Skrzydła Merkurego. O bezpieczeństwie. Medale dla pracowników Koksowni. str. 3. str str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrzydła Merkurego. O bezpieczeństwie. Medale dla pracowników Koksowni. str. 3. str. 6 7. str. 12 13"

Transkrypt

1 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN X Nr 6/7 (122/123) VI/VII 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa Skrzydła Merkurego str. 3 O bezpieczeństwie str. 6 7 Medale dla pracowników Koksowni str

2 SPIS TREŚ CI INFORMACJE NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STR. 3 ZARZĄ DZANIE POŁĄCZENIE LABOR-KOKSU Z CLP-B ZMIANY W POLSKIM KOKSIE SA STR. 4 5 BHP O BEZPIECZEŃSTWIE STR. 6 7 JSW SA PIERWSZY SZTYCH NA BUDRYKU STR. 8 9 FOTOREPORTAŻ W OBIEKTYWIE PAVLA ZUBKA STR KALEJDOSKOP MEDALE DLA PRACOWNIKÓW KOKSOWNI STR WYDARZENIA PODZIĘKOWANIA DLA PRZYJAŹNI SPOTKANIE ZWIĄZKOWCÓW STR. 14 PO GODZINACH NIE TYLKO CHIŃCZYK I MONOPOLY STR. 18 PO GODZINACH NOCNE ZMAGANIA GRUNTOWE KOMUNIKAT DZIAŁU SOCJALNEGO STR. 19 Nowa Przyjaźń miesięcznik informacyjno-publicystyczny Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Wydawca: Koksownia Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła Telefon kontaktowy: ; Zdjęcia: Jerzy Pikuła, zdjęcia na okładkach: Pavel Zubek Realizacja poligraficzna: wdr PROGRES.pl Nakład: 2000 egz. Korespondencję do gazety prosimy składać w Kancelarii Ogólnej, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 12 sierpnia 2011 r. 2 Nr 6/7 VI/VII 2011

3 Porządek obrad przewidywał kilkanaście punktów merytorycznych poświęconych m.in. umowom handlowym, kwestiom związanym z rozliczeniami finansowymi za obsługę przeładunkową w terminalach bałtyckich, rozliczeniom za usługi spedycyjne i transportowe wynikające z umów z Polskim Koksem S.A. Wspólnicy określili również sposób wykonywania prawa INFORMACJE Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 2 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Koksowni Przyjaźń. Obradom przewodniczył mec. Tadeusz Gicala. głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Przewozu i Spedycji SPEDKOKS w zakresie zmian Aktu założycielskiego. Podobna uchwała dotyczyła sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Baza Transportu Samochodowego. Ostatnie uchwały poświęcone były kwestiom sporządzania sprawozdań finansowych Kok- sowni Przyjaźń i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Koksowni Przyjaźń zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. (mp) Skrzydła Merkurego dla Koksowni Przyjaźń Koksownia Przyjaźń została uhonorowana przez Izbę Gospodarczą Eksporterów i Importerów statuetką Skrzydła Merkurego. Kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Barczaka wyróżniła spółkę za działalność produkcyjno-ekologiczną w kategorii jednego z największych w Europie zakładów koksowniczych. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 26 czerwca br. podczas IX Wielkiego Pikniku Regiony Europy i Świa- ta w Parku Zamkowym w Pszczynie. Wydarzenie to zostało wpisane w inaugurację polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Podczas uroczystości podkreślono, że Koksownia od wielu lat oferuje swym odbiorcom krajowym i zagranicznym produkty o najwyższych parametrach jakościowych oraz inwestuje znaczne środki finansowe w ochronę środowiska naturalnego, spełniając rygorystyczne normy unijne dotyczące ekologii. Nagrody Skrzydła Merkurego są przyznawane co roku przez Izbę Gospodarczą Eksporterów i Importerów osobom, instytucjom i firmom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kraju, kontynentu w działaniach społecznych, gospodarczych bądź kulturalnych. W 2011 roku statuetkę Skrzydła Merkurego otrzymały oprócz Przyjaźni także: Fabryka Maszyn FA- MUR SA, Śląska Izba Budownictwa oraz STALPROFIL SA. (mp) NOWA PRZYJAŹŃ 3

4 ZARZĄ DZANIE Połączenie LABOR-KOKSU z CLP-B Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2011 r. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Zakładu Analityczno-Badawczego LABOR-KOKS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sukcesja ta nastąpiła w oparciu o połączenie spółek dokonane w trybie art Kodeksu spółek handlowych, co zostało usankcjonowane wydanym w tym dniu postanowieniem Sądu. Tym samym z dniem 25 maja 2011 r. przestała istnieć spółka LABOR-KOKS a Koksownia stała się udziałowcem w spółce CLP-B Sp. z o.o. Powyższe działania to efekt realizacji Strategii JSW S.A. w zakresie działalności laboratoryjnej w grupie węglowo-koksowej z dominującym udziałem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zarząd JSW S.A. 15 kwietnia 2010 r. podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do realizacji procesu połączenia spółek Zakład Analityczno-Badawczego LABOR-KOKS Sp. z o.o. i Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. Proces konsolidacji był realizowany w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej ( LABOR-KOKS Sp. z o.o.) na spółkę przejmująca (CLP-B Sp. z o.o.) w zamian za udziały, które spółka przejmująca wydała właścicielowi spółki przejmowanej, czyli Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Zgodnie z założeniami JSW S.A. Strategia w zakresie działalności laboratoryjnej w grupie węglowo-koksowej zakładała prowadzenie działalności laboratoryjnej przez Grupę JSW zgodnie z modelem biznesowym polegającym na koncentrowaniu działalności laboratoryjnej w jednej spółce. Taki kształt działalności laboratoryjnej jest optymalny zarówno z punktu widzenia rentowności, jak i natury realizowanych usług, kluczowych dla działalności głównej Grupy. Pozwoli to zabezpieczyć potrzeby Grupy na specjalistyczne usługi laboratoryjne oraz jednocześnie gromadzić wiedzę rynkową. 28 maja 2010 r. spółki CLP-B Sp. z o.o. i LABOR-KOKS Sp. z o.o. zawarły Porozumienie potwierdzające gotowość do podjęcia działań zmierzających do ich połączenia w ramach realizacji zapisów w/w Strategii. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia strony ustaliły, m.in. iż do przeprowadzenia procesu połączenia spółek niezbędne jest wybór i zlecenie Doradcy przeprowadzenia analiz i sporządzenia opracowań w tym wycen łączących się spółek oraz planu połączenia. Podmiotem, który miał koordynować cały proces połączeniowy wybrana została spółka CLP-B Sp. z o.o. Obie spółki we wrześniu 2010 r. udzieliły pełnomocnictwa adwokatowi Dariuszowi Cyranowi oraz radcy prawnemu Rafałowi Sasiakowi, każdemu indywidualnie w postępowaniu przed Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach Wydziałem VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie przeprowadzenia niezbędnych działań w związku z procesem połączeniowym, m. in. opracowanie planu połączenia. Plan połączenia spółek Centralne Laboratorium Pomiarowo- Badawcze Sp. z o.o. oraz Zakład Analityczno-Badawczy LA- BOR-KOKS Sp. z o.o. zakładał, że połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. spółki Zakład Analityczno-Badawczy LABOR-KOKS Sp. z o.o., w trybie określonym w art pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Zakładu Analityczno-Badawczego LABOR-KOKS Sp. z o.o. na Centralne Laboratorium Pomiarowo- Badawcze Sp. z o.o. w zamian za udziały, które Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. przyzna dotychczasowemu wspólnikowi Zakładu Analityczno-Badawczego LABOR-KOKS Sp. z o.o. Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Zgodnie z sporządzonymi wycenami ustalono, iż dotychczasowy kapitał zakładowy spółki w wysokości złotych zostanie podwyższony o kwotę ,00 zł. poprzez utworzenie nowych udziałów w wysokości udziały, co daje kapitał w wysokości ,00 zł. i dzielić się będzie na udziałów o wartości 500,00 zł za jeden udział. Nowe udziały w spółce obejmie Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Na wniosek obu spółek, Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS, postanowieniem z dnia 3 listopada 2010 r. postanowił o wyznaczeniu biegłego rewidenta do zbadania planu połączenia Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Zakładem Analityczno-Badawczym LABOR-KOKS Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w zakresie jego poprawności 4 Nr 6/7 VI/VII 2011

