W numerze: Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. PILOTAŻOWY PROGRAM SAMORZĄDNA POLSKA str. 10. NA KONIEC KADENCJI str ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. PILOTAŻOWY PROGRAM SAMORZĄDNA POLSKA str. 10. NA KONIEC KADENCJI str. 3-6. ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str."

Transkrypt

1 ISSN Nr 4(20) LISTOPAD 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: NA KONIEC KADENCJI str. 3-6 ODDZIAŁ W ŚWIERCZOWIE str. 6 NASI W WYBORACH str. 8 PILOTAŻOWY PROGRAM SAMORZĄDNA POLSKA str. 10 WKRÓTCE NOWA OFERTA KREDYTOWA str. 11 TALENTOWISKO str. 14

2 KOMENTARZ Samorządność jest największym dobrem, efektem zamian społecznych i systemowych w naszym kraju w końcu XX wieku. Wydawałoby się, że zagościła w naszej rzeczywistości nie tak dawno, a przecież obchodziła w tym roku swoje dwudziestopięciolecie. Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić lepszy i bardziej sprawny model funkcjonowania lokalnych władz. Zbliża się koniec aktualnej kadencji samorządów. Samorządy średnich i małych miast oraz samorządy gmin i powiatów są najbliższymi partnerami banków spółdzielczych. Działają na tych samych terenach i na ogół w tych samych środowiskach. Jeszcze jedną cechą zbliżająca obu partnerów jest ich samorządność i lokalność. Wójta, burmistrza cieszy gdy ma w zasięgu ręki dobrze wyposażony, otwarty i zasobny bank, któremu może powierzyć obsługę budżetu. Działalność banków spółdzielczych najlepiej rozwij a się w warunkach stabilizacji politycznej i gospodarczej w miastach i gminach. Osobami stabilizującymi sytuację i przeprowadzającymi gminy wiejskie i miejskich przez trudne czasy są właśnie wójtowie i burmistrzowie. Bank jest osobą prawną, nie bierze zatem udziału w kampaniach wyborczych, lobbowaniu kandydatów, list wyborczych czy partii politycznych. Ale jak każda instytucja, skupiająca, jak nasz bank, członków, ma prawo do wyrażania w ich imieniu stanowiska w ważnych dla środowiska sprawach, szczególnie tych dotyczących spraw związanych z gospodarką. O wynikach wyborów przesądzi ocena dokonań obecnych władz samorządowych oraz jakość i akceptacja programów przedstawianych przez kandydatów chcących uczestniczyć w pracach samorządów w nowej kadencji. Nie bez znaczenia będą też zapewne osobiste walory kandydatów, ich związek z środowiskiem, doświadczenie i umiejętności. Nas najbardziej interesują zagadnienia gospodarcze oraz zamiary dotyczące rozwoju lokalnej infrastruktury, która dość często jest współfi nansowana kredytami Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Członkom i klientom Banku Spółdzielczego w Namysłowie życzymy dokonywania trafnego wyboru rad gmin, miast i powiatów, wójtów i burmistrzów. Od tego zależy rozwój naszego regionu i podejmowanie wielu ważnych decyzji dotyczących dnia codziennego jego mieszkańców. Zdzisław Bąk Prezes Zarządu Drużyna Banku, która zajęła 6. miejsce. Od lewej: Józef Marko, Mariusz Boduch, Henryk Rachlak przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Janczura i Grzegorz Sosnowski Drużyna Banku na XI Biegu Namysłowian Zauważalną tendencją w społeczeństwie staje się coraz większa moda na bieganie. Także wśród pracowników naszego Banku rośnie grupa sympatyków tej dyscypliny, czego dowodem był udział reprezentacji Banku w klasyfi kacji drużynowej XI Biegu Namysłowian. Pięcioosobowa drużyna zmierzyła się z dystansem 10 km zajmując znakomitą szóstą pozycję wśród 12 ekip reprezentujących zakłady pracy z całego regionu. Bank Spółdzielczy w Namysłowie tradycyjnie już miał swój znaczący udział w organizacji tej niezwykle popularnej imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz biegowy województwa opolskiego, a liczba ponad 220 uczestników z całego kraju pozwala na klasyfi kowanie jej jako biegu ogólnopolskiego. Cieszy szczególnie fakt, że aż 70 uczestników biegu jest mieszkańcami gminy Namysłów. M. Boduch Kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Klienta. Kredyt może być udzielony bez zaświadczenia o zarobkach: *W kwocie nie przekraczającej jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie 3 800,00 zł. **Dla Klientów współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie od co najmniej 6 miesięcy kwota kredytu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie ,00 zł. **Dla Klientów współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie od co najmniej 12 miesięcy kwota kredytu nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie ,00 zł. 2 Uznaje się, że Klient współpracuje MÓJ z BANK Bankiem od co najmniej 6 i 12 miesięcy, jeżeli w tym okresie z tyt. dochodów osiąganych przez Klienta następują systematyczne wpływy na jego rachunek prowadzony przez BS w Namysłowie (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące) lub jeżeli Klient korzysta lub korzystał w Banku z produktu kredytowego, który terminowo spłacał przez ostatnie 6 lub 12 miesięcy.

