UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 2008r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 001r. Nr 14, poz z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 006 r. Nr. 13, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Rada Gminy Wierzbinek uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały.. Taryfy określone w 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia roku do roku 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 4. Zakład Komunalny w Wierzbinku ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Musiał

2 Zakład Komunalny Wierzbinek Wierzbinek Sadlno Rada Gminy Wierzbinek WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Zakład Komunalny w Wierzbniku przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wierzbinek na okres od dnia r. do dnia r. Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U z 006 r Nr13, poz. 858 / oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wierzbinek. p.o. Kierownika Zakładu Komunalnego Załączniki: Andrzej Kłosowski Tabele: - koszty zaopatrzenie w wodę, - koszty odprowadzenia ścieków, - ustalenia niezbędnych przychodów, - kalkulacja cen za wodę i odprowadzenia ścieków. - skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat Taryfa. Informacje ogólne.

3 Zakład Komunalny przedstawia niniejszym wniosek taryfowy cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ( typ. Nebraski ) na terenie gminy Wierzbinek na okres 1 miesięcy od dnia r. do dnia r.. Taryfy określające także warunki ich stosowania: Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 czerwca 001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzenie ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 czerwca 006 r.. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zwanej dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Komunalny w Wierzbinku z wyłączeniem odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nie korzystających z oczyszczalni. Zgodnie z art. ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z hydrantów, na cele przeciw pożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 1. Rodzaje prowadzonej działalności Przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego w Wierzbinku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków jest: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu. Zakład Komunalny w Wierzbinku na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 006 r. Nr. 13, poz.858.) jako gminna jednostka organizacyjna nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na powyższą działalność.. Rodzaj i struktura taryfy. Aktualnie obowiązują następujące taryfy za zbiorowe: zaopatrzenie w wodę - gospodarstwa domowe i poza przemysłowe cena,14zł./m³ odprowadzenie ścieków - gospodarstwa domowe i poza przemysłowe cena 4,17 zł./m³ dotacja z budżetu gminy do 1m³ ścieków cena 5,18 zł./m³ Wyżej wymienione taryfy obowiązują na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XII/76/07 z dnia 04. Grudnia 007r. i są aktualne do Obecnie wnioskowaną kalkulację opłat zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 8 czerwca 006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych

4 przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania. Zgodnie z ustawa, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: - uzyskanie niezbędnych przychodów, - ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, - eliminowanie subsydiowania skośnego, - motywowania odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczeń ścieków, - łatwość obliczenia opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wyłoniono taryfę jednolitą jednoczłonową, obejmującą wszystkich odbiorców usług. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług Zgodnie z rozporządzeniem, Zakład Komunalny w Wierzbinku dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: - wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, - dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, - strukturę planowanych taryf, - spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, - stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, - wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług, obejmującą wszystkich odbiorców usług.. 4. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat Niniejszym wnioskujemy o ustalenie następujących wysokości opłat za 1m³ wody ścieków od dnia r. do r Proponowane ceny, za dostarczone ścieki; podobnie jak w przypadku cen za dostarczoną wodą zależne są od ilości zużycia wody i wyrażone są w złotych za m³. Za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Zakład Komunalny rozlicza się na podstawie zawartego porozumienia z Gminą. Tabela 1

5 Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę Lp. Taryfa grupa Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka miary odbiorców Netto z VAT Gospodarstwa domowe i poza przemysłowe Cena za 1 m³ dostarczonej wody,04,18,18 zł/m³ Gmina za wodę pobraną do celów przeciwpożarowych Cena 0.5% wartość wody sprzedanej Rozliczenia kwartalne Tabela Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków Taryfa grupa Cena / stawka Jednostka miary Lp. Wyszczególnienie Odbiorców Netto z VAT Gospodarstwa domowe i poza przemysłowe Cena za 1m³ odprowadzonych ścieków 3,90 4,17 4,17 zł/m³ Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 5,0 5,56 5,56 zł/m³ Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1 i dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z pkt. od 9 do 1 rozporządzenia. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7%.

6 5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzonych ścieków. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Zakład Komunalny. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Zakładu Komunalnego. 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla taryfowych odbiorców. Zakład Komunalny przejął w użytkowanie mienie stanowiące własność Gminy Wierzbinek na podstawie zawartego porozumienia w dniu r. pomiędzy Gminą Wierzbinek a Zakładem Komunalnym w Wierzbinku. Zakład posiada 1 km sieci wodociągowej na terenie Gminy. Zakład obsługuje dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład obsługuje 1891 odbiorców z terenu Gminy Wierzbinek. 6.. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

7 7. Uzasadnienia wniosku taryfowego Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. Zakład Komunalny w Wierzbniku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odprowadzenie ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz odprowadzenie ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców oraz wymagań ochrony środowiska. Przedmiotem działalności Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków jest: - pobór i uzdatnianie wody ( obsługa stacji ) - rozprowadzenie wody - odprowadzenie ścieków ( obsługa oczyszczalni ) Zakład prowadzi także inną działalność obejmującą: - budowę i remonty instalacji wodno kanalizacyjną - budowę oczyszczalni przyzagrodowych - eksploatację składowiska odpadów komunalnych - usługi komunalne. Koszty tej działalności rozliczane są w ewidencji oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo kanalizacyjnej. Na terenie Gminy Wierzbinek z usług wodociągowych korzysta 99% ludności. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym wyraźnym ( 15% rocznie ) spadku ilości poboru wody. Wszystkie nieruchomości przyłączone są do sieci Zakładu zostały wyposażone w wodomierzowe główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczonych ścieków. Sieci wodociągowe przy pomocy których, dokonywane jest rozprowadzenie wody ( około 0% ) wymagają stałych remontów i modernizacji. 7.. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Komunalny realizuje określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków

8 wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Badania jakości ścieków wprowadzonych do środowiska nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w Zakładzie Komunalnym pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupę odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skośnego. Bazując na zbiorczych danych uśrednionych, taryfy proponowane na 009 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi wzrosną: - woda za 1m³ o 0,04 zł./m³ - ścieki za 1m³ o 0,0 zł/m³ Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów ponoszonych przez Zakład Komunalny. Ważną pozycją w budżecie stanowią: wynagrodzenia (wraz z pochodnymi), koszty zakupu energii elektrycznej, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów eksploatacyjnych Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf. Prognoza sprzedaży Do prognozy sprzedaży na 009 r. przyjęto m ³ wody. Stopa inflacji. Inflację zaplanowano wg prognozy przygotowanej na zlecenie MGP i PS, a zawartej w dokumencie,, Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski horyzont , , Alokacja koszt ogólnozakładowy. Koszty ogólnozakładowe alokowano na koszty bezpośrednie dostarczania wody, koszty odprowadzania ścieków oraz koszty pozostałej działalności zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem stosunku sprzedaży na tych działalnościach.

9 Załącznik. Informacje ekonomiczno- finansowe. Przedstawione dalej tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 8 czerwca 006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przedstawione poniżej informacje pokazują dane porównawcze pochodzące z trzech okresów. Są to: a)ostatni rok obrotowy rok 007, b)rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 1 miesięcy pomiędzy , c) rok obowiązywania nowych taryf okres od do Tabela 1. Koszty zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Ostatnie rok obrotowy w zł Rok obrachunkowy poprzedzający wyprowadzenie nowych taryf w zł Rok Obowiązywania nowych taryf Koszty bezpośrednie , , ,00 Wynagrodzenie 17 48, , ,00 Energia , , ,00 Oplata za korzystanie ze środowiska badanie , , ,00 wody Usługi transportowe, remontowe 5 65, , ,00 Pozostałe koszty eksploatacyjne , , ,00 Koszty pośrednieogólnozakładowe , , ,00 Razem koszty , , ,00

10 Tabela. Koszty odprowadzenia ścieków Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy w zł Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenia nowych taryf w zł Rok obowiązywanie nowych taryf Koszty bezpośrednie 1 876, , ,00 Wynagrodzenie 33,00 538,00 980,00 Energia 5 545, , ,00 Opłata za korzystanie ze środowiska 698,00 699,00 718,00 Usługi transportowe, remontowe, materiały Pozostałe koszty eksploatacji Koszty pośrednie ogólnozakładowe 3 491, , ,00 810,00 840,00 910,00 795,00 85,00 854,00 Razem koszty (1+) , ,00 Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Niezbędne Przychody - wykonanie przychody Rok Lp. Wyszczególnienie obrachunkowy Ostatni rok poprzedzający obrotowy w wprowadzenie zł nowych taryf w zł I Zaopatrzenie w wodę 1 Koszty eksploatacji i utrzymania 44640, , ,00 a) Amortyzacja Raty kapitałowe ponad wartości amortyzacji 3 Odsetki 1 980,00 000,00 100,00 4 Rezerwa na należności nieregularne 9 640, , ,00 5 Marża zysku , , ,00 6 Wartość. niezbędnych przychodów , , ,00

11 II Odprowadzanie ścieków 1 Koszty eksploatacji i utrzymania , , ,00 a) Amortyzacja Raty kapitałowe ponad wartości amortyzacji 3 Odsetki 4,00 55,00 69,00 4 Rezerwa na należności nieregularne 9,00 38,00 35,00 5 Marża zysku 485,00 499,00 530,00 6 Wartość. niezbędnych przychodów , , ,00 Tabela 4. Kalkulacja ceny za wodę i odprowadzenie ścieków Taryfa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa Grupa I 1 3 II 1 3 Zaopatrzenie w wodę Ogółem wart. niezbędnych przych. w zł / rok zużycie wody w m³/rok cena 1m³ wody w zł/m³ Odprowadzenie ścieków Ogółem wart. niezbędnych przych. w zł / rok odprowadzenie ścieków w m³/rok cena usług odprowadzonych ścieków w zł/m³ , ,00, , ,00 9,10 Do przyjętych stawek dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług.

12 Tabela 5. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat. Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Koszty eksploatacji i utrzymania 1 Zaopatrzenie w wodę 1 Wartość przychodów w zł 1) w roku obowiązywania nowych taryf ,00 ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf ,00 Wzrost przychodów 1 / % 1,15 % Oprowadzanie ścieków Wartość przychodów w zł 1) w roku obowiązywania nowych taryf ,00 ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf ,00 Wzrost przychodów 1 / % 1,18 %

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Załącznik do uchwały Nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Lubartów 2005 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r.

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo