Poznań, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, dnia 13.10.2010r."

Transkrypt

1 Poznań, dnia r. Zamawiający przekazuje treść pytań z dnia wraz z odpowiedziami: Szanowni Państwo! Działając zgodnie z treścią art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwracam się z prośbą o dalsze wyjaśnienia treści SIWZ, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierŝawę centrali telefonicznych z numerem sprawy ZP/30/2010. Wykonawca na podstawie przeprowadzonej dalszej analizy wymagań zawartych w SIWZ zwraca się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedzi na dalsze zapytania i wnioski zawarte w poniŝszych punktach. 1. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 1, lokalizacja Poznań, ul. B. Krysiewicza 7/8, ppkt. 2) Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe w Załączniku nr 1 do SIWZ zostały podane numery telefoniczne które, jak okazało się po sprawdzeniu w systemie bilingowym Wykonawcy, nie istnieją w tym systemie mimo, Ŝe numeracja wskazuje, Ŝe mogą to być numery obsługiwane przez Wykonawcę. Są to według Zamawiającego numery linii analogowej: zakres do W związku z powyŝszym bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie kwestii podanych w SIWZ numerów telefonicznych zakres do , czy są to numery obsługiwane przez innego operatora, a jeśli tak, to bardzo proszę o podanie przez jakiego operatora, czy moŝe jest jeszcze inne wyjaśnienie tej kwestii? 2. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 2, lokalizacja Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 56/58, ppkt. 7) numer telefoniczny dołączyć do wiązki cyfrowej ISDN PRA jako numer DDI? Według danych Wykonawcy powyŝej wymieniony numer telefonu jest juŝ włączony jako numer DDI do wiązki cyfrowej ISDN PRA uruchomionej na numerze wiązki Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 2, lokalizacja Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 56/58, ppkt. 8) analogowy numer telefoniczny dołączyć do wiązki cyfrowej ISDN PRA jako numer DDI? Według danych Wykonawcy na powyŝej wymienionym numerze telefonu działa dostęp do Internetu typu DSL.

2 4. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 2, lokalizacja Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 56/58, ppkt. 14) numer telefoniczny dołączyć do wiązki cyfrowej ISDN PRA jako numer DDI? Według danych Wykonawcy powyŝej wymieniony numer telefonu działa aktualnie jako linia cyfrowa ISDN BRA, czyli inaczej ISDN 2B+D. Ponadto zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe numer powtarza się dwa razy, tj. w pkt. 1 ppkt. 9) oraz w pkt. 2 w ppkt. 14). 5. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 3, lokalizacja Poznań, ul. K. Jarochowskiego 18, ppkt. 2), 3), 4) oraz 5) numery telefoniczne , , oraz uczynić osobnymi liniami cyfrowymi ISDN? Według danych Wykonawcy powyŝej wymienione numery telefoniczne , , oraz są aktualnie włączone jako numery DDI do wiązki cyfrowej ISDN PRA uruchomionej na numerze wiązki podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia, we Wykazie numerów telefonicznych, pkt. 3, lokalizacja Poznań, ul. K. Jarochowskiego 18, ppkt. 1), tj. na numerze wiązki Zapytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularz Cenowy, tabela dot. Kosztów połączeń, dot. poz. 5 Infolinie. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe operator Telekomunikacja Polska, uznany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za operatora dominującego na polskim rynku, podlega kontroli działalności przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wykonawca nie moŝe w związku z tym Ŝądać od Abonentów opłat za usługi bezpłatne, takie jak infolinie bezpłatne o prefiksie 800. Jednocześnie Wykonawca nie moŝe nie pobierać opłat za połączenia płatne do infolinii o prefiksach 801 i 804, poniewaŝ byłoby to przerzucanie kosztów świadczenia jednych usług na inne usługi, co równieŝ jest dla Wykonawców niedozwolone. Zamawiający natomiast zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do takiego prowadzenia postępowania, które nie będzie dyskryminowało Ŝadnego Wykonawcy. Pozostawienie aktualnego zapisu w SIWZ dyskryminuje Wykonawcę Telekomunikacja Polska, a więc stanowi o nierównym traktowaniu Wykonawców i niezachowaniu uczciwej konkurencji. Zgodnie z powyŝszym uzasadnieniem zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści SIWZ i doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularza Cenowego, tabela dot. 2

3 Kosztów połączeń w pozycji (wierszu) numer 5, przez podanie jaki rodzaj linii Infolinii ma być brany pod uwagę przez Wykonawcę w tym miejscu? Jednocześnie, poniewaŝ w cennikach operatorów telekomunikacyjnych stosowane są róŝne ceny za połączenia z róŝnymi kategoriami Infolinii, w tym np. połączenia do infolinii 800 są bezpłatne, a połączenia do infolinii 801 mają bardzo zróŝnicowane opłaty, zaleŝne od dalszych cyfr po prefiksie 801 (np. jedna opłata za całe połączenie, niezaleŝne od czasu jego trwania, opłata za kaŝde trzy minuty połączenia lub opłaty za kaŝdą minutę połączenia), dlatego Wykonawca proponuje doprecyzowanie, np. Ŝe chodzi o połączenia do płatnej infolinii 801 5, dostępnej z publicznej sieci telefonicznej w systemie analogowym i cyfrowym oraz dla abonentów sieci komórkowych Era, Orange i Plus. Inną moŝliwością jest usunięcie opłat za połączenia do infolinii z Formularza Cenowego i wyjaśnienie Wykonawcom, Ŝe opłaty za połączenia do infolinii mają być ustalone zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem Wykonawcy. 7. Zapytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularz Cenowy, tabela dot. Kosztów połączeń, dot. poz. 6 pozostałe połączenia. Wykonawca pragnie ponownie zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, Ŝe pojęcie połączeń pozostałych jest pojęciem bardzo szerokim i nieprecyzyjnym, pod którym mogą kryć się połączenia do róŝnych biur numerów, róŝnych serwisów informacyjnych, połączenia do sieci przywoławczych i wiele innych. Wykonawca stoi na stanowisku, Ŝe w systemie rozliczeniowym nie jest moŝliwe ustalenie dla tak wielu róŝnych rodzajów połączeń jednej ceny za połączenie. Brak doprecyzowania przez Zamawiającego pojęcia połączeń pozostałych z duŝym prawdopodobieństwem moŝe skutkować nieprawidłowym rozliczaniem tych połączeń. Wykonawca w celu zobrazowania sytuacji podaje przykład, Ŝe w przypadku połączeń do biura numerów Wykonawcy sposób taryfikacji jest ustalony jednakowo dla róŝnych planów taryfowych i opłata za połączenie pobierana jest jednorazowo, niezaleŝnie od czasu trwania połączenia. Natomiast większość innych rodzajów połączeń, np. do sieci teleinformatycznych to połączenia płatne w zaleŝności od czasu trwania połączenia. Jednocześnie operator xxxxxxxxxx uznany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za operatora dominującego na polskim rynku, podlega kontroli działalności przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a przez to xxxxxxxxxxxxx nie moŝe przerzucać kosztów świadczenia jednych usług na inne usługi, poniewaŝ jest to niedozwolone. Zamawiający natomiast zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do takiego prowadzenia postępowania, które nie będzie dyskryminowało Ŝadnego Wykonawcy. Pozostawienie aktualnego zapisu w SIWZ dyskryminuje Wykonawcę xxxx, a więc stanowi o nierównym traktowaniu Wykonawców i niezachowaniu uczciwej konkurencji. Zgodnie z powyŝszym uzasadnieniem zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści SIWZ i doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularza Cenowego tabela dot. Kosztów połączeń w pozycji (wierszu) numer 6, przez konkretne podanie jaki rodzaj połączeń ma być brany pod uwagę przez Wykonawcę w tym miejscu SIWZ? 3

4 Wykonawca proponuje tutaj doprecyzowanie, Ŝe chodzi o połączenia do biura numerów Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia w niniejszym postępowaniu. Inną moŝliwością jest usunięcie opłat za połączenia pozostałe z Formularza Cenowego i wyjaśnienie Wykonawcom, Ŝe opłaty za połączenia pozostałe mają być ustalone zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem Wykonawcy. 8. Zapytanie dot. Odpowiedzi Zamawiającego numer 16 z dnia r. na pytania Wykonawców Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy poprzez pełne wyjaśnienie kwestii podłączenia wszelkich usług telekomunikacyjnych, które są przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający udzielił mianowicie w dniu r. odpowiedzi numer 16, która brzmi: Zamawiający nie bierze pod uwagę innego alternatywnego rozwiązania poza kablem światłowodowym do usieciowania centrali telefonicznych w lokalizacjach nr 1 i 2. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Wykonawca dobrze rozumie udzieloną odpowiedź nr 16, tzn. czy Zamawiający dopuszcza podłączenie łączy telekomunikacyjnych ISDN PRA i ISDN BRA z telefonicznej centrali miejskiej Wykonawcy do lokalizacji Zamawiającego za pomocą kabli miedzianych, natomiast sieciowanie central abonenckich Zamawiającego musi zostać przeprowadzone przy zastosowaniu kabla światłowodowego? 9. Zapytanie dot. Odpowiedzi Zamawiającego numer 16 z dnia r. na pytania Wykonawców Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu sieciowania central abonenckich udostępni Wykonawcy do wykorzystania kabel światłowodowy, z którego korzysta lub będzie korzystał na podstawie rozstrzygniętego i zakończonego postępowania przetargowego, prowadzonego w kwietniu 2010 r. na usługę symetrycznego, cyfrowego łącza światłowodowego transmisji danych o gwarantowanej przepustowości 100Mbps/100Mbps FullDuplex (zakończenie interfejsem FastEthernet RJ45), pomiędzy trzema lokalizacjami Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu : Szpital dziecięcy przy ul. Krysiewicza 7/8, Poznań, Szpital dziecięcy przy ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań, Szpital połoŝniczo ginekologiczny przy ul. Jarochowskiego 18, Poznań? Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do takiego prowadzenia postępowania, które nie będzie dyskryminowało Ŝadnego Wykonawcy. Według informacji Wykonawcy, w wyŝej wymienionym postępowaniu przetargowym prowadzonym i rozstrzygniętym w kwietniu 2010 r. jedyną ofertę złoŝył i wybranym Wykonawcą został operator INEA S.A. z Poznania, ul. Kolejowa 19/21. Wydaje się więc, Ŝe jedynym operatorem, który juŝ wybudował kabel światłowodowy wymagany przez Zamawiającego w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym na Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierŝawę centrali telefonicznych jest operator INEA S.A. z Poznania. Tak więc obiektywnie patrząc, pozostawienie aktualnego zapisu w SIWZ i wymaganie od Wykonawcy medium w postaci kabla światłowodowego dyskryminuje Wykonawców innych niŝ INEA S.A., a więc mamy do czynienia z nierównym traktowaniem Wykonawców i brakiem zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu przetargowym. 4

5 10. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. pkt. III. Cyfrowa centrala telefoniczna w lokalizacji Poznań, ul. B. Krysiewicza 7/8 oraz pkt. IV. Cyfrowa centrala telefoniczna w lokalizacji Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 56/58. Zamawiający w określonych powyŝej miejscach SIWZ wymaga, aby centrale telefoniczne były wyposaŝone w "Moduł IP/VoIP dla obsługi 100 aparatów IP". Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie, czy w związku z tym, Ŝe Zamawiający nie określił protokołu w jakim mają pracować aparaty IP ( np. SIP, H.323), Wykonawca moŝe przyjąć załoŝenie, Ŝe moduł IP/VoIP ma pracować w standardzie, jaki dla komunikacji IP przewidział producent zaoferowanej centrali abonenckiej? 11. Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia, dot. Wykaz numerów telefonicznych, pkt. 3, lokalizacja Poznań, ul. K. Jarochowskiego 18, zdanie po ppkt. 11) numery telefoniczne od poz. 6 do poz. 11 dopisać do wiązki DDI o numerze wiązki jako numery MSN? Wykonawcy wydaje się, Ŝe do wiązki DDI kolejne numery moŝna dopisać jako numery DDI, a nie jako numery MSN. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania : Ad.1. Numery do , wymienione przez Wykonawcę wg wszelkich danych posiadanych przez Zamawiającego są w posiadaniu Zamawiającego. Ad.2. Zamawiający przyznaje rację Wykonawcy. Numer jest juŝ wpięty do wiązki cyfrowej o nr Ad. 3. Zamawiający modyfikuje zapis w Wykazie numerów telefonicznych (Opis przedmiotu zamówienia SIWZ str. 19). Numer ma pozostać numerem analogowym. Ad. 4. Zamawiający przyznaje rację Wykonawcy. W wykazie numerów w lokalizacji 2 numer z poz. 14, numer telefonu został wpisany omyłkowo. Zamawiający wykreśla wyŝej wymieniony numer z lokalizacji 2 szpital Nowowiejskiego Ad. 5. Zamawiający modyfikuje wykaz numerów z lokalizacji nr 3 Poznań, ul.jarochowskiego 18, na następujący : 5

6 1) Linia cyfrowa ISDN (2B+D) zakres do , 2) Linia cyfrowa ISDN (2B+D) zakres do , 3) Linia cyfrowa ISDN (2B+D) zakres do , 4) Linia cyfrowa ISDN (2B+D) zakres do nr nr nr nr Na linie od poz. 1 do poz. 4 aktualna umowa obowiązuje do r. Rozpoczęcie świadczenia usługi od dnia r. 5) Linia analogowa , 6) Linia analogowa , 7) Linia analogowa , 8) Linia analogowa , 9) Linia analogowa , 10) Linia analogowa Numery analogowe od poz. 5 do poz. 9 dopisać do wiązki DDI jako numery DDI. Numer z poz. 10 ma pozostać analogowy. Ad. 6. Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy przyznając, Ŝe trudno Wykonawcom będzie ujednolicić, czy uśrednić cenę za połączenia na Infolinie typu 800, 801, 802, itd i wykreśla pozycję 5 Infolinie z załącznika nr 2 formularz cenowy koszty połączeń. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe za połączenia do infolinii mają zostać ustalone zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem Wykonawcy. Ad. 7. Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy przyznając, Ŝe trudno Wykonawcom będzie ujednolicić, czy uśrednić cenę za połączenia na Infolinie typu 800, 801, 802, itd i wykreśla pozycję 6 Pozostałe połączenia z załącznika nr 2 formularz cenowy koszty połączeń. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe za pozostałe połączenia (typu biura numerów, połączenia teleinformatyczne) mają zostać ustalone zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem Wykonawcy. Ad. 8. Tak. Zapis odnośnie kabla światłowodowego dotyczy jedynie usieciowania dwóch nowych central z lokalizacji 1 i 2 (szpital Krysiewicza i Nowowiejskiego) w jeden spójny system. Pozostałe lokalizacje mogą zostać połączone z siecią miejską drogą kablową poprzez światłowód lub kablem miedzianym. Jedyny warunek wszystkie lokalizacje z siecią miejską mają być połączone drogą kablową. Usieciowienie dwóch central Krysiewicza i Nowowiejskiego poprzez światłowód dostarczony, połoŝony i udostępniony przez Wykonawcę. Zamawiający nie posiada kabla pomiędzy szpitalami Krysiewicza i Nowowiejskiego który jest w stanie udostępnić Wykonawcy do usieciowania central telefonicznych. Ad. 9. Usieciowienie dwóch central Krysiewicza i Nowowiejskiego ma zostać wykonane poprzez światłowód dostarczony, połoŝony i udostępniony przez Wykonawcę. Zamawiający nie posiada kabla pomiędzy szpitalami Krysiewicza i Nowowiejskiego który jest w stanie udostępnić Wykonawcy do usieciowania central telefonicznych. 6

7 Wykonawca wygrywający przetarg okablowanie światłowodowe wymagane do usieciowienia central musi wykonać we własnym zakresie. Kabel światłowodowy o którym wspomniał Wykonawca wykorzystywany jest do transmisji danych pomiędzy szpitalami Zamawiającego i jest tylko dzierŝawiony przez Zamawiającego od firmy INEA, świadczącej usługę transmisji danych. Kabel ten nie jest własnością Zamawiającego. Ad. 10. Tak. Wykonawca moŝe przyjąć, Ŝe moduły IP/VoIP mają pracować w standardzie, takim jaki przewidział producent zaoferowanych central telefonicznych. Ad. 11. Wyjaśnienie w pkt. Ad. 5. Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis w Wykazie numerów w lokalizacji 5 Poznań, ul.nowowiejskiego 22, na następujący : 1) Linia analogowa , 2) Linia analogowa Numer z poz. 1 ma pozostać analogowy. Numer z poz. 2 zamienić na numer ISDN. Kierownik Zamawiającego Mgr inŝ. Marzena Krzymańska Strona internetowa szpitala Poznań, dnia

8 8

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www.

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r.

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Sygn. akt KIO 700/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Agnieszka Bartczak- śuraw Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Wymagane łącza, numeracja, zasady rozliczeń. 1. W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 lipca 2011 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Zalewska

WYROK z dnia 12 lipca 2011 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Zalewska Sygn. akt KIO 1370/11 WYROK z dnia 12 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 maja 2013 r.

WYROK. z dnia 15 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 981/13 WYROK z dnia 15 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 634/10 WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Paweł Trojan Justyna Tomkowska Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09 Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 tel. 048 36-20-283; 36-20-284; tel./fax. 048 36-20-282, fax. 048 36-20-289 e-mail: bzp@umradom.pl Radom, dn. 22

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2438/12 WYROK z dnia 22 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr, zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w... przy ul...., zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE Umowa o świadczenie usług ISDN tp dla klientów biznesowych Umowa nr PKB/02107PH/000001/12 zawarta w dniu 2012-04-18 w... pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 lutego 2013 r. po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 15, 17, 28 i 31 stycznia 2013 r. odwołań

WYROK z dnia 5 lutego 2013 r. po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 15, 17, 28 i 31 stycznia 2013 r. odwołań Sygn. akt: KIO 2911/12 KIO 2914/12 KIO 2915/12 KIO 2917/12 WYROK z dnia 5 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Izabela Niedziałek

Bardziej szczegółowo