ZASTOSOWANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ NA OBSZARACH OTWARTYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ NA OBSZARACH OTWARTYCH"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ NA OBSZARACH OTWARTYCH Łączność satelitarna na terenach otwartych jest moŝliwa zarówno przy wykorzystaniu satelitów geostacjonarnych (GEO), jak i niskoorbitowych (LEO). W tym pierwszym przypadku, najbardziej popularne obecnie są systemy Inmarsat. Systemy Inmarsat Systemy Inmarsat powstały jako sieć globalna, słuŝąca głównie komunikacji morskiej i spajająca istniejące juŝ systemy łączności ratunkowej (SafetyNET, NAVTEX). Dalsza rozbudowa pozwoliła rozszerzyć zastosowanie sieci równieŝ na komunikację lądową. Inmarsat, jako firma międzynarodowa, świadczy szereg usług telekomunikacyjnych, głównie łączność telefoniczną, faks, dostęp do sieci Internet i szereg specjalistycznych usług dla jednostek morskich i lotniczych. Inmarsat posiada 10 satelitów GEO umieszczonych na orbicie w przeciągu ostatnich 16 lat (generacje I-2 i I-3 oraz dwa satelity I-4). Satelity te pozwalają uzyskać zasięg światowy do szerokości geograficznej 70 zarówno na półkuli północnej jak i południowej. Projektowany był równieŝ system Inmarsat P, oparty na satelitach krąŝących po orbitach o wysokości około 10 tys. kilometrów, ale nie został on uruchomiony. Satelita Inmarsat I-4. Źródło: ESA (http://www.esa.int/) Satelity I-2 i I-3 wykorzystują satelitarne pasma częstotliwości L (1-2 GHz) i C (4-8 GHz). Najstarszy system, Inmarsat A, został wprowadzony w 1982 roku. Był to jeszcze system analogowy, przez co dość podatny na zakłócenia atmosferyczne. Zapewniał podstawowe usługi, tj. łączność radiotelefoniczną, dalekopisową (Telex), faks oraz transmisję danych. Wszystkie następne systemy były juŝ cyfrowe. Obecnie firma oferuje szeroką gamę rozwiązań, od systemów transmisji danych i głosu z szybkością 2.4 kbit/s aŝ po techniki ISDN (Integrated Services Digital Network) przepustowości kilkuset kbit/s. Wśród terminali moŝna znaleźć zarówno waŝące kilkadziesiąt kilogramów aparaty stacjonarne (np. Inmarsat Fleet), przeznaczone dla jednostek morskich, jak i wersje przenośne (Inmarsat Mini-M) w rozmiarze laptopa. Proponowane usługi to połączenia telefoniczne, faks, transmisja danych i dostęp do Internetu, a takŝe typowo morskie związane z komunikacją między załogą i serwisami meteorologicznymi. Średnice anten wynoszą od 30 do 90 centymetrów. W niektórych wariantach moŝliwe są dodatkowe przystawki HSD zwiększające szybkość transmisji danych wykorzystujące połączenia ze stacjami znajdującymi się na wybrzeŝu. W roku 2005, na orbitę GEO zostały wyniesione dwa satelity nowej generacji Inmarsatu I-4. Za pomocą satelitów I-4, Inmarsat rozpoczął świadczenie usług transmisji głosu, obrazu i danych z szybkością do 492 kbit/s. Systemy GEO o zasięgu regionalnym Istnieją równieŝ systemy satelitarne działające w oparciu o satelity geostacjonarne, ale świadczące usługi tylko w pewnym regionie geograficznym. Przykładem jest Thuraya system naleŝący do konsorcjum firm z Bliskiego Wschodu. Thuraya wykorzystuje dwa, nadające z duŝą mocą satelity GEO, wyposaŝone w wielowiązkowe anteny umoŝliwiające łączność na terenie Europy, Bliskiego Wschodu, części Azji oraz w Północnej i Środkowej Afryce. Terminale Thuraya to przenośne telefony, które mogą równieŝ korzystać z lokalnych sieci GSM, jak równieŝ wyznaczać pozycję abonenta przy pomocy zainstalowanego modułu GPS. MoŜliwa jest równieŝ łączność z siecią Internet z telefonu lub przy uŝyciu przenośnego modemu (szybkość transmisji do 144 kbit/s), który moŝna dołączyć do laptopa. Podobną funkcję spełnia system AceS. Geostacjonarny satelita o duŝej mocy Garuda-1 pozwala na łączność z obszarów Południowo-Wschodniej Azji, w Indiach, Chinach i Australii. RównieŜ tutaj do dyspozycji są niewielkie telefony, które są w stanie korzystać z naziemnych sieci GSM, a takŝe większe, przenośne terminale umoŝliwiające dostęp do Internetu (szybkość transmisji do 256 kbit/s).

2 Zasięg działania systemu Thuraya. Źródło: Systemy niskoorbitowe LEO Systemy Inmarsat mają kilka zasadniczych wad wynikających z konieczności prowadzenia łączności przez satelity GEO. Wysokość orbit ( km) sprawia, Ŝe ta łączność wiąŝe się z bardzo duŝymi opóźnieniami transmisja sygnału radiowego na orbitę GEO i z powrotem to około ćwierć sekundy. Opóźnienia te są bardzo nieprzyjemne dla osób korzystających z łączności telefonicznej, pogarszają równieŝ jakość transmisji danych z sieci Internet. Co więcej, zasięg satelitów GEO jest ograniczony do niskich i średnich szerokości geograficznych. Łączność z satelitami na orbitach GEO wymaga równieŝ duŝych mocy nadawczych lub duŝych rozmiarów anten, co oznacza, Ŝe trudno jest stworzyć miniaturowy, przenośny terminal uŝytkownika. Wyjątkiem są tutaj regionalne systemy Thuraya i AceS, których satelity nadają sygnał z bardzo duŝą mocą i wykorzystują anteny wielowiązkowe o duŝych zyskach kierunkowych. Wady te nie występują w przypadku systemów łączności satelitarnej opartych o satelity LEO. Satelity te krąŝą na wysokościach od 500 do 2000 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, co oznacza, Ŝe czas transmisji sygnału radiowego Ziemia-satelita-Ziemia nie przekracza 20 milisekund. RównieŜ moce nadawcze terminali i rozmiary ich anten mogą być odpowiednio mniejsze. Jednak w przypadku systemu LEO, liczba satelitów w konstelacji musi być duŝa satelity te szybko okrąŝają kulę ziemską, a więc jedynie przez krótki czas pozostają widoczne dla uŝytkownika znajdującego się na powierzchni Ziemi. Z tego powodu, system musi uwzględniać moŝliwość przejęcia transmisji prowadzonej przez danego uŝytkownika przez kolejnego satelitę, gdy poprzedni znika za horyzontem. DuŜa liczba satelitów zwiększa oczywiście koszt zbudowania i utrzymania systemu. Opisane poniŝej systemy Iridium i Globalstar nie odniosły sukcesu komercyjnego. Co więcej, oba te systemy przeszły przez etap bankructwa i zostały sprzedane za ułamek swojej początkowej wartości. Jednak obie te sieci telekomunikacyjne nadal funkcjonują i oferują swoje usługi. Iridium System ten to projekt Motoroli uruchomiony 1 listopada 1998 roku. Wstępnie miał bazować na 77 satelitach i dodatkowo 7 zapasowych - stąd nazwa pochodząca od pierwiastka o liczbie atomowej 77. Później liczbę satelitów zmniejszono do 66 i 6 zapasowych, stara nazwa jednak pozostała pierwiastek o liczbie atomowej 66 to Dysprosium, co w języku łacińskim oznacza "złe podejście". Satelity Iridium krąŝą po orbitach o wysokości 780 km i inklinacji (kącie między płaszczyzną orbity i płaszczyzną równika) równej Taki dobór parametrów orbity sprawia, Ŝe sieć Iridium umoŝliwia łączność z kaŝdego miejsca na kuli ziemskiej. PoniewaŜ prędkość kaŝdego satelity względem powierzchni Ziemi to około 24 tys. km/h, jest on widoczny z danego miejsca na Ziemi jedynie przez około 11 minut. Konieczne są więc częste zmiany satelity, który obsługuje danego uŝytkownika. Pojedynczy satelita obsługuje obszar na Ziemi o Wizualizacja konstelacji satelitów Iridium. Źródło:

3 promieniu około 1500 km. Warto dodać, Ŝe satelity Iridium są w stanie komunikować się między sobą za pomocą tzw. łączy międzysatelitarnych ISL (Inter Satellite Links). Iridium zapewnia swoim uŝytkownikom transmisję głosu i danych (2.4 kbit/s), faksów i tzw. przywoływanie alfanumeryczne. Terminale są niewielkie - ich waga nie przekracza 0.5 kg. Konsorcjum Iridium Satellite LLC, będące obecnie właścicielem sieci, ma stały kontrakt z Departamentem Obrony USA na 20 tys. uŝytkowników sieci. Poza tym, usługi świadczone są głównie firmom, dla których łączność satelitarna jest niezbędna (transport morski, lotnictwo), oraz organizacjom pozarządowym, choć oczywiście terminal Iridium moŝe teŝ kupić dowolna osoba prywatna. Satelity Iridium są czasem widoczne z powierzchni Ziemi. Na niebie moŝna zaobserwować rozbłyski odbicia promieni słonecznych od aluminiowych anten satelitów. Satelita Iridium. Źródło: Rozbłysk na niebie będący odbiciem promieni słonecznych od anten satelity Iridium. Źródło: Globalstar Satelita Globalstar Źródło: Globalstar to system konkurencyjny wobec Iridium. Za początek jego działalności naleŝy uwaŝać rok 1999, sam projekt powstał w 1994 roku. Konstelacja satelitarna składa się z 48 satelitów aktywnych i 8 zapasowych. Ich orbity mają wysokość 1414 km i inklinację 52. Oznacza to, Ŝe pomimo zastosowania orbit LEO, zasięg systemu jest ograniczony do niskich i średnich szerokości geograficznych satelity Globalstar nie są widoczne z okolic podbiegunowych. Konstrukcja satelitów Globalstar jest prostsza niŝ w przypadku Iridium. Satelity Globalstar jedynie retransmitują sygnały uŝytkowników na powierzchnię Ziemi, do najbliŝszych stacji bazowych systemu, gdzie następuje dalsza część obsługi uŝytkowników. Taka koncepcja sieci oznacza konieczność istnienia rozbudowanego naziemnego segmentu systemu. W skład tego segmentu wchodzą stacje bazowe i centra kontrolne. Stacje bazowe odbierają i nadają sygnały do terminali abonenckich. Natomiast centra kontrolne nadzorują ruch satelitów, kontrolują działania stacji bazowych, a takŝe planują i przydzielają satelitarne łącza radiowe poszczególnym stacjom bazowym. Wszystkie stacje bazowe i centra kontrolne połączone są telekomunikacyjną siecią szkieletową. Sieć Globalstar znajduje się obecnie pod kontrolą firmy Thermo Capital Partners LLC. Usługi świadczone abonentom sieci są analogiczne do usług oferowanych przez operatorów sieci GSM, a więc jest to przede wszystkim łączność telefoniczna i transmisja danych. Przyszłość systemów łączności na obszarach otwartych Niezaprzeczalną zaletą łączności satelitarnej jest jej dostępność. Instalacja terminala abonenckiego pociąga za sobą pewne, czasem spore koszty, jednak jest duŝo prostsza i szybsza niŝ kładzenie kabli, zwłaszcza na terenach o małej gęstości zaludnienia. Co więcej, na statkach lub w samolotach łączność kablowa nie jest w ogóle moŝliwa. Podobną przewagę mają systemy osobiste (S-PCN) - rozmowę telefoniczną w systemie o zasięgu globalnym moŝna prowadzić z dowolnego zakątka świata, nie przejmując się jakimkolwiek łączem kablowym czy teŝ zasięgiem najbliŝszej sieci GSM.

4 Z drugiej strony, większość komercyjnych przedsięwzięć budowy sieci transmisji danych opartych na satelitach LEO skończyła się niepowodzeniami. Zrezygnowano równieŝ z włączenia segmentu satelitarnego do sieci komórkowej 3-ciej generacji UMTS. MoŜna jednak pokusić się o hipotezę, Ŝe pomysły systemów S-PCN powrócą w najbliŝszej przyszłości. Ludzie coraz częściej podróŝują, są coraz bardziej mobilni. JuŜ nie tylko przedstawiciele firm handlowych, ale równieŝ osoby prywatne nie chcą tracić łączności ze światem będąc w długiej podróŝy lub w mniej cywilizowanych regionach. Jednocześnie pojawiają się coraz częstsze głosy o wsparcie rewolucji technicznej w krajach Trzeciego Świata. Pozwoliłoby to tym państwom nadgonić poziom technologiczny krajów zachodnich. Takie przedsięwzięcie mogłoby zostać zrealizowane właśnie jako satelitarny system łączności telefonicznej i dostępu do Internetu. W dalszej przyszłości, moŝna przewidywać powstanie globalnej satelitarnej sieci telekomunikacyjnej będącej dopełnieniem naziemnej sieci Internet. JeŜeli powszechnym ma się stać mobilny dostęp do Internetu, to sieć satelitarna stanowiłaby logiczne uzupełnienie sieci naziemnej. Taka sieć powinna być zbudowana w oparciu o satelity LEO, aby zapewnić małe opóźnienia w łączności Ziemia-satelita. Informacje w sieci powinny być przesyłane jako pakiety z danymi, a satelity powinny pełnić funkcje ruterów pracujących zgodnie z protokołami TCP/IP podobnie jak ma to miejsce w obecnie działającej sieci Internet. JuŜ kilkanaście lat temu powstał projekt Teledesic sieć 840 satelitów LEO uzupełniających naziemną sieć internetową. Projekt ten nie został zrealizowany właśnie z powodów finansowych. Wtedy na taki projekt było za wcześnie. Obecnie podobne pomysły mają juŝ większe szanse powodzenia. Choć oczywiście, historia moŝe się potoczyć podobnie jak w przypadku telefonii komórkowej. Satelitarne sieci telefoniczne szybko przegrały batalię o klientów z naziemnymi sieciami komórkowymi. Projekt konstelacji 840 satelitów Teledesic. Źródło: Łączność na obszarach otwartych w Polsce Polska nie naleŝy do szczególnie istotnych rynków z punktu widzenia firm telekomunikacyjnych oferujących usługi łączności satelitarnej. Oczywiście, moŝna w Polsce kupić telefon Iridium lub zestaw do łączności w systemie Inmarsat. Jednak w Polsce istnieje juŝ dobrze rozwinięta infrastruktura kablowa, jak równieŝ sieci radiowe operatorów GSM i UMTS. Nie ma teŝ w Polsce terenów niedostępnych lub bardzo słabo zaludnionych, gdzie budowa sieci naziemnych byłaby nieopłacalna. Głównymi klientami sieci Inmarsat pozostają jednostki morskie, będące często poza zasięgiem stacji GSM zlokalizowanych na wybrzeŝu. Łączność na obszarach otwartych bariery Zarówno sieć Iridium jak i Globalstar nie były w stanie pozyskać takiej liczby klientów, aby stać się opłacalnym przedsięwzięciem ekonomicznym. RównieŜ inne, planowane sieci S-PCN nie zostały zrealizowane, głównie z powodów finansowych. Pomysły ICO, Odyssey, Skybridge, Teledesic i Celestri zostały odwołane. Sieci te projektowane były z duŝym rozmachem. Przewidywano transmisję szerokopasmową, czyli przepustowości 2 Mbit/s i większe. Mówiono o kanałach 20 Mbit/s i jego wielokrotnościach (Skybridge), a takŝe o 155 Mbit/s (Celestri). Pojemności największych sieci szacowano na miliony i dziesiątki milionów uŝytkowników. Z pewnością decydujący był tutaj czynnik finansowy. Uruchomienie globalnej sieci satelitarnej to koszt od kilku do kilkunastu miliardów dolarów. Pieniądze te muszą się zwrócić, co oznacza wysokie ceny usług oferowanych uŝytkownikom. Ceny te mogłyby spaść przy duŝej liczbie klientów, ale kwoty, jeŝeli są z początku wysokie, zniechęcają firmy i indywidualnych odbiorców do korzystania z łączności przez satelitę. Jednocześnie sieci satelitarne mają obecnie duŝą konkurencję, nawet w terenach słabo zurbanizowanych, a zwłaszcza w duŝych miastach. W dziedzinie telefonii ruchomej dominują sieci GSM, duŝo tańsze w budowie. Dostęp do Internetu oferuje wielu operatorów bazujących na sieciach naziemnych i radiowych, dzięki technice światłowodowej dostęp ten jest coraz szybszy, moŝliwy w nowych regionach, a oferty są coraz bardziej konkurencyjne. W takiej sytuacji przetrwać mogą przede wszystkim te systemy, które etap rozwoju mają juŝ za sobą i ich pozycja na rynku jest ustalona. Są równieŝ pewne specyficzne funkcje i usługi, które zdecydowanie najprościej

5 jest zrealizować właśnie przez satelitę. Przykładem moŝe być tworzenie sieci prywatnej z jednostek rozproszonych na duŝych obszarze (w czym świetnie sprawdzają się systemy VSAT) lub zapewnianie podstawowej łączności morskiej, co stało się domeną konsorcjum Inmarsat. Istnieją teŝ miejsca, gdzie dostęp do sieci telefonicznych czy Internet nie jest moŝliwy w inny sposób niŝ przez satelitę ze względu na specyficzne połoŝenie geograficzne. Jednak przypadków takich nie jest wiele, dlatego jest to raczej rynek dla mniejszych firm dzierŝawiących łącze satelitarne i świadczących określone usługi. Gdy będą powstawać przyszłe projekty sieci satelitarnych, waŝne jest, aby wpierał je inwestor ze sporym zapasem cierpliwości i gotówki w kieszeni. Projektowany system musi być konkurencyjny cenowo do istniejących rozwiązań naziemnych, musi dostosowywać się do oczekiwań klientów i być przygotowany na początkowy okres małego zainteresowania swoimi usługami. Opracowanie: P. Kułakowski

Za szczególne zaangażowanie i wkład w opracowanie raportu autorzy dziękują:

Za szczególne zaangażowanie i wkład w opracowanie raportu autorzy dziękują: Foresight Przyszłość technik satelitarnych w Polsce to realizowany przez Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej projekt, którego celem jest ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Galileo aspekty naukowe, strategiczne i techniczne

Galileo aspekty naukowe, strategiczne i techniczne Anna Bazylewicz Galileo aspekty naukowe, strategiczne i techniczne Wstęp Nawigacja satelitarna to rodzaj radionawigacji, w której do określenia współrzędnych uŝytkownika zarówno przemieszczającego się

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji

Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji Opracowali: Mirosław Fereniec Wojciech Hałka Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Raport opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka i Technologie Informacyjne PRACA DYPLOMOWA WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH W DYDAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI DLA POTRZEB PKP

NOWOCZESNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI DLA POTRZEB PKP Dr inŝ. Marcin Chrzan Politechnika Radomska NOWOCZESNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI DLA POTRZEB PKP SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Systemy radiołączności stosowane na PKP 3. Ogólna charakterystyka systemów GSM-R i UMTS

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie wielościeżkowych protokołów wyboru tras dla niskoorbitowych szerokopasmowych systemów satelitarnych

Analiza i projektowanie wielościeżkowych protokołów wyboru tras dla niskoorbitowych szerokopasmowych systemów satelitarnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Janusz Jurski Analiza i projektowanie wielościeżkowych protokołów wyboru tras dla niskoorbitowych szerokopasmowych systemów satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Sieci 4G. technologia jutra

Sieci 4G. technologia jutra Sieci 4G technologia jutra 30 sierpnia 2011 roku zapukała do polskich domów rewolucja telekomunikacyjna. Od tego dnia na naszym rynku działa pierwsza komercyjna sieć LTE, która rozpoczęła oferowanie naprawdę

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Kwiecień 2009 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Stan polskiego rynku szerokopasmowego, dane na styczeń 2009 roku... 6 2. Stacjonarny dostęp

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Szerokopasmowy dostęp do Internetu Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP Luty 2013 r. 1 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku

Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku Opracowanie przygotowane przez InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. dla Miasta Rybnik Listopad

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach?

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach? The Innovative Actions Network for the Information Society Sieć Innowacyjnych Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Kwiecień 2006 Spis Treści Wstęp 3 1. Internet oraz technologie dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A.

Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Urząd Komunikacji Elektronicznej Lipiec 2009 Strona 1 z 204 1. Przyczyny rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY internet ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 Sprawdzony model biznesu w Internecie Wyceny Areny dokonalismy metodą "sum of the parts" szacując osobno wartość biznesu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej

Ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej Ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej Witold Kwaśnicki Rozdział I Tendencje i perspektywy rozwoju telekomunikacji Technologie telekomunikacyjne i informatyczne (Information and Communications

Bardziej szczegółowo

RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU. Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński

RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU. Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński WSTĘP Bardzo szybki rozwój systemów telekomunikacyjnych w ostatnich latach jest wywołany głównie dwoma

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009 ADMINISTRACJA 1 2 SPRZĘT Rys. AB dobry interes Ubiegły rok przyniósł przełom w zakresie stosowania technologii GNSS w polskiej geodezji. Wprawdzie ze sporym opóźnieniem, ale uruchomiona została sieć ASG-EUPOS.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne. Kabel koncentryczny

Media transmisyjne. Kabel koncentryczny Media transmisyjne Kabel koncentryczny Technologia oparta na kablu koncentrycznym przechodzi do historii. Obarczona jest ona wieloma wadami, które powodują rezygnowanie z jej stosowania. WyróŜnia się dwa

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska e-mail: Daniel.J.Bem@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo