1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz zasad i warunków uczestnictwa Właścicieli w Akcji w Okresie Trwania Akcji. 2. Definicje Określenia pisane wielką literą mają w Regulaminie następujące znaczenie: 1. Akcja oznacza program lojalnościowy przeprowadzany dla Właścicieli przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. 2. Organizator oznacza Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP Autoryzowany Podmiot oznacza autoryzowanego dealera pojazdów marki Mazda na terytorium Polski, od którego Właściciel zakupił Nowy Pojazd Mazda oraz od którego Znajomy zakupił Nowy Pojazd Mazda, na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie. Autoryzowany Podmiot jest współorganizatorem Akcji. 4. Właściciel oznacza właściciela Nowego Pojazdu Mazda zdefiniowanego w 4 ust. 1 punkt (a). 5. Uczestnik oznacza Właściciela, który spełnił warunki uczestnictwa i zgłosił swój udział w Akcji zgodnie z 4 Regulaminu. 6. Znajomy oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która po uzyskaniu rekomendacji Właściciela zakupiła Nowy Pojazd Mazda od Autoryzowanego Podmiotu (tj. autoryzowanego dealera marki Mazda, u którego wcześniej zakupu dokonał Właściciel). 7. Nowy Pojazd Mazda oznacza pojazd marki Mazda nabyty przez Autoryzowany Podmiot od Organizatora i który jest sprzedawany przez Autoryzowany Podmiot jako fabrycznie nowy. 8. Okres Trwania Akcji oznacza okres rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2015 r. a kończący się w dniu 30 września 2016 r. Organizator może przedłużyć Okres Trwania Akcji. 9. Przegląd to przegląd okresowy pojazdu Właściciela, o którym mowa w 4.1 punkt (a) poniżej, wymagany zgodnie z instrukcją obsługi z upływem 12 miesięcy użytkowania pojazdu lub z 1

2 osiągnięciem 20 tys. km przebiegu, w zależności od tego, który z powyższych warunków zostanie spełniony jako pierwszy, przez Autoryzowany Podmiot. Zakres czynności (usług) objętych Przeglądem na rzecz Właściciela określono w załączniku nr 2 do Regulaminu. 10. Voucher oznacza pisemną informację wystosowaną przez Organizatora do Uczestnika o nabyciu przez Uczestnika prawa do zakupu Przeglądu od Autoryzowanego Podmiotu za kwotę 1 zł brutto, wskazującą imię i nazwisko (nazwę) Uczestnika, numer VIN Nowego Pojazdu Mazda zakupionego przez Uczestnika. Voucher ma charakter informacyjny i nie inkorporuje w sobie w sobie żadnych praw. 3. Przedmiot Akcji Przedmiotem Akcji jest umożliwienie Właścicielom zakupu Przeglądu za cenę promocyjną 1 zł brutto wyłącznie od Autoryzowanego Podmiotu po spełnieniu warunków i na zasadach określonych w Regulaminie. 4. Zasady uczestnictwa Właścicieli w Akcji 1. Do udziału w Akcji oraz zakupu Przeglądu od Autoryzowanego Podmiotu za cenę promocyjną 1 zł brutto uprawniona jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, jeżeli spełni łącznie wszystkie wymogi określone poniżej: (a) zakupiła oraz dokonała odbioru dowolnego Nowego Pojazdu Mazda od Autoryzowanego Podmiotu w Okresie Trwania Akcji. (b) zarekomendowała Znajomemu samochód marki Mazda i osoba ta zdecydowała się na zakup dowolnego Nowego Pojazdu Mazda w Okresie Trwania Akcji, przy czym Znajomy powinien zakupić taki pojazd w Autoryzowanym Podmiocie (tj. zawrzeć w tym celu odpowiednią umowę z autoryzowanym dealerem pojazdów marki Mazda, u którego wcześniej Właściciel dokonał zakupu), nie później niż 6 miesięcy od daty odebrania Nowego Pojazdu Mazda zakupionego przez Właściciela. Znajomy najpóźniej do chwili zakupu Nowego Pojazdu Mazda (tj. zawarcia odpowiedniej umowy z Autoryzowanym Podmiotem) powinien przekazać Autoryzowanemu Podmiotowi imię i nazwisko Właściciela, który zarekomendował mu zakup samochodu marki Mazda. (c) dokonała