5 ZARZĄ DZANIE i rzetelności. Niezależny biegły rewident wyznaczony przez sąd, w swojej opinii z badania planu połączenia spółek wydanej 7 stycznia 2011 r. oceniła, iż: Plan połączenia zawiera wszystkie elementy i załączniki wymagane w Kodeksie spółek handlowych, metody użyte przez zarządy łączących się spółek do wyceny udziałów łączących się spółek przy ustalaniu parytetu wymiany są zasadne, a parytet wymiany udziałów został we wszystkich istotnych aspektach poprawnie ustalony. 31 marca 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. na którym podjęto uchwałę o połączeniu spółki Zakład Analityczno- Badawczy LABOR-KOKS Sp. z o.o. ze spółką Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. Analogiczną uchwałę podjęło 14 kwietnia 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Analityczno-Badawczy LABOR- KOKS Sp. z o.o. Połączenie tych spółek stało się skuteczne z chwilą zarejestrowania połączenia przez Sąd Rejonowy w Gliwicach właściwy miejscowo dla spółki Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., co miało miejsce 25 maja 2011 r. Wskutek powyższego Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. posiada udziały w kapitale zakładowym spółki Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 zł za każdy udział, co stanowi 18,701 % udziału w kapitale zakładowym tejże spółki. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. dokonała już w tej sprawie stosownego oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Warto nadmienić, iż w skład Zarządu spółki CLPB wszedł Wiesław Sowiński, który 2 czerwca 2011 objął stanowisko członka Zarządu, Dyrektora ds. Pracowniczych. Ponadto w Radzie Nadzorczej tej spółki zasiada przedstawiciel Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Bogusław Smółka, który pełni w Radzie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szef Służby Nadzoru Właścicielskiego Tadeusz Morawski Struktura udziałowa spółki CLPB nazwa wspólnika ilość posiadanych udziałów udział w kapitale zakładowym procentowy JSW S.A ,26 % Polski Koks S.A ,33 % Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o ,70 % inni 688 9,71 % razem ,00 % Zmiany w Polskim Koksie S.A. Spółka Polski Koks S.A. została utworzona 31 stycznia 1996 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. Polski Koks S.A jest producencką spółką handlową zajmującą się eksportem koksu i zabezpieczeniem dostaw węgla koksującego potrzebnego do produkcji koksu, spedycją węgla i koksu oraz sprzedażą węglopochodnych i paliw stałych. Założycielami Spółki są: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (51% akcji), Mittal Steel Poland S.A. (24,5% akcji), Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. (24,5% akcji). Kapitał zakładowy tej spółki S.A. wynosi ,00 zł, dzieli się na akcji o wartości nominalnej akcji 100 zł, w tym akcji założycielskich serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu oraz akcji serii B imiennych zwykłych. Koksownia Przyjaźń Sp. z o. o. posiada akcji, w tym: 245 serii A oraz akcji serii B. Wartość nominalna akcji wynosi zł. 31 maja 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polski Koks S.A. podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy nabycia 245 akcji założycielskich serii A, uprzywilejowanych co do głosu oraz akcji serii B zwykłych (łącznie sztuk akcji), należących do akcjonariusza ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w zamian za wynagrodzenie. Jednocześnie Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na umorzenie w/w akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego spółki Polski Koks S.A. z kwoty ,00 zł. do kwoty ,00 zł. poprzez zmniejszenie ilości akcji z sztuk do sztuk akcji. Zgromadzenie Akcjonariuszy już w grudniu 2010 roku udzieliło Zarządowi spółki zgody na wszczęcie przez Zarząd spółki Polski Koks S.A. procedury związanej z nabyciem w celu umorzenia akcji spółki celem ich umorzenia oraz ustalenie warunków ich umorzenia. 11 kwietnia 2011 r. Spółka Polski Koks S.A. i ArcelorMittal Poland S.A. zawarły umowę zbycia akcji spółki Polski Koks S.A. w zamian za wynagrodzenie za cd na str. 9 NOWA PRZYJAŹŃ 5

6 BHP O bezpieczeństwie W czerwcu odbyło się posiedzenie Zakładowej Komisji BHP. Spotkanie otworzył i powitał zebranych Przewodniczący Komisji Marian Malicki, który następnie przedstawił porządek obrad i poprowadził posiedzenie. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji, w posiedzeniu udział wzięli: Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Edward Szlęk i członek Zarządu Dyrektor Produkcji i Techniki Bogusław Smółka. Pierwszym punktem posiedzenia było omówienie realizacji wniosku, podjętego na posiedzeniu Komisji 9 marca 2011 r. tj.: Zatwierdzenie terminów i tematyki zakładowego przeglądu warunków pracy w dniach kwietnia 2011 r.. Przewodniczący Komisji poinformował, że przegląd warunków pracy odbył się w planowanym terminie i zgodnie z założoną tematyką. Kolejnym punktem posiedzenia była analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Koksowni Przyjaźń za pięć miesięcy 2011 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. Przewodniczący Komisji omówił najważniejsze aspekty analizy: W okresie pięciu miesięcy 2011 r. w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. zarejestrowano cztery wypadki przy pracy, w analogicznym okresie 2010 r. odnotowano dziesięć wypadków. W Wydziale Produkcji Koksu zaistniały trzy wypadki przy pracy, w roku ubiegłym, w tym okresie odnotowano cztery wypadki. W Wydziale Utrzymania Ruchu odnotowano jeden wypadek przy pracy, w analogicznym okresie 2010 r. zaistniały cztery wypadki. W Wydziale Produkcji Węglopochodnych nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy, w analogicznym okresie 2010 r. zaistniał jeden wypadek. W Wydziale Energetycznym nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy, również w analogicznym okresie 2010 r. nie odnotowano żadnego wypadku W pozostałych jednostkach organizacyjnych w pozycji Inne w 2011 r. nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy, w analogicznym okresie 2010 r. stwierdzono jeden wypadek. Stwierdza się, że: trzy wypadki przy pracy zaistniały podczas wykonywania czynności na stanowiskach pracy, jeden zaistniał podczas poruszania się pracownika w rejonie stanowiska pracy. Podsumowując wypadkowość za pięć miesięcy 2011 r. należy uznać, że w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. ilość wypadków przy pracy zmniejszyła się o sześć zdarzeń. Zmniejszeniu uległ współczynnik częstotliwości z 5,8 do 2,3. Odnotowano przerwy bez wypadku przy pracy w okresie: r. łącznie 74 dni i r. do dnia posiedzenia Komisji łącznie 55 dni. W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono choroby zawodowej. Od 1 stycznia 2011 r. do dnia posiedzenia Komisji przeprowadzono 20 szkoleń, w których udział wzięło 658 pracowników, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. W dniach r. zaplanowano szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych, kierujących pracownikami i pracowników administracyjnobiurowych. Przewodniczący Komisji odniósł się do podsumowania audytu zewnętrznego, podczas którego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce oraz w zakresie nadzoru nad podwykonawcą. Następnym punktem posiedzenia było omówienie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy za pięć miesięcy 2011 r., u podwykonawcy prac remontowych, modernizacyjnych, inwestycyjnych i innych. W okresie sprawozdawczym odnotowano u podwykonawcy pięć wypadków przy pracy, w tym jeden wypadek zbiorowy, w którym urazu doznali dwaj pracownicy firmy Piecexport Piecbud S.A. Wszystkie te zdarzenia uznano jako wypadki z lżejszym uszkodzeniem ciała. W związku z wypadkiem zbiorowym, Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej a także Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, prowadzą w tej sprawie oddzielne postępowanie wyjaśniające. W okresie pięciu miesięcy 2011 r. przeszkolono w zakresie zagrożeń 831 pracowników, w 62 szkoleniach, z 97 firm podwykonawcy. Na bieżąco prowadzone są kontrole wykonywanych prac na terenie Spółki przez firmy zewnętrzne. Podczas kontroli stwierdzono rażące nieprawidłowości i w związku z tym wydano pięć nakazów wstrzymania prac. Wszystkie zadania ujęte w nakazach były niezwłocznie zrealizowane. 6 Nr 6/7 VI/VII 2011

7 Kolejnym punktem posiedzenia było podsumowanie zakładowego przeglądu warunków pracy, przeprowadzonego od 19 do 21 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Komisji pokrótce omówił tematykę zakładowego przeglądu warunków pracy oraz przedstawił wyniki z przeprowadzonych kontroli. Stwierdzono: siedem nieprawidłowości w Wydziale Produkcji Koksu (ob. 210 i 212), jedną nieprawidłowość w Wydziale Produkcji Węglopochodnych (ob. 256 i 258 ), cztery nieprawidłowości w Wydziale Energetycznym (ob. 634 i 551), trzy nieprawidłowości w Wydziale Utrzymania Ruchu (ob. 157 i 403), trzy nieprawidłowości w Dziale Magazynów (ob. 1063). Sporządzono i przesłano do Głównego Mechanika Protokół zbiorczy z zakładowego przeglądu warunków pracy. Następnym punktem posiedzenia było omówienie realizacji zadań pokontrolnych, wydanych po odbytych kontrolach zewnętrznych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził dwie kontrole. Jedna kontrola dotyczyła warunków pracy w Wydziale Utrzymania Ruchu, na stanowiskach pracy w rejonie Wydziału Produkcji Koksu. Po kontroli PPIS wydał Decyzję, w której wpisał dwanaście zadań do wykonania, z terminem realizacji do r. Na okoliczność tej Decyzji wydano Polecenie Służbowe, w którym określono odpowiedzialnych za wykonanie tych zadań i terminy ich realizacji. Drugą kontrolę PPIS przeprowadził w Wydziale Produkcji Węglopochodnych w związku z dopuszczeniem do użytkowania inwestycji pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków. Po kontroli PPIS sporządził Protokół Kontroli. BHP Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadził kilka kontroli w związku ze złożonymi skargami pracowników Spółki w sprawie nie ujęcia ich w wykazie pracowników uprawnionych do emerytur pomostowych. Kontrola dotyczyła robotniczych stanowisk pracy kobiet i mężczyzn w Wydziale Produkcji Koksu, w Oddziale Węglowni, w obiektach: 110, 111 i 113. Po kontroli Inspektor Pracy PIP wydał Decyzje, w których odmówił nakazania umieszczenia tych pracowników w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ponadto, Inspektor Pracy PIP przeprowadził jedną kontrolę warunków pracy w Wydziale Produkcji Koksu (ob. 113), po której wydał Wystąpienie, z wpisanym jednym zadaniem do realizacji. Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie Zarządzenia Nr 12/11 w sprawie zasad i trybu postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami. Przewodniczący Komisji omówił niektóre aspekty ww. Zarządzenia, dotyczące zasad i trybu postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, min.: używania, przechowywania, oznakowania pojemników, ewidencji przychodu i rozchodu tych substancji. Ponadto, Przewodniczący Komisji, na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322), ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86), omówił niektóre wymagania w stosunku do jednostek produkujących substancje chemiczne i ich mieszaniny, jednostek stosujących te substancje oraz do jednostek wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Podkreślił również, że każdy pracownik narażony bądź mający kontakt z substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami jest zobowiązany do posiadania min. informacji jaka to substancja, jak postępować w przypadku awarii, jak udzielać pierwszej pomocy. Ostatnim punktem spotkania były wolne wnioski i dyskusja. Przewodniczący Komisji zwrócił się do Kierownika Ośrodka Medycyny Pracy lekarza medycyny pracy Jacka Imiołka, z pytaniem jak wygląda monitoring zdrowia pracowników Spółki pod kątem substancji niebezpiecznych? Doktor Imiołek odpowiedział, że w zależności od stanowiska pracy i ekspozycji na czynniki szkodliwe, są wykonywane pracownikom właściwe badania, jak również wyznacza się odpowiednią ich częstotliwość. Przewodniczący Komisji przypomniał o przeprowadzanej akcji w zakresie wczesnej profilaktyki nowotworowej, na przeprowadzenie której zadeklarowało się 540 pracowników Spółki. cd na str. 13 NOWA PRZYJAŹŃ 7

8 JSW SA Pierwszy sztych na Budryku 22 lipca w kopalni Budryk rozpoczął się kolejny etap prac związany z uruchomieniem najgłębszego w górnictwie węgla kamiennego poziomu 1290 metrów. Właśnie ruszyły prace przy pogłębianiu szybu VI od poziomu 1050 do Zgodnie z górniczą tradycją załadunek pierwszego kubła rozpoczął dyrektor kopalni. To jest bardzo ważna inwestycja dla naszej kopalni i całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Budowa poziomu 1290 to ogromne przedsięwzięcie, to cały kompleks wyrobisk. Połączenie wentylacyjne na poziomie 1290 metrów pozwoli na udostępnienie nam nowych pokładów, które chcemy w przyszłości wybierać powiedział Piotr Chmiel, dyrektor KWK Budryk. Mam nadzieję, że inwestycja wykonana zostanie bezpiecznie i terminowo. Życzę ekipie górniczego szczęścia dodał dyrektor. Zgodnie z harmonogramem prac pogłębianie szybu ma się zakończyć w 2013 roku, ale jak nam powiedział Józef Ziobroń, prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Górniczego ROW-JAS li- Dyrektor KWK Budryk Piotr Chmiel (trzeci z prawej) wraz z członkami Konsorcjum Foto: Agnieszka Materna dera konsorcjum wykonującego prace na Budryku. Jesteśmy dobrze przygotowani do pracy i roboty będziemy chcieli zakończyć znacznie wcześniej powiedział prezes Ziobroń. Prace będą wykonywane metodą na strzał i żeby szybko i sprawnie szło wiercenie, firma zakupiła specjalną wiertnicę. W sumie górnicy mają do wydrążenia około 280 metrów, bo szyb będzie sięgał de facto głębokości 1320, a nie 1290 metrów. Planowany postęp dobowy założono na osiem metrów. Realizacja zadania Opracowanie dokumentacji technicznej, szczegółowej technologii wykonywania prac, dostawę materiałów i urządzeń oraz pogłębienie i zazbrojenie szybu VI od poz do nowego poz dla JSW S.A. KWK Budryk. pozwoli na obsługę nowobudowanego poziomu wydobywczego 1290 w zakresie wentylacji, transportu materiałów i jazdy ludzi. Nowobudowany poziom 1290 udostępnia pokłady grupy 400, wysokowartościowego węgla koksującego klasy 35. Pogłębienie szybu VI do poz jest niezbędne, aby była możliwa eksploatacja pokładów, które zalegają poniżej aktualnie użytkowanego poz Wykonanie tej inwestycji spowoduje, że eksploatacja pokładów z węglem typu 35 nie będzie eksploatacją podpoziomową. Zadanie to zostało także ujęte w strategii JSW na lata Umowa na całą inwestycję została podpisana już w grudniu 2009 roku z konsorcjum firm MWM elektro, która jest odpowiedzialna za cześć związaną z robotami powierzchniowymi w tym między innymi budową i montażem nowych, a zarazem nowoczesnych urządzeń technologicznych czyli maszyny wyciągowej oraz wciągarek wolnobieżnych. Drugim konsorcjantem jest firma PPG ROW JAS, która jest odpowiedzialna za wykonanie robót przygotowawczych oraz pogłębienie i zazbrojenie pogłębionego odcinka szybu VI. W przeddzień wykonania pierwszych metrów obudowy szybowej w szybie VI zostały wykonane wszystkie roboty przygotowawcze które obejmowały miedzy innymi: Wykonanie otworu badawczego; Zabudowy w szybie pomostów: zrębowego wraz z pomostem ochronnym oraz pomostu bezpieczeństwa wraz z pomostem kontrolnym pod poz. 900 i pomostu roboczego wraz z pomostem ochronnym na poz Zabudowano urządzenia technologiczne na poz służące do załadunku wyfedrowanego urobku do wozów kopalnianych; Wyczyszczono całkowicie rząpie szybu z zalegającego tam szlamu Zdemontowano zbrojenie w rząpiu szybowym Uruchomiono górniczy wyciąg szybowy w przedziale S szybu VI z maszyną wyciągową B-4300/DC-8m/s zabudowaną na powierzchni szybu VI., na który uzyskano zezwolenie dyrektora UGBKUE na ruch próbny do końca roku Zawieszono w szybie pod poziomem 1050 pomost wiszący który został zawieszony na wciągarkach wolnobieżnych typu WBW 35T zabudowanych na powierzchni. Zabudowano w szybie odeskowanie stalowe które zostało za- 8 Nr 6/7 VI/VII 2011

9 JSW SA wieszone na trzech wciągarek wolnobieżnych typu KUBA-10 zamontowanych na poz1050. Oprócz wymienionej urządzeń w miarę postępu robót w szybie zostaną zabudowane rurociągi technologiczne sprężonego powietrza, p.poż, odwadniający i okapowy. Na wszystkie powyższe roboty zostały wykonane dokumentacje techniczne, które zostały zatwierdzone przez KRZG KWK Budryk. W związku z tym że w szybie VI pod poziomem 900 został zabudowany pomost bezpieczeństwa kopalnia uzyskała także odstępstwo od wymaganych przepisów i roboty pod w/w pomostem związane z pogłębieniem i zazbrojeniem szybu VI będą mogły odbywać się przy niezakłóconym ruchu górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale północnym szybu VI który obsługuje poz. 500 i 900. Samo pogłębianie odbywać się będzie przy pomocy robót strzałowych. Do wiercenia otworów strzałowych zastosowana została nowoczesna wiertnica szybowa firmy DH Mining System typu DH-SD3 (T3-K). Zabiór wiercenia będzie wynosił 4m przy czym w początkowej fazie pogłębiania zostanie ograniczony do 1 m ze względu na odległość pomostu wiszącego od dna szybu i systematycznie Zmiany w Polskim Koksie S.A. dok. ze str. 5 ich umorzenie. Umowa ta została zawarta pod warunkiem. Oznaczało to, iż w przypadku nie uzyskania do 1 czerwca 2011 r. zgody Rady Nadzorczej spółki ArcelorMittal Poland S.A. na zbycie akcji oraz braku zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polski Koks S.A. na nabycie tychże akcji umowa ulegnie rozwiązaniu. Zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego zwiększany do zaplanowanego. Wybieranie urobku z dna szybu będzie wykonywane trzema ładowarkami chwytakowymi typu GRYF-1p zawieszonymi pod pomostem wiszącym do kubłów urobkowych o pojemności 3 m 3, którymi urobek będzie transportowany z dna do wysypu zabudowanego na poz gdzie wozami kopalnianymi zostanie przewieziony pod szyb III i wydany na powierzchnię. Po wybraniu urobku na odcinku ok. 2 m na dno szybu zostanie opuszczone i ustawione odeskowanie stalowe o w/w wysokości. Po właściwym ustawieniu odeskowania stalowego rozpocznie się betonacja odcinka szybu. Betonacja odbywać się będzie przy pomocy górniczego wyciągu szybowego na którym zostanie zawieszony kubeł betonacyjny o objętości 2,3 m 3, który zostanie załadowany pod zrębem szybu VI masą betonową o odpowiedniej konsystencji i opuszczony do pomostu wiszącego gdzie zostanie opróżniony i za pomocą węży betonacyjnych masa betonowa zostanie wprowadzona za odeskowanie stalowe. Po wykonaniu operacji betonowania odcinka szybu brygada szybowa wykonuje kolejne operacje związane z dalszym pogłębieniem szybu tj. wybranie urobku i zabetonowania kolejnego dwumetrowego odcinka szybu. Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polski Koks S.A. z 31 maja 2011 r. warunek drugi został spełniony. Zmiana akcjonariatu nastąpi po zarejestrowaniu zmian w sądzie. Do chwili obecnej zmiana ta nie została ujawniona w rejestrze. Wskutek powyższych działań, po zarejestrowaniu zmian przez Sąd Rejestrowy w Katowicach wydział KRS jedynymi akcjonariuszami Polskiego Koksu S.A. Wraz z postępem pogłębiania i po zabudowie rurociągów technologicznych odcinkami max. co 15m odbywać się będzie zbrojenie szybu w zakresie montażu dźwigarów głównych, dźwigarków stężeniowych, podestów spoczynkowych, drabin i opierzenia przedziału drabinowego. Pozostałe zbrojenie jak np. prowadniki szybowe zabudowane zostaną po pogłębieniu szybu do docelowej głębokości tj. do 1320,3 m bowiem wiąże się to ze zmianą konstrukcji pomostu wiszącego. W zakres umowy wchodzi także wykonanie dwustronnego podszybia na poz.1290, a całość robót ma zostać zakończona w grudniu 2013r. tj. po 48 miesiącach od dnia podpisania umowy. Tomasz Siemieniec zostaną: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.(67,55%) oraz Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.(32,45%). Akcjonariat będzie przedstawiał się następująco: Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.: akcji, 32,45% udziału w kapitale spółki JSW S.A.: akcji, 67,55% udziału w kapitale spółki Szef Służby Nadzoru Właścicielskiego Tadeusz Morawski NOWA PRZYJAŹŃ 9

10 FOTOREPORTAŻ 1 FOTOREPORTAŻ Niedawno Przyjaźń odwiedził czeski fotografik Pavel Zubek, który jest członkiem międzynarodowej organizacji skupiającej fotografików zajmujących się fotografią industrialną. W bieżącym numerze zdjęcia na okładkach i w fotoreportażu są jego dziełem. Nr 6/7 VI/VII 2011 NOWA PRZYJAŹŃ 1

11 Moment dekoracji KALEJDOSKOP Medale dla pracowników Koksowni 27 czerwca br. Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk wręczył dwóm pracownikom Grupy Kapitałowej Koksowni Przyjaźń Srebrny Krzyż Zasługi. Te wysoko cenione odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odebrali Hubert Berlik Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego naszej Spółki i Waldemar Koza zatrudniony jako operator sprzętu ciężkiego w Bazie Transportu Samochodowego Sp. z o.o. WSali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy odczytywaniu postanowień prezydenckich głośno i dobitnie zabrzmiały słowa, iż wyróżnienia te są wręczane członkom naszej załogi za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Obydwaj odznaczeni są wieloletnimi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegowonicach. Hubert Berlik do niedawna pełnił funkcję Prezesa Zarządu OSP. Natomiast Waldemar Koza w tym roku został wybrany na trzecią, kolejną już kadencję Naczelnikiem Straży czyli jak to dawniej mówiono Komendantem odpowiedzialnym za dowodzenie jednostką operacyjno-techniczną OSP uczestniczącą w działaniach ratowniczo-gaśniczych, za wyszkolenie jej członków i za zapewnienie gotowości operacyjnej sprzętu tej jednostki. Ranga tej funkcji powoduje, że z automatu Naczelnik Straży jest Pierwszym Wiceprezesem Zarządu OSP. Obydwaj niegowoniccy strażacy ochotnicy są jednocześnie działaczami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: Hubert Berlik jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego w Zawierciu, a Waldemar Koza jako Członek Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego w Łazach. Waldemar Koza ma za sobą 31-letni staż działalności strażackiej i w swojej karierze do pożarów i innych miejscowych zagrożeń wyjeżdżał kilkaset razy. Brał udział w gaszeniu gigantycznego pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej w 1992 r., za co wyróżniony został w trybie szczególnym Złotym Medalem Za zasługi dla pożarnictwa. Na przełomie kwietnia i maja 2009 r. dowodził niegowonickimi strażakami w trzytygodniowej akcji gaszenia pożarów w kompleksie leśnym Krępa na granicy gmin Łazy i Ogrodzieniec. Jak sam wspomina, w pewnym momencie było tak niebezpiecznie, że bardzo bał się czy zdoła wyprowadzić samochód bojowy ze strefy bezpośredniego zagrożenia, kiedy gnany silnymi podmuchami wiatru, przemieszczający się wierzchołkami drzew, ogień odciął ich jedyną drogę ewakuacji. O tym, co by się stało z podpalaczem (a taki na pewno był), gdyby dostał się w ręce strażaków lepiej nie mówić. Określeń na temat jego osoby nie ma w żadnym z szacownych słowników języka polskiego. Hubert Berlik ma tylko 28-letni staż członkowski. Przyznaje, że w zasadzie to jest urzędnikiem strażackim, a nie strażakiem. Do takiej roli predysponuje go posiadane wykształcenie prawnicze i wieloletnie doświadczenie w załatwianiu olbrzymiej ilości różnorakich spraw, bez których w chwili obecnej żadna aktywna OSP nie może funkcjonować. Nie chodzi tylko o będące zmorą strażaków ochotników postępowania rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy podatkowo-księgowe obowiązki sprawozdawcze. Ochotnicze straże pożarne ściśle współpracują z administracją samorządową, gdyż jednym z zadań własnych samorządów gminnych jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego mieszkańców społeczności gminnych. To zaś generuje potrzebę obróbki całych stosów różnych papierków. Wejście Polski do Unii Europejskiej tylko zakres takiej biurokratycznej zabawy powiększyło. Działalność strażacka, to także chwile znacznie przyjemniejsze, kiedy z dumą można pokazać się w galowym, granatowym mundurze. Dla obydwóch odznaczonych taka wyjątkowa sytuacja zaistniała 8 maja 2010 r., kiedy OSP w Niegowonicach uroczyście obchodziła jubileuszu 90-lecia swojej działalności, połączony z przekazaniem i poświęceniem 12 Nr 6/7 VI/VII 2011

12 KALEJDOSKOP nowego średniego samochodu gaśniczego marki Mercedes Benz Atego typ 1329 AF (GBA 2,5/16). Samochód warty 600 tysięcy złotych jest przedmiotem wyjątkowej dumy niegowonickich strażaków. Ile wysiłku kosztowało jego pozyskanie każdy sobie może wyobrazić. Niech to pozostanie jednak ich tajemnicą. Obydwaj odznaczeni zgodnie przyznają, że ich społeczna pasja nie mogłaby być tak skutecznie realizowana bez wsparcia ich najbliższych, a w szczególności żon. Nie mogło więc ich też zabraknąć na uroczystości dekoracji. Hubertowi Berlikowi towarzyszyła żona Danuta (też członkini OSP), a Waldemarowi Kozie żona Bojana. Przy takiej atmosferze rodzinnej nie może więc dziwić, że synowie tych dwóch par małżeńskich to także strażacy ochotnicy. Gratulując obydwóm odznaczonym zaszczytnego wyróżnienia Redakcja Nowej Przyjaźni mówi tak trzymać! (inf.wł.) Po dekoracji druhowie Bogdan Koza, Hubert Berlik (z żoną Danutą) i Waldemar Koza (z żoną Bojaną) w towarzystwie Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka O bezpieczeństwie dok. ze str. 7 Przewodniczący Komisji poinformował zebranych o wynikach badań przeprowadzonych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, na obecność bakterii Legionella, w instalacjach wodnych w łaźni, w ob. 005/2. W rozmowie telefonicznej uzyskano informację o prawidłowych wynikach badań. Odpowiednia dokumentacja w formie opisowej zostanie przesłana przez ŚPWIS, w najbliższych dniach. Następnie zabrał głos Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Zenon Gręda, który zapytał, czy można by powrócić do funkcjonowania punktu pielęgniarskiego na terenie Spółki? Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Edward Szlęk, który poinformował, że nie ma takiej potrzeby. Do tej kwestii odniósł się także Członek Zarządu Dyrektor Produkcji i Techniki Bogusław Smółka, który podkreślił, że pracownicy Służby Zabezpieczenia Koksowni są systematycznie szkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dodatkowo zakupiono defibrylator. Zdaniem Zarządu Spółki nie ma konieczności organizowania usługi punktu pielęgniarskiego. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny poruszył kwestię prędkości poruszania się pojazdów po terenie Spółki. Jego zdaniem, należałoby wprowadzić zapisy do umów z firmami zewnętrznymi, w zakresie przestrzegania właściwej prędkości tj. 30 km/h. Do tej kwestii odniósł się również Szef Służby Inwestycji Zbigniew Rosołowski, który poinformował, że w ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie, oprócz tablic informacyjnych o ograniczeniu prędkości do 30 km/h, dodatkowo rozmieszczono radary na drogach wewnętrznych firmy. Wnioski z posiedzenia Komisji bhp: Podjęcie działań w celu egzekwowania od kierowców pojazdów, poruszających się po drogach wewnętrznych Spółki, ograniczenia prędkości do 30 km/h. Przewodniczący ZK BHP Marian Malicki NOWA PRZYJAŹŃ 13

13 WYDARZENIA Podziękowania dla Przyjaźni Z okazji zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 26 w Łośniu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy Szkoły Odkrywców Talentów. Podczas uroczystości podziękowano także Koksowni Przyjaźń za okazywane wsparcie i pomoc udzielaną tutejszej społeczności. Przypomnijmy, że Koksownia od lat pomaga w remontach obiektów szkolnych, brała również udział w wyposażeniu nowoczesnej pracowni multimedialnej z multifunkcyjną elektroniczną tablicą. Delegacji Koksowni wręczono statuetkę Przyjaciela szkoły oraz specjalny dyplom z podziękowaniami dla członka Zarządu, Dyrektora Produkcji i Techniki Bogusława Smółki. Rok szkolny 2010/2011 był zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej Rokiem Odkrywania Talentów. Szkoła w Łośniu zgłosiła swój akces do programu i może poszczycić się osiągnięciami swych uczniów, którzy zajmowali czołowe miejsca w konkursach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Tytuł Odkrywców Talentów jest przyznawany przez MEN placówkom nastawionym na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności. (jp) Spotkanie związkowców 26 czerwca br. w Koksowni Przyjaźń odbyło się spotkanie działaczy związkowych organizacji funkcjonujących w branży hutniczo-koksowej. Podczas spotkania omawiano problemy związane z działalnością związków zawodowych. Związkowcy szczególną uwagę zwracali na ochronę interesów pracowniczych w branży koksowniczej. Omawiano m.in. kwestię działalności organizacji związkowych w firmach, które z racji przekształceń zadebiutowały lub wejdą na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. (jp) 14 Nr 6/7 VI/VII 2011

14 O NAS I O BRANŻ Y JSW trafi do WIG 20 zamiast CEZ Jastrzębska Spółka Węglowa zastąpi we wrześniu br. CEZ w składzie indeksu WIG 20, czyli największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. O wejściu JSW do WIG 20 poinformowała GPW. W indeksie mwig40 pojawi się Kredyt Bank, indeks opuści natomiast NFI EMF. Z kolei do indeksu mwig80 trafią: Action, BGŻ, Gaster Żurawie, Groclin, Kruk, Monnari, MW Trade, NFI EMF i Wasko. Opuszczą go natomiast ACE, Alma, Arctic Paper, Armatura, Barlinek, Clean&Carbon Energy, KredytBank, Pol-Aqua i Trion. Do zmian w indeksach dojdzie po sesji 16 września 2011 r. To kwartalna korekta list uczestników indeksów WIG20, mwig40 i swig80. JSW ma wyłączność na negocjacje w sprawie zakupu koksowni Victoria Ministerstwo Skarbu Państwa udzieliło Jastrzębskiej Spółce Węglowej wyłączności negocjacyjnej na zakup akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. Wyłączność została udzielona na okres od 10 sierpnia 2011 r. do 26 sierpnia 2011 r. MSP podjęło jednocześnie decyzję o pozostawieniu w procesie dwóch pozostałych potencjalnych inwestorów, tj. ThyssenKrupp Metallurgical Product oraz Penta Investments Limited. Jak informował kilka dni temu Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa, proces prywatyzacji koksowni Victoria ma być zakończony w trzecim kwartale br. Skarb Państwa chce sprzedać do akcji imiennych spółki, stanowiących do 85 proc. jej kapitału zakładowego. Victoria jest jednym z głównych producentów koksu odlewniczego. Produkuje rocznie od 500 do 520 tys. ton koksu, jej udział w krajowej produkcji wynosi ok. 5 proc. Ponad 80 proc. produkcji kierowane jest na eksport. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria miały być sprywatyzowane poprzez giełdę lub sprzedaż inwestorowi strategicznemu. Wcześniej planowane było włączenie koksowni do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, na bazie której miała powstać grupa węglowokoksowa. Jak mówił dla wnp. pl Fryderyk Krukowski, prezes Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria, po pierwszych czterech miesiącach br. spółka osiągnęła ponad 30 mln zł zysku netto. W 2011 r. na inwestycje Victoria planuje przeznaczyć ok. 90 mln zł. Analitycy: akcje JSW dużo więcej warte, niż obecnie Cztery banki: J. P. Morgan, Goldman Sachs, Espirito Santo oraz Raiffeisen Centrobank wydały pozytywne rekomendacje dla akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zdaniem tych banków akcje JSW są dużo więcej warte, niż są obecnie wyceniane. Bank Goldman Sachs wydał JSW rekomendację neutralnie z ceną docelową 147 zł, a więc o 11 zł. wyższą od ceny emisyjnej. Rekomendację neutralnie wydał także J. P. Morgan, z tą różnicą, że cenę docelową określił na 136 zł czyli tyle, ile wynosiła cena emisyjna. Obie rekomendacje zostały wydane 8 sierpnia. Miesiąc wcześniej, 13 lipca, bank Espirito Santo wydał dla JSW rekomendację kupuj z ceną docelową 190 zł. W dniu debiutu JSW, Raiffeisen Centrobank z Wiednia wydał rekomendację kupuj z ceną docelową 173 zł. Była to pierwsza rekomendacja dla akcji JSW. Wszystkie te rekomendacje wyceniają akcje JSW znacznie powyżej obecnych kursów na zamknięciu sesji giełdowej 9 sierpnia br. jedną akcję JSW wyceniano na 94,30 zł, tylko tego dnia ich wartość spadła o 7,46 proc. Od giełdowego debiutu 30 czerwca br. akcje JSW spadły o ok. 32 proc. Tak znaczące spadki cen akcji JSW są w dużej mierze wynikiem trudnej sytuacji na warszawskiej giełdzie i dużych spadków wycen większości spółek i głównych indeksów. Wiceminister finansów: obniżenie ratingu USA bez wpływu na polskie finanse i dług Obniżenie ratingu USA przez S&P nie ma negatywnego wpływu na polskie finanse, w tym dług ocenił wiceminister finansów Ludwik Kotecki. Rentowności naszych obligacji zbytnio się nie zmieniły w reakcji na tę (obniżenie ratingu przez Standard & Poor s PAP) decyzję. To chyba najlepszy dowód na to, że nie ma ona negatywnego wpływu na przykład na nasze finanse, w tym dług. Jesteśmy dość dobrze przygotowani na obecną sytuację, po pierwsze zabezpieczając finansowanie potrzeb pożyczkowych, (...) i po drugie dysponując możliwością sięgnięcia, gdyby była taka potrzeba, po elastyczną linię kredytową z MFW powiedział Kotecki w wywiadzie dla portalu obserwatorfinansowy.pl. Co więcej: Polska może relatywnie zyskiwać, skoro ocena innych krajów pogarsza się, a nasza pozostaje pozytywna i stabilna dodał. Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor s obniżyła w piątek rating wiarygodności kredytowej rządu USA z maksymalnej oceny AAA do AA+. NOWA PRZYJAŹŃ 15

15 INFORMATOR Szlaki turystycznorowerowe Dąbrowy Górniczej Na pustynię Na Pustynię Błędowską możemy dotrzeć Szlakiem Pustynnym PTTK, który jest oznaczony kolorem żółtym. Jego długość liczy 14 km. Trasa szlaku wiedzie z Błędowa przez Klucze do Jaroszowca. Wędrówkę rozpoczynamy w Błędowie, skąd sosnowym lasem docieramy na tereny pustyni, w rejon tzw. Koziego Rogu. Obszar ten charakteryzuje się unikatowym krajobrazem wydmowym z dużym usypiskiem piasków plejstoceńskich. Znajdują się tu również m.in. ponad 100-letnie sosny o fantastycznie powyginanych pniach i konarach. Dalej trasa prowadzi do Klucz, już w województwie małopolskim, i do Jaroszowca. W obrębie Dąbrowy Górniczej szlak ma 10 km. Nad Pogorię Do zbiorników wodnych Pogoria II i Pogoria III możemy dojść, korzystając ze Szlaku XXV-lecia, który jest oznaczony kolorem zielonym. Cały szlak ma długość 115 km i przebiega po kole: Chorzów (Dom Turysty PTTK) Siemianowice Śląskie Czeladź Grodziec Dąbrowa Górnicza Sosnowiec Maczki Jaworzno Katowice Giszowiec Starganiec Załęska Hałda Chorzów. W granicach Dąbrowy Górniczej szlak ma długość ok. 18,5 km. Rozpoczyna się przy moście Czarnej Przemszy. Stąd przez Park Zielona okrąża akwen Pogoria III i dochodzi do dzielnicy Piekło. Dalej, wzdłuż południowego brzegu zbiornika Pogoria II przecina las, którym dochodzimy do Wzgórza Gołonoskiego. Następnie biegnie przez las i park Podlesie w kierunku drogi szybkiego ruchu Katowice Kraków i Cieszyn Warszawa. Na gołonoskie wzgórze Zabytkowy kościół na Wzgórzu Gołonoskim, pozostałości kamieniołomów, dawny wapiennik, miejsca po starych złożach gliny to miejsca do których poprowadzi nas szlak Metalurgów oznaczony kolorem czerwonym. Jego długość wynosi 13 km. Przebieg szlaku wygląda następująco: PKP Dąbrowa Górnicza Gołonóg ulica Laski Jamki Góra Bordowicza Strzemieszyce Wielkie, ulica Majewskiego i Narutowicza PKP Dąbrowa Górnicza Południowa Strzemieszyce droga do Ostrów Ostrowy Górnicze Bory. Nazwa szlaku nawiązuje do Huty Katowice, największej inwestycji gospodarczej Polski w latach Nad Białą Przemszę Sosnowe lasy zabytkowe kościoły, czyste strumienie, rozległe panoramy Pustyni Błędowskiej i Pasma Smoleńsko- Niegowonickiego, malownicze zakola Białej Przemszy spotkamy, wędrując Szlakiem Szwajcarii Zagłębiowskiej, który jest oznaczony kolorem czerwonym. Jego całkowita długość wynosi 35,5 km, z czego w granicach Dąbrowy Górniczej znajduje się 15,5 km. Szlak biegnie ze Sławkowa przez Okradzionów, Błędów, Chechło, Centurię, do Zawiercia. W latach dwudziestolecia międzywojennego brzegi Białej Przemszy w Okradzionowie były ulubionym miejscem wypoczynkowym mieszkańców zagłębiowskich miast. W jurajskie skałki Do średniowiecznych ruin zamku w Podzamczu, między skałkami, poprzez lasy i wzdłuż zbiorników wodnych poprowadzi nas Szlak Zamonitu oznaczony kolorem żółtym. Jego całkowita długość wynosi 95 km, a poszczególne punkty to: Dąbrowa Górnicza Gołonóg Ząbkowice Łęka Niegowonice Centuria Podzamcze Giebło Mokrus Siamoszyce Poraj. W Niegowonicach możemy zwiedzić barokowo-klasycystyczny kościół z 1802 roku, a przechodząc przez Centurie podziwiać czysty strumień o tej samej nazwie. Nazwa szlaku pochodzi z połączenia dwóch słów zamki oraz amonity i nawiązuje do obozów letnich Katowickiej Chorągwi ZHP, organizowanych na terenie Jury. Szlaki rowerowe Trasa I Park Zielona Pogoria III Na początek polecamy coś łatwego, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy na rondzie, które wieńczy ulicę Robotniczą i stanowi początek Parku Zielona. Wjeżdżamy w główną aleję parku i kierujemy się nią prosto. Po ok. 50 metrach skręcając w prawo, mijając plac zabaw docieramy do stawu. Jeśli już się zmęczyliśmy, jest to pierwsze miejsce, gdzie można zrobić sobie odpoczynek. Urokliwe okolice stawu są wymarzone dla zakochanych bądź starszych, którzy potrzebują odrobiny ciszy i spokoju. Wytrwali jednak pojadą dalej, kierując się znakami, które po kilkunastu metrach zaprowadzą nas do mostu nad kanałem i dalej na łąkę, zwaną Dąbrowskimi Błoniami. Pedanci mogą się trochę zmartwić, ponieważ rowerowe koła wzbijają w powietrze tumany kurzu ze ścieżki którą właśnie jedziemy i która doprowadzi nas do torów kolejowych. Nieco bardziej wtajemniczeni mogą je przeskoczyć nie zsiadając z siodełka ale jednak polecamy zatrzymanie się i przeprowadzenie rowerów na ich drugą stronę. Zaraz za torami skręcamy w lewo i mijając po lewej stronie ogródki działkowe kierujemy się wałem rzeki Pogorii w stronę jeziora. Na mostku skręcamy w prawo i szutrową drogą dojeżdżamy do plaży. Tutaj możemy naszą wycieczkę już zakończyć i wrócić do domu np. tą samą drogą, którą przyjechaliśmy. Lepszym jednak rozwiązaniem jest puścić wodze fantazji i skorzystać z innej opcji, które podsunie nam wyobraźnia. Monotonii mówimy zdecydowane NIE!! Polecamy też 16 Nr 6/7 VI/VII 2011

16 połączyć przejechaną już trasę z trasą, której opis poniżej... Trasa II dookoła Pogorii III Zaczynamy przy głównej plaży nad Pogorią III, w miejscu, gdzie skończyliśmy poprzednio opisany odcinek. Stojąc twarzą do jeziora kierujemy się w prawo i jedziemy szutrową drogą do mostu na rzece Babia Ława. Zaraz za mostem skręcamy w lewo i mamy 2 opcje do wyboru. Każda z nich, jak wszystko ma swoje plusy i minusy. Możemy wybrać ścieżkę biegnącą wzdłuż brzegu jeziora, która jest nieco bardziej wymagająca technicznie. Trudności jednak zrekompensują ciekawe widoki szuwar, gdzie gniazduje dzikie ptactwo jak perkozy, łyski czy łabędzie. Drugi wariant jest łatwiejszy, ponieważ prowadzi dalej szutrową drogą, ale za to w weekendowe popołudnie jego przejechanie może być skutecznie utrudnione przez liczne rzesze piechurów. Obojętnie który wariant wybierzemy, oba po pewnym czasie doprowadzą nas do pomnika upamiętniającego otwarcie jeziora Pogoria III. Kilkanaście metrów za pomnikiem znajduje się cypel i zatoka z niestrzeżoną piaszczystą plażą. Na początku cypla znajduje się zadaszone miejsce, gdzie można usiąść i odpocząć, a dla bardziej zdesperowanych przygotowane jest palenisko i miejsce na grilla. Ci, którzy się zmęczyli pewno zostaną na dłużej, żeby złapać oddech, my jednak jedziemy dalej. Tym razem zostaje nam już tylko szutrowa droga, która po około kilometrze skręca w lewo i prowadzi nas do samego Jacht Klubu Pogoria III. Chętni mogą zaparkować tu swoje rowery i za drobną opłatą wypożyczyć np. kajak czy rowerek wodny i skorzystać z uroków poruszania się po wodzie. My jednak, jako wytrwali rowerzyści, nie mamy na to czasu i dalej kręcimy szutrową drogą. Jeśli ktoś zgłodniał lub dopadło go pragnienie, w tej okolicy może zrobić postój w jednym z okolicznych barów, które w sezonie letnim licznie gromadzą wypoczywających nad wodą. My jednak dalej trzymamy się szutrówki, która okala całe jezioro. Po lewej stronie możemy teraz rzucić okiem na cała panoramę jeziora. Wzdłuż całej trasy ustawione są także liczne ławki, na których możemy sobie odpocząć, a przy odrobinie szczęścia możemy zobaczyć amatorów nurkowania, nie tylko z Dąbrowy ale i z całego regionu, którzy wybitnie umiłowali sobie tzw. słupy najgłębsze miejsce jeziora w którym jego głębokość sięga do 17 metrów. Dalej trzymając się tej drogi dojedziemy bez żadnych przeszkód (nie licząc spacerujących ludzi) do miejsca w którym wystartowaliśmy. Trasa III Park Zielona Pogoria IV Ponownie zaczynamy w znanym nam już miejscu rondzie przy ulicy Robotniczej. Nie tracąc czasu wjeżdżamy na główną aleję Parku Zielona i kierujemy się do samego jej końca mijając po drodze centralny plac parku z fontannami i placem zabaw dla dzieci. Dojeżdżamy do kawiarni, gdzie możemy uzupełnić nasz prowiant, po czym skręcamy w lewo i dojeżdżamy do ulicy Letniej. Wjeżdżamy na ulicę i skręcamy w prawo, mijając po lewej stronie Ośrodek Sportów Letnich, gdzie możemy skorzystać z boisk do plażowej piłki nożnej i siatkówki. Po kilkuset metrach asfaltu skręcamy w lewo w trawiastą, polną ścieżkę, która biegnie wzdłuż wału rzeki Przemszy. Bardziej wygodni mogą wybrać łatwiejszą wersję i jechać dalej ulicą Letnią, do której po pewnym czasie dochodzi także wcześniej wspomniana ścieżka. Ulica Letnia doprowadza nas do Pogorii IV. Wzdłuż zachodniego brzegu jeziora biegnie gładka asfaltowa droga, która INFORMATOR będzie nam już towarzyszyć, choć z małymi przerwami, prawie do samego końca wycieczki. Musimy się tutaj wykazać nieco większą czujnością niż dotychczas i uważać na licznych piechurów i fanów rolek, ale przy odrobinę dobrej woli wszyscy pozostaną cali i zdrowi. Dalej ulicą Marianki docieramy do Ratanic, gdzie możemy skorzystać z dobrodziejstwa w postaci sklepu spożywczego, w którym możemy chwilę odpocząć i uzupełnić nasze zapasy. Dalej kierując się drogą docieramy do miejsca, gdzie kończy się asfalt i musimy dokonać wyboru. Albo pojedziemy prosto i zobaczymy zabytkowy kościół, albo skręcić w prawo i dalej okrążać jezioro, albo najpierw pojechać prosto, zobaczyć kościół, po czym wrócić i dokończyć trasę wokół Pogorii. My zdecydowanie polecamy trzecią wersję. W tym miejscu proponujemy także nieco uważać, bo częstymi gośćmi tutejszej drogi są ciężarówki kopalni piasku Kuźnica Warężyńska a jak wiemy rowerzysta w takim starciu, nawet w kasku raczej stoi na przegranej pozycji. Kiedy ciężarówki znikną nam już z pola widzenia dalej kierujemy się szutrówką, która z czasem zmienia się w polną drogę, czasem piaszczystą. Mijamy kilka zabudowań i wzdłuż sosnowego lasku, który daje nam odrobinę orzeźwiającego cienia, dojeżdżamy do ulicy Unruga. Kilkaset metrów dalej skręcamy w prawo i znów mamy okazję się nieco przykurzyć, ponieważ droga po której się poruszamy jest fantazyjnie piaszczysta i fantazyjnie pofałdowana jednym słowem prysznic będzie konieczny. Na końcu piachu i kurzu znów czeka na nas dobrze nam już znany asfalt, którym bez większych problemów (ach...znów ci piechurzy) docieramy do miejsca, gdzie zaczęliśmy swój rowerowy maraton dookoła największego dąbrowskiego jeziora. NOWA PRZYJAŹŃ 17

17 PO GODZINACH Nie tylko Chińczyk i Monopoly Gry planszowe to pojęcie kojarzy się wielu osobom jedynie z warcabami, Chińczykiem, czy Monopoly. Błąd! Dzisiaj gry planszowe to wspaniała rozrywka nie mająca zbyt wiele wspólnego z tymi właśnie grami mówi Ewa Węglarczyk-Dudek, Specjalista ds. Analizy Kosztów, która od lat kolekcjonuje gry planszowe i lubi w wolnych chwilach ze znajomymi rozgrywać wielogodzinne, a nawet kilkudniowe partie. Dzisiejsze gry planszowe cieszą oko wspaniałym wydaniem i stanowią świetną formę rozrywki dla dzieci i dorosłych. Wybór gier jest tak duży, że każdy znajdzie Pani Ewa Węglarczyk-Dudek od lat kolekcjonuje różne gry planszowe coś dla siebie: od prostych gier dla najmłodszych, przez niezbyt skomplikowane gry familijne aż po wymagające gry dla dorosłych. Do wyboru mamy nie tylko typowe gry na planszy, ale również karciane, kościane, czy bitewne-figurkowe. Tematyka gier również jest bardzo szeroka od przygodowych, poprzez strategiczne, ekonomiczne czy science-fiction aż po tzw. gry imprezowe. W jedne da się zagrać w kilkanaście minut inne potrafią zabrać nawet cały dzień informuje Ewa Węglarczyk-Dudek. Według pani Ewy ta niezbyt u nas jeszcze popularna rozrywka stanowi świetną formę zabawy w gronie rodzinnym lub po prostu w gronie znajomych, zwłaszcza w długie zimowe dni, czy deszczowe wieczory i popołudnia. Gry planszowe świetnie rozwijają wyobraźnię i ćwiczą umysł, gdyż każda kolejna akcja wymaga od nas obmyślania nowych strategii przeciwko naszym przeciwnikom. Nowością w tej dziedzinie rozrywki są gry kooperacyjne dla tych, którzy nie lubią być jedynymi przegranymi. Na czym gry kooperacyjne polegają? Otóż kilku graczy musi sobie ufać i tak ze sobą współpracować aby pokonać grę. Brzmi to może zbyt dziwnie dla laika, bo niby jak można grać przeciwko grze planszowej? Proszę mi wierzyć, że to wcale nie jest takie proste! Reguły gry często komplikują sprawę na tyle, że nawet kilka osób a wiadomo co dwie głowy to nie jedna przegrywają z kretesem. Innymi słowy albo wszyscy gracze wygrywają albo wszyscy przegrywają wyjaśnia pani Ewa. Gry planszowe stanowią świetną alternatywę dla tak popularnych dzisiaj gier komputerowych i konsoli. Można się o tym przekonać na przykładzie gry CATAN tak popularnej wśród fanów planszówek. Wersja planszowa jest według pani Ewy o niebo lepsza od komputerowej. Świadczy o tym chociażby ilość dodatków wydanych do podstawowej wersji gry, które nie tylko wydłużają, ale też bardzo uatrakcyjniają rozgrywkę. Jedyną wadą CATAN-a było to, że można było w nią grać od 3 do 4 osób szkoda, bo gra tak wciągała, że czasem w pochmurne popołudnia chciało się zagrać również we dwoje. Na szczęście idąc za głosem ludu, wydawcy przygotowali karcianą i kościaną wersję, specjalnie dla dwóch osób. Ich dodatkową zaletą jest to, że są małe i bardzo poręczne, zatem mogą być spakowane do plecaka obok dobrej książki na urlop, plażę czy wycieczkę na łono natury wyjaśnia pasjonatka i kolekcjonerka gier planszowych, które zajmują w jej domu dosyć sporo miejsca. Pani Ewa dodaje, że miłośników gier planszowych cieszy fakt, że stają się one już coraz bardziej powszechne. Świadczą o tym coraz liczniej organizowane konwenty, w trakcie których można, w specjalnie przygotowanych games room-ach, zagrać za darmo w różnego rodzaju gry. Dzięki temu, zanim zdecydujemy się na kupno tej konkretnej, możemy sprawdzić, czy istotnie nas ona zainteresuje. Bardziej zapaleni gracze mogą się też wybrać na targi gier planszowych w Essen mekki miłośników gier planszowych z całego świata. Ich polskim odpowiednikiem, chociaż może nie tak okazałym, jest konwent Pionek czyli organizowane od kilku lat gliwickie spotkania z grami planszowymi. Reasumując gry planszowe to świetna rozrywka, która potrafi wciągnąć maksymalnie prawie każdego. Jednak na koniec małe ostrzeżenie: gry planszowe wciągają tak bardzo, iż w pewnym momencie tracimy poczucie czasu przestrzega pani Ewa. (mp) 18 Nr 6/7 VI/VII 2011

18 Nocne zmagania gruntowe 1 lipca o godzinie nad zbiornikiem wodnym w Łośniu, wyznaczyli sobie spotkanie najbardziej zapaleni wędkarze, skupieni w działającej w Koksowni Przyjaźń Sekcji Wędkarskiej. Tym razem organizatorzy przygotowali dla nich imprezę, polegającą na wędkowaniu metodą gruntową przez całą noc. Rywalizację poprzedziło omówienie zasad wędkowania i punktualnie o godzinie rozległ się sygnał rozpoczynający wędkarskie zmagania. Ustalono, że zawody potrwają do godziny następnego dnia i że wędkować można tylko przy użyciu jednej wędki. Podczas gdy 23 zawodników oddało się swojej pasji, organi- Po całonocnych zmaganiach humory jednak wszystkim dopisywały Komunikat Działu Socjalnego Informuję pracowników Koksowni Przyjaźń sp. z o.o., że 3 września 2011 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Ciechan- Zdrój w Siamoszycach odbędzie się festyn pod nazwą VII Festyn Przyjaźni. Pracowników chętnych do udziału w festynie proszę o zgłaszanie się od 9 sierpnia 2011 r. od godziny do Działu Socjalnego, budynek Promyk, pok. 106, gdzie będą wydawane indywidualne zaproszenia. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w festynie są: pracownik, jego współmałżonek lub osoba bliska oraz dzieci do 25 roku życia uczące się, niepracujące. Każdy pracownik zgłaszający uczestnictwo w festynie zobowiązany jest podpisać oświadczenie zgody na potrącenie z wynagrodzenia za wrzesień PO GODZINACH zatorzy przygotowywali dla nich gorące posiłki z grilla oraz serwowali różnego rodzaju zimne i gorące napoje. Uczestnikom dopisała aura, która na okres całej imprezy zrobiła sobie przerwę w opadach. Nie dopisały natomiast ryby, które akurat w tym czasie nie chciały współpracować z wędkarzami. Na haczyki zawodników trafiały głównie małe płoteczki. Sporadycznie łowione były okonie, karasie i leszcze. Zwycięzcą zawodów został kol. Robert Matejek z wynikiem 1925 pkt. Drugie miejsce zajął kol. Edward Piotrowski z wynikiem 1040 pkt, zaś trzecie miejsce przypadło kol. Stanisławowi Czepczorowi 950 pkt. Zwycięzcy zawodów otrzymali puchary i medale oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego. Nagrodzeni zostali również pozostali czołowi zawodnicy zawodów, a dla tych, którzy mieli mniej szczęścia w łowieniu, organizatorzy przygotowali nagrody pocieszenia. Były to już ostatnie zawody przed sezonem wakacyjnym. Następnymi, planowanymi przez Sekcję imprezami są: w dniu 10 września wycieczka nad rzekę Wisłę i Kanał Dwory, połączona z zawodami spinningowymi oraz w dniu 17 września jesienne zawody spławikowe, które kończą zarazem cykl imprez wędkarskich organizowanych przez Sekcję w 2011 roku. Więcej zdjęć z tej imprezy, jak również i z innych organizowanych przez Sekcję, można znaleźć na stronie internetowej Koła PZW Nr 16 pod adresem: www. pzw16.com.pl. (JO) 2011 r. kwoty 10 zł od każdego uczestnika festynu. Ogólna kwota potrąceń jest uzależniona od ilości zgłoszonych członków rodziny. Zapewniamy przywóz i odwiezienie z festynu według harmonogramu, który będzie podany odrębnym komunikatem. Ilość miejsc jest ograniczona. Kierownik Działu Socjalnego Mieczysław Paluch NOWA PRZYJAŹŃ 19

19

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 września 2014r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FARMACJA UNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz JURA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE ZE SPÓŁKĄ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE ZE SPÓŁKĄ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE ZE SPÓŁKĄ ELGÓR + ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Katowice, 18.04.2016 roku 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. w Fugasówce ( do 1 marca 2011 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna w Lublinie) za rok obrotowy 2011 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadniające podział spółki mwealth Management S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 36 / 2015

Raport bieżący nr 36 / 2015 FAMUR S.A. RB-W 36 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 36 / 2015 Data sporządzenia: 2015-07-31 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Sprawozdania zarządów FAMUR S.A. i FAMUR PEMUG Sp.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 -

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: Plan połączenia )

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O. Zarząd Spółki Flexible Packaging Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. uzasadniające podział spółki. Dom Maklerski mbanku S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. uzasadniające podział spółki. Dom Maklerski mbanku S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi uzasadniające podział spółki Dom Maklerski mbanku S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: ATALIAN GLOBAL SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) (dalej łącznie: Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FINPLAST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ENIRON SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: Finplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej FINPLAST

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych 09.06.2014 r.

Wałbrzych 09.06.2014 r. Wałbrzych 09.06.2014 r. Zarząd Spółki AGC Flat-Glass Polska Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 73, na podstawie art. 500 par 2¹ kodeksu spółek handlowych udostępnia bezpłatnie do publicznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2 Projekt do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Propozycja tras rowerowych z Rzeszowa do CTiR w Kielnarowej. opracowanie: mgr Łukasz Stokłosa Katedra Turystyki i Rekreacji

Propozycja tras rowerowych z Rzeszowa do CTiR w Kielnarowej. opracowanie: mgr Łukasz Stokłosa Katedra Turystyki i Rekreacji Propozycja tras rowerowych z Rzeszowa do CTiR w Kielnarowej opracowanie: mgr Łukasz Stokłosa Katedra Turystyki i Rekreacji Rzeszów 2015 I. Trasa 1: Rzeszów (Park im. W. Szafera) CTiR w Kielnarowej Rysunek

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBITWY - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA JUPITER

SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBITWY - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA JUPITER SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBITWY - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzone w trybie art. 501 1 w zw. z art. 520 3 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA z badania Planu Połączenia Spółek COMP Spółka Akcyjna I COMPUTER SERVICE SUPPORT Spółka Akcyjna 1 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA PLANU POŁĄCZENIA Dla Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

placyk na szczycie wału na rozwidleniu ścieżek spacerowo-rowerowych.

placyk na szczycie wału na rozwidleniu ścieżek spacerowo-rowerowych. Trasa Kraków - Brzeźnica przez Tyniec. Opis trasy Co warto zobaczyć km Kraków, Bulwar Poleski (Most Dębnicki), tu pojawia się oznakowanie WTR. 0 Dębniki, rejon Tyniecka/Szwedzka placyk na szczycie wału

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

:54. Raport bieżący 9/2016

:54. Raport bieżący 9/2016 2016-05-05 15:54 GLOBE TRADE CENTRE SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

GKS GieKSa Katowice S.A Katowice, ul. Bukowa 1

GKS GieKSa Katowice S.A Katowice, ul. Bukowa 1 GKS GieKSa Katowice S.A. 40-108 Katowice, ul. Bukowa 1 Raport Kwartalny za II kwartał 2011 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o spółce. str.3 2. wybrane dane finansowe. str.4 2.1. wybrane dane z sytuacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczący: Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30a, 33-100 Tarnów, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2008 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 2624 /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 2624 /2015 AKT NOTARIALNY Repertorium A nr 2624 /2015 Dnia szóstego lipca dwa tysiące piętnastego roku (2015-07-06), przede mną zastępcą notarialnym --------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Zmieniony porządek obrad:

Zmieniony porządek obrad: Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kraków dnia 28 luty 2008 roku MERITUM AUDYT Sp. z o.o. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr 2903 Adres do korespondencji: ul. Stachowicza 4/7 30-103 Kraków Biegły Rewident Ewa Włodecka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 31 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7 tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83 www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 25 lipca 2006r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia z sprawie przekształcenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI Projekty uchwał: Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo