ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA"

Transkrypt

1 ROUTOWANIE (TRASOWANIE) DYNAMICZNE, PROTOKOŁY ROUTOWANIA Sposób obsługi routowania przez warstwę IP nazywa się mechanizmem routowania. Określenie to dotyczy przeglądania przez jądro tablicy routowania i podejmowania określonych decyzji, co do przesyłania datagramów IP. Przez pojęcie polityka routowania określa się działania procesu routowania podejmowane w celu ustanowienia i bieżącej modyfikacji tablicy routowania. Polityka routowania realizowana jest z wykorzystaniem protokołów routowania. Pożądane cechy protokołów routowania to: Wyznaczenie najlepszej trasy do punktu docelowego (the optimal route). Wymaga to m.in. określenia kryterium porównywania tras. Odporność (robustness). Protokoły routowania muszą działać poprawnie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, np. awarii sprzętowych, niewłaściwych konfiguracji, nagłych dużych obciążeń sieci. Szybkie osiągnięcie zbieżności (rapid convergence). Przez zbieżność rozumie się tutaj osiągniecie stanu, w którym wszystkie routery widzą jednakowo topologię sieci. Szybkość zbieżności rozważa się po zmianie topologii sieci termin ten określa czas rozpowszechnienia informacji o zmianach do wszystkich routerów. Również po włączeniu routera/routerów dobrze byłoby, gdyby jak najszybciej routery ustaliły swoje obrazy sieci (i wynikające z nich tablice routowania). Dopasowanie do zmian (flexibility). Po różnych zmianach, np. odłączeniu pewnej sieci, zmianie szerokości pasma, zmianie opóźnienia itp. router powinien szybko wyznaczyć nowe optymalne trasy. Internet jest zorganizowany jako grupa tzw. systemów autonomicznych AS, z których każdy jest osobno administrowany. Każdy system autonomiczny może stosować własne protokoły routowania, zwane wewnętrznymi protokołami routowania (ang. IGP interdomain gateway protocol lub IRP interdomain routing protocol). Do protokołów klasy IGP należą RIP, RIP2, OSPF, OSPF2, IS- IS, NLSP, IGRP, EIGRP. Dwa ostatnie protokoły są utworzone przez firmę Cisco i są jej własnością. Ze względu na sposób działania protokoły routowania wewnętrznego dzielimy na protokoły typu: wektor odległości (DV, distance- vector): RIP, RIP2, IGRP, EIGRP stanu łącza (link- state): OSPF, OSPF2, IS- IS, NLSP (NetWare Link Services Protocol) Uwaga! W starszych opracowaniach firmy Cisco protokół EIGRP był określany jako protokół hybrydowy. Oprócz protokołów wewnętrznych są też tzw. zewnętrzne protokoły routowania (EGP exterior gateway protocols) - międzydomenowe protokoły routowania (interdomain routing protocols) używane między routerami działającymi w różnych systemach autonomicznych. Najważniejszym protokołem zewnętrznym jest BGP.

2 Przypomnienie oprócz protokołów routowania rozważa się protokoły routowalne, takie jak IP, IPX, Apple Talk. Routery mogą wyznaczać trasy dla różnych protokołów routowalnych, nie tylko IP. Każdy z protokołów routowania i każdy z protokołów routowalnych musi być w routerze skonfigurowany. Protokoły routowania typu wektor odległości (wektor- odległość) Distance vector wektor odległości. Protokoły wektora odległości są oparte na algorytmie Bellmana Forda obliczania najkrótszych ścieżek w grafie. Węzły grafu oznaczają routery, krawędzie odpowiadają połączeniom między routerami. Połączenia te mają różne koszty, co odpowiada różnym wagom krawędzi grafu. Generalnie w algorytmie Bellmana Forda zakłada się, że wagi krawędzi mogą być liczbami ujemnymi, jednak nie ma w grafie cyklu, w którym suma wag krawędzi jest ujemna. W protokołach routowania wagi nie mogą być ujemne, co powoduje, że można też wykorzystać np. algorytm Dijkstry (będzie rozważany dla protokołów stanu łącza). Poniższa procedura przedstawia przykładową implementację algorytmu Bellmana Forda bez sprawdzania cykli o ujemnej długości. Procedura wyznacza najkrótszą ścieżkę z wierzchołka źródłowego source do wszystkich wierzchołków w grafie. Wierzchołki są strukturami o polach distance oraz predecessor. Pole distance zawiera odległość wierzchołka od wierzchołka źródłowego. procedure BellmanFord(list vertices, list edges, vertex source) // This implementation takes in a graph, represented as lists of vertices // and edges, and modifies the vertices so that their distance and // predecessor attributes store the shortest paths. // Step 1: initialize graph for each vertex v in vertices: if v is source then v.distance := 0 else v.distance := infinity v.predecessor := null // Step 2: relax edges repeatedly for i from 1 to size(vertices)-1: // size(vertices) = number of vertices for each edge uv in edges: // uv is the edge from u to v u := uv.source v := uv.destination if u.distance + uv.weight < v.distance: v.distance := u.distance + uv.weight v.predecessor := u Dowód poprawności np. tu: ch/wyk%c5%82ad_5. W protokołach typu wektor odległości realizowana jest rozproszona wersja algorytmu.

3 Analiza działania protokołów routowania typu wektor odległości. Przykłady. Problemy i metody przeciwdziałania. Rozważmy sieć z pięcioma węzłami routerami i sześcioma połączeniami: A 1 B C D 6 E 5 Załóżmy, że do każdego routera jest podłączona jedna sieć lokalna, która ma pewien adres IPv4. Będziemy oznaczać te sieci literami A, B, C, D i E. Litera A na powyższym rysunku w jednym z węzłów oznacza, że do tego węzła jest podłączona bezpośrednio lokalna sieć oznaczona jako A. Dla wygody router ten też będziemy oznaczać A. Połączenia między routerami też mają przypisane adresy IP, ale dla uproszczenia tych adresów nie będziemy rozważać, odpowiednie sieci pominiemy w tablicach routowania routerów. Router oznaczony literą A ma więc trzy lub cztery interfejsy sieciowe jeden do sieci lokalnej A i dwa lub trzy łączące z innymi routerami. W tablicach routowania będziemy uwzględniać tylko sieci oznaczone literami. Na początku węzły znają trasy tylko do swoich sieci lokalnych, czyli podłączonych bezpośrednio do routera. Każdy router zna jedną sieć lokalną (oraz dwie lub trzy sieci łączące). Załóżmy, że koszt każdego połączenia z sąsiednim routerem wynosi jeden. Koszt sieci podłączonej bezpośrednio wynosi 0. Tablica routowania w węźle A: Z węzła A do A lokalne 0 Tablica routowania w węźle B: Z węzła B do B lokalne 0 Każdy węzeł przesyła co pewien czas wektor odległości do wszystkich swoich łączy, na których uruchomiono protokół routowania. Wektor odległości wysyłany przez router A

4 zawiera informację: do sieci A koszt 0 ; możemy to zapisać np. tak: A=0. Wektor odległości zawiera zatem informację o znanych trasach do pewnych sieci. Router A przesyła wektor odległości do węzłów B i D. Uwaga! W niektórych książkach można spotkać informację, że routery działające według protokołów wektora odległości, przesyłają między sobą tablice routowania. Jest to uproszczenie, ponieważ w rzeczywistości nie są przesyłane całe tablice routowania, jedynie wektory odległości do znanych sieci. Węzeł po otrzymaniu wektora odległości od sąsiada dodaje do kosztów zawartych tam tras koszt lokalnego połączenia (do sąsiada). Na przykład B po otrzymaniu wektora odległości od A dodaje 1 do kosztu trasy do A i ze względu na to, że nie posiada trasy do A dopisuje tę trasę do swojej tablicy routowania. Zatem teraz tablica routowania B wygląda tak: Z węzła B do B lokalne 0 A 1 1 Podobnie w węźle D tablica routowania będzie wyglądała tak: Z węzła D do D lokalne 0 A 3 1 Węzły B i D również przesyłają swoje tablice routowania do sąsiadów, B przesyła do A, E i C, natomiast D przesyła do A i E. Rozważmy teraz węzeł A. Otrzyma on wektory odległości od B i D, załóżmy, że najpierw otrzymał wektor odległości od B. Po otrzymaniu wektora odległości od B węzeł A modyfikuje go tak: B=1, A=2. Trasa do B jest dopisywana do tablicy routowania węzła A, natomiast trasa do A jest gorsza od trasy już przechowywanej w węźle A, zatem nie jest brana pod uwagę (gorsza oznacza, że ma wyższy koszt). Tablica routowania w węźle A wygląda teraz tak: Z węzła A do A lokalne 0 B 1 1 Po otrzymaniu wektor odległości od D tablica routowania w węźle A wygląda tak: Z węzła A do A lokalne 0 B 1 1 D 3 1 Załóżmy, że następnie węzeł C otrzymał wektor odległości od B na połączeniu numer 2 i zmodyfikował swoją tablicę routowania do:

5 Z węzła C do C lokalne 0 B 2 1 A 2 2 Wektor odległości z węzła B został też przesłany do E, zatem węzeł E zaktualizował swoją tablicę routowania tak: Z węzła E do E lokalne 0 B 4 1 A 4 2 Załóżmy, że następnie E dostał wektor odległości od D. Wektor ten zostaje zmodyfikowany o koszt połączenia lokalnego numer 6. Po modyfikacji wektor ten wygląda tak: D=1, A=2. Trasa do węzła D powinna być dopisana do tablicy routowania, natomiast koszt trasy do A jest taki sam jak koszt trasy już wpisanej do tablicy routowania w E. Załóżmy na razie, że w takim przypadku nowa trasa (do A) nie jest dopisywana do tablicy routowania. Zatem tablica routowania w E będzie wyglądała tak: Z węzła E do E lokalne 0 B 4 1 A 4 2 D 6 1 W węzłach A, C i E zostały wyznaczone nowe tablice routowania, zatem odpowiednie wektory odległości zostaną przesłane do sąsiadów: Z węzła A: A=0, B=1, D=1 Z węzła C: C=0, B=1, A=2 Z węzła E: E=0, B=1, A=2, D=1 do łączy o numerach 1 i 3 do łączy o numerach 2 i 5 do łączy o numerach 4, 5 i 6 Spowoduje to aktualizację tablic routowania w B, D i E: Z węzła B do B lokalne 0 A 1 1 D 1 2 C 2 1 E 4 1 Z węzła D do D lokalne 0 A 3 1

6 B 3 2 E 6 1 Z węzła E do E lokalne 0 B 4 1 A 4 2 D 6 1 C 5 1 Z kolei teraz w węzłach B, D i E wyznaczane są nowe wektory odległości i zostaną one przesłane do A, C i D, co z kolei spowoduje aktualizację tablic routowania w A, C i D. Z węzła A do A lokalne 0 B 1 1 D 3 1 C 1 2 E 1 2 Z węzła C do C lokalne 0 B 2 1 A 2 2 E 5 1 D 5 2 Z węzła D do D lokalne 0 A 3 1 B 3 2 E 6 1 C 6 2 W A, C i D wyznaczane są nowe wektory odległości i zostaną one przesłane do połączeń lokalnych, ale nie spowodują żadnych zmian w tablicach routowania. Od tej chwili aż do momentu wystąpienia jakichś zmian w konfiguracji sieci, przesyłane wektory odległości nie będą powodować żadnych zmian w tablicach routowania. Węzły wyznaczyły odległości i trasy do wszystkich sieci lokalnych. Czasem o stanie tym mówi się, że protokół routowania osiągnął zbieżność.

7 Co się stanie, gdy jedno z połączeń ulegnie awarii? Załóżmy, że awarii uległo połączenie numer 1 (między A i B). Załóżmy, że węzły potrafią sprzętowo wykryć awarię lokalnego połączenia. Załóżmy też, że uszkodzone połączenia mają koszt równy nieskończoności ( ). Zatem tablice routowania w A i B zostaną natychmiast zmodyfikowane tak: Z węzła A do A lokalne 0 B 1 D 3 1 C 1 E 1 Z węzła B do B lokalne 0 A 1 D 1 C 2 1 E 4 1 Uwaga. Protokoły typu wektor odległości mogą nie rozgłaszać informacji o sieci niedostępnej. Wówczas trasa do takiej sieci staje się niedostępna dla kolejnych routerów dopiero po tym, jak routery te nie otrzymają informacji o tej sieci przez pewną liczbę kolejnych rozgłoszeń (kilka). Przekazywanie informacji o trasach niedostępnych nazywane jest zatruwaniem tras (route poisoning). Oczywiście zatruwanie tras przyspiesza uzyskanie zbieżności. Termin zatruwanie tras zwykle można spotkać w kontekście jeszcze jednego mechanizmu, tzw. dzielonego horyzontu (będzie to wyjaśnione niżej). Węzły A i B wyślą (przy najbliższym przesyłaniu wynikającym z protokołu) nowe wektory odległości: Z węzła A: A=0, B=, D=1, C=, E= do łącza 3 Z węzła B: B=0, A=, D=, C=1, E=1 do łączy 2 i 4. Węzeł D po otrzymaniu wektora odległości od A i po zmodyfikowaniu tego wektora do: A=1, B=, D=2, C=, E= stwierdza, że przesłane trasy nie są lepsze od przechowywanych w tablicy routowania D. Jednak trasa do B wiedzie przez łącze 3, a z tego właśnie łącza nadeszła informacja o nieosiągalności B, zatem wpis dotyczący B powinien zostać zmodyfikowany. Nowa tablica routowania w węźle D będzie wyglądała tak: Z węzła D do D lokalne 0 A 3 1

8 B 3 E 6 1 C 6 2 Podobnie zmienią się tablice routowania w węzłach C i E: Z węzła C do C lokalne 0 B 2 1 A 2 E 5 1 D 5 2 Z węzła E do E lokalne 0 B 4 1 A 4 D 6 1 C 5 1 Węzły D, C i E wyślą nowe wektory odległości. Z węzła D: D=0, A=1, B=, E=1, C=2 do łączy 3 i 6 Z węzła C: C=0, B=1, A=, E=1, D=2 do łączy 2 i 5 Z węzła E: E=0, B=1, A=, D=1, C=1 do łączy 4, 5 i 6 Przesłane wektory odległości spowodują aktualizację tablic routowania w węzłach A, B, D i E: Z węzła A do A lokalne 0 B 1 D 3 1 C 3 3 E 3 2 Z węzła B do B lokalne 0 A 1 D 4 2 C 2 1 E 4 1 Z węzła D do D lokalne 0

9 A 3 1 B 6 2 E 6 1 C 6 2 Z węzła E do E lokalne 0 B 4 1 A 6 2 D 6 1 C 5 1 Po tych aktualizacjach zostaną przesłane nowe wektory odległości: Z węzła A: A=0, B=, D=1, C=3, E=2 do łącza 3 Z węzła B: B=0, A=, D=2, C=1, D=1 do łączy 2 i 4 Z węzła D: D=0, A=1, B=2, E=1, C=2 do łączy 3 i 6 Z węzła E: E=0, B=1, A=2, D=1, C=1 do łączy 4, 5 i 6 To z kolei spowoduje modyfikację tablic routowania w A, B i C: Z węzła A do A lokalne 0 B 3 3 D 3 1 C 3 3 E 3 2 Z węzła B do B lokalne 0 A 4 3 D 4 2 C 2 1 E 4 1 Z węzła C do C lokalne 0 B 2 1 A 5 3 E 5 1 D 5 2

10 Kolejne przesyłane wektory odległości nie spowodują żadnych zmian w tablicach routowania, zatem osiągnięta została zbieżność w nowej topologii połączeń. Wszystkie węzły są osiągalne z dowolnego węzła w sieci. Uwaga. Nie zawsze router jest w stanie wykryć uszkodzenie łącza. Ponadto uszkodzeniu może ulec nie tylko łącze, ale np. sąsiedni router (np. zawiedzie oprogramowanie routera). Dlatego w protokołach typu wektor odległości trasa jest zaznaczana jako niedostępna, gdy router nie dostanie o niej informacji od sąsiada przez kilka kolejnych rozgłoszeń. Np. w RIP ten czas wynosi 180 sekund, czyli sześć rozgłoszeń, gdyż rozgłoszenia wektorów odległości są wykonywane co 30 sekund. Trasa niedostępna nie jest jeszcze usuwana z tablicy routowania przez kilka rozgłoszeń, np. w RIP przez kolejne 90 sekund (3 rozgłoszenia). Powoduje to jeszcze większe opóźnienie w czasie uzyskania zbieżności. Pętle routowania (routing loops, bouncing effect) Załóżmy, że koszt połączenia numer 5 jest nie jeden, lecz dziesięć. W poniższej tabeli zamieszczone są trasy do C z każdego z węzłów: z węzła A do C 1 2 z węzła B do C 2 1 z węzła C do C lokalne 0 z węzła D do C 3 3 z węzła E do C 4 2 Prześledźmy, co się stanie po uszkodzeniu połączenia numer 2 (z B do C). Przez krótki czas (zanim B prześle nowy wektor odległości) trasy będą takie: z węzła A do C 1 2 z węzła B do C 2 z węzła C do C lokalne 0 z węzła D do C 3 3 z węzła E do C 4 2 Załóżmy, że zanim węzeł B zdążył wysłać nowy wektor odległości do A i E, otrzymał wektor odległości od A (A wysłał do B i D). W węźle D nic się nie zmieni, ale B po dodaniu jedynki (kosztu łącza) do kosztu trasy z A do C (koszt=2) otrzyma trasę przez A do C o koszcie równym 3. Koszt ten jest niższy od nieskończoności, zatem B zmienia swoją tablicę routowania i nowy wektor odległości zostanie przesłany do A i E. Ze względu na to, że wektor ten dotrze do A i E przez połączenia 1 i 4, które były normalnie używane jako trasy do C z A i E, w węzłach tych (tj. A i E) muszą się zmienić tablice routowania. Sytuacja jest więc następująca:

11 z węzła A do C 1 4 z węzła B do C 1 3 z węzła C do C lokalne 0 z węzła D do C 3 3 z węzła E do C 4 4 Teraz tablice routowania zawierają pętlę. Każdy datagram kierowany do C dotrze do B, a następnie będzie odbijany (bouncing effect) między B i A aż do wyzerowania pola TTL. Efekt ten zostanie zatrzymany dopiero po osiągnięciu nowego stanu zbieżności. Prześledźmy, co się będzie działo dalej w rozważanej sieci. Jeśli C ogłosi swój wektor odległości do E, E doda 10 do kosztu (10+0=10) i trasa nie zostanie uwzględniona w tablicy routowania E. Jeśli A i E prześlą swoje tablice routowania do D i B to sytuacja się zmieni: z węzła A do C 1 4 z węzła B do C 1 5 z węzła C do C lokalne 0 z węzła D do C 3 5 z węzła E do C 4 4 Po przesłaniu nowego wektora odległości z B do A trasa z A do C zwiększy koszt do 6. Po przesłaniu nowego wektora odległości z A do D i B sytuacja będzie taka: z węzła A do C 1 6 z węzła B do C 1 7 z węzła C do C lokalne 0 z węzła D do C 3 7 z węzła E do C 4 6 Znowu wektor odległości przesłany przez C do E jest w E ignorowany. Każda runda wymiany wektorów odległości zwiększa koszt trasy do C z węzłów A, B, D i E. Po następnej rundzie będziemy mieli: z węzła A do C 1 8 z węzła B do C 1 9 z węzła C do C lokalne 0 z węzła D do C 3 9 z węzła E do C 4 8 Po kolejnych rundach otrzymamy w pewnej chwili:

12 z węzła A do C 1 12 z węzła B do C 1 11 z węzła C do C lokalne 0 z węzła D do C 3 11 z węzła E do C 4 12 Teraz jeśli E otrzyma wektor odległości z C, zmieni tablicę routowania, co w końcu doprowadzi do sytuacji: z węzła A do C 1 12 z węzła B do C 4 11 z węzła C do C lokalne 0 z węzła D do C 6 11 z węzła E do C 5 10 Otrzymaliśmy zbieżność w nowej topologii, pętla routowania została usunięta. Trwało to jednak stosunkowo długo. W czasie, gdy istniała pętla, gubione były datagramy, ponadto krążenie datagramów może doprowadzić do przeciążenia sieci i datagramy mogą być gubione nawet nie z powodu wyzerowania TTL, co z kolei może doprowadzić do jeszcze większych opóźnień w wymianie wektorów odległości między routerami (jeśli datagramy z tymi wektorami będą gubione). Zliczanie do nieskończoności (counting to infinity) Załóżmy, że w rozważanej sieci jest uszkodzone połączenie numer 1 i uszkodzeniu uległo drugie połączenie numer 6. Teraz węzły A i D są odcięte od węzłów B, C i E. Rozważmy tylko węzły A i D. Tablica routowania w węźle D będzie taka: Z węzła D do D lokalne 0 A 3 1 B 6 E 6 C 6 W węźle A mamy: Z węzła A do A lokalne 0 B 3 3 D 3 1

13 C 3 3 E 3 2 Jeśli D wyśle swój wektor odległości najpierw (zanim zrobi to A), wówczas A natychmiast wykryje, że jedynym dostępnym węzłem jest D i została osiągnięta zbieżność. Jeśli jednak zdarzyłoby się, że najpierw wektor odległości zostanie przesłany z A do D: Z węzła A: A=0, B=3, D=1, C=3, E=2 do łącza 3 To spowoduje modyfikację tablicy routowania w D: Z węzła D do D lokalne 0 A 3 1 B 3 4 E 3 3 C 3 4 Pojawi się pętla routowania. Co więcej, za każdym kolejnym przesłaniem wektora odległości koszt połączeń będzie wzrastał o 2. To zjawisko nazywane jest zliczaniem do nieskończoności (counting to infinity). W protokołach typu wektor odległości ustalana jest pewna granica kosztu, powyżej której połączenie traktowane jest jako niedostępne. Np. w protokole RIP liczba 16 oznacza nieskończoność (miejsce docelowe niedostępne). Oczywiście w tracie tego zliczania do nieskończoności zawartość tablic routowania powoduje pętle. Dzielony horyzont (split horizon) Pętle routowania, efekt odbijania (bouncing effect), zliczanie do nieskończoności to niekorzystne zjawiska związane z routowaniem według protokołów typu wektor odległości. Aby zminimalizować te niekorzystne zjawiska stosowane są różne techniki, m.in. dzielony horyzont (split horizon) i natychmiastowe (wymuszane) aktualizacje (triggered updates). Idea dzielonego horyzontu opiera się na prostej obserwacji: jeśli węzeł A przekazuje datagramy do pewnego miejsca przeznaczenia X przez węzeł B, to nie ma sensu, aby B przekazywał datagramy do X przez A. Podobnie nie ma sensu przekazywanie informacji z A do B, że trasa do X wiedzie przez A. Zatem węzeł nie będzie przekazywał jednakowego wektora odległości do wszystkich łączy. Do łącza nie zostanie przekazana informacja o trasach wiodących przez to łącze. Taka technika spowoduje, że w rozważanej sieci z uszkodzonymi połączeniami numer 1 i 6 nie powstanie pętla routowania między A i D, gdyż A nie prześle do węzła D informacji o trasach z wykorzystaniem łącza numer 3.

14 Dzielony horyzont nie zawsze likwiduje pętle routowania. Przyjrzyjmy się naszej przykładowej sieci z uszkodzonymi połączeniami o numerach 1 i 6. Weźmy teraz pod uwagę routery B, C i E. Zaraz po uszkodzeniu połączenia między D i E sytuacja jest taka: z węzła B do D 4 2 z węzła C do D 5 2 z węzła E do D 6 E wysyła nowy wektor odległości do łączy 4 i 5. Załóżmy, że wektor ten dotarł do B, ale ze względu np. na błędy transmisji nie dotarł do C. Sytuacja jest teraz taka: z węzła B do D 4 z węzła C do D 5 2 z węzła E do D 6 Informacja z C o trasie do D jest oczywiście potem przesłana do B (do E nie jest przesyłana, bo działa dzielony horyzont), B aktualizuje swoja tablicę routowania: z węzła B do D 2 3 z węzła C do D 5 2 z węzła E do D 6 B przekazuje do węzła E informację o trasie do D. E aktualizuje swoją tablicę routowania i sytuacja jest taka: z węzła B do D 2 3 z węzła C do D 5 2 z węzła E do D 4 4 Oczywiście E wysyła do C informację o nowej trasie do D i C aktualizuje swoją tablicę routowania, zwiększając koszt trasy do węzła D do 5: z węzła B do D 2 3 z węzła C do D 5 5 z węzła E do D 4 4 Otrzymaliśmy znowu pętlę routowania i wystąpi efekt zliczania do nieskończoności (spowoduje on wolniejszą zbieżność).

15 Dzielony horyzont może wykorzystywać pewną wersję zatruwania zatruwania tras tzw. split horizon with poison reverse informacja odwrotna (reverse) jest przekazywana, jednak z metryką nieskończoną. Poison reverse updates jest tu odmianą zatruwania tras, ale tych normalnie nie rozgłaszanych w wyniku działania strategii split horizon. Technika ta może zapobiec większym pętlom rutowania. Natychmiastowe wymuszane aktualizacje (triggered updates) W przypadku zmiany metryki trasy musi nastąpić rozgłoszenie (bez względu na okres rozgłoszeń charakterystyczny dla danego protokołu). Powoduje to szybszą zbieżność i częściowo zapobiega pętlom routowania. Zegary hold- down (hold- down timers) Inny mechanizm stosowany w celu uniknięcia niekorzystnych zjawisk związanych z routowaniem typu wektor odległości to tzw. zegary hold- down. Router po otrzymaniu od sąsiada informacji o dezaktualizacji trasy włącza specjalny zegar (hold- down timer). Jeśli przed upływem czasu progowego nastąpi aktualizacja od tego samego sąsiada na trasę aktywną, to trasa jest zaznaczana jako aktywna. Jeśli przed upływem czasu progowego router dostanie od innego routera informację o trasie do rozważanego miejsca docelowego z metryką mniejszą bądź równą tej zdezaktualizowanej, wówczas następuje wpis zgłoszonej trasy. Jeśli przed upływem czasu progowego router dostanie od innego routera informację o trasie do rozważanego miejsca docelowego z metryką większą od tej zdezaktualizowanej, taka trasa nie jest brana pod uwagę. Protokół routowania RIP (RFC 1058) RIP jest protokołem typu wektor odległości. Metryką w RIP jest liczba skoków (hops) do celu (0 oznacza sieć dołączoną bezpośrednio, 1 oznacza, że po drodze do sieci docelowej jest jeden skok do następnego routera itd.). Administrator może skonfigurować inne wartości dla pewnych połączeń, tym samym może wprowadzić np. preferencje dla tras szybszych. Routery Cisco mają możliwość ustawienia automatycznego powiększania metryki o zadaną liczbę dla wszystkich tras, o których router dowiedział się z określonego interfejsu. Na podstawie informacji (wektorów odległości) otrzymanych od sąsiadów router aktualizuje swoją tablicę routowania. Przy najbliższym rozgłoszeniu przesyłany jest zaktualizowany wektor odległości. W typowy dla protokołów DV sposób informacja o dostępnych sieciach rozchodzi się po całej sieci. W protokole RIP metryka 16 oznacza umownie nieskończoność (miejsce niedostępne), zatem RIP nie jest dobrym protokołem w przypadku dużych sieci. Trasa o metryce 16 jest traktowana jak trasa niedostępna. W RIP można ustawić trasę domyślną (adres ). W wersji RIP obsługiwanej przez routery Cisco można przechowywać więcej niż jedną trasę o takiej samej metryce. Można włączyć równoważenie obciążeń (load balancing) na dwa sposoby:

16 Process switching (packet- by- packet load balancing), kosztowny i dlatego nie polecany, każdy pakiet jest kierowany osobno, dla każdego jest przeglądana tablica routowania. Fast switching (destination- by- destination), tylko dla pierwszego pakietu z pewnego miejsca źródłowego do pewnego miejsca docelowego przeszukiwana jest tablica routowania. Wyznaczona trasa jest zapisywana w pamięci podręcznej (cache) i kolejne pakiety wędrują tą samą ścieżką. W protokole RIP wykorzystywane są następujące mechanizmy typowe dla protokołów wektor odległości: Split horizon (+ with poison reverse) Holddown counters Triggered updates W protokole RIP są zaimplementowane cztery zegary, liczniki (timers, counters): Update timer (standardowo ustawiony na 30 sekund) po przesłaniu wektora odległości (routing update) zegar jest zerowany. Po osiągnięciu 30 wysyłany jest następny wektor. Invalid timer (standardowo ustawiony na 180 sekund) za każdym razem jak router dostaje uaktualnienie pewnej trasy (tzn. informację o niej od innego routera) zegar ten dla trasy jest zerowany. Po osiągnięciu wartości progowej (180s.) trasa jest zaznaczana jako niepoprawna (invalid), ale pakiety jeszcze są kierowane tą trasą. Hold- down timer (standardowo ustawiany na 180s.) po przekroczeniu wartości progowej przez invalid timer trasa jest ustawiana w stan hold- down. Trasa jest ustawiana w stan hold- down również gdy router dostanie informację o tym, że sieć jest nieosiągalna (i nie ma innej, osiągalnej trasy). Flush- timer (standardowo ustawiony na 240s.) zegar dla trasy jest zerowany po otrzymaniu informacji o trasie. Po osiągnięciu czasu progowego trasa jest usuwana nawet, jeśli trasa jest jeszcze w stanie hold- down. W protokole RIP przewidziano możliwość odpytywania routera o cały wektor odległości lub o trasy do pewnych miejsc docelowych takie możliwości są wykorzystywane prze starcie oraz na ogół w celach diagnostycznych. Format komunikatu RIP Komunikaty RIP przesyłane są w datagramach UDP: Nagłówek IP (20 bajtów), nagłówek UDP (8 bajtów), Komunikat RIP: polecenie (1-6) bity 0-7, wersja (1) bity 8-15, musi być zero bity 16-31, rodzina adresów (2) bity 32-47, musi być zero bity 48-63, adres IP kolejne 32 bity, musi być zero kolejne 32 bity, musi być zero kolejne 32 bity,

17 metryka (1-16) kolejne 32 bity,... (do 24 tras o formacie takim jak poprzednie 20 bajtów). W komunikatach RIP przekazywane są adresy do hostów, i sieci z wykorzystaniem klas. Zaletą protokołu RIP jest jego prostota (zatem procesor nie jest nadmiernie obciążony aktualizacją tablicy routowania i innymi działaniami) i łatwość konfiguracji. Wadą jest zbyt wolne rozprzestrzenianie się informacji o zmianach w topologii sieci (np. po zerwaniu pewnego połączenia). Mówi się o wolnej zbieżności protokołu RIP. Inną wadą jest przesyłanie dużych porcji informacji w komunikatach RIP (całe wektory odległości), co obciąża sieć. Kolejną wadą RIP jest to, że nie daje możliwości przesyłania masek. RIP w wersji 1 jest protokołem routowania klasowego. W przypadku otrzymania informacji o podsieci pewnej sieci klasowej, przyjmowana jest maska taka, jaka jest ustawiona na interfejsie, do którego dotarł wektor odległości z tą informacją. Na granicach klas jednak routery RIP wykonują automatyczną sumaryzację, co przy niepoprawnych konfiguracjach może prowadzić do błędów w routowaniu (przykład na tablicy). Przypomnienie: zbieżność oznacza stan, w którym wszystkie routery mają taki sam, prawidłowy obraz sieci (na pewnym obszarze). Przed osiągnięciem zbieżności, w trakcie rozprzestrzeniania informacji o zmianach w sieci może występować niekonsekwentne routowanie czy pętle. RIP 2 (RFC1723) RIP2 przekazuje maski podsieci, można stosować sieci bezklasowe (CIDR Classless Interdomain Routing) i podsieci o zmiennym rozmiarze (VLSM Variable Length Subnet Mask). Umożliwia prostą autentykację (przez hasła). Przekazuje adresy następnego skoku w komunikatach. Część wad RIP pozostała: 16 jako metryka oznaczająca nieskończoność, brak alternatywnych tras. Środowiska z wieloma protokołami routowania. Odległości administracyjne. W środowisku współdziałania wielu protokołów routowania, dla tras w zależności od tego jakie jest źródło, z którego router dowiedział się o trasie, ustawiana jest tzw. odległość administracyjna (NIE metryka) administrative distance. Dla protokołu RIP odległość wynosi 120. Odległość jest używana tylko wewnętrznie przez router. Router wybiera trasy o najmniejszej odległości. Dla wpisu statycznego przyjmuje się odległość administracyjną równą 1, dla sieci dołączonej bezpośrednio odległość jest równa zero. Standardowe odległości dla tras: Źródło trasy Connected interface Odległość (administrative distance) 0

18 Static route Summary EIGRP External BGP Internal EIGRP IGRP OSPF IS- IS RIP EGP Internal BGP Unknown Na routerach można również włączyć redystrybucję tras między protokołami routowania według różnych zasad, z odpowiednim przeliczaniem metryk. IGRP IGRP jest protokołem typu wektor odległości. IGRP działa wewnątrz systemu autonomicznego i przy konfiguracji protokołu należy podać numer tego systemu. IGRP został utworzony przez firmę Cisco jako rozwiązanie pewnych problemów związanych ze stosowaniem RIP głównie chodziło o rozróżnienie między technologiami sieciowymi o różnych przepustowościach. IGRP nie jest już wspierany przez firmę Cisco, jest wycofany. Zastępuje go protokół EIGRP. Metryka w IGRP jest tworzona na podstawie wartości metryk cząstkowych oraz zmiennych określających wagę każdej użytej metryki. Używane są następujące metryki cząstkowe: Szerokość pasma (bandwidth); oznacza liczbę bitów, jakie może transmitować w jednostce czasu dana technologia. Opóźnienie (delay) czas wędrówki pakietu od źródła do celu; wartości od 1 do 2 24, przy czym 1 oznacza 10 mikrosekund. Obciążenie (load); wartość od 1 do oznacza sieć najmniej obciążoną, 255 najbardziej obciążoną. Niezawodność (reliability); wartość od 1 do 255. Wartość liczona jest jako swoisty % pakietów, które dotarły do następnego routera, przy czym liczba 255 oznacza 100%. Ponadto w wektorach odległości przesyłane są również wartości MTU (Maximum Transfer Unit) oraz liczba skoków, jednak wartości te nie są wykorzystywane do obliczenia kosztu trasy. Liczba skoków jest używana jako kryterium odrzucania tras podejrzanych o zapętlenie (zbyt długich). Maksymalna liczba skoków w IGRP wynosi 255, ale standardowo jest ustawiana na 100 (można ją zmieniać). Standardowo do wyliczenia kosztu trasy (metryki całkowitej) wybierane są tylko szerokość pasma i opóźnienie.

19 Wybrane typowe wartości metryk dla opóźnienia i szerokości pasma: Delay Bandwidth Satellite 200,000 (2 sec) 20 (500 Mbit) Ethernet 100 (1 ms) 1, Mbit 2000 (20 ms) 6, Kbit , Kbit , Kbit ,000,000 1 Kbit ,000,000 Sposób wyliczania metryki końcowej w Cisco: metric = [K1*bandwidth + (K2*bandwidth)/(256 - load) + K3*delay] * [K5/(reliability + K4)] Jeśli K5==0, czynnik związany z niezawodnością (reliability) nie jest wykorzystywany. Domyślnie przyjmowane są następujące wartości: K1 == K3 == 1, K2 == K4 == K5 == 0. Trasa z najmniejszą wartością końcowej metryki jest wybierana jako najlepsza. W IGRP przechowywanych jest kilka optymalnych tras do pewnego miejsca docelowego. Ponadto mogą być przechowywane informacje o trasach nieoptymalnych, których metryka nie różni się więcej niż zadana wielkość (można ją zmienić) od metryki optymalnej. W IGRP jest przeprowadzane równoważenie obciążenia (load balancing). Przez wszystkie trasy wiodące do pewnego celu są przesyłane datagramy, przy czym liczba datagramów przesyłanych przez pewną trasę jest odwrotnie proporcjonalna do metryki końcowej tej trasy). W IGRP są wykorzystywane trzy typy tras: wewnętrzne (do podsieci dołączonych bezpośrednio do routera) systemowe (do sieci w ramach systemu autonomicznego) zewnętrzne (do innych systemów autonomicznych) W IGRP NIE ma trasy domyślnej Zamiast tego pewne trasy mogą być zaznaczane jako zewnętrzne. Trasa zewnętrzna prowadzi przez tzw. router of last resort (router, który jest ostatnią deską ratunku ) i jest wybierana, jeśli nie znaleziono innej. Zastosowane mechanizmy zapobiegania niekorzystnym zjawiskom to: holddown- timers (standardowo 3* update timer + 10s.), split horizon with poison reverse, natychmiastowe aktualizacje. Wektory odległości są rozgłaszane co 90 sekund (update timer). Trasa jest uważana za niepoprawną, jeśli nie nadeszły z niej trzy kolejne rozgłoszenia (invalid timer sekund). Hold- down timer 280s. Flush timer 630 s. Pierwsza wersja IGRP nie obsługuje routowania bezklasowego ani VLMS.

Warstwa sieciowa rutowanie

Warstwa sieciowa rutowanie Warstwa sieciowa rutowanie Protokół IP - Internet Protocol Protokoły rutowane (routed) a rutowania (routing) Rutowanie statyczne i dynamiczne (trasowanie) Statyczne administrator programuje trasy Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

Rozległe Sieci Komputerowe

Rozległe Sieci Komputerowe Rozległe Sieci Komputerowe Rozległe Sieci Komputerowe Literatura: D.E. Conner Sieci komputerowe i intersieci R. W. McCarty Cisco WAN od podstaw R. Wright Elementarz routingu IP Interconnecting Cisco Network

Bardziej szczegółowo

Routing. routing bezklasowy (classless) pozwala na używanie niestandardowych masek np. /27 stąd rozdzielczość trasowania jest większa

Routing. routing bezklasowy (classless) pozwala na używanie niestandardowych masek np. /27 stąd rozdzielczość trasowania jest większa 1 Routing przez routing rozumiemy poznanie przez router ścieżek do zdalnych sieci o gdy routery korzystają z routingu dynamicznego, informacje te są uzyskiwane na podstawie danych pochodzących od innych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy routingu. Kontynuacja wykładu

Algorytmy routingu. Kontynuacja wykładu Algorytmy routingu Kontynuacja wykładu Algorytmy routingu Wektor odległości (distnace vector) (algorytm Bellmana-Forda): Określa kierunek i odległość do danej sieci. Stan łącza (link state): Metoda najkrótszej

Bardziej szczegółowo

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko Routing mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński

Sieci komputerowe dr Zbigniew Lipiński Sieci komputerowe Podstawy routingu dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Routing Routing jest procesem wyznaczania najlepszej trasy

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Routing Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Urządzenia Tablice routingu Typy protokołów Wstęp Routing Trasowanie (pl) Algorytm Definicja:

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu.

PBS. Wykład Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu. PBS Wykład 5 1. Routing dynamiczny OSPF EIGRP 2. Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

3. Routing z wykorzystaniem wektora odległości, RIP

3. Routing z wykorzystaniem wektora odległości, RIP 3. Routing z wykorzystaniem wektora odległości, RIP 3.1. Aktualizacje routingu z wykorzystaniem wektora odległości W routingu z wykorzystaniem wektora odległości tablice routingu są aktualizowane okresowo.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy routingu IP

1. Podstawy routingu IP 1. Podstawy routingu IP 1.1. Routing i adresowanie Mianem routingu określa się wyznaczanie trasy dla pakietu danych, w taki sposób aby pakiet ten w możliwie optymalny sposób dotarł do celu. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

GRAF DECYZJI O TRASIE PAKIETU

GRAF DECYZJI O TRASIE PAKIETU GRAF DECYZJI O TRASIE PAKIETU ROUTING STATYCZNY W SIECIACH IP Routery są urządzeniami, które na podstawie informacji zawartych w nagłówku odebranego pakietu oraz danych odebranych od sąsiednich urządzeń

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej

Plan wykładu. Wyznaczanie tras. Podsieci liczba urządzeń w klasie C. Funkcje warstwy sieciowej Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 2 Wyznaczanie tras VLSM Algorytmy rutingu Tablica rutingu CIDR Ruting statyczny Plan wykładu Wyznaczanie tras (routing) 3 Funkcje warstwy sieciowej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Protokoły routingu

Sieci komputerowe Protokoły routingu Sieci komputerowe Protokoły routingu 212-5-24 Sieci komputerowe Protokoły routingu dr inż. Maciej Piechowiak 1 Protokoły routingu 2 Protokoły routingu Wykorzystywane do wymiany informacji o routingu między

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu / Rick Graziani, Allan Johnson. wyd. 1, dodr. 4.

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu / Rick Graziani, Allan Johnson. wyd. 1, dodr. 4. Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu / Rick Graziani, Allan Johnson. wyd. 1, dodr. 4. Warszawa, 2013 Spis treści O autorach 17 O redaktorach technicznych 17

Bardziej szczegółowo

52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne

52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne 52. Mechanizm trasowania pakietów w Internecie Informacje ogólne Trasowanie (Routing) to mechanizm wyznaczania trasy i przesyłania pakietów danych w intersieci, od stacji nadawczej do stacji odbiorczej.

Bardziej szczegółowo

Routing. część 2: tworzenie tablic. Sieci komputerowe. Wykład 3. Marcin Bieńkowski

Routing. część 2: tworzenie tablic. Sieci komputerowe. Wykład 3. Marcin Bieńkowski Routing część 2: tworzenie tablic Sieci komputerowe Wykład 3 Marcin Bieńkowski W poprzednim odcinku Jedna warstwa sieci i globalne adresowanie Każde urządzenie w sieci posługuje się tym samym protokołem

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach... 17 O redaktorach technicznych... 17 Dedykacje... 18 Podziękowania... 19 Symbole

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Routing / rutowanie (marszrutowanie) (trasowanie)

Routing / rutowanie (marszrutowanie) (trasowanie) Routing / rutowanie (marszrutowanie) (trasowanie) Router / router (trasownik) Static routing / Trasa statyczna Dynamic routing / Trasa dynamiczna Static routing table / tablica trasy statycznej root@pendragon:~#

Bardziej szczegółowo

Routing statyczny vs. dynamiczny. Routing dynamiczny. Routing statyczny vs. dynamiczny. Wymagania stawiane protokołom routingu

Routing statyczny vs. dynamiczny. Routing dynamiczny. Routing statyczny vs. dynamiczny. Wymagania stawiane protokołom routingu Routing dynamiczny 1 Routing dynamiczny 5 Routing statyczny vs. dynamiczny Routing dynamiczny tablice routingu konfigurowane przez administratora (-ów), przewidywalny trasa po której pakiet jest przesyłany

Bardziej szczegółowo

Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP

Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP Technologie warstwy Internetu. Routing Protokoły routingu dynamicznego Z.Z. Technologie Zbigniew warstwy Internetu. Zakrzewski Routing Sieci TCP/IP ver. 1.0 RIPv1 RIPv1jest pierwszym protokołem ustanowionym

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE

BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ ARCHITEKTURZE SIECIOWEJ ZE WZGLĘDU NA ZMIENNE WARUNKI SIECIOWE RAFAŁ POLAK rafal.polak@student.wat.edu.pl DARIUSZ LASKOWSKI dlaskowski@wat.edu.pl Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie BADANIE DOBORU TRAS W WIELODROGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Sieci komputerowe. Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska Sieci komputerowe Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska Routing dynamiczny w urządzeniach Cisco Sieci Komputerowe, T. Kobus, M. Kokociński 2 Sieci Komputerowe, T.

Bardziej szczegółowo

Tutorial 9 Routing dynamiczny

Tutorial 9 Routing dynamiczny 1 Tutorial 9 Routing dynamiczny 1. Wprowadzenie Sieci danych, których używamy na co dzień do nauki, pracy i zabawy to zarówno sieci małe, lokalne, jak i duże, globalne. W domu często mamy router i dwa

Bardziej szczegółowo

Funkcje warstwy sieciowej. Podstawy wyznaczania tras. Dostarczenie pakietu od nadawcy od odbiorcy (RIP, IGRP, OSPF, EGP, BGP)

Funkcje warstwy sieciowej. Podstawy wyznaczania tras. Dostarczenie pakietu od nadawcy od odbiorcy (RIP, IGRP, OSPF, EGP, BGP) Wyznaczanie tras (routing) 1 Wyznaczanie tras (routing) 17 Funkcje warstwy sieciowej Podstawy wyznaczania tras Routing statyczny Wprowadzenie jednolitej adresacji niezaleŝnej od niŝszych warstw (IP) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Tutorial 10 Protokoły routingu wektora odległości

Tutorial 10 Protokoły routingu wektora odległości 1 Tutorial 10 Protokoły routingu wektora odległości 1. Wprowadzenie Na tym wykładzie poświęconych skupimy się na protokołach bramy wewnętrznej (IGP). Jak wyjaśniono w poprzednim wykładzie, protokoły IGP

Bardziej szczegółowo

Protokoły wektora odległości. Protokoły stanu łącza

Protokoły wektora odległości. Protokoły stanu łącza Protokoły wektora odległości Protokoły stanu łącza 1 Protokoły klasowe 0-127 128-191 192-223 Dla protokołów klasowych stosowane są następujące zasady ogłaszania sieci lub podsieci: Jeżeli podsieć oraz

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2).

PBS. Wykład Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2). PBS Wykład 4 1. Podstawy routingu. 2. Uwierzytelnianie routingu. 3. Routing statyczny. 4. Routing dynamiczny (RIPv2). mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Rozdział 1. Przegląd sieci skalowalnych 19 Model projektu skalowalnej sieci hierarchicznej 19 Trójwarstwowy model projektu sieci 20 Funkcja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS

Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF. Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Konfiguracja routerów CISCO protokoły rutingu: statyczny, RIP, IGRP, OSPF Autorzy : Milczarek Arkadiusz Małek Grzegorz 4FDS Streszczenie: Tematem projektu jest zasada działania protokołów rutingu statycznego

Bardziej szczegółowo

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4.1. Wstępna konfiguracja protokołu RIP Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń: Router(config)#router

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Zjazd 3

Sieci komputerowe Zjazd 3 Sieci komputerowe Zjazd 3 Warstwa sieciowa Modelu OSI Dr inż. Robert Banasiak Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne 1 Warstwa sieciowa Odpowiada za transmisję bloków informacji poprzez sieć.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty...

Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty... Wstęp... 2 Ruting statyczny... 3 Ruting dynamiczny... 3 Metryka i odległość administracyjna... 4 RIPv1... 5 RIPv2... 5 EIGRP... 5 EIGRP komunikaty... 5 EIGRP metryka... 6 EIGRP tablice... 6 EIGRP trasy...

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI

Sieci komputerowe W4. Warstwa sieciowa Modelu OSI Sieci komputerowe W4 Warstwa sieciowa Modelu OSI 1 Warstwa sieciowa Odpowiada za transmisję bloków informacji poprzez sieć. Podstawową jednostką informacji w warstwie sieci jest pakiet. Określa, jaką drogą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24 Sieci komputerowe - Routing 2012-05-24 Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami,

Bardziej szczegółowo

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne Temat: Routing 1.Informacje ogólne Routing (ang.- trasowanie) jest to algorytm, dzięki któremu możliwa jest wymiana pakietów pomiędzy dwoma sieciami. Jest to o tyle istotne, ponieważ gdyby nie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4)

Sieć komputerowa Adresy sprzętowe Adresy logiczne System adresacji IP (wersja IPv4) Sieć komputerowa Siecią komputerową nazywamy system (tele)informatyczny łączący dwa lub więcej komputerów w celu wymiany danych między nimi. Sieć może być zbudowana z wykorzystaniem urządzeń takich jak

Bardziej szczegółowo

Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych

Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych Transmisja wielościeżkowa Dr inż. Robert Wójcik Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, dn. 6 kwietnia 2016 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/43 Model ISO/OSI Warstwa

Bardziej szczegółowo

DWA ZDANIA O TEORII GRAFÓW. przepływ informacji tylko w kierunku

DWA ZDANIA O TEORII GRAFÓW. przepływ informacji tylko w kierunku DWA ZDANIA O TEORII GRAFÓW Krawędź skierowana Grafy a routing Każdą sieć przedstawić składającego przedstawiają E, inaczej węzłami). komunikacyjną można w postaci grafu G się z węzłów V (które węzły sieci)

Bardziej szczegółowo

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne

Temat: Routing. 1.Informacje ogólne Temat: Routing 1.Informacje ogólne Routing (ang.- trasowanie) jest to algorytm, dzięki któremu możliwa jest wymiana pakietów pomiędzy dwoma sieciami. Jest to o tyle istotne, ponieważ gdyby nie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Zadania warstwy sieciowej. Adres IP. Przydzielanie adresów IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing)

Sieci Komputerowe. Zadania warstwy sieciowej. Adres IP. Przydzielanie adresów IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing) Sieci Komputerowe Zadania warstwy sieciowej Wykład 4. Warstwa sieciowa. Adresacja IP. Adresacja logiczna Trasowanie (ang. routing) Urządzenia pracujące w warstwie trzeciej nazywają się ruterami. Fragmentacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli 1. Obsługa routerów... 1 1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli... 1 1.2 Olicom ClearSight obsługa podstawowa... 2 1.3 Konfiguracja protokołu RIP... 5 Podgląd tablicy routingu...

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Transmisje grupowe dla IPv4, protokół IGMP, protokoły routowania dla transmisji grupowych IPv4.

Transmisje grupowe dla IPv4, protokół IGMP, protokoły routowania dla transmisji grupowych IPv4. Transmisje grupowe dla IPv4, protokół IGMP, protokoły routowania dla transmisji grupowych IPv4. Multicast transmisja grupowa, multiemisja. Idea: Wysłanie jednego pakietu ze źródła do wielu miejsc docelowych.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej (fizycznej)

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Wyczerpanie adresów IP CIDR, NAT Krzysztof Bogusławski tel. 449

Bardziej szczegółowo

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4)

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Komputer, który chce wysłać pewne dane do innego komputera poprzez sieć, musi skonstruować odpowiednią ramkę (ramki). W nagłówku ramki musi znaleźć się tzw.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty implementacji IGP

Praktyczne aspekty implementacji IGP Praktyczne aspekty implementacji IGP Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Ogólne rekomendacje Jeden proces IGP w całej sieci. Idealnie jeden obszar. Wiele obszarów w całej sieci w zależności od ilości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Urządzenie Nazwa hosta Interfejs Adres IP Maska podsieci R1 R1 Serial 0/0/0 (DCE) 172.17.0.1 255.255.255.224 Fast Ethernet 0/0 172.16.0.1

Bardziej szczegółowo

Protokoły rutingu w sieciach rozległych i ich implementacja na ruterach Cisco

Protokoły rutingu w sieciach rozległych i ich implementacja na ruterach Cisco SAMODZIELNY ZAKŁAD SIECI KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA Ł ÓDZKA 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 tel./fax. (42) 636 03 00 e-mail: szsk@zsku.p.lodz.pl Tomasz Molik Protokoły rutingu w sieciach rozległych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Łukasz Przywarty 171018 Data utworzenia: 10.04.2010r. Prowadzący: dr inż. Marcin Markowski Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Temat: Zadanie domowe, rozdział 6 - Adresowanie sieci

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routingu statycznego dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Tablica routingu Tablica

Bardziej szczegółowo

Routing statyczny i dynamiczny

Routing statyczny i dynamiczny Routing statyczny i dynamiczny 1. Idea routingu Gdy dwa komputery chcą się ze sobą skomunikować i jednocześnie znajdują się w tej samej sieci lokalnej to jest im bardzo łatwo odnaleźć się nawzajem. Polega

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

Jedną z fundamentalnych cech IPv4 jest występowanie klucza bitowego w sposób jednoznaczny dzielącego adres na network-prefix oraz host-number.

Jedną z fundamentalnych cech IPv4 jest występowanie klucza bitowego w sposób jednoznaczny dzielącego adres na network-prefix oraz host-number. ADRESOWANIE KLASOWE IPv4 Wszystkie hosty w danej sieci posiadają ten sam network-prefix lecz muszą mieć przypisany unikatowy host-number. Analogicznie, dowolne dwa hosty w różnych sieciach muszą posiadać

Bardziej szczegółowo

Routing. Rys. 1. Router Linksys BEFSR41

Routing. Rys. 1. Router Linksys BEFSR41 Routing 1. Wprowadzenie Routing (ang.- trasowanie) jest to algorytm, dzięki któremu możliwa jest wymiana pakietów pomiędzy dwoma sieciami. Jest to o tyle istotne, ponieważ gdyby nie urządzenia routujące

Bardziej szczegółowo

Trasowanie ( Routing)

Trasowanie ( Routing) Trasowanie ( Routing) Protokoły wyznaczania tras (routingu) są kluczowe dla działania intersieci ( internet) W sieciach IP ( Internet) routery przekazują datagramy IP między routerami na ścieżce od źródła

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Polecenie ipconfig pozwala sprawdzić adresy przypisane do poszczególnych interfejsów. Pomaga w wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3

Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3 Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3 Uwagi ogólne Topologia sieci na te zajęcia została przedstawiona poniżej; każda czwórka komputerów jest osobną strukturą niepołączoną z niczym innym. 2 2 3 4 0 3

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF...

OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF... OSPF... 3 Komunikaty OSPF... 3 Przyległość... 3 Sieć wielodostępowa a punkt-punkt... 3 Router DR i BDR... 4 System autonomiczny OSPF... 4 Metryka OSPF... 5 Vyatta i OSPF... 5 Komendy... 5 Wyłączenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wendell Odom, Rick McDonald - Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wendell Odom, Rick McDonald - Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 2 Księgarnia PWN: Wendell Odom, Rick McDonald - Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 2 Spis treúci Informacje o autorach...11 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...11 Podziękowania...12

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 24 Przypomnienie W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej

Bardziej szczegółowo

: Final. : Atos. : Atos IT Services

: Final. : Atos. : Atos IT Services WIDE AREA NETWORK - PROTOKÓŁ BGP JAKO PRZYKŁAD ZEWNETRZNEGO PROTOKOŁU ROUTINGU AUTHOR(S) DOCUMENT NUMBER : VERSION : : Mateusz Krupiński STATUS : Final SOURCE : Atos DOCUMENT DATE : 27 April 2013 NUMBER

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych Adresacja IP w sieciach komputerowych 1. Model odniesienia OSI. Przyczyny powstania: - Gwałtowny rozwój i sieci komputerowych na początku lat 70. XX wieku, - Powstanie wielu niekompatybilnych ze sobą protokołów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe II

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe II OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe II Kod przedmiotu Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Kierunek informatyka Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

ADRESY PRYWATNE W IPv4

ADRESY PRYWATNE W IPv4 ADRESY PRYWATNE W IPv4 Zgodnie z RFC 1918 zaleca się by organizacje dla hostów wymagających połączenia z siecią korporacyjną a nie wymagających połączenia zewnętrznego z Internetem wykorzystywały tzw.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe

Sieci komputerowe. Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe Sieci komputerowe Fizyczna budowa sieci - urządzenia sieciowe dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Urządzenia sieciowe:

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5 Warstwa sieciowa Zadania 1. Co to jest i do czego służy maska podsieci? 2. Jakie wyróżniamy klasy adresów IP? Jakie konsekwencje ma wprowadzenie podziału klasowego adresów IP? Jaka jest struktura adresów

Bardziej szczegółowo

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Cisco Systems Polska ul. Domaniewska 39B 02-672, Warszawa http://www.cisco.com/pl Tel: (22) 5722700 Fax: (22) 5722701 Wstęp do ćwiczeń Ćwiczenia do

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux

Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux Konfigurowanie protokołu OSPF w systemie Linux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Zaawansowana adresacja IP oraz Dynamiczny wybór trasy w ruterach Cisco. (Uwaga ze względu na brak polskich

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie tras statycznych Cel dwiczenia Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

The Power When You Need It Effect. Wstęp do routingu. Marek Moskal. Zespół doradczy d/s technologii szkieletowych. Warszawa, 11/10/2011

The Power When You Need It Effect. Wstęp do routingu. Marek Moskal. Zespół doradczy d/s technologii szkieletowych. Warszawa, 11/10/2011 The Power When You Need It Effect Wstęp do routingu Marek Moskal Zespół doradczy d/s technologii szkieletowych Warszawa, 11/10/2011 1 Zakres szkolenia Droga do sieci pakietowych telekomunikacja w telegraficznym

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.03 Cisco.&.Juniper Routing dynamiczny i statyczny (OSPF, trasa domyślna) 1,5h

ZADANIE.03 Cisco.&.Juniper Routing dynamiczny i statyczny (OSPF, trasa domyślna) 1,5h Imię Nazwisko ZADANIE.03 Cisco.&.Juniper Routing dynamiczny i statyczny (OSPF, trasa domyślna) 1,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Czynności wstępne 3. Włączyć i skonfigurować routing dynamiczny 4.

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo