Obligacje Murapol S.A. Warszawa, wrzesień 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obligacje Murapol S.A. Warszawa, wrzesień 2015 roku"

Transkrypt

1 Obligacje Murapol S.A. Warszawa, wrzesień 2015 roku 1

2 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał ( Prezentacja ) został przygotowany w związku z ofertą niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R ( Obligacje ) emitowanych przez spółkę Murapol S.A. z siedzibą w Bielsko - Białej ( Emitent ) i ma charakter wyłącznie promocyjny. Oferta Obligacji prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238) ( Ustawa o obligacjach ) tj. w sposób, który stanowi ofertę publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) ( Ustawa o ofercie ). W dniu 13 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego ( KNF ) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z publicznymi ofertami obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty ,00 zł (słownie: sto milionów złotych)] ( Prospekt ). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta oraz, dodatkowo w celach informacyjnych, na stronie internetowej Emitent powierzył Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa, ul. Przyokopowa 33; ( Oferujący ) pełnienie funkcji podmiotu oferującego Obligacje. Nadzór nad działalnością Oferującego sprawuje KNF. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o ofercie Obligacji jest Prospekt oraz Podstawowe Warunki Emisji Obligacji, które stanowią jego załącznik, Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii R oraz ewentualne komunikaty aktualizujące i aneksy do Prospektu. Wszystkie terminy użyte w niniejszym materiale, pisane wielką literą, posiadają wyłącznie znaczenie nadane im w Prospekcie lub Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji i tak też powinny być rozumiane przez Inwestorów. Prezentacja została przygotowana na podstawie danych i informacji zawartych w Prospekcie na dzień jego zatwierdzenia. W Prezentacji i Prospekcie zostały wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł, które Emitent uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie daje on gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obciążone ryzykiem i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom lub być nieaktualne lub błędne. Emitent i Oferujący nie mają obowiązku przekazywania aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Emitenta lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Emitenta, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego. Prezentacja nie została zweryfikowana, zatwierdzona ani zaaprobowana przez organ nadzoru, w tym przez KNF. Prezentacja nie może być traktowana w szczególności jako: proponowanie nabycia Obligacji, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących Obligacji lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Emitenta. Prezentacja nie stanowi (i) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) (ii) rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), (iii) porady inwestycyjnej, (iv) porady prawnej ani podatkowej, (v) wskazania, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora, (vi) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o obrocie. Inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej Oferującego pod adresem (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Ani Emitent, ani Oferujący, ani żaden podmiot czy osoba powiązana/powiązany z lub zależna/zależny od Emitenta lub Oferującego, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Prezentacji nie mogą rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności niż wskazane w Prezentacji. Prezentacja może być rozpowszechniana wyłącznie przez Oferującego oraz pracowników agentów Oferującego (agent firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) i nie może być udostępniana i wykorzystywana przez jakikolwiek inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Oferującego. Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w ofercie Obligacji powinny skontaktować się z Oferującym. Prezentacja rozpowszechniana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). 2

3 Agenda Zastrzeżenia prawne Parametry Emisji Informacje o Emitencie Historia Emitenta Struktura Grupy Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta Strategia Grupy Emitenta Proces realizacji projektów deweloperskich przez Emitenta Inwestycje zrealizowane Inwestycje planowane Wybrane skonsolidowane dane finansowe Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce Wybrane czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Wybrane czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Wybrane czynniki ryzyka wynikające z charakteru obligacji Przewagi konkurencyjne Emitenta Załączniki Wybrane zrealizowane inwestycje Emitenta Kontakt 3

4 Parametry Emisji Oprocentowanie WIBOR 3M + 4,60% Typ oprocentowania Wypłata odsetek Okres do wykupu Zabezpieczenie obligacji Cel emisji Wartość emisji Minimalny zapis Wartość nominalna Cena emisyjna Informacje dodatkowe Zmienne Co 3 miesiące 3 lata Obligacje nie są zabezpieczone Refinansowanie zapadającego długu odsetkowego oraz zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych zł zł 100 zł Równa wartości nominalnej Możliwość przedterminowego wykupu Obligacji przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Termin subskrypcji 23 września 2015 r. 14 października 2015 r. Termin przydziału obligacji 19 października 2015 r. 4

5 Informacje o Emitencie Działalność Emitenta koncentruje się na inwestycjach i zarządzaniu projektami z obszaru nieruchomości mieszkaniowych przeznaczonych na sprzedaż. Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółek z Grupy Emitenta, które w celu optymalizacji i maksymalizacji zwrotu z inwestycji realizują projekty oraz świadczą usługi pomocnicze, takie jak generalne wykonawstwo, obsługę sprzedażową, doradztwo kredytowe. Emitent zarządza także działalnością deweloperską PD FIZ. Wszystkie inwestycje deweloperskie Emitenta dzielą się na: mieszkania, apartamenty, mieszkania w zabudowie szeregowej, lokale usługowe, lokale handlowo-usługowo-biurowe w niezależnych, wolnostojących budynkach realizowanych najczęściej w bezpośredniej bliskości osiedli mieszkaniowych z portfela Emitenta. Usługi świadczone przez Emitenta to przede wszystkim: generalne wykonawstwo, usługi aranżacyjno-wykończeniowe, usługi związane z zarządzaniem inwestycjami. Siedziba Emitenta mieści się przy ulicy Partyzantów 49, Bielsko-Biała. Źródło: Prospekt Emisyjny. 5

6 Historia Emitenta 2014 Reorganizacja wewnętrzna Emitenta. W 2014 roku Emitent zakończył wewnętrzną reorganizację polegającą na powierzeniu funkcji generalnego wykonawcy inwestycji deweloperskich realizowanych w ramach Grupy Emitenta Podmiotowi z Grupy Emitenta spółce PARTNER S.A Wdrożenie efektywnego modelu operacyjnego. W 2012 roku Emitent wdrożył efektywny model zarządzania w ramach struktury operacyjnej Holdingu, oparty na zasadzie inwestowania przez Emitenta w udziały kapitałowe w spółkach operacyjnych i projektowych, które realizują projekty inwestycyjne Holdingu Intensyfikacja rozwoju. W 2008 roku Emitent podjął decyzję o dalszej ekspansji geograficznej - wejściu na rynki deweloperskie w Gdańsku i Katowicach. W roku 2009 Emitent wszedł na rynek deweloperski w Wieliczce oraz kontynuował rozpoczęte inwestycje deweloperskie w Krakowie, Bielsku-Białej, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i w Tychach. Rok 2010 upłynął na kontynuacji projektów deweloperskich w Katowicach, Wieliczce, Wrocławiu, Tychach, Gdańsku i w Bielsku Białej Pierwsze projekty deweloperskie. Swoją działalność Emitent rozpoczął od wybudowania apartamentowca w Bielsku Białej. W latach Emitent zrealizował budowę osiedla Cztery Pory Roku w Bielsku-Białej, a w latach dokupił grunty inwestycyjne pod realizację kolejnych etapów tego osiedla. Zawiązanie Emitenta. Emitent został założony na początku 2001 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami Emitenta były trzy osoby fizyczne, posiadające doświadczenie w budownictwie 2001 obiektów jednorodzinnych, biurowych i przemysłowych, tj. Pan Michał Dziuda, Pan Wiesław Cholewa oraz Pan Leszek Kołodziej - którzy na Datę Prospektu są znacznymi akcjonariuszami Murapol S.A. Źródło: Prospekt Emisyjny. 6

7 Struktura Grupy Emitenta Źródło: Prospekt Emisyjny. 7

8 Struktura akcjonariatu Emitenta Akcje Emitenta posiadają bezpośrednio lub pośrednio trzy osoby fizyczne: Michał Dziuda Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółki Midvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz Cavatina sp. z o.o akcji spółki stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki i dających 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wiesław Cholewa Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Predicto sp. z o.o akcji spółki stanowiących 30% kapitału zakładowego spółki i dających 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udziały w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ Leszek Kołodziej 30% Michał Dziuda 40% Leszek Kołodziej Członek Rady Nadzorczej - posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Estater sp. z o.o akcji spółki stanowiących 30% kapitału zakładowego spółki i dających 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Źródło: Prospekt Emisyjny. Wiesław Cholewa 30% 8

9 Strategia Grupy Emitenta Celem Emitenta jest stworzenie optymalnej struktury operacyjnej doboru i zarządzania inwestycjami deweloperskimi oraz generowanie stóp zwrotu z ich powtarzalnego modelu biznesowego. Emitent wykorzystuje swoje kompetencje i pozycję jako wiodącego dewelopera mieszkaniowego do prowadzenia wystandaryzowanych grup inwestycji na tym rynku. Instrumentalne podejście do inwestycji deweloperskich umożliwia zwiększanie skali działalności oraz stały, proporcjonalny przyrost generowanego zysku. Cel ten realizowany jest poprzez zwiększanie wartości portfela aktywnych inwestycji z zaangażowaniem pasywnych partnerów (w ramach spółek celowych joint-venture oraz zamkniętych funduszy inwestycyjnych), a także w mniejszym stopniu poprzez oportunistyczne inwestycje własne. Strategia Emitenta zakłada dalszy dynamiczny rozwój i reinwestowanie zysków w perspektywie dwu-trzyletniej. Emitent realizuje to zadanie poprzez umacnianie swojej pozycji na obecnych rynkach zbytu oraz poprzez powielanie swojego modelu biznesowego na nowych rynkach geograficznych, oraz realizację projektów w ramach struktury PD FIZ, czy też jako joint venture z partnerami pozyskanymi do przeprowadzenia wybranych inwestycji. Emitent realizuje przyjętą strategię m.in. poprzez: zapewnienie Emitentowi odpowiednich źródeł oraz odpowiedniej struktury finansowania, zarówno pod kątem obecnych, jak i przyszłych inwestycji deweloperskich, z zachowaniem należytej ostrożności z punktu widzenia Emitenta oraz jej klientów i inwestorów, wystandaryzowaną, pogłębioną analizę podaży nieruchomości gruntowych w Polsce, ciągłe dostosowywanie oferty produktowej w realizowanych inwestycjach do potrzeb rynku, dostosowywanie struktury organizacyjnej i poziomu zatrudnienia do przewidywanego poziomu aktywności operacyjnej. 9

10 Proces realizacji projektów deweloperskich przez Emitenta Etap I Pozyskanie gruntu Etap II Projektowanie inwestycji deweloperskiej Etap III Finansowanie inwestycji deweloperskiej Pierwszym stopniem modelu biznesowego inwestycji deweloperskiej jest pozyskiwanie gruntów przeznaczonych pod inwestycję. Dobór nieruchomości gruntowej jest kluczowy z uwagi na: atrakcyjność projektu dla końcowego klienta, a tym samym na uzyskanie odpowiedniej ceny sprzedaży i szybkości sprzedaży, warunki pozyskania gruntu, które mają fundamentalny wpływ na ostateczną rentowność projektu. Zasadniczym celem tego etapu jest optymalizacja kosztów produkcji lokali, przy jednoczesnym uwzględnieniu oczekiwań rynku co do finalnego produktu np. rozkładów funkcjonalnych, aranżacji, itp. Finansowanie kolejnych projektów deweloperskich leży w zakresie kompetencji Emitenta jako wystandaryzowany element powielanego modelu biznesowego. Struktura finansowania działalności deweloperskiej bazuje na trzech źródłach, których udział jest do siebie zbliżony, na poziomie 30-35% każdy. W ramach wykonania budżetu w toku realizacji i sprzedaży projektu istotne znaczenie ma udział wyspecjalizowanych służb finansowych, controllingu oraz kontroli procesu budowlanego. 10

11 Proces realizacji projektów deweloperskich przez Emitenta Etap IV Budowa Generalną zasadą Emitenta przy realizacji projektów deweloperskich jest przyjęcie przez wyspecjalizowany podmiot Emitenta funkcji generalnego wykonawcy projektu deweloperskiego. Wyeliminowanie zewnętrznych usług generalnego wykonawcy oraz zakup materiałów bezpośrednio przez Emitenta w ramach centralnych zakupów zdecydowanie obniża koszty budowy, pozwala na ominięcie szeregu problemów organizacyjnych, upraszcza przepływ informacji z podwykonawcami i nadzór nad poszczególnymi etapami budowy. Daje również dużą elastyczność pod względem zarządzania realizacją projektu oraz pozwala ograniczyć ryzyko niewykonania poszczególnych prac poprzez dywersyfikację wykonawców poszczególnych zakresów robót budowlanych. Etap V Działania sprzedażowe i marketingowe dotyczące inwestycji deweloperskich Emitent w całości zarządza sprzedażą lokali w prowadzonych przez siebie inwestycjach. Sprzedaż realizowana jest w oparciu o własny kanał sprzedaży (punkty handlowe na każdym rynku, na którym obecny jest Emitent) oraz o zewnętrzny kanał sprzedaży (agencje obrotu nieruchomościami). Działania promocyjne i wspierające sprzedaż organizowane są również przez Emitenta. Pełna kontrola nad tymi procesami umożliwia prowadzenie agresywnej polityki sprzedażowej oraz szybkie dostosowywanie projektów deweloperskich do zmian w preferencjach i możliwościach nabywczych klientów. 11

12 Inwestycje zrealizowane Poznań. Budynek mieszkalny Nowe Winogrady. Wrocław. Osiedle Zielony Zakątek (etapy I-III). Osiedle Mała Toskania (etapy I-II). Mieszkania w zabudowie szeregowej Różana Dolina. Tychy. Osiedle Cztery Pory Roku (etapy I-V). Bielsko-Biała. Apartamentowiec Olszówki. Osiedle Cztery Pory Roku (etapy I-IV). Apartamentowiec Tuwima. Domy Jednorodzinne Gościnna. Kamienica ul. Osuchowskiego. Mieszkania w zabudowie szeregowej ul. Kaskadowa. Osiedle Jeżynowe Zacisze. Osiedle Zielone Wzgórza. Apartamentowiec Grunwaldzka. Budynek mieszkalny Słoneczne Bulwary. Biurowiec Partyzantów Park. Źródło: Prospekt Emisyjny. Gdańsk. Osiedle Orle Gniazdo (etapy I-III). Budynek biurowy Nordika. Osiedle Vivaldiego (etapy I-II). Warszawa. Osiedle Cztery Pory Roku (etapy I-II). Katowice. Osiedle Mała Skandynawia (etapy I-III). Osiedle Bażantów. Kraków i Wieliczka. Budynek mieszkalny ul. Czerwińskiego (etapy I-II). Osiedle Piniowe. Osiedle Chełmońskiego. Apartamentowiec ul. Cieszyńska. Apartamentowiec Apartamenty przy Dworku. Osiedle Sosnowe (etapy I-II). Osiedle Królewskie Tarasy (etapy I-II). Biurowce Przy Parku. Osiedle Przy Parku (etapy I-II). Osiedle Secesja. Opis wybranych inwestycji znajduje się na slajdach nr

13 Inwestycje planowane Inwestycja deweloperska PUM (m 2 ) Liczba lokali (mieszkaniowe i usługowe) Cena sprzedaży m 2 (zł) Planowana data rozpoczęcia budowy Data zakończenia budowy (PnU 1 ) Segment rynku Formuła 2 Marża brutto (%) Wartość projektu w cenach sprzedaży netto (tys. zł) WARSZAWA Górczewska II kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 42% KRAKÓW I WIELICZKA Przy Parku Aparthotel II kw II kw Budynek biurowy IW 41% Garbarnia I I kw III kw Zabudowa wielorodzinna PP 54% Garbarnia II III kw II kw Zabudowa wielorodzinna PP 47% Osiedle Chełmońskiego I kw III kw Zabudowa wielorodzinna IW 52% Osiedle Królewskie Tarasy III I kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 16% Poznańska II etap I kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 49% Poznańska III etap I kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 48% Bieńczycka II IV kw IV kw Zabudowa wielorodzinna PP 41% Modrzewiowa III IV kw.2016 IV kw Zabudowa szeregowa IW 21% WROCŁAW Słoneczne Przedmieście I kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 39% Słoneczne Przedmieście II II kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 39% Nowa Buforowa III kw II kw Zabudowa wielorodzinna IW 39% Chorwacka III kw IV kw Zabudowa wielorodzinna PP 45% Dożynkowa II kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 51% POZNAŃ Nowe Winogrady III IV kw IV kw Zabudowa wielorodzinna PP 37% Kajki I kw III kw Zabudowa wielorodzinna PP 35% Chrobrego III kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 43% KATOWICE Bażantów VII I kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 34% Bażantów VIII IV kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 34% Bażantów IX IV kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 34% GDAŃSK Osiedle Vivaldiego IV etap II kw III kw Zabudowa wielorodzinna PP 38% Osiedle Feniks I etap II kw III kw Zabudowa wielorodzinna IW 46% Osiedle Feniks II etap III kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 46% TORUŃ Grudziądzka II kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 21% BYDGOSZCZ Stawów IV kw IV kw Zabudowa wielorodzinna PP 33% Witebska IV kw IV kw Zabudowa wielorodzinna PP 28% RAZEM Źródło: Prospekt Emisyjny. 1 PnU Pozwolenie na użytkowanie. 2 IW inwestycja własna, PP Program Partnerski, FIZ spółka celowa w portfelu PD FIZ, MUR projekt realizowany w Grupie 13

14 Wybrane skonsolidowane dane finansowe [w tys. zł] skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane [w tys. zł] skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane niebadane badane badane niebadane badane badane AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe Kapitały własne Wartości niematerialne Kapitały własne przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Rzeczowe aktywa trwałe Kapitał podstawowy Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostały kapitał zapasowy Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Wynik finansowy roku obrotowego Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Niepodzielony wynik finansowy (9 040) (6 221) (3 558) Należności długoterminowe Udziały mniejszości Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania Inwestycje długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Aktywa obrotowe Długoterminowe kredyty i pożyczki Zapasy Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Należności z tytułu dostaw i usług Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Pozostałe należności krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych AKTYWA RAZEM Rezerwy krótkoterminowe Przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągniecia w przyszłości. Źródło: Prospekt Emisyjny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2013 rok oraz za I półrocze 2014 r. 14

15 Wybrane skonsolidowane dane finansowe [w tys. zł] skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane niebadane niebadane badane badane Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży (2 345) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zyski (straty) z inwestycji Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody i koszty finansowe (5 797) (3 230) (7 303) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (327) Zysk (strata) netto Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągniecia w przyszłości. Źródło: Prospekt Emisyjny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2013 rok oraz za I półrocze 2014 r. 15

16 Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce Czas sprzedaży mieszkań będących w ofercie na rynku pierwotnym w wybranych miastach Liczba mieszkań wprowadzanych na rynek, sprzedanych i znajdujących się w ofercie w 6 największych rynkach Polski Źródło: Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r., NBP, wrzesień 2014 r.; na podstawie danych REAS. Źródło: Rynek mieszkaniowy w Polsce III kwartał 2014 r., REAS. W 2013 roku, podobnie jak w kilku poprzednich latach, następowała stopniowa stabilizacja sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych po okresie braku równowagi z lat związanej ze znacznym wzrostem popytu. Stabilizacji tej sprzyjało przejściowe ograniczenie aktywności gospodarczej, zaprzestanie udzielania kredytów walutowych oraz brak rządowych programów wsparcia nabywania mieszkań. Sytuacja na rynku pierwotnym nieruchomości mieszkaniowych w 2013 roku była zbliżona do równowagi, na co wskazuje stabilna cena m 2 przeciętnego mieszkania, zmniejszająca się liczba mieszkań w ofercie sprzedaży oraz krótszy czas ich wyprzedaży. 16

17 Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce Rozwój podaży na rynku mieszkaniowym w latach Średnie ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w największych miastach Polski (w zł/m 2 ) Źródło: Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-X 2014 r., GUS. Źródło: Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r., NBP, grudzień 2014 r. Stopniowy wzrost popytu mieszkaniowego obserwowany w 2013 roku był konsekwencją dotychczasowego nominalnego i realnego spadku cen mieszkań, wzrostu dochodów ludności oraz spadku oprocentowania kredytów i depozytów. Po stronie popytu wygasł jednak główny czynnik demograficzny, jakim był wzrost liczby nowych gospodarstw domowych, istotny pozostał natomiast wzrost dochodów. Od początku 2014 roku obserwuje się stopniowy wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym. Obserwowany w 2013 roku wzrost wolumenu sprzedaży mieszkań na rynkach pierwotnych był związany z wzrostem dostępności i stanów kredytu mieszkaniowego w warunkach niższych stóp procentowych oraz sprzyjających decyzjom o zakupie mieszkania bodźców fiskalnych. 17

18 Wybrane czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z realizacją strategii Holdingu - zmienność sytuacji na rynku deweloperskim może przyczynić się do niewłaściwej oceny zarówno sytuacji bieżącej jak i prognoz dotyczących przyszłości, dlatego Holding nie może zagwarantować osiągnięcia zakładanej skali działalności, celów sprzedażowych ani finansowych. Ryzyko związane z niedopasowaniem oferty mieszkaniowej - nie można wykluczyć ryzyka związanego z ograniczeniem możliwości wprowadzenia do oferty Emitenta kolejnych atrakcyjnych projektów w miarę zmniejszania się podaży stosownych lokalizacji i nasycania się dotychczasowych rynków. Ponadto należy liczyć się z ryzykiem niedopasowania oferty do zmiany preferencji lub możliwości klientów (w skali kraju lub na rynku lokalnym), wywołanych nagłymi lub intensywnymi czynnikami zewnętrznymi, jak to miało miejsce w latach w reakcji na ogólnoświatowy kryzys finansowy. Ryzyko wzrostu kosztów budowy - Emitent jest narażony na ryzyko wzrostu kosztów budowy jednego lub wielu projektów deweloperskich, przede wszystkim z uwagi na wzrost cen usług podwykonawców i materiałów budowlanych, jak również na wystąpienie nieprzewidzianych zmian w projekcie, nierozpoznanych kolizji z istniejącymi obiektami, zanieczyszczeń gruntu, zabytków archeologicznych lub niewypałów i niewybuchów czy innych specyficznych uwarunkowań i potencjalnych zagrożeń dla harmonogramu budowy oraz kosztu prac. Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska - nie można wykluczyć ryzyka, że w przyszłości na jednej lub wielu nieruchomościach użytkowanych przez Emitenta wystąpią nieprzewidziane koszty naprawy szkód lub nałożone zostaną na Emitenta kary pieniężne w związku z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego, co może mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta. Szczegółowe informacje o ryzykach znajdują się w Prospekcie Emisyjnym. 18

19 Wybrane czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko zmniejszenia dostępności kredytów mieszkaniowych - w przypadku zmniejszenia dynamiki akcji kredytowej banków w obszarze udzielania kredytów hipotecznych istnieje ryzyko, iż zmniejszy się liczba klientów zainteresowanych nabyciem nowego mieszkania, co w konsekwencji może prowadzić do zmniejszenia się popytu na mieszkania oferowane przez Emitenta, co z kolei mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta. Ryzyko związane ze zmianą poziomu stóp procentowych - w przypadku wzrostu poziomu stóp procentowych następuje wzrost kosztów obsługi finansowania zewnętrznego pozyskanego na realizację projektów, co prowadzi do spadku rentowności realizowanych przez deweloperów inwestycji. Ryzyko związane ze spadkiem cen mieszkań na rynku pierwotnym - zmniejszenie zainteresowania nabywaniem nowych mieszkań przez potencjalnych klientów może spowodować powstanie nawisu podażowego, charakteryzującego się tym, że liczba mieszkań oferowanych na rynku niekorzystnie przewyższa liczbę potencjalnych nabywców (czas potrzebny na wyprzedaż zasobów rynkowych jest dłuższy niż 6 kwartałów). W konsekwencji czas sprzedaży mieszkań może znacząco się wydłużyć powodując zamrożenie środków pieniężnych w postaci nie sprzedanych mieszkań. Ryzyko związane z dużą zmiennością przepisów prawa i ich interpretacji - polski system prawny charakteryzują częste zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje mogące rodzić dla Emitenta potencjalne ryzyko, iż założenia przyjęte dla oceny rentowności realizowanych projektów deweloperskich staną się nieaktualne. Regulacjami, których zmiany w największym stopniu oddziałują na funkcjonowanie Emitenta są w szczególności przepisy prawa budowlanego i prawa podatkowego. Szczegółowe informacje o ryzykach znajdują się w Prospekcie Emisyjnym. 19

20 Wybrane czynniki ryzyka wynikające z charakteru obligacji Ryzyko kredytowe - ryzyko kredytowe jest związane z emitentem. Podstawowy element ryzyka kredytowego stanowi ryzyko niedotrzymania warunków emisji. Wynika ono z możliwości niewypełnienia przez emitenta świadczeń z tytułu obligacji, tj. niezapłacenia odsetek w terminie i/lub wartości nominalnej w terminie wykupu. Ryzyko kredytowe jest jednak szersze niż jedynie ryzyko niedotrzymania warunków. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, że pomimo, iż emitent prawidłowo obsługuje płatności wynikające z obligacji, w wyniku np. pogorszenia się jego sytuacji finansowej rynek ocenia, iż premia za ryzyko zawarta w oprocentowaniu obligacji jest zbyt niska, co powoduje spadek ich ceny rynkowej. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta - Na zasadach opisanych w Podstawowych Warunkach Emisji Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji danej Serii. W związku z powyższym istnieje ryzyko skutecznego skrócenia zakładanego okresu inwestycji bez dodatkowej zgody Inwestora. Tym samym Inwestor na etapie składania zapisu na Obligacje nie ma pewności czy okres, przez który Obligacje generować będą przepływy pieniężne równy będzie terminowi zapadalności Obligacji, czy będzie krótszy. Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji - Emitent nie może wykluczyć wystąpienia w przyszłości sytuacji, w której nie będzie zdolny dokonać wykupu Obligacji czy też wypłacić odsetek od Obligacji. Wobec faktu, że środki zainwestowane w Obligacje nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ani innym systemem gwarantowania depozytów, posiadacze Obligacji powinni liczyć się z ryzykiem całkowitej lub częściowej utraty zainwestowanych środków pieniężnych. Szczegółowe informacje o ryzykach znajdują się w Prospekcie Emisyjnym. 20

21 Przewagi konkurencyjne Emitenta Poniżej wskazano elementy, które w ocenie Holdingu są kluczowe przy realizacji przyjętej strategii, a także w budowaniu wartości dla akcjonariuszy Emitenta: jasno sparametryzowany i powtarzalny, pięciostopniowy model zarządzania projektem deweloperskim, określenie minimalnej marży przy każdej inwestycji, najwyższa wśród najbliższych konkurentów efektywność wykorzystania kapitałów własnych, zaangażowanych w działalność Emitenta ROE na poziomie około 30%, największa w Polsce dywersyfikacja geograficzna rynków zbytu 9 miast w kraju, jedna z najwyższych w branży rentowność sprzedaży na poziomie co najmniej 30%, know-how umożliwiający realizację projektów również o trudnej strukturze, znajdujących się poza zainteresowaniem najbliższych konkurentów Emitenta, elastyczność w reagowaniu na zmiany w popycie i w wymaganiach banków wobec nabywców lokali, marginalizacja udziału niepracujących kapitałów, obecność w strukturze Grupy Emitenta funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (PD FIZ). 21

22 Załączniki 22

23 Wybrane zrealizowane inwestycje Emitenta Mała Skandynawia pierwsza inwestycja zrealizowana przez Emitenta w Katowicach. Pierwszy etap inwestycji został zakończony w 2011 roku, drugi oraz trzeci etap zostały zakończone w 2012 roku. Łączny PUM zrealizowanych inwestycji wyniósł m 2. Apartamenty Przy Dworku inwestycja zlokalizowana w Krakowie. Projekt został zakończony w 2012 roku. PUM w zrealizowanej inwestycji wyniósł m 2. 23

24 Wybrane zrealizowane inwestycje Emitenta Zielony Zakątek inwestycja zlokalizowana we Wrocławiu. Podzielona na trzy etapy z których pierwszy zakończył się w 2010 roku, drugi w 2011 roku, a trzeci w 2013 roku. Łączny PUM w zrealizowanych inwestycjach wyniósł m 2. Chełmońskiego projekt zlokalizowany jest w Krakowie. W pierwszym etapie, którego realizacja zakończyła się w 2009 r., oddano mieszkania o łącznej powierzchni ponad m 2. W ramach tej inwestycji Spółka planuje rozpoczęcie kolejnego etapu o podobnej skali. 24

25 Wybrane zrealizowane inwestycje Emitenta Osiedle Cztery Pory Roku inwestycja realizowana w Bielsku Białej. Pierwszy etap został zakończony w 2003 roku, drugi w 2004 roku, trzeci w 2007 roku, a czwarty w 2009 roku. Łączna powierzchnia przekazanych mieszkań (PUM) wyniosła m 2. Obecnie trwa budowa kolejnego, piątego etapu inwestycji, której zakończenie jest planowane na pierwszy kwartał 2015 r. Orle Gniazdo projekt zlokalizowany w Gdańsku. Dotychczas zakończono trzy etapy projektu. Łączna powierzchnia przekazanych mieszkań wyniosła m 2. 25

26 Kontakt W celu uzyskania dodatkowych informacji o emisji obligacji Murapol S.A. prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.: Miejscowość Dokładny adres Kontakt Godziny otwarcia Częstochowa ul. Dąbrowskiego 7/4 T: Pon - Pt Częstochowa F: Gdańsk ul. Abrahama 1a Pon - Pt T: Gdańsk Gdynia ul. Batorego Pon - Pt T: Gdynia Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 22 T: Pon - Pt Gorzów Wielkopolski F: Kalisz ul. Chopina T: Pon - Pt Kalisz F: Katowice ul. Staromiejska 17 T: Pon - Pt Katowice F: Kielce ul. Sienkiewicza 78A T: Pon - Pt Kielce F: Kraków ul. Królewska 57 T: Pon - Pt Kraków F: Kraków ul. Radziwiłłowska 33/35 T: Pon - Pt Kraków F: Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 T: , Pon - Pt Łódź F:

27 Kontakt W celu uzyskania dodatkowych informacji o emisji obligacji Murapol S.A. prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.: Poznań Pszczyna Radom Toruń Warszawa Warszawa Warszawa Wrocław Wrocław Miejscowość Dokładny adres Kontakt Godziny otwarcia ul. Paderewskiego 6 T: , Pon - Pt Poznań F: ul. Piastowska 22 T: Pon - Pt Pszczyna F: ul. Żeromskiego 65 Pon - Pt T: , Radom ul. Grudziądzka T: Pon - Pt Toruń F: ul. Wspólna 62 T: Pon - Pt Warszawa F: ul. Domaniewska 39A T: , Pon - Pt Warszawa F: ul. Przyokopowa 33 Pon - Pt T: Warszawa ul. Piłsudskiego 13 T: Pon - Pt Wrocław F: ul. Powstańców Śląskich Pon - Pt T: Wrocław

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 30 maja 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 30 maja 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 30 maja 2012 r. do prospektu emisyjnego Murapol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 maja 2011 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 roku

Warszawa, grudzień 2012 roku Obligacje Murapol S.A. Warszawa, grudzień 2012 roku.1 Agenda 1. Profil Emitenta 2. Zrealizowane oraz bieżące projekty 3. Podstawowe dane finansowe 4. Opis zabezpieczenia 5. Otoczenie rynkowe 6. Przewagi

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie List Prezesa Zarządu Open Finance S.A. do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Obligacje Murapol S.A. Warszawa, sierpień 2011 roku

Obligacje Murapol S.A. Warszawa, sierpień 2011 roku Obligacje Murapol S.A. Warszawa, sierpień 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Profil Emitenta 3. Zrealizowane oraz bieżące projekty 4. Podstawowe dane finansowe 5. Metodologia analizy 6. Otoczenie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7. Aktualizacja 2.

Aneks nr 7. Aktualizacja 2. Aneks nr 7 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Przedsprzedaż Lokum Deweloper. 2012 2013 2014 I-III kw. 2015

Przedsprzedaż Lokum Deweloper. 2012 2013 2014 I-III kw. 2015 Lokum Deweloper kluczowe informacje październik 215 r. Lokum Deweloper S.A. ( Lokum Deweloper, Spółka, Grupa Lokum ) to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki za 2015 rok Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy - SMART INVESTMENTS - Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce 2007 stan obecny i prognozy - wrzesień 2007 - Plac Defilad 1 00-901 Warszawa POLSKA Tel. +48 22 656 63 00 Fax. +48 22 656 63 20 E-mail: biuro@ceeproperty.pl

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ATAL S.A. Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ATAL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2016, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATAL S.A. ZA ROK 2016, SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

29 zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju

29 zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju Holding kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną; (budowa lokali mieszkalnych i usługowych, sprzedaż i zarządzenie wybudowanymi nieruchomościami) Ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r. Zawierający: Wybrane dane finansowe Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane wyniki finansowe Strategia w obszarze rozwoju działalności, działania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 2012r. (tj. za okres 01.04.2012 30.06.2012) WROCŁAW, 14 sierpnia 2012r. Nazwa: Forma prawna: Akcyjna Siedziba: 50-127 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU 16 LISTOPADA 2015 R. Agenda Prezentacji wyników po 3 kwartałach 2015 r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MARVIPOL S.A. ZA I KW. 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MARVIPOL S.A. ZA I KW. 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MARVIPOL S.A. ZA I KW. 2014 R. SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE SEGMENTU MOTORYZACYJNEGO GRUPY MARVIPOL 2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2014 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo