Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Tczewa na okres od dnia: 01 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r. Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Tczewa. (podpisy w imieniu Spółki) Załączniki: 1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z tabelami A H i uzasadnieniem. 2. Plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Sprawozdanie finansowe za rok Opinia Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o.

2 Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI RODZAJ I STRUKTURA TARYFY TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT WARUNKI ROZLICZEŃ ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF... 9 INFORMACJA O ILOŚCI I CENIE ZA ZAKUP WODY ORAZ O ILOŚCI I CENIE ZA WPROWADZENIE ŚCIEKÓW ZAŁĄCZNIK. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE

3 Informacje ogólne. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Tczewa na okres od dnia 01 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Taryfy oraz niniejszy wniosek zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie. Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. Ceny dla Gminy wiejskiej Tczew kalkulowane są odrębnie. 3

4 Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 1. Rodzaje prowadzonej działalności. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Tczewa na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Tczewa decyzją nr 43/2002 z dnia 30 lipca 2002 roku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagań ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem. Przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (EKD Z), odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (EKD Z). 2. Rodzaj i struktura taryfy. Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, eliminowanie subsydiowania skrośnego 1, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. Istotnym elementem taryfy jest zastosowanie taryfy dwuczłonowej. Taryfy wieloczłonowe (w tym 1 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określania taryf, subsydiowanie skrośne to pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców. 4

5 przypadku: dwuczłonowe) w większym stopniu spełniają ww. postulaty niż taryfy jednoczłonowe. Należy przy tym pamiętać, że znaczna część kosztów ogółem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych to koszty stałe. Oznacza to, że nawet jeżeli w przedsiębiorstwie nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia w gospodarstwach domowych i wśród innych odbiorców), Spółka ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili jest w stanie dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są jej urządzenia. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita dwuczłonowa składająca się z: ceny wyrażonej w złotych za m 3 dostarczonej wody oraz stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc. W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m 3 w wysokości ustalonej jak dla podstawowej grupy odbiorców. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ma zastosowanie taryfa niejednolita jednoczłonowa składająca się z: ceny wyrażonej w złotych za m 3 odprowadzonych ścieków bytowych lub przemysłowych. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług. Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, strukturę planowanych taryf, spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną taryfową 5

6 grupę odbiorców usług (A), a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług, obejmujące odpowiednio: A B gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej (gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiekty użyteczności publicznej). sfera produkcji materialnej (zakłady handlowo - usługowe, przemysł, pozostali odbiorcy). Na podstawie ceny wody rozliczana będzie także odrębnie gmina za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń. 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z: ceny wyrażonej w złotych za m 3 dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej comiesięcznie. Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, jest zróżnicowana w zależności od wielkości zapotrzebowania na wodę i pokrywa koszty gotowości do świadczenia usług w wys. 6% kosztów ogółem zaopatrzenia w wodę. Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki bytowe i przemysłowe dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m 3 odprowadzonych ścieków. W związku z powyższym, struktura taryfowa i wysokość cen za 1 m 3 wody i ścieków oraz stawek stałych opłat abonamentowych na okres od dnia 01 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r. kształtuje się w następujący sposób (w złotych, netto): 6

7 Tabela 1. Wysokość opłat za 1 m 3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r. (w złotych, netto): Za wodę: 1. wszyscy odbiorcy usług: 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: - za gotowość qhnom 3,5 m3/h - za gotowość qhnom >3,5 m3/h, <20,0 m3/h - za gotowość qhnom 20,0 m3/h Za ścieki: Wysokość cen i opłat 2,75 zł/m 3 2,31 zł/odb./mies. 53,31 zł/odb./mies. 203,14 zł/odb./mies. Wysokość cen i opłat 1. gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej: 3,84 zł/m 3 2. sfera produkcji materialnej: 6,20 zł/m 3 Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2 pkt 9) do 11) rozporządzenia. 5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionych w pkt. l niniejszej Taryfy oraz Regulaminem świadczenia usług ZWiK Sp. z o.o. Z uwagi na pełne wyposażenie budynków i nieruchomości zlokalizowanych na terenie działalności przedsiębiorstwa w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do budynków i nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wyposażenia budynków i nieruchomości w urządzenia pomiarowe ilość odprowadzanych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku 7

8 potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia. O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody rozliczane jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy dostarczony m 3. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele handlowo usługowe i odbiorców przemysłowych Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie realizuje zadania określone w: zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Tczewa, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo kanalizacyjnych, przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Działania związane ze spełnieniem wymagań jakościowych mają swoje odzwierciedlenie w Taryfie i wiążą się bezpośrednio z kosztami eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych oraz kosztami ich modernizacji ponoszonymi przez Spółkę. Analiza jakości wody prowadzona jest na bieżąco oraz w sytuacjach awaryjnych (nagłe przypadki). W celu poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia Spółka, co najmniej dwa razy w roku dokonuje płukania odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Tczewa. 8

9 Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf. 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. Przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (EKD Z), odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (EKD Z). Spółka uzyskuje przychody także z innej działalności gospodarczej (sprzedaż usług). Koszty tej działalności rozliczane są w ewidencji oddzielnie, i nie obciążają kosztów działalności wodociągowokanalizacyjnej. 2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. Określona w taryfie cena jest stosowana przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Tczewa. Jakość produkowanej przez Spółkę wody jest zgodna z normami krajowymi. Przedsiębiorstwo zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, niezawodność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na bieżąco wykonuje remonty sieci oraz urządzeń wodociągowokanalizacyjnych. Jednocześnie prowadzi intensywną działalność inwestycyjną, służącą modernizacji istniejących urządzeń oraz budowy nowych obiektów sieci wodociągowo- kanalizacyjnej. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo na dwóch stacjach uzdatniania jest zgodna z obowiązującymi normami krajowymi. Przeprowadza się systematyczną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia, w tym: badania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. Badania te przeprowadzane są we własnym laboratorium, jak również w innych laboratoriach akredytowanych. Stałej kontroli Spółki podlega także jakość dopływających do oczyszczalni ścieków, a także parametry ścieków oczyszczonych. Wartości poszczególnych parametrów mieszczą się w granicach norm 9

10 określonych pozwoleniem wodno prawnym. Są one wynikiem wysokiego poziomu redukcji zanieczyszczeń osiąganego w procesie oczyszczania. Taryfy uwzględniają stałą opłatę abonamentową, która obejmuje koszty ponoszone niezależnie od tego, czy poszczególni klienci pobierają wodę czy też nie, co jest rozwiązaniem bardziej sprawiedliwym dla tych wszystkich odbiorców, którzy dotychczas dokonywali wpłat za ilość dostarczonej wody. Spółka zobowiązana jest bowiem do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług. Wymusza to ponoszenie realnych kosztów. Stosowanie taryfy z uwzględnieniem opłaty abonamentowej gwarantuje pozyskanie środków na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów. 3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów ZWiK Sp. z o.o. nie wprowadził nowych metod alokacji kosztów. Funkcjonujące zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w Spółce pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skrośnego. Bazując na zbiorczych danych, taryfy proponowane na okres od 01 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013r. w porównaniu z obecnie obowiązującymi: a) wzrosną o 16 groszy na 1 m 3 dostarczonej wody, tj. o 6%, b) opłaty abonamentowe: dla wodomierzy qhnom 3,5 m3/h nie ulegną zmianie, za gotowość qhnom >3,5 m3/h, <20,0 m3/h wzrosną o 3,16 zł na miesiąc, tj. o 6%, za gotowość qhnom 20,0 m3/h wzrosną o 25,54 zł na miesiąc, tj. o 14%. c) wzrosną o 9 groszy na 1 m 3 odebranych ścieków dla 1. grupy odbiorców, tj. o 2%, d) wzrosną o 21 groszy na 1 m 3 odebranych ścieków dla 2. grupy odbiorców, tj. o 4%. Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów ponoszonych przez Spółkę, a także realizowane przez nią remonty i inwestycje. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, stanowiący uzasadnienie dla planowanych wydatków inwestycyjnych, stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie 10

11 umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych w 2012 r. remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co w efekcie wpłynie na rozszerzenie zasięgu i poprawę jakości świadczonych usług. 4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf Prognoza sprzedaży Prognozę sprzedaży na lata oszacowano na podstawie ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w latach Koszty działalności Proponowane zmiany w wysokości opłat, mają na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Spółki, ale również utrzymanie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania. Koszty działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaplanowano na podstawie: kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy, kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno rozwojowych i ochrony środowiska, ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w roku obowiązywania nowych taryf. W kalkulacji kosztów wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przychodów dla utrzymania i eksploatacji urządzeń, aby móc w sposób ciągły świadczyć usługi najwyższej jakości, jednocześnie uwzględniając, aby oszacowany poziom kosztów nie powodował nieuzasadnionego wzrostu cen określonego w taryfach. Jednocześnie należy podkreślić, że Spółka funkcjonuje jako przedsiębiorstwo non profit. Stopa inflacji Inflację zaplanowano wg projektu ustawy budżetowej na 2012 r., tj. w wys. 2,8%. 11

12 Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników: Wartość wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zamknie się kwotą 7.870,1 tys. zł. Prognoza kosztów wynagrodzeń uwzględnia przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych umów o pracę (w tym: wynagrodzenia jubileuszowe, odprawy itp.). Uwzględniono również wzrost wynagrodzeń o 2,8%, tj. na poziomie określonym w projekcie Ustawy budżetowej na 2012 rok. Energia elektryczna Szacowane koszty energii elektrycznej zamkną się kwotą ca 1.570,6 tys. zł i wzrosną w relacji do roku 2011 o 2,7%. Ich poziom wynika z zapotrzebowania technologicznego na energię. Materiały i paliwa Przyjęte do kalkulacji taryfy zużycie materiałów do usunięcia awarii, opału, paliwa, materiałów do eksploatacji oczyszczalni i uzdatniania wody oraz remontów realizowanych we własnym zakresie zamknie się kwotą 942,8 tys. zł, co oznacza wzrost w relacji do roku 2011 o 2,3%. Zakup materiałów i paliw, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na paliwa i materiały eksploatacyjne. Amortyzacja Szacowana wartość odpisu amortyzacyjnego przyjęta do kalkulacji wyniesie 2.123,90 tys. zł. i wynika z posiadanego majątku trwałego. W stosunku po poprzedniego roku planowany jest wzrost o 24,0% w związku ze znaczącym zwiększeniem majątku trwałego w 2012r. Podatki i opłaty Głównymi pozycjami tej pozycji kosztów są podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty z tyt. korzystania ze środowiska oraz opłata za urządzenia wbudowane. Do kalkulacji taryf przyjęto koszty w wysokości 1.867,8 tys. zł, co oznacza wzrost w relacji do wykonania roku 2011 o 7,1% wynikający w głównej mierze z wzrostu opłaty za wbudowanie urządzeń podatku od nieruchomości oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Usługi obce Szacowana wartość usług obcych zamknie się kwotą 2.900,1 tys. zł, co oznacza wzrost o ca 1,3%. Głównymi składowymi tej pozycji kosztów są remonty, dzierżawa sieci wod kan oraz obróbka osadu. Pozostałe koszty Łączny poziom pozostałych kosztów oszacowano na poziomie 191,1 tys. zł, co stanowi wzrost w relacji do roku 2011 o ca 77,5 tys. zł, tj. 68,2% Pozycja ta obejmuje przede wszystkim koszty usług 12

13 bankowych, odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytu, leasingu, podróże służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, odszkodowania powypadkowe. Planowany wzrost cen wody i ścieków jest w głównej mierze pochodną następujących czynników: 1. wzrostu kosztów amortyzacji, w wyniku przyjęcia do ewidencji nowowytworzonego majątku, 2. wzrostu kosztów podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem majątku, 3. ponoszenia kosztów monitoringu i utrzymania infrastruktury w dobrym stanie technicznym w związku z koniecznością zapewnienia stałych nieprzerwanych dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, 4. wzrostu kosztu energii elektrycznej, 5. wzrostu kosztów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, 6. ponoszeniem kosztów leasingu w związku z zakupem pojazdu specjalistycznego WUKO, 7. wzrostem kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, stanowiący uzasadnienie dla planowanych wydatków inwestycyjnych, stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. Informacja o ilości i cenie za zakup wody oraz o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków Spółka nie dokonuje zakupów wody od podmiotów zewnętrznych. Spółka nie odprowadza ścieków do obcych urządzeń kanalizacyjnych. Załącznik. Informacje ekonomiczno-finansowe. Przedstawione dalej tabele i informacje są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o 13

14 zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przedstawione poniżej informacje pokazują dane porównawcze pochodzące z dwóch okresów. Są to: a) rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf biorąc pod uwagę dostępność danych księgowych na moment sporządzania wniosku, tj. 12. stycznia 2012r., w przypadku niniejszego wniosku jest to pełne 12 miesięcy 2011 r. (I XII 2011); b) rok obowiązywania nowych taryf - okres od dnia 01 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r. 14

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści : Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny poziom usług Rozdział III Rozdział IV Prawa i

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.Regulamin określa warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY ŚWILCZA 168 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA Świlcza, listopad 2005 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/356/05 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo