kolor kg 200 Proszek REX Kolor 2 kg kg 25 Proszek do prania kg 50 BRYZA biały Proszek do prania WIZYR biały kg 50 Krochmal ŁUGA 750 g szt 12 Pumex ostry szt 80 Mydło toaletowe ARKO 100g szt 980 Szampon do włosów 1l familijny szt 240 pokrzywowy lub inny Krem NIVEA 50 ml szt 180 Krem do rąk glicerynowy szt 150 Pasta do zębów COLODENT szt 450 Szczoteczka do mycia zębów Płyn koncentrat do płukania tkanin SILAN - LENOR 1l szt 400 szt 16 Golarki jednorazowe POLSILWER szt 950 Pianka do golenia 200ml szt 120 Szczoteczki do mycia rąk Mydło w płynie z atestem - l L Pasta samopołyskowa do podłogi Mydło w płynie 500ml dozownik rózne zapachy Płyn do mycia naczyń LUDWIK 1l - zapach cytrynowy, miętowy, szt 30 szt 30 szt 10 szt 50 szt 250

6 grejpfrutowy Ścierki do mycia naczyń- uniwersalne op 230 ( op3szt) Zmywak kuchenny- Gąbka 10 szt op 50 Ścierki do mycia podłóg- szare szt 250 Mleczko do czyszczenia CIF 250 ml szt 200 Bez atomizera Płyn do mycia szyb CLIN -500ml z spryskiwaczem szt 160 Płyn do mycia podłóg AJAX 1 l szt 180 Zmywak metalowy / 3szt/ szt 20 PRONTO przeciw kurzowe szt 85 Śmietniczki metalowe Szt 10 Pasta SIDOLUX do podłogi szt 330 Kostki zapachowe WC różne zapachy koszyk szt 100 Pasta do szorowania SAM szt 120 Płyn DOMESTOS 1 L szt 200 Pasta BHP 0,50 kg szt 80 Papier toaletowy rolki Ręczniki uniwersalne papierowe op(2 op 750 rolki)chłonne Rękawice gumowe - gospodarcze par 130 Worki na śmieci - mocne 60 L w rolce 50 szt op L w rolce 50 szt op 60 Szczotka zmiotka drewniana szt 20 Worki na śmieci 120 l w rolce 15 szt op 150 Krochmal ŁUGA w spray szt 1 Szczotki typu żelazko szt 10 Szczotki do zamiatania - - drewniane szt 30 Styl- kije do szczotki szt 90 6

7 Wiadro + wyciskacz (wiadra mop) kpl 30 Zapas mop - sznurkowa, paskowa szt 190 Mydelniczka szt 100 Szczotka ryżowa drewniana na kij szt 10 Środek do zmywania Sidolux szt 18 Szczotka + szufelka szt 15 Odświeżacz powietrza Magia zapachów 150g szt 300 Ścierki lniane do naczyń szt 60 Szczotki WC z pojemnikiem szt 10 Etui na szczoteczkę do mycia zębów kpl 100 Torebki foliowe 70/110- przezroczyste - mocne szt 30 Torebki foliowe 18/4/45 op 6 Torebki foliowe 14/4/35 op 20 Pochłaniacz worki do odkurzacza szt 20 Płyn uniwersalny kwiatowy 5 L szt 40 Vanish 750g w płynie szt 40 Tytan Spray 500 g do łazienki szt 130 ANALIZY ZAOPATRZENIA DOKONANO NA PODSTAWIE REALIZACJI ZAKUPÓW ZA 2015R PLANOWANA ILOŚC ŚRODKÓW MOŻE ULEC ZMIANIE NA + LUB - W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ZAKŁADU I ŚRODKÓW FINANSOWYCH DOSTAWY W/W SRODKÓW SAMOCHODEM DOSTAWCY W SPOSÓB I NA ZASADACH USTALONYCH Z ZAKŁADEM PLANOWANA DOSTAWA JEDEN RAZ W KWARTALE data, podpis Zamawiającego 7

8 FORMULARZ OFERTOWY DANE WYKONAWCY: Nazwa: adres: NIP: Nr Rachunku bankowego; Dane dot Zamawiającego: Zakład Poprawczy Ostrowiec Św ul Długa 10 tel fax Zobowiązania wykonawcy: Nawiązując do zaproszenia na sukcesywne dostawy środków chemicznych, środków czystości i higieny oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami za cenę: Cena ofertowa netto: zł 8

9 Słownie: Wartość podatek VAT: zł Cena oferowana brutto: zł Słownie Oświadczam że: Wykonam zamówienie publiczne przez okres 12 miesięcy / r r/ od daty podpisania umowy Termin płatności: do 30 dni przelewem na konto po każdej dostawie i przedłożeniu faktur VAT Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Osoba/y do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: tel kontaktowy Oświadczenie dotyczące postanowień : 1 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 2 Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłej umowy 3 Oświadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w cenach określonych w formularzu kosztorysu ofertowo cenowego i na warunkach określonych w przedmiocie umowy 4 Oświadczamy, że załączona umowa została przez nas zaakceptowana bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku 9

10 wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 5 W przypadku zmiany ceny niezależnej od dostawcy zobowiązuję się do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego i uzgodnienia z nim nowej ceny Dokumenty: Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: Zastrzeżenie Wykonawcy Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: Inne informacje Wykonawcy: podpis Wykonawcy Załącznik nr 1 do formularza ofertowego Kosztorys cenowy na dostawę środków chemicznych, czystości i higieny na rok 2016 Kod CPV , , , Lp Przedmiot zamówienia opis Jm Szacun kowa ilość 1 Proszek do prania szt 180 Dosia 0,3 kg 2 CALGON 0,50 szt 10 Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto 3 Proszek do prania BRYZA kolor kg Proszek do prania WIZYR kolor kg

11 5 Proszek REX Kolor 2 kg kg 25 6 Proszek do prania BRYZA biały kg 50 7 Proszek do prania WIZYR biały kg 50 8 Krochmal ŁUGA 750 g szt 12 9 Pumex ostry szt Mydło toaletowe ARKO 100g szt 980 Szampon do włosów 1l familijny pokrzywowy lub inny szt Krem NIVEA 50 ml szt Krem do rąk glicerynowy szt 150 Pasta do zębów COLODENT szt Szczoteczka do mycia zębów szt Płyn koncentrat do płukania tkanin SILAN - LENOR 1l szt 16 Golarki jednorazowe POLSILWER szt Pianka do golenia 200ml szt Szczoteczki do mycia rąk szt Mydło w płynie z atestem - l L Pasta samopołyskowa do podłogi szt 30 szt 10 Mydło w płynie 500ml dozownik rózne zapachy szt 50 Płyn do mycia naczyń LUDWIK 1l - zapach szt

12 cytrynowy, miętowy, grejpfrutowy Ścierki do mycia naczyńuniwersalne ( op3szt) Zmywak kuchenny-gąbka 10 szt Ścierki do mycia podłógszare Mleczko do czyszczenia CIF 250 ml Bez atomizera Płyn do mycia szyb CLIN -500ml z spryskiwaczem Płyn do mycia podłóg AJAX 1 l 30 Zmywak metalowy /3szt/ 31 PRONTO przeciw kurzowe 32 Śmietniczki metalowe op 230 op 50 szt szt szt 160 szt 180 szt 20 szt 85 Szt Pasta SIDOLUX do podłogi szt 330 Kostki zapachowe WC różne zapachy koszyk szt Pasta do szorowania SAM szt Płyn DOMESTOS 1 L 37 Pasta BHP 0,50 kg 38 Papier toaletowy szt 200 szt 80 rolki Ręczniki uniwersalne papierowe op(2 rolki)chłonne op Rękawice gumowe - par