zgłoszenia udziału w Akcji w Okresie Trwania Akcji, lecz nie później niż w dniu odbioru Nowego Pojazdu Mazda zakupionego przez Znajomego, w jeden ze wskazanych poniżej sposobów: (i) przez wysłanie Organizatorowi wiadomości SMS z hasłem REKOMENDACJA na numer (koszt zgodny z cennikiem operatora), albo (ii) przez wysłanie Organizatorowi wiadomości na adres zawierającej hasło REKOMENDACJA, przy czym na podstawie upoważnienia udzielonego przez Właściciela (którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu), zgłoszenia udziału w Akcji może w imieniu Właściciela dokonać Autoryzowany Podmiot. oraz spełniła wszelkie pozostałe wymogi wskazane w Regulaminie. 2. Zakup Nowego Pojazdu Mazda przez Właściciela, zakup Nowego Pojazdu Mazda przez Znajomego i zakup Przeglądu przez Właściciela w ramach Akcji muszą nastąpić w Autoryzowanym Podmiocie (tj. u tego samego autoryzowanego dealera pojazdów marki Mazda). 3. Właściciel nie jest uprawniony do udziału w Akcji w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych przypadków: 2

3 (a) Nowy Pojazd Mazda zakupiony przez Właściciela lub Nowy Pojazd Mazda zakupiony przez Znajomego jest lub był pojazdem demonstracyjnym lub pojazdem zastępczym Autoryzowanego Podmiotu Właściciela. (b) Właściciel jest właścicielem lub użytkownikiem (w tym na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu) dwóch lub więcej pojazdów marki Mazda albo jest właścicielem lub użytkownikiem (w tym na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu) więcej niż pięciu pojazdów osobowych dowolnej marki, z udziału w Akcji wyłączone są również podmioty, które zawarły umowę, na podstawie, której kupiły, zobowiązały się kupić lub zobowiązały się, że osoba trzecia kupi (w szczególności w celu oddania pojazdu do użytkowania na podstawie umowy najmu lub leasingu) więcej niż jeden pojazd marki Mazda od dowolnego Autoryzowanego Podmiotu (klienci flotowi). (c) Nowy Pojazd Mazda zakupiony przez Właściciela lub Nowy Pojazd Mazda zakupiony przez Znajomego jest używany lub przeznaczony do używania w ramach umowy najmu lub umowy dzierżawy; niezależnie od powyższego, z udziału w Akcji wyłączeni są w każdym przypadku przedsiębiorcy, których działalność obejmuje w jakimkolwiek zakresie wynajmowanie, wydzierżawianie lub oddawanie do odpłatnego używania na podstawie innej umowy jakichkolwiek pojazdów. (d) Właściciel oddał zakupiony Nowy Pojazd Mazda do korzystania na podstawie umowy leasingu lub jest przedsiębiorcą, którego działalność obejmuje w jakimkolwiek zakresie oddawanie jakichkolwiek pojazdów w leasing. (e) Właściciel świadczy pracę na rzecz Organizatora (w szczególności w ramach oddziału w Polsce) na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. (f) Właściciel jest autoryzowanym dealerem lub autoryzowanym serwisem pojazdów marki Mazda lub świadczy pracę na rzecz autoryzowanego dealera lub autoryzowanego serwisu pojazdów marki Mazda na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. (g) Znajomy jest wspólnikiem lub akcjonariuszem Właściciela będącego spółką osobową lub spółką kapitałową (w rozumieniu art. 4 kodeksu spółek handlowych) albo Znajomy oraz Właściciel są wspólnikami w tej samej spółce osobowej, spółce kapitałowej lub spółce cywilnej (w rozumieniu art. 860 kodeksu cywilnego). 5. Pozostałe zasady przeprowadzania Akcji 1. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Akcji w sposób określony w 4.1 punkt (c) powyżej, Organizator będzie uprawniony do skontaktowania się z Właścicielem drogą telefoniczną lub ową w celu potwierdzenia lub uzupełnienia danych, które umożliwią weryfikację zgłoszenia, oraz w celu uzyskania danych kontaktowych Znajomego (numer telefonu lub adres owy), a także w celu uzyskania lub potwierdzenia zgody Uczestnika na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej (na adres owy lub numer telefonu podane przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Akcji w sposób określony w 4.1 punkt (c) powyżej). 2. Organizator skontaktuje się ze Znajomym w celu zweryfikowania informacji uzyskanych od Uczestnika. Jednocześnie Organizator poinformuje Znajomego, że uzyskał jego dane od Uczestnika (tj. imię i nazwisko; numer zamówienia lub numer VIN nowego pojazdu marki Mazda zakupionego przez Znajomego; oraz dane kontaktowe Znajomego), oraz że przetwarza jego dane w związku ze zgłoszeniem udziału Uczestnika w Akcji. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Znajomy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do wzięcia udziału w Akcji przez Uczestnika. 3. Po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich wymogów określonych w 4 Regulaminu oraz dokonaniu odbioru Nowego Pojazdu Mazda zakupionego przez Znajomego, Uczestnikowi przysługuje prawo do zakupu Przeglądu od Autoryzowanego Podmiotu za cenę 1 zł brutto. Organizator dostarczy Uczestnikowi informację o nabyciu tego prawa w postaci Vouchera w terminie 30 dni roboczych od daty odbioru Nowego Pojazdu Mazda zakupionego przez Znajomego. Wskazana powyżej cena Przeglądu uwzględnia podatek VAT oraz koszty wysyłki Vouchera na adres wskazany przez Uczestnika. W celu 3

4 realizacji prawa do zakupu Przeglądu za 1 zł brutto, Uczestnik powinien przekazać Voucher Autoryzowanemu Podmiotowi oraz dokonać zakupu Przeglądu u Autoryzowanego Podmiotu w terminie 1 roku od daty odbioru zakupionego przez siebie Nowego Pojazdu Mazda. Organizator oraz Autoryzowany Podmiot są uprawnieni do zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do zakupu Przeglądu za cenę 1 zł brutto. 4. Przegląd Nowego Pojazdu Mazda zakupionego przez Uczestnika przez Autoryzowany Podmiot zostanie dokonany w terminie uzgodnionym przez Uczestnika i Autoryzowany Podmiot, nie później jednak niż w terminie dokonania przeglądu wymaganym zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu. Do dokonania Przeglądu konieczne jest udostępnienie Nowego Pojazdu Mazda Autoryzowanemu Podmiotowi. 5. W razie zniszczenia lub zagubienia Vouchera, Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić tę okoliczność Organizatorowi. W takim przypadku Organizator wystawi Uczestnikowi duplikat Vouchera, który będzie od tej pory uprawniać Uczestnika do zakupu Przeglądu za 1 zł brutto. W przypadku zniszczonego Vouchera Uczestnik przekaże Organizatorowi taki zniszczony Voucher. Duplikat Vouchera zostanie wystawiony przez Organizatora i przekazany Uczestnikowi w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora zawiadomienia o takim zaginięciu/zniszczeniu Vouchera wraz ze wszystkimi danymi koniecznymi do wystawienia duplikatu Vouchera. 6. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży Nowego Pojazdu Mazda Znajomego z jakiejkolwiek przyczyny (w tym w związku z odstąpieniem od umowy przez Znajomego), Uczestnik nie będzie uprawniony do zakupu Przeglądu od Autoryzowanego Podmiotu na zasadach określonych w Regulaminie. 7. Regulamin obowiązuje wyłącznie w Okresie Trwania Akcji. Uczestnik może jednakże skorzystać z Akcji także w przypadku, gdy termin odbioru Nowego Pojazdu Mazda przez Znajomego lub zapłata kwoty 1 zł brutto za Przegląd przypada po zakończeniu Okresu Trwania Akcji, lecz w żadnym przypadku zakup Przeglądu nie może być dokonany później niż w terminie 1 roku od daty odbioru Nowego Pojazdu Mazda zakupionego przez Uczestnika. Dla uchylenia wątpliwości, wszystkie pozostałe wymogi udziału w Akcji muszą zostać przez Uczestnika spełnione, w szczególności dokonanie zakupu i odbioru Nowego Pojazdu Mazda przez Właściciela w okresie wskazanym w 4 ust. 1 punkt (a) Regulaminu, a Znajomy powinien zakupić u Autoryzowanego Podmiotu (tj. zawrzeć w tym celu odpowiednią umowę z Autoryzowanym Podmiotem) w terminie wskazanym w 4 ust. 1 punkt (b) Regulaminu. 8. Uczestnik może wziąć udział w Akcji jeden raz. W przypadku, gdy Nowy Pojazd Mazda jest objęty współwłasnością, każdy ze współwłaścicieli tego pojazdu może wziąć udział w Akcji, przy czym w przypadku, gdy udział w Akcji zgłosi więcej niż jeden współwłaściciel pojazdu, prawo do udziału w Akcji przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, który jako pierwszy dokonał zgłoszenia udziału w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie. 9. Uczestnik ma prawo do skorzystania z czynności (usług) objętych Przeglądem jedynie w stosunku do pojazdu marki Mazda, o którym mowa w 4.1 punkt (a) powyżej, i tylko w Autoryzowanym Podmiocie (zgodnie z definicją w 2 ust. 3 Regulaminu). Uczestnik nie ma prawa do Przeglądu na zasadach określonych w Regulaminie u jakiegokolwiek innego dealera lub serwisu pojazdów marki Mazda. 10. Uczestnik nie ma prawa do żądania wymiany Przeglądu na pieniądze lub jakiekolwiek inne świadczenie. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zmiany specyfikacji lub zastrzeżenia jakichkolwiek właściwości Przeglądu (chyba że Autoryzowany Podmiot zgodzi się na taką zmianę). 11. Dla uchylenia wątpliwości, Właściciel nie jest uprawniony do udziału w Akcji i zakupu Przeglądu za cenę 1 zł brutto w przypadku dokonania zgłoszenia udziału w Akcji po dacie odbioru Nowego Pojazdu Mazda zakupionego przez Znajomego. 6. Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora wskazany w 2 Regulaminu (z dopiskiem: Mazda More & More Rekomendacja ) najpóźniej w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do zgłoszenia reklamacji. 4

5 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia reklamacji. 3. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację, a następnie o jej wynikach informuje osobę zgłaszającą reklamację nie później niż w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji. 4. Postanowienia niniejszego 6 nie naruszają roszczeń oraz innych uprawnień przysługujących Uczestnikowi wobec Autoryzowanego Podmiotu. 7. Dane Osobowe 1. Dane osobowe Uczestnika podane przez niego w związku z udziałem w Akcji oraz dane Znajomego są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm., dalej Ustawa ). Organizator jest administratorem danych Uczestnika i Znajomego. 2. Dane Uczestnika oraz dane Znajomego przekazane Organizatorowi w związku z udziałem Uczestnika w Akcji są przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji, w tym rozpatrzenia reklamacji Uczestnika. Na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, odpowiednio, Uczestnik i Znajomy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do wzięcia udziału w Akcji przez Uczestnika. 3. Organizator jednocześnie informuje, że dane Uczestnika przekazane Organizatorowi w związku z jego udziałem w Akcji są przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych produktów i usług Mazdy. Na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych Uczestnika odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. 8. Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora w siedzibie Organizatora oraz Autoryzowanego Podmiotu Właściciela. 5

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 I. DEFINICJE 1. Konkurs - Konkurs reklamowo-promocyjny, organizowany przez Organizatora i prowadzony przez Koordynatora na zlecenie Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Abonentami oraz spółką pod firmą

Bardziej szczegółowo