Cele szczegółowe Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (PPP) w Puławach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele szczegółowe Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (PPP) w Puławach"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8 "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" Nie jesteś sam Wykonanie: Liczba konwersatoriów 36; Liczba uczestników Uczestniczyli przedstawiciele: Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Puławach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach Komendy Powiatowej Policji w Puławach Sądu Rejonowego w Puławach, Wydział Rodzinny i Nieletnich Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR Młodzieżowego Centrum Kariery przy OHP w Puławach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przy OHP ul. Niemcewicza 9. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski. Cele główne realizacji spotkań: - dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi, - rozumienie problemu samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej, - uświadomienie uczniom, gdzie szukać pomocy i jak okazać pomoc osobom, samotnym, uzależnionym, w trudnej sytuacji życiowej. 1

2 Cele szczegółowe to wyposażenie uczniów w umiejętności: - dostrzeganie cech indywidualnych własnych i osób znajdujących się w otoczeniu, - określanie problemów osób samotnych, uzależnionych, - poznanie uwarunkowań zachowań i postaw osób osamotnionych, - rozumienie potrzeby pomocy osobom samotnym, - szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych, - współpraca w grupie, - posiadanie wiedzy na temat podstawowych formy pomocy osobom osamotnionym z powodu trudnej sytuacji życiowej, społecznej. Psycholog szkolny Monika Łagowska-Gaweł zwróciła się z prośbą do w/w instytucji o umożliwienie zapoznania się uczniów Publicznego Gimnazjum nr 4 w Puławach z funkcjonowaniem i ofertą placówek niosących wsparcie w trudnych sytuacjach z terenu powiatu puławskiego. Wszystkie instytucje wspierające pracę wychowawczą szkoły odniosły się przychylnie do tej inicjatywy i zaprosiły młodzież naszej szkoły do odwiedzenia instytucji, oddelegowały pracowników do przeprowadzenia prelekcji na temat: Jak monitorować sytuację osób, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego i eurosieroctwa. Przekazały ulotki i materiały informacyjne. W dniach od 8 do 19 kwietnia 2013 roku przedstawiciele wszystkich klas gimnazjum odwiedzali instytucje i uczestniczyli w prelekcjach. W poniedziałek 8 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (PPP) w Puławach, które poprowadził pan dyrektor Dariusz Perszko. Uczniowie zobaczyli jak wygląda i funkcjonuje poradnia, rozmawiali z pracującymi w niej pedagogami, psychologami i logopedami. Dowiedzieli się, że praca w poradni polega głównie na udzielaniu porad i wsparcia, doradzaniu dzieciom i młodzieży, jak pokonywać trudności w nauce, natomiast rodzicom - w jaki sposób pomagać dziecku i radzić sobie z trudnościami wychowawczymi. Specjaliści orzekają również o różnych formach pomocy psychologicznopedagogicznej, prowadzą terapię uczniów z dysleksją, wadami wymowy, zaburzeniami emocjonalnymi oraz z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym. W poradni są też udzielane porady dla młodzieży dotyczące dalszego kształcenia oraz wyboru przyszłego zawodu. 2

3 Kolejne spotkanie odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Przywitała nas pani dyrektor Małgorzata Suszek Zawadzka, zaś pracownicy p. Iwona Zarychta oraz psycholog p. Justyna Kowalska opowiedziały o funkcjonowaniu placówki oraz różnych formach pomocy, jaką można uzyskać. Młodzież otrzymała Informator Niezbędnik dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Powiecie Puławskim, który jest wspaniałym drogowskazem i przewodnikiem po instytucjach i organizacjach działających na terenie powiatu puławskiego powołanych do realizacji zadań edukacyjnych, pomocowych, prawnych. Uczniowie odwiedzili również Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach (MOS) placówkę zapewniającą całodobową opiekę dla młodzieży w wieku lat, która z różnych powodów nie może przebywać w domu. MOS stwarza młodym ludziom możliwość ukończenia szkoły (zarówno gimnazjum, jak i szkoły zawodowej), a także otrzymania pomocy w okresie dorastania, w którym wzrastają trudności i problemy młodych ludzi w przystosowaniu się do otoczenia. MOS prowadzi też Punkt Konsultacyjny dla młodzieży i dorosłych. Z ofertą Ośrodka młodzież zapoznali: pedagog p. Ryszard Rusek i psycholog p. Aleksandra Oczkowska. Następnego dnia, we wtorek 9 kwietnia 2013 r. kolejni przedstawiciele klas gimnazjalnych kontynuowali cykl spotkań pod hasłem Nie jesteś sam. Podczas spotkania w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach z Nadkomisarz ds. nieletnich KPP w Puławach p. Barbarą Czerwonką uczniowie poznali podstawowe reguły prawa cywilnego, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne. Dowiedzieli się, co dzieje się z dziećmi, kiedy ich rodzice nieprawidłowo się nimi opiekują, są pod wpływem alkoholu, porzucają potomstwo, zaniedbują swoje obowiązki wychowawcze, gdzie wówczas umieszczane są dzieci oraz co dzieje się z ich rodzicami. Uczniowie otrzymali ulotki informujące, gdzie można szukać pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie i szkole, uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Dowiedzieli się, czym się zajmuje i gdzie się mieści Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas wizyty w Sądzie Rejonowym w Puławach uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem sądu i wydziałami. Kuratorzy zawodowi II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich p. Anna Bąkała i p. Magdalena Chołody opowiedziały, na czym polega praca kuratora sądowego oraz jakie 3

4 środki wychowawcze może zastosować sąd wobec nieletnich, którzy popełnili czyny karalne lub osób zdemoralizowanych. Panie zachęcały młodzież do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla nich samych, ich rodzin, a także do wrażliwości na krzywdę innych i niesienia wsparcia. Przestrzegały przed wchodzeniem w kontakty z niewłaściwymi osobami oraz podejmowaniem zachowań ryzykownych, takich jak picie alkoholu, palenie papierosów lub marihuany, wagary, ucieczki z domu. Kolejną placówką pomocową, którą poznali uczniowie naszej szkoły był tzw. MONAR inaczej Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Puławach. Terapeuta uzależnień pani Jolanta Smolak zapoznała młodzież z historią i funkcjonowaniem poradni, formami pomocy w zakresie: diagnozy uzależnień, terapii indywidualnej, rodzinnej, małżeńskiej, poradnictwa, konsultacji lekarza psychiatry. Pomoc mogą też otrzymać osoby współuzależnione oraz zarażone wirusem HIV. 17 kwietnia 2013 r. kolejni uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem Młodzieżowego Centrum Kariery przy OHP w Puławach. Podczas spotkania z doradcą zawodowym p. Karoliną Szczuką i p. Edytą Niedziółką dowiedzieli się, że mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, uczestniczyć w warsztatach i aktywnych formach wybierania zawodu i poszukiwania odpowiedniej dla siebie szkoły, a potem pracy. Pani Elżbieta Piątek pokazała uczniom świetlicę środowiskową Lepsze Jutro mieszczącą się przy OHP w Puławach, w której przebywają dzieci w wieku od 6 do 12 lat w godz w ciągu roku szkolnego, a także w ferie zimowe i wakacje. W świetlicy mogą zjeść posiłek, odrobić lekcje z pomocą wychowawców, bawić się z rówieśnikami, uczestniczyć w zajęciach socjoterapeutycznych, psychologicznych, a także wyjazdach na wycieczki, wyjściach do kina itp. Ostatnim miejscem, które 19. kwietnia 2013 r. odwiedziła młodzież KEN-u w ramach spotkań pod hasłem Nie jesteś sam był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach Pracownik socjalny pani Jolanta Węglińska oraz pani psycholog Magdalena Beda przedstawiły, czym zajmują się w swojej pracy, a są to kłopoty w rodzinie: ubóstwo, bezrobocie, przemoc, trudności z wychowaniem dzieci oraz niepełnosprawność. Uczniowie poznali zasady przyznawania świadczeń oraz organizowania pomocy w sytuacjach ekstremalnych pojedynczych osób lub całych rodzin. Ludzie potrzebujący pomocy mogą skorzystać z porad psychologów, pedagoga, radcy prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, a także pomocy finansowej lub rzeczowej. Dzieci, które odnoszą sukcesy w nauce, mogą pozyskać stypendia, aby przeznaczyć je na niezbędne podręczniki, 4

5 przybory szkolne lub wycieczki. Oferowana jest również pomoc w formie dofinansowania do obiadów szkolnych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, zadając pytania, które w większości dotyczyły problemów występujących na terenie powiatu. Sprawozdania ze wszystkich spotkań redagowane przez uczniów pod opieką nauczyciela języka polskiego p. Renaty Bany i psychologa szkolnego p. Moniki Łagowskiej Gaweł zostaną zamieszczone w gazetce szkolnej i będą stanowiły doskonały materiał do propagowania działań instytucji, z których szerokich form pomocy może skorzystać młody człowiek lub jego rodzina. Młodzież wykorzystując informacje i materiały pozyskane w trakcie wizyt opracowała prezentację multimedialną pt. Bezpieczna szkoła, czyli gdzie szukać pomocy w Puławach? oraz gazetkę ścienną Gdzie szukać pomocy w Puławach?. Hasło Nie jesteś sam zostało również poruszone przez wychowawców na godzinach wychowawczych we wszystkich klasach gimnazjum i liceum. Nauczyciele w formie konwersatoriów dyskutowali z uczniami o problemach eurosieroctwa, ubóstwa, chorobach, patologii i o przyczynach niedostosowania społecznego. Wspólnie zastanawiali się nad formami działań, które zniwelują problemy i pozwolą ludziom na prawidłowe funkcjonowanie. Zdobyli wiedzę na temat miejsc, w których można znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, zapoznali się z instytucjami niosącymi pomoc w różnych trudnościach, korzystając z przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz z informacji i materiałów zdobytych przez uczniów uczestniczących w spotkaniach z przedstawicielami instytucji pomocowych. Spotkania i konwersatoria miały na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na problemy osób potrzebujących pomocy. Uczniowie, po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez pracowników instytucji wspierających projekt oraz po dyskusjach na zajęciach, będą potrafili dostrzec problemy niedostosowania społecznego oraz będą wiedzieli, gdzie i do kogo mogą zgłosić się o pomoc i w jaki sposób udzielać wsparcia osobom potrzebującym. Gimnazjaliści i licealiści pozytywnie ocenili sposób i metody przekazywania wiedzy. Określili, że treści merytoryczne spotkań i konwersatoria były zaprezentowane w przystępnej i łatwej do przyswojenia formie. Informacje o ważnych instytucjach i telefonach zaufania w formie gazetki ściennej, jak i ulotek dostępne są dla całej społeczności szkolnej. Jako najwyższą wartość realizacji projektu uczniowie podkreślali możliwość bezpośredniego odwiedzenia instytucji z terenu powiatu puławskiego, zapoznania się z ich funkcjonowaniem, pracownikami i przełamania oporu przed korzystaniem z pomocy instytucji. 5

6 Celem tych zajęć było uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób samotnych w trudnej sytuacji życiowej i społecznej. W wyniku tych działań młodzież przejawia wrażliwość na ludzką krzywdę i osamotnienie. Uczniowie naszej szkoły chętnie pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej lub losowej. W naszej szkole od wielu lat działa koło wolontariatu, które skupia uczniów pod opiekę p. mgr B. Bugajak. Celem i zadaniem tego koła jest również pomoc zarówno uczniom biednym, jak i osobom samotnym, starszym, schorowanym, potrzebującym pomocy i wsparcia. Nasi uczniowie z zaangażowaniem podejmują się różnych akcji na rzecz tych osób. Corocznie w szkole organizowane są akcje charytatywne, uczniowie przygotowują paczki świąteczne dla osób z naszej gminy i szkoły, organizowali zbiórki pieniędzy na rzecz chorego kolegi Przemka Filipczaka. W zorganizowanie pomocy dla rodziny naszego byłego ucznia Amadeusza Żybury włączyli się uczniowie LO i PG, którzy zbierali dla pogorzelców potrzebne rzeczy: odzież, wyposażenie domu, środki czystości. 7 lutego 2013r. w szkole została zorganizowana kawiarenka, z której dochód przeznaczony został na pomoc poszkodowanej rodzinie. Z powyższych działaniach wynika, że uczniom naszej szkoły nie są obce problemy ludzi potrzebujących pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Rozumieją potrzebę niesienia pomocy i szukają rozwiązań sytuacji trudnych. Potrafią też znakomicie współpracować w grupie. Wyprzedzając niejako realizację zadań konkursowych w szkole, rodzice podczas zebrania z rodzicami dnia 25 stycznia 2013 roku mogli porozmawiać z przedstawicielami instytucji pomocowych goszczących na terenie naszej szkoły i zapoznać się z ich ofertą, zasięgnąć rady, wziąć ulotki i materiały informacyjne. Przedstawiciele w/w instytucji otrzymali od całej społeczności szkolnej podziękowania w formie dyplomów. Opracowały: Renata Bany i Monika Łagowska-Gaweł 6

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA

INFORMATOR. dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA INFORMATOR dla osób poszukujących pomocy w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień ALKOHOLIZM NARKOMANIA WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA OZORKÓW 2008 1 Informator

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT z wykonania w 2012 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011-2016 OSTROŁĘKA 29 MARCA 2013 1 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU ZDROJU

INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU ZDROJU INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU - ZDROJU INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU ZDROJU INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-023-05/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE

LGD 4101-023-05/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE LGD 4101-023-05/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIEPOKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego Załącznik do Uchwały XVII/77/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015 Pułtusk 2011 Zajrzyj w siebie! W twoim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY Rozdział XI DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY 11.1. Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi działalność naukową i kliniczną

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny Fiodor Dostojewski

Wstęp. Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny Fiodor Dostojewski Spis Treści Wstęp... 2 I. Adresaci... 3 II. Diagnoza... 3 III. Uwarunkowania prawne podejmowanych działań w ramach programu wspierania rodzin.... 10 IV. Analiza SWOT.... 11 V. Cele programu.... 12 VI.

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Technikum Nr 2

Szkolny Program Profilaktyki Technikum Nr 2 Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach Szkolny Program Profilaktyki Technikum Nr 2 w Myślenicach Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców Nr V/2013/2014 z dnia 24 września 2013 r. uchwałą

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu

SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu S T A T U T PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ W TORUNIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo