Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych w Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 7 lipca 005 r. (Dz. U. poz. 57 z 0 r.) zarządzam co następuje: Przepisy ogólne. Studia wyższe w Politechnice Gdańskiej są prowadzone w ramach kierunku studiów.. Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów wyższych określają następujące przepisy: ) ustawa z dnia 7 lipca 005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm.; zwana dalej ustawą, ) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 0 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr, poz. 5) z późn. zm.; ) Statut Politechniki Gdańskiej, ) uchwała Senatu PG nr 88/0/XXIII z maja 0 r. w sprawie zmian w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z 6 listopada 0 r. w sprawie: ustalenia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.. Kierunek studiów może być prowadzony przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni (wydział) albo łącznie przez kilka takich jednostek (wydziałów). W przypadku prowadzenia kierunku studiów przez kilka wydziałów, prawa i obowiązki poszczególnych wydziałów reguluje zawarte pomiędzy nimi porozumienie, które powinno określać w szczególności zasady rekrutacji, prowadzenia studiów, warunki otrzymania dyplomu, wskazywać wydział wiodący odpowiedzialny za sprawy organizacyjne.. Studia pierwszego i drugiego stopnia mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym z udziałem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, na podstawie zawartego przez nie porozumienia. Porozumienie powinno określać w szczególności zasady rekrutacji, prowadzenia studiów, warunki otrzymania dyplomu, wskazywać uczelnię lub instytucję naukową wiodącą (wydział), odpowiedzialną za sprawy organizacyjne. 5. Przedmiotem porozumienia, o którym mowa w ust., może być prowadzenie studiów na kierunku i poziomie kształcenia, w którym wydziały będące stronami porozumienia mają uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie kształcenia nie niższym niż poziom określony w porozumieniu. 6. Wydział może prowadzić studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, jeżeli spełnia następujące warunki: ) określił nazwę kierunku studiów adekwatną do efektów kształcenia, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów; ) wskazał związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni;

2 ) przyporządkował kierunek studiów do obszaru lub obszarów kształcenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. pkt. ustawy oraz wskazał dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe i artystyczne, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów; ) posiada program kształcenia dla tego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia na tym kierunku, w tym: a) posiada opis zakładanych, spójnych efektów kształcenia odpowiadający warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 0 r. z późn. zm. lub wskazał odpowiedni dla danego kierunku i poziomu kształcenia wzorcowy opis efektów kształcenia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. ustawy, b) posiada program studiów, w tym plan studiów, odrębny dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej; 5) zapewnia studentom właściwy tryb odbywania praktyk przewidzianych w programie kształcenia; 6) spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, zaliczanych do minimum kadrowego kierunków studiów, zwanego dalej minimum kadrowym, oraz proporcji liczby tych nauczycieli akademickich do liczby studentów na tym kierunku studiów; 7) dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, w tym zapewnia właściwy dostęp do sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni; 8) zapewnia dostęp do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki; 9) wdrożył wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów. 7. Wydział, który rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku studiów powinien: ) spełniać wymagania w zakresie dotyczącym wyposażenia sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni, określone w ust. 6 pkt. 7, od dnia rozpoczęcia zajęć prowadzonych w tych salach, laboratoriach i pracowniach, przewidzianych w programie kształcenia; ) wdrażać wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów, od dnia rozpoczęcia kształcenia na danym kierunku studiów. 8. Wydział może prowadzić studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów, jeżeli prowadzi badania naukowe w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów. Tworzenie kierunku studiów. Uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów na określonym poziomie kształcenia podejmuje Senat PG. Uchwała ta określa efekty kształcenia, do których są dostosowane plany studiów i programy kształcenia, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia.. Dziekan kieruje wniosek w sprawie utworzenia kierunku studiów wraz z załącznikami do rektora. Wszystkie załączone dokumenty powinny być opatrzone podpisem dziekana. Dodatkowo do wniosku załączana jest wersja elektroniczna, którą należy przesłać do Działu Kształcenia i Programów Studiów na tygodnie przed planowanym posiedzeniem Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

3 . W przypadku tworzenia kierunku studiów wniosek, o którym mowa w ust., należy złożyć najpóźniej do końca marca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym planowany jest termin rozpoczęcia studiów, z zastrzeżeniem ust... W przypadku wydziału nieposiadającego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, wniosek, o którym mowa w ust., należy złożyć najpóźniej do końca listopada roku poprzedzającego rok akademicki, w którym planowany jest termin rozpoczęcia studiów. 5. Rektor podejmuje decyzje o skierowaniu wniosku, o którym mowa w ust., do Senackiej Komisji ds. Kształcenia. 6. Senacka Komisja ds. Kształcenia może zwrócić się o przedstawienie swoich uwag do wniosku do Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji. 7. Po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Kształcenia, rektor kieruje wniosek, o którym mowa w ust., na posiedzenie Senatu PG. 8. Wniosek wydziału nieposiadającego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w sprawie utworzenia kierunku studiów, sporządzony zgodnie z wymaganiami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wraz z uchwałą Senatu PG przekazywany jest do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej przez rektora w celu uzyskania uprawnienia od ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do prowadzenia studiów w ramach studiów wyższych na tym kierunku studiów. 9. Rady wydziałów mają obowiązek przygotowania planów studiów i programów kształcenia dla danego kierunku, profilu oraz poziomu kształcenia zgodnie z wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr oraz załącznik nr. Programy kształcenia i plany studiów muszą być zaopiniowane przez Zespół ds. Krajowych Ram Kwalifikacji na Politechnice Gdańskiej w celu stwierdzenia zgodności z ustawą oraz wytycznymi Senatu Politechniki Gdańskiej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ww. zespołu programy kształcenia i plany studiów muszą być zatwierdzone uchwałą rady wydziału. Wniosek w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów przez wydział posiadający uprawnienia / nieposiadający uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Wniosek dziekana w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów powinien zawierać: ) pismo przewodnie dziekana do rektora z prośbą o utworzenie nowego kierunku studiów, ) uzasadnienie merytoryczne (zawierające: związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni, udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu koncepcji uczelni), ) wypis z protokołu posiedzenia rady wydziału wraz z uchwałą w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów zawierającą datę uruchomienia kierunku, ) ogólną charakterystykę prowadzonych studiów, zawierającą: a) nazwę wydziału, b) nazwę kierunku studiów, c) poziom kształcenia, d) profil kształcenia, e) formę studiów, f) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, g) przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia, z uwzględnieniem procentowego udziału punktów,

4 h) wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia, z uwzględnieniem procentowego udziału liczby punktów, i) cele kształcenia, j) sylwetkę absolwenta, k) przewidywany nabór studentów w czasie pierwszej rekrutacji (liczba studentów), l) zasady rekrutacji kandydatów, m) różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni. 5) zamierzone efekty kształcenia w kategorii wiedzy (w liczbie 0-5), w kategorii umiejętności (w liczbie 0-5) oraz w kategorii kompetencji społecznych (w liczbie 5-0) w formie tabeli odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (kierunek studiów obszar kształcenia) wraz z: a) uzasadnieniem zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, b) sposobami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 6) program studiów, zawierający: a) formę studiów, b) liczbę semestrów, c) liczbę punktów, d) moduły kształcenia (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów, e) matrycę efektów kształcenia w odniesieniu do modułów/przedmiotów, f) karty przedmiotów, g) łączną liczbę punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, h) łączną liczbę punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, i) łączną liczbę punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych, j) minimalną liczbę punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów, k) minimalną liczbę punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego, l) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki, m) warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji, n) plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej 7) opis bazy lokalowej będącej w gestii wydziału lub udostępnianej przez PG, wykazujący, że baza ta wystarczy dla przewidywanej sumarycznej liczby studentów, czyli liczby studentów na prowadzonych przez wydział kierunkach oraz liczby studentów nowego kierunku przewidzianego do uruchomienia, 8) opis bazy laboratoryjnej (jeżeli jest wymagana) zawierający wykaz laboratoriów przewidzianych do prowadzenia w ramach kierunku oraz informacje o zakupach brakującego sprzętu i/lub aparatury, wysokość funduszy na ten cel i ich źródło, 9) informację o dostępie do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku, 0) informację na temat wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniającego działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na

5 prowadzonym kierunku studiów, od dnia rozpoczęcia kształcenia na danym kierunku studiów, ) informację o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów w przypadku studiów drugiego stopnia. ) planowany imienny wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. pkt., podpisany przez dziekana, sporządzony w oparciu o dołączone do wniosku oświadczenia pracowników wraz z informacją o dorobku naukowym i specjalności naukowej nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla nowego kierunku studiów, ) stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla nowego kierunku studiów do liczby studentów na tym kierunku.. Zamierzone efekty kształcenia, o których mowa w p..5 należy oznaczyć symbolem, według następującego klucza: ) kategoria wiedzy: K_W0 (K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia, W - kategoria wiedzy, 0- numer efektu kształcenia), ) kategoria umiejętności: K_U0(K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia, U - kategoria umiejętności, 0- numer efektu kształcenia), ) kategoria kompetencji społecznych: K_K0 (K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia, K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych, 0- numer efektu kształcenia),. Wzór wniosku w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów przez wydział posiadający uprawnienia / nieposiadający uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określa załącznik nr do zarządzenia.. Do utworzenia kierunku studiów prowadzonego pod taką samą nazwą przez inne jednostki PG wymagana jest opinia jednostek już prowadzących ten kierunek studiów. Wniosek w sprawie utworzenia studiów międzywydziałowych lub międzyuczelnianych. W przypadku tworzenia kierunku studiów prowadzonego przez co najmniej wydziały wniosek, o którym mowa w ust. powinni podpisać wszyscy dziekani wskazani w porozumieniu, o którym mowa w ust... Do wniosku należy dołączyć porozumienie, o którym mowa w ust... W uchwale o utworzeniu kierunku studiów, o którym mowa w ust. Senat PG wskazuje, który z dziekanów wykonuje kompetencje przewidziane w przepisach dla kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 5 Postępowanie w przypadku likwidacji kierunków studiów wyższych. Uchwałę w sprawie likwidacji kierunków studiów wyższych podejmuje Senat PG.. Dziekan kieruje wniosek w sprawie likwidacji kierunku studiów do rektora.. Rektor podejmuje decyzje o skierowaniu wniosku, o którym mowa w ust. do Senackiej Komisji ds. Kształcenia.. Po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Kształcenia rektor kieruje wniosek na posiedzenie Senatu PG. 6 Wniosek w sprawie likwidacji kierunków studiów wyższych. Wniosek w sprawie likwidacji kierunków studiów wyższych zawiera:

6 ) pismo przewodnie dziekana do rektora z prośbą o zniesienie kierunków studiów wyższych wraz z uzasadnieniem merytorycznym, ) wypis z posiedzenia rady wydziału, zawierający uchwałę w sprawie likwidacji kierunków studiów. Uchwała winna zawierać: a) datę likwidacji kierunków studiów wyższych (rok akademicki), b) zasady postępowania w stosunku do studentów odbywających zajęcia w ramach likwidowanych kierunków znoszonych studiów. 7 Doskonalenie planów studiów i programów kształcenia. Wydział prowadzący kierunek studiów może dokonać w programie kształcenia zmian, mających na celu doskonalenie programu, z zastrzeżeniem ust. i.. Zmiany zajęć dydaktycznych dokonywane przez wydział nieposiadający uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, mające na celu doskonalenie programu kształcenia, za które student może uzyskać łącznie nie więcej niż 0% punktów, nie wymagają zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na prowadzenie kierunku studiów oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeżeli zmiany te nie wywołują zmian efektów kształcenia w programie kształcenia dla danego kierunku studiów.. Zmiany programów kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia.. Udoskonalone programy kształcenia i plany studiów, przygotowane zgodnie z wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr oraz załącznik nr, muszą być zaopiniowane przez Zespół ds. Krajowych Ram Kwalifikacji na Politechnice Gdańskiej w celu stwierdzenia zgodności z ustawą oraz wytycznymi Senatu Politechniki Gdańskiej przed ich uchwaleniem przez radę wydziału. 8 Przepisy przejściowe. Wszystkie kierunki studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia, które będą prowadzone od roku akademickiego 0/0 muszą zostać dostosowane do wymogów ustawy.. Senat PG określa efekty kształcenia dla kierunków studiów, o których mowa w ust... Wydział dostosowuje programy kształcenia i plany studiów, przygotowane zgodnie z wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr oraz załącznik nr, na prowadzonych kierunkach studiów, o których mowa w ust. do efektów kształcenia określonych przez senat PG.. Dostosowane programy kształcenia i plany studiów, muszą być zaopiniowane przez Zespół ds. Krajowych Ram Kwalifikacji na Politechnice Gdańskiej w celu stwierdzenia zgodności z ustawą oraz wytycznymi Senatu Politechniki Gdańskiej przed ich uchwaleniem przez radę wydziału. 5. Wzór opisu zakładanych efektów kształcenia zawarto w załączniku nr. 6. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 0/0 studiują według programów opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów przewidzianego w programie kształcenia i planie studiów.

7 9 Przepisy końcowe. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.. Z dniem wejścia niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 0/0 r. z 5 kwietnia 0 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych w Politechnice Gdańskiej. Rektor prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG

8 Załącznik nr do Zarządzenia Rektora nr 8/0 z czerwca 0 r. WZÓR PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU:. NAZWA KIERUNKU:... POZIOM KSZTAŁCENIA:. (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) PROFIL KSZTAŁCENIA:. (ogólnoakademicki, praktyczny) RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: (kwalifikacje pierwszego stopnia, kwalifikacje drugiego stopnia) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: ( dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia należy uwzględnić procentowy udział liczby punktów dla każdego z obszarów w łącznej liczbie punktów )... DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: (ze wskazaniem procentowego udziału liczby punktów, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki). CELE KSZTAŁCENIA:.. SYLWETKA ABSOLWENTA:..

9 5. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego stopnia: WIEDZA Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego stopnia: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

10 * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia 6. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY:. 7. SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (określony w kartach przedmiotów) II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW:. (studia stacjonarne, studia niestacjonarne). LICZBA SEMESTRÓW:... LICZBA PUNKTÓW :... MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł /

11 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA

12 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / G. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / 5. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW /PRZEDMIOTÓW: 6. KARTY PRZEDMIOTÓW (karty należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w odrębnym zarządzeniu) 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW:.. 8. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH:

13 9. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych:.. 0. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW:... MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:.. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki:. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI:. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej

14 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia profil : ogólnoakademicki/praktyczny forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Lp. O/F symbol* nazwa zajęć grupa zajęć** forma zaliczenia PLAN STUDIÓW SEMESTR I Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 8/0 z czerwca 0 r. SEMESTR n-ty liczba godzin liczba forma liczba godzin punktów w ć l p/s razem zaliczenia w ć l p/s razem liczba punktów PRAKTYKI objaśnienia: O - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów F - przedmiot fakultatywny (do wyboru) w - wykład ć - ćwiczenia l - laboratorium p - projekt s - seminarium *symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia **grupy zajęć zgodne z załącznikiem nr do niniejszego zarządzenia

15 Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr8/0 z czerwca 0r. WZÓR WNIOSEK W SPRAWIE UTWORZENIA NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW PRZEZ WYDZIAŁ POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA/NIEPOSIADAJĄCY UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO I PISMO PRZEWODNIE II UZASADNIENIE MERYTORYCZNE: (zawierające: związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni, udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu koncepcji uczelni) III WYPIS Z PROTOKOŁU RADY WYDZIAŁU wraz z uchwałą w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów zawierającą datę uruchomienia kierunku IV OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW:. NAZWA WYDZIAŁU:. NAZWA KIERUNKU:.. POZIOM KSZTAŁCENIA:. (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia). PROFIL KSZTAŁCENIA:.. (ogólnoakademicki, praktyczny) 5. FORMA STUDIÓW:. (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 6. TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA:. 7. OBSZAR LUB OBSZARY KSZTAŁCENIA: ( dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia należy uwzględnić procentowy udział liczby punktów dla każdego z obszarów w łącznej liczbie punktów )

16 8. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: (ze wskazaniem procentowego udziału liczby punktów, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki). 9. CELE KSZTAŁCENIA:. 0. SYLWETKA ABSOLWENTA:... PRZEWIDYWANY NABÓR STUDENTÓW W CZASIE PIERWSZEJ REKRUTACJI:. ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW:. RÓŻNICE W STOSUNKU DO INNYCH PROGRAMÓW O PODOBNIE ZDEFINIOWANYCH CELACH I EFEKTACH KSZTAŁCENIA PROWADZONYCH W UCZELNI: V ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego stopnia: WIEDZA Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

17 * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego stopnia: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

18 * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY:... SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (określony w kartach przedmiotów) VI. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW:. (studia stacjonarne, studia niestacjonarne). LICZBA SEMESTRÓW:... LICZBA PUNKTÓW :... MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł /

19 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł /

20 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / G. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł /

21 5. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW /PRZEDMIOTÓW:.. 6. KARTY PRZEDMIOTÓW (karty należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w odrębnym zarządzeniu) 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW:.. 8. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 9. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych:.. 0. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW:... MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:.. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki:. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI:. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej VII BAZA LOKALOWA: VIII BAZA LABORATORYJNA: IX DOSTĘP DO BIBLIOTEKI: X INFORMACJA NA TEMAT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA uwzględniającego działania na rzecz doskonalenia programu

22 kształcenia na prowadzonym kierunku studiów, od dnia rozpoczęcia kształcenia na danym kierunku studiów:. XI PROWADZONE BADANIA NAUKOWE: XII PLANOWANY IMIENNY WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH stanowiących minimum kadrowe dla nowego kierunku: (należy dołączyć oświadczenia pracowników wraz z informacją o dorobku naukowym i specjalności naukowej nauczycieli akademickich) Lp. TYTUŁ NAUKOWY IMIĘ NAZWISKO LICZBA ZAJĘĆ DZIEDZINA NAUKI I DYSCYPLINA NAUKOWA XIII STOSUNEK LICZBY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH stanowiących minimum kadrowe dla nowego kierunku DO LICZBY STUDENTÓW na tym kierunku:

23 Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr /0 z czerwca 0 r. WZÓR OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA WYDZIAŁU: NAZWA KIERUNKU:... POZIOM KSZTAŁCENIA:. (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) PROFIL KSZTAŁCENIA:. (ogólnoakademicki, praktyczny) RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: (kwalifikacje pierwszego stopnia, kwalifikacje drugiego stopnia). OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów : ( dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia należy uwzględnić procentowy udział liczby punktów dla każdego z obszarów w łącznej liczbie punktów ):. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: (ze wskazaniem procentowego udziału liczby punktów, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki). CELE KSZTAŁCENIA:... SYLWETKA ABSOLWENTA:

24 5. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego stopnia: WIEDZA Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia

25 Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego stopnia: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia 6. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY: 7. SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (określony w kartach przedmiotów)

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku DO-0130/31/2012 Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne

I. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 79 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WNIOSEK O UTWORZENIE KIERUNKU STUDIÓW/ POZIOMU/PROFILU KSZTAŁCENIA/FORMY STUDIÓW I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.48.2015 Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku 75.0200.110.2016 Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku w sprawie: zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 116/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wytycznych dla rad

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała Nr 17 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała Nr 17 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 /2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 13 /2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. z dnia r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 13 /2014 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK Symbol procedury WSZJK/7/2014 Załącznik do Zarządzenia nr 34 Rektora PK z dnia 17 maja 2017 r. Procedura uruchomienia nowego kierunku studiów oraz zniesienia kierunku studiów Wersja procedury 03 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych dla rad wydziałów w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 7 ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów Na podstawie 2 ust. 1 uchwały nr 36 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. w sprawie: zmian w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 383/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia i modyfikowania programów studiów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII 11.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. DN-40- /2019 Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie tworzenia i doskonalenia programu studiów Działając na

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW dotyczące uchwalania planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Recenzja wniosku... o nadanie... uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku... (profil...

Recenzja wniosku... o nadanie... uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku... (profil... Wzór Załącznik nr 1 dotyczy kierunków studiów, dla nie zostały określone wzorcowe efekty kształcenia Recenzja wniosku... o nadanie... uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach szczegółowych procedur tworzenia nowych kierunków studiów,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.),

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.), UCHWAŁA NR 436 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r. Uchwała: 1630/2016 zm.: 1657/2016 Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2012. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 67/2012. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR 67/01 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 0 grudnia 01 roku w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.49.2015 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 64/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie projektowania programów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Na podstawie 14 ust. 1 pkt 5 Statutu Politechniki Łódzkiej w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku Tekst jednolity z dnia 24 marca 2015 r. kompilujący uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 03.03.2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych oraz sporządzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz wytycznych dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne, podstawy prawne i słownik pojęć

Na podstawie 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne, podstawy prawne i słownik pojęć Uchwała nr 97 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r.

Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r.

Uchwała Nr 42/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. Uchwała Nr 42/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wytycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 57/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 57/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 57/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 55/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzenie 55/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. Zarządzenie 55/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. DN-40-2/2019 Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących dostosowywania programów studiów prowadzonych na UPP do

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 142. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 16 grudnia 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 142. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 16 grudnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 142 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 grudnia 2014 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA ...

PROGRAM KSZTAŁCENIA ... PROGRAM KSZTAŁCENIA (nazwa kierunku) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział/Instytut:.. Poziom kształcenia (studiów): Profil kształcenia:.. Obszar(y) kształcenia:.. Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do opracowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku Tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2013 r. kompilujący uchwałę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. W y t y c z n e d l a r a d w y d z i a l ó w w s p r a w i e w a r u n k ó w, j a k i m po w i n n y o d p o w i a d a ć p r o g r a m y

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/ Zakres przedmiotowy uchwały 2 Podstawy prawne

UCHWAŁA Nr 1/ Zakres przedmiotowy uchwały 2 Podstawy prawne UCHWAŁA Nr 1/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Krajowych Ram Kwalifikacji Senat Politechniki Koszalińskiej, działając na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 136 UCHWAŁA Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Załącznik do uchwały nr 31/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r.

Uchwała Nr 43/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. Uchwała Nr 43/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 207. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr 207. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 listopada 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 457 UCHWAŁA Nr 207 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 listopada 2016 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów

Bardziej szczegółowo