System preselekcji wagowej pojazdów w ZDW Łódź. Sławomir DANIEK *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System preselekcji wagowej pojazdów w ZDW Łódź. Sławomir DANIEK *"

Transkrypt

1 System preselekcji wagowej pojazdów w ZDW Łódź Sławomir DANIEK * INTELIGENTNY SYSTEM PRESELEKCJI WAGOWEJ POJAZDÓW NA DROGACH ZDW ŁÓDŹ JAKO PRZYKŁAD ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OSŁONY METEOROLOGICZNEJ I ZARZĄDZANIA RUCHEM SMART Spis treści 1. WPROWADZENIE ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU Ogólna charakterystyka systemu System informatyczny Lokalizacja punktów pomiarowych Stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów Stacje monitorowania ruchu OPROGRAMOWANIE Strona Raporty Program ITSViewer PODSUMOWANIE Literatura * TRAX elektronik, Kraków 1

2 S. Daniek 1. WPROWADZENIE Rozwój sieci dróg oraz wzrost natężenia ruchu prowadzi do degradacji infrastruktury drogowej oraz obniżenia poziomu bezpieczeństwa jazdy. Jedną z głównych przyczyn znacznego skrócenia okresu użytkowania nawierzchni dróg jest przekraczanie dopuszczalnych wartości nacisków poszczególnych osi pojazdów ciężarowych. Pomimo coraz większej świadomości kierowców o ich negatywnym wpływie na jakość nawierzchni, nadal zdarzają się przypadki łamania przepisów dotyczących przeciążania pojazdów. Wymusza to poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu ochronę dróg przed niszczeniem. Jednym z nich są inteligentne systemy preselekcji wagowej mające na celu wykrywanie pojazdów przekraczających dopuszczalne naciski osi oraz dopuszczalną masę. Szczegółowe informacje o takich pojazdach przekazywane do służb odpowiedzialnych za kontrole dają możliwość wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do kierujących poprzez eliminację z ruchu tych pojazdów, nakładanie kar finansowych oraz podejmowania działań prewencyjnych w stosunku do właścicieli firm transportowych. (ZDW Łódź, 2010) Analiza danych pozyskiwanych przez system preselekcji wagowej ze szczegółowymi informacjami o natężeniu i strukturze ruchu na poszczególnych odcinkach dróg oraz bieżąca obserwacja ruchu pozwala m.in. na: monitorowanie rozpływów ruchu z podziałem na ruch lokalny i tranzytowy, modelowanie i optymalizację ruchu, wprowadzanie ograniczeń w ruchu i zalecanych tras przejazdu, weryfikację wprowadzanych zmian w organizacji ruchu, określanie czasu eksploatacji i planowanie remontów infrastruktury drogowej, wyznaczanie miejsc wymagających wzmożonej kontroli, lokalizację pojazdów poszukiwanych. 2. ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU 2.1. Ogólna charakterystyka systemu Opisywany system preselekcji wagowej pojazdów i monitoringu ruchu został wykonany w 2011 r. przez firmę TRAX elektronik przy współpracy firmy CAT Traffic dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Kontrakt realizowany był pod nazwą Inteligentne systemy transportu - monitorowanie obciążenia dróg" w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich. Cały projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. System preselekcji wagowej jest jednym z przykładów zastosowania, opracowanego przez firmę TRAX elektronik, zintegrowanego systemu osłony meteorologicznej oraz monitorowania i zarządzania ruchem SMART (Smart Meteorological And Road Traffic System). Obecnie jest to największy tego typu system w Polsce. Składa się z 25 punktów pomiarowych, z których 8 to stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów, a 17 stacje monitorowania ruchu oraz z 2 punktów szczegółowej kontroli pojazdów. Stacje pomiarowe transmitują dane w sposób automatyczny do centrum zarządzającego, obsługiwanego przez 4 serwery, które znajdują się w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Do łączności wykorzystano bardzo popularny w tego typu systemach sposób transmisji oparty o telefonię komórkową w standardzie GPRS System informatyczny Do obsługi wszystkich punktów pomiarowych stworzono dedykowany system komputerowy. Z punktu widzenia informatycznego można go podzielić na następujące elementy warstwy (TRAX elektronik, 2010): 2

3 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź zdalne punkty pomiarowe (stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów, stacje monitorowania ruchu drogowego), warstwa komunikacyjna zapewnia łączność pomiędzy systemem centralnym a punktami zdalnymi (serwer WEB, serwer VIDEO), warstwa danych zapewnia odbiór, dekodowanie i przechowywanie danych pomiarowych i obrazów z kamer (serwer TRAFFIC), warstwa aplikacyjna zapewnia analizę danych pomiarowych i obrazów z kamer, ich opracowywanie, prognozowanie oraz prezentację (serwer WEB, serwer TRAFFIC, serwer VIDEO), warstwa wizualizacji udostępnia dane zebrane w warstwach niższych osobom uprawnionym (serwer WEB, serwer VIDEO), stacje operatorskie komputery do zdalnej obsługi systemu, mobilne punkty dostępowe komputery przenośne do wizualizacji danych. Rysunek 2.1. Wzajemne powiązania pomiędzy elementami systemu Do obsługi całego systemu zaprojektowano dedykowane centrum zarządzające zainstalowane w serwerowni znajdującej się w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. System informatyczny obsługują w sumie 4 serwery (TRAX elektronik, 2010): Serwer TRAFFIC - odpowiedzialny za odbiór danych ze zdalnych punktów pomiarowych oraz ich przetwarzanie i archiwizację. Dane te mogą być następnie pobierane przez programy wykorzystujące je do dalszych obliczeń lub udostępniane w formie wizualnej przez serwer WEB. W celu zabezpieczenia przed utratą danych zainstalowano redundantny serwer TRAFFIC pracujący równolegle z pierwszym. Serwer WEB - przeznaczony do udostępniania danych multimedialnych za pośrednictwem protokołu HTTP. Wyposażony jest w możliwość dynamicznego 3

4 S. Daniek generowania zawartości wykorzystując dane zawarte w bazie danych. Serwer ten odpowiada także za nadzór i utrzymywanie łączności z punktami zdalnymi, wykrywanie awarii połączeń, odnawianie tej łączności oraz przełączanie się w razie potrzeby na łączność alternatywną. Serwer VIDEO - przeznaczony do zbierania i przetwarzania danych pochodzących z kamer monitorujących. Umożliwia rejestrację obrazu z kamer, wyświetlanie podglądu na żywo, archiwizację i katalogowanie obrazów. Serwery WEB i TRAFFIC pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Linux (dystrybucja Debian), natomiast serwer VIDEO Microsoft Windows Server. Podstawową jednostką sterowania pracą systemu jest stacja operatorska. Jest to komputer pracujący pod bezpośrednim nadzorem operatora ruchu, wyświetlający w czasie rzeczywistym informacje zbierane w bazie danych i generowane przez programy pracujące na serwerze WEB. Rysunek 2.2. Rozmieszczenie serwerów wraz z ich połączeniami sieciowymi 2.3. Lokalizacja punktów pomiarowych Nadrzędnym celem budowy systemu była ochrona dróg województwa łódzkiego przed niszczeniem wywołanym ruchem kołowym pojazdów. Mając to na uwadze punkty pomiarowe przeznaczone do ważenia w ruchu wyznaczono na odcinkach dróg obciążonych największym ruchem pojazdów ciężarowych oraz w miejscach gdzie można się spodziewać wzrostu natężenia ruchu, np. w okolicach centrów logistycznych, zakładów przemysłowych czy większych budów. Punkty pomiarowe monitorowania ruchu zlokalizowano m.in. na trasach przejazdu pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi, w miejscach częstych wypadków i kolizji oraz w punktach, w których kierujący zazwyczaj niestosują się do przepisów ruchu drogowego. Punkty te pokrywają się z miejscami wyznaczonymi dla Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) lub znajdują w bezpośrednim ich sąsiedztwie. W celu zminimalizowania błędów pomiarowych oraz umożliwienia poprawnego funkcjonowania systemu ważenia, dany odcinek drogi musi spełniać określone wymagania. Zaleca się montaż punktów pomiarowych w miejscach charakteryzujących się (CAT Traffic, 2010): co najmniej 100 m odcinkiem drogi przed stanowiskiem pomiarowym oraz 30 m za stanowiskiem o następujących parametrach: - prostoliniowy o promieniu większym od 1,5 km, 4

5 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź - płaski ze stałym pochyleniem podłużnym i poprzecznym poniżej 2%, - poprawnie wykonana i dobrym stanie technicznym nawierzchnia drogi (bez widocznych spękań i uszkodzeń, z możliwymi koleinami o głębokości mniejszej niż 5 mm), - najlepiej betonowa nawierzchnia o grubości min 10 cm lub wykonana z płyt, w odległości co najmniej 100 m od przewodów trakcyjnych, z dala od czynników zmieniających strukturę nawierzchni (m.in. przepusty, mosty, kanały, przejścia podziemne, zmiany materiału nawierzchni). Nie we wszystkich miejscach wytypowanych do pomiaru nacisku osi na drogach województwa łódzkiego, stan nawierzchni spełniał powyższe wymagania. Wymusiło to konieczność wykonania przy niektórych stanowiskach pomiarowych odpowiednio długich odcinków najazdowych i zjazdowych wykonanych z nawierzchni betonowych. Rysunek 2.3. Lokalizacje stacji pomiarowych Punkty szczegółowej kontroli pojazdów zlokalizowano w miejscowościach Uniejów i Biała Rawska. Na drogach dojazdowych do tych punktów w odległości kilku kilometrów wykonano stacje preselekcyjnego ważenia. Taka odległość pozwala na bezproblemowe przygotowanie się odpowiednich służb do ewentualnego zatrzymania pojazdu wykrytego przez system preselekcji w celu przeprowadzenia dodatkowej kontroli. 5

6 S. Daniek Punkty pomiarowe zostały zainstalowane na drogach wojewódzkich nr 473, 481, 483, 484, 485, 702, 703, 708, 710, 713, 714, 715, 716, 725, 726. Ich dokładne lokalizacje wraz z nazwami miejscowości zobrazowano na mapie przedstawionej na rysunku Stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów W ramach budowy systemu wykonano 8 stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów (rysunek 2.4), z których dwie wykonują pomiary ważenia niezależnie dla obydwóch kierunków ruchu. Każda ze stacji wyposażona jest w: wagę dynamiczną, zestaw pętli indukcyjnych, kamerę do rozpoznawania numerów rejestracyjnych ANPR, kamerę poglądową CCTV. Dla stacji wykonujących ważenie dla dwóch kierunków ruchu zainstalowano po dwa zestawy powyższych urządzeń, natomiast w pozostałych dla kierunku ruchu, na którym nie wykonuje się ważenia zainstalowano: zestaw pętli indukcyjnych, kamerę do rozpoznawania numerów rejestracyjnych ANPR, kamerę poglądową CCTV. Rysunek 2.4. Stacja preselekcyjnego ważenia pojazdów 6

7 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Rysunek 2.5. Płyta ważąca z zestawem pętli indukcyjnych W stacjach preselekcyjnego ważenia zastosowano po dwie tensometryczne płyty ważące (DAW100 firmy PAT Traffic - rysunek 2.5) umieszczone w rzędzie. Tego typu wagi należą do najdokładniejszych i najtrwalszych na rynku. Umożliwiają one pomiary nacisków poszczególnych osi oraz masy całkowitej pojazdów będących w ruchu tzw. system VIM (wiegh-in-motion). Równolegle z płytami ważącymi zainstalowano zestawy pętli indukcyjnych co umożliwiło również pomiary prędkości, długości, liczby osi oraz odstępów pomiędzy pojazdami. Dodatkowo wykonywana jest klasyfikacja pojazdów za względu na 8 typów zgodnie ze specyfikacją COST 323. Przejazd każdego pojazdu dokumentowany jest ponadto zdjęciem poglądowym z kamery CCTV oraz zapisem numeru rejestracyjnego oraz numeru tablicy ADR z kamer ANPR. Wykorzystane kamery ANPR działające w paśmie podczerwieni, umożliwiają niezawodne rozpoznawanie numerów rejestracyjnych wszystkich państw europejskich. W przypadku kierunków ruchu, w których nie są wykonywane ważenia, zastosowano zestawy dwóch pętli indukcyjnych umożliwiające pomiary kierunku ruchu, prędkości, długości, liczby osi oraz klasyfikację na 6 typów pojazdów, zgodnie ze specyfikacją EUR 6. Wykaz stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów przedstawia tabela 2.1. Tabela 2.1. Wykaz stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów Lp Miejscowość Powiat Gmina Nr punktu GPR Nr Pikietaż drogi [km] Ilość kier. ważenia 1 Brzeziny Poddębicki Uniejów Malenie Poddębicki Poddębice Kolonia Niesułków Zgierski Stryków Buków Tomaszowski Rokociny Komorów Tomaszowski Tomaszów Ujazd Tomaszowski Ujazd Wólka Lesiewska Rawski Biała Rawska Wola Chojnata Rawski Biała Rawska

8 2.5. Stacje monitorowania ruchu S. Daniek Poza stacjami ważenia pojazdów, zainstalowano 17 stacji monitorowania ruchu (rysunek 2.6 i 2,7), które wyposażone są w: radarowe czujniki pomiaru prędkości, kamery do rozpoznawania numerów rejestracyjnych ANPR, kamery poglądowe CCTV. Rysunek 2.6. Bramownice z urządzeniami pomiarowymi Rysunek 2.7. Budowa stacji monitorowania ruchu 8

9 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Stacje monitorowania ruchu mają za zadanie rejestrowanie pojedynczych pojazdów z pomiarem ich prędkości, długości, liczby osi oraz odległości od pojazdu poprzedzającego. Ponadto stacje wykrywają kierunek ruchu oraz klasyfikują pojazdy na 6 klas. Dodatkowo każdy pojazd udokumentowany jest zdjęciem z kamery CCTV oraz zapisem numeru rejestracyjnego z kamery ANPR. Wszystkie pomiary wykonywane są niezależnie dla każdego z dwóch kierunków ruchu. Dzięki zastosowaniu czujników radarowych uniknięto konieczności ingerencji w strukturę nawierzchni wszystkie urządzenia zainstalowane są na konstrukcji bramowej ponad drogą. Spis stacji monitorowania ruchu przedstawia tabela 2.2. Tabela 2.2. Wykaz stacji monitoringu ruchu Lp Miejscowość Powiat Gmina Nr Nr punktu drogi GPR Pikietaż [km] 1 Rogóźno Łaski Widława Masłowice Wieluński Wieluń Bogumiłowice Pajęczański Sulmierzyce Zelów Bełchatowski Zelów Huta Dłutowska Pabianicki Dłutów Krzyszkowice Łęczycki Piątek Wilczkowice Łęczycki Łęczyca Chruślin Łowicki Bielawy Modlna Zgierski Ozorków Lutomiersk Pabianicki Lutomiersk Szadek Zduńskowolski Szadek Kwasków Sieradzki Błaszki Brójce Łódzki Wschodni Brójce Bogdanka Brzeziński Brzeziny Moszczenica Piotrkowski Moszczenica Wale Tomaszowski Czerniewice Wąglany Opoczyński Białaczów OPROGRAMOWANIE 3.1. Strona WWW Specjalistyczne oprogramowanie do administrowania danymi daje możliwość podglądu danych rejestrowanych przez system, obrazów z kamer oraz tworzenia statystyk i raportów. Oprogramowanie to wyposażono w interfejs www, dzięki czemu nie ma konieczności instalowania dedykowanych aplikacji na komputerach docelowych, a podgląd danych można uzyskać z dowolnego komputera z dostępem do Internetu po uprzednim zalogowaniu. Strona główna (rysunek 8.1) przedstawia mapę wektorową opartą o usługę Google Maps z zaznaczonymi lokalizacjami punktów pomiarowych oraz listy stacji pogrupowane według typu (preselekcyjne ważenie pojazdów, monitorowanie ruchu). 9

10 S. Daniek Rysunek 3.1. Strona główna Jednym ze sposobów prezentacji danych pomiarowych są tabele zbiorcze (rysunki 3.2 i 3.3). Dla stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów przedstawiają one następujące parametry: lokalizacja stacji z kierunkiem ruchu, całkowita ilość pojazdów, ilość pojazdów przekraczających zadane parametry (prędkość, nacisk osi, masa całkowita), średnia i maksymalna prędkość pojazdów, średnia i maksymalna długość pojazdów, średnia i maksymalna masa pojazdów. Rysunek 3.2. Tabela zbiorcza stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów 10

11 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Dla stacji monitorowania ruchu oraz dla kierunków ruchu, na których nie są wykonywane ważenia, w przypadku stacji preselekcyjnego ważenia, dostępne są poniższe parametry: lokalizacja stacji z kierunkiem ruchu, całkowita ilość pojazdów, ilość pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość, średnia i maksymalna prędkość pojazdów, średnia i maksymalna długość pojazdów. Wszystkie powyższe dane prezentowane są dla wybranego przedziału czasu (od 5 minut do 24 godzin) z dowolnego okresu (dane archiwalne). Rysunek 3.3. Tabela zbiorcza stacji monitorowania ruchu Tabelaryczne zestawienia danych z konkretnej stacji przedstawiają dodatkowo ilości pojazdów w 10 km/h przedziałach prędkości. Dla stacji preselekcyjnego ważenia (rysunek 3.4) wszystkie dane klasyfikowane są ze względu na 8 typów pojazdu zgodnie ze specyfikacją COST 323, tj. samochody: osobowe, dostawcze, 11

12 S. Daniek osobowe z przyczepą, ciężarowe, ciężarowe z przyczepą, ciężarowe z naczepą, autobusy, motocykle, pozostałe (niezakwalifikowane do żadnych z powyższych). Rysunek 3.4. Tabela pomiarów dla stacji monitorowania ruchu Rysunek 3.5. Tabela pomiarów dla stacji monitorowania ruchu W przypadku stacji monitorowania ruchu (rysunek 3.5) dane pomiarowe klasyfikowane są dla 6 typów pojazdów: osobowe, 12

13 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź osobowe z przyczepą i małe ciężarowe, ciężarowe i autobusy, ciężarowe z przyczepą lub naczepą, niesklasyfikowane. Interfejs umożliwia wizualizację danych na kilku różnego typu wykresach (liniowy, słupkowy, udział procentowy) dla wielu mierzonych parametrów. Przykładowe wykresy przedstawiono na rysunkach 3.6 i 3.7. Rysunek 3.6. Wykres całkowitej ilości pojazdów z rozbiciem na poszczególne grupy Rysunek 3.7. Wykres ilości pojazdów dla danego przedziału prędkości Strona umożliwia również tworzenie dziennych lub miesięcznych zestawień archiwalnych danych dla wybranych typów pomiarów. Zestawienie tworzone jest w postaci tabeli z możliwością wydrukowania lub eksportu do formatu MS Excel, Word i innych. Wszystkie stacje pomiarowe wyposażone są w kolorowe kamery CCTV (po 2 na każdą stację) do monitoringu wybranych fragmentów dróg oraz poruszających się pojazdów. Strona internetowa umożliwia podgląd obrazów rejestrowanych przez wszystkie kamery. System zapisuje obrazy z częstotliwością 5-minutową oraz dodatkowo w przypadku zarejestrowania przekroczenia przepisów ruchu przez przejeżdżający pojazd. Obrazy z kamer prezentowane mogą być na bieżąco - ostatnio zarejestrowane (rysunek 3.6) lub w zestawieniach archiwalnych (rysunek 3.7). 13

14 S. Daniek Rysunek 3.8. Obrazy z kamer poglądowych 14 Rysunek 3.9. Archiwum obrazów z kamer poglądowych

15 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź W celach statystycznych system umożliwia zapis indywidualnych danych i parametrów wszystkich przejeżdżających przez punkty pomiarowe pojazdów. Do najistotniejszych można zaliczyć: data i czas zarejestrowania, typ i opis pojazdu, prędkość, długość, ilość osi, masa całkowita, nacisk poszczególnych osi, odstęp od pojazdu poprzedzającego. Dla pojazdów przekraczających ustalone przepisami ruchu drogowego limity rejestrowane są również: procentowe przekroczenie masy całkowitej, procentowe przekroczenie nacisku osi, przekroczenie prędkości, jazda pod prąd, numer rejestracyjny, numer tablicy ADR. Rysunek Interfejs do tworzenia raportów i przeszukiwania bazy danych Strona posiada wiele opcji filtrujących i sortujących zawartość w celu łatwego przeszukiwania bazy danych (rysunek 3.10). Dzięki temu można szybko znaleźć listę pojazdów o zdefiniowanych przez użytkownika parametrach. Baza zawiera również listę pojazdów będących na wyposażeniu ZDW, policji i innych służb oraz pojazdów z tzw. czarnej listy. Dzięki temu 15

16 S. Daniek można pozyskać m.in. informacje o pojazdach nagminnie łamiących przepisy czy samochodach poszukiwanych. Przykładowe tabele z listami pojazdów przekraczających dopuszczalne parametry przedstawiono na rysunkach 3.11 i 3.13, natomiast okna ze szczegółowymi danymi wybranych pojazdów na rysunkach 3.12 i Rysunek Tabela z listą pojazdów przeciążonych 16 Rysunek Dane pojazdu przeciążonego

17 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Rysunek Tabela z listą pojazdów przekraczających prędkość Rysunek Dane pojazdu przekraczającego prędkość 17

18 3.2. Raporty S. Daniek W celu ułatwienia analizy ruchu drogowego system umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów i statystyk, które dostarczają szczegółowych informacji o strukturze ruchu. Przykładowe raporty zawierają m.in. informacje o: liczbie pojazdów przekraczających zadane parametry (przeciążenie, prędkość, nacisk osi) dla określonych lokalizacji w konkretnych godzinach dniach tygodnia lub kolejnych dniach miesiąca (rysunki 3.15 i 3.16), pojazdach nagminnie łamiących przepisy z podaniem rodzaju przewinienia, miejsc najczęstszego występowania oraz ilości i czasów zarejestrowania (rysunki 3.17 i 3.18). Analiza tych danych może posłużyć m.in do wyznaczania tras przejazdu samochodów przeciążonych, lokalizowania pojazdów poszukiwanych, wykrywania pojazdów nagminnie łamiących przepisy. Rysunek Raport z liczbą pojazdów przeciążonych w zależności od godziny i dnia tygodnia 18

19 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Rysunek Raport z liczbą pojazdów przeciążonych Rysunek Fragment raportu miesięcznego dla recydywistów (pojazdy przeciążone) 19

20 S. Daniek Rysunek Fragment raportu miesięcznego dla recydywistów (prędkość > 100 km/h) 3.3. Program ITSViewer W ramach budowy systemu stworzono także specjalistyczne oprogramowanie ITSViewer, instalowane na komputerach mobilnych z łącznością internetową. Oprogramowanie to ma za zadanie wykrywanie i identyfikację pojazdów przeciążonych, tworzenie odpowiednich alertów oraz informowanie na bieżąco o pojawieniu się w danym punkcie pomiarowym pojazdu przekraczającego określone parametry. Dzięki rozpoznawaniu typu pojazdu system generuje nie tylko alerty o przekroczonej masie całkowitej dopuszczalnej na danym odcinku drogi, ale również alerty o przeciążeniach wynikających z dozwolonych obciążeń dla danego typu pojazdu. To samo dotyczy maksymalnych prędkości dostosowanych do rodzaju poruszającego się pojazdu. Wyposażone w urządzenia przenośne służby upoważnione do kontroli (policja, Inspekcja Transportu Drogowego) mają ułatwione zadanie dzięki możliwości poglądu w czasie rzeczywistym danych dotyczących takich pojazdów, szybką ich identyfikację w terenie w niedalekiej odległości od punktu preselekcyjnego i skierowanie do najbliższego punktu szczegółowej kontroli w celu przeprowadzenia dodatkowych pomiarów za pomocą legalizowanych urządzeń przenośnych. Przykładowe okna programu ITSViewer przedstawiają rysunki od 3.19 do

21 System Preselekcji Wagowej Pojazdów w ZDW Łódź Rysunek Program ITSViewer okno konfiguracyjne Rysunek Program ITSViewer tabela z ostatnio zarejestrowanymi pojazdami 21

22 S. Daniek Rysunek Program ITSViewer zdjęcia pojazdów przekraczających prędkość 4. PODSUMOWANIE Modularna budowa i łatwość konfiguracji systemu SMART jakim jest system preselekcji wagowej na drogach województwa łódzkiego, daje duże możliwości w zakresie rozbudowy i zwiększenia jego funkcjonalności. Obecnie planowane jest rozszerzenie możliwości systemu m.in. o określanie czasu przejazdu na wybranych odcinków dróg oraz obliczanie średniej prędkości. Będzie to zrealizowane na podstawie zapisów numerów rejestracyjnych pojazdów oraz czasu minięcia danego punktu pomiarowego. Istnieje także możliwość doposażenia stacji pomiarowych np. o czujniki parametrów meteorologicznych czy tablice zmiennej treści. Wszystkie te zabiegi mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po drogach, a także przekładać się będą w dalszej perspektywie na wymierne oszczędności finansowe. Literatura CAT Traffic Sp. z o.o.: Koncepcja i wytyczne budowy stacji ważenia pojazdów w ruchu, Poznań 2010 TRAX elektronik Sp.J.: Dokumentacja wykonawcza infrastruktury informatycznej: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich w Łodzi, Kraków 2010 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Inteligentne systemy transportu monitorowanie obciążenia dróg, Łódź

NeuroCar Vehicle Identification_PL_2

NeuroCar Vehicle Identification_PL_2 NeuroCar Vehicle Identification_PL_2 Wrocław Copyright 1992-2014 Neurosoft Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub powielanie dokumentu w jakiejkolwiek formie bez zgody Neurosoft jest

Bardziej szczegółowo

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu ITS INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu Opis Przedmiotu Zamówienia Tekst uwzględniający odpowiedzi do pytań złożonych przez Wykonawców Uwzględnia odpowiedzi od nr 1 do 556 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA Adres dla korespondencji: ul. Jagielly 4/4, 10 127 OLSZTYN PRACOWNIA PROJEKTOWA: ul.stare Miasto 22, 10-027 OLSZTYN Tel: 89/535-15-48, 89/522-90-41; fax : 89/535-00-78

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji w transporcie wewnętrznym / drogowym INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce Stanisław Gaca Kazimierz Jamroz TRAFIK Gdańsk Krzysztof Ząbczyk SIGNALCO Kraków System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce 1. Wprowadzenie Wdrażaniu różnego rodzaju środków poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP... Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PUNKTU 3.3 OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

ANEKS DO PUNKTU 3.3 OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis treści: ANEKS DO PUNKTU 3.3 OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANO- 1. Podstawy opracowania... 3 2. Wstęp... 3 2.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 3. Opis ogólny systemu... 5 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Systemu 112

Koncepcja Systemu 112 RZECZPOSPOLITA POLSKA Koncepcja Systemu 112 Warszawa, wrzesień 2007 r. Treść 1. WSTĘP...3 2. DEFINICJE POJĘĆ...4 3. REALIZACJA INWESTYCJI...7 3.1 ZASADY FINANSOWANIA...8 3.2 SZACUNKOWE KOSZTY...9 4. FUNKCJONALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 76 Gdańsk - Słupsk - Gdynia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2 2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SOSN 2 3. STAN TECHNICZNY NAWIERZCHNI NA KONIEC 2003 ROKU 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2 2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SOSN 2 3. STAN TECHNICZNY NAWIERZCHNI NA KONIEC 2003 ROKU 6 Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2003 roku WARSZAWA LUTY 2004 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2 2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SOSN 2 2.1. Parametry systemu oceny stanu nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Mateusz Kleinert Szymon

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR Część I Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańsk, październik 2007 Egz.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce

Opis Przedmiotu Zamówienia. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Z a ł ą c z n i k n r 1 S IW Z Sprawa nr ZDW-DI-3-271- /13 Opis Przedmiotu Zamówienia Autor: Patryk Zakrzewski Kierownik projektu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 2012/13r. 1 1. Wstęp. Województwo Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG Wersja 2.11.0.2 Data: 11.03.2010 Historia ważniejszych zmian Wersja Data Komentarz 1.2 04.02.2004 Pierwsze wydanie, projekt, układ LG 1.5 29.04.2004 Uzupełnienie o raport

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: WYKONANIE I DOSTAWĘ CYFROWEGO KOMPONENTU ŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA CYFROWEGO DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Nowatorskie rozwiązania ITS w Systemach Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na przykładzie dedykowanego oprogramowania serwerowego SMART

Nowatorskie rozwiązania ITS w Systemach Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na przykładzie dedykowanego oprogramowania serwerowego SMART Nowatorskie rozwiązania ITS w Systemach Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na przykładzie dedykowanego oprogramowania serwerowego SMART SMART SMART (Smart Meteorological And Road Traffic System)

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 47 65, Warszawa 2011 monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PaWeł PIotr CzaPSkI Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BILET METROPOLITALNY

SYSTEM BILET METROPOLITALNY ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SYSTEM BILET METROPOLITALNY DLA BYDGOSKO TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp.... 4 2. Główne założenia i wymagania dla Systemu

Bardziej szczegółowo