Radłów, dnia r WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radłów, dnia 22.10.2009r WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Radłów ul. Oleska Radłów Radłów, dnia r Rada Gminy Radłów WNIOSK O ZATWIRDZNI TARYF DLA ZBIOROWGO ZAOPATRZNIA W WODĘ I ZBIOROWGO ODPROWADZANIA ŚIKÓW Urząd Gminy w Radłowie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radłów na okres od dnia r. do r. Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 21r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 26r. Nr 123 poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. eny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radłów. Załączniki: 1. Tabele od A do H.

2 Uchwała Nr 68/X/211 Rady Gminy Radłów z dnia 22 listopada 211r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Radłów oraz wysokości dopłat Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 21 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 26 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Radłów uchwala co następuje: 1 Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Radłów określone w załączniku do niniejszej uchwały. 2 Taryfy, o których mowa w 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia r. do r Ustala się dopłaty: 1) do 1m 3 odprowadzanych ścieków w wysokości 1. zł/m 3 dla grupy taryfowej gospodarstwa domowe; 2) do 1m 3 odprowadzanych ścieków w wysokości 1. zł/m 3 dla grupy taryfowej pozostali odbiorcy; 2. Dopłaty stosuje się w okresie obowiązywania taryf tj. od r. do r. 4 Z dniem wejścia w życie taryf traci moc uchwała Nr 161/XXIX/211 Rady Gminy w Radłowie z dnia 26 listopada 29r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Radłów oraz wysokości dopłat i uchwała nr 218/XXXVII/21 Rady Gminy w Radłowie z dnia 1 listopada 21r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Radłów 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6

3 Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Taryfa Obowiązująca Taryfa nowa Zmiana 4/3 Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat Gospodarstwa domowe -cena wody (zł/m 3 ) -stawka opłaty abonamentowej w zł/wodomierz główny/rok -stawka opłaty abonamentowej w zł/wodomierz dodatkowy/rok -cena wskaźnikowa Pozostali odbiorcy -cena wody (zł/m 3 ) -stawka opłaty abonamentowej w zł/wodomierz główny/rok -stawka opłaty abonamentowej w zł/wodomierz dodatkowy/rok -cena wskaźnikowa Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa Obowiązująca Taryfa nowa Wielkość cen i stawek opłat Zmiana 4/ Gospodarstwa domowe -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m 3 ) -stawka opłaty abonamentowej -cena wskaźnikowa

4 Tabela. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Lp. Przychody Niezbędne przychody Wyszczególnienie Wykonane Rok obrachunkowy Poprzedzający wprowadzenie Rok obowiązywania nowych taryf w zł nowych taryf w zł Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niezbędnych w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 3. Średnia zmiana wartości przychodówzaopatrzenia w wodę w 4. Średnia zmiana wartości przychodów- Odprowadzanie ścieków w X 7.21 X 33.36

5 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Lp. Wyszczególnienie Współ alokacji wg tab. Taryfowa grupa odbiorców Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Zaopatrzenie w wodę opłata abonamentowa Koszty eksploatacji i utrzymania wodomierzy głównych, w tym: - wynagrodzenie z narzutami - materiały - usługi obce Koszty eksploatacji i utrzymania wodomierzy dodatkowych: - wynagrodzenie z narzutami - usługi obce Razem wartość niezbędnych przychodów A A A B B Zaopatrzenie w wodę ) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe - wynagrodzenie z narzutami - materiały - energia - opłaty za korzystanie ze środowiska - podatki i opłaty - inne - usługi obce - pozostałe koszty b) alokacja: koszty pośrednie - alokowane koszty ogólne D ) raty kapitałowe ponad wartości amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) razem wartości niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe - wynagrodzenie z narzutami - materiały - energia - opłaty za korzystanie ze środowiska - podatki i opłaty - inne - usługi obce - pozostałe koszty b) alokacja: koszty pośrednie - alokowane koszty ogólne F ) raty kapitałowe ponad wartości amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) razem wartości niezbędnych przychodów 99.

6 Tabela. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jednostki Miary Taryfowa grupa odbiorców usług Ogółem- Gospodarstwa Domowe I pozostali odbiorcy Ilość wszystkich wodomierzy, w tym: A Ilość wodomierzy głównych szt. 3. B Ilość wodomierzy dodatkowych szt. 4. Sprzedaż roczna wody m 3 5. D Przewidywane roczne opłaty za m 3 korzystanie ze środowiska- usługi zł zaopatrzenia w wodę 6. Ilość roczna dostarczanych ścieków m 3 7. F Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska- usługi odprowadzania ścieków m 3 zł

7 Tabela F. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków. Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Ogółem - gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Zaopatrzenia w wodę opłata abonamentowa 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ) ilość wodomierzy głównych w szt./rok 1.1 3) ilość wodomierzy dodatkowych w szt./rok 4) opłata abonamentowa w zł/ wodomierz 29.6 główny/rok 5) opłata abonamentowa w zł/wodomierz dodatkowy/rok Zaopatrzenie w wodę opłata zmienna 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ) zużycie wody w m 3 /rok 12 3) cena 1m 3 wody w zł/rok Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 99. 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok 18. 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 5.5

8 Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców Usług Ogółem- gospodarstwa Domowe i pozostali odbiorcy Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok 12 2) cena za m 3 wody w zł/m ) stawka opłaty abonamentowej w zł/wodomierz 29.6 główny/rok 4) stawka opłaty abonamentowej w zł/wodomierz dodatkowy/rok 5) ilość wodomierzy głównych w szt ) ilość wodomierzy dodatkowych 7) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody 324. (cena) w zł/rok 8) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 9) wartość przychodów w zł/rok Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 18. 2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł//rok 5.5 3) stawka opłaty abonamentowej w zł/rok 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych 99. ścieków (cena) w zł/rok 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 6) wartość przychodów w zł/rok 99.

9 Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Ogółem- gospodarstwa Domowe i pozostali Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów ½ Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 99. 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 76.5 Wzrost przychodów ½ 29.41

10

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r.

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia... czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH na okres od 1.03.2012 r. do 28.02.2013 r. zatwierdzona Uchwałą Nr XXII/379/12 Rady Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 21 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 21 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobromierz

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka.

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock Na podstawie art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r.

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo