ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO na studiach I stopnia na kierunku ekonomia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO na studiach I stopnia na kierunku ekonomia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2012 Dziekana Wydziału Interdyscyplinarnego z dnia r. AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO na studiach I stopnia na kierunku ekonomia CZĘSTOCHOWA 2012

2 SPIS TREŚCI Blok podstawowy Statystyka Ekonometria Mikroekonomia Podstawy makroekonomii Rachunkowość Międzynarodowe stosunki gospodarcze Prawo Blok kierunkowy Polityka społeczna Polityka gospodarcza Analiza ekonomiczna Finanse publiczne i rynki finansowe Ekonomia integracji europejskiej Gospodarka regionalna Metody oceny projektów gospodarczych Blok specjalnościowy: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Finanse przedsiębiorstw Podstawy zrównoważonego rozwoju Zarządzanie strategiczne Socjologia konfliktów Rachunkowość finansowa Finanse międzynarodowe Rachunkowość zarządcza i kontroling Kontrola finansowa i audyt Blok specjalnościowy: Logistyka przedsiębiorstw Finanse przedsiębiorstw Podstawy zrównoważonego rozwoju Zarządzanie strategiczne Socjologia konfliktów Finanse międzynarodowe Podstawy logistyki Ocena efektywności systemów logistycznych i ich optymalizacja

3 Blok podstawowy Statystyka 1. Szeregi rozdzielcze - klasyfikacja i wykorzystanie do obliczania miar statystycznych 2. Miary tendencji centralnej (położenia) i rozrzutu - formalne definicje i interpretacja 3. Własności estymatorów - definicje i interpretacja. 4. Pojęcie testu istotności, schemat testowania hipotez. Ekonometria 5. Cel i etapy modelowania ekonometrycznego. Podstawowe wskaźniki jakości modelu - ich interpretacja. 6. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych 7. Źródła błędów prognozy ekonometrycznej. Miary ex post i ex ante. Mikroekonomia 8. W jakiej sytuacji ekonomicznej możemy mówić o rynku producenta, a w jakiej o rynku konsumenta? 9. Proszę powiedzieć, co się stanie z wielkością podaży na dane dobro, gdy cena na nie wzrasta, a co się stanie, gdy cena maleje? 10. Proszę wyjaśnić, co to jest elastyczność popytu i jakie są jej rodzaje? 11. Wyjaśnij prawo malejącej użyteczności krańcowej. 12. Wyjaśnij, jakie funkcje pełni gospodarstwo domowe w gospodarce rynkowej, oraz podaj, co najmniej 5 czynników, którymi kierują się te gospodarstwa przy podejmowaniu decyzji. Podstawy makroekonomii 13. Co opisują podane poniżej wzory? Y = C + I + G + NX, AD PKB = Y = C + I + G + NX C = a + KSK (1 - t)y. I = e dr.. (G+F+r) - (Te + Td). NX = g - my nr Zaznacz właściwe odpowiedzi. Wartość dodana jest to: przyrost wartości dóbr, który nastąpił wskutek zastosowania określonego procesu technologicznego, różnica między przychodem ze sprzedaży produkcji firmy i kosztami zakupu dóbr pośrednich, nabytych u innych producentów, dodatkowy zysk, przywłaszczany przez właściciela firmy. Budżet państwa to: zapis planu wydatków i sposobów ich finansowania, różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi, suma zakupów rządowych, płatności transferowych na rzecz społeczeństwa i procentu od długu publicznego, suma podatków pośrednich i bezpośrednich.

4 15. Uzupełnij: Wraz ze wzrostem dochodu wydatki konsumpcyjne. Jeśli poziom dochodu jest stosunkowo niski, to wydatki konsumpcyjne są.., bo musi istnieć inne źródło finansowania konsumpcji). Po przekroczeniu pewnego poziomu dochodu, wydatki konsumpcyjne są.., bo część dochodu jest przeznaczana na oszczędności. Wzrostowi dochodu towarzyszy.. wydatków konsumpcyjnych, ale ich udział w dochodzie jest coraz niższy. Modyfikacja przebiegu klasycznego cyklu koniunkturalnego polega na... amplitudy wahań koniunkturalnych i jednoczesnym faz spadkowych cyklu. Na stan koniunktury gospodarczej wpływ mają czynniki proinflacyjne: a). podaży pieniądza, b). popytu globalnego, c). kosztów produkcji. 16. Czynniki, modyfikujące przebiegu klasycznego cyklu koniunkturalnego: a)... b)... c)... d) Uzupełnij: jest to różnica między wielkością eksportu i wielkością importu w gospodarce krajowej. jest to czasowe powierzenie dłużnikowi określonej siły nabywczej przez wierzyciela, przy czym muszą być uzgodnione warunki dotyczące terminu, formy, wysokości opłaty za gospodarcze użytkowanie... jest to pisemne polecenie wypłaty z rachunku bankowego wskazanej osobie lub okazicielowi czeku określonej sumy pieniędzy. Skierowane jest ono do banku przez właściciela... to skup lub sprzedaż przez bank centralny rządowych papierów wartościowych; skup oznacza zwiększenie bazy monetarnej, a sprzedaż - jej zmniejszenie. 18. Wpisz odpowiednie funkcje, które pełni pieniądz. Pieniądzem jest wszystko, co spełnia funkcje:..,..,.., Wpisz właściwe słowo opisujące skutki wpływu na stopę procentową ekspansywnej lub restrykcyjnej polityki: Ekspansywna polityka fiskalna państwa.. stopy procentowe. Restrykcyjna polityka fiskalna państwa... stopy procentowe. Ekspansywna polityka pieniężna banku centralnego stopy procentowe. Restrykcyjna polityka pieniężna banku centralnego stopy procentowe. Rachunkowość 20. Funkcje rachunkowości, znaczenie rachunkowości dla przedsiębiorcy oraz dla otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa. 21. Pojęcie aktywów i pasywów 22. Podaj zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 23. Wymień zasady sporządzania bilansu 24. Wymień zasady rachunkowe

5 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 25. Proszę wymienić 3 znane Panu/Pani teorie MSG i scharakteryzować jedną z nich. 26. Proszę wymienić przynajmniej 5 istniejących międzynarodowych organizacji gospodarczych scharakteryzować jedną z nich (cele, najważniejsi członkowie, siedziba, organy). 27. Międzynarodowy kryzys finansowy. Kryzysy Finansowe w XX wieku. Współczesny kryzys od 2008 roku. 28. Korporacje transnarodowe podział definicje, wady i zalety dla gospodarki światowej. 29. Proszę o wyjaśnienie hasła Myśl globalnie, działaj lokalnie oraz podaj przykład organizacje w ten sposób działających. Prawo 30. Proszę podać definicję prawa i rodzaje oraz gałęzie prawa? 31. Jakie są źródła prawa polskiego i proszę je scharakteryzować? 32. Które instytucje tworzą prawo w Polsce i w jaki sposób? 33. Na czym polega prawo naturalne, moralne i zwyczajowe? 34. Podać instytucje europejskie, które tworzą prawo i w jakim zakresie?

6 Blok kierunkowy Polityka społeczna 1. Po transformacji ustrojowej w roku 1989 polityka społeczna zmieniła swe funkcje z opiekuńczych na pomocnicze. Proszę przeanalizować te zmiany w dziedzinie zatrudnienia. 2. Konstytucja RP zapewnia obywatelom prawo do pracy, nauki i ochrony zdrowia. Jak w świetle aktualnie prowadzonej polityki społecznej mają się zapisy konstytucyjne do rzeczywistości? 3. Polska dąży do wejścia do strefy euro. Tymczasem już teraz brakuje pieniędzy na zapewnienie osłon socjalnych dla najuboższych, a wiadomo, że nowa waluta spowoduje wzrost cen. Jak można byłoby poradzić sobie z tym problemem? 4. Decydującym powodem istnienia lub likwidacji firm i przedsiębiorstw jest obecnie rachunek ekonomiczny. Likwidowane lub sprzedawane są zakłady pracy, schroniska dla bezdomnych, zakłady wychowawcze, szkoły. Wiadomo, że w związku z tym wielu osobom trzeba zapewnić źródło utrzymania. Tylko czy musi to być zasiłek, czy też można te problemy rozwiązać inaczej? Polityka gospodarcza 5. Rola państwa w życiu gospodarczym (keynesowskie, neoklasyczne i instytucjonalne podejście do działań publicznych). 6. Cele i narzędzia polityki gospodarczej. 7. Różnica pomiędzy polityką fiskalną, podatkową, pieniężną i kursu walutowego. 8. Rola polityki na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 9. Co to są efekty zewnętrzne, koszty transakcyjne i rynki niekompletne. 10. Rola banku centralnego w prowadzeniu polityki pieniężnej. Analiza ekonomiczna 11. Jaki jest cel analizy ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwie i jakie są źródła informacji potrzebnej do tej analizy? 12. Proszę scharakteryzować analizę wskaźnikową jako metodę badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz podać przykłady jej zastosowań. 13. Co to jest próg rentowności, jak się go określa i w jakim celu? 14. Proszę wyjaśnić, na czym polega analiza bilansu przedsiębiorstwa i podać przykłady takiej analizy. Finanse publiczne i rynki finansowe 15. Podmioty tworzące sektor finansów publicznych 16. Scharakteryzuj ubezpieczenia społeczne w Polsce (rodzaje, system ubezpieczeniowy) 17. Harmonogram tworzenia budżetu Państwa 18. Pojęcie i definicja rynku kapitałowego w Polsce 19. Scharakteryzuj podstawowe instrumenty finansowe Ekonomia integracji europejskiej 20. Integracja ekonomiczna w ujęciu teorii ekonomii. 21. Wymień i scharakteryzuj najbardziej znane koncepcje integracji europejskiej. 22. Etapy integracji europejskiej w ujęciu teoretycznym. 23. Ewolucja integracji polityczno-ekonomicznej w Europie po II wojnie światowej. 24. Kryzys integracji europejskiej przyczyny, przebieg, możliwe skutki. 25. Charakterystyka aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej państw Unii Europejskiej.

7 Gospodarka regionalna 26. Podaj definicje regionu: geograficznego, ekonomicznego, administracyjnego, euroregionu. 27. Główne teorie rozwoju regionalnego wymień i opisz najważniejsze założenia teorii. 28. Wymień i scharakteryzuj czynniki rozwoju regionalnego. 29. Wymień i scharakteryzuj mierniki rozwoju regionalnego. 30. Kryteria oceny polityki regionalnej. 31. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Metody oceny projektów gospodarczych 32. Pojęcie i rodzaje inwestycji 33. Znaczenie inwestycji w polityce ekspansywnej przedsiębiorstwa 34. Specyfika i klasyfikacja ryzyka inwestycyjnego oraz sposoby jego minimalizacji 35. Ogólne założenia oraz systematyka oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych

8 Blok specjalnościowy Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Finanse przedsiębiorstw 1. Średnio ważony koszt kapitału, metoda szacowania, wykorzystanie, 2. Dźwignia operacyjna, finansowa oraz całkowita, 3. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) oraz wartość bieżąca netto NPV powiązanie i konflikt wyboru projektu inwestycyjnego, 4. Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, czynniki determinujące strukturę kapitału 5. Próg rentowności Podstawy zrównoważonego rozwoju 6. Rola strategicznych grup nacisku w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju. 7. Wybrane problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. 8. Rozwój zrównoważony jako podstawa strategii rozwoju przedsiębiorstwa i innych organizacji. 9. Przykładowe instrumenty wspomagające rozwój zrównoważony przedsiębiorstw. 10. Wdrażanie rozwoju zrównoważonego w wybranym przedsiębiorstwie. Zarządzanie strategiczne 11. Znaczenie zarządzania strategicznego. Rodzaje strategii. 12. Proszę powiedzieć, na czym polega formułowanie wizji, misji i celów strategicznych organizacji. Proszę podać konkretne przykłady misji i wizji. 13. Na czym polega analiza otoczenia firmy. Scharakteryzuj otoczenie Akademii Polonijnej w Częstochowie. 14. Czym jest analiza SWOT. Dokonaj analizy SWOT wybranego przedsiębiorstwa. 15. Omów metody portfelowe (założenia, rodzaje). Socjologia konfliktów 16. Żyjemy w coraz większym pośpiechu i nerwowości, a sytuacja ta odbija się negatywnie na osobach najbliższych generując konflikty. Scharakteryzuj zagadnienie konfliktu, wskaż na źródła, typy i funkcje konfliktów we współczesnym społeczeństwie. 17. Sytuacja konfliktowa jest sytuacją pozytywną dla osób biorących w niej udział. Scharakteryzuj zagadnienie konfliktu oraz wskaż na pozytywne strony konfliktu. 18. Sytuacja konfliktowa jest sytuacją negatywną dla osób biorących w niej udział. Scharakteryzuj zagadnienie konfliktu oraz wskaż na negatywne strony konfliktu. 19. Komunikacja werbalna jako element rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Dokonaj charakterystyki komunikacji z uwzględnieniem jej podziału. Wskaż cechy pozytywnej komunikacji. 20. Czy odczytywana niezgodność między komunikatem werbalnym a pozawerbalnym może wygenerować konflikt? Dokonaj charakterystyki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz uzasadnij konflikt wynikający z niespójności sygnałów werbalnych i pozawerbalnych. Rachunkowość finansowa 21. Funkcje rachunkowości, znaczenie rachunkowości dla przedsiębiorcy oraz dla otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa. 22. Wykorzystywanie kosztów w procesie podejmowania decyzji przez przedsiębiorcę. 23. Znaczenie sprawozdania finansowego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 24. Podstawowe wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych 25. Metody amortyzacji środków trwałych i ich wpływ na wynik finansowy i podatek dochodowy 26. Koszty jednostki gospodarczej wynikające z zatrudnienia pracowników 27. Pozyskiwanie kapitałów przez jednostkę gospodarczą i ich wpływ na wynik finansowy.

9 Finanse międzynarodowe 28. Proszę wyjaśnić proces globalizacji oraz wymienić jego pozytywne i negatywne strony 29. Proszę omówić rolę i znaczenie oraz cele Międzynarodowego Funduszu Walutowego 30. Jaka jest istota i cele unii walutowej Unii Europejskiej, proszę wymienić kryteria konwergencji 31. Co jest istotą i przyczyną obecnego kryzysu finansowego Świata? Rachunkowość zarządcza i kontroling 32. Omów różnice między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą. 33. Proszę dokonać porównania rachunkowości zarządczej z controllingiem. 34. Wymień i krótko omów kryteria klasyfikacji kosztów. 35. Omów rachunek kosztów w układzie rodzajowym. 36. Omów rachunek kosztów wg miejsca ich powstawania. Kontrola finansowa i audyt 37. Controling operacyjny a strategiczny 38. Cele audytu zewnętrznego, znaczenie audytu w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa 39. Omówić funkcje audytu 40. Scharakteryzować narzędzia audytu 41. Pojęcia kontroli finansowej

10 Blok specjalnościowy Specjalność: Logistyka przedsiębiorstw Finanse przedsiębiorstw 42. Średnio ważony koszt kapitału, metoda szacowania, wykorzystanie, 43. Dźwignia operacyjna, finansowa oraz całkowita, 44. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) oraz wartość bieżąca netto NPV powiązanie i konflikt wyboru projektu inwestycyjnego, 45. Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, czynniki determinujące strukturę kapitału 46. Próg rentowności Podstawy zrównoważonego rozwoju 47. Rola strategicznych grup nacisku w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju. 48. Wybrane problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. 49. Rozwój zrównoważony jako podstawa strategii rozwoju przedsiębiorstwa i innych organizacji. 50. Przykładowe instrumenty wspomagające rozwój zrównoważony przedsiębiorstw. 51. Wdrażanie rozwoju zrównoważonego w wybranym przedsiębiorstwie. Zarządzanie strategiczne 52. Znaczenie zarządzania strategicznego. Rodzaje strategii. 53. Proszę powiedzieć, na czym polega formułowanie wizji, misji i celów strategicznych organizacji. Proszę podać konkretne przykłady misji i wizji. 54. Na czym polega analiza otoczenia firmy. Scharakteryzuj otoczenie Akademii Polonijnej w Częstochowie. 55. Czym jest analiza SWOT. Dokonaj analizy SWOT wybranego przedsiębiorstwa. 56. Omów metody portfelowe (założenia, rodzaje). Socjologia konfliktów 57. Żyjemy w coraz większym pośpiechu i nerwowości, a sytuacja ta odbija się negatywnie na osobach najbliższych generując konflikty. Scharakteryzuj zagadnienie konfliktu, wskaż na źródła, typy i funkcje konfliktów we współczesnym społeczeństwie. 58. Sytuacja konfliktowa jest sytuacją pozytywną dla osób biorących w niej udział. Scharakteryzuj zagadnienie konfliktu oraz wskaż na pozytywne strony konfliktu. 59. Sytuacja konfliktowa jest sytuacją negatywną dla osób biorących w niej udział. Scharakteryzuj zagadnienie konfliktu oraz wskaż na negatywne strony konfliktu. 60. Komunikacja werbalna jako element rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Dokonaj charakterystyki komunikacji z uwzględnieniem jej podziału. Wskaż cechy pozytywnej komunikacji. 61. Czy odczytywana niezgodność między komunikatem werbalnym a pozawerbalnym może wygenerować konflikt? Dokonaj charakterystyki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz uzasadnij konflikt wynikający z niespójności sygnałów werbalnych i pozawerbalnych. Finanse międzynarodowe 62. Proszę wyjaśnić proces globalizacji oraz wymienić jego pozytywne i negatywne strony 63. Proszę omówić rolę i znaczenie oraz cele Międzynarodowego Funduszu Walutowego 64. Jaka jest istota i cele unii walutowej Unii Europejskiej, proszę wymienić kryteria konwergencji 65. Co jest istotą i przyczyną obecnego kryzysu finansowego Świata? Podstawy logistyki 66. Omów pojęcia: logistyka, systemy logistyczne, multispedytor. 67. Omów formułę 4C.

11 68. Omów regułę 7R. 69. Omów podział logistyki ze względu na obszar zainteresowań. 70. Omów podział logistyki ze względu na zasięg oddziaływania. Ocena efektywności systemów logistycznych i ich optymalizacja 71. Łańcuch logistyczny. Podstawowe decyzje podejmowane w ramach tego łańcucha 72. Metody określania optymalnej partii zamawiania wyrobów/materiałów. Metoda EOQ 73. Modele optymalizacji tras transportowych. Modele badań operacyjnych 74. Scharakteryzuj jakościowe i ilościowe metody prognozowania 75. Scharakteryzuj nowoczesne komputerowe systemy zarządzania logistyką.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych Pytania na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015 Pytania z przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia niestacjonarne studia niestacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie. UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie

UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie. UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Scharakteryzuj podstawowe etapy zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Omów podstawowe modele polityki personalnej. 3. Zreferuj zasadnicze kwestie strategicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności.

Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności. Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności. 1. Przedstaw różne modele procesu podejmowania decyzji w zarządzaniu. Na wybranym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Integracja w Europie. 3. Jak funkcjonuje Unia Europejska.

Bardziej szczegółowo