13 41 gospodarcze Worki na śmieci - mocne 60 L w rolce 50 szt op L w rolce 50 szt op Szczotka zmiotka drewniana szt Worki na śmieci 120 l w rolce 15 szt op Krochmal ŁUGA w spray szt 1 46 Szczotki typu żelazko szt Szczotki do zamiatania - - drewniane szt Styl- kije do szczotki szt Wiadro + wyciskacz (wiadra mop) kpl 30 Zapas mop - sznurkowa, paskowa szt Mydelniczka szt Szczotka ryżowa drewniana na kij szt Środek do zmywania Sidolux szt Szczotka + szufelka szt Odświeżacz powietrza Magia zapachów 150g szt Ścierki lniane do naczyń szt Szczotki WC z pojemnikiem szt 10 13

14 58 59 Etui na szczoteczkę do mycia zębów Torebki foliowe 70/110- przezroczyste - mocne kpl 100 szt Torebki foliowe 18/4/45 op 6 61 Torebki foliowe 14/4/35 op Pochłaniacz worki do odkurzacza Płyn uniwersalny kwiatowy 5 L szt 20 szt Vanish 750g w płynie szt Tytan Spray 500 g do łazienki szt 130 Razem wartość netto X X X X X Podatek VAT Razem wartość brutto X X X X X X X X X X PLANOWANA ILOŚĆ ŚRODKÓW MOŻE ULEC ZMIANIE NA + LUB - W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ZAKŁADU I ŚRODKÓW FINANSOWYCH DOSTAWY W/W ŚRODKÓW SAMOCHODEM DOSTAWCY W SPOSÓB I NA ZASADACH USTALONYCH Z ZAKŁADEM PLANOWANA DOSTAWA JEDEN RAZ W KWARTALE data, podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 14

15 Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Oświadczamy, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 1 Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeśli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień 2 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej o finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4 Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tj Dz U z 2013 r poz984,1047 i 1473 oraz z 2014r poz 423,768,811,915,1146 i 1232) Wszystkie informacje są zgodne z prawdą Imię i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 15

16 U M O W A Nr /2016 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu r w Ostrowcu Św pomiędzy Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Św ul Długa 10 reprezentowanym przez: Dyrektora Zakładu - Jarosława Chmielewskiego zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w wpisaną do rejestru/ ewidencji pod numerem reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami TRYB POSTĘPOWANIA Strony oświadczają, ze niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego - poniżej kwoty euro Zamówienia udzielono bez stosowania przepisów prawo zamówień publicznych na podstawie art 4 pkt 8 ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz U z 2013 r poz 984,1047 i 1473 oraz z 2014r poz 423,768,811,915,1146 i 1232) 1 1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków chemicznych, środków czystościowych i higieny, których szczegółowy opis, ilości oraz cena zostały wskazane w załączniku nr 1 2 Ilość towaru wskazana w załączniku jest ilością orientacyjną Zamawiający będzie składał w okresie obowiązywania umowy zamówienia według jego rzeczywistych potrzeb Ilość towaru zamówiona przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy może być niższa niż podana w załączniku do formularza ofertowego i z tego tytułu Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń 3 Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar odpowiada Polskim Normom Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe ( zdatne do użytku przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy) Sprzedawca dołączy konieczne atesty i certyfikaty dopuszczające środki czystości do obrotu przy pierwszej dostawie 2 1Dokładne ilości poszczególnych partii towaru przedstawiane będą Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę 2 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt i na własna odpowiedzialność do obiektu Zamawiającego oraz towar rozładować 16

17 3 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków jakościowych i sanitarnych transportu towaru 3 1Odbioru ilościowego i jakościowego towaru Zamawiający dokona w dniu dostawy określonej partii towaru 2Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówionej partii towaru nie odpowiadającej wymogom jakościowym i ilościowym W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek wymienić towar na pełnowartościowy i dostarczyć go następnego dnia 3 W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze po jego przyjęciu, Zamawiający wyśle bezzwłocznie Wykonawcy zawiadomienie o tym fakcie wraz z protokołem stwierdzającym wady lub braki ( reklamacja) 4 Zgłoszoną reklamację Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć i zawiadomić Zamawiającego o zajętym stanowisku w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia Brak odpowiedzi w tym terminie oznaczać będzie uwzględnienie reklamacji 5 Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy towar 6 W przypadku wystąpienia zatruć lub uczuleń spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z leczeniem i przeprowadzeniem zabiegów sanitarnych oraz koszty dezynfekcji 4 Rozliczenie należności za dostarczony towar nastąpi fakturą VAT wystawiona przez Dostawcę po faktycznym wykonaniu określonego przez Zamawiającego zakresu dostaw 5 1Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy przez czas trwania umowy, uwzględniają w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności transport do siedziby zamawiającego, zabezpieczenie i rozładunek dostarczonego towaru 2 Dostawca i Odbiorca w przypadku podwyżek cen na artykuły będące w zamówieniu - uzgadniają możliwość zmiany cen aneksem 6 Zapłata przez Zamawiającego za dostarczony towar następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień 3 7 1W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 10% ceny brutto, o której mowa w 1 ust1 2 W przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionego towaru, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 5% ceny brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki 8 1Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2016 r do dnia 31 grudnia 2016 r 17

18 2 Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w każdym czasie za zgodą obu stron, albo z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia 3Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: po stronie Zamawiającego Adam Tomaszewski po stronie Wykonawcy - 2 Osoby wymienione w ust3 są uprawnione do udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 9 Wszystkie sprawy sporne wynikłe przy realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie, a nierozstrzygnięte poddane zostaną sadowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zamawiający: Wykonawca: 18

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Szkoła Podstawowa nr 3 Złotoryja, dnia 15-01-2015 r. im. Henryka Brodatego 59-500 Złotoryja ul. Wilcza 41 tel.76 8783574 NIP 694-13-49-117 Zaproszenie do składania ofert W imieniu Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I pakiet. II pakiet

OFERTA. I pakiet. II pakiet Formularz oferty (załącznik nr 1do SIWZ) OFERTA...... (Wykonawca) Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin 64 400 Międzychód Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu I WPROWADZENIE Zespół Szkół tel. /fax (58) 535-18-70 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół w Opaleniu Zespół Szkół w Opaleniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej ul. Kasztelana Spytka 98, 32-800 Brzesko tel., fax. (0 14) 686 60 80, http://szkola.ps-online.pl/. porebaspyt@poczta.onet.pl Poręba Spytkowska, dnia 10.02.2014r

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 tyś euro. I.

ZAPYTANIE OFERTOWE W postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 tyś euro. I. ZAPYTANIE OFERTOWE W postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 tyś euro. I. Zamawiający Zamawiającym jest Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r.

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na dostawę Artykułów chemicznych w 2008r. (dostawa do

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na dostawę Artykułów chemicznych w 2008r. (dostawa do Ostrołęka,dn.19.11.2007r. DPS-Zp/1 /07 Zaproszenie do składania propozycji cenowej na dostawę Artykułów chemicznych w 2008r. (dostawa do 14 000euro) Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce, ul. Rolna 27, zaprasza

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Sieradz, dnia 11 lutego 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 28 lipca 2015 r. Numer sprawy: EDO / 11 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 Nysa, 22.06.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 na Dostawę skanera Plustek SmartOffice PS456U. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.

Bardziej szczegółowo

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55 ... (pieczęć placówki) Załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT l Zamawiający Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Pieczęć firmy. Nawiązując do zaproszenia skałdamy ofertę na dosatwę środków czystości. Nazwa oferenta.. ... Siedziba oferenta.

Załącznik Nr 1. Pieczęć firmy. Nawiązując do zaproszenia skałdamy ofertę na dosatwę środków czystości. Nazwa oferenta.. ... Siedziba oferenta. ... Pieczęć firmy Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Środki czystości Nawiązując do zaproszenia skałdamy ofertę na dosatwę środków czystości. Nazwa oferenta.... Siedziba oferenta Tel/fax Lp Opis artykułu

Bardziej szczegółowo

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia).

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia). PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu.

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu. EKST.042.28.3.1.2014 Lipsko, dnia 14.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1.. Miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer NIP:... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 1 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZOPO.261.1.2014.PB Krasocin, dnia 09.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

ZOPO.261.1.2014.PB Krasocin, dnia 09.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZOPO.261.1.2014.PB Krasocin, dnia 09.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie,, zaprasza do złożenia oferty na: 1. Przedmiot zamówienia: ZAKUP PALIWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 9/2105/FSS UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL dotyczy dostawy książek specjalistycznych Zawarta w Łodzi w dniu.., pomiędzy: Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DG-2501/24908/1974/10 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DG-2501/24908/1974/10 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DG-2501/24908/1974/10 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 Środki czystości 1 Ajax,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 38 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 grudnia 2014 roku

Komunikat nr 38 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 grudnia 2014 roku DO-0133/38/2014 Komunikat nr 38 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 grudnia 2014 roku w sprawie: zakupu oraz dostawy środków czystości dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Numer sprawy: AZ.2150-36/3/2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.I./(12/2011)/2011

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA JAJ DO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA JAJ DO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Grębocice, dnia 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na: DOSTAWA JAJ DO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni

Zakup i dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa i adres wykonawcy... NIP... REGON.. Nr konta bankowego... Tel... Fax... e-mail... Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. M.Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Kontrola systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Kontrola systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku. FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie okresowej, pięcioletniej oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemie klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Projekt umowy - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.04.2015 r. UR.BAG.AGG.251.2.2015.UK.11 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami, wyłapanymi na terenie Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 09/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

ZAPROSZENIE NR 09/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO ZAPROSZENIE NR 09/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na Zakup mebli 1. Przedmiot zamówienia: a)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Płońsk, dnia 21.07.2014 roku Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk tel: 23 662 21 45 fax: 23 662 26 85 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/./2012. zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie

Umowa nr ZP/./2012. zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie Umowa nr ZP/./2012 Załącznik nr 16 do SIWZ zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 7 im. Ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Plażowa 9, reprezentowaną, przez:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12. Umowa nr../2015

Załącznik nr 12. Umowa nr../2015 Załącznik nr 12 Umowa nr../2015 na wykonanie Dostaw żywności do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 1 i jej Oddziału przy ul. Klasztornej w Poznaniu w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na świadczenie usług transportowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na świadczenie usług transportowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.II./(3/2014)/2014

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia : Wola Krzysztoporska dnia 06.06.2012 r.... Pieczęć zamawiającego UZP.271.33P.2011 Zapytanie Ofertowe Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

w Cedzynie, Górnie, Leszczynach i Skorzeszycach.

w Cedzynie, Górnie, Leszczynach i Skorzeszycach. Załącznik nr 1 ZSWJ: Ldz. 60/1/2013 OFERTA 1. Nazwa oferenta: 2. Adres: Miejscowość Ulica nr budynku nr lokalu Kod pocztowy.. miejscowość. Regon.. NIP Tel: 3. Nazwa banku i numer konta bankowego: 4. Oferta

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Numer sprawy: OSI 622 31 10 / 10 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto i nie przekracza kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

I - Nazwa oraz adres Zamawiającego. tel. 58 677 79 60 faks 58 677 79 61 e mail sekretariat@mops.wejherowo.pl zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

I - Nazwa oraz adres Zamawiającego. tel. 58 677 79 60 faks 58 677 79 61 e mail sekretariat@mops.wejherowo.pl zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy: odczynników do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

OA.271.4.2015 Mielec dnia, 27.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.4.2015 Mielec dnia, 27.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.4.2015 Mielec dnia, 27.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi poligraficzne dla Urzędu Miejskiego w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul. Żeromskiego 26. 1. Zwracamy się z prośbą o przygotowanie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu mebli biurowych: biurko z kontenerem, krzesło, stół konferencyjny oraz regał.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu mebli biurowych: biurko z kontenerem, krzesło, stół konferencyjny oraz regał. STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 30.06.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT na świadczenie usług (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.)

KONKURS OFERT na świadczenie usług (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Nr spr. 10/GM/12 Łódź, dnia 29.02.2012r. KONKURS OFERT na świadczenie usług (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) I. Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Zakątna zaprasza do złożenia oferty na

Bardziej szczegółowo