W numerze: Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. PILOTAŻOWY PROGRAM SAMORZĄDNA POLSKA str. 10. NA KONIEC KADENCJI str ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. PILOTAŻOWY PROGRAM SAMORZĄDNA POLSKA str. 10. NA KONIEC KADENCJI str. 3-6. ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str."

Transkrypt

1 ISSN Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: NA KONIEC KADENCJI str. 3-6 ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str. 6 NASI W WYBORACH str. 8 PILOTAŻOWY PROGRAM SAMORZĄDNA POLSKA str. 10 WKRÓTCE NOWA OFERTA KREDYTOWA str. 11 TALENTOWISKO str. 14

2 KOMENTARZ Samorządność jest największym dobrem, efektem zamian społecznych i systemowych w naszym kraju w końcu XX wieku. Wydawałoby się, że zagościła w naszej rzeczywistości nie tak dawno, a przecież obchodziła w tym roku swoje dwudziestopięciolecie. Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić lepszy i bardziej sprawny model funkcjonowania lokalnych władz. Zbliża się koniec aktualnej kadencji samorządów. Samorządy średnich i małych miast oraz samorządy gmin i powiatów są najbliższymi partnerami banków spółdzielczych. Działają na tych samych terenach i na ogół w tych samych środowiskach. Jeszcze jedną cechą zbliżająca obu partnerów jest ich samorządność i lokalność. Wójta, burmistrza cieszy gdy ma w zasięgu ręki dobrze wyposażony, otwarty i zasobny bank, któremu może powierzyć obsługę budżetu. Działalność banków spółdzielczych najlepiej rozwij a się w warunkach stabilizacji politycznej i gospodarczej w miastach i gminach. Osobami stabilizującymi sytuację i przeprowadzającymi gminy wiejskie i miejskich przez trudne czasy są właśnie wójtowie i burmistrzowie. Bank jest osobą prawną, nie bierze zatem udziału w kampaniach wyborczych, lobbowaniu kandydatów, list wyborczych czy partii politycznych. Ale jak każda instytucja, skupiająca, jak nasz bank, członków, ma prawo do wyrażania w ich imieniu stanowiska w ważnych dla środowiska sprawach, szczególnie tych dotyczących spraw związanych z gospodarką. O wynikach wyborów przesądzi ocena dokonań obecnych władz samorządowych oraz jakość i akceptacja programów przedstawianych przez kandydatów chcących uczestniczyć w pracach samorządów w nowej kadencji. Nie bez znaczenia będą też zapewne osobiste walory kandydatów, ich związek z środowiskiem, doświadczenie i umiejętności. Nas najbardziej interesują zagadnienia gospodarcze oraz zamiary dotyczące rozwoju lokalnej infrastruktury, która dość często jest współfi nansowana kredytami Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Członkom i klientom Banku Spółdzielczego w Namysłowie życzymy dokonywania trafnego wyboru rad gmin, miast i powiatów, wójtów i burmistrzów. Od tego zależy rozwój naszego regionu i podejmowanie wielu ważnych decyzji dotyczących dnia codziennego jego mieszkańców. Zdzisław Bąk Prezes Zarządu Drużyna Banku, która zajęła 6. miejsce. Od lewej: Józef Marko, Mariusz Boduch, Henryk Rachlak przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Janczura i Grzegorz Sosnowski Drużyna Banku na XI Biegu Namysłowian Zauważalną tendencją w społeczeństwie staje się coraz większa moda na bieganie. Także wśród pracowników naszego Banku rośnie grupa sympatyków tej dyscypliny, czego dowodem był udział reprezentacji Banku w klasyfi kacji drużynowej XI Biegu Namysłowian. Pięcioosobowa drużyna zmierzyła się z dystansem 10 km zajmując znakomitą szóstą pozycję wśród 12 ekip reprezentujących zakłady pracy z całego regionu. Bank Spółdzielczy w Namysłowie tradycyjnie już miał swój znaczący udział w organizacji tej niezwykle popularnej imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz biegowy województwa opolskiego, a liczba ponad 220 uczestników z całego kraju pozwala na klasyfi kowanie jej jako biegu ogólnopolskiego. Cieszy szczególnie fakt, że aż 70 uczestników biegu jest mieszkańcami gminy Namysłów. M. Boduch Kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Klienta. Kredyt może być udzielony bez zaświadczenia o zarobkach: *W kwocie nie przekraczającej jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie 3 800,00 zł. **Dla Klientów współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie od co najmniej 6 miesięcy kwota kredytu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie ,00 zł. **Dla Klientów współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie od co najmniej 12 miesięcy kwota kredytu nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie ,00 zł. 2 Uznaje się, że Klient współpracuje MÓJ z BANK Bankiem od co najmniej 6 i 12 miesięcy, jeżeli w tym okresie z tyt. dochodów osiąganych przez Klienta następują systematyczne wpływy na jego rachunek prowadzony przez BS w Namysłowie (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące) lub jeżeli Klient korzysta lub korzystał w Banku z produktu kredytowego, który terminowo spłacał przez ostatnie 6 lub 12 miesięcy.

3 Na koniec kadencji Jedno jest pewne, kończąca się 21 listopada kadencja samorządów wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, była najbardziej udana w całym dwudziestopięcioleciu odrodzonego samorządu. Był to czas inwestycji, czas dobrze wykorzystany przez samorządy, zwłaszcza miast i gmin. Wszystko to umożliwiły środki unij ne umiejscowione w poszczególnych programach. Nie zawsze potrafi my docenić, że bardzo zmieniło się w ostatnich latach oblicze Polski, zwłaszcza tej regionalnej. W tych przemianach na znacznej powierzchni naszego województwa samorządy korzystały z kredytów BS w Namysłowie. Zwróciliśmy się do włodarzy miast i gmin, w których działają placówki Banku, z prośbą o ocenę kończącej się kadencji. Z uwagi na ograniczoną objętość stron w kwartalniku Banku, ich wypowiedzi musieliśmy znacznie skrócić. Ryszard Grüner burmistrz Byczyny W ciągu ostatnich lat udało się w gminie Byczyna zrealizować wiele ważnych inwestycji i zadań dzięki umiejętnie pozyskiwanym i wydatkowanym środkom zewnętrznym. Do najważniejszych dokonanych przedsięwzięć należą: budowa kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice, kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawów, budowa kompleksów sportowych we wsiach: Ciecierzyn, Roszkowice, Proślice, modernizacja oświetlenia ulicznego gminy na oświetlenie typu LED. Ponadto zagospodarowaliśmy budynek pałacu dawnej szkoły średniej w Polanowicach na mieszkania dla repatriantów ze wschodu, do którego przyjechało już 13 rodzin. Wprowadziliśmy także w gminie elementy polityki prospołecznej, tj. utworzyliśmy w Byczynie żłobek i wprowadziliśmy jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe wypłacane z budżetu gminy). Kontynuujemy także zadania związane z rewitalizacją miasta w celu poprawy jego wizerunku poprzez remont murów obronnych miasta oraz przebudowę Rynku. Warto wspomnieć o wielu projektach zrealizowanych w szkołach, Ośrodku Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, aktywności stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, które pod względem merytorycznym (przy pozyskiwaniu dofi nansowania) wspierał m.in. Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej. Gmina Byczyna może pochwalić się także długoletnią, bardzo dobrą współpracą z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie. Świadczyć o tym mogą chociażby liczne dotacje i dofi nansowania, które gmina corocznie otrzymuje z Banku Spółdzielczego w Namysłowie na cele charytatywne czy też na wsparcie organizowanych imprez okolicznościowych. Maria Krompiec wójt Branic W ciągu tych czterech lat wykonaliśmy szereg inwestycji i remontów. Wybudowaliśmy nową oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej we Włodzieninie-Kolonii i tranzyt sieci kanalizacyjnej z Wysokiej przez Boboluszki do Branic. Obecnie realizujemy budowę kanalizacji sanitarnej w Boboluszkach i kończymy opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną z przyłączami dla Wysokiej oraz dla przyłączy w Branicach. Wybudowaliśmy wodociąg do Dzbańce-Górki. Przeprowadziliśmy kapitalne remonty pięciu świetlic. Wykonaliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej. Odnowiliśmy budynek przedszkola w Branicach. Powstał łącznik między szkołami w Branicach i dwie nowe klasopracownie dla najmłodszych uczniów. Na 12 drogach gminnych położyliśmy nowe nawierzchnie asfaltowe i wybudowaliśmy drogę z kostki brukowej oraz 8 nowych dróg tłuczniowych. Wyremontowaliśmy część chodników w Branicach i wykonaliśmy nowe schody (wraz z chodnikiem i parkingiem) przy Ośrodku Zdrowia w Branicach. Zmieniliśmy również dużo w organizacji zarządzania przyczyniając się do zmniejszenia kosztów utrzymania administracji gminnej. Przed gminą stają najważniejsze zadania związane z kanalizacją miejscowości wchodzących w skład tzw. AGLOMERACJI BRA. Przed nami również budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej z Boboluszek przez Branice, Bliszczyce, Lewice do Włodzienina. Planuje się również budowę dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach i Szkole Podstawowej we Włodzieninie, a także realizację remontów chodników i dróg gminnych oraz budowę parkingu na ulicy Skłodowskiej w Branicach. Powyższe zadania to zadania priorytetowe, ale w przyszłych 4 latach powinny przynieść poprawę stanu technicznego obiektów gminnych. Zenon Kotarski wójt Domaszowic W mij ającej kadencji złożyliśmy wiele wniosków o dofi nansowanie zewnętrzne, z czego duża większość została przyznana na przebudowę świetlic wiejskich w Siemysłowie i Polkowskiem, remont świetlicy w Gręboszowie. Udało się skanalizować miejscowość Gręboszów. Dzięki nim rozpoczęliśmy również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelcach. Zmodernizowano budynek Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. W centrum Domaszowic zostało utworzone miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów. W trakcie kadencji zostały zrealizowane projekty polegające na wdrażaniu dodatkowych zajęć dla dzieci i szkoleń różnego typu dla dorosłych. Organizowane były projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach realizowany jest projekt Opolska szkoła szkołą ku przyszłości, w czasie którego zostały zapewnione dla placówki m.in. komputery, tablice interaktywne. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu Cyfrowy Debiut 50+, który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ludzi powyżej 50. roku życia. Zrekrutowano 15 osób z gminy Domaszowice, które otrzymają darmowe komputery z dostępem do Internetu i możliwość udziału w szkoleniach, które będą realizowane w Centrum, doposażonym w komputery w ramach tego samego projektu Mij ająca kadencja jest również czasem inwestycji z budżetu gminy. Udało się wygospodarować pieniądze na modernizację oświetlenia ulicznego. Dobudowane zostały też nowe odcinki oświetlenia ulicznego w Domaszowicach oraz w Wielołęce, Włochach, Strzelcach i Gręboszowie. Zostały wyremontowane i rozbudowane strażnice OSP. MÓJ BANK 3

4 Sukcesywnie i w miarę możliwości fi nansowych przeprowadzane są remonty w placówkach oświatowych. Mij ającą kadencję oceniam jako udaną pod względem poczynionych inwestycji. Mimo trudności fi nansowych, z którymi borykają się wszyscy, udało się pozyskać i wygospodarować taką ilość środków, aby gmina Domaszowice się rozwij ała. Stanisław Kapica burmistrz miasta i gminy Syców W mij ającej kadencji wykonaliśmy mnóstwo zadań bieżących, jak również wiele tych strategicznych, wiążących się z rozwojem miasta i gminy Syców. Unij ne dotacje zmieniają oblicze Sycowa, ale nie byłoby to możliwe bez wkładu środków własnych, w tym także korzystnych kredytów pozyskanych z namysłowskiego Banku. Bez nich trudno byłoby sięgnąć po środki zewnętrzne. Dzięki przeprowadzonym w minionej kadencji inwestycjom, gmina zyskała na atrakcyjności. Inwestycje realizowane były zarówno w mieście, jak i na wsiach. Poprawa lokalnej infrastruktury na wsi to przede wszystkim nowe drogi dojazdowe do gruntów, nowa infrastruktura drogowo-chodnikowa z kanalizacją deszczową, ale także budowa świetlic wiejskich i placów zabaw. W mieście jedną z ważniejszych inwestycji był odnowiony park miejski. W sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w tym boisk Orlika, stanowi o pierwszorzędnym zagospodarowaniu terenu. Z budżetu gminy kompleksowo zmodernizowano ulicę Kasztanową w mieście, rozbudowano infrastrukturę nad zalewem w Stradomi. Sukcesywne prace remontowe z termomodernizacją budynków przeprowadziliśmy w placówkach oświatowych gminy. Dzięki dobrej współpracy z Bankiem, rzetelnemu przygotowaniu przez pracowników optymalnej dla utrzymania płynności fi nansowej oferty, Bank przyczynia się pośrednio do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy, a tym samym poprawy standardu życia mieszkańców. Bogdan Zdyb wójt gminy Wilków Okres ten wypełniony był licznymi działaniami na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Dzięki przychylności Rady Gminy udało się zakończyć rozpoczęte oraz zrealizować nowe inwestycje, których wartość wynosi tys. zł. Było to możliwe dzięki pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł fi nansowania. W zakresie ochrony środowiska skanalizowane zostały miejscowości Krzyków i Wilków, budowana jest też kanalizacja w Jakubowicach i Idzikowicach. Wyremontowany został Dom Kultury w Wilkowie oraz świetlica wiejska w Pszenicznej. W zakresie infrastruktury drogowej gmina pozyskała środki na remont dróg i transportu rolnego w Krzykowie oraz Pągowie. We współpracy z powiatem namysłowskim w Bukowie wybudowano zatokę autobusową wraz z chodnikiem i oświetleniem. Z myślą o mieszkańcach Wilkowa zleciliśmy dokumentację techniczną budowy dróg osiedlowych w Wilkowie. Istotnym elementem każdego budżetu jest oświata, która stanowi około 45% jego wartości. Zakończono termomodernizację budynku szkoły w Idzikowicach wraz z budową kotłowni, dokonano rozbudowy przedszkola w Wilkowie, wybudowano zespół boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie. Realizowanych jest jeszcze wiele małych projektów przez jednostki oświatowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ważnym zadaniem było wdrożenie od 2010 r. Funduszu Sołeckiego, dzięki któremu mieszkańcy sołectw samodzielnie decydują o przeznaczeniu środków fi nansowych na działania, które uznali za najważniejsze. Wiele z przedstawionych przeze mnie zadań nie mogłoby być realizowanych bez fi nansowego wsparcia środków unij nych. Chcę również podziękować Bankowi Spółdzielczemu za wspieranie rolników i lokalnych przedsiębiorców oraz pomoc w realizacji zadań naszej gminy. Barbara Bednarz wójt gminy Świerczów W lipcu 2013 roku Rzeczpospolita opublikowała ranking samorządów tworzony przez niezależnych ekspertów. W tym prestiżowym rankingu polskich samorządów 2012 roku w kategorii Europejski Samorząd, czyli taki, który pozyskał najwięcej środków unij nych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina Świerczów uplasowała się na 38. miejscu w Polsce, a na pierwszym miejscu w województwie opolskim. Dzięki tym środkom wybudowaliśmy m.in. sieć kanalizacji w Świerczowie i Miodarach, remontowaliśmy 4 świetlice wiejskie, a jedną rozbudowaliśmy, wyremontowaliśmy 2 remizy strażackie, podjęliśmy też wiele innych przedsięwzięć. W związku z kończącym się okresem programowania funduszy unij nych , staraliśmy się ugryźć z tego unij nego tortu jak najwięcej, by zrealizować od lat oczekiwane inwestycje. W tej kadencji pozyskaliśmy ponadto środki na przebudowę drogi w Bąkowicach, wybudowaliśmy kompleks boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012, przeprowadziliśmy remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie w zakresie termomodernizacji, adaptację byłego posterunku policji obecnie znajduje się tam remiza OSP i 3 lokale socjalne. W tym roku podpisaliśmy umowę o dofi nansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Miodarach, a przed nami dofi nansowanie rozbudowy świetlicy w Miejscu. Założeniem programowym tej kadencji był zrównoważony rozwój całej gminy, dynamiczny i równomierny rozwój wszystkich miejscowości, dążący do poprawy warunków życia w tych większych i małych miejscowościach. Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym mogliśmy zrealizować wiele inwestycji i przedsięwzięć we wszystkich dziedzinach życia we wszystkich 11 sołectwach. Plany na przyszłość to głównie inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i dalsze rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej. Krzysztof Kuchczyński burmistrz Namysłowa Dzięki sprawnemu zarządzaniu gminą Namysłów udało się wykonać wiele inwestycji, dzięki którym gmina zyskała mocniejszą pozycję na rynku. 4 MÓJ BANK

5 Coraz więcej podmiotów gospodarczych rozpoczynało inwestycje na Ziemi Namysłowskiej, a na rynku turystycznym gmina odgrywała ważniejszą rolę, stała się także bardziej atrakcyjna dla swoich mieszkańców. Dzięki własnym środkom, dofi nansowaniu z budżetu państwa, a także przy znacznym udziale środków unij nych, zrealizowano wiele inwestycji. Do najważniejszych z nich z pewnością należy zaliczyć obiekty sportowe, tj. Centrum Turystyki i Rekreacji Delfi n, kompleksy sportowe przy szkołach podstawowych, Moje Boisko Orlik 2012, a także przebudowę i remont dróg gminnych, częściową rewitalizację centrum Namysłowa, wraz z generalnym remontem gminnego dworca kolejowo-autobusowego. Wykonano także termomodernizację wszystkich obiektów oświatowych. W najbliższym czasie planuje się kontynuację inwestycji dotyczących kanalizacji sanitarnej i poprawy infrastruktury drogowej. Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi ponad 50 ha pod nowe podmioty gospodarcze, na których działają już prestiżowe fi rmy, ale cały czas poszukiwani są nowi inwestorzy. Te działania przekładają się bez wątpienia na postrzeganie Namysłowa jako interesującego miejsca do inwestowania. Barbara Zając wójt gminy Pokój Była to dobra kadencja dla mieszkańców gminy Pokój. Udało się nam zrealizować wiele inwestycji. Jesteśmy małą gminą i nasze środki budżetowe są ograniczone. Cały budżet gminy wynosi 16 milionów złotych. Z własnych środków na inwestycje możemy przeznaczyć rocznie około miliona złotych, ale dzięki środkom zewnętrznym, przede wszystkim unij nym, dokonaliśmy w tej kwestii znacznego postępu. Dokończyliśmy ważną inwestycję, czyli rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Pokoju. Łączyło się to z pokryciem ulic nową nawierzchnią asfaltową. Dziś Pokój jest prawie w stu procentach skanalizowany. Było to dla nas duże wyzwanie, gdyż całkowity koszt inwestycji wyniósł tys. złotych. Dofi nansowanie kanalizacji ze środków unij nych wynosiło 60 proc. tej sumy. Wykonaliśmy też remonty świetlic wiejskich. Przy realizacji inwestycji gminnych staraliśmy się stosować zasadę zrównoważonego rozwoju, tak by każda miejscowość odczuwała stosowanie tej zasady. Praktycznie w każdej miejscowości coś zostało wybudowane od placu zabaw po remont świetlicy. Od ośmiu lat staramy się przywrócić naszej miejscowości status uzdrowiska połączonego z rewitalizacją zabytkowego parku w Pokoju. Będzie to jednym z głównych zadań dla samorządu i Urzędu Gminy w okresie kolejnej kadencji. Aktualnie mieszkańcy gminy zapoznają się z nowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym określone są także tereny przewidziane pod inwestycje. Są oczywiście inne zadania, takie jak te, które realizowaliśmy w minionej kadencji: remonty dróg, oświetlenia, zadania zlecone, które gmina musi wykonywać w ramach obowiązków jej przypisanych. Mirosław Stankiewicz burmistrz Niemodlina Myślę, że za niewątpliwy sukces kończącej się kadencji trzeba uznać skanalizowanie w 90 procentach Niemodlina. Znaczącymi zadaniami, które udało się zrealizować w tym czasie, a które miały wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców w różnych aspektach, były remonty świetlic wiejskich i budowa nowego stadionu w Niemodlinie. Wszystko to realizowaliśmy przy udziale środków własnych, pochodzących z kredytów, m.in. z Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Stąd moja ocena współpracy z tym Bankiem jest wysoka. Realizowaliśmy również wiele tzw. projektów miękkich, które według defi nicji obejmują projekty nieinwestycyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące takie przedsięwzięcia jak szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne itp. Wsparcie środków zewnętrznych miało w tym bardzo duży udział. W tym zakresie dużą aktywnością wykazały się funkcjonujące u nas stowarzyszenia. Przykładem takiego działania jest stowarzyszenie mieszkańców wsi, które dzięki pożyczce z BS w Namysłowie uzyskało dofi nansowanie na sprzęt nagłaśniający z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki czemu zorganizowało już kilka ciekawych imprez. Nowy samorząd będzie musiał doprowadzić do końca prace kanalizacyjne w Niemodlinie i rozpocząć kanalizowanie obszarów wiejskich. Bez wątpienia wyzwaniem dla nowego samorządu będzie budowa nowego przedszkola, którego projektowanie dobiega końca, budowa chodników oraz remonty dróg. To wiele zadań realizowanych w ramach tzw. funduszu sołeckiego na wsiach, a także wiele drobnych inwestycji, które są konieczne dla sprawnego funkcjonowania miasta i gminy Niemodlin Wiesław Plewa wójt gminy Tułowice Mimo że w trakcie kadencji mieliśmy w kraju kryzys, to w gminie przeszliśmy go w miarę spokojnie. Udało się nam pozyskać środki unij ne, których uruchomienie pozwoli kończącą się kadencję nazwać budowlaną. Powstało wiele inwestycji dróg, świetlic, obiektów sportowych i placów zabaw. Przeprowadziliśmy też remont w szkole. Akcja śmieciowa okazała się mało bolesna, a dzięki gminnej inwestycji i stworzeniu własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogliśmy obniżyć opłaty za wywóz śmieci z 13 do 10 zł od osoby. Do inwestycji, których koszt przekraczał milion zł, należą ulica Kościelna w Szydłowie i Betonowa w Tułowicach. Razem z powiatem uczestniczyliśmy we wspólnych inwestycjach drogowych. Powstały 3 nowe świetlice wiejskie wraz z remizami strażackimi. Powstała nowa kanalizacja w Tułowicach, gdyż dotychczasowa przebiegała na głębokości 13 metrów i każda awaria była sporym kłopotem. Został już przekazany plac pod budowę czterech mieszkań komunalnych (co jest ewenementem w gminach wiejskich), do których chcemy na parter przenieść osoby niedołężne zamieszkujące górne piętra w blokach bez windy. W nowej kadencji chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie budowy mieszkań dla młodych z ich udziałem. Myślimy również o budowie domu dziennego pobytu dla osób starszych, w których znaleźliby codzienną opiekę, także medyczną. dokończenie na str. 6 MÓJ BANK 5

6 dokończenie ze str. 5 Na koniec kadencji Tadeusz Ziółkowski wójt gminy Dziadowa Kłoda Kadencja to były dobre lata dla samorządu gminy. Zrealizowaliśmy sporo inwestycji i pozyskaliśmy znaczące środki fi - nansowe z różnych źródeł. W tej kadencji wybudowana została hala sportowa w Dziadowej Kłodzie, oddano do użytku kompleks boisk sportowych Orlik 2012, zmodernizowano obiekty oświatowe w Dziadowej Kłodzie i Miłowicach. Gmina zaliczana jest do przodujących w zakresie budowy dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej i do gruntów ornych. Ogółem w latach przebudowano ponad 8 km dróg gminnych. W każdej miejscowości wyremontowane zostały świetlice wiejskie. Były też realizowane małe projekty unij ne, zawarte zostało porozumienie międzygminne w zakresie powierzenia Gminie Kępno budowy nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej k. Kępna. W latach Spółka Inwestor-Kępno przeprowadziła rekultywację gminnego wysypiska w Stradomi Dolnej, także z udziałem środków unij nych, gdzie koszt zadania wyniósł ok 300 tys. zł. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa pod przyszłą budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Stradomia Dolna oraz uzupełnienia jej we wsi Dziadowa Kłoda i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie. Wykonano odwiert zapasowej studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Dziadowej Kłodzie. Najpilniejszego rozwiązania wymaga dalsza budowa kanalizacji w innych miejscowościach na terenie gminy. Do tej pory na budowę sieci wydatkowano kwotę ponad 853 tys. zł. Nasza placówka Oddział w Świerczowie Historia działalności Oddziału Banku w Świerczowie sięga początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy w Świerczowie istniała samodzielna Kasa Spółdzielcza, przyłączona ze względów ekonomicznych w 1967 roku do Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Od tamtego czasu placówka została Oddziałem Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Pracownicy Oddziału. Od lewej: Mariola Szczechowicz, starszy inspektor do spraw oszczędności, Michał Cajdler dyrektor Oddziału, Jadwiga Żołnowska specjalista do spraw księgowości i Renata Łozińska kasjer Oddział obsługuje mieszkańców gminy oraz Urząd Gminy w Świerczowie wraz z jego jednostkami budżetowymi. Największą grupę klientów stanowią tutejsi rolnicy. Większość tutejszych gospodarstw nie przekracza 15 ha uprawianej ziemi. Tych większych, o powierzchni przekraczającej 25 ha, jest w gminie około 40, co implikuje działalność Oddziału. Placówka dysponuje pełną ofertą BS w Namysłowie także dla klientów indywidualnych, świadcząc mieszkańcom gminy usługi z zakresu bankowości komercyjnej. Około 60 proc. ogółu kredytów stanowią w Oddziale kredyty rolnicze, głównie inwestycyjne i obrotowe. 20 proc. tej puli to kredyty dla przedsiębiorców, a około 10 proc. przeznaczonych jest dla osób fi zycznych. Pozostałe 10 proc. stanowi kredytowanie inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy. Wśród kredytów dla osób prywatnych prym wiodą kredyty sezonowe (Kredyt 1,2,3, Interkredyt, Kredyt Promocyjny i kredyty gotówkowe). Oddział ma charakter placówki kredytowej, choć jeszcze dwa lata temu wysokość kredytów i depozytów się równoważyła. W ostatnim okresie odnotowaliśmy znaczny przyrost rachunków obsługiwanych przez Internet i chwalonych przez zadowolonych klientów. Placówka Banku w Świerczowie wrosła w gospodarczy krwiobieg gminy. Wszystkie wnioski staramy się opiniować i realizować szybko mówi Michał Cajdler, dyrektor Oddziału. Słyniemy z szybkiego podejmowania decyzji i przychylnego traktowania naszych klientów. Andrzej Malanowski 6 MÓJ BANK

7 Dożynki Przełom sierpnia i września to czas, kiedy Bank Spółdzielczy w Namysłowie intensywnie uczestniczy w lokalnych imprezach społeczno-kulturalnych. W tym roku Bank miał zaszczyt gościć na Dożynkach Gminnych: w Świerczowie, które odbyły się w Miejscu 23 sierpnia, w Praszce, które odbyły się we wsi Wygiełdów sierpnia, w Byczynie, które odbyły się się w Janówce 31 sierpnia, w Branicach, które odbyły się się w Jakubowicach 31 sierpnia, w Lasowicach Wielkich, które odbyły się się we wsi Wędrynia 28 sierpnia, w Pokoju sierpnia, w Niemodlinie sierpnia, w Domaszowicach 7 września, w Namysłowie, które odbyły się w Głuszynie 14 września, w Sycowie, które odbyły się w miejscowości Ślizów 31 sierpnia, w Wilkowie 7 września, w Wilkowie 7 września, w Dożynkach Wiejsko-Gminnych w miejscowości Dziadów Most 30 sierpnia, Dożynkach Wiejskich w Minkowsku 31 sierpnia i Dożynkach Wiejskich w Kowalowicach 31 sierpnia. Stoisko Banku w czasie obchodów dożynkowych w Głuszynie w gminie Namysłów Święto Plonów jest ważnym dorocznym wydarzeniem dla rolników oraz doskonałą okazją do podziękowania za ich codzienną pracę, trud i zaangażowanie w działaniach na rzecz rozwoju wsi oraz kultywowania wielopokoleniowych tradycji. Jest także okazją do spotkania lokalnych społeczności. Bank Spółdzielczy w Namysłowie od lat wspomaga działalność okolicznych instytucji i również w tym roku był jednym ze sponsorów corocznych uroczystości dożynkowych zorganizowanych w podziękowaniu za ukończone żniwa. Podczas dożynek pracownicy poszczególnych placówek Banku mieli możliwość zaprezentowania usług i produktów przy specjalnie przygotowanych na tę okazję stoiskach wystawowych, banerach oraz materiałach reklamowych i promocyjnych. Klientom, którzy odwiedzali stoiska, pracownicy prezentowali między innymi bogatą i wszechstronną ofertę produktową oraz zachęcali do wzięcia udziału w kolejnej edycji loterii dla oszczędzających, w której główną nagrodą jest samochód osobowy. M.H. IV Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego 4 października 2014 roku na terenie jednego z największych gospodarstw rybackich na Opolszczyźnie Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej, odbyła się IV edycja Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego, która swoimi obchodami, podobnie jak w roku ubiegłym, zgromadziła kilka tysięcy osób. Tradycyjnie Święto rozpoczęło się pokazem tradycyjnej metody odłowów karpia na jednym ze stawów. Licznie przybyli goście mieli niecodzienną okazję, aby podziwiać uroki stawów hodowlanych oraz ich okolic, korzystając między innymi z przejażdżki łodzią rybacką, czy skuterem wodnym. Uczestnicy obchodów mogli skorzystać dodatkowo z wielu atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy: zawodów wędkarskich, licznych konkursów dla dzieci z nagrodami czy konkursu kulinarnego. Wszyscy, niezależnie od wieku, mogli wziąć udział w konkursie z wiedzy o rybactwie oraz w zawodach wędkarstwa rzutowego. Ogromną atrakcją okazał się konkurs na najlepsze hasło promocyjne dotyczące karpia opolskiego. Opolski karp to naszego regionu prawdziwy skarb - to hasło, które zdobyło pierwsze miejsce i zostało wyłonione spośród 108 złożonych. Na przybyłych gości czekał poczęstunek w postaci największego na Opolszczyźnie karpia w galarecie, zupy rybnej czy tradycyjnego karpia smażonego. Dodatkowo, wedle życzenia, można było kupić rybę smażoną lub świeżą. Uroczystość uświetniły występy lokalnych zespołów z gminy Świerczów i Pokój, zapewniając bogaty program artystyczny. Każdy z gości mógł zapoznać się z informacją o działaniu Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna, oraz odwiedzić stoiska, na których czekały materiały reklamowe i promocyjne m. in. Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Agencji Rynku Rolnego, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Nadleśnictwa w Kup, a także namysłowskiego Banku, którego pracownicy zapraszali uczestników święta do swojego stoiska, rozdawali ulotki promocyjne z ofertą Banku oraz udzielali fachowych porad na temat produktów bankowych. Każdy kto odwiedził stoisko, dodatkowo otrzymał słodki upominek. M. Harasimczuk Darmowy kurs komputerowy Kolejne szkolenie z serii bezpłatnych kursów obsługi komputera odbyło się w sierpniu br. w świetlicy dworca kolejowego w Namysłowie dla mieszkańców gminy. W programie szczególny nacisk położony był na obsługę Internetu oraz bankowości elektronicznej, jak również udogodnień oferowanych dla klientów Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Zajęcia z zakresu działania bankowości elektronicznej poprowadził pracownik Banku Rafał Frąsiak. M. H. MÓJ BANK 7

8 Nasi w wyborach Członkowie Rady Nadzorczej BS w Namysłowie w wyborach do samorządów gminnych i powiatowych Doktor Paweł Łącki członek Rady Nadzorczej Jest lekarzem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, kieruje Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Namysłowie. Kandyduje do Rady Powiatu Namysłowskiego. Uważa, że stan gminnej i powiatowej służby zdrowia stanowi podstawowy wyznacznik poziomu życia i zadowolenia społeczeństwa. W pracach samorządu powiatu, do którego kandyduje z listy ugrupowania Wspólnota Obywatelska, chce się skupić nad zagadnieniami służby zdrowia, poprawą jej zarządzania, funkcjonowania, wyposażenia, fi nansowania i dostępności. Dla pacjentów oznaczać to ma mniejsze kolejki i lepszą obsługę medyczną. Stanisław Grzegorczyk sekretarz Rady Nadzorczej Ubiega się o mandat do Rady Powiatu Namysłowskiego. Startuje z listy Porozumienia Namysłowskiego. W pracach Rady chce skupić się przede wszystkim na problemach oświaty, wykorzystując wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Chce zająć się też zagadnieniami związanymi z warunkami życia ludności wiejskiej, a także stanem dróg w powiecie. Jan Smorawski zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgłosił swoją kandydaturę do Rady Powiatu Oleśnickiego. W pracach Rady chce skupić się na problemach gospodarczych, to znaczy na tych zagadnieniach, które znajdują się zakresie obowiązków samorządu powiatowego i bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Jarosław Łaźniowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z listy SLD ubiega się o mandat do Rady Gminy Domaszowice. W Radzie działa już cztery kadencje. Jak mówi, zna realia i możliwości małej gminy, jaką stanowią Domaszowice i okoliczne wsie. Mimo niewielkich środków własnych udało się jednak przeprowadzić w gminie wiele inwestycji wspomaganych środkami zewnętrznymi. Ten kierunek rozwoju będziemy starali się utrzymać w nowej kadencji. Startuję z ugrupowania, któremu zależy na jawności i przestrzeganiu demokratycznych zasad funkcjonowania gminy. Bank zatrudnia blisko 200 pracowników. W przeważającej większości są to osoby dobrze wykształcone i merytorycznie przygotowane do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w fi - nansach, gospodarce, sprawnie poruszających się gąszczu przepisów i regulacji. Są mieszkańcami Opolszczyzny i przyległych powiatów. Wszyscy posiadają bierne prawo wyborcze. Przedstawiamy ich z nadzieją, że ich wiedza może się przydać w sprawnym działaniu samorządów nowej kadencji. Zygmunt Zubek były prezes i członek Rady Nadzorczej Kandyduje do Rady Powiatu Namysłowskiego z listy PSL. Jako wieloletni pracownik Banku, który ma odpowiednie wykształcenie i praktyczne przygotowanie, chciałbym się skupić na zagadnieniach związanych z fi - nansami mówi pan Zubek. Jako człowieka od dawna związanego ze spółdzielczością, interesowałyby go także zagadnienia związane z rozwojem spółdzielczości na terenie powiatu. Sabina Żywina dyrektor Oddziału w Branicach Kandyduje do Rady Gminy Branice. W Radzie chce wykorzystać wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z fi nansami. Szczególnym zainteresowaniem chce objąć zakres problemów związanych z gospodarczą stroną działalności gminy i zagadnieniami jej fi - nansów. Grzegorz Bok kierownik Filii w Praszce Kandyduje do Rady Gminy Lasowice Wielkie. Uważa, że nadszedł czas, by odmłodzić nieco skład Rady, tak żeby był bardziej zgodny pod względem wieku z ogółem mieszkańców. Interesować się będzie problemami gospodarczymi i fi nansowymi gminy. Jan Lenartowicz kasjer dysponent w POK Oddziału w Branicach Kandyduje do Rady Powiatu Głubczyce z listy Lewica Razem. W pracach Rady chce realizować zapisy programu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bogusława Szopa kasjer dysponent w Oddziale w Pokoju Kandyduje do Rady Gminy w Świerczowie z listy ugrupowania SLD Lewica Razem. W pracy w Radzie chce skupić się na problemach rolników, najliczniejszej grupy zawodowej w gminie. Interesują ją także zagadnienia związane z rozwojem najmłodszej generacji mieszkańców gminy. 8 MÓJ BANK

9 Zarządzanie rachunkiem osoby małoletniej przez ustawowego opiekuna Konta bankowe w obecnych czasach są najpopularniejszą formą gromadzenia własnych środków fi nansowych, które służą do bieżących rozliczeń, czy też z przeznaczeniem na konkretny cel (oszczędności na zakup mieszkania, samochodu itp.). Umowy, na podstawie których banki prowadzą wspomniane konta bankowe, muszą być podpisane przez osoby posiadające zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z artykułem 12 kodeksu cywilnego nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. W imieniu osoby nie mającej zdolności do czynności prawnych, czynności tych może dokonywać jedynie jej przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielami ustawowymi osoby niepełnoletniej są przeważnie rodzice. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie sprawować opieki rodzicielskiej ustanowienie opiekuna może zostać dokonane wyłącznie przez sąd opiekuńczy lub rodziców dziecka pełnomocnictwem notarialnym, zastępującym orzeczenie sądu. Zgodnie z artykułem 101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko. Za czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu uznaje się, na przykład wypłatę środków z rachunku dziecka w kwocie przekraczającej zwykły zarząd, (tj. w kwocie wyższej niż niezbędna do zaspokojenia codziennych potrzeb dziecka wyżywienie, odzież, książki, wykształcenie itp.), sprzedaż nieruchomości należącej do dziecka, itd. Dokonanie czynności w takiej sprawie bez uprzedniego zezwolenia sądu powoduje bezwzględną nieważność tej czynności. Zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu lub na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Zgodnie z artykułem 15 Kodeksu cywilnego ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi. Osoba niepełnoletnia, która pragnie mieć konto bankowe i ma ukończone 13 lat, może swobodnie ubiegać się o takie konto, razem z rodzicami lub też opiekunami. W ramach konta istnieje możliwość otrzymania karty bankomatowej, dzięki czemu młody człowiek będzie mógł w każdej chwili wypłacić potrzebną gotówkę. Warto jednak być świadomym, że nie wszystkie wypłaty z bankomatów są darmowe i warto kierować się do tych, które wskaże bank jako bezpłatne. Obecnie młodzież bardzo często robi zakupy w Internecie. W takich przypadkach konto sprawdzi się idealnie, ponieważ umożliwia dokonywanie przelewów, także za pośrednictwem Internetu, co jest łatwe, szybkie i przede wszystkim bezpieczne. Należy pokazać młodej osobie, jak takie operacje bankowe się wykonuje, a z pewnością doskonale poradzi sobie w czasie swoich przyszłych zakupów internetowych, za które będzie mógł zapłacić z własnej kieszeni. Michał Grzybowski MÓJ BANK 9

10 Pilotażowy Program Samorządowa Polska dla 4 gmin województwa opolskiego Misją Programu Samorządowa Polska jest dostarczenie mikro, małemu i średniemu przedsiębiorcy (MSP) środków pieniężnych, dzięki którym uzyska on nowe możliwości rozwojowe. Nie od dziś wiadomo, że barierą ograniczającą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest brak kapitału na ich rozwój. Przedsiębiorcy nie potrzebują kolejnych deklaracji, tylko realnej pomocy w postaci wsparcia fi nansowego. Kluczowe znaczenie ma to zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i będących we wczesnej fazie rozwoju. Program Samorządowa Polska wdrożony jest pilotażowo na terenie województwa opolskiego. Na mocy porozumienia programowo wdrożeniowego zawartego 8 maja 2012 roku w Namysłowie pomiędzy Unią Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. a Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie, zostały określone ramy prawne dla współpracy stron w związku z powierzeniem Bankowi funkcji operatora regionalnego Programu Samorządow a Polska na terenie województwa opolskiego. W październiku br. dobiegł końca proces formalizowania struktur organizacyjnych funduszy utworzonych na terenie województwa opolskiego. Będą go realizowały cztery samorządy gmin: Namysłowa, Byczyny, Wilkowa i Pokoju. Inicjatorem i koordynatorem programu jest Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Umiejscowienie ich przy lokalnych samorządach gmin gwarantuje właściwe ich wykorzystanie, gdyż to samorządy są najlepiej zorientowane w realnych potrzebach i możliwościach przedsiębiorców oraz osób będących na starcie swojej działalności gospodarczej. Wspomaganie przez gminę przedsiębiorczości staje się podstawowym wyzwaniem i celem Programu Samorządowa Polska. Pierwszym zadaniem tego przedsięwzięcia jest stworzenie przy każdej gminie instytucji fi nansowej Lokalnego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego, ukierunkowanego na długofalowe wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej. Zadania te realizowane będą poprzez udzielanie pożyczek uczestnikom tego sektora, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa działające już na lokalnym rynku, jak i te nowo powstające, uzyskają dodatkowe poza bankowe możliwości dofi nansowania swojej działalności. Ponadto wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z oferty Programu Samorządowa Polska, zostaną objęci jednolitym ogólnopolskim systemem poręczeniowym, który będzie zabezpieczał zarówno pożyczki, jak też kredyty uzupełniające, udzielone w ramach Programu. Zdzisław Bąk Członek Krajowej Rady Programowej Samorządowa Polska S.A. w Warszawie Więcej na w Urzędach Gmin i Oddziałach Banku Spółdzielczego w Namysłowie. 10 MÓJ BANK

11 Karta Kredytowa VISA w ofercie Banku Międzynarodowa karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta Kredytowa VISA CLASSIC CREDIT skierowana jest do osób ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo. Karta Kredytowa VISA CLASSIC CREDIT, to: - nieoprocentowany kredyt do 51 dni, - limit kredytowy od 1 000,00 zł do ,00 zł, - zakupy bez prowizji w Polsce i na świecie, - dokonywanie transakcji w Internecie, - minimalna wymagana spłata tylko 3% (min. 40,00 zł miesięcznie). Warunkiem uzyskania karty VISA CLASSIC CREDIT jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Kartą kredytową VISA CLASSIC CREDIT można posługiwać się na całym świecie jest ona powszechnie akceptowana. Dzięki niej można : cieszyć się swobodą fi nansową i regulować płatności bez konieczności angażowania własnych środków, uzyskać stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego odnawialnego limitu kredytowego, bez prowizji płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA, korzystać z nieoprocentowanego kredytu nawet do 51 dni dla transakcji bezgotówkowych, korzystać z dogodnego systemu spłaty wystarczy nawet 3% kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej iż 40 zł miesięcznie, uzyskać automatyczne wznowienie karty, regulować płatności realizowane w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych, wypłacać gotówkę z bankomatów oraz banków oznaczonych logo VISA, sprawdzać wysokość dostępnego limitu indywidualnego w bankomatach świadczących taką usługę. Karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT pozwala kontrolować własne wydatki ma indywidulanie przyznawany odnawialny limit kredytowy, do którego wysokości możesz realizować transakcje. Karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT to uniwersalna waluta podczas wyjazdów zagranicznych nie musisz martwić się o miejscową formę płatności. Swobodnie korzystaj z karty, a wszystkie transakcje dokonane za granicą zostaną rozliczone w złotych polskich. Karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT jest ogólnie dostępna aby uzyskać kartę, nie musisz posiadać rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku. Możesz również przenieść do nas kartę z innego banku. Z kartą kredytową VISA możesz czuć się bezpiecznie: - nie jesteś narażony na ryzyko związane z noszeniem gotówki - jeśli zgubisz kartę lub zostanie ona skradziona zgłoś ten fakt niezwłocznie, dzwoniąc pod nr M. H. WKRÓTCE NOWA OFERTA KREDYTOWA Szanowni Klienci, z myślą o państwa potrzebach informujemy, że już wkrótce dostępna będzie nowa oferta kredytowa, która pozwoli na sfi nansowanie bieżącej działalności oraz umożliwi realizację zaplanowanych przez państwa projektów inwestycyjnych. Proponujemy nową, bardziej dogodną ofertę zarówno dla klientów indywidulanych, biznesowych, jak i rolników prowadzących działalność gospodarczą. W ofercie dla rolników pojawi się kredyt komercyjny inwestycyjny na zakup ziemi oraz na zakup maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Oprócz tego Bank rozszerzy ofertę kredytu unij nego nawozowego. Klient będzie mógł dokonać wyboru dotyczącego sposobu spłaty odsetek (zapłacić odsetki z góry lub płacić je w trakcie trwania kredytu). Dodatkowym atutem będzie brak konieczności rozliczania kredytu. Również dla osób fi zycznych Bank planuje wprowadzenie dodatkowych udogodnień. Okres spłaty kredytu gotówkowego będzie wydłużony do 15 lat, a celem fi nansowania tego kredytu będzie między innymi możliwość przeznaczenia go na spłatę zobowiązań w innym banku. Zmiany szykują się również w kredycie hipotecznym, który adresowany jest do konsumentów z przeznaczeniem na dowolny cel, jak również na realizację celów związanych z nabyciem, budową i remontem budynków oraz lokali mieszkalnych i poniesieniem innych wydatków związanych z ich zakupem. Bank planuje również wydłużenie okresu kredytowania przy kredycie konsolidacyjnym do 20 lat. Ponadto planuje się wprowadzenie sezonowych kredytów promocyjnych na bardzo atrakcyjnych warunkach. Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej oferty kredytowej. Marketing MÓJ BANK 11

12 Uroczysta fi nałowa gala konkursu w Lasowicach Wielkich Miejscowość Lasowice Wielkie zwyciężyła w tegorocznym konkursie na najpiękniejszą opolską wieś. Do rywalizacji stanęło 19 opolskich miejscowości. 4 października rozstrzygnięto XVII edycję konkursu Piękna wieś opolska 2014, którego organizatorem jest opolski Urząd Marszałkowski. Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych w regionie. W skład jury wchodziły władze i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, opolskich uczelni i osoby działające w ramach Odnowy Wsi. Gratulacje laureatom konkursu złożył Zdzisław Bąk, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie Pierwsze miejsce w kategorii Najpiękniejsza wieś przypadło Lasowicom Wielkim w pow. kluczborskim. W nagrodę wieś otrzyma 15 tys. zł do wykorzystania na rzecz lokalnej społeczności. Jury w uzasadnieniu werdyktu napisało, iż w Lasowicach Wielkich widoczna jest dbałość mieszkańców o własne dziedzictwo kulturowe i kształtowanie przestrzeni wiejskiej. (...) Mieszkańcy wsi dbają o spójną z otoczeniem architekturę, ogólnodostępne miejsca spotkań i przestrzeń publiczną. Znakomicie układa się współpraca działających w sołectwie organizacji społecznych oraz współpraca mieszkańców wsi z lokalnymi przedsiębiorcami przy realizacji wielu przedsięwzięć odnowy wsi. Lasowice Wielkie to gmina mocno związana z BS w Namysłowie. Tam mieszka i pracuje 876 członków Banku, tam też działa społeczna Rada Oddziałowa Banku, a budżet gminy Bank obsługuje od lat. Zaproszony na uroczystość prezes Zdzisław Bąk złożył serdeczne gratulacje samorządowi gminy. Konkurs Piękna wieś opolska jest współfi nansowany z funduszy unij nych dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Za portalem nto.pl NOWI PRACOWNICY Dorota Jakubowska zakończyła staż w Oddziale Banku w Sycowie i jest obecnie tam kasjerem dysponentem. Ukończyła technikum prac biurowych. To jej pierwsza praca w Banku. Hobby pani Doroty to czytanie książek i wyprawy rowerowe z synkiem oraz uprawianie ogródka. Katarzyna Babińska, stażystka w Oddziale w Niemodlinie. Ukończyła technikum z maturą i specjalizacją technika agrobiznesu, planuje rozpoczęcie studiów w zakresie fi nansów i bankowości. Poprzednio pracowała jako księgowa. Jej hobby to czynne uprawianie sportu: biegi, pływanie i jazda na rowerze. Kamil Stolarz, stażysta we Filii przy ulicy Reymonta w Namysłowie. Ukończył technikum informatyczne, studiuje w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Jako hobby wymienia słuchanie muzyki oraz myślistwo. Monika Wrześniewska rozpoczęła staż w Filii w Wołczynie. Ukończyła wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu na kierunku fi nanse i rachunkowość. Jej hobby to wyścigi formuły I i lektura powieści przygodowych. 12 MÓJ BANK

13 Spółdzielczość byt ponadczasowy Spółdzielnia jako forma zarządzania wspólną własnością niesłusznie klasyfi kowana jest jako pozostałość z dawnych czasów. Zmiana ustroju w Polsce, która stała się faktem 25 lat temu, wywołała falę liberalizmu gospodarczemu. Skutki tamtej, pośpiesznie wdrażanej przemiany, widzimy dookoła. Mamy otwarte granice, ale w kraju odczuwamy brak solidarności społecznej, bezpieczeństwa socjalnego i bardziej równego podziału dóbr. Spadła liczba działających Polskich spółdzielni, ale w kilku przypadkach umocniły się, jak na przykład mleczarskie, bankowe czy mieszkaniowe. Ekonomicznie spółdzielczość w Europie i na świecie powiększa swoje bazy materialne według Cooperatives Europe, 267 tysięcy spółdzielni, z czego 246 tysięcy w krajach Unii Europejskiej. Dane te pozyskano ze 171 europejskich organizacji członkowskich Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Spółdzielnie zrzeszają 163 miliony członków, zatrudniają 5,4 miliona pracowników. Najbardziej uspółdzielczonymi krajami w Europie są: Francja ponad 80 tysięcy spółdzielni, Hiszpania ok. 50 tysięcy, Włochy prawie 50 tysięcy, Polska niecałe 18 tysięcy. Przed trzydziestu laty spółdzielczość wytwarzała 20 procent dochodu narodowego. Sprawia ona, że człowiek już nie musi być anonimowy, nie mając wpływu na decyzje o sobie, sytuacji rodziny i lokalnego środowiska, w którym żyje. Jeśli chce mieć mocne oparcie w trwałym systemie istniejącym od ponad 150 lat, to taką szansę może mu dać właśnie spółdzielczość. Powstawała i będzie powstawać, aby zaspokoić potrzeby swoich członków, a nie tylko stawiać na zysk. Założyciele pierwszych spółdzielni tworzyli je nie po to, aby bogacić się za wszelką cenę, lecz aby nie dopuścić do bankructw rolników, rzemieślników, sklepikarzy czy mieszczan. Były one i są nadal organizacjami, które przyczyniają się do ograniczenia bezrobocia, tworzą system, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy danego regionu, bo podatki i zyski przez nie osiągane pozostają dostępne dla tych społeczności. W historii polskiej spółdzielczości liczne są przykłady jej mobilizacji po każdym narzuceniu nowych ograniczeń w uchwalanych odgórnie ustawach. Spółdzielczość szczególnie odczuła skutki upaństwowienia w latach 50. ubiegłego wieku, ale i później nie brakowało prób podporządkowania jej, gdy tylko stawała się bardziej samodzielna, jak przed powstaniem państwowo-spółdzielczego BGŻ, w którym Skarb państwa miał większość udziałową. Dzisiaj spółdzielnie są w pełni samorządne i zarządzane przez demokratycznie wybrane władze, stanowią wizytówkę naszego kraju także za granicą. Na początku przemian demokratycznych w naszym kraju odebrano spółdzielczości majątek i pozostawiono ją na rynku bez ochrony przed konkurencją. Niektóre osoby nie uznają nadal, że spółdzielnie to użyteczna idea, sprzyjająca powstawaniu postaw, które zapobiegają rozwarstwianiu się lokalnych społeczeństw. Jeśli uśrednimy wyniki, to nikt w kraju nie produkuje tańszego i lepszego mleka od spółdzielni mleczarskich, a mimo prób spółdzielnie mieszkaniowe nadal zapewniają ich mieszkańcom umiarkowane opłaty czynszowe, zaś banki spółdzielcze obsługują 8 milionów klientów, posiadają milion członków i działają w blisko 5 tys. placówek. Spółdzielczość odradza się też w innych branżach. Powstały rolnicze grupy producenckie, działa też w kraju 400 nowych spółdzielni socjalnych. Banki spółdzielcze, jako jedyne, nie przerwały kredytowania przedsiębiorców i rolników w czasie kryzysu oraz mają w całym sektorze najmniej tzw. kredytów straconych. Ich najstarsze placówki działają od ponad 150 lat, a członkostwo w nich przechodzi z ojca na syna. W większości gospodarstw rolnych, małych i średnich przedsiębiorstwach pracują środki banków spółdzielczych. Maria Filarska MÓJ BANK 13

W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str.

W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. ISSN 1689-9105 Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3 WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. 5 II WOJEWÓDZKI KONKURS

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! ISSN 1689-9105 Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisał umowę z klubem piłkarskim KKS Lech o współpracy i wprowadzeniu nowej, unikatowej karty Karty Kibica str.

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisał umowę z klubem piłkarskim KKS Lech o współpracy i wprowadzeniu nowej, unikatowej karty Karty Kibica str. Z życia SGB str. 1-7 Ognivo platforma wymiany informacji związanych z rozliczeniami str. 14-15 Bancassurance str. 16-17 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2010 nr 4/153 Gospodarczy Bank Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł. w Poniatowej zaprasza 25

O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł. w Poniatowej zaprasza 25 Listopad 2013 www.panoramalubelska.pl O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł Starosta Montis Łukowski Hotel&Spa 6 7 w Poniatowej zaprasza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r.

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. BANK M ój Mój Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1689-9105 NAGRODA KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K - str. 2 NOWE PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ - str. 2 MIASTO Z PROPOZYCJAMI - str. 3 NA PRZEKÓR

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Samorządy Terytorialne, strategiczni klienci SGB, po raz 10. na corocznej Konferencji organizowanej przez Bodie Sp. z o.o. i GBW SA str.

Samorządy Terytorialne, strategiczni klienci SGB, po raz 10. na corocznej Konferencji organizowanej przez Bodie Sp. z o.o. i GBW SA str. Laur Klienta Odkrycie 2010 dla kredytu 14 dni 0% str. 1 Banki Spółdzielcze z tytułem HIT GOSPODARCZY 2009 str. 5 Banki SGB liderami innowacji str 6 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2010 nr 1/150 Samorządy

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej

Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej ISSN 1689-9105 Nr 2(2) LIPIEC 2009 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK Komentarz Na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie delegaci z zadowoleniem

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA Fot. M. Bauer Fot. E. Soński Fot. E. Soński Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Sprawdź

Bardziej szczegółowo

! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus. ! Laur Knurowa NR 1/2015 (7)

! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus. ! Laur Knurowa NR 1/2015 (7) NR 1/2015 (7) Zdj. Justyna Bajko! Powiat gliwicki z bliska! Industriada!! 25-lecie samorządu! Egzotyczna Etiopia! Ubezpieczeniowa Concordia! Planet Plus! Laur Knurowa 2 CENTRALA BANKU KNURÓW, ul. Kosmonautów

Bardziej szczegółowo

Poznań, maj-czerwiec 2009 nr 3/146. SGB z Godłem Promocyjnym Teraz Polska str. 1

Poznań, maj-czerwiec 2009 nr 3/146. SGB z Godłem Promocyjnym Teraz Polska str. 1 Poznań, maj-czerwiec 2009 nr 3/146 SGB z Godłem Promocyjnym Teraz Polska str. 1 W numerze Godło Promocyjne TERAZ POLSKA 1 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Lipce 2 Coroczne Walne Zgromadzenia: Barlinek,

Bardziej szczegółowo

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Szanowni Państwo, za nami połowa kadencji władz samorządowych gminy Strzegom wybranych na lata 2006

Bardziej szczegółowo