ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"

Transkrypt

1 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010r. zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Nr XXXIV/356/09 z dnia r. 1. Informacje ogólne. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Zawadzkie na okres 12 miesięcy: od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Podstawa prawna opracowania taryfy: - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwanym dalej Ustawą, - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez Z.G.K ZAW KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem. 2. Rodzaje prowadzonych działalności. Spółka działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu r. Repetytorium Akt Nr 112/1996. Przedmiotem działalności zakładu wynikający z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest: - zaopatrzenie w wodę ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji, - usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, - utrzymywanie i eksploatacja składowiska odpadów oraz utylizacja odpadów, - usuwanie odpadów z terenu gminy, - wykonywanie usług wodno kanalizacyjnych, - administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkalnymi Gminy Zawadzkie, - administrowanie i zarządzanie wspólnotami lokalowymi, - wytwarzanie, przesyłanie energii cieplnej oraz utrzymywanie i eksploatacja obiektów i urządzeń energii cieplnej, - wykonywanie usług budowlanych, - wykonywanie usług transportowych, - sprzedaż gazu, - pośrednictwo finansowe. 3. Rodzaj i struktura taryf: W rozliczeniach z odbiorcami usług z zależności od ich zakwalifikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa niejednolita dwuczłonowa, składająca się z: 1. ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, 2. stawki opłaty abonamentowej niezależnej od ilości dostarczanej wody, wyrażonej w złotych na odbiorcę usług za każdy przyłącz lub przyrząd pomiarowy. Stawki opłaty abonamentowej obowiązują we wszystkich grupach taryfowych. Przy rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa niejednolita dwuczłonowa, składająca się z: 1. ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 odebranych ścieków, 1

2 2. stawki opłaty abonamentowej niezależnej od ilości odebranych ścieków, wyrażonej w złotych na odbiorcę usług za każdy przyłącz lub urządzenie pomiarowe. Do cen i stawek opłat (netto), dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wprowadzonej odrębnymi przepisami. 4. Taryfowe grupy odbiorców usług Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzenia ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów stałych (abonament) zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy taryfowe: W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosuje się 3 grupy odbiorców usług, które różnią się wielkością stawki abonamentowej wg. następujących kryteriów: a) Grupa I odbiorca indywidualny korzystający z 1-2 przyrządów pomiarowych, b) Grupa II - odbiorca indywidualny rozliczający się na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia, c) Grupa III - odbiorca instytucjonalny Cena za 1 m3 dostarczonej wody jest taka sama dla wszystkich grup taryfowych. W zakresie odprowadzenia ścieków występują 4 taryfowe grupy odbiorców: a) Grupa I - gospodarstwa domowe i zakłady odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym: dotyczy odbiorców, którzy nie produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także działalność usługową, której woda zużywana jest wyłącznie do zaspokajania potrzeb bytowych, gdzie średnie stężenie ChZT 5 wynosi 650 mg O 2 /l lub BZT wynosi 280 mg O 2 /l. b) Grupa II - zakłady odprowadzające ścieki komunalne mieszanina ścieków charakterze bytowym i ścieków przemysłowych, spełniających wymogi Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r., w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 136, poz. 964), o stężeniach ChZT 5 >800mg O2/l lub BzT 5 > 400mg O 2 /l. c) Grupa III - dostawcy nieczystości ciekłych do stacji zlewnej: dotyczy odbiorców którzy nie produkcyjnej, lecz ze względu na długotrwały proces gromadzenia przez nich ścieków w szambach następuje znacznie podwyższone stężenie ChZT 5 ścieków o charakterze bytowym i średnio to stężenie wynosi 800 mg O 2 /l lub BZT 5 wynosi 400mg O 2 /l. d) Grupa IV - dostawcy nieczystości ciekłych do stacji zlewnej: dotyczy odbiorców którzy produkcyjnej, lecz stężeniach ChZT 5 >1000mg O 2 /l lub BzT 5 >500mg O 2 /l. 5. Wysokość cen i stawek opłat: Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej; Stawki opłaty Taryfowa Cena netto za abonamentowej netto Lp grupa dostarczenie 1 [ zł/za każdy przyłącz. odbiorcó m3 wody [zł/m3]. lub każdy przyrząd w pomiarowy] Grupa I 2,90 5,20 2. Grupa II 2,90 4,20 3. Grupa III 2,90 6,20 2

3 Taryfa za zbiorowe odprowadzenie ścieków wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej; L p. Taryfow a grupa odbiorcó w Cena netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków w zł/m3. Stawki opłaty abonamentowej netto [ zł/za każdy przyłącz lub każdy przyrząd pomiarowy]. 1. Grupa I 4,51 4,20 2. Grupa II 4,87 4,20 3. Grupa III 4,48-4. Grupa IV 7,40-6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i rządzenia pomiarowe. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej, opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzone ścieki pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się także ilość odebranych ścieków z nieruchomości jako ilość dostarczonej wody. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na postawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z.G.K. ZAW KOM Sp. z o.o. na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzeń jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń. Użyte wyżej określenia oznaczają : 1. wodomierz główny przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym (na każdy cel). 2. Urządzenie pomiarowe przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzonych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym. 7. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla odbiorców. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielolokalowych oraz budynków użyteczności publicznej i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom. W ramach swojej działalności spółka utrzymuje urządzenia wodno-kanalizacyjne w stałej gotowości do pracy. Zgodnie z nowym rozporządzeniem opłata abonamentowa ujmuje koszty gotowości urządzeń wodno-kanalizacyjnych i jest pobierana za każdy miesiąc gotowości Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. Określone w Taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. 3

4 i które określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Zawadzkiem uchwałą Nr III/12/06 z dnia 11 grudnia 2006r. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i nie podlega uzdatnianiu. UZASADNIENIE WZROSTU OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW I. Powołując się na 19 ust. 2 rozporządzenia W sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków informujemy co następuje: 1. Spółka świadczy usługi w zakresie: - zaopatrzenia w wodę ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji, - usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, - utrzymywania i eksploatacji składowiska odpadów oraz utylizacji odpadów, - usuwania odpadów z terenu gminy, - wykonywania usług wodno kanalizacyjnych, - administrowania i zarządzania zasobami mieszkalnymi Gminy Zawadzkie, - administrowania i zarządzania wspólnotami lokalowymi, - wytwarzania przesyłania energii cieplnej oraz utrzymywania i eksploatacja obiektów i urządzeń energii cieplnej, - wykonywania usług budowlanych, - wykonywania usług transportowych, - sprzedaży gazu, - pośrednictwa finansowe. W zakresie zaopatrzenia w wodę ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji, spółka obejmuje swoim zakresem miejscowości: Zawadzkie, Żędowice i Kielcza, natomiast w zakresie odprowadzania ścieków miasto: Zawadzkie. 2. Jakościowe standardy świadczonych usług, oraz wpływ nowej taryfy na ich poprawę: Określone w Taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Zawadzkiem uchwałą Nr III/12/06 z dnia 11 grudnia 2006r. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i nie podlega uzdatnianiu. Wnioskowana taryfa nie wpłynie bezpośrednio na jakość świadczonych usług. Wnioskowane ceny nie zakładają bowiem wykonanie inwestycji, a jedynie pokrywają bieżące koszty wodnokanalizacyjne, oraz bieżące remonty sieci i przyłączy. 3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów: W przedstawionej taryfie nie wprowadza się nowych metod alokacji kosztów. 4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf: Głównymi przyczynami wzrostu opłat jest zmiana następujących parametrów ekonomicznych: a) kolejny spadek sprzedaży wody i przyjęcia ścieków o około 10% (wprowadzenie podliczników w zasobach mieszkaniowych, 4

5 spadek liczby mieszkańców przebywających stale na terenie gminy), b) wzrost opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, c) drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, d) wzrost cen paliw, e) wzrost amortyzacji, stan techniczny i technologiczny obiektów posiadanych przez spółkę wymaga dużych środków finansowych na inwestycje i odtworzenie majątku, oraz na bieżącą eksploatację, f) ponadto stan techniczny użytkowanych urządzeń oraz sieci i przyłączy wod.kan wymaga zwiększenia nakładów na ich remonty. W związku z tym zaplanowaliśmy większe nakłady środków finansowych na ten cel zwiększając przede wszystkich nakłady na zakup potrzebnych do remontów materiałów. przyznanie środków na budowę kanalizacji w miejscowościach: Żędowice i Zawadzkie. 3. nie dotyczy - spółka nie dokonuje zakupu wody, ani nie odprowadza ścieków do obcych urządzeń, 4. do niniejszego wniosku dołączamy tabele ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. II. Powołując się na 19 ust. 3 rozporządzenia W sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków informujemy co następuje: 1. do niniejszego wniosku dołączamy kserokopię sprawozdania finansowego spółki za rok wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w dniu r. spółka złożyłą wniosek RPO WO o 5

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/356/05 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści : Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny poziom usług Rozdział III Rozdział IV Prawa i

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY ŚWILCZA 168 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA Świlcza, listopad 2005 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska Załącznik do uchwały Nr XXXI/277/06 Rady Miejskiej w LeŜajsku z dnia 26 stycznia 2006 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo