UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: 1. Informacje ogólne. 2. Zakres świadczonych usług oraz uwarunkowania ich świadczeń. 3. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 4. Spodziewane korzyści ekonomiczne 5. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf. Załączniki do uzasadnienia: 1) Informacje ekonomiczno-finansowe 2) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ) Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 4) Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat na okres taryfowy od do tabele A, B, C, D, E, F, G, H. 1

2 1. Informacje ogólne. Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta i gminy Aleksandrów Kujawski na okres 12 miesięcy od dnia 09 lipca 2012 r. do dnia 08 lipca 2013 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków( Dz. U. Nr 127, poz. 886 ) zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Spółka z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim. Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. 2. Zakres świadczonych usług oraz uwarunkowania ich świadczenia. Przedmiot działania - w zakresie objętym ustawą i niniejszym wnioskiem stanowi dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w eksploatacji przedsiębiorstwa. Wodociąg korzysta z dwóch poziomów wodonośnych wód podziemnych: 1) z wód poziomu jurajskiego, 2) z czwartorzędowych wód podziemnych. Z jurajskiego poziomu wodonośnego woda nie wykazuje zanieczyszczeń i kwalifikuje się do celów pitno - gospodarczych w stanie surowym, natomiast woda z zasobów czwartorzędowych charakteryzuje się alkalicznym odczynem i wymaga uzdatniania. Pod względem bakteriologicznym woda z obu pokładów odpowiada normom ustalonym dla wód do picia i na potrzeby gospodarcze. Oczyszczalnia ścieków dokonuje odbioru, oczyszczania i unieszkodliwiania ścieków. Oczyszczanie następuje w instalacji mechaniczno - biologicznej w Bioxyblooku o przepustowości hydraulicznej 2300 m³/dobę. Na oczyszczalni stosuje się dwa rodzaje unieszkodliwiania osadu ściekowego: 1) retencja powierzchniowa umieszczenie osadu na lagunie osadowej, 2) obróbka fizyczno-chemiczna wapnowanie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia może oczyszczać do 2200 m³/dobę. Sredniodobowy dopływ ścieków na oczyszczalnię wynosi około 1546 m³/dobę. Obciążenie ścieków ładunkiem biologicznym jest coraz większe i dochodzi do obciążeń nominalnych przyjętych na oczyszczalnię tj. 788 kg BZT/dobę. 2

3 Poza zakresem objętym ustawą, przedsiębiorstwo prowadzi także działalność w zakresie: wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, usług sanitarnych i pokrewnych, wykonywania instalacji wodno - kanalizacyjnych, zarządzania nieruchomościami, hurtowa sprzedaż wody. Koszty tych działalności są rozliczane oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo - kanalizacyjnej. 3. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. Określone w Taryfie ceny opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Poddawana jest coraz lepszej dystrybucji i dzięki temu jest smaczna i zdrowa. 4. Spodziewane korzyści ekonomiczne. Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwie pozwalają na podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także eliminują subsydiowanie skrośne. Przy alokacji kosztów oczyszczalni ścieków brano pod uwagę stopień zanieczyszczenia przyjmowanych ścieków. Ceny proponowane w taryfach w porównaniu z obecnie obowiązującymi wynoszą: 1) woda grupa I - wzrost 0,19 zł/m³, 2) woda grupa I I - wzrost 0,18 zł/m³, 3) ścieki grupa I - wzrost 0,37 zł/m³, 4) ścieki grupa II - wzrost 0,47 zł/m³. W proponowanych taryfach nie uwzględniono ścieków opadowych i wód roztopowych, gdyż zgodnie z rozporządzeniem ścieki opadowe lub roztopowe odprowadzane kanalizacją ogólnospławną, a taka istnieje na terenie naszej gminy, stanowią wspólne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych koszty związane z odprowadzaniem ścieków. W związku z powyższym wzrost cen na usługi odprowadzania ścieków związany jest między innymi z koniecznością pokrycia kosztów związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych. Łączna ilość wód opadowych i roztopowych, infiltracyjnych dostarczanych do oczyszczalni ścieków w ciągu roku 2011 wynosi około 107 tysięcy m³. 3

4 5. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf. Prognoza sprzedaży. Do planu sprzedaży na okres obowiązywania taryf tj.: przyjęto następujące ilości m³ wody i ścieków: 1. woda - grupa I m³, 2. woda - grupa II m³ 2. ścieki grupa I m³, 3. ścieki grupa II m³. Przyjmując powyższe ilości m³ wody i ścieków przedsiębiorstwo opierało się na ilości m³ wynikające z wykonania sprzedaży okresów poprzednich oraz z prognoz na 2012/2013 rok. Koszty działalności. Prognozowane zmiany w wysokości opłat mają na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również urealnienie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania. Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług oparta jest na: założeniach makro i mikro ekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia. W taryfach uwzględniono 6% wzrost wynagrodzeń ustalony przez strony uprawnione do zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W związku z wymogami bhp i p. poż. zwiększono zatrudnienie na Oczyszczalni Ścieków 1 etat. W okresie obowiązywania proponowanych taryf zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe: 1) w działalności woda: za 30 lat pracy - 2 pracowników, 2) w działalności ścieki: za 25 lat pracy 2 pracowników, 3) w działalności administracja koszty zarządu: za 40 lat pracy - 1 pracownik, za 35 lat pracy - 1 pracownik, za 30 lat pracy -. 1 pracownik Narzuty na wynagrodzenia w postaci składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie wypadkowe, fundusz pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynoszą 20,13 % podstawy wymiaru składek. 4

5 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wyliczony w oparciu o podstawę prawną: ustawa z 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335; ost. zm. w Dz. U. z 2011 r. nr 291, poz. 1707), wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15 poz. 156). Amortyzacja bilansowa - naliczona w wysokości 25 % stawek obowiązujących wg Wykazu Rocznych Stawek Amortyzacji stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Ustalając poziom kosztów materiałów zgodnie z 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia przedsiębiorstwo zastosowało średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu na rok ,6%, a na rok ,3%. Wzrost usług transportowych został zaplanowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu a pozostałych usług w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz planowany wzrost kosztów wynikających z bieżącej działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryf. Ze względu na szybką dekapitalizację urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych oraz rosnące normy jakościowe wody i ścieków urządzenia wymagają coraz większych nakładów finansowych na ich utrzymanie. W działalności ścieki występuje konieczność wykonania prac na oczyszczalni ścieków polegających na naprawie i konserwacji : 1) pompy recyrkulacyjnej 3 tys. PLN, 2) 2 sztuk mieszadeł w komorze biosorpcji - 3 tys. PLN, 3) dmuchawy 4,5 tys. PLN, 4) pompy do piaskownika 18 tys. PLN, 5) przyczep do ciągnika - 6 tys. PLN, 6) dachów budynków 7 tys. PLN,. Znaczącym kosztem powodującym wzrost cen na ścieki jest: 1) unieszkodliwienie lub odzysk odpadu ściekowego ( minimum 700 ton ) przy średniej cenie około 90,00 PLN za tonę, 2) koszty badań ścieków oczyszczonych w laboratorium akredytowanym 6 tys. PLN, 3) koszty badań gleb i osadów - 9 tys. PLN. Na ujęciu wody zaplanowano przeprowadzenie regeneracji studni głębinowej nr 5 koszt ok., 17,2 tys. PLN. W związku z budową studni głębinowych nr 6 i 7 i oddaniem ich do użytkowania w miesiącu lipcu 2012 roku w taryfach naliczono podatek od nieruchomości oraz amortyzację od planowanej wartości inwestycji. W działalności woda na rok obowiązywania wnioskowanych taryf zaplanowano: wymianę zasuw na sieci wodociągowej koszt ok. 30 tys. PLN wymianę i remont hydrantów p. poż. przewidywany koszt wymiany ok. 30 tys. PLN bieżącą wymianę wodomierzy koszt ok. 25 tys. PLN. 5

6 Opłaty za korzystanie ze środowiska ustalano na podstawie przepisów prawa: Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm., Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 M.P. z 2011 r., nr 94, poz Na rok 2013 wysokość opłat zaplanowano na poziomie wzrostu 2011/2012. Wzrost pozostałych kosztów i opłat został zaplanowany w oparciu o wykonanie kosztów w okresie marzec 2011 r. - luty 2012 r. tj. kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie taryfy ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. Koszt energii elektrycznej, zaplanowano na poziomie wykonania roku poprzedzającego rok wprowadzenie nowych taryf tj.: okresu 03/ /2012 (po uzyskaniu informacji z działu obsługi klientów kluczowych ENERGA-OBRÓT S.A. w Toruniu na temat wzrostu cen stawek i opłat za energię elektryczną taryf obowiązujących w spółce). Alokacja kosztów zarządu. Koszty zarządu alokowane są na koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków i innych działalności występujących w przedsiębiorstwie w proporcji do wynagrodzeń z narzutami na poszczególne działalności. Koszty zarządu rozliczane są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 7 z dnia 31 grudnia 2008 r. Załączniki. Informacje ekonomiczno - finansowe. Przedstawione tabele A, B, C, D, E, F, G są zgodne ze wzorem do wniosku o zatwierdzenie taryf, będące załącznikiem do rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przedstawione informacje w tabelach to: - rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 12 miesięcy pomiędzy 01 marzec 2011 r. a 29 luty 2012 r. - rok obowiązywania nowych taryf okres od dnia 09 lipca 2012 r. do dnia 08 lipca 2013 r. Zgodnie z rozporządzeniem załączono do wniosku sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy tj. ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe -sprawozdanie finansowe za rok Przy ustalaniu taryf na rok 2012/2013 podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Zaproponowane na rok 2012/2013 taryfy pozwolą Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim na zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości oraz odbiór ścieków. 6

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści : Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny poziom usług Rozdział III Rozdział IV Prawa i

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r.

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia... czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY ŚWILCZA 168 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA Świlcza, listopad 2005 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł)

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł) Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. www.wodociagi-olsztyn.pl Olsztyńskie wodociągi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo