Wstęp. - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,"

Transkrypt

1 Wstęp Brak wystarczających podstaw prawnych pozwalających na bezpośrednie przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie wstrzymał procesu przekształceń własnościowych w sektorze ochrony zdrowia. Szpitale, oddziały szpitalne, zakłady lecznictwa ambulatoryjnego oraz inne jednostki działające w strukturach publicznych zakładów opieki zdrowotnej sukcesywnie zmieniają formę organizacyjno-prawną. Powoływanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w oparciu o istniejące ustawy samorządowe: - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), - ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), - ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą o zoz stanowi aktualnie jedyny sposób zmiany formy organizacyjno-prawnej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia lub uchwały podmiotu, który utworzył zakład, czyli w większości przypadków właściwej jednostki samorządu terytorialnego (art. 36 ustawy o zoz). W chwili likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jego zobowiązania i należności stają się zobowiązaniami i należnościami podmiotu tworzącego zakład, który decyduje o dalszym wykorzystaniu majątku. Poza przekształceniami własnościowymi, polegającymi na zmianie formy organizacyjnoprawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, coraz częściej poddawane są one łączeniu w trybie art. 43h ust. 1 i 2 ustawy o zoz. 1

2 I. Przekształcenia własnościowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia przedstawia dane statystyczne i organizacyjno-finansowe samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zakres prezentacji obejmuje realizację zmian własnościowych szpitali, oddziałów szpitalnych oraz zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Prezentowane dane liczbowe i informacje przedstawiają skalę przekształceń, stan ich zaawansowania i dynamikę tych procesów od 1999 r. Obok prezentacji i analizy danych w materiale zamieszczono wykazy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej objętych przekształceniami, nazwy spółek, które powołały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wraz z wysokością udziałów jednostek samorządu terytorialnego w kapitale zakładowym tych spółek. W wykazach pominięto niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez jedną osobę fizyczną. W analizach i zestawieniach nie uwzględniono instytutów badawczych. Regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) i w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz j.t., z późn. zm.) dają możliwość przekształcenia instytutów badawczych w spółki Skarbu Państwa, jednakże do dnia 31 grudnia 2010 r. nie odnotowano takich przekształceń. Przedstawione w opracowaniu informacje zostały sporządzone na podstawie materiałów uzyskanych z urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej oraz Ministerstwa Zdrowia. Według krajowego rejestru zoz w Polsce działa zakładów opieki zdrowotnej. Tabela 1 Struktura zakładów opieki zdrowotnej wg stanu na dzień r. ZOZ zakłady stacjonarne zakłady lecznictwa ambulatoryjnego Ogółem POLSKA, w tym: niepubliczny zoz, w tym: 155* Sp zoz przekształcony decyzją j.s.t w n zoz (117 do r.) (312 do r.) (429do r.) publiczny zoz Źródło: Dane na podstawie * przy założeniu, że posiadają co najmniej 1 oddział i co najmniej 50 łóżek szpitalnych 2

3 W tabeli ujęto możliwe formy działalności zakładów opieki zdrowotnej. Dominującą pozycję (pod względem ilościowym) stanowią niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Udział niepublicznych zoz-ów w grupie wszystkich zarejestrowanych zakładów opieki zdrowotnej w skali całego kraju wynosi 88 %. Powyżej przedstawiona struktura podmiotów obrazuje efekt zmian zachodzących w systemie ochrony zdrowia. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. na rynku usług zdrowotnych działało publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przy czym: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym: 581 szpitali i 918 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w formie: jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (757) oraz instytutów badawczych (16 publicznych zoz, w tym 14 szpitali). Z ogółu publicznych zakładów opieki zdrowotnej istniejących na dzień 31 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zmianami organizacyjno-prawnymi objęto 478 jednostek i komórek organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, w tym: szpitali, zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, - 55 oddziałów szpitalnych. Jednostki te zgodnie z ustawą o zoz stały się niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Zmiany organizacyjno-prawne przeprowadzano na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Wykres (rysunek 1) przedstawia strukturę podmiotów przekształcanych począwszy od 1999 do końca 2010 r. Najczęściej przekształcaną grupą podmiotów były zakłady lecznictwa ambulatoryjnego. Spośród wszystkich podmiotów, wobec których podjęto decyzję o zmianie formy organizacyjno-prawnej 65 % stanowiły zakłady lecznictwa ambulatoryjnego, natomiast 24 % szpitale, przy czym w przypadku tych drugich najczęściej decyzje zapadały w samorządach szczebla powiatowego. Jednostki samorządu terytorialnego rzadziej przekształcały oddziały szpitalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej czy np. stacje dializ. W tej grupie zakładów przekształcono 12 % podmiotów w skali kraju. 3

4 W wyniku procesu przekształceń własnościowych, liczba zakładów przekształconych wzrosła o 17 % w stosunku do końca 2009 r. a o 58 % w stosunku do 2008 r. Rysunek 1 Struktura podmiotów "przekształconych" w niepubliczne zakłady opieki zdrow otnej w latach województwa gminy powiaty miasta 13 Zakłady lecznictw a ambulatoryjnego Szpitale Oddziały szpitalne Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej Największe zaangażowanie w realizację procesu przekształceń własnościowych wykazywały miasta (43 %). Tam znaczną grupę przekształconych zakładów stanowiły zakłady lecznictwa ambulatoryjnego - 58 % natomiast szpitale i oddziały szpitalne po 16 %. Odmienną strukturę przekształceń odnotowano w powiatach (30 %). Powiaty w nową formę własności zmieniły 63 % szpitali, 58 % oddziałów szpitalnych oraz 13 % zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. W pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego, liczba przekształceń własnościowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej była niższa. Udział województw wynosił 9 %, a większość zmian dotyczyła oddziałów szpitalnych (24 %) i szpitali (18 %), rzadziej przekształcano zakłady lecznictwa ambulatoryjnego tylko 3 % zakładów. W gminach (18 %), w których prawie nie działają jednostki szpitalne, największą grupę przekształconych zakładów stanowiły zakłady lecznictwa ambulatoryjnego (26 %). Reasumując, z badania struktury własnościowej podmiotów zmieniających formę organizacyjno-prawną wynika, że większość zmian dotyczyła zakładów lecznictwa ambulatoryjnego (65 %) i szpitali (24 %), przy czym najczęściej procesy takie 4

5 przeprowadzały samorządy szczebla powiatowego oraz miasta, rzadziej województwa i gminy. Statystyka w tym zakresie przedstawiała się następująco: - w województwach przekształcono 42 zakłady opieki zdrowotnej, w tym 20 szpitali, - w gminach przekształcono 87 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 4 szpitale, - w powiatach przekształcono 143 zakłady opieki zdrowotnej, w tym 72 szpitale, oraz - w miastach przekształcono 206 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 18 szpitali. Rysunek 2 60 Dynamika"przekształceń" własnościowych w latach zakłady lata Szpitale Oddziały szpitalne Zakłady ambulatoryjne Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej W okresie od 1999 r. do końca grudnia 2010 r. zmiany organizacyjno-prawne dotyczyły 114 szpitali, co stanowiło 19,6 % (wzrost o 4,3 punkty procentowe w porównaniu do 2009 r. a o 11,3 punkty procentowe w porównaniu do końca 1999 r.) samodzielnych publicznych szpitali w Polsce. Najwyższe tempo przekształceń w grupie szpitali odnotowano w 2010 r szpitale. W grupie oddziałów szpitalnych dynamika zmian była dużo niższa. W latach przekształcono 55 oddziałów szpitalnych. Liczba tych oddziałów dynamicznie rosła w okresie od 2003 do 2005 r. (28 oddziałów). Niewątpliwie najwyższe tempo przekształceń osiągnięto w grupie zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Procesowi temu poddano 309 zakładów, co stanowiło 34 % zarejestrowanych samodzielnych publicznych zakładów lecznictwa ambulatoryjnego 5

6 w Polsce. Największy wzrost liczby przekształceń w tej grupie zakładów zanotowano w 2001 r. (54 sp zoz). Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej przekształcono 478 jednostek i komórek organizacyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Najczęściej niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej powoływane były przez kapitałowe spółki prawa handlowego oraz spółki cywilne, przy czym najliczniejszą grupę niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej powstałych na bazie majątku publicznych zakładów utworzyły spółki z o.o. (74 % wśród spółek ogółem), natomiast spółki akcyjne znacząco mniej (2,3 %). Pozostałe powoływane były przez spółki cywilne (15 %) oraz osobowe spółki prawa handlowego: spółki partnerskie (5 %) oraz spółki jawne (4 %). Tabela 2 Struktura spółek, które powołały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Lp. Spółka Szpitale Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego Oddziały szpitalne 1 spółka z o.o spółka akcyjna spółka partnerska spółka jawna spółka cywilna Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej Tabela 3 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej przekształcone w latach według podmiotu tworzącego Lp. Jednostki samorządu terytorialnego Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w latach Liczba spółek struktura (%) 1 Województwa 42 8,8 2 Powiaty ,9 3 Gminy 87 18,2 4 Miasta ,1 Razem ,0 Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej 6

7 Wysokość udziałów jednostek samorządu terytorialnego w kapitale zakładowym nowoutworzonych spółek była zróżnicowana i kształtowała się w przedziale od 0 % do 100 %. Najwyższy udział samorządu w kapitale zakładowym spółek odnotowano w szpitalach, w większości 100 %. Odwrotną tendencję zarejestrowano w grupie zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Tam udział samorządu w kapitale spółek stanowił niemalże 0 %. Na 309 przekształconych zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, tylko w 14 z nich jednostki samorządu terytorialnego odnotowały udział w przedziale od 0,25 % do 100 %. Inaczej ujmując, wśród 403 działających kapitałowych spółek prawa handlowego w 24 % z nich jednostki samorządu terytorialnego wykazały udział w kapitale spółek w przedziale 0,25 % %. Największy udział zarejestrowano w spółkach z o.o. Tabela 4 Spółki prawa handlowego powstałe od 1999 r. według wartości kapitału zakładowego Spółki o wartości kapitału zakładowego w % Lp. Spółki powołane od 1999 r. Szpitale 10 Poniżej 10 Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego Szpitale Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego Szpitale Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego 1 Spółki akcyjne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Razem Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej Realizacja procesu przekształceń w układzie regionalnym (wojewódzkim) była zróżnicowana i w dużej mierze uwarunkowana liczbą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie województwa. Wpływ na liczbę przekształcanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej miało wiele czynników zarówno prawnych, ekonomicznych jak i społecznych. Do ważniejszych można zaliczyć: procesy decyzyjne jednostek samorządu terytorialnego, sprawność w przeprowadzaniu procesu likwidacji zakładów, ich sytuacja finansowa, nastawienie społeczne. Uwzględniając administracyjny podział kraju, liczby te kształtowały się w granicach od 1 zakładu w województwie podkarpackim do 149 w województwie śląskim. Z zestawienia danych przedstawiających liczbowy zakres przekształceń własnościowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (załączniki nr 1, 2, 3) zlokalizowanych w poszczególnych województwach wynika, że najwięcej zakładów przekształcono w województwach: śląskim (149), kujawsko-pomorskim (70), pomorskim 7

8 (49), dolnośląskim (40), wielkopolskim (35), małopolskim (30), najmniej natomiast w województwach: mazowieckim (6) i zachodniopomorskim (3) oraz w podkarpackim i podlaskim po 1 zakładzie opieki zdrowotnej. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przekształceniami własnościowymi objęto 114 szpitali, które stanowiły 24 % komórek i jednostek organizacyjnych zakładów, którym zmieniono formę organizacyjno-prawną. Najwięcej szpitali poddanych przekształceniu, zlokalizowanych było w województwach: dolnośląskim (24), śląskim (18), kujawsko-pomorskim (12), lubuskim (9). Po jednym szpitalu przekształcono w województwach podkarpackim i podlaskim. Rzadziej zmianom własnościowym ulegały wyodrębnione organizacyjnie oddziały szpitalne. Od 2001 r. formę prowadzenia działalności zmieniło 55 oddziałów szpitalnych, które stanowiły 11,5 % zakładów przekształconych w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Najwięcej oddziałów (10) przekształcono w 2003 r. Zmiany organizacyjno-prawne oddziałów szpitalnych zarejestrowano w województwach: wielkopolskim (11), łódzkim (8), śląskim (8) i małopolskim (7). W pozostałych województwach nie odnotowano zmian w tym zakresie. Najwyższe tempo przekształceń zaobserwowano w grupie zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. formę własności zmieniło 309 zakładów, tj. 65 % zakładów objętych przekształceniami. Znaczny wzrost zarejestrowano w 2001 r. (54 sp zoz-y). W kolejnych latach tempo przekształceń w tej grupie zakładów było zróżnicowane. Zmiany w tym obszarze przeprowadzano w województwach: śląskim (123), kujawsko-pomorskim (57), pomorskim (37) świętokrzyskim (21), wielkopolskim (17) i małopolskim (17). Przekształceń w tej grupie zakładów nie przeprowadzano w województwach: lubuskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i zachodniopomorskim. Skalę i dynamikę przekształceń własnościowych w grupie szpitali, oddziałów szpitalnych i zakładów lecznictwa ambulatoryjnego w latach oraz wykaz tych zakładów wraz ze spółkami, które powołały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3. Stopień zaawansowania procesu przekształceń własnościowych, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego, rozumiany jako udział procentowy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (bez oddziałów szpitalnych) objętych przekształceniami w ogólnej liczbie sp zoz zarejestrowanych w kraju według stanu na dzień 8

9 31 grudnia 2010 r. wynosił 28 %. W poszczególnych województwach wskaźnik ten kształtował się w granicach od 1,2 % w województwie podkarpackim do 84 % w województwie śląskim. II. Gospodarka finansowa zakładów opieki zdrowotnej wg sektora własnościowego na dzień 31 grudnia 2010 r. 1. Informacje ogólne Przekształceniom podlegały w szczególności samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej o trudnej sytuacji ekonomicznej, prowadzące działalność ze stratą i nierokujące szans na poprawę wyniku finansowego. Spośród 423 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 227 z nich nadesłało informację o sytuacji finansowej na dzień zakończenia likwidacji, w tym 128 zakładów udostępniło dane o stanie swoich finansów po przekształceniu w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, tj. na dzień 31 grudnia 2010 r. Finanse na dzień likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Łączna kwota zadłużenia przejętego przez jednostki samorządu terytorialnego na dzień zakończenia działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (227 zakładów) wyniosła 1,1 mld zł (tj. 11,6 % zadłużenia ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) oraz 91 mln zł należności. Zadłużenie zakładów na dzień likwidacji było wyższe od ich przychodów z całokształtu działalności o 16,4 %. Wartość zobowiązań publicznoprawnych wyniosła 450 mln zł, natomiast zobowiązań cywilnoprawnych 664 mln zł. Najwyższe zadłużenie ogółem posiadał w Pabianicach ponad 108 mln zł. Relacja należności po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej do przejmowanego przez jednostki samorządu terytorialnego długu kształtowała się względnie na niskim poziomie. Należności stanowiły 8,2 % zadłużenia ogółem na dzień likwidacji zakładów. 47 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej odnotowało dodatni wynik finansowy (zysk) na łączną kwotę 43 mln zł jednakże znaczna część zakładów (179) zamknęła działalność stratą w kwocie 190 mln zł. Przychody ogółem wyniosły 932 mln zł, przy czym większość przychodów stanowiły przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (NFZ) 715 mln zł, koszty były wyższe o 15 % i wyniosły 1,1 mld zł. 9

10 Finanse niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej Korzystniejsze tendencje w zakresie zadłużenia, wyników finansowych i efektywności działalności zanotowano w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (128 zakładach) powołanych w miejsce zlikwidowanych (przekształconych) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zobowiązania ogółem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na koniec 2010 r. wynosiły 257 mln zł (tj. 2,7 % zadłużenia ogółem sp zoz na dzień 31 grudnia 2010 r.), w tym zobowiązania wymagalne 34 mln zł. Dług zaciągany przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie stanowił zagrożenia w realizacji ich zadań statutowych. Zadłużenie ogółem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej było niższe od przychodów z ich działalności o 85 %. Należy zaznaczyć, że najwyższe zadłużenie wykazała jedna ze spółek w województwie lubuskim ponad 11 mln zł oraz w województwie pomorskim blisko 13 mln zł. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej charakteryzowały wyższe wpływy z działalności. Na koniec 2010 r. odnotowano nadwyżkę przychodów nad kosztami, co znalazło korzystne odzwierciedlenie w wynikach finansowych tych zakładów. Przychody ogółem odnotowano na łączną kwotę blisko 1,8 mld zł, w tym przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (w tym z NFZ) 1,7 mld zł, koszty natomiast były niższe o 0,6 % i wyniosły 1,7 mld zł. 2. Porównanie stanu finansowego zakładów opieki zdrowotnej przed przekształceniem i po przekształceniu w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Zakresem szczegółowej analizy objęto 36 zakładów opieki zdrowotnej. Urzędy Wojewódzkie podały pełne, w oparciu o rachunek wyników, dane o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj: - przed przekształceniem zakładów - na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ich likwidacji, - na dzień zakończenia likwidacji oraz spółki przekazały informacje o stanie finansów niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (powołanych w miejsce ww. sp zoz) na dzień 31 grudnia 2010 r. Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przed przekształceniem wyniosło 624 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne mln zł. Zadłużenie stanowiło 85 % przychodów z całokształtu działalności. 10

11 Dług zakładów znacząco wzrósł na koniec ich likwidacji. Był on wyższy od przychodów ogółem o 96 %. Zakłady te osiągały niższe przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (NFZ) w związku z zakańczaniem działalności leczniczej na skutek przeprowadzanych czynności likwidacyjnych. Łączne zadłużenie przejęte przez samorząd w związku z likwidacją zakładów wyniosło 571 mln zł, w tym zobowiązania publicznoprawne 260 mln zł, zobowiązania cywilnoprawne 311 mln zł. Odwrotne tendencje w tym obszarze odnotowały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Zadłużenie ogółem w tych zakładach nie przekroczyło 110 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne 9 mln zł wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Zadłużenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiło ok. 15 % przychodów z działalności. Rysunek 3 Zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej wg statusu ich działalności ,42 zł ,08 zł ,35 zł sp zoz przed przekształceniem sp zoz na dzień likw idacji po przekształceniu w n zoz Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej Wszystkie zakłady opieki zdrowotnej utrzymywały podobne tendencje w zakresie osiągania wyników finansowych, przy czym należy zaznaczyć, że na wysokość wyników finansowych, w przypadku większości niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (a raczej ich spółek), wpływał obowiązek odprowadzania podatku dochodowego (CIT) od dochodów uzyskiwanych przez te zakłady. Wynik finansowy netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ich likwidacji (tj. przed przekształceniem) zamknął się stratą w wysokości 23 mln zł. Przychody ogółem wyniosły 735 mln zł (w tym z NFZ 659 mln zł), koszty natomiast były wyższe o 3 % i wyniosły 758 mln zł. Spośród 36 11

12 badanych zakładów, 22 z nich osiągnęło zysk, 14 zakładów wykazało stratę, w żadnym zakładzie nie odnotowano zrównoważenia przychodów z kosztami. Podobny trend w tym obszarze zauważono w finansach samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na dzień likwidacji. Wynik finansowy netto na koniec ich działalności zamknął się stratą w kwocie 33 mln zł. Na jej wysokość wpłynęły wyższe koszty z działalności niż osiągane przychody. Przychody ogółem wyniosły 290 mln zł (w tym z NFZ 222 mln zł), koszty były wyższe o 11 % i osiągnęły 323 mln zł. Spośród badanych zakładów, 8 z nich osiągnęło zysk, 28 wykazało stratę, w żadnym zakładzie nie odnotowano wyniku finansowego równego zeru. Wynik finansowy netto niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2010 r. zamknął się niewielką stratą 4 mln zł. Przychody ogółem wyniosły 713 mln zł (w tym z NFZ 660 mln zł), koszty były wyższe o 0,1 % i wyniosły 713,7 tys. zł. Stosunek zakładów osiągających zysk do ponoszących stratę z działalności przedstawia rysunek 5. Rysunek 4 Stosunek zakładów osiągających zysk do ponoszących stratę z działalności 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % ,9 % 47,2 % 6 77,8 % ,1 % 52,8 % 1 22,2 % zakłady przed przekształceniem w n zoz zakłady na dzień likw idacji zakłady po przekształceniu w n zoz Zysk Strata Zrów nanie przychodów z kosztami Źródło: Dane Urzędów Wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej Z rysunku wynika, że najsłabszą kondycję finansową posiadały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na dzień likwidacji, 78 % zakładów wykazało stratę oraz 22 % zakładów generowało zysk. Porównywalne relacje w osiąganiu wyników finansowych zaobserwowano w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przed przekształceniem tj. na dzień 31 grudnia roku 12

13 poprzedzającego rok ich likwidacji i w powołanych w ich miejsce niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2010 r. (uwzględniając obciążenia podatkowe tych drugich). 61 % samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przed zmianą formy własności osiągnęło zysk, natomiast 39 % zakładów generowało stratę. Wśród niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 53 % podmiotów zamknęło rok 2010 zyskiem, pozostałych 47 % zakładów wykazało stratę, przy czym należy zaznaczyć, że niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej charakteryzował blisko sześciokrotnie niższy poziom zadłużenia niż samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. III. Bariery w przekształceniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej W okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. procesem przekształceń objęto 114 szpitali i 309 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, które stanowiły 28 % ogółu zarejestrowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Wpływ na wolne tempo procesu przekształceń miało wiele czynników. Wśród nich były bariery prawne, ekonomiczne, społeczne i polityczne. Do najważniejszych zalicza się: 1. bariery prawne: a) brak regulacji prawnych pozwalających na bezpośrednie przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego - procedurę bezpośredniego przekształcenia zakładała ustawa przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia, uchwalona przez Sejm w dniu 6 listopada 2008 r., ostatecznie zawetowana przez Prezydenta RP. Aktualnie taką możliwość przewiduje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 10 maja 2011 r. b) długotrwały proces uchwałodawczy ze strony jednostek samorządu terytorialnego, c) konieczność przeprowadzenia likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o zoz (likwidacja wydłużała czas przekształcenia zakładów), d) brak przed 2009 rokiem mechanizmów zachęcających jednostki samorządu terytorialnego do przekształcenia sp zoz (dotacje, pożyczki), 13

14 2. ekonomiczne: a) obciążenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego zobowiązaniami likwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, b) brak motywacji do przekształcenia w sytuacji dobrej kondycji finansowej zakładów, c) wysokie koszty przekształcenia sp zoz, d) obawy przed utratą środków budżetowych, 3. społeczne: a) negatywne nastawienie związków zawodowych, b) nieuzasadnione obawy społeczne przed ograniczeniem dostępności do bezpłatnych usług zdrowotnych, c) obawy przed likwidacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 4. polityczne: - wykorzystywanie straszaka prywatyzacji w kampaniach politycznych. IV. Łączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Proces łączenia dotyczył szpitali oraz zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Odbywał się on poprzez: 1) przeniesienie mienia jednego zakładu na inny (art. 43h ust. 1 pkt 1 ustawy o zoz), 2) utworzenie nowego zakładu z co najmniej dwóch łączących się zakładów (art. 43h ust. 1 pkt 2 ustawy o zoz). Decyzje o łączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podejmowały podmioty tworzące te zakłady. W okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. łączeniem na podstawie art. 43h ustawy o zoz objęto 76 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W trybie art. 43h ust. 1 pkt 1 ustawy (poprzez przeniesienie mienia jednego zakładu na inny) połączono 72 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, z których powstało 36 nowych zakładów opieki zdrowotnej. Decyzje o łączeniu sp zoz podejmowały te same podmioty tworzące zakłady opieki zdrowotnej tj. województwa (23 połączenia), powiaty (3), miasta (3), gminy (1). Sześciu połączeń dokonano w drodze porozumienia. Organami założycielskimi dla tych zakładów były różne podmioty tworzące. 14

15 Rzadziej dokonywano połączeń w trybie art. 43h ust. 1 pkt 2 ustawy (przez utworzenie nowego zakładu, z co najmniej dwóch łączących się zakładów). Od 2001 r. połączono 4 szpitale w województwach: kujawsko-pomorskim i śląskim, z których powstały dwa nowe zakłady, tj. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy oraz SP ZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu (załącznik 5). W trybie art. 43h ust. 1 pkt 2 nie połączono żadnego zakładu lecznictwa ambulatoryjnego. Szczegółowe informacje o łączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie art. 43h ust. 1 ustawy o zoz przedstawiają załączniki nr 4 i 5. Reasumując, od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. połączono 76 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z których powstało 38 nowych zakładów opieki zdrowotnej. V. Podsumowanie Z ogółu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej istniejących na dzień 31 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zmiana formy organizacyjno-prawnej sp zoz-ów (likwidacja sp zoz i powołanie w to miejsce n zoz, spółki lub likwidacja komórki organizacyjnej sp zoz i wydzierżawienie jej zasobów i działalności podmiotowi niepublicznemu) dotyczyła 478 jednostek i komórek organizacyjnych zakładów, w tym: szpitali, zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, - 55 oddziałów szpitalnych. Stopień zaawansowania procesu przekształceń własnościowych, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego, rozumiany jako udział procentowy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej objętych przekształceniami w ogólnej liczbie sp zoz zarejestrowanych w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 28 %. Najwięcej decyzji o zmianach organizacyjno-prawnych podejmowały samorządy szczebla powiatowego, w szczególności miasta na prawach powiatu. Oprócz przekształceń własnościowych polegających na zmianie formy organizacyjno-prawnej sp zoz, coraz częściej podejmowane były decyzje o łączeniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2001 r. połączono 76 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z których powstało 38 nowych zakładów. W większości przypadków decyzję w tym zakresie podejmowały województwa. 15

16 Proces zmian organizacyjno-prawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest procesem dynamicznym, zróżnicowanym w czasie i w skali kraju. Przekształceniom podlegały przede wszystkim zakłady prowadzące działalność ze stratą. Najwyższą dynamikę przekształceń odnotowano w latach , szczególnie w grupie zakładów lecznictwa ambulatoryjnego i grupie szpitali. W zakładach opieki zdrowotnej, wobec których podjęto decyzję o przekształceniu odnotowano korzystniejszą sytuację finansową na koniec 2010 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, decyzje o przekształceniu mogły być podejmowane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego. Pomimo, że przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej są wielokrotnie przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji, to zmiany własnościowe w ochronie zdrowia zaczynają być coraz bardziej widoczne szczególnie w obszarze działalności jednostek samorządu terytorialnego. 16

17 Szpitale, objęte przekształceniami własnościowymi Załącznik nr 1 stan na dzień r. Lp. Liczba szpitali "przekształconych" w n zoz Razem 1. Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

18 Wykaz szpitali objętych przekształceniami własnościowymi stan na dzień r. Lp. Lp./Woj. województwo Rok przekształcenia Podmiot tworzący publiczny zoz Nazwa sp zoz - wyłącznie jednostek szpitalnych Miejscowość Nowa forma organizacyjno - prawna Nazwa spółki, która powołała n zoz Udział samorządu terytorialnego 1 dolnośląskie 2002 Centrum Pulmonologii Dziecięcej w Karpaczu Karpacz spółka akcyjna Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu 2 dolnośląskie 2002 Gmina Szpital Rejonowy Świebodzice Euromedicare z Wrocławia 6% 3 dolnośląskie 2002 Szpital Chorób Płuc i Nowotworów SP ZOZ w Szklarskiej Porębie Szklarska Poręba INTERMET w Złotym Stoku 4 dolnośląskie 2002 Gmina Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Złotym Stoku Złoty Stok Salutaris w Złotym Stoku 5 dolnośląskie 2002 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji im. J. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Kamienna Góra Korczaka w Kamiennej Górze w Kaminnej Górze 10 6 dolnośląskie 2003 Powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Ziębicach Ziębice Polskie Centrum Zdrowia we Wrocławiu 7 dolnośląskie 2003 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku Sokołowsko Juwiko w Sokołowsku 10 8 dolnośląskie 2004 Powiat SP ZOZ Środa Śląska Środa Śląska Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej 9 dolnośląskie 2004 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Kamienna Góra Kamienna Góra Powiatowe Centrum Zdrowia w Kaminnej Górze dolnośląskie 2004 Powiat SP ZOZ Kowary Kowary Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach 5% 11 dolnośląskie 2004 Powiat SP ZOZ Lubań Lubań Łużyckie Centrum Zdrowia w Lubaniu dolnośląskie 2004 Powiat Zakład Leczniczo - Opiekuńczy w Kamieńcu Ząbkowickim Kamieniec Ząbkowicki Polskie Centrum Zdrowia we Wrocławiu 1 13 dolnośląskie dolnośląskie 2005 Powiat 15 dolnośląskie 2006 Powiat Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital im. H. Dobrzyckiego w Jaworze Oborniki Śląskie w części zakładu opiekuńczo - leczniczego przejęty przez spółkę z o.o. 16 dolnośląskie 2008 Zespół Rehabilitacji dla Dzieci "Czermna Bukowina" Kudowa Zdrój 17 dolnośląskie 2008 Kolejowe Centrum Uzdrowiskowe SP ZOZ Duszniki Zdrój 18 dolnośląskie 2008 Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe SP ZOZ Szczawno Zdrój 19 dolnośląskie 2008 Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy Rościszów 20 dolnośląskie 2008 Powiat 21 dolnośląskie 2008 Powiat 22 dolnośląskie 2008 Powiat 23 dolnośląskie 2008 Powiat 24 dolnośląskie 2010 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki w Strzelinie Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Samodzielny Publiczny Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Inwalidów Wojennych 26, Wołów Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Morcinka 7, Lwówek Śląski Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Dr Vito we Wrocławiu Ząbkowice Śląskie spółka akcyjna EMC Instytut Medyczny S.A. Jawor Jaworskie Centrum Medyczne Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku Strzelin,,Strzelińskie Centrum Medyczne'' 10 Dzierżoniów Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie 10 Wołów N ZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie 32% - powiat 68% - gminy Lwówek Śląski N ZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia 10 Wrocław 1 kujawsko-pomorskie 2001 Powiat Szpital Powiatowy w Więcborku Więcbork Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego N ZOZ w Więcborku kujawsko-pomorskie 2001 Powiat ZOZ w Chełmży Chełmża Szpital Powiatowy w Chełmży 8 3 kujawsko-pomorskie 2001 Powiat SP ZOZ w Golubiu-Dobrzyniu Golub Dobrzyń Szpital Powiatowy w Golubiu Dobrzyniu 10 4 kujawsko-pomorskie 2002 Powiat SP ZOZ w Tucholi Tuchola Szpital Tucholski 84,71%

19 Lp. Lp./Woj. województwo Rok przekształcenia Podmiot tworzący publiczny Wykaz Nazwa szpitali sp zoz objętych - wyłącznie przekształceniami jednostek szpitalnych własnościowymi Miejscowość zoz Nowa forma organizacyjno - prawna Nazwa spółki, która powołała n zoz Udział samorządu terytorialnego 2 5 kujawsko-pomorskie 2004 Powiat SP ZOZ w Aleksandrowie Kujawskim Aleksandrów Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Kujawskim 10 6 kujawsko-pomorskie 2004 Powiat SP ZOZ Szpital Powiatowy w Żninie Żnin Pałuckie Centrum Zdrowia 10 7 kujawsko-pomorskie 2005 Powiat SP ZOZ w Świeciu Świecie N ZOZ "Nowy Szpital Świecie" 49% 8 kujawsko-pomorskie 2005 Powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szubinie Szubin "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" 18,18% 9 kujawsko-pomorskie 2007 Powiat SP ZOZ Nakło nad Notecią "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" 18,18% 10 kujawsko-pomorskie 2008 Powiat Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Wąbrzeźno Nowy Szpital w Wąbrzeźnie 29,57% kujawsko-pomorskie 2009 Powiat 12 kujawsko-pomorskie lubelskie 2004 Miasto 2 lubelskie 2005 Powiat 1 lubuskie 2001 Powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder, ul. Roentgena 3 Samodzielny Publiczny ZOZ w Zamościu - Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SP ZOZ - Szpital im. dr n med. Radzimira Śmigielskiego ul. Szpitalna 5 Skwierzyna Lipno N ZOZ "Szpital Lipno" 10 Bydgoszcz N ZOZ Pallamed Zamość Ryki Skwierzyna 2 lubuskie 2002 Powiat SP ZOZ Szpital ul. Pszenna 2 Żary Żary 3 lubuskie 2006 Powiat SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wschowa Wschowa 4 lubuskie 2007 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Kostrzyń nad Odrą Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu "Klinika" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nałęczów Niepubliczny ZOZ Szpital im. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynie Powiatowe Centrum Usługowe w Żarach N ZOZ Szpital na Wyspie N ZOZ "Nowy Szpital 2" w Szczecinie N ZOZ Powiatowej Spółki Komunalnej "Szpital Leśny" w Kostrzynie nad Odrą 5 lubuskie 2007 Powiat SP ZOZ Świebodzin N ZOZ "Nowy Szpital w Świebodzinie" 6 lubuskie 2009 Gmina Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 7 lubuskie 2009 Powiat SP ZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego Krosno Odrzańskie 10 96,64% Szprotawa N ZOZ Nowy Szpital w Szprotawie N ZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego 8 lubuskie 2010 Powiat SP ZOZ Drezdenko Powiatowe Centrum Zdrowia 10 9 lubuskie 2010 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ Torzym 1 łódzkie 2008 Powiat SP ZOZ w Wieruszowie Wieruszów Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Powiatowe Centrum Medyczne/NZOZ Szpital Powiatowy 2 łódzkie 2009 Powiat Szpital Rejonowy SP ZOZ Tomaszów Mazowiecki Tomaszowskie Centrum Zdrowia 10 3 łódzkie 2009 Miasto SP ZOZ Pabianice Pabianickie Centrum Medyczne 10 4 łódzkie 2010 Powiat SP ZOZ Brzeziny 5 łódzkie 2010 Powiat 1 małopolskie 2003 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo - Ginekologiczny im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy 10 Kraków N ZOZ Szpital na Siemieradzkiego im. Rafała Czerwiakowskiego 2 małopolskie 2007 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Nowy Targ "Szpital Miejski w Rabce Zdroj" 10 3 małopolskie 2008 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Tuchów Centrum Zdrowia Tuchów 6 4 małopolskie 2008 Sanatorium Uzdrowiskowe " Nad Kryniczanką" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy Zdroju (w likwidacji) Krynica Zdrój Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotenej "Sanatorium nad Kryniczanką" 5 małopolskie 2009 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Olkusz N ZOZ Nowy Szpital w Olkuszu 3 6 małopolskie 2010 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Kraków Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie 10

20 Lp. Lp./Woj. województwo Rok przekształcenia Podmiot tworzący publiczny Wykaz Nazwa szpitali sp zoz objętych - wyłącznie przekształceniami jednostek szpitalnych własnościowymi Miejscowość zoz Nowa forma organizacyjno - prawna Nazwa spółki, która powołała n zoz Udział samorządu terytorialnego 7 1 mazowieckie 2007 Gmina 2 mazowieckie 2010 Powiat Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji - Szpital Miejski im. Świętej Trójcy, Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Piotra Skargi 10 Płock Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 10 Grójec 3 mazowieckie 2010 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach Siedlce 4 mazowieckie 2010 Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ Warszawa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Powiatowe Centrum Medyczne" w Grójcu Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie mazowieckie 2010 Miasto Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Solec 93 w Warszawie Warszawa Szpital Solec 10 1 opolskie 2004 Powiat Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu - jednostka organizacyjna- Szpital w Grodkowie Brzeg spółka cywilna N ZOZ "PROMED" sp. c. w Grodkowie 8 2 opolskie 2004 Powiat 3 opolskie 2004 Powiat 4 opolskie opolskie 2009 Powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Kluczborku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital w Prudniku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze - jednostka organizacyjna (ośrodek rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Suchym Borze, ośrodek rehabilitacji i leczenia dróg oddechowych dla dzieci w Jarnotówku) przekształcony Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kluczbork Prudnik Suchy Bór (Chrząstowice) spółka akcyjna spółka akcyjna 6 opolskie 2009 Powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 9 1 podkarpackie 2009 Powiat SP ZOZ Łańcut Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku Prudnickie Centrum Medyczne w Prudniku N ZOZ Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze Krapkowice Krapkowickie Centrum Zdrowia 10 Namysłów spółka akcyjna Namysłowskie Centrum Zdrowia 10 Powiatowe Centrum Medyczne w Łańcucie podlaskie 2002 Powiat Szpital Ogólny w Zambrowie Zambrów Szpital Miejski w Zambrowie 10 1 pomorskie 2001 Powiat SP ZOZ Szpital Kwidzyń Kwidzyń Szpital "Zdrowie" 81,41% 2 pomorskie 2007 Powiat SP ZOZ Malbork Malbork Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku 10 3 pomorskie 2008 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Tczew Tczewskie Centrum Zdrowia pomorskie 2008 Powiat Szpital Powiatowy im. dr Aleksandra Majkowskiego Kartuzy Powiatowe Centrum Zdrowia 10 5 pomorskie 2009 Powiat Szpital Powiatu Bytowskiego Bytów N ZOZ Szpital Powiatu Bytowskiego 10 6 pomorskie 2009 Powiat SP ZOZ Sztum spółka akcyjna Szpitale Polskie Sztum N ZOZ 7 pomorskie 2009 Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej SP ZOZ 8 pomorskie 2010 Powiat Specjalistyczny Szpital św. Jana w likwidacji Starogard Gdański 1 śląskie 2004 Miasto ZOZ Szpital Miejski nr 2 w Żorach Żory Tczew Tczewskie Centrum Zdrowia 10 Kociewskie Centrum Zdrowia Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach 10 2 śląskie 2007 Miasto SP ZOZ Szpital nr 1 Gliwice Szpital Miejski 49% 3 śląskie 2007 Miasto Zespół Szpitali nr 2 Gliwice VITO-MED. 4 śląskie 2007 Miasto Szpital Wielospecjalistyczny Gliwice 5 śląskie 2009 Miasto Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w likwidacji w Katowicach "Szpital Wielospecjalistyczny" Katowice "EMC Silesia" 10

21 Lp. Lp./Woj. województwo Rok przekształcenia Podmiot tworzący publiczny Wykaz Nazwa szpitali sp zoz objętych - wyłącznie przekształceniami jednostek szpitalnych własnościowymi Miejscowość zoz Nowa forma organizacyjno - prawna Nazwa spółki, która powołała n zoz Udział samorządu terytorialnego 6 śląskie 2009 Miasto Szpital im. Ludwika Rydygiera Katowice "BONI FRATRES CATOVIENSIS" 12 7 śląskie 2009 Miasto 8 śląskie 2009 Miasto 9 śląskie 2009 Powiat SP ZOZ Szpital nr 1 im. Św. Karola Boromeusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital im. R. Weigla Mysłowice Mysłowickie Centrum Zdrowia 10 Zabrze N ZOZ Szpital Miejski w Zabrzu 10 Blachownia przedsiębiorca (osoba fizyczna) Prywatna Przychodnia Lekarska w Koszęcinie 10 śląskie 2009 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Knurów Szpital w Knurowie 21% 11 śląskie 2009 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Mikołów Centrum Zdrowia w Mikołowie śląskie 2010 Powiat Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr N ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Tarnowskie Góry spółka akcyjna B. Hagera Powiatowy w Tarnowskich Górach śląskie 2010 Gmina/Miasto na prawach Powiatu SP ZOZ Szpital Miejski Piekary Śląskie Piekarskie Centrum Medyczne śląskie 2010 Zakład Pulmonologii Tarnowskie Góry N ZOZ Zakład Pulmonologii 15 śląskie 2010 Miasto Szpital Miejski Ruda Śląska N ZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej śląskie 2010 Miasto SP ZOZ Szpital im. prof. E. Michałowskiego Katowice spółka akcyjna N ZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego 17 śląskie 2010 Miasto Gmina Szpital Miejski Tychy Szpital Miejski w Tychach 18 śląskie 2010 Miasto SP Zakład Opieki Długoterminowej Katowice spółka jawna EPIONE 1 świętokrzyskie 2006 Miasto Szpital Miejski Św. Aleksandra w Kielcach Kielce Szpital Kielecki 10 2 świętokrzyskie 2008 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie Jędrzejów N ZOZ Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego ARTMEDIK 1 warmińsko - mazurskie 2000 Powiat SP ZOZ w Ełku Ełk PRO - MEDICA w Ełku 10 2 warmińsko - mazurskie 2001 Powiat Powiatowy ZOZ w Ostródzie Ostróda spółka akcyjna Powiatowy ZOZ w Ostródzie 10 3 warmińsko - mazurskie 2003 Powiat SP ZOZ w Olecku Olecko OLMEDICA 10 4 warmińsko - mazurskie 2004 Powiat SP ZOZ w Nowym Mieście Lubawskim Nowe Miasto Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskie Lubawskim 10 5 warmińsko - mazurskie 2009/2010 Powiat SP ZOZ Pasłęk Szpital Powiatowy 10 1 wielkopolskie 2000 Miasto 2 wielkopolskie 2003 Powiat ZOZ Poznań - Wilda, ul. 28 Czerwca 1956 r. 149, Poznań Wielospecjalistyczny Szpital Puszczykowo SP ZOZ, ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo Poznań Centrum Medyczne HCP Puszczykowo N ZOZ "Szpital w Puszczykowie" 10 3 wielkopolskie 2008 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Września N ZOZ "Szpital Powiatowy" we Wrześni 10 4 wielkopolskie 2008 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Pleszew "Pleszewskie Centrum Medyczne" 10 5 wielkopolskie 2009 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Rawicz Szpital Powiatowy w Rawiczu 10 6 wielkopolskie 2010 Powiat SP Zespół Opieki Zdrowotnej Wyrzysk Szpital Powiatowy w Wyrzysku 10 7 wielkopolskie 2010 Powiat Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Jarocin Szpital Powiatowy w Jarocinie 10 1 zachodniopomorskie 2008 Powiat Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie Gryfino Szpital Powiatowy w Gryfinie zachodniopomorskie 2008 Powiat Zespół Opieki Zdrowotnej Szczecinek Szpital w Szczecinku 3 zachodniopomorskie 2010 Powiat SP ZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Nowe Czarnowo "Szpital Powiatowy" w Gryfinie 10

22 Oddziały szpitalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (np. stacje dializ) "przekształcone" w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 stan na dzień r. Lp. Liczba oddziałów szpitalnych w sp zoz wydzierżawionych podmiotom niepublicznym Razem 1. Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

23 Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego, objęte przekształceniami własnościowymi Załącznik nr 3 stan na dzień r. Lp. Liczba sp zoz - wyłącznie opieka ambulatoryjna Razem 1. Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem

24 Wykaz zakładów lecznictwa ambulatoryjnego, objętych przekształceniami własnościowymi stan na dzień r. Lp. Lp. / Woj. Podmiot tworzący publiczny zoz Rok przekształcenia Nazwa sp zoz - wyłącznie opieka ambulatoryjna Miejscowość Nowa forma organizacyjno - prawna Nazwa spółki, która powołała n zoz Udział samorządu terytorialnego 1 dolnośląskie Gmina 2003 Kobierzyce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2 dolnośląskie Gmina 2004 Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Kąty Wrocławskie pracownicza N ZOZ 3 dolnośląskie 2005 Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej DOLMED Wrocław spółka akcyjna Dolnośląskie Centrum Medyczne "DOLMED" 0,25% dolnośląskie Miasto 2005 Przychodnia przy ul. Legnickiej Wrocław Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny 5 dolnośląskie Miasto 2005 Zakład Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych Wrocław Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny 6 dolnośląskie Gmina 2007 SP ZOZ Wrocław - Fabryczna Przychodnia Muchobór Wielki Wrocław spółka jawna N ZOZ "REMEDIS" 7 dolnośląskie 2007 Obwód Lecznictwa Kolejowego Wałbrzych N ZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego, N ZOZ Wałbrzyski Obwód Lecznictwa Kolejowego 8 dolnośląskie Powiat 2007 Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Strzelin Strzelińskie Centrum Medyczne 10 9 dolnośląskie Gmina 2007 Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia Platerówka N ZOZ "SANITAS" 10 dolnośląskie Powiat 2009 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Środa Śląska Średzkie Centrum Medyczne dolnośląskie Gmina 2010 Marciszów Przychodnia Rodzinna 12 dolnośląskie Gmina 2010 SP ZOZ Leczniczo-Rehabilitacyjny Ośrodek Medycyny Rodzinnej Sobótka Ośrodek Medyczyny Rodzinnej 1 kujawsko-pomorskie Miasto 2000 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Gniewkowo spółka cywilna N ZOZ "Eskulap", Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej "Rehmak" 2 kujawsko-pomorskie Miasto 2000 Miejsko-Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Inowrocław 3, spółka akcyjna N ZOZ Centrum Medyczne "Frama-Med.", N ZOZ "Przychodnia Toruńska", N ZOZ "Przychodnia Rąbin", N ZOZ Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A. "Energetyk" 3 kujawsko-pomorskie Miasto 2000 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Pakość spółka jawna N ZOZ "Medicus" 4 kujawsko-pomorskie Gmina 2000 Lubiewo spółka cywilna N ZOZ w Lubiewie 5 kujawsko-pomorskie Gmina 2000 Gminy Choceń Choceń spółka cywilna N ZOZ "Galmed" 6 kujawsko-pomorskie Miasto 2000 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Janikowo spółka cywilna N ZOZ "Vita" s.c. N ZOZ "Zdrowie" 7 kujawsko-pomorskie Gmina 2001 Sicienko spółka jawna PORAD-MED. 8 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Przychodnia Rejonowo-Przemysłowa "Belma" Bydgoszcz spółka cywilna "Sprojekt" 9 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zespół Opieki Zdrowotnej Sępólno Krajeńskie spółka cywilna N ZOZ Zakład Diagnostyczno-Leczniczy "Bonus" w Sępólnie Krajeńskim 10 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zespół Przychodni Lekarskich Nr 1 Grudziądz 3 N ZOZ Grudziądzkie Centrum Pomocy "Dobra Praktyka Lekarska", N ZOZ "Euromedica-Spec", N ZOZ "Centrum Medyczne" 11 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zespół Przychodni Lekarskich Nr 2 Grudziądz 3 N ZOZ "Panacea", N ZOZ "Rządz Mniszek" w Grudziądzu, N ZOZ "J.K.-21" 12 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Kruszwica spółka cywilna N ZOZ "Twoje Zdrowie" 13 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Miejsko-Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Tuchola N ZOZ "Miejskie Centrum Lekarskie" w Tucholi 14 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski Grudziądz N ZOZ "Opus II" 15 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zakład Zapobiegawczo-Leczniczy Nr 1 Toruń "Na Skarpie", "Revita" 16 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zakład Zapobiegawczo-Leczniczy Nr 2 Toruń Przychodnia "Fredry" 17 kujawsko-pomorskie Miasto 2001 Zakład Zapobiegawczo-Leczniczy Nr 3 Toruń "Tormed" 18 kujawsko-pomorskie Miasto 2002 Zakład Zapobiegawczo-Leczniczy Nr 4 Toruń Przychodnia Lekarska "Zdrowie" 19 kujawsko-pomorskie Miasto 2002 Przychodnia Rejonowa "Błonie" Bydgoszcz N ZOZ "Krystyna Kopa i Wspólnicy" 20 kujawsko-pomorskie Miasto 2002 Przychodnia "Zachem" Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Ośrodek Zdrowia "GRYF-MED" 21 kujawsko-pomorskie Miasto 2002 Przychodnia Przemysłowo-Rejonowa "Komunalni" Bydgoszcz Przychodnia "Komunalni" 22 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Śródmieście" Bydgoszcz Przychodnia "Śródmieście" 23 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Gdańska" Bydgoszcz Przychodnia "Gdańska" 24 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Łęgnowo" Bydgoszcz Przychodnia "Łęgnowo" 25 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Kapuściska" Bydgoszcz Przychodnia "Kapuściska" 26 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Wielospecjalistyczna Przychodnia Przemysłowo-Rejonowa Bydgoszcz Przychodnia "Romet" 27 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Czyżkówko" Bydgoszcz Centrum Medyczne "Zachód" 28 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Tatrzańska" Bydgoszcz N ZOZ Przychodnia "Tatrzańska" 29 kujawsko-pomorskie Miasto 2003 Przychodnia Rejonowa "Ogrody" Bydgoszcz Przychodnia "Ogrody"

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Organizacji Ochrony Zdrowia

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Organizacji Ochrony Zdrowia MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Organizacji Ochrony Zdrowia

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Organizacji Ochrony Zdrowia MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 2009 (I półrocze) Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Szpitale prywatne 2014

Szpitale prywatne 2014 Szpitale prywatne 2014 Andrzej Mądrala Dane podstawowe czyli o czym mówimy Podmioty wykonujących świadczenia i d i szpitalne wg. RPWDL W roku 2014, według Rejestru Podmiotów Wk Wykonujących Działalność

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

SIEĆ SZPITALI SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABIEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ

SIEĆ SZPITALI SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABIEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ SIEĆ SZPITALI SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABIEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ Liczba szpitali zakwalifikowanych do PSZ Poziom szpitali I stopnia 21 Poziom szpitali II stopnia 7 Poziom szpitali

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Lp Rodzaj praktyki Placówka Kod Miejscowość Ulica 1 Wojewódzkie Centrum Szpitalne 58-506 Jelenia Góra Ogińskiego 6 2 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 59-600 Lwówek Śląski Morcinka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 58-200 DZIERŻONIOW Słowiańska 3 rejestracja: (074)832 34 12

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 58-200 DZIERŻONIOW Słowiańska 3 rejestracja: (074)832 34 12 ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM i OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM realizowane wg kontraktów z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 1. Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce. Edycja 2012

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce. Edycja 2012 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Edycja 2012 Objaśnienia województwa wg kodu TERYT Dolnośląskie 02 Mazowieckie 14 Świętokrzyskie 26 Kujawsko-Pomorskie 04 Opolskie 16 Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, MINISTERSTWO ZDROWIA BIURO PRASY I PROMOCJI MZ-BP-P /AP/11. Szanowna Pani Redaktor,

Warszawa, MINISTERSTWO ZDROWIA BIURO PRASY I PROMOCJI MZ-BP-P /AP/11. Szanowna Pani Redaktor, MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 2011-02-21 BIURO PRASY I PROMOCJI MZ-BP-P-0620-5785-1/AP/11 Szanowna Pani Redaktor, W nawiązaniu do Pani pytań w sprawie zmiany dotyczącej spłaty przejętych i zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK SEKRETARZ/SKARBNIK

ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK SEKRETARZ/SKARBNIK WROCŁAW, 10.03.2016r. ZESPÓł DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ WRDS WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2015 Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

%dnia 31 sierpnia 2009 r«

%dnia 31 sierpnia 2009 r« UCHWAŁA Nr XXXVII/928/09 SEJM IKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO %dnia 31 sierpnia 2009 r«w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie spzoz-ów. Dr Christoph Sowada. Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

Zadłużenie spzoz-ów. Dr Christoph Sowada. Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM Zadłużenie spzoz-ów Dr Christoph Sowada Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM Zadłużenie Suma zobowiązań (interpretacja rachunkowa) Suma zobowiązań wymagalnych (interpretacja MZ) Suma zobowiązań wymagalnych,

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu lipnowskiego

Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu lipnowskiego Załącznik do Uchwały Nr XXXV/236/2009 Rady Powiatu z dnia 25 września 2009 r. Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu lipnowskiego Z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 629/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.10.2009 r.

Uchwała Nr 629/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.10.2009 r. Druk Nr 604 Uchwała Nr 629/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.10.2009 r. w sprawie: wyraŝenia opinii do uchwały Nr XXXVII/928/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata Anna ElŜbieta Strzała Podsumowanie rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata 2003-2007 1 Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć naleŝny

Bardziej szczegółowo

Komunikat FOR: Sprawdź stan finansów publicznych samorządów

Komunikat FOR: Sprawdź stan finansów publicznych samorządów Komunikat FOR: Sprawdź stan finansów publicznych samorządów Warszawa, 13.11.2014 r. W ramach projektu SprawdzSamorzad.pl Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) prezentuje rankingi samorządów o największym

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. DOLNOŚLĄSKIE 4. KUJAWSKO-POMORSKIE 6. LUBELSKIE 8. LUBUSKIE 10. ŁÓDZKIE 12. MAŁOPOLSKIE 14. MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.)

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012

Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012 Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012 Mariusz Kleszczewski Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul. Skłodowskiej-Curie 73/77

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul. Skłodowskiej-Curie 73/77 Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul. Skłodowskiej-Curie 73/77

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul. Skłodowskiej-Curie 73/77 Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Projekty w trakcie realizacji: Program naprawczy Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo kujawsko pomorskie

Baza danych województwo kujawsko pomorskie Baza danych województwo kujawsko pomorskie 1. Aleksandrów Kujawski NZOZ Przychodnia A-MED. Poradnia Terapii Uzależnień Ul. Słowackiego 20a, 85-770 Aleksandrów Kujawski 54 282 56 56 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/731/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/731/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/731/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i

Bardziej szczegółowo

Liczba sp zoz - wyłącznie opieka ambulatoryjna 2005 2006 2007

Liczba sp zoz - wyłącznie opieka ambulatoryjna 2005 2006 2007 Zał. 3 stan na dzień 18.01.2008 r. Lp. Województwo Liczba sp zoz - wyłącznie opieka ambulatoryjna 2005 2006 2007 Razem 1. Dolnośląskie 3 0 4 7 2. Kujawsko-Pomorskie 2 5 2 9 3. Lubelskie 0 0 1 1 4. Lubuskie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskiego. OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010. Szczecin, 19 stycznia 2010 r.

Zachodniopomorskiego. OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010. Szczecin, 19 stycznia 2010 r. Samorząd d Województwa Zachodniopomorskiego OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010 Szczecin, 19 stycznia 2010 r. Samorząd d województwa jest organem tworzącym dla 15 jednostek:

Bardziej szczegółowo

prywatnego z samorządem terytorialnym Wspieramy zarządzanie

prywatnego z samorządem terytorialnym Wspieramy zarządzanie Więcej i lepiej dla pacjenta Doświadczenia ś i współpracy podmiotu prywatnego z samorządem terytorialnym Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital to: 13 szpitali 109 oddziałów 212 poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r.

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. Plan: Informacje organizacyjne Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia (Raport MZ, propozycje

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów. Podstawę prawną gospodarki finansowej jednostek

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny WOJEWÓDZTW O MIASTO ADRES SZPITALA NAZWA SZPITALA NAZWA BENEFITU DOLNOŚLĄSKIE KAMIENNA GÓRA ŚWIDNICA ŚWIEBODZICE Ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. Z O.O. ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno eczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład ad Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej Gospodarka finansowa samorządu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Baza placówek dla realizacji praktyk zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo

Baza placówek dla realizacji praktyk zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo Baza placówek dla realizacji praktyk zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo Lp. Rodzaj praktyki Placówka Kod Miejscowość Ulica 1. "MIKULICZ" Spółka z NZOZ "MIKULICZ" 58-160 Świebodzice Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat 2012-2013 w podregionach woj. dolnośląskiego W badaniu wyleczalności nowotworów złośliwych w podregionach Dolnego Śląska stwierdziliśmy znaczne różnice w wartościach

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016 Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU Biuletyn Informacyjny Nr 2 (52) 06 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 69 DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Organizacja praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku fizjoterapia

Organizacja praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku fizjoterapia Organizacja praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku fizjoterapia Praktyka zawodowa Pracownia fizykoterapii Pracownia kinezyterapii Pracownia fizykoterapii Pracownia

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Załącznik 11. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek, struktura

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Skarbu Państwa INFORMACJA. o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego. za rok Warszawa 2012 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa INFORMACJA. o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego. za rok Warszawa 2012 r. Ministerstwo Skarbu Państwa INFORMACJA o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2011 Warszawa 2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.........................................................

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości.

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości. Strona 1 Strona 2 Szanowni Państwo Rada nadzorcza jest jednym z głównych organów korporacyjnym spółek kapitałowych, ale nie tylko spółek. Rady nadzorcze (bądź komisje rewizyjne, ewentualnie rady ) występują

Bardziej szczegółowo

Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO

Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Finansowe i prawne warunki realizacji przez samorządy lokalne zadań w zakresie ochrony zdrowia (TEZY) Dr

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Projekty w trakcie realizacji: Przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego w Szpitalu Dziecięcym

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok.

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok. III Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok. W oparciu o zapis art.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo