Protokół Nr XXV/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 24 maja 2012 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXV/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 24 maja 2012 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda"

Transkrypt

1 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 24 maja 2012 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda Miejsce: sala narad w Urzędzie Gminy Nowa Ruda Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Sesji Przewodniczył Bogdan Tarapacki Przewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda. Ad I. Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych, przybyłych gości w tym przedstawicieli mediów, a następnie otworzył obrady XXV sesji Rady Gminy Nowa Ruda. Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad oświadczając, iż zgodnie z listą obecności - załącznik nr 1 w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ponadto w sesji uczestniczyli: 1. Sławomir Karwowski - Wójt Gminy Nowa Ruda 2. Lidia Walterowska - Skarbnik Gminy Nowa Ruda Lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Ad I. 1) Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad wg załącznika nr 3, a następnie na wniosek Wójta zaproponował wprowadzenie do porządku obrad informacji o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami: od do r. Więcej zmian do porządku obrad nie zgłaszano. Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie informacji o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami: od do r. - do porządku obrad: W głosowaniu: 13 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosem wstrzymującym się przyjęła do porządku obrad w cz. I, pkt 3) informację o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami: od do r. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianą. W głosowaniu: 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła do realizacji porządek obrad ze zmianą. Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1) Ustalenie porządku obrad. 2) Przyjęcie protokołów: a) z XXIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda, b) z XXIV sesji Rady Gminy Nowa Ruda. 3) Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami od do r. II. Podejmowanie uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2012, 2) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda, 3) w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Nowa Ruda, 4) w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowa Ruda, 5) w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, 1

2 6) w sprawie podjęcia współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego, 7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Ruda na 2012 rok, 8) Akt o likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda Nr 3 w Świerkach, 9) Akt o likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda Nr 4 we Włodowicach. III. Interpelacje i wolne wnioski radnych. IV. Sprawy różne. V. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Nowa Ruda. Ad 2) a) Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z XXIII i XXIV sesji był dostępny w biurze rady, jak i na stronie BIP Urzędu Gminy Nowa Ruda. Uwag nie wnoszono, pytań nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIII sesji w dniu 30 marca b.r.: 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół z XXIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda. b) Uwag nie zgłaszano i nikt nie zabierał głosu. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIV sesji w dniu 20 kwietnia b.r.: 13 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z XXIV sesji Rady Gminy Nowa Ruda. Ad 3) Wójt zreferował sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami od r. do r. załącznik nr 4. Pytań nie było. Przewodniczący Rady poinformował, że w dniach maja b.r. odbyło się w Poznaniu XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, w którym uczestniczył i pokrótce przekazał poruszane na forum tematy. Ad II. 1) Lidia Walterowska wyjaśniła, iż dokonuje się zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,81 zł : Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM kwota ,00 zł. O kwotę ,00 zł zmniejsza się dochody - wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwotę. Stosownie do art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) zmieniono okres rozliczeniowy z kwartalnego na półroczny wnoszenia opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę. Opłata za II półrocze 2012 roku będzie wniesiona do 31 stycznia 2013 roku, wobec czego dokonuje się zmniejszenia dochodów z tego tytułu. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę ,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 zostały zmniejszone dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota ,00 zł Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota ,19 zł Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu dotyczy kwota 1 500,00 zł 2

3 Gmina otrzymała II transzę dotacji na realizację projektu Równy start to równe szanse, zgodnie z umową nr UDA-POKL /10-00 z 2011 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego kwota ,19,00 zł Zgodnie z umową Nr 25/2012 pomiędzy Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Maciuś z Zespołem szkół Nr 1 w Jugowie, szkoła otrzymała środki w kwocie 2 000,00 zł na dofinansowanie zakupu artykułów spożywczych. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 350,00 zł związanych z terminowym odprowadzeniem podatku dochodowego (0,3%). Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu dotyczy to kwoty ,00 zł. Dokonuje się zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,17 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota ,98 zł W związku ze zmianą trasy przebiegu kolektora sanitarnego przy realizacji zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - II etap na dodatkowe roboty z tym związane przeznacza się kwotę ,98 zł. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 7 328,50 zł Zgodnie z Porozumieniem o współfinansowaniu projektu budowlanego pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą Nowa Ruda, gmina przekaże dotację w kwocie 7 328,50 zł na wykonanie projektu budowlanego pod nazwą Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów wraz z remontem chodnika 50 % wartości projektu budowlanego. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota ,50 zł Niewydatkowane środki na ponowne wybory związane z referendum gminnym przeznacza się na inne zadania. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota ,19 zł II transza w kwocie ,19 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt Równy start to równe szanse w szkołach podstawowych Gminy Nowa Ruda. Otrzymaną subwencję w wysokości ,00 zł przeznacza się na zakupy w jednostkach oświatowych. W związku ze złożonym wnioskiem do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych Cyfrowa szkoła, planuje się wkład własny 20% całkowitych kosztów zadania- kwota ,00 zł. Środki w kwocie 2 500,00 przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia). Otrzymane środki w kwocie 2 000,00 zł posłużą nieodpłatnemu dożywianiu dzieci i młodzieży. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota ,00 zł Zgodnie z zawartą umową dotacji nr /91/2012 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowa Ruda, przeznacza się kwotę ,00 zł jako 20 % wkładu własnego zadania Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 3

4 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota ,00 zł Zgodnie z uchwałą nr 143/XXIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2012 roku, na realizację tej uchwały przeznacza się kwotę ,00 zł. Deficyt budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości ,98 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji w wysokości ,00 zł oraz 5 ratą pożyczki w kwocie ,98 zł, zgodnie z aneksem nr 3/OW/WB/2012 do umowy pożyczki nr 013/P/OW/WB/2011 na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - II etap. Obligacje przeznaczone są na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: 1) Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, ul. Piastowska, a) Budowa skansenu przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich. Reasumując Lidia Walterowska wyjaśniła, że: plan dochodów po zmianach wynosi ,27 zł, plan wydatków po zmianach wynosi ,25 zł, plan przychodów wynosi ,98 zł, plan rozchodów wynosi ,00 zł. Radna Teresa Październiak stwierdziła, że przez cały czas była głoszona nadwyżka 1,5 mln. zł, a dziś dowiaduje się, że nie ma nadwyżki i musimy wziąć kredyt; zapytała: jest nadwyżka, czy jest deficyt? Ponadto zapytała jaką kwotę - dwóch rat podatku wpłacił w ubiegłym roku ZPAS SA, dodała, że kwota ta została przeniesiona z tego budżetu na rok następny. Wójt wyjaśnił, iż należy pamiętać, że ¾ opłaty eksploatacyjnej nie wpłynie w tym roku do budżetu, ponadto poinformował, że kamieniołom w Świerkach jest w stanie likwidacji i również nie wpłynie opłata eksploatacyjna, oraz że subwencja została zmniejszona o 200 tys. zł, co znaczy, że wpływy do budżetu są mniejsze. Wójt odniósł się do pytania dot. uiszczenia podatków przez ZPAS SA i odpowiedział, że raty płacone są terminowo, dodał, że podatnik decyduje o dogodnych dla siebie ilościach uiszczanych rat i terminach wpłat. Danuta Hryckiewicz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 10 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 2 głosami "wstrzymującymi się" podjęła uchwałę nr 153/XXV/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok Ad 2) Lidia Walterowska poinformowała, że zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków na rok 2012 wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda. Wraz ze zmianą planu dochodów, planu wydatków i planu przychodów dokonuje się w roku 2012 zmiany danych, jak również spłaty obligacji na lata 2020 i Stwierdziła, że zwiększona kwota długu nie przekracza 60% planowanych w 2012 roku dochodów gminy. Pytań nie było. Danuta Hryckiewicz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 11 głosami za, przy 1 głosach przeciw i 2 głosami "wstrzymującymi się" podjęła uchwałę nr 154/XXV/12 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda. Radna Teresa Październiak nie wzięła udziału w głosowaniu. Ad 3) Projekt uchwały zreferowała Lidia Walterowska wyjaśniając, że Gmina Nowa Ruda wyemituje obligacji o wartości nominalnej zł każda na łączną kwotę zł. Poinformowała, że środki finansowe uzyskane z emisji obligacji komunalnych wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań ujętych w Wykazie zadań inwestycyjnych na 2012 rok : a) Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, ul. Piastowska, 4

5 b) Budowa skansenu przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich. Dodała, iż obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 1) seria A12 o wartości zł, 2) seria B12 o wartości zł, 3) seria C12 o wartości zł. Emisja obligacji nastąpi w 2012 r., natomiast wykup obligacji nastąpi w następujących terminach: 1) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A12, 2) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii B12 i C12. Ponadto, poinformowała, że oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,0%. Radny Wacław Łukasiewicz zapytał, ile przybędzie do gminy pieniędzy w związku z budową skansenu, przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich, dodał, że pieniędzy nie ma, a gmina się zadłuża - biorąc tak potężne kredyty. Wójt odpowiedział, że stawiając w gminie na turystykę należy mieć punkty, które przyciągną turystów, dodał, że jak już będą dochody z tego tytułu wtedy radny W. Łukasiewicz zostanie dokładnie poinformowany. Radny Wacław Łukasiewicz powiedział, że biorąc kredyt powinno się wiedzieć jakie będą z tego tytułu profity i dochody; jak można w ciemno brać kredyt? Panie Wójcie proszę w tej chwili wytłumaczyć, ile gmina będzie miała przynajmniej na spłatę tego kredytu i czym będzie spłacony. Proszę powiedzieć z jakich źródeł? Wójt stwierdził, że skoro w gminie nie można zarobić na przemyśle, bo miejsc przemysłowych jest niewiele, to powinniśmy postawić na rozwój turystyki i tworzenie infrastruktury turystycznej i pro turystycznej. Dodał, że stwarzając odpowiednie warunki i podejmując opłacalne działania istnieje szansa, że w przyszłości mieszkańcy zaktywizują się, znajdą zatrudnienie i będą płacić podatki, przez co gmina będzie miała więcej pieniędzy. Wójt wspomniał o korzyściach obrotowych, które również w ramach rachunku ciągnionego pojawią się w handlu, jak i w ośrodkach turystycznych. Radna Teresa Październiak powiedziała, że zaciągamy kolejny kredyt, który jest dosyć drogi, bo ponad 2,0% WIBOR. Stwierdziła, że kredyty biorą bogaci zgodnie z zasadą nawet tych, którzy mają bardzo stabilne dochody. Podkreśliła, że bierzemy kredyt w sytuacji kiedy jest bardzo duży stan zadłużenia gminy, bo na rok 2011 jest wykazane 57% - stan zadłużenia gminy. Mówczyni dodała, że w sprawozdaniu, które przejrzała są jeszcze przeniesione na rok 2012 zobowiązania wymagalne. Zwróciła się do Wójta, i stwierdziła że: podliczając te kredyty, które pan zaciągnął, to jest do spłaty prawie 6 mln więcej; 6 mln będziemy musieli oddać, przy tak marnych dochodach. Stwierdziła, że jest to bardzo niebezpieczne działanie. Natomiast przeznaczając te pieniądze na Skansen Sowiogórski- cieszę się, że pan tak bardzo wysoko stawia na turystykę, ale nasze tereny są wyjątkowe dla aglomeracji wrocławskiej która zjawia się tutaj, tylko jako turyści jednodniowi, jednodobowi - co najwyżej. Tworzymy mały skansen w czasie kiedy na naszym terenie utraciło pracę około 60 osób, a pan mówi o zysku 2 osób, które będą miały zatrudnienie w tym skansenie; rachunek ciągniony to już nam pan wytłumaczył. Ja uważam, że odbudowa drogi transportu rolnego za obligacje jest naprawdę bardzo nieodpowiedzialnym zaciągnięciem kredytu. Ktoś następny będzie siedział i długi przeliczał, nic więcej nie będzie miał do roboty, przez następne lata. To się zacznie za 20 lat. Co możemy powiedzieć za 10 lat - jaki będzie stan finansów państwa, gminy i o wielu innych problemach, które wynikają. Kto słucha ekspertów ekonomicznych z różnych opcji, to nie jest - to wesoła sytuacja. Radna Teresa Październiak powiedziała, że nie potrzebuje odpowiedzi Wójta i podziękowała. Wójt odniósł się do części wypowiedzi poprzedniczki i wyjaśnił, że na szczycie ul. Piastowskiej znajdują się działki, które będą przeznaczone na cele budowlane, podkreślił, że jest to piękny i atrakcyjny teren, dlatego jest to inwestycja pro turystyczna i pro społeczna, a przez brak drogi nastąpiła degradacja terenu. Zasadnym jest działanie i tworzenie wielu ośrodków turystycznych, po to, by wspierać działanie kwater w gminie. Radna Krystyna Żółkowska Sonnak przypomniała, że w poprzedniej kadencji został obrany kierunek rozwój turystyczny i w tym czasie radna była przeciwna budowie kamieniołomu na Górze Włodzickiej. Zaproponowała powrót do tematu kamieniołomu na Górze Włodzickiej, jeśli gmina ma przejść na zarobek. 5

6 Wójt stwierdził, że wiele osób traci pracę w kamieniołomie w Świerkach, natomiast tereny są częściowo zbadane i złoże występuje. Dodał, że niekoniecznie musi być to teren, o którym wcześniej była mowa. Zbigniew Węglarz stwierdził, że mamy do wykonania 1200 m drogi za 400 tys. zł, to są duże koszty. Radny Wacław Łukasiewicz zapytał, czy to będzie droga turystyczna czy rolna? Wójt odpowiedział, że rolnicy również prowadzą agroturystykę. Więcej pytań nie było. Danuta Hryckiewicz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 9 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się podjęła uchwałę nr 155/XXV/12 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Nowa Ruda. Radni: Teresa Październiak, Zbigniew Węglarz i Wacław Łukasiewicz nie wzięli udziału w głosowaniu. Przewodniczący Rady o godz ogłosił 15 min. przerwę w obradach. Po przerwie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. Ad 4) Wójt przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda nr 131/XVIII/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. wszystkie podmioty będące w posiadaniu zabytków wpisanych do rejestru zabytków mogą zwrócić się o dofinansowanie remontu. Poinformował, że łącznie wpłynęło 7 wniosków, które rozpatrywane były przez komisję konkursową, a następnie w oparciu o protokół komisji konkursowe zostały zakwalifikowane następujące wnioski: 1. Wniosek nr 3 - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Dzikowcu na zadanie: wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej, kwota dotacji to: ,00 zł 2. Wniosek nr 5 - Parafii Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap Piotra i Pawła w Bożkowie, na zadanie: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Czerwieńczycach, kwota dotacji ,00 zł. 3. Wniosek nr 6 - Parafii Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Ludwikowicach Kłodzkich, na zadanie: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła, oraz naprawa opierzeń, rynien i daszku kościoła p.w. Św. Michała Archanioła, kwota dotacji ,00 zł. 4. Wniosek nr 7 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Świerkach, na zadanie konserwacja ołtarza głównego w Kościele filialnym p.w. Św. Jerzego w Krajanowie, kwota dotacji ,00 zł. Wójt stwierdził, że przekazane dotacje mogą być traktowane jako wkład własny celem pozyskiwania dodatkowych środków przyznawanych w ramach realizacji projektów stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje ze źródeł zewnętrznych włącznie ze środkami ministerialnymi. Radna Teresa Październiak powiedziała, że od 5 lat udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, gdzie odbywa się to tylko w sferze zabytków sakralnych; dotuje się parafie, zgodnie z paragrafem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zapytała, czy nie ma na terenie Gminy Nowa Ruda jakiegokolwiek innego zabytku, będącego w zasobach gminnych, na który można przeznaczyć środki na remont? Czy nie ma obiektów zabytkowych nie związanych z kościołem? Czy nie jest zabytkiem dom kultury w Przygórzu? Radna powiedziała, że nigdy nie widziała wykazu dotacji kościołów udzielonych od państwa. Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie widzi problemu, aby radni mogli zapoznać się z dokumentacją wpływającą do komisji konkursowej, która zobowiązana jest do rozpatrywania wniosków. Podkreślił, jednym z kryteriów rozpatrywania wniosków jest wykazanie przez wnioskodawcę wkładu własnego jaki i wysokość finansowania z zewnątrz. Ponadto Przewodniczący poinformował, że od dnia 23 marca 2008 roku, od kiedy weszła w życie ustawa nie wpłynął żaden wniosek o pomoc finansową ze strony gminy w stosunku do zabytków nie będących obiektami sakralnymi. 6

7 Radna Teresa Październiak powiedziała, że budynek przedszkola we Włodowicach jest zabytkowy. Zapytała, co ma zrobić dyrektor, kiedy gmina - właściciel nie jest zainteresowana wyremontowaniem zabytkowego przedszkola - szczególnie dachu. Wójt odpowiedział, że każdy może złożyć stosowny wniosek. Na wiele obiektów, stanowiących własność gminy wydatkowane są spore pieniądze i należy pamiętać, że na budynek przedszkola we Włodowicach również wydatkowane były spore środki. Na obiekty, które nie są infrastrukturą budowlano -mieszkaniową, również są wyasygnowane środki finansowe z paragrafu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, czego przykładem są odrestaurowane pomniki św. Nepomucena w Jugowie, Dzikowcu, jak i krzyż dziękczynny w Ludwikowicach Kł. Poinformował, że na obiekty szkolne, które są również w rejestrze zabytków przeznacza się środki na remonty z innej puli. Radny Henryk Srokowski stwierdził, że wśród dotowanych parafii są takie, które kilkakrotnie otrzymywały już dotacje, a parafia Dzikowiec po raz pierwszy wystąpiła z wnioskiem, dlatego radny liczył na większą kwotę dotacji dla parafii Dzikowiec. Radna Krystyna Żółkowska Sonnak odpowiedziała, że jest członkiem komisji konkursowej i po rozpatrzeniu wniosków włącznie z wizją lokalną wnioskowanych obiektów, jak i po rozmowie z proboszczem w Dzikowcu komisja została poinformowana że proboszcz spodziewa się dofinansowania z urzędu marszałkowskiego. W związku z tym pieniądze przewidziane w budżecie gminnym zostały przekazane na kontynuację i zakończenie innych prac. Natomiast jeśli utrzyma się uchwała o dotacji, to parafia w Dzikowcu po złożeniu wniosku otrzyma większą kwotę. Radna dodała, że kontrolowane są wydatki w ramach wkładu własnego, jak również rodzaj wykonywanych prac nadzorowany jest przez Konserwatora Zabytków. Więcej pytanie nie zgłaszano. Salę obrad opuścił radny Wacław Łukasiewicz, od tego momentu w głosowaniu bierze udział 14 radnych. obecnych na sali uprawnionych do głosowania 14 radnych, Rada Gminy 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę nr 156/XXV/12 w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowa Ruda. Ad 5) Wójt wyjaśnił, że Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej podjęły samorządy skupione na terenie byłego województwa wałbrzyskiego, dlatego gminy terytorialnie i gospodarczo powiązane z regionem wałbrzyskim określiły zasady wzajemnego współdziałania na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego w ramach Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dokumenty strategiczne proponują model terytorialnego równoważenia rozwoju dla niwelowania coraz bardziej widocznych różnic między rozwojem nie tylko miast i wsi, czy zachodniej i wschodniej części Polski, ale przede wszystkim niwelowanie przewagi dużych ośrodków miejskich nad regionami peryferyjnymi. Efektywność rozwoju regionów zależy nie tylko od wykorzystania możliwości pomocy zewnętrznej, ale przede wszystkim od skutecznego budowania i odpowiedniego wykorzystywania własnego potencjału, dążąc do wytworzenia efektu synergii. Deklaracja Aglomeracji wałbrzyskiej stanowi model programowej integracji terytorialnej zmierzającej do budowania potencjału regionu wykorzystującego warunki społeczne, infrastrukturalne, gospodarcze, naukowe, kulturalne, przyrodnicze i historyczne. Na salę obrad powrócił radny Wacław Łukasiewicz, od tego momentu w głosowaniu bierze udział 15 radnych. Bogusława Szulicka - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. - jednogłośnie, 15 głosami za podjęła uchwałę nr 157/XXV/12 w sprawie podjęcia 7

8 współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ad 6) Wójt wyjaśnił, że misją Partnerstwa są wspólne interesy w obszarach ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, realizowane poprzez podejmowanie spójnych działań w połączeniu z założeniami polityki rozwoju regionalnego Rządu RP oraz władz regionalnych na szczeblach rządowych i samorządowych. Radny Zbigniew Węglarz powołał się na informacje zawarte w lokalnej prasie i zapytał Wójta, czy współpracuje z panem Bednarczykiem i Gminą Radków? Wójt podkreślił, że współpraca z panem Bednarczykiem jest wzorcowa. Radna Teresa Październiak zapytała, kto jest inicjatorem deklaracji? Wójt odpowiedział, że jest to inicjatywa wszystkich trzech gmin i odesłał zainteresowanych do stron BIP samorządów partnerskich, gdzie można zapoznać się z informacjami na temat deklaracji. Przewodniczący Rady dodał, że odbyło się spotkanie w AGROREGU, po którym powstała deklaracja. Więcej pytań nie było. Bogusława Szulicka - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. - jednogłośnie, 15 głosami za podjęła uchwałę nr 158/XXV w sprawie podjęcia współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego. Ad 7) Radny Janusz Ferenc zaproponował wprowadzenie do przedłożonego planu pracy dodatkowy punkt w miesiącach październik-grudzień 2012 r., o treści: kwartalna analiza wydatków na utrzymanie szkoły i przedszkola społecznego w Dzikowcu. Przewodniczący Rady poddał pod głosownie przyjęcie poprawki: - jednogłośnie, 15 głosami za przyjęła wniosek i tym samym wprowadzono do projektu uchwały w m-ach październik-grudzień 2012 r., punkt o treści: kwartalna analiza wydatków na utrzymanie szkoły i przedszkola społecznego w Dzikowcu. Więcej zmian nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie całość projektu uchwały ze zmianą. W głosowaniu: - jednogłośnie, 15 głosami za podjęła uchwałę nr 158/XXV/12 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Ruda na 2012 rok. Ad 8) Wójt poinformował, że akt o likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda Nr 3 w Świerkach zakańcza procedurę likwidacyjną. Radny Wacław Łukasiewicz zapytał, ile gminę kosztuje utrzymanie biblioteki w Świerkach oraz gdzie będzie przeniesiona biblioteka? Wójt odpowiedział, że zostanie sporządzone zestawienie kosztów utrzymania biblioteki, które otrzyma radny, natomiast księgozbiór w związku z likwidacją zostanie przejęty przez bibliotekę główną. 8

9 Barbara Gorczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 11 głosami za przy 2 głosach przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się podjęła uchwałę nr 160/XXV/12 Akt o likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda Nr 3 w Świerkach. Ad 9) Pytań nie było. Barbara Gorczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 12 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się podjęła uchwałę 161/XXV/12 Akt o likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda Nr 3 w Świerkach. Ad III. Przewodniczący Rady przypomniał, że w ubiegłym roku do końca października przekazał informacje wynikające z oświadczeń majątkowych radnych, jak również informacje o tym, że w oświadczeniach majątkowych nie ujawnił uchybień. Podkreślił, że w sprawie dzierżawienia gruntu przez radnego Henryka Srokowskiego była prowadzona korespondencja z Wojewodą i po wyjaśnieniu sprawy pana Srokowskiego do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi z wydziału nadzoru i kontroli dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego. Ad IV. Radny Wacław Łukasiewicz zapytał, co będzie z budynkiem szkoły? Wójt odpowiedział, że budynek po byłej szkole został wystawiony na sprzedaż w drodze przetargowej. Dodał, że przedszkole w Świerkach jest prowadzone przez stowarzyszenie, które zgodnie ze statutem powinno dbać o utrzymanie statusu i zabiegać o wykonanie swoich statutowych obowiązków, stwierdził, że nie zna działań ani planów prezesa stowarzyszenia w Świerkach. Wójt przekazał informację, że obecnie w przedszkolu Ludwikowicach Kł są wolne miejsca dla dzieci. Radny Wacław Łukasiewicz poinformował, że jest prezesem stowarzyszenia i przypomniał, że Wójt pomagał zakładać stowarzyszenie i zapewniał, iż gmina zrobi wszystko, aby przedszkole w Świerkach mogło funkcjonować. Zapytał Wójta, gdzie zabezpieczy lokalizację przedszkola w Świerkach od września b.r.; gdzie umożliwi dalsze funkcjonowanie? Wójt ad vocem wypowiedzi przedmówcy ponownie poinformował, że w przedszkolu w Ludwikowicach Kł. są wolne miejsca dla dzieci i podkreślił, że obowiązkiem stowarzyszenia jest dbałość o własny byt. Zwrócił się również z prośbą o nie wymuszanie na Wójcie działań niezgodnych z prawem. Radna Bożena Sołek Muzyka stwierdziła, że kwestia transportu czwórki dzieci ze Świerk do Ludwikowic nie jest problemem i zaproponowała, by radny W. Łukasiewicz jako Prezes stowarzyszenia w ramach swojej działalności zajął się organizacją dowozu dzieci. Danuta Łącz Prezes Federacji Konsumentów z siedzibą w Nowej Rudzie przypomniała, że już wcześniej wystąpiła z prośbą o dofinansowanie działalności federacji, której nie otrzymała. Poinformowała, że w tym roku udzieliła już 270 porad osobom z terenu gminy Nowa Ruda. Prezes Federacji zwróciła się ponownie o pomoc finansową, ewentualnie o opinię rady w tej sprawie. Wójt podsumował, że nie ma prawnych możliwości wyasygnowania w tym roku pieniędzy na funkcjonowanie Federacji Konsumentów, dodał, że istnieje możliwość dofinansowania w ramach konkursu w przyszłym roku. 9

10 Radna Teresa Październiak stwierdziła, że Federacja Konsumentów jest organizacją pozarządową, która ma prawo zwracać się o dotacje. Przewodniczący Rady zaproponował poprowadzenie rozmów wspólnie z panią Prezes Federacji, Wójtem i radcą prawnym, w kwestii finansowania federacji zgodnie z prawem. Wójt poruszył sprawę planowanego remontu budynku nr 218 w Przygórzu, w którym mieści się sala wiejska. Radna Teresa Października zapytała Wójta, dlaczego do tej pory brak jest odpowiedzi na pismo złożone w 2010 r. przez mieszkańców budynku 36 we Włodowicach, którzy zwrócili się o wydanie decyzji na wycinkę drzew. Poprosiła o zajęcie się tym problemem i udzielenie mieszkańcom odpowiedzi. Radny Janusz Ferenc Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja rozpoczęła prace związane z inwentaryzacją kosztów poniesionych przez gminę na utrzymanie sal wiejskich. Przewodniczący Rady odczytał korespondencję otrzymaną od Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Włodzica z dn. 16 maja 2012 r. o możliwości założenia i prowadzenia przedszkola stowarzyszeniowego załącznik nr 5 oraz pismo z dn. 24 maja 2012 r. w sprawie możliwości prowadzenia przedszkola i szkoły stowarzyszeniowej we Włodowicach pismo załącznik nr 6. Wójt poruszył temat remontu dróg i zaproponował wprowadzenie planu remontu dróg gminnych wg klasy i ważności remontu. Poinformował, że Starostwo Powiatowe w Kłodzku wystąpiło z prośbą o dofinansowanie remontu drogi powiatowej Wolibórz Przygórze. Remont drogi wyszacowano na kwotę 350 tys. zł z czego ZPAS w Przygórzu zadeklarował 100 tys. zł, Starostwo 150 tys. zł, natomiast budżet gminy obciążyłaby kwota 100 tys. zł. Ad V. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki zamknął XXV sesję Rady Gminy Nowa Ruda. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Sylwia Maciejczyk Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki 10

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 13 czerwca 2012 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 13 czerwca 2012 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 13 czerwca 2012 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda Miejsce: sala narad w Urzędzie Gminy Nowa Ruda Godzina rozpoczęcia - 10 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 214/XXXVIII / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 roku

UCHWAŁA NR 214/XXXVIII / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 roku 1 UCHWAŁA NR 214/XXXVIII / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU Projekt P R O T O K Ó Ł Z XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU ODBYTEJ W DNIU 03 LISTOPADA 2016r. W URZĘDZIE MIEJSKIM W KŁOBUCKU 1 Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 314/XLI/10

UCHWAŁA NR 314/XLI/10 UCHWAŁA NR 314/XLI/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Dane Ogólne Dochody wykonane 94.765.779,11 zł czyli 97,78 % Wydatki wykonane 103.810.147,92 zł czyli 89,25 % Dane Ogólne Przychody roku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Projekt porządku dziennego obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 3. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r. UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE...2013 r. PROJEKT o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/14 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 18 grudnia 2014 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda

Protokół Nr II/14 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 18 grudnia 2014 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda Protokół Nr II/14 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 18 grudnia 2014 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda Sesji Przewodniczył Bogdan Tarapacki Przewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda. Godzina

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/33/2014 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XL/33/2014 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XL/33/2014 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiniu

Protokół nr XXI/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiniu Protokół nr XXI/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

UCBW ALA Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku

UCBW ALA Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku UCBW ALA Nr Wa.243.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: opmn o możliwości spłaty przez Gminę Leoncin kredytu długoterminowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 23 lutego 2011 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 23 lutego 2011 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 23 lutego 2011 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda Miejsce: sala narad w Urzędzie Gminy Nowa Ruda Godzina rozpoczęcia - 10 30 Godzina

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r.

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 705 UCHWAŁA NR 333/XXVI/17 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2017 rok Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo