Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kursach dokształcających Nazwa Wydziału Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nazwa kursu Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych Język kursu Nazwisko osoby odpowiedzialnej za kurs Ogólne cele kształcenia Związek efektów kształcenia z misją i strategią uczelni Polski dr Monika Krakowska Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia roli kompetentnego twórcy i animatora biblioteki cyfrowej. Zdobyta wiedza oraz umiejętności w zakresie tworzenia bibliotek cyfrowych i związane z tym kompetencje społeczne pozwolą na sprawne planowanie, wykonanie oraz zarządzanie kolekcjami cyfrowymi budowanymi w bibliotekach, archiwach, muzeach, ośrodkach kultury i informacji, instytucjach sektora publicznego oraz firmach. Program kształcenia opracowany został w taki sposób, by zgodnie z treścią 1 ust. 2 Statutu UJ poszerzać kompetencje uczestników kursu w zakresie zdolności do podejmowania wyzwań współczesnego środowiska profesjonalnego oraz identyfikowania problemów i ich samodzielnego rozwiązywania w oparciu o dorobek nauki i środowiska zawodowego, w ramach działań podejmowanych indywidualnie i w zespołach, przy zachowaniu poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy. Treści i metody dydaktyczne oraz sposoby oceniania zostały tak zaprojektowane, by zgodnie z 2 ust. 2 Statutu UJ i Programem Rozwoju UJ, łączyć ukazywanie dorobku nauki i wartości podejścia naukowego z kształceniem umiejętności praktycznych i zachęcać do wykorzystywania osiągnięć nauki w działalności profesjonalnej. Zgodnie z wytycznymi sformułowanymi w Programie Rozwoju UJ, zajęcia realizowane są w stosunkowo niewielkiej grupie w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych, przy wykorzystaniu aktywizujących metod problemowych i praktycznych, z naciskiem na kształcenie konkretnych umiejętności oraz z wykorzystaniem kształtujących metod oceny. W odpowiedzi na wskazany w Programie Rozwoju UJ priorytet internacjonalizacji kształcenia, uczestnicy poznają dobre praktyki z różnych ośrodków na świecie, a sama koncepcja kursu odwołuje się do najnowszych światowych trendów w bibliotekarstwie. Dokumenty: Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego Wersja jednolita po nowelizacji Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 w czerwcu 2010r.

2 24626/Program_rozwoju_UJ_2010.pdf Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami. b715-b8b080debaa5 Różnice w stosunku do innych kursów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni Wymagania wstępne Zasady rekrutacji Na Uniwersytecie Jagiellońskim nie są realizowane kursy o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia. Praktyczny wymiar kursu, samodzielnie realizowane projekty w oparciu o doświadczenie twórców polskich bibliotek cyfrowych (współpraca z doświadczonymi praktykami uczestniczącymi w tworzeniu Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej) oraz pogłębiona wiedza teoretyczna z zakresu digitalizacji zasobów stanowią o wyjątkowości i unikalnym charakterze kursu. Dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń w ramach limitu miejsc w danej edycji kursu (maksymalnie 12 osób) i dokonanie opłaty. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 kandydatów kurs nie zostanie otwarty. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia kursu Czas trwania kursu 2 30 godzin Opis zakładanych Załącznik nr 1 efektów kształcenia na kursie dokształcającym Plan kursu Załącznik nr 2 Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia składające się na program kursu uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy Wymogi związane z ukończeniem kursu (praca końcowa/egzamin końcowy/inne) Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Załącznik nr 3 i 4 Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie zaliczeń z obu modułów prowadzonych w jego ramach. Warunki zaliczenia poszczególnych modułów kształcenia sformułowane są w sylabusach. Po zakończeniu kursu prowadzona jest ankieta oceniająca najważniejsze jego aspekty, w tym program merytoryczny kursu i charakter osiąganych efektów, kompetencje osób prowadzących zajęcia, organizację kursu i warunki, w jakich prowadzone są zajęcia. Wyniki ankiety oraz opinie interesariuszy wewnętrznych

3 (przede wszystkim osób prowadzących bezpośrednio zajęcia) i zewnętrznych (w tym przedstawicieli środowisk zawodowych potencjalnie zainteresowanych udziałem w kursie) stanowią podstawę doskonalenia następnych edycji kursu.

4 Załącznik nr 1 do programu kursu dokształcającego: PRAKTYKA TWORZENIA BIBLIOTEK CYFROWYCH Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kursu: Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 Efekty kształcenia dla kursu WIEDZA wyjaśnia miejsce bibliotek cyfrowych we współczesnym systemie kultury i mediów wskazuje różne cele oceny bibliotek cyfrowych oraz zna podstawowe zasady i metody ich oceny zna podstawowe zasady projektowania i budowania bibliotek cyfrowych w kontekście rozwoju nowych technologii, a także zmieniających się oczekiwań ich użytkowników zna podstawowe narzędzia zarządzania biblioteką cyfrową, zna najważniejsze zasady, procedury i narzędzia digitalizacji, obróbki i opisu zdigitalizowanych materiałów UMIEJĘTNOŚCI potrafi ocenić biblioteki cyfrowe pod kątem najważniejszych kryteriów, potrafi zaprojektować bibliotekę cyfrową poprawnie wykorzystuje wybrane oprogramowanie do zarządzania biblioteką cyfrową umiejętnie posługując się odpowiednimi urządzeniami i oprogramowaniem, potrafi skanować materiały refleksyjne i transparentne sprawnie posługując się odpowiednim oprogramowaniem potrafi dokonać korekty i obróbki zeskanowanego materiału, zapisać obraz cyfrowy we właściwym formacie oraz rozpoznać treść dokumentu programem OCR poprawnie stosuje standardy odnoszące się do przetwarzana i opracowania obiektów w bibliotekach cyfrowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość roli bibliotek cyfrowych we współczesnym środowisku informacyjnym człowieka akceptuje istnienie różnych kryteriów oceny jakości oraz związaną z tym względność ewaluacji, a co za tym idzie, dostrzega wartość świadomego i odpowiedzialnego planowania działań w zakresie oceny i projektowania bibliotek cyfrowych przyjmuje odpowiedzialność za efekty własnej pracy i za powierzone materiały ma świadomość konieczności permanentnego uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności

5 Załącznik nr 2 do programu kursu dokształcającego: PRAKTYKA TWORZENIA BIBLIOTEK CYFROWYCH Plan kształcenia Lp. Nazwa modułu kształcenia forma zajęć O/F liczba godzin kontaktowych 1. Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych wymiar koncepcyjny 2. Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych wymiar techniczny konwersatorium O 12 1 laboratorium O 18 1 Liczba punktów ECTS Łączna liczba godzin: 30 Łączna liczba punktów ECTS: 2

6 Załącznik nr 3 do programu kursu dokształcającego: PRAKTYKA TWORZENIA BIBLIOTEK CYFROWYCH Sylabus modułu kształcenia Nazwa modułu kształcenia Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych wymiar koncepcyjny Nazwa jednostki Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa prowadzącej moduł Kod modułu Język modułu kształcenia Polski Efekty kształcenia dla modułu kształcenia WIEDZA wyjaśnia miejsce bibliotek cyfrowych we współczesnym systemie kultury i mediów, wskazuje różne cele oceny bibliotek cyfrowych oraz zna podstawowe zasady i metody ich oceny, zna podstawowe zasady projektowania i budowania bibliotek cyfrowych w kontekście rozwoju nowych technologii, a także zmieniających się oczekiwań ich użytkowników. UMIEJĘTNOŚCI potrafi ocenić biblioteki cyfrowe pod kątem najważniejszych kryteriów, potrafi zaprojektować bibliotekę cyfrową. Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatyw ny) Semestr Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminują cych bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość roli bibliotek cyfrowych we współczesnym środowisku informacyjnym człowieka, akceptuje istnienie różnych kryteriów oceny jakości oraz związaną z tym względność ewaluacji, a co za tym idzie, dostrzega wartość świadomego i odpowiedzialnego planowania działań w zakresie oceny i projektowania bibliotek cyfrowych. Obowiązkowy dowolny dr Małgorzata Janiak dr Monika Krakowska

7 Sposób realizacji Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Bilans punktów ECTS Stosowane metody dydaktyczne Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez uczestników Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych Konwersatorium: 12 1 Uczestnictwo w konwersatoriach: 12 godzin Samodzielna praca nad koncepcją projektu oraz zapoznanie się z zalecaną literaturą: 13 godzin Łącznie 25 godzin pracy, co odpowiada 1 ECTS metody podające: o objaśnienie lub wyjaśnienie metody problemowe: o wykład problemowy o dyskusja metody praktyczne: o pokaz, o ćwiczenia o metoda projektów Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH: - dyskusja pozwalająca na bieżącą ocenę stopnia przyswojenia i rozumienia nowej wiedzy, - bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów projektów, - bieżąca ocena sposobu wykonywania i efektów zalecanych ćwiczeń podczas zajęć, oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH: - ostateczna, końcowa ocena projektów oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania. Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność i aktywny udział w zajęciach, realizacja wszystkich ćwiczeń i zadań zalecanych w trakcie zajęć oraz zaliczenie projektu końcowego.

8 zajęć wchodzących w zakres danego modułu Treści modułu kształcenia Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej 1. Modele bibliotek cyfrowych oraz ich ewaluacja. Charakterystyka modeli bibliotek cyfrowych, typologia, zróżnicowanie kolekcji cyfrowych;. Cele oceny bibliotek cyfrowych w zakresie zastosowania standardów (technologicznych, prawnych, społecznych) oraz z perspektywy użytkowników;. Ewaluacja i zbiory kryteriów oceny zasobów cyfrowych w oparciu o różne paradygmaty, m.in. ujęcie systemowe, naukoznawcze, kognitywne, afektywne;. Budowa modeli ewaluacji bibliotek cyfrowych. 2. Projekt biblioteki cyfrowej. Koncepcje tworzenia i zarządzania projektem biblioteki cyfrowej;. Determinanty oddziałujące na proces tworzenia biblioteki cyfrowej;. Etapy realizacji biblioteki cyfrowej;. Opis, matryca logiczna, wskaźniki realizacji oraz elementy składowe projektu biblioteki cyfrowej. A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections the 3rd edition (2007) [dok. elektr.]. Institute for Museum and Library Services. [odczyt: ]. Arms, W. Y. (2000). Digital libraries. Cambridge, MA: MIT Press [dok. elektr.]. [odczyt: ]. Candela et. al. (2008). The Digital Library Reference Model. Foundations for digital libraries. DELOS Network of Excellence on Digital Libraries [dok. elektr.]. he%20digital%20library%20reference%20model_v1.0.pdf [odczyt: ] Fuhr, Nicolas [i in.], Evaluation of digital libraries [dok. elektr.]. Int J Digi Libr. Libraries-Fulltext [odczyt: ]. Janiak, Małgorzata; Krakowska, Monika; Próchnicka, Maria red. (2012). Biblioteki cyfrowe. Warszawa: Wyd. SBP, 543 s Kowalska, Małgorzata (2007). Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich, Warszawa: Wyd. SBP, 293 s. Potęga, Joanna (2006) Polskie i europejskie projekty digitalizacji czasopism - przegląd koncepcji [dok. elektr.]. Biuletyn EBIB nr 4 (74). [odczyt: ]. Xie, H. I. (2008). Users evaluation of digital libraries (DLs): Their uses, their criteria, and their assessment. Information

9 Processing & Management, 44 (3), Zhang, Yan. Developing a Holistic Model for Digital Library Evaluation [dok. elektr.]. [odczyt: ]

10 Załącznik nr 4 do programu kursu dokształcającego: PRAKTYKA TWORZENIA BIBLIOTEK CYFROWYCH Sylabus modułu kształcenia Nazwa modułu kształcenia Praktyka tworzenia bibliotek cyfrowych wymiar techniczny Nazwa jednostki prowadzącej moduł Kod modułu Język modułu kształcenia Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Polski Efekty kształcenia dla modułu kształcenia WIEDZA zna podstawowe narzędzia zarządzania biblioteką cyfrową, zna najważniejsze zasady, procedury i narzędzia digitalizacji, obróbki i opisu zdigitalizowanych materiałów. UMIEJĘTNOŚCI poprawnie wykorzystuje wybrane oprogramowanie do zarządzania biblioteką cyfrową, umiejętnie posługując się odpowiednimi urządzeniami i oprogramowaniem, potrafi skanować materiały refleksyjne i transparentne, sprawnie posługując się odpowiednim oprogramowaniem potrafi dokonać korekty i obróbki zeskanowanego materiału, zapisać obraz cyfrowy we właściwym formacie oraz rozpoznać treść dokumentu programem OCR, poprawnie stosuje standardy odnoszące się do przetwarzana i opracowania obiektów w bibliotekach cyfrowych. Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatyw ny) Semestr Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł KOMPETENCJE SPOŁECZNE przyjmuje odpowiedzialność za efekty własnej pracy i za powierzone materiały, ma świadomość konieczności permanentnego uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności. Obowiązkowy dowolny mgr Adrian Drabik mgr Wojciech Kowalewski mgr Łukasz Mesek

11 Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminują cych bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł Sposób realizacji Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów. Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia Liczba punktów ECTS przypisana modułowi Bilans punktów ECTS Stosowane metody dydaktyczne Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez uczestników Laboratorium: 18 godzin 1 Uczestnictwo w laboratoriach: 18 godzin Zapoznanie się z zalecaną literaturą i przykładami, samodzielne ćwiczenia: 7 godzin Łącznie 25 godzin pracy, co odpowiada 1 ECTS. metody podające: o objaśnienie lub wyjaśnienie metody praktyczne: o pokaz, o ćwiczenia laboratoryjne o metoda projektów Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH: - bieżąca ocena sposobu wykonywania zalecanych ćwiczeń podczas zajęć wraz z sugestiami zmian i udoskonaleń postępowania, - bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów projektów, oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH: - dyskusja oceniająca po wykonaniu poszczególnych ćwiczeń - ostateczna, końcowa ocena projektów realizowanych w ramach laboratoriów oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania.

12 Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu Treści modułu kształcenia Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność i aktywny udział w zajęciach, realizacja wszystkich ćwiczeń i zadań zalecanych w trakcie zajęć oraz zaliczenie projektu końcowego. 1. Tworzenie i zarządzanie projektem biblioteki cyfrowej.. Oprogramowanie do tworzenia, modyfikacji i konwersji dokumentów cyfrowych oraz organizacja bibliotek cyfrowych;. Moduły zarządzania biblioteką cyfrową i procedury subsydiowania i organizacji projektu biblioteki cyfrowej. Oprogramowane do zarządzania biblioteką cyfrową oraz proces jej zarządzania. 2. Digitalizacja, obróbka i opis cyfrowego materiału.. Skanowanie w praktyce (procedura skanowania, cyfrowa reprezentacja poszczególnych typów dokumentów, parametry skanowania wpływające na jakość obrazu); urządzenia do digitalizacji obiektów;. Metody tworzenia obiektów cyfrowych;. Zagadnienia obróbki grafiki cyfrowej (praca w wybranym programie graficznym: narzędzia proste i zaawansowane; korekta kolorów, przekształcenia, retusz, kompresja);. Oprogramowanie OCR;. Opis zasobów cyfrowych metadane dla obiektów cyfrowych;. Opracowanie według standardów tworzenia bibliotek cyfrowych;. Specjalne schematy metadanych dla obiektów archiwalnych, muzealnych, bibliotecznych (m.in. VRA, EAD, ONIX, DOI RMD). A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections the 3rd edition (2007) [dok. elektr.]. Institute for Museum and Library Services. [odczyt: ]. Brachfogel, Agnieszka (2010). Terminy metadanych DCMI i możliwości ich wykorzystania w opisie rzeczowym. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 2(96), s Domowicz, Iwona [i in.] oprac. (2008). eporadnik redaktora zasobów cyfrowych [dok. elektr.]. Wrocław: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. [odczyt: ].

13 Janiak, Małgorzata; Krakowska, Monika; Próchnicka, Maria red. (2012). Biblioteki cyfrowe. Warszawa: Wyd. SBP, 543 s. Leśniewski, Daniel (2002). Digitalizacja zasobów bibliotecznych [dok.elektr.]. [odczyt: ]. Library of Congress Development and MARC Standards Office (2008). MARC to Dublin Core Crosswalk [dok. elektr.]. [odczyt: ]. Nahotko, Marek (2010). Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Warszawa: Wydaw. SBP, 284 s. Płoszajski, Grzegorz red. (2008). Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Warszawa: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 247 s. Wersja elektroniczna: git.pdf [odczyt: ]. Werla, Marcin (2008). Biblioteka cyfrowa jako repozytorium OAI-PMH [dok. elektr.]. Poznań: PCSS. oteka+cyfrowa+jako+repozytorium+oai-pmh [odczyt: ]. Werla, Marcin (2010). How to describe digital objects? [dok. elektr.]. Poznań: PCSS. =&dirids=1&ver_id=&lp=1&qi= [odczyt: ].

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach.

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach. Nazwa Wydziału Załącznik nr 10 do zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nazwa kursu Język kursu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA

DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH - INSTYTUT POLITOLOGII STUDIA PODYPLOMOWE PROGRAM KSZTAŁCENIA DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 2021 Cel szczegółowy II.5:Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy. Zadanie: II.5.1.1:Podjęcie wspólnych działań

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 1 Wrocław, 17.06.2014 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. Załącznik nr 5 Wydział Turystyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 6-7 czerwca 2014 r. na kierunku zarządzanie prowadzonym w ramach obszaru nauk społecznych na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Ocena bibliotek cyfrowych kryteria jakości

Ocena bibliotek cyfrowych kryteria jakości POLSKIE BIBLIOTEKI CYFROWE 2010 str. 101-108 MAŁGORZATA JANIAK, MONIKA KRAKOWSKA Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego e-mail: malgorzata.janiak@uj.edu.pl; monika.krakowska@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Załącznik nr 3 do uchwały nr 95/2013 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych bezpieczeństwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz wytycznych dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo