Obligacje Murapol S.A. Warszawa, wrzesień 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obligacje Murapol S.A. Warszawa, wrzesień 2015 roku"

Transkrypt

1 Obligacje Murapol S.A. Warszawa, wrzesień 2015 roku 1

2 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał ( Prezentacja ) został przygotowany w związku z ofertą niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R ( Obligacje ) emitowanych przez spółkę Murapol S.A. z siedzibą w Bielsko - Białej ( Emitent ) i ma charakter wyłącznie promocyjny. Oferta Obligacji prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238) ( Ustawa o obligacjach ) tj. w sposób, który stanowi ofertę publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) ( Ustawa o ofercie ). W dniu 13 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego ( KNF ) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z publicznymi ofertami obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty ,00 zł (słownie: sto milionów złotych)] ( Prospekt ). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta oraz, dodatkowo w celach informacyjnych, na stronie internetowej Emitent powierzył Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa, ul. Przyokopowa 33; ( Oferujący ) pełnienie funkcji podmiotu oferującego Obligacje. Nadzór nad działalnością Oferującego sprawuje KNF. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o ofercie Obligacji jest Prospekt oraz Podstawowe Warunki Emisji Obligacji, które stanowią jego załącznik, Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii R oraz ewentualne komunikaty aktualizujące i aneksy do Prospektu. Wszystkie terminy użyte w niniejszym materiale, pisane wielką literą, posiadają wyłącznie znaczenie nadane im w Prospekcie lub Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji i tak też powinny być rozumiane przez Inwestorów. Prezentacja została przygotowana na podstawie danych i informacji zawartych w Prospekcie na dzień jego zatwierdzenia. W Prezentacji i Prospekcie zostały wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł, które Emitent uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie daje on gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obciążone ryzykiem i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom lub być nieaktualne lub błędne. Emitent i Oferujący nie mają obowiązku przekazywania aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Emitenta lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Emitenta, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego. Prezentacja nie została zweryfikowana, zatwierdzona ani zaaprobowana przez organ nadzoru, w tym przez KNF. Prezentacja nie może być traktowana w szczególności jako: proponowanie nabycia Obligacji, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących Obligacji lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Emitenta. Prezentacja nie stanowi (i) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) (ii) rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), (iii) porady inwestycyjnej, (iv) porady prawnej ani podatkowej, (v) wskazania, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora, (vi) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o obrocie. Inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej Oferującego pod adresem (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Ani Emitent, ani Oferujący, ani żaden podmiot czy osoba powiązana/powiązany z lub zależna/zależny od Emitenta lub Oferującego, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Prezentacji nie mogą rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności niż wskazane w Prezentacji. Prezentacja może być rozpowszechniana wyłącznie przez Oferującego oraz pracowników agentów Oferującego (agent firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) i nie może być udostępniana i wykorzystywana przez jakikolwiek inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Oferującego. Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w ofercie Obligacji powinny skontaktować się z Oferującym. Prezentacja rozpowszechniana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). 2

3 Agenda Zastrzeżenia prawne Parametry Emisji Informacje o Emitencie Historia Emitenta Struktura Grupy Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta Strategia Grupy Emitenta Proces realizacji projektów deweloperskich przez Emitenta Inwestycje zrealizowane Inwestycje planowane Wybrane skonsolidowane dane finansowe Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce Wybrane czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Wybrane czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Wybrane czynniki ryzyka wynikające z charakteru obligacji Przewagi konkurencyjne Emitenta Załączniki Wybrane zrealizowane inwestycje Emitenta Kontakt 3

4 Parametry Emisji Oprocentowanie WIBOR 3M + 4,60% Typ oprocentowania Wypłata odsetek Okres do wykupu Zabezpieczenie obligacji Cel emisji Wartość emisji Minimalny zapis Wartość nominalna Cena emisyjna Informacje dodatkowe Zmienne Co 3 miesiące 3 lata Obligacje nie są zabezpieczone Refinansowanie zapadającego długu odsetkowego oraz zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych zł zł 100 zł Równa wartości nominalnej Możliwość przedterminowego wykupu Obligacji przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Termin subskrypcji 23 września 2015 r. 14 października 2015 r. Termin przydziału obligacji 19 października 2015 r. 4

5 Informacje o Emitencie Działalność Emitenta koncentruje się na inwestycjach i zarządzaniu projektami z obszaru nieruchomości mieszkaniowych przeznaczonych na sprzedaż. Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółek z Grupy Emitenta, które w celu optymalizacji i maksymalizacji zwrotu z inwestycji realizują projekty oraz świadczą usługi pomocnicze, takie jak generalne wykonawstwo, obsługę sprzedażową, doradztwo kredytowe. Emitent zarządza także działalnością deweloperską PD FIZ. Wszystkie inwestycje deweloperskie Emitenta dzielą się na: mieszkania, apartamenty, mieszkania w zabudowie szeregowej, lokale usługowe, lokale handlowo-usługowo-biurowe w niezależnych, wolnostojących budynkach realizowanych najczęściej w bezpośredniej bliskości osiedli mieszkaniowych z portfela Emitenta. Usługi świadczone przez Emitenta to przede wszystkim: generalne wykonawstwo, usługi aranżacyjno-wykończeniowe, usługi związane z zarządzaniem inwestycjami. Siedziba Emitenta mieści się przy ulicy Partyzantów 49, Bielsko-Biała. Źródło: Prospekt Emisyjny. 5

6 Historia Emitenta 2014 Reorganizacja wewnętrzna Emitenta. W 2014 roku Emitent zakończył wewnętrzną reorganizację polegającą na powierzeniu funkcji generalnego wykonawcy inwestycji deweloperskich realizowanych w ramach Grupy Emitenta Podmiotowi z Grupy Emitenta spółce PARTNER S.A Wdrożenie efektywnego modelu operacyjnego. W 2012 roku Emitent wdrożył efektywny model zarządzania w ramach struktury operacyjnej Holdingu, oparty na zasadzie inwestowania przez Emitenta w udziały kapitałowe w spółkach operacyjnych i projektowych, które realizują projekty inwestycyjne Holdingu Intensyfikacja rozwoju. W 2008 roku Emitent podjął decyzję o dalszej ekspansji geograficznej - wejściu na rynki deweloperskie w Gdańsku i Katowicach. W roku 2009 Emitent wszedł na rynek deweloperski w Wieliczce oraz kontynuował rozpoczęte inwestycje deweloperskie w Krakowie, Bielsku-Białej, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i w Tychach. Rok 2010 upłynął na kontynuacji projektów deweloperskich w Katowicach, Wieliczce, Wrocławiu, Tychach, Gdańsku i w Bielsku Białej Pierwsze projekty deweloperskie. Swoją działalność Emitent rozpoczął od wybudowania apartamentowca w Bielsku Białej. W latach Emitent zrealizował budowę osiedla Cztery Pory Roku w Bielsku-Białej, a w latach dokupił grunty inwestycyjne pod realizację kolejnych etapów tego osiedla. Zawiązanie Emitenta. Emitent został założony na początku 2001 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami Emitenta były trzy osoby fizyczne, posiadające doświadczenie w budownictwie 2001 obiektów jednorodzinnych, biurowych i przemysłowych, tj. Pan Michał Dziuda, Pan Wiesław Cholewa oraz Pan Leszek Kołodziej - którzy na Datę Prospektu są znacznymi akcjonariuszami Murapol S.A. Źródło: Prospekt Emisyjny. 6

7 Struktura Grupy Emitenta Źródło: Prospekt Emisyjny. 7

8 Struktura akcjonariatu Emitenta Akcje Emitenta posiadają bezpośrednio lub pośrednio trzy osoby fizyczne: Michał Dziuda Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółki Midvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz Cavatina sp. z o.o akcji spółki stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki i dających 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wiesław Cholewa Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Predicto sp. z o.o akcji spółki stanowiących 30% kapitału zakładowego spółki i dających 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udziały w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ Leszek Kołodziej 30% Michał Dziuda 40% Leszek Kołodziej Członek Rady Nadzorczej - posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Estater sp. z o.o akcji spółki stanowiących 30% kapitału zakładowego spółki i dających 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Źródło: Prospekt Emisyjny. Wiesław Cholewa 30% 8

9 Strategia Grupy Emitenta Celem Emitenta jest stworzenie optymalnej struktury operacyjnej doboru i zarządzania inwestycjami deweloperskimi oraz generowanie stóp zwrotu z ich powtarzalnego modelu biznesowego. Emitent wykorzystuje swoje kompetencje i pozycję jako wiodącego dewelopera mieszkaniowego do prowadzenia wystandaryzowanych grup inwestycji na tym rynku. Instrumentalne podejście do inwestycji deweloperskich umożliwia zwiększanie skali działalności oraz stały, proporcjonalny przyrost generowanego zysku. Cel ten realizowany jest poprzez zwiększanie wartości portfela aktywnych inwestycji z zaangażowaniem pasywnych partnerów (w ramach spółek celowych joint-venture oraz zamkniętych funduszy inwestycyjnych), a także w mniejszym stopniu poprzez oportunistyczne inwestycje własne. Strategia Emitenta zakłada dalszy dynamiczny rozwój i reinwestowanie zysków w perspektywie dwu-trzyletniej. Emitent realizuje to zadanie poprzez umacnianie swojej pozycji na obecnych rynkach zbytu oraz poprzez powielanie swojego modelu biznesowego na nowych rynkach geograficznych, oraz realizację projektów w ramach struktury PD FIZ, czy też jako joint venture z partnerami pozyskanymi do przeprowadzenia wybranych inwestycji. Emitent realizuje przyjętą strategię m.in. poprzez: zapewnienie Emitentowi odpowiednich źródeł oraz odpowiedniej struktury finansowania, zarówno pod kątem obecnych, jak i przyszłych inwestycji deweloperskich, z zachowaniem należytej ostrożności z punktu widzenia Emitenta oraz jej klientów i inwestorów, wystandaryzowaną, pogłębioną analizę podaży nieruchomości gruntowych w Polsce, ciągłe dostosowywanie oferty produktowej w realizowanych inwestycjach do potrzeb rynku, dostosowywanie struktury organizacyjnej i poziomu zatrudnienia do przewidywanego poziomu aktywności operacyjnej. 9

10 Proces realizacji projektów deweloperskich przez Emitenta Etap I Pozyskanie gruntu Etap II Projektowanie inwestycji deweloperskiej Etap III Finansowanie inwestycji deweloperskiej Pierwszym stopniem modelu biznesowego inwestycji deweloperskiej jest pozyskiwanie gruntów przeznaczonych pod inwestycję. Dobór nieruchomości gruntowej jest kluczowy z uwagi na: atrakcyjność projektu dla końcowego klienta, a tym samym na uzyskanie odpowiedniej ceny sprzedaży i szybkości sprzedaży, warunki pozyskania gruntu, które mają fundamentalny wpływ na ostateczną rentowność projektu. Zasadniczym celem tego etapu jest optymalizacja kosztów produkcji lokali, przy jednoczesnym uwzględnieniu oczekiwań rynku co do finalnego produktu np. rozkładów funkcjonalnych, aranżacji, itp. Finansowanie kolejnych projektów deweloperskich leży w zakresie kompetencji Emitenta jako wystandaryzowany element powielanego modelu biznesowego. Struktura finansowania działalności deweloperskiej bazuje na trzech źródłach, których udział jest do siebie zbliżony, na poziomie 30-35% każdy. W ramach wykonania budżetu w toku realizacji i sprzedaży projektu istotne znaczenie ma udział wyspecjalizowanych służb finansowych, controllingu oraz kontroli procesu budowlanego. 10

11 Proces realizacji projektów deweloperskich przez Emitenta Etap IV Budowa Generalną zasadą Emitenta przy realizacji projektów deweloperskich jest przyjęcie przez wyspecjalizowany podmiot Emitenta funkcji generalnego wykonawcy projektu deweloperskiego. Wyeliminowanie zewnętrznych usług generalnego wykonawcy oraz zakup materiałów bezpośrednio przez Emitenta w ramach centralnych zakupów zdecydowanie obniża koszty budowy, pozwala na ominięcie szeregu problemów organizacyjnych, upraszcza przepływ informacji z podwykonawcami i nadzór nad poszczególnymi etapami budowy. Daje również dużą elastyczność pod względem zarządzania realizacją projektu oraz pozwala ograniczyć ryzyko niewykonania poszczególnych prac poprzez dywersyfikację wykonawców poszczególnych zakresów robót budowlanych. Etap V Działania sprzedażowe i marketingowe dotyczące inwestycji deweloperskich Emitent w całości zarządza sprzedażą lokali w prowadzonych przez siebie inwestycjach. Sprzedaż realizowana jest w oparciu o własny kanał sprzedaży (punkty handlowe na każdym rynku, na którym obecny jest Emitent) oraz o zewnętrzny kanał sprzedaży (agencje obrotu nieruchomościami). Działania promocyjne i wspierające sprzedaż organizowane są również przez Emitenta. Pełna kontrola nad tymi procesami umożliwia prowadzenie agresywnej polityki sprzedażowej oraz szybkie dostosowywanie projektów deweloperskich do zmian w preferencjach i możliwościach nabywczych klientów. 11

12 Inwestycje zrealizowane Poznań. Budynek mieszkalny Nowe Winogrady. Wrocław. Osiedle Zielony Zakątek (etapy I-III). Osiedle Mała Toskania (etapy I-II). Mieszkania w zabudowie szeregowej Różana Dolina. Tychy. Osiedle Cztery Pory Roku (etapy I-V). Bielsko-Biała. Apartamentowiec Olszówki. Osiedle Cztery Pory Roku (etapy I-IV). Apartamentowiec Tuwima. Domy Jednorodzinne Gościnna. Kamienica ul. Osuchowskiego. Mieszkania w zabudowie szeregowej ul. Kaskadowa. Osiedle Jeżynowe Zacisze. Osiedle Zielone Wzgórza. Apartamentowiec Grunwaldzka. Budynek mieszkalny Słoneczne Bulwary. Biurowiec Partyzantów Park. Źródło: Prospekt Emisyjny. Gdańsk. Osiedle Orle Gniazdo (etapy I-III). Budynek biurowy Nordika. Osiedle Vivaldiego (etapy I-II). Warszawa. Osiedle Cztery Pory Roku (etapy I-II). Katowice. Osiedle Mała Skandynawia (etapy I-III). Osiedle Bażantów. Kraków i Wieliczka. Budynek mieszkalny ul. Czerwińskiego (etapy I-II). Osiedle Piniowe. Osiedle Chełmońskiego. Apartamentowiec ul. Cieszyńska. Apartamentowiec Apartamenty przy Dworku. Osiedle Sosnowe (etapy I-II). Osiedle Królewskie Tarasy (etapy I-II). Biurowce Przy Parku. Osiedle Przy Parku (etapy I-II). Osiedle Secesja. Opis wybranych inwestycji znajduje się na slajdach nr

13 Inwestycje planowane Inwestycja deweloperska PUM (m 2 ) Liczba lokali (mieszkaniowe i usługowe) Cena sprzedaży m 2 (zł) Planowana data rozpoczęcia budowy Data zakończenia budowy (PnU 1 ) Segment rynku Formuła 2 Marża brutto (%) Wartość projektu w cenach sprzedaży netto (tys. zł) WARSZAWA Górczewska II kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 42% KRAKÓW I WIELICZKA Przy Parku Aparthotel II kw II kw Budynek biurowy IW 41% Garbarnia I I kw III kw Zabudowa wielorodzinna PP 54% Garbarnia II III kw II kw Zabudowa wielorodzinna PP 47% Osiedle Chełmońskiego I kw III kw Zabudowa wielorodzinna IW 52% Osiedle Królewskie Tarasy III I kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 16% Poznańska II etap I kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 49% Poznańska III etap I kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 48% Bieńczycka II IV kw IV kw Zabudowa wielorodzinna PP 41% Modrzewiowa III IV kw.2016 IV kw Zabudowa szeregowa IW 21% WROCŁAW Słoneczne Przedmieście I kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 39% Słoneczne Przedmieście II II kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 39% Nowa Buforowa III kw II kw Zabudowa wielorodzinna IW 39% Chorwacka III kw IV kw Zabudowa wielorodzinna PP 45% Dożynkowa II kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 51% POZNAŃ Nowe Winogrady III IV kw IV kw Zabudowa wielorodzinna PP 37% Kajki I kw III kw Zabudowa wielorodzinna PP 35% Chrobrego III kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 43% KATOWICE Bażantów VII I kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 34% Bażantów VIII IV kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 34% Bażantów IX IV kw I kw Zabudowa wielorodzinna IW 34% GDAŃSK Osiedle Vivaldiego IV etap II kw III kw Zabudowa wielorodzinna PP 38% Osiedle Feniks I etap II kw III kw Zabudowa wielorodzinna IW 46% Osiedle Feniks II etap III kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 46% TORUŃ Grudziądzka II kw IV kw Zabudowa wielorodzinna IW 21% BYDGOSZCZ Stawów IV kw IV kw Zabudowa wielorodzinna PP 33% Witebska IV kw IV kw Zabudowa wielorodzinna PP 28% RAZEM Źródło: Prospekt Emisyjny. 1 PnU Pozwolenie na użytkowanie. 2 IW inwestycja własna, PP Program Partnerski, FIZ spółka celowa w portfelu PD FIZ, MUR projekt realizowany w Grupie 13

14 Wybrane skonsolidowane dane finansowe [w tys. zł] skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane [w tys. zł] skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane niebadane badane badane niebadane badane badane AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe Kapitały własne Wartości niematerialne Kapitały własne przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Rzeczowe aktywa trwałe Kapitał podstawowy Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostały kapitał zapasowy Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Wynik finansowy roku obrotowego Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Niepodzielony wynik finansowy (9 040) (6 221) (3 558) Należności długoterminowe Udziały mniejszości Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania Inwestycje długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Aktywa obrotowe Długoterminowe kredyty i pożyczki Zapasy Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Należności z tytułu dostaw i usług Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Pozostałe należności krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych AKTYWA RAZEM Rezerwy krótkoterminowe Przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągniecia w przyszłości. Źródło: Prospekt Emisyjny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2013 rok oraz za I półrocze 2014 r. 14

15 Wybrane skonsolidowane dane finansowe [w tys. zł] skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane niebadane niebadane badane badane Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży (2 345) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zyski (straty) z inwestycji Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody i koszty finansowe (5 797) (3 230) (7 303) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (327) Zysk (strata) netto Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągniecia w przyszłości. Źródło: Prospekt Emisyjny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2013 rok oraz za I półrocze 2014 r. 15

16 Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce Czas sprzedaży mieszkań będących w ofercie na rynku pierwotnym w wybranych miastach Liczba mieszkań wprowadzanych na rynek, sprzedanych i znajdujących się w ofercie w 6 największych rynkach Polski Źródło: Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r., NBP, wrzesień 2014 r.; na podstawie danych REAS. Źródło: Rynek mieszkaniowy w Polsce III kwartał 2014 r., REAS. W 2013 roku, podobnie jak w kilku poprzednich latach, następowała stopniowa stabilizacja sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych po okresie braku równowagi z lat związanej ze znacznym wzrostem popytu. Stabilizacji tej sprzyjało przejściowe ograniczenie aktywności gospodarczej, zaprzestanie udzielania kredytów walutowych oraz brak rządowych programów wsparcia nabywania mieszkań. Sytuacja na rynku pierwotnym nieruchomości mieszkaniowych w 2013 roku była zbliżona do równowagi, na co wskazuje stabilna cena m 2 przeciętnego mieszkania, zmniejszająca się liczba mieszkań w ofercie sprzedaży oraz krótszy czas ich wyprzedaży. 16

17 Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce Rozwój podaży na rynku mieszkaniowym w latach Średnie ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w największych miastach Polski (w zł/m 2 ) Źródło: Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-X 2014 r., GUS. Źródło: Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r., NBP, grudzień 2014 r. Stopniowy wzrost popytu mieszkaniowego obserwowany w 2013 roku był konsekwencją dotychczasowego nominalnego i realnego spadku cen mieszkań, wzrostu dochodów ludności oraz spadku oprocentowania kredytów i depozytów. Po stronie popytu wygasł jednak główny czynnik demograficzny, jakim był wzrost liczby nowych gospodarstw domowych, istotny pozostał natomiast wzrost dochodów. Od początku 2014 roku obserwuje się stopniowy wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym. Obserwowany w 2013 roku wzrost wolumenu sprzedaży mieszkań na rynkach pierwotnych był związany z wzrostem dostępności i stanów kredytu mieszkaniowego w warunkach niższych stóp procentowych oraz sprzyjających decyzjom o zakupie mieszkania bodźców fiskalnych. 17

18 Wybrane czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z realizacją strategii Holdingu - zmienność sytuacji na rynku deweloperskim może przyczynić się do niewłaściwej oceny zarówno sytuacji bieżącej jak i prognoz dotyczących przyszłości, dlatego Holding nie może zagwarantować osiągnięcia zakładanej skali działalności, celów sprzedażowych ani finansowych. Ryzyko związane z niedopasowaniem oferty mieszkaniowej - nie można wykluczyć ryzyka związanego z ograniczeniem możliwości wprowadzenia do oferty Emitenta kolejnych atrakcyjnych projektów w miarę zmniejszania się podaży stosownych lokalizacji i nasycania się dotychczasowych rynków. Ponadto należy liczyć się z ryzykiem niedopasowania oferty do zmiany preferencji lub możliwości klientów (w skali kraju lub na rynku lokalnym), wywołanych nagłymi lub intensywnymi czynnikami zewnętrznymi, jak to miało miejsce w latach w reakcji na ogólnoświatowy kryzys finansowy. Ryzyko wzrostu kosztów budowy - Emitent jest narażony na ryzyko wzrostu kosztów budowy jednego lub wielu projektów deweloperskich, przede wszystkim z uwagi na wzrost cen usług podwykonawców i materiałów budowlanych, jak również na wystąpienie nieprzewidzianych zmian w projekcie, nierozpoznanych kolizji z istniejącymi obiektami, zanieczyszczeń gruntu, zabytków archeologicznych lub niewypałów i niewybuchów czy innych specyficznych uwarunkowań i potencjalnych zagrożeń dla harmonogramu budowy oraz kosztu prac. Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska - nie można wykluczyć ryzyka, że w przyszłości na jednej lub wielu nieruchomościach użytkowanych przez Emitenta wystąpią nieprzewidziane koszty naprawy szkód lub nałożone zostaną na Emitenta kary pieniężne w związku z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego, co może mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta. Szczegółowe informacje o ryzykach znajdują się w Prospekcie Emisyjnym. 18

19 Wybrane czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko zmniejszenia dostępności kredytów mieszkaniowych - w przypadku zmniejszenia dynamiki akcji kredytowej banków w obszarze udzielania kredytów hipotecznych istnieje ryzyko, iż zmniejszy się liczba klientów zainteresowanych nabyciem nowego mieszkania, co w konsekwencji może prowadzić do zmniejszenia się popytu na mieszkania oferowane przez Emitenta, co z kolei mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta. Ryzyko związane ze zmianą poziomu stóp procentowych - w przypadku wzrostu poziomu stóp procentowych następuje wzrost kosztów obsługi finansowania zewnętrznego pozyskanego na realizację projektów, co prowadzi do spadku rentowności realizowanych przez deweloperów inwestycji. Ryzyko związane ze spadkiem cen mieszkań na rynku pierwotnym - zmniejszenie zainteresowania nabywaniem nowych mieszkań przez potencjalnych klientów może spowodować powstanie nawisu podażowego, charakteryzującego się tym, że liczba mieszkań oferowanych na rynku niekorzystnie przewyższa liczbę potencjalnych nabywców (czas potrzebny na wyprzedaż zasobów rynkowych jest dłuższy niż 6 kwartałów). W konsekwencji czas sprzedaży mieszkań może znacząco się wydłużyć powodując zamrożenie środków pieniężnych w postaci nie sprzedanych mieszkań. Ryzyko związane z dużą zmiennością przepisów prawa i ich interpretacji - polski system prawny charakteryzują częste zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje mogące rodzić dla Emitenta potencjalne ryzyko, iż założenia przyjęte dla oceny rentowności realizowanych projektów deweloperskich staną się nieaktualne. Regulacjami, których zmiany w największym stopniu oddziałują na funkcjonowanie Emitenta są w szczególności przepisy prawa budowlanego i prawa podatkowego. Szczegółowe informacje o ryzykach znajdują się w Prospekcie Emisyjnym. 19

20 Wybrane czynniki ryzyka wynikające z charakteru obligacji Ryzyko kredytowe - ryzyko kredytowe jest związane z emitentem. Podstawowy element ryzyka kredytowego stanowi ryzyko niedotrzymania warunków emisji. Wynika ono z możliwości niewypełnienia przez emitenta świadczeń z tytułu obligacji, tj. niezapłacenia odsetek w terminie i/lub wartości nominalnej w terminie wykupu. Ryzyko kredytowe jest jednak szersze niż jedynie ryzyko niedotrzymania warunków. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, że pomimo, iż emitent prawidłowo obsługuje płatności wynikające z obligacji, w wyniku np. pogorszenia się jego sytuacji finansowej rynek ocenia, iż premia za ryzyko zawarta w oprocentowaniu obligacji jest zbyt niska, co powoduje spadek ich ceny rynkowej. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta - Na zasadach opisanych w Podstawowych Warunkach Emisji Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji danej Serii. W związku z powyższym istnieje ryzyko skutecznego skrócenia zakładanego okresu inwestycji bez dodatkowej zgody Inwestora. Tym samym Inwestor na etapie składania zapisu na Obligacje nie ma pewności czy okres, przez który Obligacje generować będą przepływy pieniężne równy będzie terminowi zapadalności Obligacji, czy będzie krótszy. Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji - Emitent nie może wykluczyć wystąpienia w przyszłości sytuacji, w której nie będzie zdolny dokonać wykupu Obligacji czy też wypłacić odsetek od Obligacji. Wobec faktu, że środki zainwestowane w Obligacje nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ani innym systemem gwarantowania depozytów, posiadacze Obligacji powinni liczyć się z ryzykiem całkowitej lub częściowej utraty zainwestowanych środków pieniężnych. Szczegółowe informacje o ryzykach znajdują się w Prospekcie Emisyjnym. 20

21 Przewagi konkurencyjne Emitenta Poniżej wskazano elementy, które w ocenie Holdingu są kluczowe przy realizacji przyjętej strategii, a także w budowaniu wartości dla akcjonariuszy Emitenta: jasno sparametryzowany i powtarzalny, pięciostopniowy model zarządzania projektem deweloperskim, określenie minimalnej marży przy każdej inwestycji, najwyższa wśród najbliższych konkurentów efektywność wykorzystania kapitałów własnych, zaangażowanych w działalność Emitenta ROE na poziomie około 30%, największa w Polsce dywersyfikacja geograficzna rynków zbytu 9 miast w kraju, jedna z najwyższych w branży rentowność sprzedaży na poziomie co najmniej 30%, know-how umożliwiający realizację projektów również o trudnej strukturze, znajdujących się poza zainteresowaniem najbliższych konkurentów Emitenta, elastyczność w reagowaniu na zmiany w popycie i w wymaganiach banków wobec nabywców lokali, marginalizacja udziału niepracujących kapitałów, obecność w strukturze Grupy Emitenta funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (PD FIZ). 21

22 Załączniki 22

23 Wybrane zrealizowane inwestycje Emitenta Mała Skandynawia pierwsza inwestycja zrealizowana przez Emitenta w Katowicach. Pierwszy etap inwestycji został zakończony w 2011 roku, drugi oraz trzeci etap zostały zakończone w 2012 roku. Łączny PUM zrealizowanych inwestycji wyniósł m 2. Apartamenty Przy Dworku inwestycja zlokalizowana w Krakowie. Projekt został zakończony w 2012 roku. PUM w zrealizowanej inwestycji wyniósł m 2. 23

24 Wybrane zrealizowane inwestycje Emitenta Zielony Zakątek inwestycja zlokalizowana we Wrocławiu. Podzielona na trzy etapy z których pierwszy zakończył się w 2010 roku, drugi w 2011 roku, a trzeci w 2013 roku. Łączny PUM w zrealizowanych inwestycjach wyniósł m 2. Chełmońskiego projekt zlokalizowany jest w Krakowie. W pierwszym etapie, którego realizacja zakończyła się w 2009 r., oddano mieszkania o łącznej powierzchni ponad m 2. W ramach tej inwestycji Spółka planuje rozpoczęcie kolejnego etapu o podobnej skali. 24

25 Wybrane zrealizowane inwestycje Emitenta Osiedle Cztery Pory Roku inwestycja realizowana w Bielsku Białej. Pierwszy etap został zakończony w 2003 roku, drugi w 2004 roku, trzeci w 2007 roku, a czwarty w 2009 roku. Łączna powierzchnia przekazanych mieszkań (PUM) wyniosła m 2. Obecnie trwa budowa kolejnego, piątego etapu inwestycji, której zakończenie jest planowane na pierwszy kwartał 2015 r. Orle Gniazdo projekt zlokalizowany w Gdańsku. Dotychczas zakończono trzy etapy projektu. Łączna powierzchnia przekazanych mieszkań wyniosła m 2. 25

26 Kontakt W celu uzyskania dodatkowych informacji o emisji obligacji Murapol S.A. prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.: Miejscowość Dokładny adres Kontakt Godziny otwarcia Częstochowa ul. Dąbrowskiego 7/4 T: Pon - Pt Częstochowa F: Gdańsk ul. Abrahama 1a Pon - Pt T: Gdańsk Gdynia ul. Batorego Pon - Pt T: Gdynia Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 22 T: Pon - Pt Gorzów Wielkopolski F: Kalisz ul. Chopina T: Pon - Pt Kalisz F: Katowice ul. Staromiejska 17 T: Pon - Pt Katowice F: Kielce ul. Sienkiewicza 78A T: Pon - Pt Kielce F: Kraków ul. Królewska 57 T: Pon - Pt Kraków F: Kraków ul. Radziwiłłowska 33/35 T: Pon - Pt Kraków F: Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 T: , Pon - Pt Łódź F:

27 Kontakt W celu uzyskania dodatkowych informacji o emisji obligacji Murapol S.A. prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.: Poznań Pszczyna Radom Toruń Warszawa Warszawa Warszawa Wrocław Wrocław Miejscowość Dokładny adres Kontakt Godziny otwarcia ul. Paderewskiego 6 T: , Pon - Pt Poznań F: ul. Piastowska 22 T: Pon - Pt Pszczyna F: ul. Żeromskiego 65 Pon - Pt T: , Radom ul. Grudziądzka T: Pon - Pt Toruń F: ul. Wspólna 62 T: Pon - Pt Warszawa F: ul. Domaniewska 39A T: , Pon - Pt Warszawa F: ul. Przyokopowa 33 Pon - Pt T: Warszawa ul. Piłsudskiego 13 T: Pon - Pt Wrocław F: ul. Powstańców Śląskich Pon - Pt T: Wrocław

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku 1 Agenda Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane projekty Kluczowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R.

PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R. PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R. Agenda Zastrzeżenia prawne Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MURAPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA 2013 ROK MURAPOL S.A. Bielsko-Biała, 2014 rok

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MURAPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA 2013 ROK MURAPOL S.A. Bielsko-Biała, 2014 rok MURAPOL S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MURAPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA 2013 ROK Bielsko-Biała, 2014 rok SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MURAPOL S.A. W 2013 ROKU 1 MURAPOL S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2011 roku

Warszawa, marzec 2011 roku Oferta obligacji RobygS.A. Warszawa, marzec 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Profil Emitenta 3. Zrealizowane oraz bieżące projekty 4. Podstawowe dane finansowe 5. Metodologia analizy 6. Cel emisji

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Inwestycja o silnych fundamentach PROSPEKT EMISYJNY www.atal.pl ATAL S.A. PROSPEKT EMISYJNY (spółka

Bardziej szczegółowo

Obligacje zamienne na akcje Marvipol S.A. Warszawa, wrzesień 2011 roku

Obligacje zamienne na akcje Marvipol S.A. Warszawa, wrzesień 2011 roku Obligacje zamienne na akcje Marvipol S.A. Warszawa, wrzesień 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Informacje o Emitencie 3. Działalność deweloperska 4. Segment samochodowy 5. Segment myjni 6. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 61500) Oferta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 62.769.400 Akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2013 ROKU Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 5 600 000 akcji

Bardziej szczegółowo

MARVIPOL S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY

MARVIPOL S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY MARVIPOL S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA Sprawozdanie Zarządu z Działalności CAPITAL PARK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK SA I PÓŁROCZE 2012 1 za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. WPROWADZENIE... 3 WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2011 r. Ząbki, dn. 15 marca 2012 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA Sprawozdanie Zarządu z Działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK SA I PÓŁROCZE 2012 1 za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B i C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo