2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Faza przygotowawcza (we współpracy z przedstawicielem Projektu SFoP):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Faza przygotowawcza (we współpracy z przedstawicielem Projektu SFoP):"

Transkrypt

1 Warszawa, 29 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SFOP/2014 [NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ZAPYTANIA OFERTOWEGO W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI.] I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa firmy: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ul. Jagiellońska 59, Warszawa NIP: , REGON: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja 48 odrębnych filmów informacyjno-promocyjnych (wraz z przygotowaniem scenariuszy) przedstawiających dobre praktyki dostosowujące MŚP do zarządzania firmą w warunkach zmiany gospodarczej. Materiał winien stanowić spójną całość oraz być w zgodzie z założeniami Projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą (SFoP). Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie nr 8.1.2, nr umowy: UDA-POKL / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Faza przygotowawcza (we współpracy z przedstawicielem Projektu SFoP): opracowanie koncepcji 48 filmów o długości 6-10 minut, stworzenie scenariuszy, storyboard (graficzna prezentacja scenariusza filmu lub animacji). 2.2 Nagranie (wymagania techniczne): materiały w jakości telewizyjnej HD z użyciem - minimum - kompresorów XDCAMHD 422 HQ lub PRORES 422 HQ, realizacja w terenie na minimum 3 kamery z użyciem STEADYCAMu oraz KRANU (minimum 3 metry) w celu pokazania większej dynamiki obrazka, czołówka oraz grafika 3D winna być wykonana z wykorzystaniem specyfiki osi/płaszczyzn XYZ w celu stworzenia obiektu przestrzennego, połączenie animacja z żywymi obrazami w spójną całość. Strona 1 z 13

2 2.3 Nagranie (elementy składowe): dedykowana czołówka i grafika (w tym zawierająca infografiki UE zgodne z wytycznymi), panorama Warszawy (z lotu ptaka 360 stopni), zdjęcia (setki) z użyciem wirtualnego studia (minimum 5 ruchomych teł), profesjonalne nagrania lektorskie, zdjęcia dokumentujące spotkania sieciujące (konferencje) Projektu SFoP, wywiady z przedsiębiorcami w terenie, elementy instruktażowe (fabularne, animacyjne, graficzne), oryginalna, skomponowana i nagrana na potrzeby Projektu SFoP muzyka. 2.4 Materiał (faza odbioru): przekazanie zamawiającemu 48 odrębnych filmów w formacie: FullHD, przekazanie zamawiającemu 48 odrębnych filmów w formacie: QTmov H.244 o strumieniu nie mniejszym niż 5000 kb/sek. 2.5 Rekrutacja uczestników filmów leży po stronie Zamawiającego. 2.6 Zamówienie obejmuje następujące usługi wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo [kod CPV ], produkcja filmów informacyjnych [kod CPV ] 2.7 Przedmiot zamówienia obejmuje produkcję 48 filmów informacyjno promocyjnych w roku 2014 (luty-wrzesień). 2.8 Dostarczenie filmów na nośnikach elektronicznych do siedziby Zamawiającego. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. III. WYMAGANIA KONIECZNE DO ZŁOŻENIA PRAWIDŁOWEJ OFERTY 1. Wymagania obligatoryjne: 1.1 Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmującej produkcję filmową w tym produkcję krótkich form informacyjno szkoleniowych i promocyjnych, 1.2 Portfolio (wykaz przykładowych realizacji). Strona 2 z 13

3 2. Wymagania dodatkowe (pożądane): 2.1 Doświadczenie związane z wykonywaniem pracy na rzecz mediów elektronicznych (produkcja), 2.2 Doświadczenie w realizacji filmów/materiałów multimedialnych dla biznesu (znajomość specyfiki przedsiębiorczości i zarządzania oraz marketingu). IV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA OFERENTÓW 1. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 1. zapytania ofertowego). 2. Wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Oferentami. V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna zawierać kompletnie wypełniony Formularz Oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 zapytania ofertowego. 2. Oferta cenowa powinna być złożona w polskiej walucie (PLN) wartość brutto. 3. W przypadku ofert składanych za pomocą poczty elektronicznej dokumenty należy zeskanować (przesłać w formacie pdf.). VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana: 1.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej (w postaci zeskanowanego dokumentu w formacie pdf.) na adres: lub 1.2 poczty poleconej (decyduje data wpływu) lub 1.3 za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) lub 1.4 dostarczona osobiście (decyduje data wpływu). Na adres: Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, Warszawa, pokój B/15; do dnia 13 lutego (czwartek) 2014 roku, do godziny 12:00. Strona 3 z 13

4 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Partnera Projektu: w zakładce Aktualności na: 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decydować będzie termin otrzymania oferty przez Zamawiającego (data rejestracji korespondencji przez Kancelarię Akademii Leona Koźmińskiego). VII. OCENA OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1.1 Kryterium: Cena (KC) maksymalnie 40 punktów. Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium: LLLLLLLLLLLL ppppppppppóww = cccccccc nnnnnnnnnnżssssssss oooooooooooo cccccccc bbbbbbbbbbbbbb oooooooooooo Kryterium: Doświadczenie (KD) maksymalnie 30 punktów. Metodyka wyliczania punktów za to kryterium: LLLLLLLLLLLL ppppppppppóww = pppppppppppp pppppppppppppppppp oooooooooooooooooooo nnaaaaaaaażssssss pprrrrrrrrrrrrrrrr ppuuuuuuuuuuuuuuuu Kryterium: Ocena portfolio (OP) - maksymalnie 30 punktów. Metodyka wyliczania punktów za to kryterium: LLLLLLLLLLLL ppppppppppóww = 1.4 Ocena końcowa = KC + KD + OP pppppppppppp pppppppppppppppppp oooooooooooooooooooo nnaaaaaaaażssssss pprrrrrrrrrrrrrrrr ppuuuuuuuuuuuuuuuu 30 Strona 4 z 13

5 2. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt, na którą będzie składała się suma punktów uzyskanych z kryteriów: 2.1 Ceny. 2.2 Doświadczenia: do 4 lat - 10 punktów, do 6 lat - 20 punktów, lat i więcej - 30 punktów. 2.3 Oceny portfolio: minimum 10 realizacji filmowych według dedykowanych scenariuszy - 10 punktów, doświadczenie związane z wykonywaniem pracy na rzecz mediów elektronicznych, do 3 lat - 5 punktów, powyżej 4 lat - 10 punktów Udokumentowana realizacja filmów z obszaru przedsiębiorczości, zarządzania czy marketingu, do 3 lat - 5 punktów, powyżej 4 lat - 10 punktów. 3. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o wszystkie kryteria. 4. Wybrane zostaną te oferty, które uzyskają największą ilość punktów. IX. PROCEDURA WYBORU OFERT 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14 lutego 2014, o godzinie 10: Z Oferentem, który uzyska najwyższy wynik punktowy zostaną przeprowadzone konsultacje potwierdzające gotowość Stron do realizacji niniejszego zadania. 3. W przypadku, gdy konsultacje, o których mowa w pkt. 2 nie doprowadzą do podpisania umowy zostanie zaproszony Oferent zajmujący kolejne miejsce na liście rankingowej. 4. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona. 5. W przypadku, gdy wszystkie oferty będą przewyższać zaplanowany budżet Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem z pierwszego miejsca listy rankingowej. 6. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone oferty otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci składając dodatkowe propozycje nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie bazowej. Strona 5 z 13

6 7. Przed zawarciem umowy Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z kilkoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia negocjacji. Przebieg negocjacji jest odnotowywany stosowną informacją w protokole. 8. Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 9. Zawarcie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 1 marca 2014 roku. Wzór umowy: załącznik nr 3. zapytania ofertowego. X. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Asystentka ds. sieciowanie przedsiębiorców: Aleksandra Pucek- Mioduszewska pod numerem telefonu: oraz adresem Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. XI. ZAŁĄCZNIKI Strona 6 z 13

7 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany (podpisana)* oświadczam, że nie jestem powiązany (powiązana)* osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Miejsce i data Podpis *niepotrzebne skreślić Strona 7 z 13

8 Załącznik 2 Imię i Nazwisko Formularz Oferty Ja, niżej podpisany (podpisana)* upoważniony (upoważniona)* do reprezentowania firmy w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe składam ofertę na produkcję 48 odrębnych filmów informacyjnopromocyjnych (wraz z przygotowaniem scenariuszy) przedstawiających dobre praktyki dostosowujące MŚP do zarządzania firmą w warunkach zmiany gospodarczej. Materiał będzie stanowił spójną całość a jego składowe będą w zgodzie z założeniami Projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą (SFoP) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie nr 8.1.2, nr umowy: UDA-POKL /11. Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam)* się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. Oczekiwane wynagrodzenie Ofertę składam na (PLN) brutto. ponumerowanych stronach. Załączniki: 1. Szczegółowa kalkulacja kosztów; 2. Doświadczenie; 3. Portfolio Inne: ; ; Miejsce i data Podpis *niepotrzebne skreślić Strona 8 z 13

9 Załącznik nr 3 UMOWA (projekt) NR../SFoP/2014 zawarta w dniu roku pomiędzy: AKADEMIĄ LEONA KOŹMIŃSKIEGO ul. Jagiellońska 59, Warszawa, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: a 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: produkcji 48 odrębnych filmów informacyjno-promocyjnych (wraz z przygotowaniem scenariuszy) przedstawiających dobre praktyki dostosowujące MŚP do zarządzania firmą w warunkach zmiany gospodarczej. Materiał należy przygotować tak, aby stanowił spójną całość a jego składowe były w zgodzie z założeniami Projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą (SFoP) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie nr 8.1.2, nr umowy: UDA-POKL / Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 2014 roku. do dnia 30 września 2014r. 3. W zakres usługi wchodzi: 1) Faza przygotowawcza (we współpracy z przedstawicielem Projektu SFoP): a. opracowanie koncepcji 48 filmów o długości 6-10 minut, b. stworzenie scenariuszy, c. storyboard (graficzna prezentacja scenariusza filmu lub animacji). 2) Nagranie (wymagania techniczne): a. materiały w jakości telewizyjnej HD z użyciem - minimum - kompresorów XDCAMHD 422 HQ lub PRORES 422 HQ, b. realizacja w terenie na minimum 3 kamery z użyciem STEADYCAMu oraz KRANU (minimum 3 metry) w celu pokazania większej dynamiki obrazka, Strona 9 z 13

10 c. czołówka oraz grafika 3D winna być wykonana z wykorzystaniem specyfiki osi/płaszczyzn XYZ w celu stworzenia obiektu przestrzennego, połączenie animacja z żywymi obrazami w spójną całość. 3) Nagranie (elementy składowe): a. dedykowana czołówka i grafika, b. panorama Warszawy (z lotu ptaka 360 stopni), c. zdjęcia (setki) z użyciem wirtualnego studia (minimum 5 ruchomych teł), d. profesjonalne nagrania lektorskie, e. zdjęcia dokumentujące spotkania sieciujące (konferencje) Projektu SFoP, f. wywiady z przedsiębiorcami w terenie, g. elementy instruktażowe (fabularne, animacyjne, graficzne), h. oryginalna, skomponowana i nagrana na potrzeby Projektu SFoP muzyka. 4) Materiał (faza odbioru): a. przekazanie zamawiającemu 48 odrębnych filmów w formacie: FullHD, b. przekazanie zamawiającemu 48 odrębnych filmów w formacie: QTmov H.244 o strumieniu nie mniejszym niż 5000 kb/sek. 5) Przedmiot zamówienia obejmuje produkcję 48 filmów informacyjno promocyjnych w roku 2014: a. 12 filmów do b. 12 filmów do c. 12 filmów do d. 12 filmów do 6) Dostarczenie filmów na nośnikach elektronicznych do siedziby Zamawiającego. 2 Umowa obejmuje następujące usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo [kod CPV ], 2) produkcja filmów informacyjnych [kod CPV ] Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę, o której mowa w 1 ust.3 pkt 1) w terminie do 20 dni roboczych od czasu podpisania umowy. Strona 10 z 13

11 2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przedmiot umowy w wersji edytowalnej. 3. Odbiór wykonanej pracy lub jej etapów dokonuje się komisyjnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron. Z odbioru pracy sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. 4. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę o zastrzeżeniach, co do otrzymanego produktu. Jeżeli Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o zastrzeżeniach w terminie 14 dni od dnia otrzymania Materiałów, uznaje się, że przedmiot umowy został wykonany bez zastrzeżeń Treść niniejszej umowy ma charakter poufny i nie może być udostępniana osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Przez czas trwania niniejszej umowy i po jej rozwiązaniu Wykonawca będzie traktował, jako poufne warunki współpracy i bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego nie wyjawi jakiejkolwiek trzeciej stronie informacji wynikających z niniejszej współpracy. 2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się tylko do sytuacji, gdy o informacje takie wystąpi upoważniony organ państwowy, którego kompetencje do takich działań wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5 Żadne prawa niniejszej umowy nie mogą być przeniesione w całości ani w części na osobę trzecią bez zgody stron. 6 Jeśli Zamawiający nie odebrał wyników pracy lub jej etapu w terminie 21 dni od ustalonego dnia odbioru, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół przekazania wyników pracy, który stanowić będzie podstawę do dokonania rozliczeń Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich związanych z przedmiotem umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia filmów wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem wprowadzenie do obrotu, użyczenia, 3) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych z ich wykorzystaniem, 4) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania filmów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych (Internet) i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, 5) przekazywania lub przesyłania zapisów filmów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, Strona 11 z 13

12 6) publiczne udostępnianie filmów, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych. 2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z przygotowanych materiałów multimedialnych (filmów), w zakresie wskazanym w ust. 1. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 3. Przejście praw autorskich do przedmiotu umowy nastąpi z momentem przekazania go Zamawiającemu. 8 Jako swoich przedstawicieli, upoważnionych do kontroli i przyjęcia przedmiotu umowy, Strony wyznaczają: 1) Zamawiający: Koordynator Projektu - Mariusz Łopaciński, 2) Wykonawca: 9 1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania pracy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2. Wynagrodzenie będzie płatne 1) do 2) do 3) do 4) do 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. będzie realizowane przez Zamawiającego na podstawie faktury przelewem na konto Wykonawcy nr, w terminie 14 dni od przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego W razie niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia postanowień umowy przez jedną ze Stron, drugiej Stronie przysługuje kara umowna w wysokości przewidzianej w ust. 2 i 3 bez względu na wysokość szkody. 2. W wypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności obciążających jedną ze Stron, drugiej Stronie przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy. 3. W razie nieterminowego wykonania przez Wykonawcę we właściwy sposób obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,7% za każdy dzień zwłoki. Strona 12 z 13

13 4. Ogólna suma kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przewyższać 20% wynagrodzenia za pracę W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 13 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wykonawca Zamawiający Strona 13 z 13

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu: Stargard Szczeciński, dnia 14.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 1. ZAMAWIAJĄCY Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 30.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Lean Manufacturing w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Poznań, 24.06.2014 r. American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.technologia-pracy.pl ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/BLZ dot. wykonania projektów graficznych publikacji w ramach projektu: Branżowi Liderzy Zmian

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/BLZ dot. wykonania projektów graficznych publikacji w ramach projektu: Branżowi Liderzy Zmian ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/BLZ dot. wykonania projektów graficznych publikacji w ramach projektu: Branżowi Liderzy Zmian 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822000-2 usługi składu 79822500-7 usługi

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań Tel. 32/ 3498 488 agata.danowska@chorzow.wsb.pl http://www.wsb.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD Szczecin, 29.09.2014 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD w związku z rozszerzającym się zakresem działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (zwana również PFP, Zamawiający lub

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo