Wstęp. - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,"

Transkrypt

1 Wstęp Brak wystarczających podstaw prawnych pozwalających na bezpośrednie przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie wstrzymał procesu przekształceń własnościowych w sektorze ochrony zdrowia. Szpitale, oddziały szpitalne, zakłady lecznictwa ambulatoryjnego oraz inne jednostki działające w strukturach publicznych zakładów opieki zdrowotnej sukcesywnie zmieniają formę organizacyjno-prawną. Powoływanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w oparciu o istniejące ustawy samorządowe: - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), - ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), - ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą o zoz stanowi aktualnie jedyny sposób zmiany formy organizacyjno-prawnej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia lub uchwały podmiotu, który utworzył zakład, czyli w większości przypadków właściwej jednostki samorządu terytorialnego (art. 36 ustawy o zoz). W chwili likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jego zobowiązania i należności stają się zobowiązaniami i należnościami podmiotu tworzącego zakład, który decyduje o dalszym wykorzystaniu majątku. Poza przekształceniami własnościowymi, polegającymi na zmianie formy organizacyjnoprawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, coraz częściej poddawane są one łączeniu w trybie art. 43h ust. 1 i 2 ustawy o zoz. 1

2 I. Przekształcenia własnościowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia przedstawia dane statystyczne i organizacyjno-finansowe samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zakres prezentacji obejmuje realizację zmian własnościowych szpitali, oddziałów szpitalnych oraz zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Prezentowane dane liczbowe i informacje przedstawiają skalę przekształceń, stan ich zaawansowania i dynamikę tych procesów od 1999 r. Obok prezentacji i analizy danych w materiale zamieszczono wykazy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej objętych przekształceniami, nazwy spółek, które powołały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wraz z wysokością udziałów jednostek samorządu terytorialnego w kapitale zakładowym tych spółek. W wykazach pominięto niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez jedną osobę fizyczną. W analizach i zestawieniach nie uwzględniono instytutów badawczych. Regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) i w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz j.t., z późn. zm.) dają możliwość przekształcenia instytutów badawczych w spółki Skarbu Państwa, jednakże do dnia 31 grudnia 2010 r. nie odnotowano takich przekształceń. Przedstawione w opracowaniu informacje zostały sporządzone na podstawie materiałów uzyskanych z urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej oraz Ministerstwa Zdrowia. Według krajowego rejestru zoz w Polsce działa zakładów opieki zdrowotnej. Tabela 1 Struktura zakładów opieki zdrowotnej wg stanu na dzień r. ZOZ zakłady stacjonarne zakłady lecznictwa ambulatoryjnego Ogółem POLSKA, w tym: niepubliczny zoz, w tym: 155* Sp zoz przekształcony decyzją j.s.t w n zoz (117 do r.) (312 do r.) (429do r.) publiczny zoz Źródło: Dane na podstawie * przy założeniu, że posiadają co najmniej 1 oddział i co najmniej 50 łóżek szpitalnych 2

3 W tabeli ujęto możliwe formy działalności zakładów opieki zdrowotnej. Dominującą pozycję (pod względem ilościowym) stanowią niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Udział niepublicznych zoz-ów w grupie wszystkich zarejestrowanych zakładów opieki zdrowotnej w skali całego kraju wynosi 88 %. Powyżej przedstawiona struktura podmiotów obrazuje efekt zmian zachodzących w systemie ochrony zdrowia. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. na rynku usług zdrowotnych działało publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przy czym: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym: 581 szpitali i 918 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w formie: jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (757) oraz instytutów badawczych (16 publicznych zoz, w tym 14 szpitali). Z ogółu publicznych zakładów opieki zdrowotnej istniejących na dzień 31 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zmianami organizacyjno-prawnymi objęto 478 jednostek i komórek organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, w tym: szpitali, zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, - 55 oddziałów szpitalnych. Jednostki te zgodnie z ustawą o zoz stały się niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Zmiany organizacyjno-prawne przeprowadzano na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Wykres (rysunek 1) przedstawia strukturę podmiotów przekształcanych począwszy od 1999 do końca 2010 r. Najczęściej przekształcaną grupą podmiotów były zakłady lecznictwa ambulatoryjnego. Spośród wszystkich podmiotów, wobec których podjęto decyzję o zmianie formy organizacyjno-prawnej 65 % stanowiły zakłady lecznictwa ambulatoryjnego, natomiast 24 % szpitale, przy czym w przypadku tych drugich najczęściej decyzje zapadały w samorządach szczebla powiatowego. Jednostki samorządu terytorialnego rzadziej przekształcały oddziały szpitalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej czy np. stacje dializ. W tej grupie zakładów przekształcono 12 % podmiotów w skali kraju. 3

4 W wyniku procesu przekształceń własnościowych, liczba zakładów przekształconych wzrosła o 17 % w stosunku do końca 2009 r. a o 58 % w stosunku do 2008 r. Rysunek 1 Struktura podmiotów "przekształconych" w niepubliczne zakłady opieki zdrow otnej w latach województwa gminy powiaty miasta 13 Zakłady lecznictw a ambulatoryjnego Szpitale Oddziały szpitalne Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej Największe zaangażowanie w realizację procesu przekształceń własnościowych wykazywały miasta (43 %). Tam znaczną grupę przekształconych zakładów stanowiły zakłady lecznictwa ambulatoryjnego - 58 % natomiast szpitale i oddziały szpitalne po 16 %. Odmienną strukturę przekształceń odnotowano w powiatach (30 %). Powiaty w nową formę własności zmieniły 63 % szpitali, 58 % oddziałów szpitalnych oraz 13 % zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. W pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego, liczba przekształceń własnościowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej była niższa. Udział województw wynosił 9 %, a większość zmian dotyczyła oddziałów szpitalnych (24 %) i szpitali (18 %), rzadziej przekształcano zakłady lecznictwa ambulatoryjnego tylko 3 % zakładów. W gminach (18 %), w których prawie nie działają jednostki szpitalne, największą grupę przekształconych zakładów stanowiły zakłady lecznictwa ambulatoryjnego (26 %). Reasumując, z badania struktury własnościowej podmiotów zmieniających formę organizacyjno-prawną wynika, że większość zmian dotyczyła zakładów lecznictwa ambulatoryjnego (65 %) i szpitali (24 %), przy czym najczęściej procesy takie 4

5 przeprowadzały samorządy szczebla powiatowego oraz miasta, rzadziej województwa i gminy. Statystyka w tym zakresie przedstawiała się następująco: - w województwach przekształcono 42 zakłady opieki zdrowotnej, w tym 20 szpitali, - w gminach przekształcono 87 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 4 szpitale, - w powiatach przekształcono 143 zakłady opieki zdrowotnej, w tym 72 szpitale, oraz - w miastach przekształcono 206 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 18 szpitali. Rysunek 2 60 Dynamika"przekształceń" własnościowych w latach zakłady lata Szpitale Oddziały szpitalne Zakłady ambulatoryjne Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej W okresie od 1999 r. do końca grudnia 2010 r. zmiany organizacyjno-prawne dotyczyły 114 szpitali, co stanowiło 19,6 % (wzrost o 4,3 punkty procentowe w porównaniu do 2009 r. a o 11,3 punkty procentowe w porównaniu do końca 1999 r.) samodzielnych publicznych szpitali w Polsce. Najwyższe tempo przekształceń w grupie szpitali odnotowano w 2010 r szpitale. W grupie oddziałów szpitalnych dynamika zmian była dużo niższa. W latach przekształcono 55 oddziałów szpitalnych. Liczba tych oddziałów dynamicznie rosła w okresie od 2003 do 2005 r. (28 oddziałów). Niewątpliwie najwyższe tempo przekształceń osiągnięto w grupie zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Procesowi temu poddano 309 zakładów, co stanowiło 34 % zarejestrowanych samodzielnych publicznych zakładów lecznictwa ambulatoryjnego 5

6 w Polsce. Największy wzrost liczby przekształceń w tej grupie zakładów zanotowano w 2001 r. (54 sp zoz). Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej przekształcono 478 jednostek i komórek organizacyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Najczęściej niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej powoływane były przez kapitałowe spółki prawa handlowego oraz spółki cywilne, przy czym najliczniejszą grupę niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej powstałych na bazie majątku publicznych zakładów utworzyły spółki z o.o. (74 % wśród spółek ogółem), natomiast spółki akcyjne znacząco mniej (2,3 %). Pozostałe powoływane były przez spółki cywilne (15 %) oraz osobowe spółki prawa handlowego: spółki partnerskie (5 %) oraz spółki jawne (4 %). Tabela 2 Struktura spółek, które powołały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Lp. Spółka Szpitale Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego Oddziały szpitalne 1 spółka z o.o spółka akcyjna spółka partnerska spółka jawna spółka cywilna Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej Tabela 3 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej przekształcone w latach według podmiotu tworzącego Lp. Jednostki samorządu terytorialnego Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w latach Liczba spółek struktura (%) 1 Województwa 42 8,8 2 Powiaty ,9 3 Gminy 87 18,2 4 Miasta ,1 Razem ,0 Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej 6

7 Wysokość udziałów jednostek samorządu terytorialnego w kapitale zakładowym nowoutworzonych spółek była zróżnicowana i kształtowała się w przedziale od 0 % do 100 %. Najwyższy udział samorządu w kapitale zakładowym spółek odnotowano w szpitalach, w większości 100 %. Odwrotną tendencję zarejestrowano w grupie zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Tam udział samorządu w kapitale spółek stanowił niemalże 0 %. Na 309 przekształconych zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, tylko w 14 z nich jednostki samorządu terytorialnego odnotowały udział w przedziale od 0,25 % do 100 %. Inaczej ujmując, wśród 403 działających kapitałowych spółek prawa handlowego w 24 % z nich jednostki samorządu terytorialnego wykazały udział w kapitale spółek w przedziale 0,25 % %. Największy udział zarejestrowano w spółkach z o.o. Tabela 4 Spółki prawa handlowego powstałe od 1999 r. według wartości kapitału zakładowego Spółki o wartości kapitału zakładowego w % Lp. Spółki powołane od 1999 r. Szpitale 10 Poniżej 10 Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego Szpitale Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego Szpitale Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego 1 Spółki akcyjne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Razem Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej Realizacja procesu przekształceń w układzie regionalnym (wojewódzkim) była zróżnicowana i w dużej mierze uwarunkowana liczbą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie województwa. Wpływ na liczbę przekształcanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej miało wiele czynników zarówno prawnych, ekonomicznych jak i społecznych. Do ważniejszych można zaliczyć: procesy decyzyjne jednostek samorządu terytorialnego, sprawność w przeprowadzaniu procesu likwidacji zakładów, ich sytuacja finansowa, nastawienie społeczne. Uwzględniając administracyjny podział kraju, liczby te kształtowały się w granicach od 1 zakładu w województwie podkarpackim do 149 w województwie śląskim. Z zestawienia danych przedstawiających liczbowy zakres przekształceń własnościowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (załączniki nr 1, 2, 3) zlokalizowanych w poszczególnych województwach wynika, że najwięcej zakładów przekształcono w województwach: śląskim (149), kujawsko-pomorskim (70), pomorskim 7

8 (49), dolnośląskim (40), wielkopolskim (35), małopolskim (30), najmniej natomiast w województwach: mazowieckim (6) i zachodniopomorskim (3) oraz w podkarpackim i podlaskim po 1 zakładzie opieki zdrowotnej. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przekształceniami własnościowymi objęto 114 szpitali, które stanowiły 24 % komórek i jednostek organizacyjnych zakładów, którym zmieniono formę organizacyjno-prawną. Najwięcej szpitali poddanych przekształceniu, zlokalizowanych było w województwach: dolnośląskim (24), śląskim (18), kujawsko-pomorskim (12), lubuskim (9). Po jednym szpitalu przekształcono w województwach podkarpackim i podlaskim. Rzadziej zmianom własnościowym ulegały wyodrębnione organizacyjnie oddziały szpitalne. Od 2001 r. formę prowadzenia działalności zmieniło 55 oddziałów szpitalnych, które stanowiły 11,5 % zakładów przekształconych w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Najwięcej oddziałów (10) przekształcono w 2003 r. Zmiany organizacyjno-prawne oddziałów szpitalnych zarejestrowano w województwach: wielkopolskim (11), łódzkim (8), śląskim (8) i małopolskim (7). W pozostałych województwach nie odnotowano zmian w tym zakresie. Najwyższe tempo przekształceń zaobserwowano w grupie zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. formę własności zmieniło 309 zakładów, tj. 65 % zakładów objętych przekształceniami. Znaczny wzrost zarejestrowano w 2001 r. (54 sp zoz-y). W kolejnych latach tempo przekształceń w tej grupie zakładów było zróżnicowane. Zmiany w tym obszarze przeprowadzano w województwach: śląskim (123), kujawsko-pomorskim (57), pomorskim (37) świętokrzyskim (21), wielkopolskim (17) i małopolskim (17). Przekształceń w tej grupie zakładów nie przeprowadzano w województwach: lubuskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i zachodniopomorskim. Skalę i dynamikę przekształceń własnościowych w grupie szpitali, oddziałów szpitalnych i zakładów lecznictwa ambulatoryjnego w latach oraz wykaz tych zakładów wraz ze spółkami, które powołały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3. Stopień zaawansowania procesu przekształceń własnościowych, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego, rozumiany jako udział procentowy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (bez oddziałów szpitalnych) objętych przekształceniami w ogólnej liczbie sp zoz zarejestrowanych w kraju według stanu na dzień 8

9 31 grudnia 2010 r. wynosił 28 %. W poszczególnych województwach wskaźnik ten kształtował się w granicach od 1,2 % w województwie podkarpackim do 84 % w województwie śląskim. II. Gospodarka finansowa zakładów opieki zdrowotnej wg sektora własnościowego na dzień 31 grudnia 2010 r. 1. Informacje ogólne Przekształceniom podlegały w szczególności samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej o trudnej sytuacji ekonomicznej, prowadzące działalność ze stratą i nierokujące szans na poprawę wyniku finansowego. Spośród 423 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 227 z nich nadesłało informację o sytuacji finansowej na dzień zakończenia likwidacji, w tym 128 zakładów udostępniło dane o stanie swoich finansów po przekształceniu w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, tj. na dzień 31 grudnia 2010 r. Finanse na dzień likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Łączna kwota zadłużenia przejętego przez jednostki samorządu terytorialnego na dzień zakończenia działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (227 zakładów) wyniosła 1,1 mld zł (tj. 11,6 % zadłużenia ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) oraz 91 mln zł należności. Zadłużenie zakładów na dzień likwidacji było wyższe od ich przychodów z całokształtu działalności o 16,4 %. Wartość zobowiązań publicznoprawnych wyniosła 450 mln zł, natomiast zobowiązań cywilnoprawnych 664 mln zł. Najwyższe zadłużenie ogółem posiadał w Pabianicach ponad 108 mln zł. Relacja należności po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej do przejmowanego przez jednostki samorządu terytorialnego długu kształtowała się względnie na niskim poziomie. Należności stanowiły 8,2 % zadłużenia ogółem na dzień likwidacji zakładów. 47 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej odnotowało dodatni wynik finansowy (zysk) na łączną kwotę 43 mln zł jednakże znaczna część zakładów (179) zamknęła działalność stratą w kwocie 190 mln zł. Przychody ogółem wyniosły 932 mln zł, przy czym większość przychodów stanowiły przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (NFZ) 715 mln zł, koszty były wyższe o 15 % i wyniosły 1,1 mld zł. 9

10 Finanse niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej Korzystniejsze tendencje w zakresie zadłużenia, wyników finansowych i efektywności działalności zanotowano w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (128 zakładach) powołanych w miejsce zlikwidowanych (przekształconych) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zobowiązania ogółem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na koniec 2010 r. wynosiły 257 mln zł (tj. 2,7 % zadłużenia ogółem sp zoz na dzień 31 grudnia 2010 r.), w tym zobowiązania wymagalne 34 mln zł. Dług zaciągany przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie stanowił zagrożenia w realizacji ich zadań statutowych. Zadłużenie ogółem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej było niższe od przychodów z ich działalności o 85 %. Należy zaznaczyć, że najwyższe zadłużenie wykazała jedna ze spółek w województwie lubuskim ponad 11 mln zł oraz w województwie pomorskim blisko 13 mln zł. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej charakteryzowały wyższe wpływy z działalności. Na koniec 2010 r. odnotowano nadwyżkę przychodów nad kosztami, co znalazło korzystne odzwierciedlenie w wynikach finansowych tych zakładów. Przychody ogółem odnotowano na łączną kwotę blisko 1,8 mld zł, w tym przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (w tym z NFZ) 1,7 mld zł, koszty natomiast były niższe o 0,6 % i wyniosły 1,7 mld zł. 2. Porównanie stanu finansowego zakładów opieki zdrowotnej przed przekształceniem i po przekształceniu w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Zakresem szczegółowej analizy objęto 36 zakładów opieki zdrowotnej. Urzędy Wojewódzkie podały pełne, w oparciu o rachunek wyników, dane o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj: - przed przekształceniem zakładów - na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ich likwidacji, - na dzień zakończenia likwidacji oraz spółki przekazały informacje o stanie finansów niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (powołanych w miejsce ww. sp zoz) na dzień 31 grudnia 2010 r. Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przed przekształceniem wyniosło 624 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne mln zł. Zadłużenie stanowiło 85 % przychodów z całokształtu działalności. 10

11 Dług zakładów znacząco wzrósł na koniec ich likwidacji. Był on wyższy od przychodów ogółem o 96 %. Zakłady te osiągały niższe przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (NFZ) w związku z zakańczaniem działalności leczniczej na skutek przeprowadzanych czynności likwidacyjnych. Łączne zadłużenie przejęte przez samorząd w związku z likwidacją zakładów wyniosło 571 mln zł, w tym zobowiązania publicznoprawne 260 mln zł, zobowiązania cywilnoprawne 311 mln zł. Odwrotne tendencje w tym obszarze odnotowały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Zadłużenie ogółem w tych zakładach nie przekroczyło 110 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne 9 mln zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Zadłużenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiło ok. 15 % przychodów z działalności. Rysunek 3 Zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej wg statusu ich działalności ,42 zł ,08 zł ,35 zł sp zoz przed przekształceniem sp zoz na dzień likw idacji po przekształceniu w n zoz Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej Wszystkie zakłady opieki zdrowotnej utrzymywały podobne tendencje w zakresie osiągania wyników finansowych, przy czym należy zaznaczyć, że na wysokość wyników finansowych, w przypadku większości niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (a raczej ich spółek), wpływał obowiązek odprowadzania podatku dochodowego (CIT) od dochodów uzyskiwanych przez te zakłady. Wynik finansowy netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ich likwidacji (tj. przed przekształceniem) zamknął się stratą w wysokości 23 mln zł. Przychody ogółem wyniosły 735 mln zł (w tym z NFZ 659 mln zł), koszty natomiast były wyższe o 3 % i wyniosły 758 mln zł. Spośród 36 11

12 badanych zakładów, 22 z nich osiągnęło zysk, 14 zakładów wykazało stratę, w żadnym zakładzie nie odnotowano zrównoważenia przychodów z kosztami. Podobny trend w tym obszarze zauważono w finansach samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na dzień likwidacji. Wynik finansowy netto na koniec ich działalności zamknął się stratą w kwocie 33 mln zł. Na jej wysokość wpłynęły wyższe koszty z działalności niż osiągane przychody. Przychody ogółem wyniosły 290 mln zł (w tym z NFZ 222 mln zł), koszty były wyższe o 11 % i osiągnęły 323 mln zł. Spośród badanych zakładów, 8 z nich osiągnęło zysk, 28 wykazało stratę, w żadnym zakładzie nie odnotowano wyniku finansowego równego zeru. Wynik finansowy netto niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2010 r. zamknął się niewielką stratą 4 mln zł. Przychody ogółem wyniosły 713 mln zł (w tym z NFZ 660 mln zł), koszty były wyższe o 0,1 % i wyniosły 713,7 tys. zł. Stosunek zakładów osiągających zysk do ponoszących stratę z działalności przedstawia rysunek 5. Rysunek 4 Stosunek zakładów osiągających zysk do ponoszących stratę z działalności 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % ,9 % 47,2 % 6 77,8 % ,1 % 52,8 % 1 22,2 % zakłady przed przekształceniem w n zoz zakłady na dzień likw idacji zakłady po przekształceniu w n zoz Zysk Strata Zrów nanie przychodów z kosztami Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej Z rysunku wynika, że najsłabszą kondycję finansową posiadały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na dzień likwidacji, 78 % zakładów wykazało stratę oraz 22 % zakładów generowało zysk. Porównywalne relacje w osiąganiu wyników finansowych zaobserwowano w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przed przekształceniem tj. na dzień 31 grudnia roku 12

13 poprzedzającego rok ich likwidacji i w powołanych w ich miejsce niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2010 r. (uwzględniając obciążenia podatkowe tych drugich). 61 % samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przed zmianą formy własności osiągnęło zysk, natomiast 39 % zakładów generowało stratę. Wśród niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 53 % podmiotów zamknęło rok 2010 zyskiem, pozostałych 47 % zakładów wykazało stratę, przy czym należy zaznaczyć, że niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej charakteryzował blisko sześciokrotnie niższy poziom zadłużenia niż samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. III. Bariery w przekształceniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej W okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. procesem przekształceń objęto 114 szpitali i 309 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, które stanowiły 28 % ogółu zarejestrowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Wpływ na wolne tempo procesu przekształceń miało wiele czynników. Wśród nich były bariery prawne, ekonomiczne, społeczne i polityczne. Do najważniejszych zalicza się: 1. bariery prawne: a) brak regulacji prawnych pozwalających na bezpośrednie przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego - procedurę bezpośredniego przekształcenia zakładała ustawa przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia, uchwalona przez Sejm w dniu 6 listopada 2008 r., ostatecznie zawetowana przez Prezydenta RP. Aktualnie taką możliwość przewiduje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 10 maja 2011 r. b) długotrwały proces uchwałodawczy ze strony jednostek samorządu terytorialnego, c) konieczność przeprowadzenia likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o zoz (likwidacja wydłużała czas przekształcenia zakładów), d) brak przed 2009 rokiem mechanizmów zachęcających jednostki samorządu terytorialnego do przekształcenia sp zoz (dotacje, pożyczki), 13

14 2. ekonomiczne: a) obciążenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego zobowiązaniami likwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, b) brak motywacji do przekształcenia w sytuacji dobrej kondycji finansowej zakładów, c) wysokie koszty przekształcenia sp zoz, d) obawy przed utratą środków budżetowych, 3. społeczne: a) negatywne nastawienie związków zawodowych, b) nieuzasadnione obawy społeczne przed ograniczeniem dostępności do bezpłatnych usług zdrowotnych, c) obawy przed likwidacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 4. polityczne: - wykorzystywanie straszaka prywatyzacji w kampaniach politycznych. IV. Łączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Proces łączenia dotyczył szpitali oraz zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Odbywał się on poprzez: 1) przeniesienie mienia jednego zakładu na inny (art. 43h ust. 1 pkt 1 ustawy o zoz), 2) utworzenie nowego zakładu z co najmniej dwóch łączących się zakładów (art. 43h ust. 1 pkt 2 ustawy o zoz). Decyzje o łączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podejmowały podmioty tworzące te zakłady. W okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. łączeniem na podstawie art. 43h ustawy o zoz objęto 76 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W trybie art. 43h ust. 1 pkt 1 ustawy (poprzez przeniesienie mienia jednego zakładu na inny) połączono 72 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, z których powstało 36 nowych zakładów opieki zdrowotnej. Decyzje o łączeniu sp zoz podejmowały te same podmioty tworzące zakłady opieki zdrowotnej tj. województwa (23 połączenia), powiaty (3), miasta (3), gminy (1). Sześciu połączeń dokonano w drodze porozumienia. Organami założycielskimi dla tych zakładów były różne podmioty tworzące. 14

15 Rzadziej dokonywano połączeń w trybie art. 43h ust. 1 pkt 2 ustawy (przez utworzenie nowego zakładu, z co najmniej dwóch łączących się zakładów). Od 2001 r. połączono 4 szpitale w województwach: kujawsko-pomorskim i śląskim, z których powstały dwa nowe zakłady, tj. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy oraz SP ZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu (załącznik 5). W trybie art. 43h ust. 1 pkt 2 nie połączono żadnego zakładu lecznictwa ambulatoryjnego. Szczegółowe informacje o łączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie art. 43h ust. 1 ustawy o zoz przedstawiają załączniki nr 4 i 5. Reasumując, od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. połączono 76 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z których powstało 38 nowych zakładów opieki zdrowotnej. V. Podsumowanie Z ogółu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej istniejących na dzień 31 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zmiana formy organizacyjno-prawnej sp zoz-ów (likwidacja sp zoz i powołanie w to miejsce n zoz, spółki lub likwidacja komórki organizacyjnej sp zoz i wydzierżawienie jej zasobów i działalności podmiotowi niepublicznemu) dotyczyła 478 jednostek i komórek organizacyjnych zakładów, w tym: szpitali, zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, - 55 oddziałów szpitalnych. Stopień zaawansowania procesu przekształceń własnościowych, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego, rozumiany jako udział procentowy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej objętych przekształceniami w ogólnej liczbie sp zoz zarejestrowanych w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 28 %. Najwięcej decyzji o zmianach organizacyjno-prawnych podejmowały samorządy szczebla powiatowego, w szczególności miasta na prawach powiatu. Oprócz przekształceń własnościowych polegających na zmianie formy organizacyjno-prawnej sp zoz, coraz częściej podejmowane były decyzje o łączeniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2001 r. połączono 76 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z których powstało 38 nowych zakładów. W większości przypadków decyzję w tym zakresie podejmowały województwa. 15

16 Proces zmian organizacyjno-prawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest procesem dynamicznym, zróżnicowanym w czasie i w skali kraju. Przekształceniom podlegały przede wszystkim zakłady prowadzące działalność ze stratą. Najwyższą dynamikę przekształceń odnotowano w latach , szczególnie w grupie zakładów lecznictwa ambulatoryjnego i grupie szpitali. W zakładach opieki zdrowotnej, wobec których podjęto decyzję o przekształceniu odnotowano korzystniejszą sytuację finansową na koniec 2010 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, decyzje o przekształceniu mogły być podejmowane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego. Pomimo, że przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej są wielokrotnie przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji, to zmiany własnościowe w ochronie zdrowia zaczynają być coraz bardziej widoczne szczególnie w obszarze działalności jednostek samorządu terytorialnego. 16

17 Szpitale, objęte przekształceniami własnościowymi Załącznik nr 1 stan na dzień r. Lp. Liczba szpitali "przekształconych" w n zoz Razem 1. Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

18 Wykaz szpitali objętych przekształceniami własnościowymi stan na dzień r. Lp. Lp./Woj. województwo Rok przekształcenia Podmiot tworzący publiczny zoz Nazwa sp zoz - wyłącznie jednostek szpitalnych Miejscowość Nowa forma organizacyjno - prawna Nazwa spółki, która powołała n zoz Udział samorządu terytorialnego 1 dolnośląskie 2002 Centrum Pulmonologii Dziecięcej w Karpaczu Karpacz spółka akcyjna Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu 2 dolnośląskie 2002 Gmina Szpital Rejonowy Świebodzice Euromedicare z Wrocławia 6% 3 dolnośląskie 2002 Szpital Chorób Płuc i Nowotworów SP ZOZ w Szklarskiej Porębie Szklarska Poręba INTERMET w Złotym Stoku 4 dolnośląskie 2002 Gmina Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Złotym Stoku Złoty Stok Salutaris w Złotym Stoku 5 dolnośląskie 2002 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji im. J. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Kamienna Góra Korczaka w Kamiennej Górze w Kaminnej Górze 10 6 dolnośląskie 2003 Powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Ziębicach Ziębice Polskie Centrum Zdrowia we Wrocławiu 7 dolnośląskie 2003 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku Sokołowsko Juwiko w Sokołowsku 10 8 dolnośląskie 2004 Powiat SP ZOZ Środa Śląska Środa Śląska Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej 9 dolnośląskie 2004 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Kamienna Góra Kamienna Góra Powiatowe Centrum Zdrowia w Kaminnej Górze dolnośląskie 2004 Powiat SP ZOZ Kowary Kowary Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach 5% 11 dolnośląskie 2004 Powiat SP ZOZ Lubań Lubań Łużyckie Centrum Zdrowia w Lubaniu dolnośląskie 2004 Powiat Zakład Leczniczo - Opiekuńczy w Kamieńcu Ząbkowickim Kamieniec Ząbkowicki Polskie Centrum Zdrowia we Wrocławiu 1 13 dolnośląskie dolnośląskie 2005 Powiat 15 dolnośląskie 2006 Powiat Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital im. H. Dobrzyckiego w Jaworze Oborniki Śląskie w części zakładu opiekuńczo - leczniczego przejęty przez spółkę z o.o. 16 dolnośląskie 2008 Zespół Rehabilitacji dla Dzieci "Czermna Bukowina" Kudowa Zdrój 17 dolnośląskie 2008 Kolejowe Centrum Uzdrowiskowe SP ZOZ Duszniki Zdrój 18 dolnośląskie 2008 Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe SP ZOZ Szczawno Zdrój 19 dolnośląskie 2008 Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy Rościszów 20 dolnośląskie 2008 Powiat 21 dolnośląskie 2008 Powiat 22 dolnośląskie 2008 Powiat 23 dolnośląskie 2008 Powiat 24 dolnośląskie 2010 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki w Strzelinie Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Samodzielny Publiczny Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Inwalidów Wojennych 26, Wołów Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Morcinka 7, Lwówek Śląski Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Dr Vito we Wrocławiu Ząbkowice Śląskie spółka akcyjna EMC Instytut Medyczny S.A. Jawor Jaworskie Centrum Medyczne Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku Strzelin,,Strzelińskie Centrum Medyczne'' 10 Dzierżoniów Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie 10 Wołów N ZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie 32% - powiat 68% - gminy Lwówek Śląski N ZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia 10 Wrocław 1 kujawsko-pomorskie 2001 Powiat Szpital Powiatowy w Więcborku Więcbork Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego N ZOZ w Więcborku kujawsko-pomorskie 2001 Powiat ZOZ w Chełmży Chełmża Szpital Powiatowy w Chełmży 8 3 kujawsko-pomorskie 2001 Powiat SP ZOZ w Golubiu-Dobrzyniu Golub Dobrzyń Szpital Powiatowy w Golubiu Dobrzyniu 10 4 kujawsko-pomorskie 2002 Powiat SP ZOZ w Tucholi Tuchola Szpital Tucholski 84,71%

19 Lp. Lp./Woj. województwo Rok przekształcenia Podmiot tworzący publiczny Wykaz Nazwa szpitali sp zoz objętych - wyłącznie przekształceniami jednostek szpitalnych własnościowymi Miejscowość zoz Nowa forma organizacyjno - prawna Nazwa spółki, która powołała n zoz Udział samorządu terytorialnego 2 5 kujawsko-pomorskie 2004 Powiat SP ZOZ w Aleksandrowie Kujawskim Aleksandrów Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Kujawskim 10 6 kujawsko-pomorskie 2004 Powiat SP ZOZ Szpital Powiatowy w Żninie Żnin Pałuckie Centrum Zdrowia 10 7 kujawsko-pomorskie 2005 Powiat SP ZOZ w Świeciu Świecie N ZOZ "Nowy Szpital Świecie" 49% 8 kujawsko-pomorskie 2005 Powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szubinie Szubin "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" 18,18% 9 kujawsko-pomorskie 2007 Powiat SP ZOZ Nakło nad Notecią "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" 18,18% 10 kujawsko-pomorskie 2008 Powiat Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Wąbrzeźno Nowy Szpital w Wąbrzeźnie 29,57% kujawsko-pomorskie 2009 Powiat 12 kujawsko-pomorskie lubelskie 2004 Miasto 2 lubelskie 2005 Powiat 1 lubuskie 2001 Powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder, ul. Roentgena 3 Samodzielny Publiczny ZOZ w Zamościu - Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SP ZOZ - Szpital im. dr n med. Radzimira Śmigielskiego ul. Szpitalna 5 Skwierzyna Lipno N ZOZ "Szpital Lipno" 10 Bydgoszcz N ZOZ Pallamed Zamość Ryki Skwierzyna 2 lubuskie 2002 Powiat SP ZOZ Szpital ul. Pszenna 2 Żary Żary 3 lubuskie 2006 Powiat SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wschowa Wschowa 4 lubuskie 2007 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Kostrzyń nad Odrą Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu "Klinika" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nałęczów Niepubliczny ZOZ Szpital im. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynie Powiatowe Centrum Usługowe w Żarach N ZOZ Szpital na Wyspie N ZOZ "Nowy Szpital 2" w Szczecinie N ZOZ Powiatowej Spółki Komunalnej "Szpital Leśny" w Kostrzynie nad Odrą 5 lubuskie 2007 Powiat SP ZOZ Świebodzin N ZOZ "Nowy Szpital w Świebodzinie" 6 lubuskie 2009 Gmina Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 7 lubuskie 2009 Powiat SP ZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego Krosno Odrzańskie 10 96,64% Szprotawa N ZOZ Nowy Szpital w Szprotawie N ZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego 8 lubuskie 2010 Powiat SP ZOZ Drezdenko Powiatowe Centrum Zdrowia 10 9 lubuskie 2010 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ Torzym 1 łódzkie 2008 Powiat SP ZOZ w Wieruszowie Wieruszów Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Powiatowe Centrum Medyczne/NZOZ Szpital Powiatowy 2 łódzkie 2009 Powiat Szpital Rejonowy SP ZOZ Tomaszów Mazowiecki Tomaszowskie Centrum Zdrowia 10 3 łódzkie 2009 Miasto SP ZOZ Pabianice Pabianickie Centrum Medyczne 10 4 łódzkie 2010 Powiat SP ZOZ Brzeziny 5 łódzkie 2010 Powiat 1 małopolskie 2003 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo - Ginekologiczny im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy 10 Kraków N ZOZ Szpital na Siemieradzkiego im. Rafała Czerwiakowskiego 2 małopolskie 2007 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Nowy Targ "Szpital Miejski w Rabce Zdroj" 10 3 małopolskie 2008 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Tuchów Centrum Zdrowia Tuchów 6 4 małopolskie 2008 Sanatorium Uzdrowiskowe " Nad Kryniczanką" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy Zdroju (w likwidacji) Krynica Zdrój Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotenej "Sanatorium nad Kryniczanką" 5 małopolskie 2009 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Olkusz N ZOZ Nowy Szpital w Olkuszu 3 6 małopolskie 2010 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Kraków Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie 10

20 Lp. Lp./Woj. województwo Rok przekształcenia Podmiot tworzący publiczny Wykaz Nazwa szpitali sp zoz objętych - wyłącznie przekształceniami jednostek szpitalnych własnościowymi Miejscowość zoz Nowa forma organizacyjno - prawna Nazwa spółki, która powołała n zoz Udział samorządu terytorialnego 7 1 mazowieckie 2007 Gmina 2 mazowieckie 2010 Powiat Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji - Szpital Miejski im. Świętej Trójcy, Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Piotra Skargi 10 Płock Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 10 Grójec 3 mazowieckie 2010 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach Siedlce 4 mazowieckie 2010 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ Warszawa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Powiatowe Centrum Medyczne" w Grójcu Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie mazowieckie 2010 Miasto Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Solec 93 w Warszawie Warszawa Szpital Solec 10 1 opolskie 2004 Powiat Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu - jednostka organizacyjna- Szpital w Grodkowie Brzeg spółka cywilna N ZOZ "PROMED" sp. c. w Grodkowie 8 2 opolskie 2004 Powiat 3 opolskie 2004 Powiat 4 opolskie opolskie 2009 Powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Kluczborku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital w Prudniku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze - jednostka organizacyjna (ośrodek rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Suchym Borze, ośrodek rehabilitacji i leczenia dróg oddechowych dla dzieci w Jarnotówku) przekształcony Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kluczbork Prudnik Suchy Bór (Chrząstowice) spółka akcyjna spółka akcyjna 6 opolskie 2009 Powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 9 1 podkarpackie 2009 Powiat SP ZOZ Łańcut Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku Prudnickie Centrum Medyczne w Prudniku N ZOZ Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze Krapkowice Krapkowickie Centrum Zdrowia 10 Namysłów spółka akcyjna Namysłowskie Centrum Zdrowia 10 Powiatowe Centrum Medyczne w Łańcucie podlaskie 2002 Powiat Szpital Ogólny w Zambrowie Zambrów Szpital Miejski w Zambrowie 10 1 pomorskie 2001 Powiat SP ZOZ Szpital Kwidzyń Kwidzyń Szpital "Zdrowie" 81,41% 2 pomorskie 2007 Powiat SP ZOZ Malbork Malbork Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku 10 3 pomorskie 2008 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Tczew Tczewskie Centrum Zdrowia pomorskie 2008 Powiat Szpital Powiatowy im. dr Aleksandra Majkowskiego Kartuzy Powiatowe Centrum Zdrowia 10 5 pomorskie 2009 Powiat Szpital Powiatu Bytowskiego Bytów N ZOZ Szpital Powiatu Bytowskiego 10 6 pomorskie 2009 Powiat SP ZOZ Sztum spółka akcyjna Szpitale Polskie Sztum N ZOZ 7 pomorskie 2009 Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej SP ZOZ 8 pomorskie 2010 Powiat Specjalistyczny Szpital św. Jana w likwidacji Starogard Gdański 1 śląskie 2004 Miasto ZOZ Szpital Miejski nr 2 w Żorach Żory Tczew Tczewskie Centrum Zdrowia 10 Kociewskie Centrum Zdrowia Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach 10 2 śląskie 2007 Miasto SP ZOZ Szpital nr 1 Gliwice Szpital Miejski 49% 3 śląskie 2007 Miasto Zespół Szpitali nr 2 Gliwice VITO-MED. 4 śląskie 2007 Miasto Szpital Wielospecjalistyczny Gliwice 5 śląskie 2009 Miasto Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w likwidacji w Katowicach "Szpital Wielospecjalistyczny" Katowice "EMC Silesia" 10

21 Lp. Lp./Woj. województwo Rok przekształcenia Podmiot tworzący publiczny Wykaz Nazwa szpitali sp zoz objętych - wyłącznie przekształceniami jednostek szpitalnych własnościowymi Miejscowość zoz Nowa forma organizacyjno - prawna Nazwa spółki, która powołała n zoz Udział samorządu terytorialnego 6 śląskie 2009 Miasto Szpital im. Ludwika Rydygiera Katowice "BONI FRATRES CATOVIENSIS" 12 7 śląskie 2009 Miasto 8 śląskie 2009 Miasto 9 śląskie 2009 Powiat SP ZOZ Szpital nr 1 im. Św. Karola Boromeusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital im. R. Weigla Mysłowice Mysłowickie Centrum Zdrowia 10 Zabrze N ZOZ Szpital Miejski w Zabrzu 10 Blachownia przedsiębiorca (osoba fizyczna) Prywatna Przychodnia Lekarska w Koszęcinie 10 śląskie 2009 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Knurów Szpital w Knurowie 21% 11 śląskie 2009 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Mikołów Centrum Zdrowia w Mikołowie śląskie 2010 Powiat Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr N ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Tarnowskie Góry spółka akcyjna B. Hagera Powiatowy w Tarnowskich Górach śląskie 2010 Gmina/Miasto na prawach Powiatu SP ZOZ Szpital Miejski Piekary Śląskie Piekarskie Centrum Medyczne śląskie 2010 Zakład Pulmonologii Tarnowskie Góry N ZOZ Zakład Pulmonologii 15 śląskie 2010 Miasto Szpital Miejski Ruda Śląska N ZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej śląskie 2010 Miasto SP ZOZ Szpital im. prof. E. Michałowskiego Katowice spółka akcyjna N ZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego 17 śląskie 2010 Miasto Gmina Szpital Miejski Tychy Szpital Miejski w Tychach 18 śląskie 2010 Miasto SP Zakład Opieki Długoterminowej Katowice spółka jawna EPIONE 1 świętokrzyskie 2006 Miasto Szpital Miejski Św. Aleksandra w Kielcach Kielce Szpital Kielecki 10 2 świętokrzyskie 2008 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie Jędrzejów N ZOZ Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego ARTMEDIK 1 warmińsko - mazurskie 2000 Powiat SP ZOZ w Ełku Ełk PRO - MEDICA w Ełku 10 2 warmińsko - mazurskie 2001 Powiat Powiatowy ZOZ w Ostródzie Ostróda spółka akcyjna Powiatowy ZOZ w Ostródzie 10 3 warmińsko - mazurskie 2003 Powiat SP ZOZ w Olecku Olecko OLMEDICA 10 4 warmińsko - mazurskie 2004 Powiat SP ZOZ w Nowym Mieście Lubawskim Nowe Miasto Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskie Lubawskim 10 5 warmińsko - mazurskie 2009/2010 Powiat SP ZOZ Pasłęk Szpital Powiatowy 10 1 wielkopolskie 2000 Miasto 2 wielkopolskie 2003 Powiat ZOZ Poznań - Wilda, ul. 28 Czerwca 1956 r. 149, Poznań Wielospecjalistyczny Szpital Puszczykowo SP ZOZ, ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo Poznań Centrum Medyczne HCP Puszczykowo N ZOZ "Szpital w Puszczykowie" 10 3 wielkopolskie 2008 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Września N ZOZ "Szpital Powiatowy" we Wrześni 10 4 wielkopolskie 2008 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Pleszew "Pleszewskie Centrum Medyczne" 10 5 wielkopolskie 2009 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Rawicz Szpital Powiatowy w Rawiczu 10 6 wielkopolskie 2010 Powiat SP Zespół Opieki Zdrowotnej Wyrzysk Szpital Powiatowy w Wyrzysku 10 7 wielkopolskie 2010 Powiat Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Jarocin Szpital Powiatowy w Jarocinie 10 1 zachodniopomorskie 2008 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie Gryfino Szpital Powiatowy w Gryfinie zachodniopomorskie 2008 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Szczecinek Szpital w Szczecinku 3 zachodniopomorskie 2010 Powiat SP ZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Nowe Czarnowo "Szpital Powiatowy" w Gryfinie 10

22 Oddziały szpitalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (np. stacje dializ) "przekształcone" w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 stan na dzień r. Lp. Liczba oddziałów szpitalnych w sp zoz wydzierżawionych podmiotom niepublicznym Razem 1. Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

23 Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego, objęte przekształceniami własnościowymi Załącznik nr 3 stan na dzień r. Lp. Liczba sp zoz - wyłącznie opieka ambulatoryjna Razem 1. Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

24 Wykaz zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, objętych przekształceniami własnościowymi stan na dzień r. Lp. Lp. / Woj. Podmiot tworzący publiczny zoz Rok przekształcenia Nazwa sp zoz - wyłącznie opieka ambulatoryjna Miejscowość Nowa forma organizacyjno - prawna Nazwa spółki, która powołała n zoz Udział samorządu terytorialnego 1 dolnośląskie Gmina 2003 Kobierzyce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2 dolnośląskie Gmina 2004 Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Kąty Wrocławskie pracownicza N ZOZ 3 dolnośląskie 2005 Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej DOLMED Wrocław spółka akcyjna Dolnośląskie Centrum Medyczne "DOLMED" 0,25% dolnośląskie Miasto 2005 Przychodnia przy ul. Legnickiej Wrocław Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny 5 dolnośląskie Miasto 2005 Zakład Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych Wrocław Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny 6 dolnośląskie Gmina 2007 SP ZOZ Wrocław - Fabryczna Przychodnia Muchobór Wielki Wrocław spółka jawna N ZOZ "REMEDIS" 7 dolnośląskie 2007 Obwód Lecznictwa Kolejowego Wałbrzych N ZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego, N ZOZ Wałbrzyski Obwód Lecznictwa Kolejowego 8 dolnośląskie Powiat 2007 Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Strzelin Strzelińskie Centrum Medyczne 10 9 dolnośląskie Gmina 2007 Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia Platerówka N ZOZ "SANITAS" 10 dolnośląskie Powiat 2009 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Środa Śląska Średzkie Centrum Medyczne dolnośląskie Gmina 2010 Marciszów Przychodnia Rodzinna 12 dolnośląskie Gmina 2010 SP ZOZ Leczniczo-Rehabilitacyjny Ośrodek Medycyny Rodzinnej Sobótka Ośrodek Medyczyny Rodzinnej 1 kujawsko-pomorskie Miasto 2000 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Gniewkowo spółka cywilna N ZOZ "Eskulap", Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej "Rehmak" 2 kujawsko-pomorskie Miasto 2000 Miejsko-Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Inowrocław 3, spółka akcyjna N ZOZ Centrum Medyczne "Frama-Med.", N ZOZ "Przychodnia Toruńska", N ZOZ "Przychodnia Rąbin", N ZOZ Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A. "Energetyk" 3 kujawsko-pomorskie Miasto 2000 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Pakość spółka jawna N ZOZ "Medicus" 4 kujawsko-pomorskie Gmina 2000 Lubiewo spółka cywilna N ZOZ w Lubiewie 5 kujawsko-pomorskie Gmina 2000 Gminy Choceń Choceń spółka cywilna N ZOZ "Galmed" 6 kujawsko-pomorskie Miasto 2000 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Janikowo spółka cywilna N ZOZ "Vita" s.c. N ZOZ "Zdrowie" 7 kujawsko-pomorskie Gmina 2001 Sicienko spółka jawna PORAD-MED. 8 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Przychodnia Rejonowo-Przemysłowa "Belma" Bydgoszcz spółka cywilna "Sprojekt" 9 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zespół Opieki Zdrowotnej Sępólno Krajeńskie spółka cywilna N ZOZ Zakład Diagnostyczno-Leczniczy "Bonus" w Sępólnie Krajeńskim 10 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zespół Przychodni Lekarskich Nr 1 Grudziądz 3 N ZOZ Grudziądzkie Centrum Pomocy "Dobra Praktyka Lekarska", N ZOZ "Euromedica-Spec", N ZOZ "Centrum Medyczne" 11 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zespół Przychodni Lekarskich Nr 2 Grudziądz 3 N ZOZ "Panacea", N ZOZ "Rządz Mniszek" w Grudziądzu, N ZOZ "J.K.-21" 12 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Kruszwica spółka cywilna N ZOZ "Twoje Zdrowie" 13 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Miejsko-Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Tuchola N ZOZ "Miejskie Centrum Lekarskie" w Tucholi 14 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski Grudziądz N ZOZ "Opus II" 15 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zakład Zapobiegawczo-Leczniczy Nr 1 Toruń "Na Skarpie", "Revita" 16 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zakład Zapobiegawczo-Leczniczy Nr 2 Toruń Przychodnia "Fredry" 17 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zakład Zapobiegawczo-Leczniczy Nr 3 Toruń "Tormed" 18 kujawsko-pomorskie Miasto 2002 Zakład Zapobiegawczo-Leczniczy Nr 4 Toruń Przychodnia Lekarska "Zdrowie" 19 kujawsko-pomorskie Miasto 2002 Przychodnia Rejonowa "Błonie" Bydgoszcz N ZOZ "Krystyna Kopa i Wspólnicy" 20 kujawsko-pomorskie Miasto 2002 Przychodnia "Zachem" Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Ośrodek Zdrowia "GRYF-MED" 21 kujawsko-pomorskie Miasto 2002 Przychodnia Przemysłowo-Rejonowa "Komunalni" Bydgoszcz Przychodnia "Komunalni" 22 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Śródmieście" Bydgoszcz Przychodnia "Śródmieście" 23 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Gdańska" Bydgoszcz Przychodnia "Gdańska" 24 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Łęgnowo" Bydgoszcz Przychodnia "Łęgnowo" 25 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Kapuściska" Bydgoszcz Przychodnia "Kapuściska" 26 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Wielospecjalistyczna Przychodnia Przemysłowo-Rejonowa Bydgoszcz Przychodnia "Romet" 27 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Czyżkówko" Bydgoszcz Centrum Medyczne "Zachód" 28 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Tatrzańska" Bydgoszcz N ZOZ Przychodnia "Tatrzańska" 29 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Ogrody" Bydgoszcz Przychodnia "Ogrody"