System preselekcji wagowej pojazdów w ZDW Łódź. Sławomir DANIEK *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System preselekcji wagowej pojazdów w ZDW Łódź. Sławomir DANIEK *"

Transkrypt

1 System preselekcji wagowej pojazdów w ZDW Łódź Sławomir DANIEK * INTELIGENTNY SYSTEM PRESELEKCJI WAGOWEJ POJAZDÓW NA DROGACH ZDW ŁÓDŹ JAKO PRZYKŁAD ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OSŁONY METEOROLOGICZNEJ I ZARZĄDZANIA RUCHEM SMART Spis treści 1. WPROWADZENIE ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU Ogólna charakterystyka systemu System informatyczny Lokalizacja punktów pomiarowych Stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów Stacje monitorowania ruchu OPROGRAMOWANIE Strona Raporty Program ITSViewer PODSUMOWANIE Literatura * TRAX elektronik, Kraków 1

2 S. Daniek 1. WPROWADZENIE Rozwój sieci dróg oraz wzrost natężenia ruchu prowadzi do degradacji infrastruktury drogowej oraz obniżenia poziomu bezpieczeństwa jazdy. Jedną z głównych przyczyn znacznego skrócenia okresu użytkowania nawierzchni dróg jest przekraczanie dopuszczalnych wartości nacisków poszczególnych osi pojazdów ciężarowych. Pomimo coraz większej świadomości kierowców o ich negatywnym wpływie na jakość nawierzchni, nadal zdarzają się przypadki łamania przepisów dotyczących przeciążania pojazdów. Wymusza to poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu ochronę dróg przed niszczeniem. Jednym z nich są inteligentne systemy preselekcji wagowej mające na celu wykrywanie pojazdów przekraczających dopuszczalne naciski osi oraz dopuszczalną masę. Szczegółowe informacje o takich pojazdach przekazywane do służb odpowiedzialnych za kontrole dają możliwość wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do kierujących poprzez eliminację z ruchu tych pojazdów, nakładanie kar finansowych oraz podejmowania działań prewencyjnych w stosunku do właścicieli firm transportowych. (ZDW Łódź, 2010) Analiza danych pozyskiwanych przez system preselekcji wagowej ze szczegółowymi informacjami o natężeniu i strukturze ruchu na poszczególnych odcinkach dróg oraz bieżąca obserwacja ruchu pozwala m.in. na: monitorowanie rozpływów ruchu z podziałem na ruch lokalny i tranzytowy, modelowanie i optymalizację ruchu, wprowadzanie ograniczeń w ruchu i zalecanych tras przejazdu, weryfikację wprowadzanych zmian w organizacji ruchu, określanie czasu eksploatacji i planowanie remontów infrastruktury drogowej, wyznaczanie miejsc wymagających wzmożonej kontroli, lokalizację pojazdów poszukiwanych. 2. ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU 2.1. Ogólna charakterystyka systemu Opisywany system preselekcji wagowej pojazdów i monitoringu ruchu został wykonany w 2011 r. przez firmę TRAX elektronik przy współpracy firmy CAT Traffic dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Kontrakt realizowany był pod nazwą Inteligentne systemy transportu - monitorowanie obciążenia dróg" w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich. Cały projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. System preselekcji wagowej jest jednym z przykładów zastosowania, opracowanego przez firmę TRAX elektronik, zintegrowanego systemu osłony meteorologicznej oraz monitorowania i zarządzania ruchem SMART (Smart Meteorological And Road Traffic System). Obecnie jest to największy tego typu system w Polsce. Składa się z 25 punktów pomiarowych, z których 8 to stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów, a 17 stacje monitorowania ruchu oraz z 2 punktów szczegółowej kontroli pojazdów. Stacje pomiarowe transmitują dane w sposób automatyczny do centrum zarządzającego, obsługiwanego przez 4 serwery, które znajdują się w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Do łączności wykorzystano bardzo popularny w tego typu systemach sposób transmisji oparty o telefonię komórkową w standardzie GPRS System informatyczny Do obsługi wszystkich punktów pomiarowych stworzono dedykowany system komputerowy. Z punktu widzenia informatycznego można go podzielić na następujące elementy warstwy (TRAX elektronik, 2010): 2

3 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź zdalne punkty pomiarowe (stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów, stacje monitorowania ruchu drogowego), warstwa komunikacyjna zapewnia łączność pomiędzy systemem centralnym a punktami zdalnymi (serwer WEB, serwer VIDEO), warstwa danych zapewnia odbiór, dekodowanie i przechowywanie danych pomiarowych i obrazów z kamer (serwer TRAFFIC), warstwa aplikacyjna zapewnia analizę danych pomiarowych i obrazów z kamer, ich opracowywanie, prognozowanie oraz prezentację (serwer WEB, serwer TRAFFIC, serwer VIDEO), warstwa wizualizacji udostępnia dane zebrane w warstwach niższych osobom uprawnionym (serwer WEB, serwer VIDEO), stacje operatorskie komputery do zdalnej obsługi systemu, mobilne punkty dostępowe komputery przenośne do wizualizacji danych. Rysunek 2.1. Wzajemne powiązania pomiędzy elementami systemu Do obsługi całego systemu zaprojektowano dedykowane centrum zarządzające zainstalowane w serwerowni znajdującej się w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. System informatyczny obsługują w sumie 4 serwery (TRAX elektronik, 2010): Serwer TRAFFIC - odpowiedzialny za odbiór danych ze zdalnych punktów pomiarowych oraz ich przetwarzanie i archiwizację. Dane te mogą być następnie pobierane przez programy wykorzystujące je do dalszych obliczeń lub udostępniane w formie wizualnej przez serwer WEB. W celu zabezpieczenia przed utratą danych zainstalowano redundantny serwer TRAFFIC pracujący równolegle z pierwszym. Serwer WEB - przeznaczony do udostępniania danych multimedialnych za pośrednictwem protokołu HTTP. Wyposażony jest w możliwość dynamicznego 3

4 S. Daniek generowania zawartości wykorzystując dane zawarte w bazie danych. Serwer ten odpowiada także za nadzór i utrzymywanie łączności z punktami zdalnymi, wykrywanie awarii połączeń, odnawianie tej łączności oraz przełączanie się w razie potrzeby na łączność alternatywną. Serwer VIDEO - przeznaczony do zbierania i przetwarzania danych pochodzących z kamer monitorujących. Umożliwia rejestrację obrazu z kamer, wyświetlanie podglądu na żywo, archiwizację i katalogowanie obrazów. Serwery WEB i TRAFFIC pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Linux (dystrybucja Debian), natomiast serwer VIDEO Microsoft Windows Server. Podstawową jednostką sterowania pracą systemu jest stacja operatorska. Jest to komputer pracujący pod bezpośrednim nadzorem operatora ruchu, wyświetlający w czasie rzeczywistym informacje zbierane w bazie danych i generowane przez programy pracujące na serwerze WEB. Rysunek 2.2. Rozmieszczenie serwerów wraz z ich połączeniami sieciowymi 2.3. Lokalizacja punktów pomiarowych Nadrzędnym celem budowy systemu była ochrona dróg województwa łódzkiego przed niszczeniem wywołanym ruchem kołowym pojazdów. Mając to na uwadze punkty pomiarowe przeznaczone do ważenia w ruchu wyznaczono na odcinkach dróg obciążonych największym ruchem pojazdów ciężarowych oraz w miejscach gdzie można się spodziewać wzrostu natężenia ruchu, np. w okolicach centrów logistycznych, zakładów przemysłowych czy większych budów. Punkty pomiarowe monitorowania ruchu zlokalizowano m.in. na trasach przejazdu pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi, w miejscach częstych wypadków i kolizji oraz w punktach, w których kierujący zazwyczaj niestosują się do przepisów ruchu drogowego. Punkty te pokrywają się z miejscami wyznaczonymi dla Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) lub znajdują w bezpośrednim ich sąsiedztwie. W celu zminimalizowania błędów pomiarowych oraz umożliwienia poprawnego funkcjonowania systemu ważenia, dany odcinek drogi musi spełniać określone wymagania. Zaleca się montaż punktów pomiarowych w miejscach charakteryzujących się (CAT Traffic, 2010): co najmniej 100 m odcinkiem drogi przed stanowiskiem pomiarowym oraz 30 m za stanowiskiem o następujących parametrach: - prostoliniowy o promieniu większym od 1,5 km, 4

5 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź - płaski ze stałym pochyleniem podłużnym i poprzecznym poniżej 2%, - poprawnie wykonana i dobrym stanie technicznym nawierzchnia drogi (bez widocznych spękań i uszkodzeń, z możliwymi koleinami o głębokości mniejszej niż 5 mm), - najlepiej betonowa nawierzchnia o grubości min 10 cm lub wykonana z płyt, w odległości co najmniej 100 m od przewodów trakcyjnych, z dala od czynników zmieniających strukturę nawierzchni (m.in. przepusty, mosty, kanały, przejścia podziemne, zmiany materiału nawierzchni). Nie we wszystkich miejscach wytypowanych do pomiaru nacisku osi na drogach województwa łódzkiego, stan nawierzchni spełniał powyższe wymagania. Wymusiło to konieczność wykonania przy niektórych stanowiskach pomiarowych odpowiednio długich odcinków najazdowych i zjazdowych wykonanych z nawierzchni betonowych. Rysunek 2.3. Lokalizacje stacji pomiarowych Punkty szczegółowej kontroli pojazdów zlokalizowano w miejscowościach Uniejów i Biała Rawska. Na drogach dojazdowych do tych punktów w odległości kilku kilometrów wykonano stacje preselekcyjnego ważenia. Taka odległość pozwala na bezproblemowe przygotowanie się odpowiednich służb do ewentualnego zatrzymania pojazdu wykrytego przez system preselekcji w celu przeprowadzenia dodatkowej kontroli. 5

6 S. Daniek Punkty pomiarowe zostały zainstalowane na drogach wojewódzkich nr 473, 481, 483, 484, 485, 702, 703, 708, 710, 713, 714, 715, 716, 725, 726. Ich dokładne lokalizacje wraz z nazwami miejscowości zobrazowano na mapie przedstawionej na rysunku Stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów W ramach budowy systemu wykonano 8 stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów (rysunek 2.4), z których dwie wykonują pomiary ważenia niezależnie dla obydwóch kierunków ruchu. Każda ze stacji wyposażona jest w: wagę dynamiczną, zestaw pętli indukcyjnych, kamerę do rozpoznawania numerów rejestracyjnych ANPR, kamerę poglądową CCTV. Dla stacji wykonujących ważenie dla dwóch kierunków ruchu zainstalowano po dwa zestawy powyższych urządzeń, natomiast w pozostałych dla kierunku ruchu, na którym nie wykonuje się ważenia zainstalowano: zestaw pętli indukcyjnych, kamerę do rozpoznawania numerów rejestracyjnych ANPR, kamerę poglądową CCTV. Rysunek 2.4. Stacja preselekcyjnego ważenia pojazdów 6

7 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Rysunek 2.5. Płyta ważąca z zestawem pętli indukcyjnych W stacjach preselekcyjnego ważenia zastosowano po dwie tensometryczne płyty ważące (DAW100 firmy PAT Traffic - rysunek 2.5) umieszczone w rzędzie. Tego typu wagi należą do najdokładniejszych i najtrwalszych na rynku. Umożliwiają one pomiary nacisków poszczególnych osi oraz masy całkowitej pojazdów będących w ruchu tzw. system VIM (wiegh-in-motion). Równolegle z płytami ważącymi zainstalowano zestawy pętli indukcyjnych co umożliwiło również pomiary prędkości, długości, liczby osi oraz odstępów pomiędzy pojazdami. Dodatkowo wykonywana jest klasyfikacja pojazdów za względu na 8 typów zgodnie ze specyfikacją COST 323. Przejazd każdego pojazdu dokumentowany jest ponadto zdjęciem poglądowym z kamery CCTV oraz zapisem numeru rejestracyjnego oraz numeru tablicy ADR z kamer ANPR. Wykorzystane kamery ANPR działające w paśmie podczerwieni, umożliwiają niezawodne rozpoznawanie numerów rejestracyjnych wszystkich państw europejskich. W przypadku kierunków ruchu, w których nie są wykonywane ważenia, zastosowano zestawy dwóch pętli indukcyjnych umożliwiające pomiary kierunku ruchu, prędkości, długości, liczby osi oraz klasyfikację na 6 typów pojazdów, zgodnie ze specyfikacją EUR 6. Wykaz stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów przedstawia tabela 2.1. Tabela 2.1. Wykaz stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów Lp Miejscowość Powiat Gmina Nr punktu GPR Nr Pikietaż drogi [km] Ilość kier. ważenia 1 Brzeziny Poddębicki Uniejów Malenie Poddębicki Poddębice Kolonia Niesułków Zgierski Stryków Buków Tomaszowski Rokociny Komorów Tomaszowski Tomaszów Ujazd Tomaszowski Ujazd Wólka Lesiewska Rawski Biała Rawska Wola Chojnata Rawski Biała Rawska

8 2.5. Stacje monitorowania ruchu S. Daniek Poza stacjami ważenia pojazdów, zainstalowano 17 stacji monitorowania ruchu (rysunek 2.6 i 2,7), które wyposażone są w: radarowe czujniki pomiaru prędkości, kamery do rozpoznawania numerów rejestracyjnych ANPR, kamery poglądowe CCTV. Rysunek 2.6. Bramownice z urządzeniami pomiarowymi Rysunek 2.7. Budowa stacji monitorowania ruchu 8

9 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Stacje monitorowania ruchu mają za zadanie rejestrowanie pojedynczych pojazdów z pomiarem ich prędkości, długości, liczby osi oraz odległości od pojazdu poprzedzającego. Ponadto stacje wykrywają kierunek ruchu oraz klasyfikują pojazdy na 6 klas. Dodatkowo każdy pojazd udokumentowany jest zdjęciem z kamery CCTV oraz zapisem numeru rejestracyjnego z kamery ANPR. Wszystkie pomiary wykonywane są niezależnie dla każdego z dwóch kierunków ruchu. Dzięki zastosowaniu czujników radarowych uniknięto konieczności ingerencji w strukturę nawierzchni wszystkie urządzenia zainstalowane są na konstrukcji bramowej ponad drogą. Spis stacji monitorowania ruchu przedstawia tabela 2.2. Tabela 2.2. Wykaz stacji monitoringu ruchu Lp Miejscowość Powiat Gmina Nr Nr punktu drogi GPR Pikietaż [km] 1 Rogóźno Łaski Widława Masłowice Wieluński Wieluń Bogumiłowice Pajęczański Sulmierzyce Zelów Bełchatowski Zelów Huta Dłutowska Pabianicki Dłutów Krzyszkowice Łęczycki Piątek Wilczkowice Łęczycki Łęczyca Chruślin Łowicki Bielawy Modlna Zgierski Ozorków Lutomiersk Pabianicki Lutomiersk Szadek Zduńskowolski Szadek Kwasków Sieradzki Błaszki Brójce Łódzki Wschodni Brójce Bogdanka Brzeziński Brzeziny Moszczenica Piotrkowski Moszczenica Wale Tomaszowski Czerniewice Wąglany Opoczyński Białaczów OPROGRAMOWANIE 3.1. Strona WWW Specjalistyczne oprogramowanie do administrowania danymi daje możliwość podglądu danych rejestrowanych przez system, obrazów z kamer oraz tworzenia statystyk i raportów. Oprogramowanie to wyposażono w interfejs www, dzięki czemu nie ma konieczności instalowania dedykowanych aplikacji na komputerach docelowych, a podgląd danych można uzyskać z dowolnego komputera z dostępem do Internetu po uprzednim zalogowaniu. Strona główna (rysunek 8.1) przedstawia mapę wektorową opartą o usługę Google Maps z zaznaczonymi lokalizacjami punktów pomiarowych oraz listy stacji pogrupowane według typu (preselekcyjne ważenie pojazdów, monitorowanie ruchu). 9

10 S. Daniek Rysunek 3.1. Strona główna Jednym ze sposobów prezentacji danych pomiarowych są tabele zbiorcze (rysunki 3.2 i 3.3). Dla stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów przedstawiają one następujące parametry: lokalizacja stacji z kierunkiem ruchu, całkowita ilość pojazdów, ilość pojazdów przekraczających zadane parametry (prędkość, nacisk osi, masa całkowita), średnia i maksymalna prędkość pojazdów, średnia i maksymalna długość pojazdów, średnia i maksymalna masa pojazdów. Rysunek 3.2. Tabela zbiorcza stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów 10

11 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Dla stacji monitorowania ruchu oraz dla kierunków ruchu, na których nie są wykonywane ważenia, w przypadku stacji preselekcyjnego ważenia, dostępne są poniższe parametry: lokalizacja stacji z kierunkiem ruchu, całkowita ilość pojazdów, ilość pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość, średnia i maksymalna prędkość pojazdów, średnia i maksymalna długość pojazdów. Wszystkie powyższe dane prezentowane są dla wybranego przedziału czasu (od 5 minut do 24 godzin) z dowolnego okresu (dane archiwalne). Rysunek 3.3. Tabela zbiorcza stacji monitorowania ruchu Tabelaryczne zestawienia danych z konkretnej stacji przedstawiają dodatkowo ilości pojazdów w 10 km/h przedziałach prędkości. Dla stacji preselekcyjnego ważenia (rysunek 3.4) wszystkie dane klasyfikowane są ze względu na 8 typów pojazdu zgodnie ze specyfikacją COST 323, tj. samochody: osobowe, dostawcze, 11

12 S. Daniek osobowe z przyczepą, ciężarowe, ciężarowe z przyczepą, ciężarowe z naczepą, autobusy, motocykle, pozostałe (niezakwalifikowane do żadnych z powyższych). Rysunek 3.4. Tabela pomiarów dla stacji monitorowania ruchu Rysunek 3.5. Tabela pomiarów dla stacji monitorowania ruchu W przypadku stacji monitorowania ruchu (rysunek 3.5) dane pomiarowe klasyfikowane są dla 6 typów pojazdów: osobowe, 12

13 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź osobowe z przyczepą i małe ciężarowe, ciężarowe i autobusy, ciężarowe z przyczepą lub naczepą, niesklasyfikowane. Interfejs umożliwia wizualizację danych na kilku różnego typu wykresach (liniowy, słupkowy, udział procentowy) dla wielu mierzonych parametrów. Przykładowe wykresy przedstawiono na rysunkach 3.6 i 3.7. Rysunek 3.6. Wykres całkowitej ilości pojazdów z rozbiciem na poszczególne grupy Rysunek 3.7. Wykres ilości pojazdów dla danego przedziału prędkości Strona umożliwia również tworzenie dziennych lub miesięcznych zestawień archiwalnych danych dla wybranych typów pomiarów. Zestawienie tworzone jest w postaci tabeli z możliwością wydrukowania lub eksportu do formatu MS Excel, Word i innych. Wszystkie stacje pomiarowe wyposażone są w kolorowe kamery CCTV (po 2 na każdą stację) do monitoringu wybranych fragmentów dróg oraz poruszających się pojazdów. Strona internetowa umożliwia podgląd obrazów rejestrowanych przez wszystkie kamery. System zapisuje obrazy z częstotliwością 5-minutową oraz dodatkowo w przypadku zarejestrowania przekroczenia przepisów ruchu przez przejeżdżający pojazd. Obrazy z kamer prezentowane mogą być na bieżąco - ostatnio zarejestrowane (rysunek 3.6) lub w zestawieniach archiwalnych (rysunek 3.7). 13

14 S. Daniek Rysunek 3.8. Obrazy z kamer poglądowych 14 Rysunek 3.9. Archiwum obrazów z kamer poglądowych

15 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź W celach statystycznych system umożliwia zapis indywidualnych danych i parametrów wszystkich przejeżdżających przez punkty pomiarowe pojazdów. Do najistotniejszych można zaliczyć: data i czas zarejestrowania, typ i opis pojazdu, prędkość, długość, ilość osi, masa całkowita, nacisk poszczególnych osi, odstęp od pojazdu poprzedzającego. Dla pojazdów przekraczających ustalone przepisami ruchu drogowego limity rejestrowane są również: procentowe przekroczenie masy całkowitej, procentowe przekroczenie nacisku osi, przekroczenie prędkości, jazda pod prąd, numer rejestracyjny, numer tablicy ADR. Rysunek Interfejs do tworzenia raportów i przeszukiwania bazy danych Strona posiada wiele opcji filtrujących i sortujących zawartość w celu łatwego przeszukiwania bazy danych (rysunek 3.10). Dzięki temu można szybko znaleźć listę pojazdów o zdefiniowanych przez użytkownika parametrach. Baza zawiera również listę pojazdów będących na wyposażeniu ZDW, policji i innych służb oraz pojazdów z tzw. czarnej listy. Dzięki temu 15

16 S. Daniek można pozyskać m.in. informacje o pojazdach nagminnie łamiących przepisy czy samochodach poszukiwanych. Przykładowe tabele z listami pojazdów przekraczających dopuszczalne parametry przedstawiono na rysunkach 3.11 i 3.13, natomiast okna ze szczegółowymi danymi wybranych pojazdów na rysunkach 3.12 i Rysunek Tabela z listą pojazdów przeciążonych 16 Rysunek Dane pojazdu przeciążonego

17 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Rysunek Tabela z listą pojazdów przekraczających prędkość Rysunek Dane pojazdu przekraczającego prędkość 17

18 3.2. Raporty S. Daniek W celu ułatwienia analizy ruchu drogowego system umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów i statystyk, które dostarczają szczegółowych informacji o strukturze ruchu. Przykładowe raporty zawierają m.in. informacje o: liczbie pojazdów przekraczających zadane parametry (przeciążenie, prędkość, nacisk osi) dla określonych lokalizacji w konkretnych godzinach dniach tygodnia lub kolejnych dniach miesiąca (rysunki 3.15 i 3.16), pojazdach nagminnie łamiących przepisy z podaniem rodzaju przewinienia, miejsc najczęstszego występowania oraz ilości i czasów zarejestrowania (rysunki 3.17 i 3.18). Analiza tych danych może posłużyć m.in do wyznaczania tras przejazdu samochodów przeciążonych, lokalizowania pojazdów poszukiwanych, wykrywania pojazdów nagminnie łamiących przepisy. Rysunek Raport z liczbą pojazdów przeciążonych w zależności od godziny i dnia tygodnia 18

19 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Rysunek Raport z liczbą pojazdów przeciążonych Rysunek Fragment raportu miesięcznego dla recydywistów (pojazdy przeciążone) 19

20 S. Daniek Rysunek Fragment raportu miesięcznego dla recydywistów (prędkość > 100 km/h) 3.3. Program ITSViewer W ramach budowy systemu stworzono także specjalistyczne oprogramowanie ITSViewer, instalowane na komputerach mobilnych z łącznością internetową. Oprogramowanie to ma za zadanie wykrywanie i identyfikację pojazdów przeciążonych, tworzenie odpowiednich alertów oraz informowanie na bieżąco o pojawieniu się w danym punkcie pomiarowym pojazdu przekraczającego określone parametry. Dzięki rozpoznawaniu typu pojazdu system generuje nie tylko alerty o przekroczonej masie całkowitej dopuszczalnej na danym odcinku drogi, ale również alerty o przeciążeniach wynikających z dozwolonych obciążeń dla danego typu pojazdu. To samo dotyczy maksymalnych prędkości dostosowanych do rodzaju poruszającego się pojazdu. Wyposażone w urządzenia przenośne służby upoważnione do kontroli (policja, Inspekcja Transportu Drogowego) mają ułatwione zadanie dzięki możliwości poglądu w czasie rzeczywistym danych dotyczących takich pojazdów, szybką ich identyfikację w terenie w niedalekiej odległości od punktu preselekcyjnego i skierowanie do najbliższego punktu szczegółowej kontroli w celu przeprowadzenia dodatkowych pomiarów za pomocą legalizowanych urządzeń przenośnych. Przykładowe okna programu ITSViewer przedstawiają rysunki od 3.19 do

21 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Rysunek Program ITSViewer okno konfiguracyjne Rysunek Program ITSViewer tabela z ostatnio zarejestrowanymi pojazdami 21

22 S. Daniek Rysunek Program ITSViewer zdjęcia pojazdów przekraczających prędkość 4. PODSUMOWANIE Modularna budowa i łatwość konfiguracji systemu SMART jakim jest system preselekcji wagowej na drogach województwa łódzkiego, daje duże możliwości w zakresie rozbudowy i zwiększenia jego funkcjonalności. Obecnie planowane jest rozszerzenie możliwości systemu m.in. o określanie czasu przejazdu na wybranych odcinków dróg oraz obliczanie średniej prędkości. Będzie to zrealizowane na podstawie zapisów numerów rejestracyjnych pojazdów oraz czasu minięcia danego punktu pomiarowego. Istnieje także możliwość doposażenia stacji pomiarowych np. o czujniki parametrów meteorologicznych czy tablice zmiennej treści. Wszystkie te zabiegi mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po drogach, a także przekładać się będą w dalszej perspektywie na wymierne oszczędności finansowe. Literatura CAT Traffic Sp. z o.o.: Koncepcja i wytyczne budowy stacji ważenia pojazdów w ruchu, Poznań 2010 TRAX elektronik Sp.J.: Dokumentacja wykonawcza infrastruktury informatycznej: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich w Łodzi, Kraków 2010 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Inteligentne systemy transportu monitorowanie obciążenia dróg, Łódź

Sławomir Daniek TRAX elektronik. Sesja nr 3. Detekcja pojazdów i badania ruchu cz. II

Sławomir Daniek TRAX elektronik. Sesja nr 3. Detekcja pojazdów i badania ruchu cz. II Inteligentny System Preselekcji Wagowej Pojazdów na drogach ZDW Łódź jako przykład Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem "SMART" Sławomir Daniek TRAX elektronik Sesja nr 3.

Bardziej szczegółowo

Centrum Zarządzania Ruchem Stryków. Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo

Centrum Zarządzania Ruchem Stryków. Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo Centrum Zarządzania Ruchem Stryków Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo Autostrada A2 Konin - Stryków km 258.200 km 361.200 System Zarządzania Ruchem Znaki oraz tablice zmiennej treści (VMS, LCS)

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Monitoring dróg ERGO może stanowić centralną bazą informacji o stanie infrastruktury drogowej oraz o warunkach komunikacyjnych panujących na drogach, dostępną dla pracowników zarządców

Bardziej szczegółowo

Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania

Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Mgr inż. Michał Karkowski II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej WSPÓLNA REALIZACJA

Dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej WSPÓLNA REALIZACJA Dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej WSPÓLNA REALIZACJA 1. Konstrukcja wsporcza ze znakiem VMS, skanerem 3D, stacją pogodową, kamera ANPR, kamera poglądowa,

Bardziej szczegółowo

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Leszek Sekulski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 Zadania zrealizowane GDDKiA na sieci dróg krajowych zaimplementowała:

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego POLSKI KONGRES DROGOWY II Lubelskie Forum Drogowe 2-3 marca 1971 Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego dr inż. Tadeusz Suwara Transprojekt-Warszawa Sp.

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS Jerzy Roman Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-2020 w odniesieniu do funkcjonowania ITS III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE OLSZTYN, 25-27 WRZEŚNIA 2016 Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Pojazdy przeciążone na polskich drogach

Pojazdy przeciążone na polskich drogach Pojazdy przeciążone na polskich drogach DAWID RYŚ Politechnika Gdańska dawid.rys@wilis.pg.gda.pl W ramach prac nad aktualizacją Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, zespół

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Piotr Olszewski Politechnika Warszawska Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie ITS Polska

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ITS- Inteligentne systemy transportowe. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

ITS- Inteligentne systemy transportowe. Komisja Transportu Związku Miast Polskich ITS- Inteligentne systemy transportowe Komisja Transportu Związku Miast Polskich ITS Łódź w liczbach 234 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną podłączone do sytemu 81 kamer CCTV 9 tablic VMS (mobilna informacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej SYSTEM SMOK MODUŁ LOKALIZACJI MODUŁ MAPOWY MODUŁ MONITOROWANIA ZABUDOWY MODUŁ IDENTYFIKACJI KIEROWCY MODUŁ TERMINALA PDA MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU MODUŁ KONTROLI PALIWA ELEKTRONICZNA KARTA DROGOWA MODUŁ

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Na wykresach 1-7 znajdują się udziały poszczególnych kategorii ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 r. Z wykresu 1 wynika,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km²

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Powierzchnia: 855,18 km² Ludność: ok. 166 tys Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Drogi: ok. 2000 km Drogi: krajowe: 123 km; wojewódzkie: 70 km; powiatowe: 460 km; gminne: 1350 km 23.04.2015 r. Wakaty -

Bardziej szczegółowo

System rejestracji, nadzoru wjazdu i pobytu pojazdów. na terenach przemysłowych

System rejestracji, nadzoru wjazdu i pobytu pojazdów. na terenach przemysłowych System rejestracji, nadzoru wjazdu i pobytu pojazdów na terenach przemysłowych 1. Wstęp Prezentujemy rozwiązanie TraxSystem, przeznaczone do wsparcia kontroli nad wjazdami i pobytem pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2015 Województwo łódzkie Powiat Egzamin pisemny Przedmiot matura w nowej formule bełchatowski Biologia

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego. Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Inspekcja Transportu Drogowego. Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Inspekcja Transportu Drogowego Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Oznakowane pojazdy ITD Wyposażenie inspektorów INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

Nowatorskie rozwiązania ITS w Systemach Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na przykładzie dedykowanego oprogramowania serwerowego SMART

Nowatorskie rozwiązania ITS w Systemach Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na przykładzie dedykowanego oprogramowania serwerowego SMART Nowatorskie rozwiązania ITS w Systemach Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na przykładzie dedykowanego oprogramowania serwerowego SMART SMART SMART (Smart Meteorological And Road Traffic System)

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro Opis działania Przetworniki drgań, wibracji i prędkości obrotowej są montowane i dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx,

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

Skala zjawiska przekraczania dopuszczalnych norm drogowych - zestawienie statystyk z wybranych, preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów w ruchu

Skala zjawiska przekraczania dopuszczalnych norm drogowych - zestawienie statystyk z wybranych, preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów w ruchu Skala zjawiska przekraczania dopuszczalnych norm drogowych - zestawienie statystyk z wybranych, preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów w ruchu Paweł Piwowarczyk APM Bielsko Biała dr inż. Artur Ryguła

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m)

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m) P e t r o C o n s u l t i n g s. c. 8 6-3 0 0 G r u d z i ą d z, u l. M a k o w a 1 6 t e l. / f a x : 5 6 4 6 2 2 6 2 2 w w w. p e t r o c o n s u l t i n g. p l e - m a i l : b i u r o @ p e t r o c

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju SPRINT integratorem systemów ITS Trójmiasto Bydgoszcz Olsztyn System ITS w Bydgoszczy System ITS w Olsztynie System ITS w Łódź Sterowanie ruchem w tunelu

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 Cechy zintegrowanej platformy zarządzania

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Trochę historii: (tej starszej ) 2002-2005 powstanie

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego zaproszenia do złożenia oferty (BZP.272.2.50.2016) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pomiary natężenia ruchu drogowego w 2016 roku na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 7 Narzędzie do raportowania i monitorowania postępu prac diagnostycznych Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE ODCINKA KONIN - STRYKÓW AUTOSTRADY A2

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE ODCINKA KONIN - STRYKÓW AUTOSTRADY A2 INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE ODCINKA KONIN - STRYKÓW AUTOSTRADY A2 Dr hab. inż., prof. Pol.Śl., Andrzej W. Mitas Politechnika Śląska - Wydział Transportu Katedra Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wstęp Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w okresie od dnia 22.12.2014r. do 17 grudnia 2015r. istniejących preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów w ruchu, w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania w Warszawie Ruchem w Warszawie opracował: Krzysztof Chojecki Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, kandydatów na członka ZOŁ ZNP, proponowanej liczby

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa pliku Tom 6 Opis oprogramowania, Część 2 Generator danych

Bardziej szczegółowo

Emapa Transport+ Opis produktu

Emapa Transport+ Opis produktu - Emapa Transport+ Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Moduły funkcjonalne... 3 3. Zasoby mapowe... 4 4. Porównaj i wybierz... 5 5. Przykładowe

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym Inteligentny System Transportu Inteligentny System Transportu Zastosowanie Przeznaczenie System WASKO IST jest przeznaczony dla aglomeracji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS.

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS. System Satelitarnej Rejestracji Trasy GPS6600 TXD GPS jest systemem umożliwiającym lokalizację pojazdów, korzystając z konstelacji satelitów GPS. Rejestrator GPS 6600 TXD zapisuje w pamięci, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Zbigniew Rusak Waldemar Rokicki Nośniki biletów stosowane w Polsce bilety papierowe bilety z paskiem magnetycznym karty elektroniczne

Bardziej szczegółowo

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW F.U.GROM Grzegorz M. Chmielewski 82-300 Elbląg ul. 3 Maja 7b/5 NIP 578 164 04 34 www.flota.grom.info.pl grom@adres.pl SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 ( Wybrane aspekty innowacji funkcjonalnych ) Nowoczesny interfejs systemu Interfejs systemu KOMAX 2.0 opracowano z zamysłem maksymalnego uproszczenia obsługi wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-Wibro. System monitoringu i diagnostyki drgań

Karta produktu. EH-Wibro. System monitoringu i diagnostyki drgań Karta produktu OPIS DZIAŁANIA Przetworniki drgań, wibracji i prędkości obrotowej są montowane i dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx, które analizują dane z przetworników

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM. Inteligentny System Transportu

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM. Inteligentny System Transportu ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM Inteligentny System Transportu Siedziba spółki Gliwice ul. Berbeckiego Nas sprawdził czas WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych.

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Pierwsza w Europie ocena nośności sieci drogowej ugięciomierzem laserowym TSD

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Pierwsza w Europie ocena nośności sieci drogowej ugięciomierzem laserowym TSD Pierwsza w Europie ocena nośności sieci drogowej ugięciomierzem laserowym TSD Jacek Sudyka ugięciomierz laserowy Traffic Speed Deflectometer finlandia w Instytucie od 2011 niemcy szwecja dania Zasada pomiaru

Bardziej szczegółowo

ZDALNY MONITORING ZBIORNIKÓW PALIW przez INTERNET. PetroManager MP-NET

ZDALNY MONITORING ZBIORNIKÓW PALIW przez INTERNET. PetroManager MP-NET P e t r o C o n s u l t i n g s. c. P. C h m i e l e c k i, S. K o b y l i ń s k i, A. S z y m a ń s k i 8 6-3 0 0 G r u d z i ą d z, u l. M a k o w a 1 6 t e l. / f a x : 5 6 4 6 2 2 6 2 2 w w w. p e

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS GREEN CONTROL Monitorowanie pojazdów on-line Combo Green Control Zarządzanie flotami pojazdów Funkcjonalność Dostęp do parametrów pojazdu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

drogowym ważny element polityki samorządowej

drogowym ważny element polityki samorządowej Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ważny element polityki samorządowej Marek kbąkowski k Bezpieczeństwo obywatela w polityce rządu centralnego i samorządów Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI POJAZDÓW DO CELÓW POPRAWY BRD

WYKORZYSTANIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI POJAZDÓW DO CELÓW POPRAWY BRD WYKORZYSTANIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI POJAZDÓW DO CELÓW POPRAWY BRD Michał Karkowski Instytut Badawczy Dróg i Mostów SYSTEM KOMPLEKSOWEJ IDENTYFIKACJI POJAZDÓW - ISKIP ISKIP to uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Sidus Novum, KBBS 2015, Marcin Nowakowski

AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Sidus Novum, KBBS 2015, Marcin Nowakowski AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej Sidus Novum, KBBS 2015, 18.03.2015 Marcin Nowakowski AEL monitoring zużycia energii elektrycznej Ciągły monitoring zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Województwo Małopolskie kontynuując swoje działania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 1. Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu

Bardziej szczegółowo

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ 7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ System baz danych i prezentacji informacji PMŚ stanowi zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo