C++ Builder. Programowanie komputerów. C++ Builder: OOP. C++ Builder: EDP. C++ Builder: EDP. C++ Builder: EDP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C++ Builder. Programowanie komputerów. C++ Builder: OOP. C++ Builder: EDP. C++ Builder: EDP. C++ Builder: EDP"

Transkrypt

1 Programowanie komputerów Programowanie w środowisku Borland C++ Builder C++ Builder Trzy filary: OOP programowanie obiektowe RAD szybkie tworzenie interfejsu GUI EDP programowanie sterowane zdarzeniami C++ Builder: OOP C++ Builder: EDP VCL biblioteka komponentów Gotowe komponenty (przyciski, pola edycyjne pola wyboru, listy, menu, paski narzędzi, okna dialogowe itd.) Stabilne działanie Znane użytkownikom Wyposażone w liczne właściwości, metody oraz zdarzenia, ułatwiające tworzenie aplikacji Aplikacja konsolowa: int a, b, c; 1 2 cout << "Podaj liczby" cin >> a cin >> b; c = a + b; cout << b; Kolejność zdarzeń określona przez programistę -użytkownik jest "odpytywany" C++ Builder: EDP Aplikacja "okienkowa" (z GUI): 2 C++ Builder: EDP uruchomienie programu oczekiwanie na zdarzenia filtracja zdarzeń typowe dział. komponentów ew. zmiana wyglądu Użytkownik wybiera kolejność Program jest "rozproszony" obsługa zdarzeń zwolnienie zasobów "nietypowe" dział. komponentów, zadania "dodatkowe" obsługa zdarzeń

2 C++ Builder: EDP C++ Builder: EDP Rodzaje zdarzeń: Mysz: OnMouseDown, OnMouseUp, OnMouseMove Klawiatura: OnKeyDown, OnKeyUp API/VCL: OnCreate, OnShow, OnResize, OnEnter, OnExit, OnCloseQuery, OnClose, OnPaint Sekwencje zdarzeń OnMouseMove-OnMouseDown-OnMouseUp-OnClick OnKeyDown-OnKeyUp-OnKeyPress OnKeyDown-OnKeyUp-OnClick Jakie zdarzenia musi obsługiwać program? Które zdarzenia nie są obsługiwane przez komponenty? C++ Builder: RAD Nowe typy zmiennych komponenty Rozszerzenie standardu języka ANSI C++: bool typ zmiennych logicznych AnsiString typ do zapisu łańcuchów tekstowych, zastępujący tablice znaków zdarzenia właściwości Typ bool Typ bool Typ bool typ tzw. zmiennych "boolowskich" (tj. logicznych), przyjmujących wartości "true" (prawda) lub "false" (fałsz) Zamiennie można też używać wartości 1 i 0 Przypisanie wartości: bool p, q, r; p = (x>y) && (x!=z); q = false; // lub: q = 0; r = true; // lub: r = 1; Wykorzystanie w wyrażeniach if (p)... // zamiast: if (p==true)... if (!q)... // zamiast: if (q==false)...

3 Typ AnsiString Typ AnsiString Typ AnsiString (lub w skrócie String) umożliwia wygodne manipulowanie łańcuchami znaków. Posiada szereg operatorów, a w tym przypisania (=), dodawania (+) oraz relacji (<, ==, >) Posiada szereg metod, a w tym: ToInt(), ToDouble() zamiana łańcucha tekst. na liczbę, w notacji całkowitej lub zmiennoprzecinkowej, IsEmpty() sprawdza, czy łańcuch jest pusty Przypisanie wartości: double x=3.15; String a, b, c; a = "Dowolny tekst"; b = x; c = String() + "Wynik: " + x; Zamiana na liczbę: double y; y = b.todouble() Relacje if (a==b && c.isempty())... Name Nazwa, pod jaką komponent jest widziany w programie; formalnie komponenty są deklarowane jako wskaźniki będące elementami składowymi formularza Domyślnie: NazwaKlasy + numer, np. Button1, Label2 itp. Można zmienić obowiązują zwykłe zasady dla identyfikatorów; przydatne zwłaszcza, gdy komponentów jest więcej, np. SpeedButton17 zmieniamy na BtnSaveFile Caption Podpis nieedytowalny tekst, widoczny na komponencie; Znak "&" powoduje, że następna litera jest podkreślona i stanowi skrót klawiaturowy, np.: &Start Start (reaguje na [Alt] + s) Text Tekst wpisany przez użytkownika edytowalny Są to właściwości typu AnsiString Visible Komponent widoczny (tak/nie) Enabled Komponent dostępny (tak/nie) Hint Treść podpowiedzi w dymku (AnsiString) ShowHint Czy podpowiedź ma być wyświetlana (bool) Są to właściwości typu bool (logicznego):

4 Font cechy czcionki, której używa komponent: - Name krój (np. Bookman Old Style ) - Size rozmiar w punktach - Color kolor (np. clred, clblue itd.) - Style pogrubienie (fsbold), kursywa (fsitalic) Color kolor tła (można używać stałych clred, clblue, clgreen,...) Właściwości można modyfikować: w inspektorze obiektów (właściwości na moment uruchomienia programu) programowo Edit1->Text = ""; Button1->Enabled = false; Właściwości można odczytywać int e = Button1->Enabled; if (!Label2->Visible) Labe1->Visible = true; Komponenty Komponenty Label - etykieta statyczny tekst, opisuje inne komponenty; może aktywować wybrany komponent Edit pole edycyjne do wczytywania i wyświetlania danych właściwości: -Caption tekst wyświetlany przez etykietę - FocusControl komponent aktywowany p. etykietę - Alignment wyrównanie tekstu - WordWrap dzielenie tekstu na kilka linii właściwości: - Text tekst wpisany w polu edycyjnym - ReadOnly tylko do odczytu (wyśw. wyników) zdarzenia: - OnChange kiedy zmieni się tekst Komponenty Komponenty Edit jak korzystać z właściwości Text do wczytywania danych: double x; int a; x = Edit1->Text.ToDouble(); a = Edit2->Text.ToInt(); do wyświetlania wyników: Edit1->Text = x; // int, float, double Edit2->Text = "dowolny tekst"; Edit3->Text = String() + "suma:" + s; Button przycisk inicjuje określone reakcje programu właściwości: - Caption tekst na przycisku (& -> podkreślenie) - Default przycisk domyślny zdarzenia: - OnClick kliknięcie lub Alt+litera lub [Enter]

5 Komponenty Timer czasomierz odmierza odstępy czasu Na projekt składa się 6 plików: Project1.bpr Unit1.h właściwości: -Interval odstęp czasu między "tyknięciami" [ms] - Enabled "tyka" / "nie tyka" zdarzenia: -OnTimer po każdym upłynięciu interwału czasu Project1.res Project1.cpp Unit1.cpp Unit1.dfm Pliki modułu unit.dfm "opis" formularza, (komponenty i ich właściwości) unit.h plik nagłówkowy modułu (definicja klasy formularza) unit.cpp kod źródłowy modułu (funkcje obsługi zdarzeń) Pliki projektu: project.bpr opis projektu, (wyszczególnienie el. składowych) project.res plik zasobów (m.in. obrazki, w tym ikona) project.cpp plik z kodem źródłowym C++ (funkcja winmain, odpowiednik funkcji main) Przetworzenie projektu w aplikację wymaga dwóch czynności: Kompilacji (tworzone są pliki pośrednie,.obj) Konsolidacji (z plików pośrednich oraz dołączonych do projektu bibliotek statycznych,.lib, tworzony jest plik wykonywalny,.exe) Przenoszenie projektu: W postaci źródłowej konieczne jest przeniesienie 6 plików projektu, z zachowaniem struktury folderów; pozostałe pliki (np..obj) odtworzy kompilator W postaci aplikacji konieczne jest przeniesienie wraz z plikiem.exe koniecznych bibliotek dynamicznych (w tym m.in. vcl60.bpl i rtl60.bpl)

6 Przenoszenie projektu: W postaci aplikacji można też ustawić opcje projektu tak, aby wszystkie biblioteki zostały włączone do aplikacji: Project / Options - zakładka Linker, opcja Use dynamic RTL, -zakładka Packages, opcja Build with runtime packages Praca z projektami Bardzo użyteczne skróty: [F12] przełączenie widoków: formularz / kod źródłowy formularza [F11] przełączenie widoków: formularz / inspektor obiektów / kod źródłowy [Ctr]+[F12] lista modułów Praca z projektami Bardzo użyteczne skróty: [F9] kompilacja i uruchomienie projektu [Ctr]+[F9] tylko kompilacja projektu Prawidłowe zarządzanie projektami daje gwarancję zachowania projektów między zajęciami (w przeciwnym wypadku pracę często trzeba zaczynać na nowo, od zera) Nowy projekt zapisujemy w oddzielnym folderze Obowiązuje ścieżka: --- Moje dokumenty Programowanie Nazwisko Temat Nowy projekt zapisujemy w oddzielnym folderze Należy wybrać polecenie File /Save all (Plik / Zapisz wszystko) Znaleźć utworzony wcześniej lub utworzyć folder na projekt Dwukrotnie kliknąć Zapisz najpierw zapisywany jest moduł (Unit1.cpp), następnie projekt (Project1.bpr)

7 Teoretycznie, pliki projektu oraz modułu (bądź modułów) mogą być zapisane w różnych folderach program nie protestuje. W praktyce, dopóki nie zrozumie się dokładnie struktury projektu i reguł współdzielenia modułów, zapisanie plików w różnych folderach powoduje, że pracę trzeba zaczynać od nowa Przed uruchomieniem programu Wybieramy polecenie File /Save all (Plik / Zapisz wszystko) Uruchamiamy program Wybieramy polecenie Run / Run (można skorzystać ze skrótu [F9] lub przycisku na pasku narzędzi) Podczas działania programu Jeżeli program się wysypie Nie należy włączać pauza Podczas działania programu Jeżeli program się wysypie Potwierdzamy komunikat debuggera,... Podczas działania programu Jeżeli program się wysypie Potwierdzamy komunikat debuggera, Ponownie włączamy wykonanie programu,...

8 Podczas działania programu Jeżeli program się wysypie Potwierdzamy komunikat debuggera, Ponownie włączamy wykonanie programu, Potwierdzamy komunikat o błędzie Po zakończeniu zajęć Wybieramy polecenie File /Save all (Plik / Zapisz wszystko) W folderze projektu kasujemy zbędne pliki: -z tyldą (~), -pliki pośrednie (.obj), - plik debuggera (.tds) oraz -aplikację (.exe) Kopiujemy, na dyskietkę lub pendrive a, cały folder z projektem Na kolejnych zajęciach Uruchamiamy środowisko Wybieramy polecenie File /Open project (Plik / Otwórz projekt)

PROGRAMOWANIE W SYSTEMIE WINDOWS

PROGRAMOWANIE W SYSTEMIE WINDOWS PROGRAMOWANIE W SYSTEMIE WINDOWS NajwaŜniejsze cechy: Środowisko Windows umoŝliwia pracę wielozadaniową (z wieloma programami aplikacjami jednocześnie). Występuje współdzielenie zasobów komputera oraz

Bardziej szczegółowo

Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne. Andrzej Daniluk

Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne. Andrzej Daniluk Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Daniluk 1 Spis treści Rozdział 1. Pierwsze spotkanie ze środowiskiem Borland C++Builder 5... 5 C++ Builder Enterprise... 5 C++ Builder Profesional...

Bardziej szczegółowo

Spis treści TRYB GRAFICZNY SYSTEMU WINDOWS - PODSTAWY OBSŁUGI WYBRANEGO ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO, TWORZENIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA.

Spis treści TRYB GRAFICZNY SYSTEMU WINDOWS - PODSTAWY OBSŁUGI WYBRANEGO ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO, TWORZENIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 2 Kod przedmiotu: EZ1C300 014 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf Jacek Matulewski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Podstawy programowania RAD z użyciem narzędzi Borland Delphi/C++ Builder Ćwiczenia Toruń, 21 marca 2003 Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 Wykład opracowano w oparciu o książkę Kent Reisdorph C++ Builder6 dla każdego C++ Builder jest jednym z flagowych produktów firmy Borland Software

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

PasEdit. Instrukcja obsługi. PasEdit. Dane techniczne

PasEdit. Instrukcja obsługi. PasEdit. Dane techniczne PasEdit Instrukcja obsługi PasEdit to środowisko programistyczne przeznaczone dla kompilatora języka Object Pascal (Delphi 3) firmy Borland (dcc32.exe). Zawiera edytor z podświetlaną składnią, wbudowanym

Bardziej szczegółowo

Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA

Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA Marian Mysior Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA Wydawnictwo EscapeMagazine.pl Pascal, Delphi..., a może Lazarus? Ćwiczenia Marian Mysior Wydanie pierwsze Toruń 2013 ISBN: 978-83-61744-65-8 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs programowania w Delphi na przykładzie wygaszacza ekranu Windows

Praktyczny kurs programowania w Delphi na przykładzie wygaszacza ekranu Windows Praktyczny kurs programowania w Delphi na przykładzie wygaszacza ekranu Windows Ryszard Paweł Kostecki rpkost@fuw.edu.pl www.rysieq.prv.pl 17 czerwca 2002 Motto: Nasz język, tak jak i nasza poezja, wywodzi

Bardziej szczegółowo

3. Instalacja i przegląd oprogramowania

3. Instalacja i przegląd oprogramowania 3. Instalacja i przegląd oprogramowania 3.1. Wymagania sprzętowe i programowe platformy.net Ponieważ od wprowadzenia technologii.net upłynęły już 3 lata, dlatego wzrosły wymagania w stosunku do wersji

Bardziej szczegółowo

Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009)

Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009) I. Start nowej aplikacji Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009) Przed stworzeniem nowej aplikacji, stwórzmy katalog w którym będziemy przechowywać pliki źródłowe Projektu: 1. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w Windows

Wprowadzenie do programowania w Windows Wprowadzenie do programowania w Windows Sławomir Samolej Rzeszów, 1999 1. Wstęp Od kilku lat dominującym systemem operacyjnym na rynku komputerów osobistych jest Microsoft Windows. Wersje systemu Windows

Bardziej szczegółowo

NawigatorBazDanych KS-NBD

NawigatorBazDanych KS-NBD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NawigatorBazDanych KS-NBD Podręcznik użytkownika Katowice 2005 2231PI01.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi Lazarus Programowanie w Delphi Delphi Delphi jest to język oparty na Pascal. Twórcą jego jest firma Borland. Pierwotnie nosił nazwę Object Pascal (do 2006). Jest to język prosty i popularny. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

ISaGRAF PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja 3.4 CJ INTERNATIONAL

ISaGRAF PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja 3.4 CJ INTERNATIONAL ISaGRAF Wersja 3.4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CJ INTERNATIONAL Podręcznik użytkownika Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są przedmiotem zobowiązania ze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Visual C++. Gotowe rozwi¹zania dla programistów Windows

Visual C++. Gotowe rozwi¹zania dla programistów Windows Visual C++. Gotowe rozwi¹zania dla programistów Windows Autorzy: Jacek Matulewski, Maciej Pakulski, Dawid Borycki, Bartosz Bia³y, Piotr Pep³owski, Micha³ Matuszak, Daniel Szlag, Dawid Urbañski ISBN: 978-83-246-1928-3

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo