Ubezpieczenia CompleteCare

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia CompleteCare"

Transkrypt

1 Polisa Ubezpieczeniow a dla Sprzętu Komputera Osobistego Warunki Ubezpieczenia CompleteCare 1. Wstęp Świadczenia, do których Państwo mają prawo będą zależeć od wybranego zakresu ochrony tak, jak zostało wskazane w Ogolnych Warunkach Ubezpieczenia. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia CompleteCare ( OWU ) są wystawione przez London General Insurance Company Limited, Spółkę zarejestrowaną pod Numerem , z siedzibą w Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, która wyznaczyła Dell Products z siedzibą w Raheen Industrial Estate, Limerick, Irlandia na Agenta do sprzedaży tego produktu ubezpieczeniowego oraz do administrowania wszystkich szkód z tytułu przypadkowych uszkodzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, której potwierdzeniem jest niniejsza Polisa. Poprzez przyjęcie ubezpieczenia CompleteCare, o którym mowa na Państwa fakturze, podejmują się państwo przestrzegania niniejszych warunków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Niniejsze warunki stanowią uzupełnienie warunków stosownej umowy podpisanej pomiędzy Państwem a firmą Dell (w tym między innymi standardowej umowy sprzedaży) lub, w przypadku braku takiej umowy, standardowych warunków sprzedaży. Niniejsza umowa jest zawarta pomiędzy Państwem a firmą London General Insurance Company Limited. Wszystkie terminy z dużej wielkiej litery, nie zdefiniowane w niniejszych OWU będą miały znaczenie określone w wyżej wymienionej, podpisanej umowie lub standardowych warunkach faktury firmy Dell. Niniejsza Polisa, łącznie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wystawioną Państwu fakturą firmy Dell, potwierdza, że Państwo wybraliście oraz jesteście upoważnieni do otrzymania ochrony ubezpieczeniowej zdefiniowanej na Polisie w ramach programu ubezpieczeniowego CompleteCare, pod warunkiem, że odpowiednia składka została zapłacona, przy uwzględnieniu obowiązujących podatków. Ochrona CompleteCare jest dostępna tylko dla produktów marki Dell, jednak nabycie produktów firmy Dell nie obliguje Państwa do zakupu ochrony CompleteCare. Faktura firmy Dell zawierać będzie informację czy nabyliście Państwo ochronę CompleteCare, oraz będzie służyć jako pokwitowanie w przypadku nabycia ochrony ubezpieczeniowej. Produkt będzie oznakowany numerem seryjnym, który będzie wskazywać zakup ochrony CompleteCare ( Service TAG ). 2. Definicje

2 Przypadkowe Uszkodzenia: Jakiekolwiek przypadkowe, nagłe oraz nieprzewidziane uszkodzenie Produktu poprzez czynniki zewnętrzne które wpływają na funkcjonalną operatywność Produktu. Agent: Dell Products lub jakiekolwiek inne strony upoważnione przez Nas do naprawy, wymiany lub świadczenia usług w ramach niniejszych OWU. Napaść: Jakakolwiek groźba przemocy fizycznej lub użycie przemocy przez osobę trzecia w celu pozbawienia Państwa Produktu. Włamanie: Forsowanie, uszkodzenie lub zniszczenie, jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających/zamków Zakres ochrony: Ochrona ubezpieczeniowa oraz świadczenia zapewnione w ramach niniejszych OWU, wybrane przez Państwo oraz wskazane na Polisie, gdzie; CompleteCare Przypadkowe Uszkodzenie zapewnia ochronę przed Przypadkowymi Uszkodzeniami, opisane w 3 części niniejszej Polisy; CompleteCare Kradzież zapewnia ochronę przed Kradzieżą, opisane w 4 części niniejszej Polisy; za którą właściwa Składka została zapłacona. Produkt: Produkt(y) opisane na Polisie i na fakturze firmy Dell wystawionej Państwu, za którą właściwa składka została zapłacona. Składka: cena, którą Państwo zapłaciliście za Polisę. Polisa: Polisa Ubezpieczeniowa, która potwierdza Państwa ochronę ubezpieczeniową w ramach niniejszych OWU. Kradzież: utrata Produktu w wyniku Napaści lub Włamania przez Osobę Trzecią. Osoba Trzecia: jakakolwiek osoba inna niż Państwo nie będąca Państwa małżonkiem lub uprawomocnionym partnerem, potomkiem lub opiekunem, pracownikiem (gdzie Państwo jesteście osobą prawną), lub jakakolwiek osoba nieposiadająca uprawnień od Państwa do korzystania z Produktu. My/Nasze: London General Insurance Company Limited, spółka zarejestrowana pod numerem Twoje/Państwa: Osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej wymieniona w Polisie jako ubezpieczony. 3. CompleteCare Przypadkowe Uszkodzenie Ochrona ubezpieczeniowa przed Przypadkowym Uszkodzeniem obowiązuje tylko przy nabyciu CompleteCare Przypadkowe Uszkodzenie, co jest wskazane na Polisie Świadczenia W okresie obowiązywania niniejszej Polisy zgodnie z OWU i informacją zawartą na Polisie My naprawimy lub wymienimy Produkt w przypadku zaistnienia Przypadkowego Uszkodzenia Produktu. Jeżeli My naprawimy Państwa Produkt, Państwo rozumiecie oraz zgadzacie się na to, że My możemy wymienić części oryginalne na nowe lub używane od oryginalnego producenta, lub innego. Części wymienione będą funkcjonalnie równe częściom oryginalnym. Jeżeli Nasz Agent zdecyduje, iż lepiej jest wymienić Produkt zamiast naprawiać go, otrzymacie Państwo produkt odpowiadający lub lepszy niż Produkt, który został pierwotnie zakupiony od firmy Dell, wedle oceny naszego Agenta, który podejmie decyzje według własnego, lecz rozsądnego uznania.

3 Niniejsza Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową od Przypadkowego Uszkodzenia na całym świecie, jednakże możemy dokonać naprawy lub wymiany Produktu wyłącznie wówczas, gdy jest on zlokalizowany na terytorium Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Jeżeli Produkt ulegnie Przypadkowemu Uszkodzeniu objętemu niniejszą Polisą poza terytorium powyższych krajów, to jesteście Państwo odpowiedzialni za dostarczenie Produktu do jednego z powyższych krajów w celu umożliwienia naszemu Agentowi dokonania jego naprawy lub wymiany. W ramach niniejszej Polisy macie Państwo prawo do trzech wypłat odszkodowania (świadczeń) tytułem Przypadkowego Uszkodzenia w okresie obowiązywania Polisy. Niniejsza Polisa obejmuje tylko fizyczny sprzęt komputerowy (hardware) Wyłączenia Niniejszej Polisa nie obejmuje: 1. Niniejsza Polisa nie chroni przed Przypadkowym Uszkodzeniem urządzeń zewnętrznych takich jak stacje dokujące, modemy zewnętrzne, urządzania do gier, dyski do gier, zewnętrzne klawiatury i myszy (dla Notebooków lub mobilnych stacji roboczych, nawet jeżeli były opisane na fakturze jako część kompletu), obudowy, lub przedmioty zakwalifikowane jako akcesoria lub towary konsumpcyjne, w tym, ale nie wyłączając innych: baterii, żarówek, lamp do rzutników, wymienialnych wkładów od tuszu, papieru do druku i do zdjęć, dysków z pamięcią, urządzeń z pamięcią jednorazowego użytku, pokrowców i toreb, piór typu stylus, zewnętrznych głośników, jakichkolwiek innych części/komponentów wymagających regularnego serwisowania przez użytkownika oraz jakiekolwiek inne komponenty komputerowe, które nie są wewnątrz Produktu. 2. Niniejsza Polisa chroni tylko sprzęt komputerowy i nie pokrywa jakichkolwiek wad w lub uszkodzeń (w tym bez ograniczeń uszkodzenia wynikłe z zainfekowania wirusem) w oprogramowaniu komputerowym instalowanym fabrycznie, zakupionym wraz z Produktem, lub jakkolwiek instalowanym do Produktu, w tym bez ograniczeń przedmioty fabrycznie modyfikowane na zamówienie. Niniejsza polisa nie pokrywa jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego dostarczonego do urządzeń zewnętrznych. 3. Jakiekolwiek uszkodzenia lub wady Produktu, które mają charakter kosmetyczny i nie wywierają wpływu na funkcjonalność Produktu, w tym, ale nieograniczone do zadrapań i wgnieceń, które nie wpływają istotnych zakłóceń w trakcie korzystania z Produktu. 4. Jakiekolwiek uszkodzenia wynikłe z normalnego użytkowania/zużycia/eksploatacji Produktu. 5. Jakiegokolwiek Produktu, który próbowała naprawić osoba inna niż Nasz Agent lub osoba wyznaczona przez Nas lub Agenta. Naprawa lub próba naprawy Produktu objętego niniejszą Polisą przez stronę inną niż My, Nasz Agent lub osoba przez Nas wyznaczona powoduje unieważnienie niniejszej Polisy bez zwrotu należnej Składki. Nie dokonamy zwrotu kosztów napraw lub prób napraw Produktu dokonanych lub podejmowanych przez Państwa lub inną osobę. 6. Utrata/strata/zagubienie Produktu. 7. Kradzież Produktu (chyba, że CompleteCare Kradzież został wykupiony/nabyty tak, jak zostało to wskazane w Państwa Polisie). 8. Produkt uszkodzony wskutek pożaru z zewnętrznego lub wewnętrznego źródła.

4 9. Jakiekolwiek uszkodzenia umyślne. Jeżeli My lub Nasz Agent znajdziemy dowody umyślnego uszkodzenia, nie będziemy zobowiązani do dokonania naprawy lub wymiany Produktu. 10. Jakikolwiek Produkt, który został uszkodzony w wyniku działań terrorystycznych lub wojny. 11. Odzyskiwania lub przesyłania danych zapisanych w pamięci Produktu. Państwo ponosicie wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane zapisane w pamięci Produktu. Polisa nie obejmuje usług związanych z odzyskiwaniem danych. Jednakże w przypadku konieczności wymiany dysku twardego, zainstalujemy aktualną w momencie zakupu Produktu wersję głównej aplikacji i systemu operacyjnego, który pierwotnie zakupiliście Państwo od firmy Dell Państwa Obowiązki W celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w ramach niniejszej Polisy, współpraca z naszym Agentem jest konieczna aby uzyskać odpowiedniego serwisowania Produktu. Nasz Agent, wedle własnego uznania, zorganizuje przesyłkę części zamiennej do zainstalowania w Produkcie lub udzieli Państwu wskazówek, co do przesyłki lub odbioru Produktu. My uiścimy wszystkie opłaty związane z dostarczeniem Produktu do wyznaczonego przez nas punktu serwisowego pod warunkiem, że zastosują się Państwo do wskazówek Agenta. Po dostarczeniu Produktu do wyznaczonego punktu serwisowego, My dokonamy jego naprawy lub zlecimy Agentowi przesłanie nowego Produktu w zależności od oceny stopnia uszkodzenia. W przypadku, gdy w wyniku rozmowy telefonicznej możliwe będzie stwierdzenie konieczności wymiany Produktu, Agent może, wedle własnego uznania, bezzwłocznie, przesłać Państwu nowy Produkt. Jeżeli jednak Państwo nie odeślecie nam uszkodzonego Produktu w całości, zgadzacie się Państwo na odpowiedzialność do kwoty ceny detalicznej nowego Produktu Zgłoszenie Szkody W celu zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Likwidacji Szkód Uszkodzeń Przypadkowych pod numerem Kiedy Państwo zadzwonicie, technik zapyta Państwa o Numer Seryjny Service TAG znajdujący się na Produkcie. Państwa numer Service TAG znajduję się na plecach lub pod spodem Państwa Produktu firmy Dell, na fakturze firmy Dell oraz na dokumencie Polisy. Następnie, po zweryfikowaniu Państwa uczestniczenia w ubezpieczeniu CompleteCare, zada Państwu kilka pytań w celu oszacowania zakresu i przyczyny uszkodzenia Produktu. Produkt nie będzie serwisowany w dni ustawowo wolne od pracy w kraju, w którym ma zostać dokonana usługa serwisowa. Ani My ani Nasz Agent nie jesteśmy odpowiedzialni za niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej wynikłą z przyczyn znajdujących się poza naszą kontrolą. 4. CompleteCare Kradzież Ubezpieczenie od kradzieży obowiązuję tylko przy nabyciu ubezpieczenia CompleteCare Kradzież, jak wskazane w Państwa polisie.

5 4.1. Świadczenia Po Kradzieży Produktu w okresie ubezpieczenia podanym na Państwa Polisie, zgodnie z OWU, My zapewnimy produkt zastępczy o ekwiwalentnej specyfikacji wobec Produktu, który Państwo pierwotnie nabyli od firmy Dell, co stwierdzi Nasz Agent wedle własnego uznania. Niniejsza Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed Kradzieżą na całym świecie, jednakże możemy dokonać wymiany Produktu wyłącznie wówczas, gdy jest on zlokalizowany na terytorium wymienionych państw: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Jeśli doznają Państwo Kradzieży w ramach niniejszej Polisy, poza wyżej wymienionymi krajami, My dostarczymy Państwu produkt zastępczy, kiedy będziecie Państwo na terytorium jednego z wyżej wymienionych krajów. W ramach niniejszej Polisy, mają Państwo prawo do jednej wypłaty odszkodowania tytułem kradzieży w okresie obowiązywania Polisy. Niniejsza polisa obejmuje tylko fizyczny sprzęt komputerowy (hardware) Wyłączenia Niniejsza Polisa nie obejmuje: 1. Kosztów wymiany oprogramowania komputerowego. Jednak, aktualna wersja oprogramowania komputerowego w momencie zakupu głównej aplikacji wraz z systemem operacyjnym, które Państwo pierwotnie zakupili w firmy Dell zostanie zainstalowany lub dostarczony Państwu bez opłat, wraz z Produktem wymienionym w ramach ochrony przed Kradzieżą. 2. Jakąkolwiek kradzież inna niż Kradzież w wyniku Napadu lub Włamania przez Osobę Trzecia. 3. Jakąkolwiek kradzież akcesoriów oraz części konsumpcyjnych. 4. Kradzież chyba, że zamontowano wszelkie zabezpieczenia mające zapobiec kradzieży Produktu. 5. Kradzież Produktu, kiedy Produkt został oddany w opiekę lub do użytku Osobie Trzeciej. 6. Kradzież Produktu z pojazdu, chyba, że Produkt schowany był w zamkniętym bagażniku lub schowku, oraz były ślady włamania przy użyciu siły do pojazdu, oraz dowody takiego włamania zostały przedstawione przy zgłoszeniu szkody. 7. Kradzież, gdy Produkt był pozostawiony u Państwa miejscu zatrudnienia lub w jakimkolwiek innym miejscu pracy, szkole lub jakimkolwiek innym miejscu publicznym, chyba, że został zamknięty w bezpiecznej szafce, sejfie lub podobnym zamkniętym schowku, do którego Państwo mają wyłączny dostęp, oraz były ślady włamania z użyciem siły do zamkniętej bezpiecznej szafki, sejfu lub podobnego zamkniętego schowka i dowody takiego włamania zostały przedstawione przy zgłoszeniu szkody. 8. Jakikolwiek incydent Kradzieży, który nie został zgłoszony na policję w ciągu 72 godzin od odkrycia zdarzenia

6 9. Wymiana Produktu, gdy Produkt został zagubiony lub zawieruszony nawet, jeżeli w wyniku wydarzenia force majeure (wydarzenie nieodparte, nieprzewidzialne i zewnętrzne). 10. Kradzież, gdzie Kradzież zdarzyła się w związku lub w wyniku rażącego niedbalstwa z Państwa strony. 11. Kradzież, podczas gdy kabel bezpieczeństwa był używany, chyba, że dowód Włamania lub Napaści został dostarczony Państwa Obowiązki W razie Kradzieży Produktu, Państwo musicie: Zawiadomić policję w ciągu 72 godzin od wydarzenia się Kradzieży oraz dostarczyć następujących informacji: - Szczegóły skradzionego Produktu, w tym rodzaj, model oraz numer seryjny Service TAG znajdujący się na odwrocie lub pod spodem Państwa Produktu firmy Dell, na fakturze firmy Dell oraz na przedzie dokumentu Polisy. - szczegółowy opis okoliczności Kradzieży Zawiadomić Dział Likwidacji Szkód Kradzieżowych w ciągu 10 dni roboczych od dnia Kradzieży, oraz dostarczyć następujące dokumenty do działu roszczeń: - Wypełniony w całości formularz zgłoszenia roszczenia. Formularz roszczeniowy jest dostępny na stronie internetowej - oryginał zgłoszenia na policję w związku z Kradzieżą Produktu zawierający numer referencyjny przestępstwa/sprawy. Dodatkowo, będą Państwo proszeni o dostarczenie: - Zwolnienia/diagnozy lekarskiej lub zeznania świadków w przypadku Kradzieży poprzez Napaść. Zastrzegamy sobie prawo do żądania oryginału dokumentów, aby rozstrzygnąć zgłoszoną szkodę. - Uśrednionego kosztu lub pokwitowania za naprawę jakichkolwiek szkód mienia związanych z Kradzieżą, w tym, ale nieograniczone do uszkodzeń pojazdu, bezpiecznej szafki, sejfu lub podobnego schowku, który można zamknąć na klucz, odnośnie włamania przez osobę trzecia. Zastrzegamy sobie prawo do żądania oryginału dokumentów, aby oceniać roszczenie. - Potwierdzenie, że Państwa ubezpieczyciel mienia osobistego, komercyjnego lub pojazdów został zawiadomiony o włamaniu. 4.4 Zgłaszanie Szkody Aby zgłosić szkodę z tytułu ubezpieczenia od Kradzieży istnieje dostęp online do serwisu roszczeń pod adresem ww w.completecare.eu.com. Zgłaszanie szkody online zapewnia, że Państwa szkoda zostanie zlikwidowana w najszybszym możliwym okresie czasu. Będziecie Państwo musieli podać znak serwisowy TAG Produktu, podany na Polisie, oraz wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia szkody. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia szkody są dostępne online. Alternatywnie, możecie Państwo zadzwonić do Działu Likwidacji Szkód Kradzieżowych pod numerem

7 Kiedy Państwo zadzwonicie, rzeczoznawca zwróci się z prośbą o pewne informacje aby zweryfikować Państwa zakup ubezpieczenia od Kradzieży, oraz zostanie wysłany Państwu do wypełnienia formularz zgłoszenia szkody. Formularz może zostać odesłany faksem lub pocztą. Aby upewnić się, że Państwa szkoda jest likwidowana najszybciej jak jest to możliwie, zalecamy Państwu odesłanie wszystkich dokumentów faksem. 5. Ogólne Warunki 5.1. Ograniczenia Odpowiedzialności My ani Nasze spółki stowarzyszone, partnerzy, członkowie kadry kierowniczej, członkowie zarządu, pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności wobec Państwa ani kolejnego właściciela lub użytkownika Produktu za następstwa pośrednie lub bezpośrednie szkody, takie jak między innymi ale nieograniczone do, odpowiedzialność lub odszkodowanie za niemożliwość użytkowania Produktu, stratę lub uszkodzenie danych lub oprogramowania, obrażenia cielesne, śmierć, pozostałe straty pośrednie spowodowane awarią Produktu czy wszelkie pośrednie, szczególne lub bezpośrednie, wynikające lub związane z eksploatacją i/lub działaniem Produktu, nawet, jeżeli poinformowali Nas Państwo o możliwości powstania takich uszkodzeń. Przystępując do tej umowy, Państwo odstępują od jakiegokolwiek roszczeń opisanych w niniejszym akapicie. Zgadzacie się Państwo, oraz rozumiecie, że My nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty powyżej kosztu wymiany Produktu uwzględniając równowartość specyfikacji względem oryginalnego Produktu w odniesieniu do każdej zgłoszonej szkody w ramach niniejszych OWU. Nie będziemy odpowiedzialni za pokrycie podatku VAT, jeżeli jesteście Państwo zarejestrowani jako płatnicy VAT. 5.2 Okres Obowiązywania oraz Przedłużenie Ochrona ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu, w którym otrzymacie Państwo Produkt od firmy Dell lub w dniu zakupu przez Państwa Polisy, w zależności od tego, które nastąpiło później, a wygasa na koniec określonego na Państwa Polisie okresu ubezpieczenia lub po uznaniu trzeciej szkody zgłoszonej przez Państwa lub po wymianie Produktu w ramach Polisy w Ubezpieczenia od Kradzieży, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Strony niniejszej Polisy nie są zobowiązane do jej przedłużenia lub odnowienia. 5.3 Zastrzeżenie prywatności i poufności przekazywanych informacji Zgadzacie się Państwo, że jakiekolwiek informacje lub dane ujawnione lub przekazane Naszemu Agentowi lub Nam, za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub w inny sposób, nie są poufne lub zastrzeżone przez Państwa. 5.4 Możliwości przekazania praw z Polisy Saldo pozostałej ochrony ubezpieczenia może zostać przekazane następnym właścicielom Produktu po powiadomieniu oraz uzyskaniu upoważnienia od Nas. 5.5 Rozwiązanie Umowy Niniejsza Polisa wchodzi w życie w dniu, w którym otrzymaliście Państwo Produkt z firmy Dell lub w dniu, w którym zakupiliście Państwo Polisę, w zależności od tego, co nastąpi później. Możecie Państwo odstąpić od niniejszej umowy ubezpieczenia w ciągu trzydziestu (30) dni od daty nabycia sprzętu przesyłając pisemne powiadomienie na adres:

8 CompleteCare Service Department London General Insurance Company Limited Combined House 15 Wheatfield Way Kingston Upon Thames Surrey KT1 2PQ United Kingdom/Wielka Britania Jeżeli odstąpicie Państwo od programu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty przystąpienia, prześlemy Państwu całkowity zwrot składki, chyba, że zostały pokryte świadczenia na mocy niniejszej Polisy, w którym wypadku, zwrot kosztów nie będzie możliwy oraz ubezpieczenie zostanie automatycznie rozwiązane. Jeżeli odstąpicie Państwo od programu po trzydziestu (30) dniach od momentu otrzymaniu Polisy zwrot Składki nie będzie możliwy. Możemy rozwiązać umowę ubezpieczenia, jeżeli nie uiszczą Państwo Składki oraz wszelkich ewentualnych podatków związanych z Polisą zgodnie z warunkami wystawiania faktur Naszego Agenta, złożą Państwo fałszywe oświadczenia Nam lub Naszemu Agentowi lub dokonają innego naruszenia zobowiązań wynikających z warunków ubezpieczenia. Nie rozwiążemy umowy ubezpieczenia z innych przyczyn. Jeżeli rozwiążemy umowę, prześlemy Państwu pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na adres wskazany w Naszych dokumentach. W zawiadomieniu zostanie podana przyczyna unieważnienia i data jej wejścia w życie. Wszelkie zwroty Składek są zależne od naszego uznania. 5.6 Ogólna Umowa Niniejsze warunki reprezentują całość umowy między Państwem a Nami w związku z tematyką i zagadnieniami poruszonymi w niniejszych warunkach i żaden z Naszych pracowników ani nasz Agent nie może ustnie zmienić warunków niniejszej Polisy. 5.7 Prawo Subrogacji Zastrzegamy prawo regresu w Państwa imieniu oraz do wniesienia sprawy do sądu w Państwa imieniu i na Naszą korzyść, w przypadku jakiegokolwiek wypłaconego odszkodowania, oraz będziemy posiadali pełne prawo do decydowania o prowadzonym postępowaniu. W powyższym przypadku dostarczycie Nam Państwo wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy, której My możemy potrzebować. 5.8 Nie ujawnienie Istotnych Informacji Jeżeli jakiekolwiek informacje dostarczone Nam przez Państwo będą nieścisłe lub, jeżeli Państwo nie ujawnicie jakichkolwiek informacji, które mogą w istotny sposób wpłynąć na Naszą decyzje dotyczącą Państwa ochrony ubezpieczeniowej lub oceny zgłoszonej przez Państwa szkody, Państwa ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej Polisy zakończy się i świadczenia nie zostaną wypłacone lub zwrot pieniędzy nie będzie przysługiwać. 5.9 Dodatkowe Środki Prawne

9 Niniejsze warunki przyznają Państwu szczególne, umowne uprawnienia. Możecie Państwo posiadać dodatkowe prawa wynikające z ustawodawstwa. Niniejsza Polisa nie jest gwarancją. Produkt zakupiony przez Państwo od firmy Dell może mieć dołączoną ograniczoną gwarancję firmy Dell lub niezależnych producentów Produktów dystrybuowanych przez firmę Dell. Prosimy o przeczytanie tekstu ograniczonej gwarancji firmy Dell w celu zapoznania się z przysługującymi Państwu prawami wynikającymi z gwarancji Prawo Właściwe O ile nie istnieją odmienne postanowienia, niniejsze ubezpieczenie podlega prawu angielskiemu oraz nie wyłącznej jurysdykcji sądu Angielskiego Ochrona Danych Posiadacie Państwo prawo do kopii własnych danych osobistych przetrzymywanych przez Nas, odpłatnie Klienci, którzy mają szczególne potrzeby Na Państwa prośbę istnieje możliwość zapewnienia przez Nas usług, mających na celu asystowanie klientom, mającym szczególne potrzeby. Proszę poinformować Nas czy są Państwu potrzebne którekolwiek ze specjalnych usług umożliwiających Państwu i Nam właściwą komunikację Obsługa Klienta W przypadku zażaleń prosimy o kontakt albo z Działem Likwidacji Szkód Uszkodzeń Przypadkowych (część 3.4) lub z Działem Likwidacji Szkód Kradzieżowych (część 4.4) odpowiednio w zależności od zdażenia. Jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, możecie Państwo skontaktować się z London General Insurance Company Limited z siedzibą w Northold Road, Harrow, Middlesex, HA2 0EA, Unitek Kingom/Wielka Britania. Jeżeli Państwo zażyczą sobie niezależnej opinii dotyczącej Państwa zażalenia możecie Państwo skontaktować się z Financial Ombudsman Service w South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR. Zachowanie się zgodnie z powyższymi procedurami nie będzie miało wpływu na Państwa prawa Ubezpieczyciel Niniejsza Polisa jest wystawiona przez London General Insurance Company Limited, która jest spółką prywatną ograniczoną akcjami założoną w Anglii, z główną siedzibą oraz zarejestrowanym adresem w Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ. Numer rejestracji Rekompensata/Odszkodowanie Obowiązkiem Financial Services Compensation Scheme/ Programu Usług Odszkodowań Finansowych jest zapewnienie odszkodowania, w taki sposób, że procent sum należnych posiadaczom polis od towarzystw ubezpieczeniowych w stanie likwidacji zostanie wypłacone tym posiadaczom polis, jeżeli samo towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zdolne uregulować zobowiązań w pełnej kwocie. Ten system rekompensacyjny/ odszkodowawczy podlega ograniczeniom i nie wszyscy posiadacze polis są do niego uprawnieni. Dalsze informacje są dostępne na życzenie.

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież CompleteCare Informacje ogólne Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Warunki ubezpieczenia Niniejszy dokument zawiera szczegóły trzech poziomów ubezpieczenia Ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń; Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Bezpieczny Telefon Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

warunki ubezpieczenia Bezpieczny Smartfon dla Abonentów Orange Polska S.A.

warunki ubezpieczenia Bezpieczny Smartfon dla Abonentów Orange Polska S.A. warunki ubezpieczenia Bezpieczny Smartfon dla Abonentów Orange Polska S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Warunki ubezpieczenia telefonu Abonentów Orange Polska S.A. zwane dalej WU, mają zastosowanie do umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NISSAN 5* Przedłużona Gwarancja Umowa ubezpieczenia grupowego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NISSAN 5* Przedłużona Gwarancja Umowa ubezpieczenia grupowego Ogólne Warunki Ubezpieczenia NISSAN 5* Przedłużona Gwarancja Umowa ubezpieczenia grupowego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy dokument zawiera Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej "OWU"), które mają

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support Omówienie usługi Dell świadczy usługi (zwanej dalej Usługą lub pakietem Basic ) zgodnie z niniejszym dokumentem (zwanym Warunkami świadczenia usług ) oraz poziomem usług świadczonych na miejscu i/lub za

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell

Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell 1. Przedmiot Umowy Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell 1.1. Niniejszy dokument ( Umowa ) stanowi umowę pomiędzy Dell oraz przedsiębiorcami zajmującymi się dalszą sprzedażą sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( OWU ) AIG Europe

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Razer

Warunki gwarancji Razer Warunki gwarancji Razer 1. Co stanowi ważny Dowód zakupu? W przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji ograniczonej wymagany jest ważny Dowód zakupu. Ważny Dowód zakupu oznacza jedno z następujących: Paragon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi regulamin usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja służąca do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej wymiany akumulatorów ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ).

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD SPIS TREŚCI 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 3 2. Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej... 6 3. Wyłączenia...

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Autodesk Warunki Abonamentu Abonent nabywa Abonament na określonych poniżej warunkach ( Umowa ). Każdy Abonament wykupiony przez Abonenta obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom )

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Polska Warunki ogólne TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Spis treści 1 Zakres... 3 2 Twoje zamówienie złożone bezpośrednio

Bardziej szczegółowo