OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE"

Transkrypt

1 OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych produktów firmy Nokia z systemem Windows Phone sprzedanych od 1 września 2011 r. przez autoryzowanych sprzedawców Nokia oraz przeznaczonych przez firmę Nokia do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji. UWAGA! Niniejsza gwarancja nie ogranicza ochrony klienta, przysługującej mu z tytułu prawa krajowego. WARUNKI OGÓLNE Nokia Corporation (dalej Nokia ) udziela niniejszej gwarancji na produkt(y) Nokia zawarte w pakiecie sprzedażnym (dalej produkt ). Zakupiony produkt jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem elektronicznym. Nokia zdecydowanie zaleca zapoznanie się z instrukcją użytkownika danego produktu. Należy także pamiętać, że produkt może zawierać elementy, które mogą zostać uszkodzone wskutek nieostrożnego traktowania. W okresie gwarancji Nokia bądź firma serwisowa działająca z upoważnienia firmy Nokia w stosownym czasie bezpłatnie usunie wady materiałowe i wykonawcze w drodze naprawy lub wymiany produktu, według własnego uznania firmy Nokia. OKRES GWARANCJI Okres gwarancji rozpoczyna bieg w chwili sprzedaży produktu pierwszemu użytkownikowi końcowemu. Jako dowód daty sprzedaży może posłużyć (i) potwierdzenie zakupu wystawione przez pierwszego sprzedawcę lub (ii) data rejestracji produktu w firmie Nokia. Nokia udziela następującej gwarancji na zawartość pakietu: (i) Dwadzieścia cztery (24) miesiące na główne urządzenie. (ii) Dwanaście (12) miesięcy na akcesoria. B /1

2 (iii) Sześć (6) miesięcy na baterię i ładowarkę. (iv) Trzy (3) miesiące na płytę CD-ROM. Ani naprawa, ani wymiana produktu nie powodują przedłużenia okresu gwarancji. Naprawione lub wymienione części albo wymienione produkty będą jednak objęte gwarancją na pozostałą część oryginalnego okresu gwarancji lub na okres 60 (sześćdziesięciu) dni od daty naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który z nich będzie dłuższy. JAK UZYSKAĆ USŁUGĘ GWARANCYJNĄ W razie podejrzenia, że produkt może wymagać naprawy gwarancyjnej, należy najpierw wejść na stronę i zrealizować wszystkie instrukcje dotyczące usuwania występującego problemu. Można również skontaktować się z centrum telefonicznym Nokia (zastosowanie mogą mieć krajowe lub preferencyjne opłaty za połączenie). Informacje dotyczące centrów telefonicznych firmy Nokia oraz autoryzowanego serwisu firmy Nokia można znaleźć w pakiecie sprzedażnym lub na lokalnych stronach internetowych firmy Nokia, jeśli takie są dostępne. Przed korzystaniem z centrum telefonicznego firmy Nokia lub innego rodzaju pomocy technicznej należy przygotować następujące informacje: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, informacje o koncie użytkownika w serwisie Nokia oraz inne dane kontaktowe. Typ produktu, nazwa produktu, numer modelu, kod produktu i numer seryjny (podany na opakowaniu handlowym produktu). Data i miejsce zakupu produktu oraz nazwa sprzedawcy, od którego produkt został kupiony po raz pierwszy. Krótki opis problemu z produktem. W przypadku wizyty w autoryzowanym serwisie firmy Nokia w celu uzyskania pomocy gwarancyjnej należy zabrać ze sobą kopię oryginalnego potwierdzenia zakupu produktu. W razie wystąpienia problemu z produktem nie należy zwlekać z poinformowaniem o tym firmy Nokia lub autoryzowane centrum serwisowe Nokia. Przede wszystkim problem musi zostać zgłoszony przed upływem terminu gwarancji (patrz część 2 powyżej).

3 Firma Nokia zaleca zarejestrowanie posiadanego produktu lub aktywację konta użytkownika Nokia. W niektórych przypadkach pozwoli to na zaoferowanie lepiej spersonalizowanych usług gwarancyjnych. OBSZARY NIEOBJĘTE GWARANCJĄ Niniejsza gwarancja firmy Nokia nie obejmuje następujących elementów: 1. Instrukcje obsługi. 2. Programy zewnętrzne, ustawienia, zawartość, dane lub łącza pobrane na produkt albo zainstalowane na produkcie w dowolnym momencie. 3. Usługi oferowane przez firmę Nokia i podmioty zewnętrzne oraz klienty, które służą do korzystania z danych usług (prawa i zobowiązania użytkownika danych usług podano w dołączonych do nich warunkach i zasadach). 4. Normalne zużycie. 5. Malejący maksymalny poziom naładowania akumulatora, co jest naturalnym skutkiem jego zużywania się. 6. Awarie lub uszkodzenia spowodowane przez: (a) nieprawidłowe używanie produktu; (b) używanie produktu niezgodnie z instrukcją obsługi; (c) używanie produktu z innymi produktami, akcesoriami, programami lub usługami niewyprodukowanymi lub nieoferowanymi przez firmę Nokia bądź podłączanie produktu do takich produktów, akcesoriów, programów lub usług; (d) połączenie produktu z dowolnym innym produktem wykonane przez podmiot zewnętrzny; lub (e) inne działania pozostająca poza zakresem rozsądnej kontroli ze strony firmy Nokia. 7. Uszkodzenia spowodowane przez naruszanie wbudowanych zabezpieczeń produktu (tzw. hacking i cracking) lub nieautoryzowany dostęp do usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci. 8. Uszkodzone pojedyncze piksele na ekranie produktu, jeśli ich liczba nie przekracza standardów branżowych. Informacja o liczbie uszkodzonych pikseli i standardach branżowych znajduje się na stronie

4 Gwarancja nie jest ważna, jeśli: 1. Produkt został (a) otwarty, zmodyfikowany lub naprawiony bez autoryzacji firmy Nokia lub (b) naprawiony przy użyciu nieautoryzowanych części zamiennych. 2. Numer seryjny produktu, kod daty akcesoriów mobilnych lub numer IMEI został usunięty, wymazany, zerwany lub zmieniony albo jest nieczytelny. 3. W produkcie jest uruchomione oprogramowanie, które zostało zmodyfikowane. W rozumieniu niniejszej gwarancji wszystkie programy zainstalowane fabrycznie przez firmę Nokia na produkcie oraz niezbędne do normalnej pracy produktu są uznawane za programy firmy Nokia. Firma Nokia nie gwarantuje, że każde oprogramowanie firmy Nokia (w tym aktualizacje i rozszerzenia) dostarczone z produktem lub dla produktu będzie spełniać wymagania użytkownika lub współpracować ze sprzętem albo programami firm innych niż Nokia ani że jakiekolwiek oprogramowanie będzie działać nieprzerwanie i bez zakłóceń, ani że wszelkie błędy w oprogramowaniu będą możliwe do usunięcia lub zostaną usunięte. W razie awarii oprogramowania firmy Nokia firma Nokia lub autoryzowane centrum serwisowe firmy Nokia udostępni najnowszą wersję oprogramowania Nokia w celu jego ponownej instalacji. Niektóre oprogramowanie firmy Nokia może podlegać odrębnym umowom licencyjnym. Aby zapoznać się z warunkami licencyjnymi na oprogramowanie Nokia oraz uzyskać informacje o dostępnej pomocy technicznej dla oprogramowania, należy wejść na stronę INNE WAŻNE UWAGI Karta SIM oraz sieć komórkowa i/lub sieć innego rodzaju albo system, w którym działa produkt, zapewniane są przez operatora niezależnego od firmy Nokia. Dlatego firma Nokia nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za działanie, dostępność, zasięg, usługi ani zakres takiej sieci komórkowej lub sieci innego rodzaju ani systemu. Zanim autoryzowany serwis firmy Nokia będzie mógł naprawić lub wymienić produkt, konieczne może być zdjęcie przez operatora blokady karty SIM lub innego zabezpieczenia, które mogło zostać zastosowane w celu zablokowania

5 produktu w określonej sieci lub u określonego operatora. W takiej sytuacji należy wcześniej skontaktować się z operatorem i poprosić o odblokowanie produktu. Wszystkie elementy produktu, które zostały wymienione przez firmę Nokia, stają się własnością firmy Nokia. Przy naprawie lub wymianie produktu Nokia może stosować elementy lub produkty nowe lub regenerowane. Jeśli gwarancja nie obejmuje produktu lub problemu, który wymaga usunięcia, firma Nokia i jej autoryzowane centra serwisowe mają prawo do naliczenia opłaty za naprawę lub wymianę produktu oraz opłaty manipulacyjnej. Produkt może zawierać elementy charakterystyczne dla danego kraju, w tym także oprogramowanie. Usługi gwarancyjne dostępne w wybranych krajach mogą być ograniczone do produktu oraz elementów charakterystycznych dla danego kraju. Dodatkowo jeśli produkt został reeksportowany z kraju oryginalnego przeznaczenia do innego kraju, może zawierać elementy charakterystyczne dla kraju, które w rozumieniu niniejszej ograniczonej gwarancji nie zostaną uznane za wadę, nawet jeśli nie będą działać. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY NOKIA W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa firma Nokia nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani wprost, ani w sposób dorozumiany, za żadne szkody lub straty wynikające ze utraty, zniszczenia lub uszkodzenia zawartości albo danych ani za ich ponowne utworzenie lub przeniesienie, nawet jeśli do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia doszło wskutek awarii produktu. Przed przekazaniem produktu do serwisu należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej wszystkich danych i informacji (w tym także numerów licencji i kodów aktywacyjnych) zapisanych w produkcie. Czynności wykonywane w serwisie spowodują usunięcie wszystkich danych z produktu. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA FIRMA NOKIA NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ŻADNYCH KORZYŚCI, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU,

6 FUNKCJONALNOŚCI, UTRATĘ UMÓW, UTRATĘ TRANSAKCJI, UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, ZWIĘKSZONE KOSZTY LUB WYDATKI ANI ZA ŻADNĄ INNĄ POŚREDNIĄ, WYNIKOWĄ LUB SZCZEGÓLNĄ STRATĘ ALBO SZKODĘ. W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Nokia ograniczona będzie do wartości w dniu zakupu produktu. Ograniczenia z punktu 6 nie będą miały zastosowania w razie rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy Nokia oraz w razie śmierci lub uszkodzeń ciała będących wynikiem udowodnionego niedbalstwa firmy Nokia. Nokia Corporation Keilalahdentie 2-4 FIN Espoo Finlandia