Książka jest o statystycznej analizie języka naturalnego (nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy podejściem statystycznym oraz symbolicznym/logicznym).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Książka jest o statystycznej analizie języka naturalnego (nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy podejściem statystycznym oraz symbolicznym/logicznym)."

Transkrypt

1 Książka jest o statystycznej analizie języka naturalnego (nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy podejściem statystycznym oraz symbolicznym/logicznym). Pierwszy rozdział to podstawy, zdefiniowanie pojęd używanych dalej w książce, omówienie niezbędnych podstaw statystyki, teorii informacji, lingwistyki. 1. Introduction Języka naturalnego nie da się jednoznacznie opisad za pomocą reguł. Ta książka porusza podejście statystyczne do analizy języka (stawia pytanie: "What are the common patterns that occur in language use?") - wyszukiwanie najczęstszych wzorców występujących w języku. 1.1 Rationalist and Empiricist Approaches to Language "what prior knowledge to try to build into their model, even if this prior knowledge might be clearly different from what might be plausibly hypothesized for the brain. This section briefly discusses the philosophical issues" racjonalistyczne podejście - można stworzyd system kodując w niego całą strukturę języka empiryczne - do analizy języka można podejśd tworząc ogólny model języka, wykorzystad statystykę, rozpoznawanie wzorców i metody uczenia maszynowego. 1.2 Scientific Content statystyka jako jedno z podejśd do analizy języka Questions that linguistics should answer What kinds of things do people say? What do these things say/ask/request about the world? Na pierwsze pytanie łatwiej jest odpowiedzied dzięki metodom statystycznym. Jak wygląda tradycyjne (strukturalne/generatywne) podejście? Opisywana jest gramatyka języka, zdania dzielone są na gramatyczne i niegramatyczne. Pojawia się jednak problem - nie da się jednoznacznie określid, czy zdanie jest gramatyczne, bo niektórych struktur czasem używa się niekonwencjonalnie (i już nie pasuje do opisanego modelu) Non-categorical phenomena in language Pojęcia można dzielid na kategorie, ale trzeba zdawad sobie sprawę z ograniczeo takiego podejścia - np. niektóre słowa z czasem zmieniają swoje znaczenie, niektóre są jednocześnie kilkoma częściami mowy (np.: gra - rzeczownik oraz czasownik). Podejście statystyczne w przypadku słów zmieniających znaczenie jest lepsze niż kategoryzowanie, bo zmiany takie zachodzą stopniowo Language and cognition as probabilistic phenomena Poznawanie bazuje na probabilistyce (np. albo coś zobaczymy albo nie, albo coś się stanie tak a nie inaczej...), więc język jako jednak z technik poznawczych również musi byd oparty na prawdopodobieostwie. 1

2 Problemy dotyczące słabości kategoryzacji oraz trudności w określaniu, czy zdanie pasuje do gramatyki zbytnio nam nie przeszkadzają, gdyż takie sytuacje nie występują często. Z punktu 1.2 można wywnioskowad, że znaczenie słowa jest definiowane przez okoliczności, w jakich się go używa (Wittgenstein 1968). 1.3 The Ambiguity of Language: Why NLP Is Difficult Standardowe NLP proste dla prostego zdania ("Our company is training workers.") znajduje aż 3 poprawne analizy syntaktyczne (rysunki w pdf na str. 48,49), gramatykę trzeba zakodowad z ręki. Nie opisuje się całej gramatyki, ale np. że dany czasownik występuje z dwoma rzeczownikami, ale to wyklucza metaforyczne użycie. Statystyczne NLP sobie z tym wszystkim radzi, dodatkowo jest odporne na błędy i łatwo przyswaja nowe rzeczy. 1.4 Dirty Hands Lexical resources teksty, słowniki i słowniki wyrazów bliskoznacznych (zbiór reprezentatywnych tekstów z języka - korpus). Najbardziej znany korpus amerykaoski to Brown Corpus (nie jest darmowy). Słownik - WordNet - darmowy. Można je ściągnąd (jakiś polski korpus, który znalazłem, to plik.bz2 ~1.3GB) Word counts Na przykładzie Tomka Sawyera: - najczęściej występujące słowa nie mówią nic o treści (the, and, a, to, of,...) - jest 12 słów, z których każde stanowi ponad 1% wszystkich słów w powieści - 12% tekstu to słowa, które występują nie więcej niż 3 razy Zipf s laws Częstotliwośd występowania słowa ~= 1 / pozycja słowa na liście najczęściej występujących słów. Jest kilka najczęściej występujących słów, całkiem sporo pojawiających się w miarę często i bardzo dużo występujących rzadko. Mandelbrot trochę podkręcił tą relację, aby lepiej pasowała dla słów najrzadziej i najczęściej występujących. Inne spostrzeżenia: - ilośd znaczeo danego słowa jest proporcjonalna do częstości, z jaką występuje - częstotliwośd występowania słowa jest odwrotnie proporcjonalna do jego długości - większa częstotliwośd to większa liczba permutacji, w jakich ono występuje 2

3 1.4.4 Collocations Połączenia wyrazów. Najczęstsze to przymiotnik-rzeczownik i rzeczownik-rzeczownik Concordances Dwa słowa, które razem mają nowe znaczenie (New York, United States, last year, vice president, real estate,...). Zwykle do wyszukiwania tego używa się jednego programu: Key Word In Context (KWIC) 1.5 Further Reading... czyli za jaką książkę złapad, jak chcemy więcej. Streścid tego się nie da. 1.6 Exercises... dwiczenia do samodzielnego wykonania. 2 Mathematical Foundations teoria 2.1 Elementary Probability Theory to co było na Rachunku Prawdopodobieostwa i Statystyce Matematycznej Probability spaces Conditional probability and independence Bayes theorem P(B A) = P(B przekrojone z A) / P(A) = P(A B)P(B) / P(A) + alternatywne formy Random variables Expectation and variance Notation Joint and conditional distributions Determining P Standard distributions Bayesian statistics Wikipedia: "Prawdopodobieostwo subiektywne to interpretacja prawdopodobieostwa, według której prawdopodobieostwo nie musi byd wielkością obiektywną, lecz może byd określone na podstawie subiektywnej opinii osoby, zależnie od dostępnych jej aktualnie danych." Exercises 2.2 Essential Information Theory to co było/będzie na Teorii Informacji 3

4 2.2.1 Entropy Joint entropy and conditional entropy Mutual information The noisy channel model Relative entropy or Kullback-Leibler divergence The relation to language: Cross entropy The entropy of English Perplexity Exercises 2.3 Further Reading... czyli za jaką książkę złapad, jak chcemy więcej. Streścid tego się nie da. 3 Linguistic Essentials syntax (sentence structure), morphology (word formation) and semantics (meaning) 3.1 Parts of Speech and Morphology to co było w szkole Nouns and pronouns Words that accompany nouns: Determiners and adjectives Verbs Other parts of speech 3.2 Phrase Structure Phrase structure grammars Dependency: Arguments and adjuncts X theory X-bar theory - teoria, która próbuje zidentyfikowad funkcje syntaktyczne wspólne dla wszystkich języków (X to N(oun), V(erb), A(djective) lub P(reposition)). X jest głową zdania (head of a phrase) - najważniejszym wyrazem, a reszta uzupełnieniem Phrase structure ambiguity 3.3 Semantics and Pragmatics lexical semantics - znaczenie pojedynczych słów 4

5 hyperonym - słowo o bardziej ogólnym sensie (animal jest hypernymem słowa cat) hyponym - odwrotnie niż wyżej antonimy - słowa o przeciwnych znaczeniach synonimy - jednakowe znaczenia homonimy - słowa które tak samo się pisze, ale znaczą co innego homophony - homonimy, które się tak samo wymawia discourse analysis - analiza związku pomiędzy zdaniami w tekście (czy zdanie jest przykładem dla poprzedniego, rozwinięciem, przeformułowaniem itp.) Największym problemem takich analiz są relacje anaforyczne ("John helped Peter get out of the cab. He thanked him." - do kogo odnosi się "he"?). Ustalenie tych relacji jest ważne dla wydobywania informacji z tekstu. Discourse analysis jest częścią Pragmatics (nauka o tym, jak wiedza o świecie i konwencje językowe współgrają z dosłownym znaczeniem zdao). Relacje anaforyczne są zjawiskiem pragmatycznym (np. "Hurricane Hugo destroyed 20,000 Florida homes. At an estimated cost of one billion dollars, the disaster has been the most costly in the state s history." - aby poprawnie to zrozumied, trzeba wiedzied, że hurricane to disaster). Większośd pragmatyki została pominięta przez statystyczne NLP, bo zbyt ciężko byłoby to wszystko wymodelowad. 3.4 Other Areas fonetyka i fonologia - rozpoznawanie mowy. Ta książka tych tematów nie porusza. socjolingwistyka - zależności pomiędzy społeczeostwem a językiem historical linguistics - zmiany języka w czasie 3.5 Further Reading... czyli za jaką książkę złapad, jak chcemy więcej. Streścid tego się nie da. 3.6 Exercises 4 Corpus-Based Work 4.1 Getting Set Up Computers Komputer jest raczej niezbędny (kiedyś radzono sobie nawet na 40KB RAMU) Corpora Głównie się płaci za korpus, ale można znaleźd też darmowe. Korpus musi byd reprezentatywny, tzn. teksty w nim zawarte powinny występowad w języku. 5

6 Można próbowad go zbalansowad (aby proporcje poszczególnych typów tekstów były odpowiednie), ale lepiej wrzucad po prostu to co się ma Software Edytor tekstu, coś do wyrażeo regularnych, język programowania (głównie C/C++, Perl, ewentualnie Python, ostatnio także Java), techniki programowania (mapowanie słów/tokenów na liczby, operowanie na liczbach kiedy się da - hashtables; zliczanie słów - poprzez sortowanie, a nie zliczanie w tablicy - wymaga mniej pamięci) 4.2 Looking at Text Ważny jest markup (opisywanie) tekstu - zwykle w odrębym pliku. W tym dziale głównie jest o problemach w języku angielskim Low-level formatting issues Junk formatting/content W tekstach mogą się pojawiad rzeczy niepotrzebne przy analizie tekstów (nagłówki, stopki, separatory, tabelki, zdjęcia itp.), jeśli tekst pochodzi z OCRa to dodatkowo mogą zdarzad się literówki. Uppercase and lowercase Problem jest ze słowami pisanymi wielkimi literami (czy The, the, THE traktowad jako to samo słowo? a brown (kolor) i Brown (nazwisko)? Można stosowad prostą heurystykę zamieniającą pierwsze litery zdao na małe (problem np. w Winnie The Pooh, gdzie wielkimi literami oznaczano Bardzo Ważne Momenty). Można też stworzyd listę nazw własnych, jednak to nie jest proste rozwiązanie Tokenization: What is a word? tokenizacja - wczesny etap przetwarzania tekstu polegający na podzieleniu go na części zwane tokenami (słowo, liczba, znak interpunkcyjny). Znaki interpunkcyjne też są ważne, nie można ich pomijad. Jak rozpoznad słowo? Nie może to byd coś pomiędzy dwoma znakami interpunkcyjnymi, bo np. $22.50, Micro$oft,.net czy też ;-) powinny byd słowami. Wskazówką jest, aby w angielskim za słowo traktowad to, co jest pomiędzy 2 białymi znakami. Jakie są główne problemy? Periods Słowa nie zawsze są otoczone białymi znakami, np. na koocu zdania jest kropka. Usunąd wszystkich kropek nie można, bo po skrótach (etc.) powinny zostad. Kolejny problem kiedy skrót występuje na koocu zdania - wtedy kropka pełni podwójną rolę (haplology). Single apostrophes czy I'll, isn't traktowad jako jedno słowo? Człowiek się domyśla, że to 2 słowa: I will, is not. Niektóre korpusy takie rzeczy rozbijają na 2 słowa. Trzeba uważad, aby po niepoprawnym podziale nie powstały słowa w rodzaju 's lub n't. Hyphenation: Different forms representing the same word Czy słowa oddzielone myślnikiem traktowad jako jedno, czy jako 2? Czasem 1, a czasem 2. Są różne typy myślników - na koocu liniki, jak łamiemy jakiś wyraz. Niby łatwo to usunąd, ale jednak nie - jeśli 6

7 łamiemy 2 słowa, które już były oddzielone myślnikiem, to drugiego myślnika się nie wstawia (znowu haplology). Drugi rodzaj myślników to np. w , co-operate, pro-arab. Trzeci rodzaj myślników służy poprawnemu grupowaniu słów, np. "the aluminum-export ban", "a text-based medium". Czwarty rodzaj - "the 90-cent-an-hour raise", "the 26-year-old". Problemem jest też nietrzymanie się jednej wersji (np. w tej książce piszą markup, mark-up, mark up). Kolejny problem: w UK obok myślnika zwykle są spacje ("mark - up") a w USA nie ("mark-up"). The same form representing multiple words. Czasem dwie różnie pisane rzeczy mają byd traktowane jako jedno słowo, a czasem 2 pisane identycznie jako 2 różne słowa (np. saw jako narzędzie albo czas przeszły od see). Word segmentation in other languages W niektórych językach nie używa się spacji w ogóle (np. chioski, japooski), w niemieckim czasem rzeczowniki złożone pisze się łącznie ("Lebensversicherungsgesellschaftsangesrellter" (?life insurance company employee)). Whitespace not indicating a word break Jeśli database traktujemy jako jedno słowo, to "data base" też powinniśmy. Numery telefonów pisane jako " " również powinny byd jednym słowem. Tak samo New York czy San Francisco. Szczególnie trudny problem jest przy "the New York-New Haven railroad". Niektórzy chcieliby, aby phrasal verbs (make up, work out) były traktowane jako pojedyncze lexemy (pojedyncze wpisy w słowniku o jednym znaczeniu), jednak kolejny problem: te słowa mogą byd rozdzielone innymi ("I couldn?t work the answer out"). Variant coding of information of a certain semantic type problem zapisu np. numerów telefonicznych - czasem pisze się razem, czasem z myślnikami, spacjami, nawiasami, czasem jeszcze z numerem kierunkowym itp. (problem przy wyciąganiu informacji). Speech corpora Transkrypty rozmów często zawierają dodatkowo wypełnienia w postaci er, um, itp Morphology Czy sit, sits, sat traktowad jako jedno słowo? Jeśli myślimy o lexemach to tak, ale czasem to daje gorsze wyniki. Jeśli np. wyszukujemy operating w kontekście "operating systems", i operating byśmy zamienili na operate, to moglibyśmy otrzymad wyniki podobne do "Bill is operating a tractor". Analizy morfologiczne dla języka angielskiego dużo nie wnosiły, bo ten język nie ma zbyt bogatej morfologii, ale tworząc systemy dla wielu języków trzeba mocno pomyśled o takiej analizie. 7

8 4.2.4 Sentences What is a sentence? Pierwsza myśl: coś co się kooczy kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem. Jednak wypowiedzi kooczące się dwukropkiem, średnikiem lub myślnikiem też często mogłyby byd traktowane jako zdania. Jeśli cytujemy zdanie, to za koniec zdania powinniśmy traktowad zamknięcie cudzysłowu, a nie kropkę. W 1998 udało się stworzyd algorytm określający granice zdao w 99,25% poprawnie. What are sentences like? Najczęściej są długie (23 słowa). Wiele narzędzi nie radzi sobie ze zdaniami powyżej 12 wyrazów. 4.3 Marked-up Data Na pooznaczanych tekstach można zwykle zrobid więcej. Najczęstsze są oznaczenia gramatyczne opisujące części mowy Markup schemes Do oznaczania tekstów używa się zwykle SGMLa lub częściej XMLa Grammatical tagging Tag sets Czyli sposoby opisywania części mowy za pomocą kilkuliterowych oznaczeo. Zwykle zbiory tagów są użyteczne tylko w jednym języku, ze względu na różnice morfologiczne. Przykłady otagowao dla zbiorów tagów kilku różnych korpusów są w PDF na str. 169, figure 4.2. Obszerniejsze porównanie: str Zbiory te różnią się szczegółowością opisywania poszczególnych części mowy. The design of a tag set Zbiór tagów powinien byd tak zbudowany, aby częstości występowania słów tak samo otagowanych były podobne. 4.4 Further Reading... czyli za jaką książkę złapad, jak chcemy więcej. Streścid tego się nie da. 4.5 Exercises 8

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY WYSZUKIWANIA INFORMACJI TEKSTOWEJ Wojciech Ryczaj, Jan W. Owsiński

IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY WYSZUKIWANIA INFORMACJI TEKSTOWEJ Wojciech Ryczaj, Jan W. Owsiński Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2015 IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 4.Rozpoznawanie znaczenia słów...

Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 4.Rozpoznawanie znaczenia słów... Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 3.1.ALICE...5 3.2.Jabberwacky...6 3.3.Artifical Solutions...7 3.4.HAL z Zabaware...9 3.5.Bildgesmythe

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA MARIUSZ SASKO LINGWISTYCZNY SYSTEM DEFINICYJNY

Bardziej szczegółowo

Co to jest tłumaczenie maszynowe?

Co to jest tłumaczenie maszynowe? Sebastian Kozłowski Co to jest tłumaczenie maszynowe? W dzisiejszych czasach obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na tłumaczenie tekstów. Rośnie ono zwłaszcza w dziedzinach handlu oraz administracji

Bardziej szczegółowo

Antropomorfizacja systemów sztucznego rozmówcy. Streszczenie

Antropomorfizacja systemów sztucznego rozmówcy. Streszczenie Antropomorfizacja systemów sztucznego rozmówcy Streszczenie Celem niniejszej pracy dyplomowej było utworzenie zbioru podstawowych reguł oraz bazy danych, które nadałyby chatterbotowi pewną losowość jak

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE OFERT KUPNA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY W TEKSTACH W JĘZYKU POLSKIM 1

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE OFERT KUPNA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY W TEKSTACH W JĘZYKU POLSKIM 1 STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 5 (254) Jacek Małyszko 1, Elżbieta Bukowska 1, Agata Filipowska 1, Bartosz Perkowski 1, Piotr Stolarski 1, Karol Wieloch 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA KONTEKSTOWA KOREKTA TEKSTÓW Z WYKORZYSTANIEM GRAFU LHG

AUTOMATYCZNA KONTEKSTOWA KOREKTA TEKSTÓW Z WYKORZYSTANIEM GRAFU LHG Computer Science Vol. 10 2009 Marcin Gadamer, Adrian Horzyk AUTOMATYCZNA KONTEKSTOWA KOREKTA TEKSTÓW Z WYKORZYSTANIEM GRAFU LHG Automatyczna korekta tekstów stanowi ważny problem z punktu widzenia dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania wiedzą

Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zadanie nr 1 Praktyczne aspekty zarządzania wiedzą Praca nr 06300017 Warszawa, grudzień 2007 Wybrane problemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACYJNE I WYSZUKIWANIE INFORMACJI 3 Projekt

SYSTEMY INFORMACYJNE I WYSZUKIWANIE INFORMACJI 3 Projekt SYSTEMY INFORMACYJNE I WYSZUKIWANIE INFORMACJI 3 Projekt System wyszukiwania dokumentów tekstowych Katarzyna Rzerzicha, Wojciech Skórski, Paweł Szołtysek SPPI 3 6 czerwca 2008 Streszczenie W dobie informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pisania Script-Fu w GIMP.

Wprowadzenie do pisania Script-Fu w GIMP. Poradnik Prezentowany poniżej poradnik, to wynik analizy dostępnych informacji oraz własnych doświadczeń i przemyśleń. Wiedza dotycząca tego tematu jest rozproszona, a jednocześnie stale się rozwija. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie z Internetu tekstów do badań lingwistycznych

Pozyskiwanie z Internetu tekstów do badań lingwistycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Aleksander Buczyński Nr albumu: 155542 Pozyskiwanie z Internetu tekstów do badań lingwistycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego

System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Praca magisterska System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego Marcin Zioło Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95

Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95 Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95 promotor: dr Michał Morawski autor: Marcin Buchwald Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS),

Bardziej szczegółowo

Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL

Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL Rozprawa doktorska Piotr Cybula Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki PAN Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie wiedzy z bazy artykułów/tekstów za pomocą aplikacji typu wyszukiwarki internetowej odpowiadającej na pytania o czas i miejsce

Pozyskiwanie wiedzy z bazy artykułów/tekstów za pomocą aplikacji typu wyszukiwarki internetowej odpowiadającej na pytania o czas i miejsce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Marcin Walas nr albumu: 287572 Pozyskiwanie wiedzy z bazy artykułów/tekstów za pomocą aplikacji typu wyszukiwarki internetowej odpowiadającej na pytania o czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

Modowe freaki i backpakerzy czyli najnowsze anglicyzmy na polskich blogach

Modowe freaki i backpakerzy czyli najnowsze anglicyzmy na polskich blogach ANNA MĘKARSKA Modowe freaki i backpakerzy czyli najnowsze anglicyzmy na polskich blogach PRACA LINCENCJACKA NAPISANA POD KIERUNKIEM DOKTOR VICTORII KAMASA Poznań, 2013 OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI KOMENTARZY NA STRONACH WWW USPRAWNIAJĄCY PRACĘ MODERATORA

SYSTEM WERYFIKACJI KOMENTARZY NA STRONACH WWW USPRAWNIAJĄCY PRACĘ MODERATORA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rafał Jońca SYSTEM WERYFIKACJI KOMENTARZY NA STRONACH WWW USPRAWNIAJĄCY PRACĘ MODERATORA

Bardziej szczegółowo

Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2ε

Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2ε Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2ε Albo L A TEX 2ε w 88 minut Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna i Elisabeth Schlegl wersja 3.2, 21 września 1998 tłumaczenie i opracowanie wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Wersja. z dnia listopada Copyright - użytkownicy Wikibooks. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BIBLIOTHECA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Adresat publikacji. 2. Układ treści

Wstęp. 1. Adresat publikacji. 2. Układ treści Wstęp 1. Adresat publikacji Książka ta może stanowić swego rodzaju podręcznik metodyki nauczania języków obcych przeznaczony dla nauczycieli pracujących z uczniami z dysfunkcją wzroku. Głównymi adresatami

Bardziej szczegółowo

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów.

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów. Tadeusz Ciecierski Kontekst 1. Wstęp Wyrażenie kontekst zrobiło w ostatnich latach w naukach społecznych i filozofii oszałamiającą karierę. Niestety autorzy prac, w których termin ten się pojawia, nie

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 112-118. Ewa Jagiełło

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 112-118. Ewa Jagiełło TEORIA I PRAKTYKA W NAUCZANIU MATEMATYKI Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 112-118 Ewa Jagiełło Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Streszczenie: We współczesnym świecie zwrócono uwagę

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo