BEZPIECZNE WALIZKI do transportu wartoœci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZNE WALIZKI do transportu wartoœci"

Transkrypt

1

2 BEZPIECZNE WALIZKI d transprtu wartœci SASZETKA Mdel S x125x mm NESESER MA Y Mdel N x85x255 mm NESESER DU Y Mdel N x90x310 mm Mdel N x120x310 mm KUFER MA Y Mdel K x175x190 mm KUFER ŒREDNI Mdel K x210x270 mm KUFER DU Y Mdel K x200x350 mm Mdel K x210x380 mm Kufry i nesesery wyknane z naturalnej skóry, brezentu aluminium uzbrjne w urz¹dzenie alarmwe zabezpieczaj¹ce przed napadem. Ze wzglêdu na swj¹ budwê i walry u ytkwe jest szczególnie u yteczne w cdziennej pracy kasjerów, kurierów i knwjentów, którzy mg¹ staæ siê biektem ataków. Maj¹ zastswanie d transprtu pieniêdzy, bi uterii, papierów wartœciwych, dkumentów niejawnych i akt s¹dwych. Urz¹dzenie zapewnia: - chrnê zawartœci przed kradzie ¹ - bezpieczny transprt gtówki p³¹czny z prstt¹ bs³ugi Pdstawwe zabezpieczenia: - alarm akustyczny 120 db - paralizatr na ca³ej pwierzchni - pilt zdalneg sterwania graniczaj¹cy kntakt z napastnikiem - autmatyczna kntrla zasilania - zabezpieczenie przed przypadkw¹ aktywacj¹ Szerki prgram funkcji zabezpieczaj¹cych: - barwienie zawartœci - dym emitwany wewn¹trz i na zewn¹trz - niszczenie zawartœci - linka wyzwalaj¹ca alarm - zawleczki antywyrwaniwe - elektrniczna kntrla dstêpu - zabezpieczenie mechaniczne i elektrniczne - autmatyczna aktywacja na skutek ddalenia - brak dstêpu d zawartœci przez knwjenta - m liwœæ twarcia tylk w miejscu przeznaczenia Prgram funkcji ddatkwych: - aktywacja alarmu przez GSM-GPRS - lkalizacja GPS-GPRS - kasety metalwe raz pdstawy i stjaki d transprtu w pjeÿdzie Standartwe wypsa enie: - urz¹dzenie alarmwe - pilty zdalneg sterwania - akumulatrki - zasilacz - ³adwarka - instrukcja bs³ugi - gwarancja Pdstawwe zalety: - chrna ludzi i chrna wartœci Wszystkie prdukty bjête s¹ pe³n¹ gwarancj¹ i serwisem. Inne mdele dstêpne na zamówienie Mdel K 400D - na akta s¹dwe 480x220x380 mm SASZETKA Mdel Pczta Plska S110C-z barwieniem S110P-z paralizatrem 190x130x mm

3 BEZPIECZNE WALIZKI d transprtu wartœci Mdel B 700 d bankmatów Olivetti 560x270x310 mm KUFRY NA KO ACH d bezpieczneg transprtu kaset bankmatwych Olivetti, IBM, NCR, Siemens i innych typów zgdnie z zamówieniem. KUFRY SK ADANE d transprtu kaset bankmatwych Mdel B 900 d bankmatów IBM/NCR/Siemens 680x275x410 mm lub 810x290x410 mm zestawienie wymiarów walizek Mdel S110 N400 N500 N600 K100 K200 K300 K400 K400-D B700 B800-B B800-C B800-D B900SM B900 Zewnêtrzne Wewnêtrzne Nieuzbrjne Przestrzeñ u ytkwa d³ x szer x wys/wys d³ x szer x wys d³ x szer x wys mm/mm na k³ach 190x75-175x x 85x x 90x x120x x185x x230x x210x x215x x225x x270x325/ x270x475/ x270x475/ x270x505/ x290x555/ x290x500/570 mm 160x60-160x x65x x70x x100x x170x x195x x185x x190x x200x x225x x240x x240x x240x x260x x270x440 3 dm mm 160x30-130x x65x x70x x100x x170x x195x x185x x190x x190x x225x x240x x240x x240x x260x x270x440 3 dm PARALIZATORY URP 1000 PP PR SP ST KABURA Wyskiej klasy urz¹dzenia brnne. Wyknane z najlepszej klasy elementów, w wielu wypadkach w wyknaniu specjalnym i militarnym. Urz¹dzenie generujace impulsy jest hermetycznie zalewane c gwarantuje jeg dprnœc mechaniczn¹, elektryczn¹ raz pwtarzalnœæ mcy ra enia URP St Standard 38x210mm SP Special 38x395 mm PR Preventive 38x420 mm PP Plice Prfessinal 38x550 mm D knstrukcji urz¹dzenia wykrzystane s¹ specjalne twrzywa sztuczne: wddprne, mrzdprne, dielektryczne i wytrzyma³e mechanicznie. Ca³œæ psiada ergnmiczny kszta³t. Ptê ne impulsy elektryczne napiêciu V niezwykle skutecznie bezw³adni¹ napastnika. Ze wzglêdu na swj¹ budwê raz walry u ytkwe URP 1000 jest szczególnie przydatne w miejscach i sytuacjach zagr enia napadem.

4 PARALIZATORY URP 2000 Paralizatr t nwczesana brñ niezabijaj¹ca, wykrzystuj¹ca d bezw³adniania energiê elektryczn¹ pwduj¹c¹ chwilwy parali napastnika. Zapewnia jednczeœnie bezpieczeñstw dla ka deg bywatela. Brni przed napastnikiem. Odstrasza psy. Nie wymaga wymiany baterii - m liwœæ 1000-krtneg ³adwania. Nie wyczerpuje siê jak gaz. Nie ma niebezpieczeñstwa kalecznia napastnika. Ps GROM 57 x 28 x 159 mm Ps GROM 2 STP GROM 62 x 30 x 178 mm MAXI GROM MAXIMUS GROM 64 x 35 x 192 mm Praw d psiadania naszych prduktów maj¹ wszyscy bywatele. Jak wypsa enie: Funkcjnariuszy plicji Pracwników s³u b chrny Funkcjnariuszy stra y miejskich i gminnych Wjska i andarmerii wjskwej Wartwników ddzia³ów wart cywilnych Cz³nków s³u b prz¹dkwych Ps GROM, Ps GROM 2 Napiêcie zasilania 9 V= Napiêcie impulsu elektryczneg V lub V Czêsttliwœæ impulsów Hz Energia ra enia 53,0 mj Skuteczny pr¹d ra enia 10,0 ma Warunki klimatyczne -40 C d+85 C PARALIZATORY MAXI GROM Napiêcie zasilania 2x9 V= Napiêcie impulsu elektryczneg V Czêsttliwœæ impulsów Hz Energia ra enia 176,0 mj Skuteczny pr¹d ra enia 10,0 ma Warunki klimatyczne -40 C d+85 C PARALIZATORY STP GROM Napiêcie zasilania 9 V= Napiêcie impulsu elektryczneg V Czêsttliwœæ impulsów Hz Energia ra enia 390,0 mj Skuteczny pr¹d ra enia 18,9 ma Warunki klimatyczne -40 C d+85 C PARALIZATORY MAXIMUS GROM Napiêcie zasilania 2x9 V= Napiêcie impulsu elektryczneg V Czêsttliwœæ impulsów Hz Energia ra enia 450,0 mj Skuteczny pr¹d ra enia 28,0 ma Warunki klimatyczne -40 C d+85 C Wa ne zalety naszych paralizatrów: - ergnmiczny kszta³t, - ma³e i prêczne - z³te elektrdy - gniazd d ³adwania - pasek na rêkê z zawleczk¹ antywyrwaniw¹ uniem liwiaj¹c¹ u ycie przeciwk w³aœcicielwi - wy³¹cznik bezpieczeñstwa zabezpieczaj¹cy przed przypadkwym w³¹czeniem - impuls dwukierunkwy - wyskudarwa budwa z ABS - klips d paska Wypsa enie ddatkwe: - ³adwarka - akumulatrek Ni-Mh 9,6 V - wyskiej jakœci skórzana kabura

5 POZOSTA E PRODUKTY I AKCESORIA Pjemniki, kasety metalwe i pdstawy d walizek dla transprtu w pjeÿdzie Kasety metalwe i sejfy d przechwywania brni, wartœci i dkumentów Wykrywacze metali Gazy brnne Alarmy sbiste Kajdanki Kabury Wyskiej jakœci skórzane i p³ócienne, wjskwe i plicyjne akcesria. Maty antynapadwe dla taksówkarzy PRODUKTY ELEKTROTECHNICZNE Oferujemy miêdzy innymi nastêpuj¹ce elementy indukcyjne: transfrmatry, d³awiki, filtry, zasilacze. Prdukujemy transfrmatry i d³awiki d 0 VA d 70 kva raz d 250kVA. Przedsiêbirstw Prywatne ELTRAF BIS istnieje d 1985 rku. ELTRAF BIS jest cz³nkiem Plskiej Izby Ochrny Osób i Mienia zrzesznej w Krajwej Izbie Gspdarczej

6 BEZPIECZNE WALIZKI d transprtu wartœci P a r a l iza t r n a c a ³ e j p wi e r zc h n i S t e r wan i e dr g¹ radiw¹ Œwieca dym n a PrzeraŸl i wy a l a r m akust y czny R ó n e wi e lkœci Znakwa n ie ba n k n tów Prducent: Przedsiêbirstw Prywatne ELTRAF BIS Plska, ul. Minerska 63, Warszawa tel/fax Dystrybutr:

bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów

bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów bezbateryjne systemy identyfikacji dalekieg i bliskieg zasiêgu 2014 Katalg prduktów SERIA UHF Spis prduktów Kntrlery RDL640 - uniwersalny kntrler UHF str. 5 CDL010 - hst d RDL640 str. 6 CDL001 - kntrler

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Urz¹dzenia do testowania sieci miedzianych, lokalizacji kabli i uszkodzeñ

Spis treœci Urz¹dzenia do testowania sieci miedzianych, lokalizacji kabli i uszkodzeñ Spis treœci Urz¹dzenia d testwania sieci miedzianych, lkalizacji kabli i uszkdzeñ 7. Rzwi¹zania d nadzrwania i analizwania parametrów sieci strna 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Analizatry d

Bardziej szczegółowo

TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi.

TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi. Instrukcja mnta u i bs³ugi TRZ 1 T/W 7 7 901 07/7 7 901 073 RBPL paÿdziernik '97 Prawid³we dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prsimy drêczenie tych materia³ów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne cechy, które odró niaj procesory od siebie to:

Charakterystyczne cechy, które odró niaj procesory od siebie to: Prcesr (CPU - centralna jednstka wyknawcza) t uk ad scalny, któreg dzia anie plega na wyknywaniu instrukcji prgramów. Nadzruje n i synchrnizuje prace wszystkich urz dzen w kmputerze. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Spoiwa i materia³y do lutowania

Spoiwa i materia³y do lutowania Spiwa i materia³y d lutwania Dystrybutr w Plsce: Al. Kazimierza Wielkieg 6E 87-800 W³c³awek, POLAND tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55 e-mail: ffice@renex.cm.pl www.renex.cm.pl O firmie Kester Kester

Bardziej szczegółowo

3/2006 SPORT*SPORT*SPORT ROCZNICA BITWY W OR EJ NOW DROG PRZEZ JANÓW

3/2006 SPORT*SPORT*SPORT ROCZNICA BITWY W OR EJ NOW DROG PRZEZ JANÓW F i p SPORT*SPORT*SPORT naszych klegów maratñczyków: Maciej kszulkê i medal pami¹tkwy dla ka deg Krzy anwski i Mirs³aw Dmuchwski. Kierujê z nas, a by³y jeszcze nagrdy, upminki, psi³ek na w imieniu maratñczyków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracwnia prjektwa Wyknawstw rbót budwlanych Prdukcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjnwanie kruszyw Zarządzanie i pśrednictw nieruchmściami 97-500 Radmsk,

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA OCHRONA PRZEPIĘCIOWA, LICZNIKI ENERGII, OŚWIETLENIE, ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA OCHRONA PRZEPIĘCIOWA, LICZNIKI ENERGII, OŚWIETLENIE, ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA 04 KATALOG KATALOG PRODUKTÓW OCHRONA PRZEPIĘCIOWA, LICZNIKI ENERGII, OŚWIETLENIE, ELEKTROTECHNIKA Ochrna przepięciwa klasa B, klasa I Parametry elektryczne Napięcie znaminwe AC (Un) Znaminwy

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Po³udnik 18 47 pozdrawia wszystkich serdecznie. ycie jest piêkne, a k³opoty zawsze przejœciowe. A W NUMERZE... A W NUMERZE...

Po³udnik 18 47 pozdrawia wszystkich serdecznie. ycie jest piêkne, a k³opoty zawsze przejœciowe. A W NUMERZE... A W NUMERZE... PUBLICYSTYCZNE CZASOPISMO MIESZKAÑCÓW ZIEMI SKOCZOWSKIEJ I OKOLIC PO UDNIK miesiêcznik numer 6 (11) czerwiec ROK II BEZP ATNY 18 47 B ADNICE HARBUTOWICE KICZYCE KOWALE MIÊDZYŒWIEÆ OCHABY PIERŒCIEC POGÓRZE

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Źródłem ciepła na ptrzeby C.O. dla budynku będzie kcił kndensacyjny gazwy palany paliwem gazwym GZ-50, parametry czynnika grzewczeg 70/50

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com OSUSZACZE 211/212 www.mcsgl.cm Master Climate Slutins jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKOWE FENOMEN ŒWIÊTEGO MIKO AJA

ŒRODOWISKOWE FENOMEN ŒWIÊTEGO MIKO AJA PUBLICYSTYCZNE CZASOPISMO MIESZKAÑCÓW ZIEMI SKOCZOWSKIEJ I OKOLIC PO UDNIK 18 47 B ADNICE HARBUTOWICE KICZYCE KOWALE MIEDZYŒWIEÆ OCHABY PIERŒCIEC POGÓRZE WILAMOWICE WIŒLICA miesiêcznik numer 0 (zerwy)

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

funkwerk funkwerk FC4 : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS)

funkwerk funkwerk FC4 : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS) funkwerk security communications funkwerk : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS) Security. Everywhere. Firma Funkwerk Security

Bardziej szczegółowo

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

#03486 (SH-1600) NWay Switch 16xSTP + 2xFO #03487 (SH-2400) NWay Switch 24xSTP + 2xFO #03489 (EM24-24SC) Modu³ œwiat³owodowy SC do SH-1600/2400

#03486 (SH-1600) NWay Switch 16xSTP + 2xFO #03487 (SH-2400) NWay Switch 24xSTP + 2xFO #03489 (EM24-24SC) Modu³ œwiat³owodowy SC do SH-1600/2400 PRODUKTY SIECIOWE Atel Electronics jest wy³¹cznym przedstawicielem na Polskê firmy RUBY TECH CORPORATION. Wysoka jakoœæ oraz konkurencyjna cena to zalety dla których produkty te ciesz¹ siê coraz wiêkszym

Bardziej szczegółowo

HSK Data Ltd. Sp. z o.o. jest czo³owym polskim producentem urz¹dzeñ ochrony przeciwprzepiêciowej. Od lat produkuje powszechnie stosowane w Polsce i Europie przed³u acze filtruj¹ce acar-axon. Znana jest

Bardziej szczegółowo

P.W. REMIKS Robert Krzymiński, ul. Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec, tel./fax: +48 32 292 75 71 www.remiks.com.pl

P.W. REMIKS Robert Krzymiński, ul. Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec, tel./fax: +48 32 292 75 71 www.remiks.com.pl P.W. REMIKS Robert Krzymiński, ul. Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec, tel. /fax: +48 2 292 75 71 www.remiks.com.pl Spis treœci Strona Dobór produktu Wentylatory AC, osiowe opis ogólny Wentylatory AC, osiowe

Bardziej szczegółowo