Protokół Nr XXV/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 24 maja 2012 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXV/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 24 maja 2012 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda"

Transkrypt

1 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 24 maja 2012 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda Miejsce: sala narad w Urzędzie Gminy Nowa Ruda Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Sesji Przewodniczył Bogdan Tarapacki Przewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda. Ad I. Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych, przybyłych gości w tym przedstawicieli mediów, a następnie otworzył obrady XXV sesji Rady Gminy Nowa Ruda. Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad oświadczając, iż zgodnie z listą obecności - załącznik nr 1 w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Ponadto w sesji uczestniczyli: 1. Sławomir Karwowski - Wójt Gminy Nowa Ruda 2. Lidia Walterowska - Skarbnik Gminy Nowa Ruda Lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Ad I. 1) Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad wg załącznika nr 3, a następnie na wniosek Wójta zaproponował wprowadzenie do porządku obrad informacji o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami: od do r. Więcej zmian do porządku obrad nie zgłaszano. Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie informacji o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami: od do r. - do porządku obrad: W głosowaniu: 13 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosem wstrzymującym się przyjęła do porządku obrad w cz. I, pkt 3) informację o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami: od do r. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianą. W głosowaniu: 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła do realizacji porządek obrad ze zmianą. Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 1) Ustalenie porządku obrad. 2) Przyjęcie protokołów: a) z XXIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda, b) z XXIV sesji Rady Gminy Nowa Ruda. 3) Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami od do r. II. Podejmowanie uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2012, 2) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda, 3) w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Nowa Ruda, 4) w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowa Ruda, 5) w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, 1

2 6) w sprawie podjęcia współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego, 7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Ruda na 2012 rok, 8) Akt o likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda Nr 3 w Świerkach, 9) Akt o likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda Nr 4 we Włodowicach. III. Interpelacje i wolne wnioski radnych. IV. Sprawy różne. V. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Nowa Ruda. Ad 2) a) Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z XXIII i XXIV sesji był dostępny w biurze rady, jak i na stronie BIP Urzędu Gminy Nowa Ruda. Uwag nie wnoszono, pytań nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIII sesji w dniu 30 marca b.r.: 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół z XXIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda. b) Uwag nie zgłaszano i nikt nie zabierał głosu. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIV sesji w dniu 20 kwietnia b.r.: 13 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z XXIV sesji Rady Gminy Nowa Ruda. Ad 3) Wójt zreferował sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Nowa Ruda w okresie między sesjami od r. do r. załącznik nr 4. Pytań nie było. Przewodniczący Rady poinformował, że w dniach maja b.r. odbyło się w Poznaniu XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, w którym uczestniczył i pokrótce przekazał poruszane na forum tematy. Ad II. 1) Lidia Walterowska wyjaśniła, iż dokonuje się zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,81 zł : Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM kwota ,00 zł. O kwotę ,00 zł zmniejsza się dochody - wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwotę. Stosownie do art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) zmieniono okres rozliczeniowy z kwartalnego na półroczny wnoszenia opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę. Opłata za II półrocze 2012 roku będzie wniesiona do 31 stycznia 2013 roku, wobec czego dokonuje się zmniejszenia dochodów z tego tytułu. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę ,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 zostały zmniejszone dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota ,00 zł Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota ,19 zł Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu dotyczy kwota 1 500,00 zł 2

3 Gmina otrzymała II transzę dotacji na realizację projektu Równy start to równe szanse, zgodnie z umową nr UDA-POKL /10-00 z 2011 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego kwota ,19,00 zł Zgodnie z umową Nr 25/2012 pomiędzy Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Maciuś z Zespołem szkół Nr 1 w Jugowie, szkoła otrzymała środki w kwocie 2 000,00 zł na dofinansowanie zakupu artykułów spożywczych. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 350,00 zł związanych z terminowym odprowadzeniem podatku dochodowego (0,3%). Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu dotyczy to kwoty ,00 zł. Dokonuje się zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę ,17 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota ,98 zł W związku ze zmianą trasy przebiegu kolektora sanitarnego przy realizacji zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - II etap na dodatkowe roboty z tym związane przeznacza się kwotę ,98 zł. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 7 328,50 zł Zgodnie z Porozumieniem o współfinansowaniu projektu budowlanego pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą Nowa Ruda, gmina przekaże dotację w kwocie 7 328,50 zł na wykonanie projektu budowlanego pod nazwą Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów wraz z remontem chodnika 50 % wartości projektu budowlanego. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota ,50 zł Niewydatkowane środki na ponowne wybory związane z referendum gminnym przeznacza się na inne zadania. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota ,19 zł II transza w kwocie ,19 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt Równy start to równe szanse w szkołach podstawowych Gminy Nowa Ruda. Otrzymaną subwencję w wysokości ,00 zł przeznacza się na zakupy w jednostkach oświatowych. W związku ze złożonym wnioskiem do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych Cyfrowa szkoła, planuje się wkład własny 20% całkowitych kosztów zadania- kwota ,00 zł. Środki w kwocie 2 500,00 przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia). Otrzymane środki w kwocie 2 000,00 zł posłużą nieodpłatnemu dożywianiu dzieci i młodzieży. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota ,00 zł Zgodnie z zawartą umową dotacji nr /91/2012 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowa Ruda, przeznacza się kwotę ,00 zł jako 20 % wkładu własnego zadania Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 3

4 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota ,00 zł Zgodnie z uchwałą nr 143/XXIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2012 roku, na realizację tej uchwały przeznacza się kwotę ,00 zł. Deficyt budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości ,98 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji w wysokości ,00 zł oraz 5 ratą pożyczki w kwocie ,98 zł, zgodnie z aneksem nr 3/OW/WB/2012 do umowy pożyczki nr 013/P/OW/WB/2011 na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - II etap. Obligacje przeznaczone są na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: 1) Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, ul. Piastowska, a) Budowa skansenu przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich. Reasumując Lidia Walterowska wyjaśniła, że: plan dochodów po zmianach wynosi ,27 zł, plan wydatków po zmianach wynosi ,25 zł, plan przychodów wynosi ,98 zł, plan rozchodów wynosi ,00 zł. Radna Teresa Październiak stwierdziła, że przez cały czas była głoszona nadwyżka 1,5 mln. zł, a dziś dowiaduje się, że nie ma nadwyżki i musimy wziąć kredyt; zapytała: jest nadwyżka, czy jest deficyt? Ponadto zapytała jaką kwotę - dwóch rat podatku wpłacił w ubiegłym roku ZPAS SA, dodała, że kwota ta została przeniesiona z tego budżetu na rok następny. Wójt wyjaśnił, iż należy pamiętać, że ¾ opłaty eksploatacyjnej nie wpłynie w tym roku do budżetu, ponadto poinformował, że kamieniołom w Świerkach jest w stanie likwidacji i również nie wpłynie opłata eksploatacyjna, oraz że subwencja została zmniejszona o 200 tys. zł, co znaczy, że wpływy do budżetu są mniejsze. Wójt odniósł się do pytania dot. uiszczenia podatków przez ZPAS SA i odpowiedział, że raty płacone są terminowo, dodał, że podatnik decyduje o dogodnych dla siebie ilościach uiszczanych rat i terminach wpłat. Danuta Hryckiewicz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 10 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 2 głosami "wstrzymującymi się" podjęła uchwałę nr 153/XXV/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok Ad 2) Lidia Walterowska poinformowała, że zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków na rok 2012 wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda. Wraz ze zmianą planu dochodów, planu wydatków i planu przychodów dokonuje się w roku 2012 zmiany danych, jak również spłaty obligacji na lata 2020 i Stwierdziła, że zwiększona kwota długu nie przekracza 60% planowanych w 2012 roku dochodów gminy. Pytań nie było. Danuta Hryckiewicz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 11 głosami za, przy 1 głosach przeciw i 2 głosami "wstrzymującymi się" podjęła uchwałę nr 154/XXV/12 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda. Radna Teresa Październiak nie wzięła udziału w głosowaniu. Ad 3) Projekt uchwały zreferowała Lidia Walterowska wyjaśniając, że Gmina Nowa Ruda wyemituje obligacji o wartości nominalnej zł każda na łączną kwotę zł. Poinformowała, że środki finansowe uzyskane z emisji obligacji komunalnych wykorzystane zostaną na sfinansowanie zadań ujętych w Wykazie zadań inwestycyjnych na 2012 rok : a) Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, ul. Piastowska, 4

5 b) Budowa skansenu przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich. Dodała, iż obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 1) seria A12 o wartości zł, 2) seria B12 o wartości zł, 3) seria C12 o wartości zł. Emisja obligacji nastąpi w 2012 r., natomiast wykup obligacji nastąpi w następujących terminach: 1) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A12, 2) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii B12 i C12. Ponadto, poinformowała, że oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,0%. Radny Wacław Łukasiewicz zapytał, ile przybędzie do gminy pieniędzy w związku z budową skansenu, przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich, dodał, że pieniędzy nie ma, a gmina się zadłuża - biorąc tak potężne kredyty. Wójt odpowiedział, że stawiając w gminie na turystykę należy mieć punkty, które przyciągną turystów, dodał, że jak już będą dochody z tego tytułu wtedy radny W. Łukasiewicz zostanie dokładnie poinformowany. Radny Wacław Łukasiewicz powiedział, że biorąc kredyt powinno się wiedzieć jakie będą z tego tytułu profity i dochody; jak można w ciemno brać kredyt? Panie Wójcie proszę w tej chwili wytłumaczyć, ile gmina będzie miała przynajmniej na spłatę tego kredytu i czym będzie spłacony. Proszę powiedzieć z jakich źródeł? Wójt stwierdził, że skoro w gminie nie można zarobić na przemyśle, bo miejsc przemysłowych jest niewiele, to powinniśmy postawić na rozwój turystyki i tworzenie infrastruktury turystycznej i pro turystycznej. Dodał, że stwarzając odpowiednie warunki i podejmując opłacalne działania istnieje szansa, że w przyszłości mieszkańcy zaktywizują się, znajdą zatrudnienie i będą płacić podatki, przez co gmina będzie miała więcej pieniędzy. Wójt wspomniał o korzyściach obrotowych, które również w ramach rachunku ciągnionego pojawią się w handlu, jak i w ośrodkach turystycznych. Radna Teresa Październiak powiedziała, że zaciągamy kolejny kredyt, który jest dosyć drogi, bo ponad 2,0% WIBOR. Stwierdziła, że kredyty biorą bogaci zgodnie z zasadą nawet tych, którzy mają bardzo stabilne dochody. Podkreśliła, że bierzemy kredyt w sytuacji kiedy jest bardzo duży stan zadłużenia gminy, bo na rok 2011 jest wykazane 57% - stan zadłużenia gminy. Mówczyni dodała, że w sprawozdaniu, które przejrzała są jeszcze przeniesione na rok 2012 zobowiązania wymagalne. Zwróciła się do Wójta, i stwierdziła że: podliczając te kredyty, które pan zaciągnął, to jest do spłaty prawie 6 mln więcej; 6 mln będziemy musieli oddać, przy tak marnych dochodach. Stwierdziła, że jest to bardzo niebezpieczne działanie. Natomiast przeznaczając te pieniądze na Skansen Sowiogórski- cieszę się, że pan tak bardzo wysoko stawia na turystykę, ale nasze tereny są wyjątkowe dla aglomeracji wrocławskiej która zjawia się tutaj, tylko jako turyści jednodniowi, jednodobowi - co najwyżej. Tworzymy mały skansen w czasie kiedy na naszym terenie utraciło pracę około 60 osób, a pan mówi o zysku 2 osób, które będą miały zatrudnienie w tym skansenie; rachunek ciągniony to już nam pan wytłumaczył. Ja uważam, że odbudowa drogi transportu rolnego za obligacje jest naprawdę bardzo nieodpowiedzialnym zaciągnięciem kredytu. Ktoś następny będzie siedział i długi przeliczał, nic więcej nie będzie miał do roboty, przez następne lata. To się zacznie za 20 lat. Co możemy powiedzieć za 10 lat - jaki będzie stan finansów państwa, gminy i o wielu innych problemach, które wynikają. Kto słucha ekspertów ekonomicznych z różnych opcji, to nie jest - to wesoła sytuacja. Radna Teresa Październiak powiedziała, że nie potrzebuje odpowiedzi Wójta i podziękowała. Wójt odniósł się do części wypowiedzi poprzedniczki i wyjaśnił, że na szczycie ul. Piastowskiej znajdują się działki, które będą przeznaczone na cele budowlane, podkreślił, że jest to piękny i atrakcyjny teren, dlatego jest to inwestycja pro turystyczna i pro społeczna, a przez brak drogi nastąpiła degradacja terenu. Zasadnym jest działanie i tworzenie wielu ośrodków turystycznych, po to, by wspierać działanie kwater w gminie. Radna Krystyna Żółkowska Sonnak przypomniała, że w poprzedniej kadencji został obrany kierunek rozwój turystyczny i w tym czasie radna była przeciwna budowie kamieniołomu na Górze Włodzickiej. Zaproponowała powrót do tematu kamieniołomu na Górze Włodzickiej, jeśli gmina ma przejść na zarobek. 5

6 Wójt stwierdził, że wiele osób traci pracę w kamieniołomie w Świerkach, natomiast tereny są częściowo zbadane i złoże występuje. Dodał, że niekoniecznie musi być to teren, o którym wcześniej była mowa. Zbigniew Węglarz stwierdził, że mamy do wykonania 1200 m drogi za 400 tys. zł, to są duże koszty. Radny Wacław Łukasiewicz zapytał, czy to będzie droga turystyczna czy rolna? Wójt odpowiedział, że rolnicy również prowadzą agroturystykę. Więcej pytań nie było. Danuta Hryckiewicz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 9 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się podjęła uchwałę nr 155/XXV/12 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Nowa Ruda. Radni: Teresa Październiak, Zbigniew Węglarz i Wacław Łukasiewicz nie wzięli udziału w głosowaniu. Przewodniczący Rady o godz ogłosił 15 min. przerwę w obradach. Po przerwie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. Ad 4) Wójt przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda nr 131/XVIII/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. wszystkie podmioty będące w posiadaniu zabytków wpisanych do rejestru zabytków mogą zwrócić się o dofinansowanie remontu. Poinformował, że łącznie wpłynęło 7 wniosków, które rozpatrywane były przez komisję konkursową, a następnie w oparciu o protokół komisji konkursowe zostały zakwalifikowane następujące wnioski: 1. Wniosek nr 3 - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Dzikowcu na zadanie: wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej, kwota dotacji to: ,00 zł 2. Wniosek nr 5 - Parafii Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap Piotra i Pawła w Bożkowie, na zadanie: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Czerwieńczycach, kwota dotacji ,00 zł. 3. Wniosek nr 6 - Parafii Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Ludwikowicach Kłodzkich, na zadanie: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła, oraz naprawa opierzeń, rynien i daszku kościoła p.w. Św. Michała Archanioła, kwota dotacji ,00 zł. 4. Wniosek nr 7 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Świerkach, na zadanie konserwacja ołtarza głównego w Kościele filialnym p.w. Św. Jerzego w Krajanowie, kwota dotacji ,00 zł. Wójt stwierdził, że przekazane dotacje mogą być traktowane jako wkład własny celem pozyskiwania dodatkowych środków przyznawanych w ramach realizacji projektów stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje ze źródeł zewnętrznych włącznie ze środkami ministerialnymi. Radna Teresa Październiak powiedziała, że od 5 lat udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, gdzie odbywa się to tylko w sferze zabytków sakralnych; dotuje się parafie, zgodnie z paragrafem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zapytała, czy nie ma na terenie Gminy Nowa Ruda jakiegokolwiek innego zabytku, będącego w zasobach gminnych, na który można przeznaczyć środki na remont? Czy nie ma obiektów zabytkowych nie związanych z kościołem? Czy nie jest zabytkiem dom kultury w Przygórzu? Radna powiedziała, że nigdy nie widziała wykazu dotacji kościołów udzielonych od państwa. Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie widzi problemu, aby radni mogli zapoznać się z dokumentacją wpływającą do komisji konkursowej, która zobowiązana jest do rozpatrywania wniosków. Podkreślił, jednym z kryteriów rozpatrywania wniosków jest wykazanie przez wnioskodawcę wkładu własnego jaki i wysokość finansowania z zewnątrz. Ponadto Przewodniczący poinformował, że od dnia 23 marca 2008 roku, od kiedy weszła w życie ustawa nie wpłynął żaden wniosek o pomoc finansową ze strony gminy w stosunku do zabytków nie będących obiektami sakralnymi. 6

7 Radna Teresa Październiak powiedziała, że budynek przedszkola we Włodowicach jest zabytkowy. Zapytała, co ma zrobić dyrektor, kiedy gmina - właściciel nie jest zainteresowana wyremontowaniem zabytkowego przedszkola - szczególnie dachu. Wójt odpowiedział, że każdy może złożyć stosowny wniosek. Na wiele obiektów, stanowiących własność gminy wydatkowane są spore pieniądze i należy pamiętać, że na budynek przedszkola we Włodowicach również wydatkowane były spore środki. Na obiekty, które nie są infrastrukturą budowlano -mieszkaniową, również są wyasygnowane środki finansowe z paragrafu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, czego przykładem są odrestaurowane pomniki św. Nepomucena w Jugowie, Dzikowcu, jak i krzyż dziękczynny w Ludwikowicach Kł. Poinformował, że na obiekty szkolne, które są również w rejestrze zabytków przeznacza się środki na remonty z innej puli. Radny Henryk Srokowski stwierdził, że wśród dotowanych parafii są takie, które kilkakrotnie otrzymywały już dotacje, a parafia Dzikowiec po raz pierwszy wystąpiła z wnioskiem, dlatego radny liczył na większą kwotę dotacji dla parafii Dzikowiec. Radna Krystyna Żółkowska Sonnak odpowiedziała, że jest członkiem komisji konkursowej i po rozpatrzeniu wniosków włącznie z wizją lokalną wnioskowanych obiektów, jak i po rozmowie z proboszczem w Dzikowcu komisja została poinformowana że proboszcz spodziewa się dofinansowania z urzędu marszałkowskiego. W związku z tym pieniądze przewidziane w budżecie gminnym zostały przekazane na kontynuację i zakończenie innych prac. Natomiast jeśli utrzyma się uchwała o dotacji, to parafia w Dzikowcu po złożeniu wniosku otrzyma większą kwotę. Radna dodała, że kontrolowane są wydatki w ramach wkładu własnego, jak również rodzaj wykonywanych prac nadzorowany jest przez Konserwatora Zabytków. Więcej pytanie nie zgłaszano. Salę obrad opuścił radny Wacław Łukasiewicz, od tego momentu w głosowaniu bierze udział 14 radnych. obecnych na sali uprawnionych do głosowania 14 radnych, Rada Gminy 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosem wstrzymującym się podjęła uchwałę nr 156/XXV/12 w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowa Ruda. Ad 5) Wójt wyjaśnił, że Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej podjęły samorządy skupione na terenie byłego województwa wałbrzyskiego, dlatego gminy terytorialnie i gospodarczo powiązane z regionem wałbrzyskim określiły zasady wzajemnego współdziałania na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego w ramach Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dokumenty strategiczne proponują model terytorialnego równoważenia rozwoju dla niwelowania coraz bardziej widocznych różnic między rozwojem nie tylko miast i wsi, czy zachodniej i wschodniej części Polski, ale przede wszystkim niwelowanie przewagi dużych ośrodków miejskich nad regionami peryferyjnymi. Efektywność rozwoju regionów zależy nie tylko od wykorzystania możliwości pomocy zewnętrznej, ale przede wszystkim od skutecznego budowania i odpowiedniego wykorzystywania własnego potencjału, dążąc do wytworzenia efektu synergii. Deklaracja Aglomeracji wałbrzyskiej stanowi model programowej integracji terytorialnej zmierzającej do budowania potencjału regionu wykorzystującego warunki społeczne, infrastrukturalne, gospodarcze, naukowe, kulturalne, przyrodnicze i historyczne. Na salę obrad powrócił radny Wacław Łukasiewicz, od tego momentu w głosowaniu bierze udział 15 radnych. Bogusława Szulicka - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. - jednogłośnie, 15 głosami za podjęła uchwałę nr 157/XXV/12 w sprawie podjęcia 7

8 współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ad 6) Wójt wyjaśnił, że misją Partnerstwa są wspólne interesy w obszarach ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, realizowane poprzez podejmowanie spójnych działań w połączeniu z założeniami polityki rozwoju regionalnego Rządu RP oraz władz regionalnych na szczeblach rządowych i samorządowych. Radny Zbigniew Węglarz powołał się na informacje zawarte w lokalnej prasie i zapytał Wójta, czy współpracuje z panem Bednarczykiem i Gminą Radków? Wójt podkreślił, że współpraca z panem Bednarczykiem jest wzorcowa. Radna Teresa Październiak zapytała, kto jest inicjatorem deklaracji? Wójt odpowiedział, że jest to inicjatywa wszystkich trzech gmin i odesłał zainteresowanych do stron BIP samorządów partnerskich, gdzie można zapoznać się z informacjami na temat deklaracji. Przewodniczący Rady dodał, że odbyło się spotkanie w AGROREGU, po którym powstała deklaracja. Więcej pytań nie było. Bogusława Szulicka - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. - jednogłośnie, 15 głosami za podjęła uchwałę nr 158/XXV w sprawie podjęcia współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego. Ad 7) Radny Janusz Ferenc zaproponował wprowadzenie do przedłożonego planu pracy dodatkowy punkt w miesiącach październik-grudzień 2012 r., o treści: kwartalna analiza wydatków na utrzymanie szkoły i przedszkola społecznego w Dzikowcu. Przewodniczący Rady poddał pod głosownie przyjęcie poprawki: - jednogłośnie, 15 głosami za przyjęła wniosek i tym samym wprowadzono do projektu uchwały w m-ach październik-grudzień 2012 r., punkt o treści: kwartalna analiza wydatków na utrzymanie szkoły i przedszkola społecznego w Dzikowcu. Więcej zmian nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie całość projektu uchwały ze zmianą. W głosowaniu: - jednogłośnie, 15 głosami za podjęła uchwałę nr 158/XXV/12 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Ruda na 2012 rok. Ad 8) Wójt poinformował, że akt o likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda Nr 3 w Świerkach zakańcza procedurę likwidacyjną. Radny Wacław Łukasiewicz zapytał, ile gminę kosztuje utrzymanie biblioteki w Świerkach oraz gdzie będzie przeniesiona biblioteka? Wójt odpowiedział, że zostanie sporządzone zestawienie kosztów utrzymania biblioteki, które otrzyma radny, natomiast księgozbiór w związku z likwidacją zostanie przejęty przez bibliotekę główną. 8

9 Barbara Gorczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 11 głosami za przy 2 głosach przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się podjęła uchwałę nr 160/XXV/12 Akt o likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda Nr 3 w Świerkach. Ad 9) Pytań nie było. Barbara Gorczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 12 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się podjęła uchwałę 161/XXV/12 Akt o likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda Nr 3 w Świerkach. Ad III. Przewodniczący Rady przypomniał, że w ubiegłym roku do końca października przekazał informacje wynikające z oświadczeń majątkowych radnych, jak również informacje o tym, że w oświadczeniach majątkowych nie ujawnił uchybień. Podkreślił, że w sprawie dzierżawienia gruntu przez radnego Henryka Srokowskiego była prowadzona korespondencja z Wojewodą i po wyjaśnieniu sprawy pana Srokowskiego do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi z wydziału nadzoru i kontroli dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego. Ad IV. Radny Wacław Łukasiewicz zapytał, co będzie z budynkiem szkoły? Wójt odpowiedział, że budynek po byłej szkole został wystawiony na sprzedaż w drodze przetargowej. Dodał, że przedszkole w Świerkach jest prowadzone przez stowarzyszenie, które zgodnie ze statutem powinno dbać o utrzymanie statusu i zabiegać o wykonanie swoich statutowych obowiązków, stwierdził, że nie zna działań ani planów prezesa stowarzyszenia w Świerkach. Wójt przekazał informację, że obecnie w przedszkolu Ludwikowicach Kł są wolne miejsca dla dzieci. Radny Wacław Łukasiewicz poinformował, że jest prezesem stowarzyszenia i przypomniał, że Wójt pomagał zakładać stowarzyszenie i zapewniał, iż gmina zrobi wszystko, aby przedszkole w Świerkach mogło funkcjonować. Zapytał Wójta, gdzie zabezpieczy lokalizację przedszkola w Świerkach od września b.r.; gdzie umożliwi dalsze funkcjonowanie? Wójt ad vocem wypowiedzi przedmówcy ponownie poinformował, że w przedszkolu w Ludwikowicach Kł. są wolne miejsca dla dzieci i podkreślił, że obowiązkiem stowarzyszenia jest dbałość o własny byt. Zwrócił się również z prośbą o nie wymuszanie na Wójcie działań niezgodnych z prawem. Radna Bożena Sołek Muzyka stwierdziła, że kwestia transportu czwórki dzieci ze Świerk do Ludwikowic nie jest problemem i zaproponowała, by radny W. Łukasiewicz jako Prezes stowarzyszenia w ramach swojej działalności zajął się organizacją dowozu dzieci. Danuta Łącz Prezes Federacji Konsumentów z siedzibą w Nowej Rudzie przypomniała, że już wcześniej wystąpiła z prośbą o dofinansowanie działalności federacji, której nie otrzymała. Poinformowała, że w tym roku udzieliła już 270 porad osobom z terenu gminy Nowa Ruda. Prezes Federacji zwróciła się ponownie o pomoc finansową, ewentualnie o opinię rady w tej sprawie. Wójt podsumował, że nie ma prawnych możliwości wyasygnowania w tym roku pieniędzy na funkcjonowanie Federacji Konsumentów, dodał, że istnieje możliwość dofinansowania w ramach konkursu w przyszłym roku. 9

10 Radna Teresa Październiak stwierdziła, że Federacja Konsumentów jest organizacją pozarządową, która ma prawo zwracać się o dotacje. Przewodniczący Rady zaproponował poprowadzenie rozmów wspólnie z panią Prezes Federacji, Wójtem i radcą prawnym, w kwestii finansowania federacji zgodnie z prawem. Wójt poruszył sprawę planowanego remontu budynku nr 218 w Przygórzu, w którym mieści się sala wiejska. Radna Teresa Października zapytała Wójta, dlaczego do tej pory brak jest odpowiedzi na pismo złożone w 2010 r. przez mieszkańców budynku 36 we Włodowicach, którzy zwrócili się o wydanie decyzji na wycinkę drzew. Poprosiła o zajęcie się tym problemem i udzielenie mieszkańcom odpowiedzi. Radny Janusz Ferenc Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja rozpoczęła prace związane z inwentaryzacją kosztów poniesionych przez gminę na utrzymanie sal wiejskich. Przewodniczący Rady odczytał korespondencję otrzymaną od Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Włodzica z dn. 16 maja 2012 r. o możliwości założenia i prowadzenia przedszkola stowarzyszeniowego załącznik nr 5 oraz pismo z dn. 24 maja 2012 r. w sprawie możliwości prowadzenia przedszkola i szkoły stowarzyszeniowej we Włodowicach pismo załącznik nr 6. Wójt poruszył temat remontu dróg i zaproponował wprowadzenie planu remontu dróg gminnych wg klasy i ważności remontu. Poinformował, że Starostwo Powiatowe w Kłodzku wystąpiło z prośbą o dofinansowanie remontu drogi powiatowej Wolibórz Przygórze. Remont drogi wyszacowano na kwotę 350 tys. zł z czego ZPAS w Przygórzu zadeklarował 100 tys. zł, Starostwo 150 tys. zł, natomiast budżet gminy obciążyłaby kwota 100 tys. zł. Ad V. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki zamknął XXV sesję Rady Gminy Nowa Ruda. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Sylwia Maciejczyk Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki 10

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r.

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. Data utworzenia 2004-11-30 Numer aktu 25 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XXX/2012 obrad z XXX Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 27.12.2012 r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr XXX/2012 obrad z XXX Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 27.12.2012 r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr XXX/2012 obrad z XXX Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 27.12.2012 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad: Protokół nr XXX/04 z XXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 9 września 2004 r. w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo