T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó W o b o w i ą z u j ą c a n a t e r e n i e G m i n y B a r c i n n a o k r e s o d d n i a 1 l i p c a r. d o d n i a 3 0 c z e r w c a 2014 r. z a t w i e r d z o n a u c h w a ł ą N r X X X I / / R a d y M i e j s k i e j w B a r c i n i e z d n i a 2 4 m a j a r. Spis treści: Taryfa. Informacje ogólne 2 1. Rodzaje prowadzonej działalności 2 2. Rodzaj i struktura taryfy Taryfowe grupy odbiorców usług 3 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 4 5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 6 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 6

2 Taryfa. Informacje ogólne. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie, zwane dalej Spółką, przedstawia wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Barcin na okres 12 miesięcy: od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawek opłat. Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi załącznikami został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie Gminy Barcin, z wyłączeniem odbiorców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych. Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe. 1. Rodzaje prowadzonej działalności. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działania Spółki w zakresie objętym ustawą stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu. Spółka prowadzi działalność na podstawie: - zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - decyzja Zarządu Miasta i Gminy w Barcinie Nr RO-B2/0055-1/167/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r., - Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Barcin, uchwalonego przez Radę Miejską w Barcinie w dniu 2 grudnia 2005 r. (Uchwała Nr XLI/243/2005). 2

3 2. Rodzaj i struktura taryfy. Spółka przedkłada taryfę: - niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z różnych cen za m 3 dostarczonej wody i stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres dla poszczególnych grup odbiorców usług oraz - niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się z ceny za m 3 odprowadzonych ścieków i zróżnicowanych stawek opłaty abonamentowej na odbiorcę na okres. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług. Spółka dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając kryteria wskazane w 11 ust. 4 rozporządzenia: wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, strukturę planowanych taryf, spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy taryfowe grupy odbiorców usług: Grupa 1 - W1: pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel i przemysł, w tym gmina Barcin na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani według wodomierza głównego w okresach, Grupa 2 - W2: pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel i przemysł rozliczani według wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące, Grupa 3 - W3: Odbiorcy usług korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej rozliczani według wodomierza głównego w okresach. W zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług: Grupa 1 - OŚ1 - wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach, 3

4 Grupa 2 - OŚ2 - wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach co dwa miesiące Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. Tabela 1 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. (w złotych): Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto brutto Jednostka miary dostarczonej wody 2,80 3,02 zł/m 3 W1 pozostali odbiorcy usług, w tym gmina Barcin na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani według wodomierza głównego w okresach odbiorców rozliczanych w okresach 6,05 6,53 zł/odbiorcę/ okres 2 W2 pozostali odbiorcy usług rozliczani według wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące dostarczonej wody odbiorców rozliczanych w okresach co dwa miesiące 2,80 3,02 zł/m 3 9,94 10,74 zł/odbiorcę/ okres 3 W3 Odbiorcy usług korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej rozliczani według wodomierza głównego w okresach dostarczonej wody odbiorców rozliczanych w okresach 2,32 2,51 zł/m 3 6,05 6,53 zł/odbiorcę/ okres 4

5 Tabela 2 Wysokość cen dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. (w złotych): Taryfowa grupa Cena/stawka Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary odbiorców netto brutto OŚ1 wszyscy pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach OŚ2 wszyscy pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach co dwa miesiące odprowadzanych ścieków odbiorców rozliczanych w okresach odprowadzanych ścieków 3) stawka opłaty odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych 4,75 5,13 zł/m 3 5,69 6,15 zł/odbiorcę/okres 4,75 5,13 zł/m 3 8,24 8,90 zł/odbiorcę/okres 1 Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 3 w tabeli 1 i tabeli 2 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z 2 pkt 9-11 rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z: - ceny wyrażonej w zł/m 3, - stawek opłat abonamentowych, płaconych za każdy okres bez względu na faktyczny pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług. W przypadku poboru wody na cele określone w art. 22 ustawy, tj. za: 1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, 2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, 3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, obowiązuje ceny i stawki opłat skalkulowane dla Grupy 1 W1. 5

6 Niniejsza taryfa nie zawiera stawki opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, ponieważ tzw. ryczałt na terenie gminy nie występuje. W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z: 1) ceny wyrażonej w zł/m 3, 2) stawek opłat abonamentowych, płaconych za każdy okres bez względu na faktyczne dostarczanie ścieków przez odbiorcę usług. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, czy kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług. 5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody. Należności wynikające ze stawek opłat abonamentowych regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie m. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i produkcyjne. W każdym przypadku u 6

7 odbiorców zainstalowane są wodomierze. Spółka wyodrębniła trzy taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Różnicowanie cen i stawek opłat spowodowane jest tym, że: 1. w taryfowej grupie odbiorców usług W3 istnieją inne zasady techniczne w zakresie przesyłania i dystrybucji wody. Odbiorcy korzystają z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej i w związku z tym Spółka ponosi niższe koszty dostarczenia wody dla tej grupy odbiorców usług, 2. odczyty wodomierzy głównych i rozliczanie należności prowadzone są w okresach jednolub dwumiesięcznych, dlatego zgodnie z przepisami rozporządzenia, zróżnicowano stawkę opłaty abonamentowej w zależności od okresu rozliczeniowego. Koszty składające się na wysokość stawek opłat abonamentowych w grupach taryfowych W1 i W3 różnią się od kosztów wchodzących w skład stawki opłaty abonamentowej w grupie W2. Stawki opłat abonamentowych dla grup taryfowych W1 i W3 zawierają koszty odczytu wodomierza, rozliczenia należności za wodę oraz utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych w każdym okresie m, czyli za każdy miesiąc, natomiast stawka opłaty grupy taryfowej W2 zawiera koszty odczytu wodomierza oraz rozliczenia należności za wodę w każdym okresie m, czyli raz na dwa miesiące i koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych za każdy miesiąc. Gmina Barcin za wodę pobraną na cele wymienione w art. 22 ustawy, rozliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość odprowadzanych ścieków nie jest zróżnicowana, nie powodując przez to zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania, w związku z tym ceny za ścieki nie zostały zróżnicowane. Zróżnicowano natomiast stawki opłat abonamentowych, uzależniając ich wysokość, podobnie jak dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od przyjętego okresu rozliczeniowego (jedno- lub dwumiesięcznego) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych, - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Spółka ma uruchomiony telefon alarmowy, na który przyjmuje zgłoszenia o awariach: - w godzinach: tel. (52) w godzinach: oraz w dni wolne od pracy (52) lub tel. kom

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH na okres od 1.03.2012 r. do 28.02.2013 r. zatwierdzona Uchwałą Nr XXII/379/12 Rady Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/356/05 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.Regulamin określa warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Załącznik do uchwały Nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Lubartów 2005 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo