UCHWAŁA Nr XXXV/186/17. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XXXV/186/17. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXV/186/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 poz.1870,poz.1948 poz.1984,poz.2260; z 2017 r.poz.191 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIX/161/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany : 1) w 1 ust.1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1. ust.2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 1

2 UZASADNIENIE -Załącznik Nr 1 zmiany do są niezbędne ze względu na dokonane zmiany budżetu w 2017r. 1) zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice z dnia 03 marca 2017 r. r Nr 198/2017 Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 50,00 zł,-zwiększenie dotacji celowej na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 2)uchwałą Rady Gminy z dnia 30 marca 2017r Nr XXXIV/180/17 Uchwałą tą dokonano następujących zmian budżetu: -zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę -zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę -zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę -zmniejszono wydatki bieżące o kwotę -zwiększono wydatki majątkowe o kwotę -zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3) zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice z dnia 31 marca 2017 r. Nr 205/2017 r. Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 5 000,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. 4) zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice z dnia 10 kwietnia 2017 r. Nr 206a/2017 r. Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 4 854,37 zł. Zwiększenie dotacji celowych na bieżące z zakresu administracji rządowej. 5) uchwałą Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr.../.../17 Uchwałą tą dokonano następujących zmian budżetu: -zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę -zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę -zmniejszono dochody majątkowe budżetu o kwotę -zwiększono przychody budżetu o wolne środki -zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę -zwiększono wydatki majątkowe o kwotę -zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł 5 931,00 zł ,00 zł ,02 zł ,02 zł 2 500,00 zł ,00 zł Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM ,26 zł ,00 zł ,26 zł ,02 zł ,28 zł ,28 zł ,00 zł ,28 zł ,00 zł ,28 zł Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 2

3 Przedsięwzięcia - załącznik Nr 2 zmiany dokonane: 1) Wydatki majątkowe - w poz przedsięwzięcie pod nazwą "Zagospodarowanie ścieżki przy stawie Hutnik" wyzerowano, przedsięwzięcie zmieniło nazwą na "Budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo -rowerowej w rejonie stawu w Tułowicach" i zostało przedstawione w poz )Wydatki majątkowe wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Przywracanie pierwotnego stanu środowiska stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach wraz z rewitalizacją terenów przyległych ". Określono łączne nakłady finansowe w wysokości ,00 zł.limit 2017 r ,00 zł oraz limit roku ,00 zł. 3)Wydatki bieżące - przedsięwzięcie w poz pod nazwą "Gospodarka odpadami -zagospodarowanie śmieci z Gminy Tułowice" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę ,00 zł oraz limit 2017 r. zwiększono o ,00 zł. 4) Wydatki bieżące -przedsięwzięcie pod nazwą "Oczyszczanie miast i wsi,utrzymanie czystości i porządku w gminie" poz zwiększono łączne nakłady o kwotę ,00 zł oraz limit 2017 r. o kwotę ,00 zł. 5)Wydatki bieżące -przedsięwzięcie pod nazwą "Plan przestrzennego zagospodarowania -aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania " poz zwiększono łączne nakłady o kwotę ,00 zł oraz limit 2017 r. o kwotę ,00 zł. 6)Wydatki majątkowe - przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa chodnika w Szydłowie " pozycja zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 500,00 zł oraz limit 2017 r. o kwotę 2 500,00 zł. 7)Wydatki majątkowe -przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej" poz zwiększono łączne nakłady o kwotę ,00 zł oraz limit roku 2017 o kwotę ,00 zł. 8)Wydatki majątkowe - przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa dróg gminnych " poz zmniejszono łączne nakłady o kwotę ,00 zł oraz limit 2017 r. o kwotę ,00 zł. 9)Wydatki majątkowe - przedsięwzięcie pod nazwą "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie" " poz zwiększono łączne nakłady o kwotę 2 500,00 zł oraz limit roku 2017 zwiększono o kwotę 2 500,00 zł. 10)Wydatki majątkowe - przedsięwzięcie pod nazwą "Rozbudowa Przedszkola w Tułowicach " poz zwiększono łączne nakłady o kwotę ,00 zł w tym limit na 2017 r. o kwotę ,00 zł. 11)Wydatki majątkowe -przedsięwzięcie pod nawą "Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" poz zwiększono łączne nakłady o kwotę ,00 zł w tm limit na 2017 r o kwotę ,00 zł. Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XXXV/186/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. kwota w zł z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,31 Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,44 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 1

5 z tego: Lp Wykonanie , ,06 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0, ,45 Wykonanie , ,87 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,03 Plan 3 kw , ,13 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0, , , ,28 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 10 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 2

6 z tego: Lp Wykonanie , ,95 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,16 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Plan 3 kw , ,91 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,91 0,00 0, ,91 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 3

7 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,30 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,86 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,56 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 4 z 10 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 4

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,85% 8,85% 0,00 8,85% 13,26% x x x x Wykonanie ,21% 10,21% 0,00 10,21% 10,51% x x x x Plan 3 kw ,85% 6,85% 0,00 6,85% 7,72% x x x x Wykonanie ,78% 6,78% 0,00 6,78% 10,67% x x x x ,05% 6,05% 0,00 6,05% 12,95% 10,50% 11,48% TAK TAK ,23% 6,23% 0,00 6,23% 19,19% 10,39% 11,38% TAK TAK ,12% 5,12% 0,00 5,12% 16,51% 13,29% 14,27% TAK TAK ,53% 4,53% 0,00 4,53% 18,26% 16,22% 16,22% TAK TAK ,48% 4,48% 0,00 4,48% 17,74% 17,99% 17,99% TAK TAK ,72% 2,72% 0,00 2,72% 15,79% 17,50% 17,50% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 5

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,43 Wykonanie ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , ,20 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 6

10 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 7

11 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp Wykonanie , , , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 8

12 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 9

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 10

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XXXV/186/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka - do centrum przesiadekowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie - poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice Zagospodarowanie ścieżki przy stawie "Hutnik " - Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo rowerowej w rejonie stawu w Tułowicach - Przywracanie pierwotnego stanu środowiska stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach wraz z rewitalizacją terenów przyległych , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 2 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 1

15 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Pomoc społeczna - ochrona zdrowia , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników Budowa drogi w Ligocie Tułowickiej - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych Budowa oswietlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice Budowa remizy OSP w Tułowicach - stworzenie nowoczesnego zaplecza dla działalności OSPw Tułowicach Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modrenizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy Budowy dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP Przebudowa drogi transportu rolnego w Goszczowicach - poprawa jakości dróg polnych Rozbudowa Przedszkola w Tułowicach - Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w Przedszkolu i rozbudowa zaplecza kuchennego Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - modernuzacja SUW , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 2 Id: 5B43BB6B-E55E-4EDE-B33F-71192A2C8939. Podpisany Strona 2

z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr XXXIX/206/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/216/17. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr XLI/216/17. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr XLI/216/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.226;227;228 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr.. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226;227;228 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/41/19. z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr VIII/41/19. z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226;227;228 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr.. z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/13/18. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr III/13/18. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr III/13/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226;227;228 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr XXXII/174/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2018 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2018 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. UCHWAŁA NR XXVIII/195/2018 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Janusz Wawer

za organ stanowiący Janusz Wawer Strona 1 z 25 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/270/18 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/270/18 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 19 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX/270/18 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 2027 Na podstawie art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. Uchwała Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2017 2026 Na podstawie art. 226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Chmielewski

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Chmielewski Uchwała Nr XXI/164/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2017 2020 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 15. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :34)

Strona 1 z 15. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :34) Strona 1 z 15 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/239/2018. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata

UCHWAŁA Nr XXXV/239/2018. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata UCHWAŁA Nr XXXV/239/2018 RADY GMINY MURÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018 2021 Na podstawie art. 230, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/221/2018 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

UCHWAŁA NR XXXIII/221/2018 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. UCHWAŁA NR XXXIII/221/2018 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik nr 1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik nr 1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr XXV/128/2017 z dnia 27 listopada w 2017 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr XXVI/129/2017 z dnia 18 grudnia 2017. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/284/18 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XL/284/18 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR XL/284/18 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/333/17 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2017r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2451/18 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 7 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2451/18 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 7 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XCIV/2451/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/130/16. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice

UCHWAŁA Nr XXVI/130/16. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice UCHWAŁA Nr XXVI/130/16 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice Na podstawie art.226; 227;228; 229; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/106/16 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice

UCHWAŁA Nr XXI/106/16 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice UCHWAŁA Nr XXI/106/16 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice Na podstawie art. 226; 227;228; 229; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/.../2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 października 2017 r w sprawie zmiany w WPF na lata 2017-2030 r z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r.

Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r. Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017-2028 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 31 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 31 stycznia 2019 r. Projekt z dnia 14 stycznia 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 6 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 6 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018-2023. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/160/2017 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

UCHWAŁA NR XXII/160/2017 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. UCHWAŁA NR XXII/160/2017 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/.../2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 październiaka 2018 r w sprawie WPF na lata 2018-2030 r z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Aleksander Tomalak

za organ stanowiący Aleksander Tomalak Strona 1 z 14 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: z podatku od nieruchomości Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/63/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 kwietnia 2017 roku z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/237/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 18 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/237/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 18 października 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVII/237/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018-2023. Na podstawie art. 226,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR..2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/293/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica

UCHWAŁA NR XLIII/293/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica UCHWAŁA NR XLIII/293/17 RADY GMINY ŻURAWICA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 13 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 13 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 70/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/263/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec

UCHWAŁA NR XXXI/263/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec UCHWAŁA NR XXXI/263/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/300/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec

UCHWAŁA NR XXXV/300/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec UCHWAŁA NR XXXV/300/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/293/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica

UCHWAŁA NR XLIII/293/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica UCHWAŁA NR XLIII/293/17 RADY GMINY ŻURAWICA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 16. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :28)

Strona 1 z 16. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :28) Strona 1 z 16 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Paweł Siwak

za organ stanowiący Paweł Siwak Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR...2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Na podstawie art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r. Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018-2029 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Krzysztof Szopa

za organ stanowiący Krzysztof Szopa Strona 1 z 16 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/163/16. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice

UCHWAŁA Nr XXX/163/16. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice UCHWAŁA Nr XXX/163/16 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice Na podstawie art. 226; 227;228; 229; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR XXIX.354.2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR..2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/307/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec

UCHWAŁA NR XXXVI/307/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec UCHWAŁA NR XXXVI/307/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/265/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/265/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/265/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2027 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII RADY MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata

UCHWAŁA NR XLIII RADY MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata UCHWAŁA NR XLIII.424.18 RADY MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/285/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017

Uchwała Nr XXVII/285/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 Uchwała Nr XXVII/285/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV//229/17 z 9 stycznia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 6 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 6 czerwca 2018 r. Projekt z dnia 6 czerwca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVIII/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata 2018-2022.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2019 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 19 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 3/2019 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 19 marca 2019 r. UHWŁ NR 3/ ZRZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MZOWSZE ZHODNIE" Z SIEDZIĄ W MSZZONOWIE z dnia 19 marca r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/215/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec

UCHWAŁA NR XXVI/215/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec UCHWAŁA NR XXVI/215/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/27/19 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 28 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/27/19 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 28 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR VII/27/19 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019-2031 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 15. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :04)

Strona 1 z 15. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :04) Strona 1 z 15 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/304/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017

Uchwała Nr XXX/304/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017 Uchwała Nr XXX/304/17 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2017 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV//229/17 z 9 stycznia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata Projekt z dnia 5 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr.. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/../2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/../2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r. Projekt Uchwała Nr XXXI/../2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 2027 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 r.

Uchwała Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 r. projekt Uchwała Nr / / Rady Gminy Michałowice z dnia r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/197/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXI/197/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXI/197/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018-2023. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/189/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/189/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXX/189/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018-2023. Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W BOGORII. z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W BOGORII. z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY W BOGORII z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce Projekt z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce Na podstawie art. 226, art.

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Krystian Flegel

za organ stanowiący Krystian Flegel Strona 1 z 14 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/249/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec

UCHWAŁA NR XXIX/249/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec UCHWAŁA NR XXIX/249/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/161/16. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr XXIX/161/16. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr XXIX/161/16 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

za organ wykonawczy Urszula Ciężka

za organ wykonawczy Urszula Ciężka Strona 1 z 15 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIV.199.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty Projekt z dnia 19 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2013 roku. ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2013 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024. Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/295/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 7 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XL/295/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 7 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XL/295/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/255/2014 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

UCHWAŁA NR XXXII/255/2014 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin UCHWAŁA NR XXXII/255/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło

UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY GMINY JASŁO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 13 listopada 2017r w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 2023. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA NR LIII/.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 października 2017 r. Projekt adruk nr... UCHWAŁA NR LIII/.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018-2028 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/651/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LII/651/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LII/651/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/259/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/259/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 24 sierpnia 2017 r. Uchwała Nr XXXVI/259/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk na lata 2017 2023 Mazowiecki Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata 2015-2022. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 26 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 26 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022 Na podstawie art. 228 i

Bardziej szczegółowo