3 Na koniec kadencji Jedno jest pewne, kończąca się 21 listopada kadencja samorządów wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, była najbardziej udana w całym dwudziestopięcioleciu odrodzonego samorządu. Był to czas inwestycji, czas dobrze wykorzystany przez samorządy, zwłaszcza miast i gmin. Wszystko to umożliwiły środki unij ne umiejscowione w poszczególnych programach. Nie zawsze potrafi my docenić, że bardzo zmieniło się w ostatnich latach oblicze Polski, zwłaszcza tej regionalnej. W tych przemianach na znacznej powierzchni naszego województwa samorządy korzystały z kredytów BS w Namysłowie. Zwróciliśmy się do włodarzy miast i gmin, w których działają placówki Banku, z prośbą o ocenę kończącej się kadencji. Z uwagi na ograniczoną objętość stron w kwartalniku Banku, ich wypowiedzi musieliśmy znacznie skrócić. Ryszard Grüner burmistrz Byczyny W ciągu ostatnich lat udało się w gminie Byczyna zrealizować wiele ważnych inwestycji i zadań dzięki umiejętnie pozyskiwanym i wydatkowanym środkom zewnętrznym. Do najważniejszych dokonanych przedsięwzięć należą: budowa kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice, kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawów, budowa kompleksów sportowych we wsiach: Ciecierzyn, Roszkowice, Proślice, modernizacja oświetlenia ulicznego gminy na oświetlenie typu LED. Ponadto zagospodarowaliśmy budynek pałacu dawnej szkoły średniej w Polanowicach na mieszkania dla repatriantów ze wschodu, do którego przyjechało już 13 rodzin. Wprowadziliśmy także w gminie elementy polityki prospołecznej, tj. utworzyliśmy w Byczynie żłobek i wprowadziliśmy jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe wypłacane z budżetu gminy). Kontynuujemy także zadania związane z rewitalizacją miasta w celu poprawy jego wizerunku poprzez remont murów obronnych miasta oraz przebudowę Rynku. Warto wspomnieć o wielu projektach zrealizowanych w szkołach, Ośrodku Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, aktywności stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, które pod względem merytorycznym (przy pozyskiwaniu dofi nansowania) wspierał m.in. Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej. Gmina Byczyna może pochwalić się także długoletnią, bardzo dobrą współpracą z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie. Świadczyć o tym mogą chociażby liczne dotacje i dofi nansowania, które gmina corocznie otrzymuje z Banku Spółdzielczego w Namysłowie na cele charytatywne czy też na wsparcie organizowanych imprez okolicznościowych. Maria Krompiec wójt Branic W ciągu tych czterech lat wykonaliśmy szereg inwestycji i remontów. Wybudowaliśmy nową oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej we Włodzieninie-Kolonii i tranzyt sieci kanalizacyjnej z Wysokiej przez Boboluszki do Branic. Obecnie realizujemy budowę kanalizacji sanitarnej w Boboluszkach i kończymy opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną z przyłączami dla Wysokiej oraz dla przyłączy w Branicach. Wybudowaliśmy wodociąg do Dzbańce-Górki. Przeprowadziliśmy kapitalne remonty pięciu świetlic. Wykonaliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej. Odnowiliśmy budynek przedszkola w Branicach. Powstał łącznik między szkołami w Branicach i dwie nowe klasopracownie dla najmłodszych uczniów. Na 12 drogach gminnych położyliśmy nowe nawierzchnie asfaltowe i wybudowaliśmy drogę z kostki brukowej oraz 8 nowych dróg tłuczniowych. Wyremontowaliśmy część chodników w Branicach i wykonaliśmy nowe schody (wraz z chodnikiem i parkingiem) przy Ośrodku Zdrowia w Branicach. Zmieniliśmy również dużo w organizacji zarządzania przyczyniając się do zmniejszenia kosztów utrzymania administracji gminnej. Przed gminą stają najważniejsze zadania związane z kanalizacją miejscowości wchodzących w skład tzw. AGLOMERACJI BRA. Przed nami również budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej z Boboluszek przez Branice, Bliszczyce, Lewice do Włodzienina. Planuje się również budowę dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach i Szkole Podstawowej we Włodzieninie, a także realizację remontów chodników i dróg gminnych oraz budowę parkingu na ulicy Skłodowskiej w Branicach. Powyższe zadania to zadania priorytetowe, ale w przyszłych 4 latach powinny przynieść poprawę stanu technicznego obiektów gminnych. Zenon Kotarski wójt Domaszowic W mij ającej kadencji złożyliśmy wiele wniosków o dofi nansowanie zewnętrzne, z czego duża większość została przyznana na przebudowę świetlic wiejskich w Siemysłowie i Polkowskiem, remont świetlicy w Gręboszowie. Udało się skanalizować miejscowość Gręboszów. Dzięki nim rozpoczęliśmy również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelcach. Zmodernizowano budynek Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. W centrum Domaszowic zostało utworzone miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów. W trakcie kadencji zostały zrealizowane projekty polegające na wdrażaniu dodatkowych zajęć dla dzieci i szkoleń różnego typu dla dorosłych. Organizowane były projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach realizowany jest projekt Opolska szkoła szkołą ku przyszłości, w czasie którego zostały zapewnione dla placówki m.in. komputery, tablice interaktywne. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu Cyfrowy Debiut 50+, który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ludzi powyżej 50. roku życia. Zrekrutowano 15 osób z gminy Domaszowice, które otrzymają darmowe komputery z dostępem do Internetu i możliwość udziału w szkoleniach, które będą realizowane w Centrum, doposażonym w komputery w ramach tego samego projektu Mij ająca kadencja jest również czasem inwestycji z budżetu gminy. Udało się wygospodarować pieniądze na modernizację oświetlenia ulicznego. Dobudowane zostały też nowe odcinki oświetlenia ulicznego w Domaszowicach oraz w Wielołęce, Włochach, Strzelcach i Gręboszowie. Zostały wyremontowane i rozbudowane strażnice OSP. MÓJ BANK 3

4 Sukcesywnie i w miarę możliwości fi nansowych przeprowadzane są remonty w placówkach oświatowych. Mij ającą kadencję oceniam jako udaną pod względem poczynionych inwestycji. Mimo trudności fi nansowych, z którymi borykają się wszyscy, udało się pozyskać i wygospodarować taką ilość środków, aby gmina Domaszowice się rozwij ała. Stanisław Kapica burmistrz miasta i gminy Syców W mij ającej kadencji wykonaliśmy mnóstwo zadań bieżących, jak również wiele tych strategicznych, wiążących się z rozwojem miasta i gminy Syców. Unij ne dotacje zmieniają oblicze Sycowa, ale nie byłoby to możliwe bez wkładu środków własnych, w tym także korzystnych kredytów pozyskanych z namysłowskiego Banku. Bez nich trudno byłoby sięgnąć po środki zewnętrzne. Dzięki przeprowadzonym w minionej kadencji inwestycjom, gmina zyskała na atrakcyjności. Inwestycje realizowane były zarówno w mieście, jak i na wsiach. Poprawa lokalnej infrastruktury na wsi to przede wszystkim nowe drogi dojazdowe do gruntów, nowa infrastruktura drogowo-chodnikowa z kanalizacją deszczową, ale także budowa świetlic wiejskich i placów zabaw. W mieście jedną z ważniejszych inwestycji był odnowiony park miejski. W sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w tym boisk Orlika, stanowi o pierwszorzędnym zagospodarowaniu terenu. Z budżetu gminy kompleksowo zmodernizowano ulicę Kasztanową w mieście, rozbudowano infrastrukturę nad zalewem w Stradomi. Sukcesywne prace remontowe z termomodernizacją budynków przeprowadziliśmy w placówkach oświatowych gminy. Dzięki dobrej współpracy z Bankiem, rzetelnemu przygotowaniu przez pracowników optymalnej dla utrzymania płynności fi nansowej oferty, Bank przyczynia się pośrednio do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy, a tym samym poprawy standardu życia mieszkańców. Bogdan Zdyb wójt gminy Wilków Okres ten wypełniony był licznymi działaniami na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Dzięki przychylności Rady Gminy udało się zakończyć rozpoczęte oraz zrealizować nowe inwestycje, których wartość wynosi tys. zł. Było to możliwe dzięki pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł fi nansowania. W zakresie ochrony środowiska skanalizowane zostały miejscowości Krzyków i Wilków, budowana jest też kanalizacja w Jakubowicach i Idzikowicach. Wyremontowany został Dom Kultury w Wilkowie oraz świetlica wiejska w Pszenicznej. W zakresie infrastruktury drogowej gmina pozyskała środki na remont dróg i transportu rolnego w Krzykowie oraz Pągowie. We współpracy z powiatem namysłowskim w Bukowie wybudowano zatokę autobusową wraz z chodnikiem i oświetleniem. Z myślą o mieszkańcach Wilkowa zleciliśmy dokumentację techniczną budowy dróg osiedlowych w Wilkowie. Istotnym elementem każdego budżetu jest oświata, która stanowi około 45% jego wartości. Zakończono termomodernizację budynku szkoły w Idzikowicach wraz z budową kotłowni, dokonano rozbudowy przedszkola w Wilkowie, wybudowano zespół boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie. Realizowanych jest jeszcze wiele małych projektów przez jednostki oświatowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ważnym zadaniem było wdrożenie od 2010 r. Funduszu Sołeckiego, dzięki któremu mieszkańcy sołectw samodzielnie decydują o przeznaczeniu środków fi nansowych na działania, które uznali za najważniejsze. Wiele z przedstawionych przeze mnie zadań nie mogłoby być realizowanych bez fi nansowego wsparcia środków unij nych. Chcę również podziękować Bankowi Spółdzielczemu za wspieranie rolników i lokalnych przedsiębiorców oraz pomoc w realizacji zadań naszej gminy. Barbara Bednarz wójt gminy Świerczów W lipcu 2013 roku Rzeczpospolita opublikowała ranking samorządów tworzony przez niezależnych ekspertów. W tym prestiżowym rankingu polskich samorządów 2012 roku w kategorii Europejski Samorząd, czyli taki, który pozyskał najwięcej środków unij nych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina Świerczów uplasowała się na 38. miejscu w Polsce, a na pierwszym miejscu w województwie opolskim. Dzięki tym środkom wybudowaliśmy m.in. sieć kanalizacji w Świerczowie i Miodarach, remontowaliśmy 4 świetlice wiejskie, a jedną rozbudowaliśmy, wyremontowaliśmy 2 remizy strażackie, podjęliśmy też wiele innych przedsięwzięć. W związku z kończącym się okresem programowania funduszy unij nych , staraliśmy się ugryźć z tego unij nego tortu jak najwięcej, by zrealizować od lat oczekiwane inwestycje. W tej kadencji pozyskaliśmy ponadto środki na przebudowę drogi w Bąkowicach, wybudowaliśmy kompleks boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012, przeprowadziliśmy remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie w zakresie termomodernizacji, adaptację byłego posterunku policji obecnie znajduje się tam remiza OSP i 3 lokale socjalne. W tym roku podpisaliśmy umowę o dofi nansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Miodarach, a przed nami dofi nansowanie rozbudowy świetlicy w Miejscu. Założeniem programowym tej kadencji był zrównoważony rozwój całej gminy, dynamiczny i równomierny rozwój wszystkich miejscowości, dążący do poprawy warunków życia w tych większych i małych miejscowościach. Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym mogliśmy zrealizować wiele inwestycji i przedsięwzięć we wszystkich dziedzinach życia we wszystkich 11 sołectwach. Plany na przyszłość to głównie inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i dalsze rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej. Krzysztof Kuchczyński burmistrz Namysłowa Dzięki sprawnemu zarządzaniu gminą Namysłów udało się wykonać wiele inwestycji, dzięki którym gmina zyskała mocniejszą pozycję na rynku. 4 MÓJ BANK

5 Coraz więcej podmiotów gospodarczych rozpoczynało inwestycje na Ziemi Namysłowskiej, a na rynku turystycznym gmina odgrywała ważniejszą rolę, stała się także bardziej atrakcyjna dla swoich mieszkańców. Dzięki własnym środkom, dofi nansowaniu z budżetu państwa, a także przy znacznym udziale środków unij nych, zrealizowano wiele inwestycji. Do najważniejszych z nich z pewnością należy zaliczyć obiekty sportowe, tj. Centrum Turystyki i Rekreacji Delfi n, kompleksy sportowe przy szkołach podstawowych, Moje Boisko Orlik 2012, a także przebudowę i remont dróg gminnych, częściową rewitalizację centrum Namysłowa, wraz z generalnym remontem gminnego dworca kolejowo-autobusowego. Wykonano także termomodernizację wszystkich obiektów oświatowych. W najbliższym czasie planuje się kontynuację inwestycji dotyczących kanalizacji sanitarnej i poprawy infrastruktury drogowej. Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi ponad 50 ha pod nowe podmioty gospodarcze, na których działają już prestiżowe fi rmy, ale cały czas poszukiwani są nowi inwestorzy. Te działania przekładają się bez wątpienia na postrzeganie Namysłowa jako interesującego miejsca do inwestowania. Barbara Zając wójt gminy Pokój Była to dobra kadencja dla mieszkańców gminy Pokój. Udało się nam zrealizować wiele inwestycji. Jesteśmy małą gminą i nasze środki budżetowe są ograniczone. Cały budżet gminy wynosi 16 milionów złotych. Z własnych środków na inwestycje możemy przeznaczyć rocznie około miliona złotych, ale dzięki środkom zewnętrznym, przede wszystkim unij nym, dokonaliśmy w tej kwestii znacznego postępu. Dokończyliśmy ważną inwestycję, czyli rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Pokoju. Łączyło się to z pokryciem ulic nową nawierzchnią asfaltową. Dziś Pokój jest prawie w stu procentach skanalizowany. Było to dla nas duże wyzwanie, gdyż całkowity koszt inwestycji wyniósł tys. złotych. Dofi nansowanie kanalizacji ze środków unij nych wynosiło 60 proc. tej sumy. Wykonaliśmy też remonty świetlic wiejskich. Przy realizacji inwestycji gminnych staraliśmy się stosować zasadę zrównoważonego rozwoju, tak by każda miejscowość odczuwała stosowanie tej zasady. Praktycznie w każdej miejscowości coś zostało wybudowane od placu zabaw po remont świetlicy. Od ośmiu lat staramy się przywrócić naszej miejscowości status uzdrowiska połączonego z rewitalizacją zabytkowego parku w Pokoju. Będzie to jednym z głównych zadań dla samorządu i Urzędu Gminy w okresie kolejnej kadencji. Aktualnie mieszkańcy gminy zapoznają się z nowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym określone są także tereny przewidziane pod inwestycje. Są oczywiście inne zadania, takie jak te, które realizowaliśmy w minionej kadencji: remonty dróg, oświetlenia, zadania zlecone, które gmina musi wykonywać w ramach obowiązków jej przypisanych. Mirosław Stankiewicz burmistrz Niemodlina Myślę, że za niewątpliwy sukces kończącej się kadencji trzeba uznać skanalizowanie w 90 procentach Niemodlina. Znaczącymi zadaniami, które udało się zrealizować w tym czasie, a które miały wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców w różnych aspektach, były remonty świetlic wiejskich i budowa nowego stadionu w Niemodlinie. Wszystko to realizowaliśmy przy udziale środków własnych, pochodzących z kredytów, m.in. z Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Stąd moja ocena współpracy z tym Bankiem jest wysoka. Realizowaliśmy również wiele tzw. projektów miękkich, które według defi nicji obejmują projekty nieinwestycyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące takie przedsięwzięcia jak szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne itp. Wsparcie środków zewnętrznych miało w tym bardzo duży udział. W tym zakresie dużą aktywnością wykazały się funkcjonujące u nas stowarzyszenia. Przykładem takiego działania jest stowarzyszenie mieszkańców wsi, które dzięki pożyczce z BS w Namysłowie uzyskało dofi nansowanie na sprzęt nagłaśniający z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki czemu zorganizowało już kilka ciekawych imprez. Nowy samorząd będzie musiał doprowadzić do końca prace kanalizacyjne w Niemodlinie i rozpocząć kanalizowanie obszarów wiejskich. Bez wątpienia wyzwaniem dla nowego samorządu będzie budowa nowego przedszkola, którego projektowanie dobiega końca, budowa chodników oraz remonty dróg. To wiele zadań realizowanych w ramach tzw. funduszu sołeckiego na wsiach, a także wiele drobnych inwestycji, które są konieczne dla sprawnego funkcjonowania miasta i gminy Niemodlin Wiesław Plewa wójt gminy Tułowice Mimo że w trakcie kadencji mieliśmy w kraju kryzys, to w gminie przeszliśmy go w miarę spokojnie. Udało się nam pozyskać środki unij ne, których uruchomienie pozwoli kończącą się kadencję nazwać budowlaną. Powstało wiele inwestycji dróg, świetlic, obiektów sportowych i placów zabaw. Przeprowadziliśmy też remont w szkole. Akcja śmieciowa okazała się mało bolesna, a dzięki gminnej inwestycji i stworzeniu własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogliśmy obniżyć opłaty za wywóz śmieci z 13 do 10 zł od osoby. Do inwestycji, których koszt przekraczał milion zł, należą ulica Kościelna w Szydłowie i Betonowa w Tułowicach. Razem z powiatem uczestniczyliśmy we wspólnych inwestycjach drogowych. Powstały 3 nowe świetlice wiejskie wraz z remizami strażackimi. Powstała nowa kanalizacja w Tułowicach, gdyż dotychczasowa przebiegała na głębokości 13 metrów i każda awaria była sporym kłopotem. Został już przekazany plac pod budowę czterech mieszkań komunalnych (co jest ewenementem w gminach wiejskich), do których chcemy na parter przenieść osoby niedołężne zamieszkujące górne piętra w blokach bez windy. W nowej kadencji chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie budowy mieszkań dla młodych z ich udziałem. Myślimy również o budowie domu dziennego pobytu dla osób starszych, w których znaleźliby codzienną opiekę, także medyczną. dokończenie na str. 6 MÓJ BANK 5

6 dokończenie ze str. 5 Na koniec kadencji Tadeusz Ziółkowski wójt gminy Dziadowa Kłoda Kadencja to były dobre lata dla samorządu gminy. Zrealizowaliśmy sporo inwestycji i pozyskaliśmy znaczące środki fi - nansowe z różnych źródeł. W tej kadencji wybudowana została hala sportowa w Dziadowej Kłodzie, oddano do użytku kompleks boisk sportowych Orlik 2012, zmodernizowano obiekty oświatowe w Dziadowej Kłodzie i Miłowicach. Gmina zaliczana jest do przodujących w zakresie budowy dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej i do gruntów ornych. Ogółem w latach przebudowano ponad 8 km dróg gminnych. W każdej miejscowości wyremontowane zostały świetlice wiejskie. Były też realizowane małe projekty unij ne, zawarte zostało porozumienie międzygminne w zakresie powierzenia Gminie Kępno budowy nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej k. Kępna. W latach Spółka Inwestor-Kępno przeprowadziła rekultywację gminnego wysypiska w Stradomi Dolnej, także z udziałem środków unij nych, gdzie koszt zadania wyniósł ok 300 tys. zł. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa pod przyszłą budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Stradomia Dolna oraz uzupełnienia jej we wsi Dziadowa Kłoda i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie. Wykonano odwiert zapasowej studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Dziadowej Kłodzie. Najpilniejszego rozwiązania wymaga dalsza budowa kanalizacji w innych miejscowościach na terenie gminy. Do tej pory na budowę sieci wydatkowano kwotę ponad 853 tys. zł. Nasza placówka Oddział w Świerczowie Historia działalności Oddziału Banku w Świerczowie sięga początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy w Świerczowie istniała samodzielna Kasa Spółdzielcza, przyłączona ze względów ekonomicznych w 1967 roku do Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Od tamtego czasu placówka została Oddziałem Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Pracownicy Oddziału. Od lewej: Mariola Szczechowicz, starszy inspektor do spraw oszczędności, Michał Cajdler dyrektor Oddziału, Jadwiga Żołnowska specjalista do spraw księgowości i Renata Łozińska kasjer Oddział obsługuje mieszkańców gminy oraz Urząd Gminy w Świerczowie wraz z jego jednostkami budżetowymi. Największą grupę klientów stanowią tutejsi rolnicy. Większość tutejszych gospodarstw nie przekracza 15 ha uprawianej ziemi. Tych większych, o powierzchni przekraczającej 25 ha, jest w gminie około 40, co implikuje działalność Oddziału. Placówka dysponuje pełną ofertą BS w Namysłowie także dla klientów indywidualnych, świadcząc mieszkańcom gminy usługi z zakresu bankowości komercyjnej. Około 60 proc. ogółu kredytów stanowią w Oddziale kredyty rolnicze, głównie inwestycyjne i obrotowe. 20 proc. tej puli to kredyty dla przedsiębiorców, a około 10 proc. przeznaczonych jest dla osób fi zycznych. Pozostałe 10 proc. stanowi kredytowanie inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy. Wśród kredytów dla osób prywatnych prym wiodą kredyty sezonowe (Kredyt 1,2,3, Interkredyt, Kredyt Promocyjny i kredyty gotówkowe). Oddział ma charakter placówki kredytowej, choć jeszcze dwa lata temu wysokość kredytów i depozytów się równoważyła. W ostatnim okresie odnotowaliśmy znaczny przyrost rachunków obsługiwanych przez Internet i chwalonych przez zadowolonych klientów. Placówka Banku w Świerczowie wrosła w gospodarczy krwiobieg gminy. Wszystkie wnioski staramy się opiniować i realizować szybko mówi Michał Cajdler, dyrektor Oddziału. Słyniemy z szybkiego podejmowania decyzji i przychylnego traktowania naszych klientów. Andrzej Malanowski 6 MÓJ BANK

7 Dożynki Przełom sierpnia i września to czas, kiedy Bank Spółdzielczy w Namysłowie intensywnie uczestniczy w lokalnych imprezach społeczno-kulturalnych. W tym roku Bank miał zaszczyt gościć na Dożynkach Gminnych: w Świerczowie, które odbyły się w Miejscu 23 sierpnia, w Praszce, które odbyły się we wsi Wygiełdów sierpnia, w Byczynie, które odbyły się się w Janówce 31 sierpnia, w Branicach, które odbyły się się w Jakubowicach 31 sierpnia, w Lasowicach Wielkich, które odbyły się się we wsi Wędrynia 28 sierpnia, w Pokoju sierpnia, w Niemodlinie sierpnia, w Domaszowicach 7 września, w Namysłowie, które odbyły się w Głuszynie 14 września, w Sycowie, które odbyły się w miejscowości Ślizów 31 sierpnia, w Wilkowie 7 września, w Wilkowie 7 września, w Dożynkach Wiejsko-Gminnych w miejscowości Dziadów Most 30 sierpnia, Dożynkach Wiejskich w Minkowsku 31 sierpnia i Dożynkach Wiejskich w Kowalowicach 31 sierpnia. Stoisko Banku w czasie obchodów dożynkowych w Głuszynie w gminie Namysłów Święto Plonów jest ważnym dorocznym wydarzeniem dla rolników oraz doskonałą okazją do podziękowania za ich codzienną pracę, trud i zaangażowanie w działaniach na rzecz rozwoju wsi oraz kultywowania wielopokoleniowych tradycji. Jest także okazją do spotkania lokalnych społeczności. Bank Spółdzielczy w Namysłowie od lat wspomaga działalność okolicznych instytucji i również w tym roku był jednym ze sponsorów corocznych uroczystości dożynkowych zorganizowanych w podziękowaniu za ukończone żniwa. Podczas dożynek pracownicy poszczególnych placówek Banku mieli możliwość zaprezentowania usług i produktów przy specjalnie przygotowanych na tę okazję stoiskach wystawowych, banerach oraz materiałach reklamowych i promocyjnych. Klientom, którzy odwiedzali stoiska, pracownicy prezentowali między innymi bogatą i wszechstronną ofertę produktową oraz zachęcali do wzięcia udziału w kolejnej edycji loterii dla oszczędzających, w której główną nagrodą jest samochód osobowy. M.H. IV Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego 4 października 2014 roku na terenie jednego z największych gospodarstw rybackich na Opolszczyźnie Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej, odbyła się IV edycja Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego, która swoimi obchodami, podobnie jak w roku ubiegłym, zgromadziła kilka tysięcy osób. Tradycyjnie Święto rozpoczęło się pokazem tradycyjnej metody odłowów karpia na jednym ze stawów. Licznie przybyli goście mieli niecodzienną okazję, aby podziwiać uroki stawów hodowlanych oraz ich okolic, korzystając między innymi z przejażdżki łodzią rybacką, czy skuterem wodnym. Uczestnicy obchodów mogli skorzystać dodatkowo z wielu atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy: zawodów wędkarskich, licznych konkursów dla dzieci z nagrodami czy konkursu kulinarnego. Wszyscy, niezależnie od wieku, mogli wziąć udział w konkursie z wiedzy o rybactwie oraz w zawodach wędkarstwa rzutowego. Ogromną atrakcją okazał się konkurs na najlepsze hasło promocyjne dotyczące karpia opolskiego. Opolski karp to naszego regionu prawdziwy skarb - to hasło, które zdobyło pierwsze miejsce i zostało wyłonione spośród 108 złożonych. Na przybyłych gości czekał poczęstunek w postaci największego na Opolszczyźnie karpia w galarecie, zupy rybnej czy tradycyjnego karpia smażonego. Dodatkowo, wedle życzenia, można było kupić rybę smażoną lub świeżą. Uroczystość uświetniły występy lokalnych zespołów z gminy Świerczów i Pokój, zapewniając bogaty program artystyczny. Każdy z gości mógł zapoznać się z informacją o działaniu Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna, oraz odwiedzić stoiska, na których czekały materiały reklamowe i promocyjne m. in. Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Agencji Rynku Rolnego, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Nadleśnictwa w Kup, a także namysłowskiego Banku, którego pracownicy zapraszali uczestników święta do swojego stoiska, rozdawali ulotki promocyjne z ofertą Banku oraz udzielali fachowych porad na temat produktów bankowych. Każdy kto odwiedził stoisko, dodatkowo otrzymał słodki upominek. M. Harasimczuk Darmowy kurs komputerowy Kolejne szkolenie z serii bezpłatnych kursów obsługi komputera odbyło się w sierpniu br. w świetlicy dworca kolejowego w Namysłowie dla mieszkańców gminy. W programie szczególny nacisk położony był na obsługę Internetu oraz bankowości elektronicznej, jak również udogodnień oferowanych dla klientów Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Zajęcia z zakresu działania bankowości elektronicznej poprowadził pracownik Banku Rafał Frąsiak. M. H. MÓJ BANK 7

8 Nasi w wyborach Członkowie Rady Nadzorczej BS w Namysłowie w wyborach do samorządów gminnych i powiatowych Doktor Paweł Łącki członek Rady Nadzorczej Jest lekarzem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, kieruje Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Namysłowie. Kandyduje do Rady Powiatu Namysłowskiego. Uważa, że stan gminnej i powiatowej służby zdrowia stanowi podstawowy wyznacznik poziomu życia i zadowolenia społeczeństwa. W pracach samorządu powiatu, do którego kandyduje z listy ugrupowania Wspólnota Obywatelska, chce się skupić nad zagadnieniami służby zdrowia, poprawą jej zarządzania, funkcjonowania, wyposażenia, fi nansowania i dostępności. Dla pacjentów oznaczać to ma mniejsze kolejki i lepszą obsługę medyczną. Stanisław Grzegorczyk sekretarz Rady Nadzorczej Ubiega się o mandat do Rady Powiatu Namysłowskiego. Startuje z listy Porozumienia Namysłowskiego. W pracach Rady chce skupić się przede wszystkim na problemach oświaty, wykorzystując wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Chce zająć się też zagadnieniami związanymi z warunkami życia ludności wiejskiej, a także stanem dróg w powiecie. Jan Smorawski zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgłosił swoją kandydaturę do Rady Powiatu Oleśnickiego. W pracach Rady chce skupić się na problemach gospodarczych, to znaczy na tych zagadnieniach, które znajdują się zakresie obowiązków samorządu powiatowego i bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Jarosław Łaźniowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z listy SLD ubiega się o mandat do Rady Gminy Domaszowice. W Radzie działa już cztery kadencje. Jak mówi, zna realia i możliwości małej gminy, jaką stanowią Domaszowice i okoliczne wsie. Mimo niewielkich środków własnych udało się jednak przeprowadzić w gminie wiele inwestycji wspomaganych środkami zewnętrznymi. Ten kierunek rozwoju będziemy starali się utrzymać w nowej kadencji. Startuję z ugrupowania, któremu zależy na jawności i przestrzeganiu demokratycznych zasad funkcjonowania gminy. Bank zatrudnia blisko 200 pracowników. W przeważającej większości są to osoby dobrze wykształcone i merytorycznie przygotowane do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w fi - nansach, gospodarce, sprawnie poruszających się gąszczu przepisów i regulacji. Są mieszkańcami Opolszczyzny i przyległych powiatów. Wszyscy posiadają bierne prawo wyborcze. Przedstawiamy ich z nadzieją, że ich wiedza może się przydać w sprawnym działaniu samorządów nowej kadencji. Zygmunt Zubek były prezes i członek Rady Nadzorczej Kandyduje do Rady Powiatu Namysłowskiego z listy PSL. Jako wieloletni pracownik Banku, który ma odpowiednie wykształcenie i praktyczne przygotowanie, chciałbym się skupić na zagadnieniach związanych z fi - nansami mówi pan Zubek. Jako człowieka od dawna związanego ze spółdzielczością, interesowałyby go także zagadnienia związane z rozwojem spółdzielczości na terenie powiatu. Sabina Żywina dyrektor Oddziału w Branicach Kandyduje do Rady Gminy Branice. W Radzie chce wykorzystać wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z fi nansami. Szczególnym zainteresowaniem chce objąć zakres problemów związanych z gospodarczą stroną działalności gminy i zagadnieniami jej fi - nansów. Grzegorz Bok kierownik Filii w Praszce Kandyduje do Rady Gminy Lasowice Wielkie. Uważa, że nadszedł czas, by odmłodzić nieco skład Rady, tak żeby był bardziej zgodny pod względem wieku z ogółem mieszkańców. Interesować się będzie problemami gospodarczymi i fi nansowymi gminy. Jan Lenartowicz kasjer dysponent w POK Oddziału w Branicach Kandyduje do Rady Powiatu Głubczyce z listy Lewica Razem. W pracach Rady chce realizować zapisy programu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bogusława Szopa kasjer dysponent w Oddziale w Pokoju Kandyduje do Rady Gminy w Świerczowie z listy ugrupowania SLD Lewica Razem. W pracy w Radzie chce skupić się na problemach rolników, najliczniejszej grupy zawodowej w gminie. Interesują ją także zagadnienia związane z rozwojem najmłodszej generacji mieszkańców gminy. 8 MÓJ BANK

9 Zarządzanie rachunkiem osoby małoletniej przez ustawowego opiekuna Konta bankowe w obecnych czasach są najpopularniejszą formą gromadzenia własnych środków fi nansowych, które służą do bieżących rozliczeń, czy też z przeznaczeniem na konkretny cel (oszczędności na zakup mieszkania, samochodu itp.). Umowy, na podstawie których banki prowadzą wspomniane konta bankowe, muszą być podpisane przez osoby posiadające zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z artykułem 12 kodeksu cywilnego nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. W imieniu osoby nie mającej zdolności do czynności prawnych, czynności tych może dokonywać jedynie jej przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielami ustawowymi osoby niepełnoletniej są przeważnie rodzice. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie sprawować opieki rodzicielskiej ustanowienie opiekuna może zostać dokonane wyłącznie przez sąd opiekuńczy lub rodziców dziecka pełnomocnictwem notarialnym, zastępującym orzeczenie sądu. Zgodnie z artykułem 101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko. Za czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu uznaje się, na przykład wypłatę środków z rachunku dziecka w kwocie przekraczającej zwykły zarząd, (tj. w kwocie wyższej niż niezbędna do zaspokojenia codziennych potrzeb dziecka wyżywienie, odzież, książki, wykształcenie itp.), sprzedaż nieruchomości należącej do dziecka, itd. Dokonanie czynności w takiej sprawie bez uprzedniego zezwolenia sądu powoduje bezwzględną nieważność tej czynności. Zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu lub na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Zgodnie z artykułem 15 Kodeksu cywilnego ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi. Osoba niepełnoletnia, która pragnie mieć konto bankowe i ma ukończone 13 lat, może swobodnie ubiegać się o takie konto, razem z rodzicami lub też opiekunami. W ramach konta istnieje możliwość otrzymania karty bankomatowej, dzięki czemu młody człowiek będzie mógł w każdej chwili wypłacić potrzebną gotówkę. Warto jednak być świadomym, że nie wszystkie wypłaty z bankomatów są darmowe i warto kierować się do tych, które wskaże bank jako bezpłatne. Obecnie młodzież bardzo często robi zakupy w Internecie. W takich przypadkach konto sprawdzi się idealnie, ponieważ umożliwia dokonywanie przelewów, także za pośrednictwem Internetu, co jest łatwe, szybkie i przede wszystkim bezpieczne. Należy pokazać młodej osobie, jak takie operacje bankowe się wykonuje, a z pewnością doskonale poradzi sobie w czasie swoich przyszłych zakupów internetowych, za które będzie mógł zapłacić z własnej kieszeni. Michał Grzybowski MÓJ BANK 9

10 Pilotażowy Program Samorządowa Polska dla 4 gmin województwa opolskiego Misją Programu Samorządowa Polska jest dostarczenie mikro, małemu i średniemu przedsiębiorcy (MSP) środków pieniężnych, dzięki którym uzyska on nowe możliwości rozwojowe. Nie od dziś wiadomo, że barierą ograniczającą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest brak kapitału na ich rozwój. Przedsiębiorcy nie potrzebują kolejnych deklaracji, tylko realnej pomocy w postaci wsparcia fi nansowego. Kluczowe znaczenie ma to zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i będących we wczesnej fazie rozwoju. Program Samorządowa Polska wdrożony jest pilotażowo na terenie województwa opolskiego. Na mocy porozumienia programowo wdrożeniowego zawartego 8 maja 2012 roku w Namysłowie pomiędzy Unią Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. a Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie, zostały określone ramy prawne dla współpracy stron w związku z powierzeniem Bankowi funkcji operatora regionalnego Programu Samorządow a Polska na terenie województwa opolskiego. W październiku br. dobiegł końca proces formalizowania struktur organizacyjnych funduszy utworzonych na terenie województwa opolskiego. Będą go realizowały cztery samorządy gmin: Namysłowa, Byczyny, Wilkowa i Pokoju. Inicjatorem i koordynatorem programu jest Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Umiejscowienie ich przy lokalnych samorządach gmin gwarantuje właściwe ich wykorzystanie, gdyż to samorządy są najlepiej zorientowane w realnych potrzebach i możliwościach przedsiębiorców oraz osób będących na starcie swojej działalności gospodarczej. Wspomaganie przez gminę przedsiębiorczości staje się podstawowym wyzwaniem i celem Programu Samorządowa Polska. Pierwszym zadaniem tego przedsięwzięcia jest stworzenie przy każdej gminie instytucji fi nansowej Lokalnego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego, ukierunkowanego na długofalowe wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej. Zadania te realizowane będą poprzez udzielanie pożyczek uczestnikom tego sektora, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa działające już na lokalnym rynku, jak i te nowo powstające, uzyskają dodatkowe poza bankowe możliwości dofi nansowania swojej działalności. Ponadto wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z oferty Programu Samorządowa Polska, zostaną objęci jednolitym ogólnopolskim systemem poręczeniowym, który będzie zabezpieczał zarówno pożyczki, jak też kredyty uzupełniające, udzielone w ramach Programu. Zdzisław Bąk Członek Krajowej Rady Programowej Samorządowa Polska S.A. w Warszawie Więcej na w Urzędach Gmin i Oddziałach Banku Spółdzielczego w Namysłowie. 10 MÓJ BANK

11 Karta Kredytowa VISA w ofercie Banku Międzynarodowa karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta Kredytowa VISA CLASSIC CREDIT skierowana jest do osób ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo. Karta Kredytowa VISA CLASSIC CREDIT, to: - nieoprocentowany kredyt do 51 dni, - limit kredytowy od 1 000,00 zł do ,00 zł, - zakupy bez prowizji w Polsce i na świecie, - dokonywanie transakcji w Internecie, - minimalna wymagana spłata tylko 3% (min. 40,00 zł miesięcznie). Warunkiem uzyskania karty VISA CLASSIC CREDIT jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Kartą kredytową VISA CLASSIC CREDIT można posługiwać się na całym świecie jest ona powszechnie akceptowana. Dzięki niej można : cieszyć się swobodą fi nansową i regulować płatności bez konieczności angażowania własnych środków, uzyskać stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego odnawialnego limitu kredytowego, bez prowizji płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA, korzystać z nieoprocentowanego kredytu nawet do 51 dni dla transakcji bezgotówkowych, korzystać z dogodnego systemu spłaty wystarczy nawet 3% kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej iż 40 zł miesięcznie, uzyskać automatyczne wznowienie karty, regulować płatności realizowane w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych, wypłacać gotówkę z bankomatów oraz banków oznaczonych logo VISA, sprawdzać wysokość dostępnego limitu indywidualnego w bankomatach świadczących taką usługę. Karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT pozwala kontrolować własne wydatki ma indywidulanie przyznawany odnawialny limit kredytowy, do którego wysokości możesz realizować transakcje. Karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT to uniwersalna waluta podczas wyjazdów zagranicznych nie musisz martwić się o miejscową formę płatności. Swobodnie korzystaj z karty, a wszystkie transakcje dokonane za granicą zostaną rozliczone w złotych polskich. Karta kredytowa VISA CLASSIC CREDIT jest ogólnie dostępna aby uzyskać kartę, nie musisz posiadać rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku. Możesz również przenieść do nas kartę z innego banku. Z kartą kredytową VISA możesz czuć się bezpiecznie: - nie jesteś narażony na ryzyko związane z noszeniem gotówki - jeśli zgubisz kartę lub zostanie ona skradziona zgłoś ten fakt niezwłocznie, dzwoniąc pod nr M. H. WKRÓTCE NOWA OFERTA KREDYTOWA Szanowni Klienci, z myślą o państwa potrzebach informujemy, że już wkrótce dostępna będzie nowa oferta kredytowa, która pozwoli na sfi nansowanie bieżącej działalności oraz umożliwi realizację zaplanowanych przez państwa projektów inwestycyjnych. Proponujemy nową, bardziej dogodną ofertę zarówno dla klientów indywidulanych, biznesowych, jak i rolników prowadzących działalność gospodarczą. W ofercie dla rolników pojawi się kredyt komercyjny inwestycyjny na zakup ziemi oraz na zakup maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Oprócz tego Bank rozszerzy ofertę kredytu unij nego nawozowego. Klient będzie mógł dokonać wyboru dotyczącego sposobu spłaty odsetek (zapłacić odsetki z góry lub płacić je w trakcie trwania kredytu). Dodatkowym atutem będzie brak konieczności rozliczania kredytu. Również dla osób fi zycznych Bank planuje wprowadzenie dodatkowych udogodnień. Okres spłaty kredytu gotówkowego będzie wydłużony do 15 lat, a celem fi nansowania tego kredytu będzie między innymi możliwość przeznaczenia go na spłatę zobowiązań w innym banku. Zmiany szykują się również w kredycie hipotecznym, który adresowany jest do konsumentów z przeznaczeniem na dowolny cel, jak również na realizację celów związanych z nabyciem, budową i remontem budynków oraz lokali mieszkalnych i poniesieniem innych wydatków związanych z ich zakupem. Bank planuje również wydłużenie okresu kredytowania przy kredycie konsolidacyjnym do 20 lat. Ponadto planuje się wprowadzenie sezonowych kredytów promocyjnych na bardzo atrakcyjnych warunkach. Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej oferty kredytowej. Marketing MÓJ BANK 11

12 Uroczysta fi nałowa gala konkursu w Lasowicach Wielkich Miejscowość Lasowice Wielkie zwyciężyła w tegorocznym konkursie na najpiękniejszą opolską wieś. Do rywalizacji stanęło 19 opolskich miejscowości. 4 października rozstrzygnięto XVII edycję konkursu Piękna wieś opolska 2014, którego organizatorem jest opolski Urząd Marszałkowski. Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych w regionie. W skład jury wchodziły władze i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, opolskich uczelni i osoby działające w ramach Odnowy Wsi. Gratulacje laureatom konkursu złożył Zdzisław Bąk, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie Pierwsze miejsce w kategorii Najpiękniejsza wieś przypadło Lasowicom Wielkim w pow. kluczborskim. W nagrodę wieś otrzyma 15 tys. zł do wykorzystania na rzecz lokalnej społeczności. Jury w uzasadnieniu werdyktu napisało, iż w Lasowicach Wielkich widoczna jest dbałość mieszkańców o własne dziedzictwo kulturowe i kształtowanie przestrzeni wiejskiej. (...) Mieszkańcy wsi dbają o spójną z otoczeniem architekturę, ogólnodostępne miejsca spotkań i przestrzeń publiczną. Znakomicie układa się współpraca działających w sołectwie organizacji społecznych oraz współpraca mieszkańców wsi z lokalnymi przedsiębiorcami przy realizacji wielu przedsięwzięć odnowy wsi. Lasowice Wielkie to gmina mocno związana z BS w Namysłowie. Tam mieszka i pracuje 876 członków Banku, tam też działa społeczna Rada Oddziałowa Banku, a budżet gminy Bank obsługuje od lat. Zaproszony na uroczystość prezes Zdzisław Bąk złożył serdeczne gratulacje samorządowi gminy. Konkurs Piękna wieś opolska jest współfi nansowany z funduszy unij nych dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Za portalem nto.pl NOWI PRACOWNICY Dorota Jakubowska zakończyła staż w Oddziale Banku w Sycowie i jest obecnie tam kasjerem dysponentem. Ukończyła technikum prac biurowych. To jej pierwsza praca w Banku. Hobby pani Doroty to czytanie książek i wyprawy rowerowe z synkiem oraz uprawianie ogródka. Katarzyna Babińska, stażystka w Oddziale w Niemodlinie. Ukończyła technikum z maturą i specjalizacją technika agrobiznesu, planuje rozpoczęcie studiów w zakresie fi nansów i bankowości. Poprzednio pracowała jako księgowa. Jej hobby to czynne uprawianie sportu: biegi, pływanie i jazda na rowerze. Kamil Stolarz, stażysta we Filii przy ulicy Reymonta w Namysłowie. Ukończył technikum informatyczne, studiuje w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Jako hobby wymienia słuchanie muzyki oraz myślistwo. Monika Wrześniewska rozpoczęła staż w Filii w Wołczynie. Ukończyła wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu na kierunku fi nanse i rachunkowość. Jej hobby to wyścigi formuły I i lektura powieści przygodowych. 12 MÓJ BANK

13 Spółdzielczość byt ponadczasowy Spółdzielnia jako forma zarządzania wspólną własnością niesłusznie klasyfi kowana jest jako pozostałość z dawnych czasów. Zmiana ustroju w Polsce, która stała się faktem 25 lat temu, wywołała falę liberalizmu gospodarczemu. Skutki tamtej, pośpiesznie wdrażanej przemiany, widzimy dookoła. Mamy otwarte granice, ale w kraju odczuwamy brak solidarności społecznej, bezpieczeństwa socjalnego i bardziej równego podziału dóbr. Spadła liczba działających Polskich spółdzielni, ale w kilku przypadkach umocniły się, jak na przykład mleczarskie, bankowe czy mieszkaniowe. Ekonomicznie spółdzielczość w Europie i na świecie powiększa swoje bazy materialne według Cooperatives Europe, 267 tysięcy spółdzielni, z czego 246 tysięcy w krajach Unii Europejskiej. Dane te pozyskano ze 171 europejskich organizacji członkowskich Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Spółdzielnie zrzeszają 163 miliony członków, zatrudniają 5,4 miliona pracowników. Najbardziej uspółdzielczonymi krajami w Europie są: Francja ponad 80 tysięcy spółdzielni, Hiszpania ok. 50 tysięcy, Włochy prawie 50 tysięcy, Polska niecałe 18 tysięcy. Przed trzydziestu laty spółdzielczość wytwarzała 20 procent dochodu narodowego. Sprawia ona, że człowiek już nie musi być anonimowy, nie mając wpływu na decyzje o sobie, sytuacji rodziny i lokalnego środowiska, w którym żyje. Jeśli chce mieć mocne oparcie w trwałym systemie istniejącym od ponad 150 lat, to taką szansę może mu dać właśnie spółdzielczość. Powstawała i będzie powstawać, aby zaspokoić potrzeby swoich członków, a nie tylko stawiać na zysk. Założyciele pierwszych spółdzielni tworzyli je nie po to, aby bogacić się za wszelką cenę, lecz aby nie dopuścić do bankructw rolników, rzemieślników, sklepikarzy czy mieszczan. Były one i są nadal organizacjami, które przyczyniają się do ograniczenia bezrobocia, tworzą system, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy danego regionu, bo podatki i zyski przez nie osiągane pozostają dostępne dla tych społeczności. W historii polskiej spółdzielczości liczne są przykłady jej mobilizacji po każdym narzuceniu nowych ograniczeń w uchwalanych odgórnie ustawach. Spółdzielczość szczególnie odczuła skutki upaństwowienia w latach 50. ubiegłego wieku, ale i później nie brakowało prób podporządkowania jej, gdy tylko stawała się bardziej samodzielna, jak przed powstaniem państwowo-spółdzielczego BGŻ, w którym Skarb państwa miał większość udziałową. Dzisiaj spółdzielnie są w pełni samorządne i zarządzane przez demokratycznie wybrane władze, stanowią wizytówkę naszego kraju także za granicą. Na początku przemian demokratycznych w naszym kraju odebrano spółdzielczości majątek i pozostawiono ją na rynku bez ochrony przed konkurencją. Niektóre osoby nie uznają nadal, że spółdzielnie to użyteczna idea, sprzyjająca powstawaniu postaw, które zapobiegają rozwarstwianiu się lokalnych społeczeństw. Jeśli uśrednimy wyniki, to nikt w kraju nie produkuje tańszego i lepszego mleka od spółdzielni mleczarskich, a mimo prób spółdzielnie mieszkaniowe nadal zapewniają ich mieszkańcom umiarkowane opłaty czynszowe, zaś banki spółdzielcze obsługują 8 milionów klientów, posiadają milion członków i działają w blisko 5 tys. placówek. Spółdzielczość odradza się też w innych branżach. Powstały rolnicze grupy producenckie, działa też w kraju 400 nowych spółdzielni socjalnych. Banki spółdzielcze, jako jedyne, nie przerwały kredytowania przedsiębiorców i rolników w czasie kryzysu oraz mają w całym sektorze najmniej tzw. kredytów straconych. Ich najstarsze placówki działają od ponad 150 lat, a członkostwo w nich przechodzi z ojca na syna. W większości gospodarstw rolnych, małych i średnich przedsiębiorstwach pracują środki banków spółdzielczych. Maria Filarska MÓJ BANK 13

14 1 września 2014 roku wystartowała II edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego TalentowiSKO. Program został przygotowany przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i jest rozszerzeniem dotychczasowych działań prowadzonych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. W programie uczestniczy również Bank Spółdzielczy w Namysłowie, który od lat opiekuje się szkołami w swoim regionie, m.in. przez prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach Szkolnych Kas Oszczędnościowych, angażuje się także w proces promowania przedsiębiorczości i wiedzy z zakresu fi nansów. Celem programu, podobnie jak w poprzednich latach, jest rozwij anie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. TalentowiSKO uczy zaradności życiowej i pozytywnego myślenia o fi nansach. TalentowiSKO dla wszystkich uczniów Program kierowany jest do uczniów z każdej grupy wiekowej. Dzieci ze szkół podstawowych nauczą się m.in. odpowiedzialnie dysponować swoim majątkiem i systematycznie oszczędzać. Gimnazjaliści będą mogli wykorzystać wiedzę ekonomiczną przy organizacji aukcji czy zbiórki społecznej na ważny cel. Z kolei uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają działanie instytucji bankowych, dowiedzą się jak przygotować biznesplan czy pozyskać fundusze na własny biznes albo studia. Narzędzia programu TalentowiSKO W ramach programu funkcjonuje nowoczesna platforma internetowa TalentowiSKO.pl zawierająca inspirujące treści, grafi ki i animacje związane z tematyką fi nansów, przeznaczone dla uczniów wszystkich szkół. Znajduje się na niej również zbiór wszystkich narzędzi niezbędnych do realizacji programu. Są to m.in. autorskie scenariusze lekcji o fi nansach i oszczędzaniu dostosowane do czterech grup wiekowych uczniów. Scenariusze opracował zespół doświadczonych metodyków oraz ekspertów z zakresu fi nansów. Stanowią one uzupełnienie podstawy programowej z obszaru przedsiębiorczości w szkołach. Wśród pomocy dydaktycznych są też gotowe karty pracy dla dzieci i nauczycieli. Scenariusze lekcji oraz karty pracy znajdują się w zaszyfrowanej zakładce dla szkół stworzonej w ramach strony TalentowiSKO.pl. Dostęp do tej sekcji otrzymują szkoły biorące udział w programie. Najważniejsze korzyści z programu TalentowiSKO dla szkoły: wzmocnienie swojego wizerunku w oczach uczniów, rodziców i kuratoriów, możliwość ponadprogramowego edukowania uczniów, dostęp do znakomicie przygotowanych, eksperckich scenariuszy zajęć, lepsze przygotowanie uczniów do testów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i egzaminu maturalnego. Aby przystąpić do Programu oraz uzyskać dostęp do platformy internetowej, wystarczy, że szkoła skontaktuje się z najbliższą placówką Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Wśród atrakcji dla dzieci przewidziane jest m.in. odwiedzenie placówki w okolicy szkoły i poznanie działania instytucji fi nansowej oraz znaczenia skarbca i różnic pomiędzy prawdziwymi banknotami a fałszywymi. Oprac. M. H. 14 MÓJ BANK

15 Ciasteczka piaskowe na Święta Utrzymują świeżość bardzo długo można je upiec 2 tygodnie przed Wigilią i jeść 2 tygodnie po Świętach. Ja robię od razu podwójną porcję, ale Wam podaję przepis na pojedynczą. Piaskowe ciasteczka ¼ kg masła ¼ kg cukru 1 jajo ¼ kg mąki pszennej ja biorę Krupczatkę ¼ kg mąki ziemniaczanej Zagniatamy cisto na jednolitą masę i z kawałków formujemy wałki ciasta, które nożem dzielimy na kawałki o grubości średnio 1½ cm jak kopytka lub leniwe. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i układamy ciasteczka spłaszczając je lekko poprzez naciśnięcie palcami od góry i dołu w środku każdego ciasteczka. Pieczemy do osiągnięcia koloru jak na zdjęciu. Smacznego! Babcia Mika POZIOMO 1A Zwana Czarnym Lądem, 2G Remis w szachach, 3B Z łańcuchem na dwóch kołach, 4G Rodzinny, 5A Rozbójnik, 6G Jeden z gatunków jabłek, 7A Stary styl, 8I Przeciwnik ostrego, 9D Odwiedziny, 10J Mała Alicja, 11A Płynie rurami do kuchenki, 11E Szybki koń, 12J Polskie linie lotnicze, 14A Pilnuje owiec na hali, 14H Łóżko ze sznurka, 16A Nocny motyl, 16H Międzynarodowy skrót Unii Europejskiej, 17C Nie sen, 17J Wielki lub Mały na niebie, 19A Fragment szkieletu, 19F Wisła, Odra albo Amazonka, 20J Dźwięk, 21H Jej nigdy nie wypada, 22B Jego mamą jest klacz PIONOWO A5 Niejednemu psu tak na imię, A11 W kapuście, A16 Buraczki z chrzanem, B1 Na ścianie, obrazie lub włosach, C5 Jedna z wielu na pięciolinii, C11 Tradycyjnie tak się robi, C19 Wariat, E1 Przyszedł do banku po kredyt, F17 Na wystawie przez cały rok ten sam tort, G4 Ten, który daje prezenty, H1 Obok kiera, H13 W nim świnie, H19 Okres w dziejach, I4 Metalowy pieniądz, J12 Pluje w Andach, J17 Daszek osłaniający przed wiatrem, K5 Mieszanka dwóch metali, L10 Pan sprzedający leki, L19 Nie ta, to (C7, E17, E10, C17, J6) (K8, E9, J6, C5, E9, A13, D5, L17, D22) (A6) (L21, A21, K5) (G19, D14, F19, K20, A5, C21, A13) (L20, L22) (I8, D9, E7, C17, H19) (L11, K12, H9, C22, C11, B7, E22, L8)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązanie krzyżówki prosimy składać w placówkach Banku do 15 grudnia 2014 r. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 3(19) kwartalnika Banku Spółdzielczego w Namysłowie upominki otrzymują: Czesława Lachowska z Niemodlina, Witold Górka z Gołkowic, Beata Siudzińska z Byczyny, Maria Brysiak z Sycowa, Bolesław Kania z Wołczyna, Zygmunt Puszkiewicz z Goli, Andrzej Bezpałko z Wołczyna, Jan Juroszek z Branic, Barbara Głogowska z Jastrzębia i Aleksandra Tomaszewska z Namysłowa. Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel , Druk: Zakład Poligraficzno U-H J. Skrajnowski-Biskupiec MÓJ BANK 15

16 Syców POWIAT NAMYSŁOWSKI POWIAT KLUCZBORSKI POWIAT OPOLSKI POWIAT OLEŚNICKI POWIAT OLESKI POWIAT GŁUBCZYCKI Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo Centrala Banku ul. Plac Wolności 12, Namysłów, tel./fax (77) Wilków Namysłów Świerczów Gracze Niemodlin Tułowice Oddział Namysłów ul. Plac Wolności 8, Namysłów, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 8:00 13:00 Filia Namysłów ul. Reymonta 6a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:15 16:30 Oddział Pokój ul. 1 - go Maja 33, Pokój, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00 16:00, wtorek piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Świerczów ul. Brzeska 30, Świerczów, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Wilków ul. Dworcowa 11, Wilków, tel. (77) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Namysłowie Starostwo ul. Plac Wolności 12a, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Miejski ul. Dubois 3, Namysłów, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Skarbowy ul. Wolności 1, Namysłów, Tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 7:30 14:30 Oddział Byczyna ul. Chopina 1, Byczyna, tel. (77) ; , fax. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK w Byczynie Urząd Miejski ul. Rynek 1, Byczyna, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Lasowice Małe ul. Odrodzenia 18, Lasowice Małe, tel. (77) , fax (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 99a, Lasowice Wielkie, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Kluczbork ul. Pl. Niepodległości 10/1, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:30 17:00 Punkt Obsługi Klienta w US ul. Sienkiewicza 22a, Kluczbork, tel. (77) Godziny otwarcia: w poniedziałki 7:30-15:30, od wtorku do piątku 7:30 14:30 Filia Wołczyn ul. Rynek 17, Wołczyn, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 10:00 17:00, 150 km Branice Wołczyn Domaszowice Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 Filia Tułowice ul. Pocztowa 3, Tułowice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 16:00 Punkt Obsługi Klienta w Graczach ul. Kręta 2, Gracze, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 13:00 Oddział Syców ul. Kolejowa, Syców, tel. (62) , fax (62) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 POK nr 1 i 2 w Sycowie ul. Mickiewicza 1, Syców, tel. (62) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 9:00 16:00, środa piątek 8:00 15:00 Filia Praszka Plac Grunwaldzki 26 (Centrum Kolisko), Praszka, tel. (34) , fax (34) Oddział w Branicach Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9:00-16:30 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, Branice, tel./fax (77) , Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Punkt Obsługi Klienta Uciechowice Uciechowice 36, Branice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Punkt Obsługi Klienta Włodzienin ul. Głubczycka 147, Branice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Punkt Obsługi Klienta Branice ul. Szpitalna 18, Branice, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Pokój Byczyna Praszka Kluczbork Lasowice Wielkie Lasowice Małe Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (77) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UCHWAŁA NR XLIV/373/14 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025 Na podstawie art.226, art. 227, art.228,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/322/13 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/322/13 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIX/322/13 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16 W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16.00 NASI PRACOWNICY BĘDĄ SŁUŻYĆ PAŃSTWU PORADĄ W ZAKRESIE PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku U C H W A Ł A NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 1 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 1 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta. koszt wg taryfy operatora

Oferta. koszt wg taryfy operatora Oferta Kasa Stefczyka Kasa Stefczyka to instytucja finansowa odwołująca się do ponad 100-letniej tradycji Kas Spółdzielczych, zakładanych na terenach Polski. Kasa działa od 18 lat, a jej kapitał jest w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Zał. Nr 2a do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/233/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XIX/233/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok UCHWAŁA NR XIX/233/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 24 stycznia zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 21.12.2015 r. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 r. Projekt budżetu na 2016r. zakłada następujące wielkości: Wyszczególnienie Plan na 2015

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych C Z Ę Ś Ć O P I S O W A do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok I. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych D o c h o d y w ł a s n e : - podatek rolny podatek

Bardziej szczegółowo