Program Certyfikacji CPR FPC PN-EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Certyfikacji CPR FPC PN-EN"

Transkrypt

1 Program Certyfikacji Strona: 1 z 12 Obowiązuje od: Certyfikacja Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+ według CPR - PN-EN Opracowanie: Ewa Krajewska Sprawdzenie: Leszek Zadroga, Mariusz Janusz-Bielecki Zatwierdzenie: Tomasz Czampiel 1. POSTANOWNIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Program Certyfikacji określa proces certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji realizowany w TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w ramach akredytacji AC 141 oraz w ramach notyfikacji 2627 i dokument stanowi załącznik do umowy o Certyfikację Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. 2. ZAKRES CERTYFIKACJI 2.1 Niniejszy dokument ma zastosowanie do producentów wyrobów budowlanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę rady 89/106/EWG [dalej zwane CPR]. Ilekroć w poniższym dokumencie jest mowa o Rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR) należy przez to rozumieć rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem nr 568/ Niniejszy dokument obejmuje zakres oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z systemem 2+ Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji określonym w załączniku 5 do CPR. 2.3 Grupa certyfikowanych wyrobów zgodnie z załącznikiem IV do CPR i pkt ZA.2 PN-EN A1:2012: Kod grupy: 20, grupa wyrobów: Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze, wyrób: Stalowe lub aluminiowe elementy konstrukcyjne. 2.4 Szczegółowe wymagania certyfikacyjne dla konstrukcyjnych wyrobów metalowych i wyrobów pomocniczych ujęte są w normie zharmonizowanej PN-EN A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 3. WYMAGANIA, NA ZGODNOŚĆ Z KTÓRYMI WYROBY SĄ OCENIANE 3.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę rady 89/106/EWG. 3.2 PN-EN A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 3.3 PN-EN A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 3.4 PN-EN :2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych 4. DZIAŁANIA CERTYFIKACYJNE 4.1 Zgodnie z załącznikiem 5 do CPR w systemie 2+ deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez producenta. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Siedziba ul. 17 Stycznia Warszawa tel.: fax: Oddział ul. Wolności Zabrze tel.: fax:

2 Strona: 2 z Producent przeprowadza: a) ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu; b) zakładową kontrolę produkcji; c) badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. - Notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji podejmuje decyzję w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez tę jednostkę: a) wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji; b) kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji. 4.2 Każdy proces certyfikacji zgodnie z punktem niniejszego dokumentu prowadzony jest zgodnie z poniższym opisem procesu. 4.3 Składanie wniosku o certyfikację Klient wypełnia formularz wniosku [załącznik nr 1] dostępnego na stronie internetowej Przegląd wniosku o certyfikację Elektroniczny wniosek jest podstawą opracowania oferty handlowej Opłaty za działania związane z procesem certyfikacji są naliczane zgodnie z nakładem czasowym niezbędnym do przeprowadzenia oceny o czym klient informowany jest w ofercie. Opłaty określane są na podstawie wytycznych do kalkulacji nakładów czasowych. Kryteria uwzględniają informacje, które Klient przekazuje we wniosku o certyfikację Przyjęcie oferty handlowej klient potwierdza zleceniem załączonym do oferty handlowej W kolejnym kroku podpisywana jest między stronami umowa o certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej Z tytułu realizacji umowy Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Jednostki wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie oferty handlowej. W razie potrzeby powtarzania określonych czynności w ramach przeprowadzania certyfikacji, Klient jest zobowiązany zapłacić dodatkowe wynagrodzenie według stawek określonych w ofercie handlowej Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne na podstawie faktury VAT, w terminie wskazanym w ofercie handlowej, na rachunek bankowy Jednostki Przed przyjęciem zlecenia do realizacji Jednostka dokonuje przeglądu zebranych dokumentów w celu potwierdzenia, że informacja o kliencie i wyrobie jest wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji, zakres certyfikacji został poprawnie zdefiniowany, jednostka ma dostępne środki do przeprowadzenia działań związanych z oceną i posiada kompetencje oraz możliwości przeprowadzenia oceny.

3 Strona: 3 z Na tym etapie Jednostka uzgadnia z klientem wszelkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy jednostką i klientem, łącznie z uzgodnieniami dotyczącymi norm i innych dokumentów normatywnych O przyjęciu zlecenia do realizacji Klient jest informowany drogą elektroniczną ze wskazaniem propozycji zespołu oceniającego Klient ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wyznaczonego zespołu i wnioskowania o zmianę zespołu/członka zespołu oceniającego z podaniem uzasadnienia, szczególnie jeśli występuje zagrożenie dla bezstronności. 4.5 Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i systemu Zakładowej Kontroli Produkcji Plan inspekcji Plan inspekcji jest komunikowany Klientowi ze wskazaniem zakresu inspekcji wstępnej obejmującej projektowanie i/lub wytwarzanie. Certyfikacja prowadzona jest w miejscu wskazanym przez Klienta jako miejsce(a) produkcji Działania w ramach wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli produkcji Inspekcja rozpoczyna się spotkaniem otwierającym z personelem odpowiedzialnym za poszczególne rodzaje procesów podlegających ocenie. Zakres wstępnej inspekcji obejmuje działania dotyczące projektowania i/lub wykonania konstrukcji poprzez kontrolę i ocenę zdolności wykonawczych do wytwarzania stalowych i/lub aluminiowych elementów zgodnie z wymaganiami PN-EN /3. Inspekcja prowadzona jest przy wykorzystaniu metod zbierania informacji takich jak rozmowa, obserwacja procesów i działań, przegląd dokumentacji i zapisów. Przedstawienie wniosków z inspekcji odbywa się na spotkaniu zamykającym. Jeśli w ramach inspekcji zidentyfikowano niezgodność klient jest informowany o konieczności wprowadzenia działań oraz o sposobie weryfikacji skuteczności podjętych działań tj. przesłanie udokumentowanych dowodów, dodatkowa inspekcja lub weryfikacja działań podczas inspekcji w nadzorze. Niezgodności z inspekcji są dokumentowane na karcie niezgodności Raport z inspekcji Wyniki inspekcji są przedstawiane w raporcie. 4.6 Przegląd niezależny Jednostka dokonuje przeglądu wszystkich informacji i wyników dotyczących oceny przez osobę(-y) niezaangażowaną(-ne) w proces oceny. 4.7 Decyzja certyfikacyjna

4 Strona: 4 z Na podstawie przeglądu niezależnego Jednostka podejmuje decyzję certyfikacyjną Jeśli decyzja jest pozytywna Jednostka wydaje dokumenty certyfikacyjne Jeśli decyzja nie jest pozytywna, Jednostka powiadamia klienta o decyzji w sprawie nieudzielenia certyfikacji z podaniem powodów tej decyzji. 4.8 Wydanie certyfikatu Decyzja o udzieleniu certyfikacji jest warunkiem wydania dokumentów certyfikacyjnych takich jak certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji i jeżeli dotyczy spawalnicze świadectwo kwalifikacyjne Certyfikacja jest bezterminowa, pod warunkiem utrzymywania nadzoru Zakładowej Kontroli Produkcji przez Jednostkę w określonych odstępach między kontrolami Certyfikacja jest ważna pod warunkiem obowiązywania wydania normy zharmonizowanej, na którą wydano dokumenty certyfikacyjne lub dopóki warunki produkcji w zakładzie albo sama zakładowa kontrola produkcji nie ulegną istotnym zmianom Certyfikat Zgodności zawiera następujące informacje nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej data udzielenia certyfikacji nazwę i adres producenta zakres certyfikacji warunki i okres ważności certyfikacji numer certyfikatu imię i nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za autoryzację certyfikatu data kolejnego nadzoru Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacji zawiera następujące informacje zakres i odpowiednie powołanie normatywne klasa wykonania procesy spawalnicze materiały podstawowe odpowiedzialny nadzór spawalniczy 4.9 Ciągły nadzór i ocena Zakładowej Kontroli Produkcji W okresie 3 miesięcy przed upływem terminu nadzoru wskazanego w dokumentach certyfikacyjnych producent powinien złożyć wniosek do Jednostki Notyfikowanej o przeprowadzenie inspekcji w nadzorze Jednostka prowadzi działania w ramach ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji Jednostka prowadzi inspekcje w nadzorze zgodnie z wymaganiami normy odniesienia w celu stwierdzenia: a) funkcjonowania procedur okresowej oceny i przeglądu zgodności z właściwymi przepisami i regulacjami dotyczącymi Zakładowej Kontroli Produkcji,

5 Strona: 5 z 12 b) działań podjętych w odpowiedzi na zidentyfikowane w trakcie ostatniej inspekcji niezgodności i spostrzeżenia Pierwsza inspekcja w ramach nadzoru musi być przeprowadzona przed upływem 12 miesięcy od wstępnej inspekcji Kolejne inspekcje w nadzorze odbywają się zgodnie z tabelą B.3 normy PN-EN z uwzględnieniem wymagań pkt. B.4.1. i B Każda inspekcja w nadzorze poprzedzona jest planem inspekcji określającym zakres inspekcji w nadzorze Celem inspekcji w nadzorze jest potwierdzenie utrzymania systemu monitorowania Zakładowej Kontroli Produkcji w odniesieniu do poziomów jakości wyrobów zgodnie z PN-EN / Przebieg działań w nadzorze jest analogiczny do postępowania określonego w pkt W okresie ważności certyfikatu Jednostka sprawuje nadzór w celu upewnienia się, że Klient umieszcza na rynku wyroby spełniające wymagania dokumentów odniesienia będących podstawą certyfikacji oraz prawidłowo stosuje certyfikat i oznakowanie CE Jednostka powiadamia Klienta o wynikach kontroli przeprowadzanej w ramach inspekcji w nadzorze. W przypadku negatywnych wyników Jednostka, w zależności od wagi zidentyfikowanych nieprawidłowości, może przeprowadzić inspekcję specjalną, zawiesić lub cofnąć certyfikację lub ograniczyć zakres certyfikacji W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień specyfikacji technicznych Jednostka będzie wymagać od Klienta skorygowania nieprawidłowości we wskazanym terminie określonym zgodnie z zakresem i typem działalności produkcyjnej, który najczęściej nie przekracza jednego miesiąca. Po upływie wyznaczonego terminu Jednostce przysługuje prawo do zażądania i przeprowadzenia nadzoru specjalnego W okresie ważności certyfikatu, w przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień specyfikacji technicznych, stanowiących potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa lub ładu publicznego, a w szczególności dla życia, zdrowia i naturalnych podstaw życia, Jednostka ma obowiązek bezzwłocznie poinformować organy nadzoru Inspekcja specjalna / inspekcja specjalna z krótkim terminem powiadamiania Jednostka zastrzega sobie prawo do prowadzenia inspekcji specjalnych poza planowanymi inspekcjami w nadzorze. Inspekcja specjalna może być uwarunkowana zmianami w kryteriach odniesienia, programie certyfikacji, koniecznością sprawdzenia działań korekcyjnych i korygujących do zidentyfikowanych niezgodności, deklaracją producenta wskazującą na zmiany mogące mieć wpływ na spełnienie wymagań [pkt. B.4.1 normy PN-EN ] W przypadku zgłoszenia skargi odnoszącej się do nie spełnienia wymagań certyfikacyjnych, Jednostka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji z krótkim terminem powiadamiania. 5. WARUNKI CERTYFIKACJI 5.1 Warunkiem udzielenia certyfikacji jest spełnienie wszelkich wymagań w przedmiotowym zakresie określonych w dokumentach odniesienia będących podstawą certyfikacji, w

6 Strona: 6 z 12 szczególności w rozporządzeniu, a także w innych przepisach, normach czy dokumentach w zakresie w jakim określają one wymogi dla Klienta, od spełnienia których uzależnione jest udzielenie certyfikacji (dalej łącznie jako dokumenty odniesienia) oraz wymagań określonych w niniejszym programie. 5.2 Jednostka może odmówić certyfikacji w przypadku nie spełnienia przez Klienta wymagań certyfikacyjnych lub jakichkolwiek innych wymagań określonych w dokumentach odniesienia będących podstawą certyfikacji w przedmiotowym zakresie. 5.3 Warunkiem utrzymania certyfikacji jest stałe spełnianie wymagań certyfikacyjnych. 5.4 Jeżeli do dokumentów odniesienia, zostaną wprowadzone zmiany w trakcie ważności certyfikatu, Jednostka ustali, czy zmiany te wymagają dodatkowych badań do utrzymania certyfikacji i powiadomi o tym Klienta. 5.5 W przypadku gdy w trakcie działań w nadzorze, Jednostka stwierdza, że system Zakładowej Kontroli Produkcji nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych, zobowiązuje Klienta do podjęcia stosownych środków naprawczych. 5.6 Ponowna certyfikacja może nastąpić na oddzielny wniosek Klienta. Proces ponownej certyfikacji prowadzony jest analogicznie jak przy wstępnej inspekcji, wymaga podpisania odrębnej umowy, na podstawie której Jednostce przysługuje odrębne wynagrodzenie. 5.7 Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek Klienta. Rozszerzenie zakresu certyfikacji może dotyczyć dodatkowych typów lub modeli wyrobów, spełniających te same wyspecyfikowane wymagania, jak wyroby, które są już certyfikowane lub innych miejsc produkcji. 5.8 Jednostka ustala zakres działań związanych z rozszerzeniem zakresu certyfikacji. 5.9 Przy rozszerzaniu zakresu certyfikacji, termin kolejnego nadzoru odbywa się w odstępnie nie dłuższym niż 12 miesięcy Ograniczenie zakresu certyfikacji może być następstwem: wniosku klienta, stwierdzenia, w wyniku działań inspekcji w nadzorze, braku możliwości prowadzenia działalności w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji, niepodjęcia środków naprawczych lub jeśli środki te nie przynoszą wymaganych skutków W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji wydawane są zmienione dokumenty certyfikacyjne Zawieszenie certyfikacji wynikać może z: zgłoszenia przez Klienta czasowej rezygnacji z certyfikacji, stwierdzenia w trakcie inspekcji w nadzorze niezgodności z wymaganiami takimi, że natychmiastowe cofnięcie certyfikacji nie jest konieczne, braku możliwości prowadzenia działalności objętej zakresem certyfikacji zgodnie z umową, nie wywiązywania się przez Klienta ze zobowiązań określonych w umowie, nieprawidłowego powołania się na program certyfikacji lub wprowadzającego w błąd wykorzystywania certyfikatów i oznaczenia CE, niepodjęcia środków naprawczych lub jeśli środki te nie przynoszą wymaganych skutków Czas zawieszenia certyfikacji nie powinien przekraczać jednego roku. Po tym okresie konieczne jest cofnięcie certyfikacji O zawieszeniu certyfikacji Klient jest informowany pismem, określającym warunki, przy których zawieszenie będzie uchylone Jednostka zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o zawieszeniu certyfikacji na stronie internetowej Cofnięcie certyfikacji może wynikać z: zgłoszenia przez Klienta rezygnacji z certyfikacji lub zgłoszenia o zaprzestaniu produkcji, niezgodności stwierdzonej w ramach działań nadzoru,

7 Strona: 7 z 12 świadomego nadużycia uprawnień posiadanych przez Klienta w ramach certyfikacji, niespełnienia w ustalonym terminie określonych przez Jednostką warunków dotyczących zawieszenia certyfikacji, niedotrzymania przez Klienta warunków umowy, w tym dotyczących zapłaty wynagrodzenia na rzecz Jednostki, uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli w ramach nadzoru, niepodjęcia środków naprawczych lub nie przyniesienia przez te środki wymaganych skutków Decyzja o cofnięciu certyfikacji wraz z uzasadnieniem przekazywana jest Klientowi na piśmie Jednostka zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o cofnięciu certyfikacji na stronie internetowej i poinformowania pozostałych jednostek notyfikowanych Jednostki przysługuje prawo do cofnięcia Certyfikatu i/lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia wielokrotnie powtarzających się nieprawidłowości świadczących o braku zgodności zakładowej kontroli produkcji z postanowieniami specyfikacji technicznych. W tym przypadku producent traci prawo do umieszczenia oznakowania CE wyrobów budowlanych. 6. OBOWIĄZKI TÜV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O. 6.1 Jednostka zapewnia kompetentny do przeprowadzenia oceny personel. W ramach obowiązujących procedur personel jest monitorowany i oceniany w celu zapewnienia aktualnej wiedzy i wystarczających kompetencji do prowadzenia certyfikacji. 6.2 Jednostka zapewnia dostęp do informacji na temat prowadzenia Certyfikacji Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji poprzez publikację niniejszego dokumentu na stronie internetowej Jednostki. 6.3 Jednostka udostępnia informacje na temat certyfikowanych wyrobów zakresie normy PN-EN A1:2012 na stronie poprzez publikację certyfikatu. 6.4 Jednostka zapewnia archiwizację dokumentacji z procesu oceny przez 5 lat od ostatniej inspekcji w nadzorze. 6.5 Jednostka zobowiązuje się do postępowania z posiadanymi przez siebie informacjami dotyczącymi Klienta jak z informacjami poufnymi (z wyjątkiem dochowania tajemnicy wobec Ministerstwa Rozwoju) oraz do przetwarzania ich wyłącznie w uzgodnionym zakresie. 6.6 Dokumenty spółki nie będą przekazywane osobom trzecim. Jednostka zapewnia poufność informacji dotyczących Klienta uzyskanych od Klienta. 6.7 Informacje poufne mogą zostać ujawnione jeżeli obowiązek ujawnienia tych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, z dokumentów odniesienia, innych dokumentów na podstawie, których przeprowadzana jest ocena zgodności, orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych, a także gdy potrzeba ich ujawnienia wyniknęła w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym. 6.8 Klient może zwolnić Jednostkę z obowiązku zachowania poufności. Personel Jednostki jest zobowiązany dochować tajemnicy służbowej w odniesieniu do wszystkich informacji, które uzyskują w trakcie wykonywania swoich zadań, z wyjątkiem dochowania tajemnicy wobec właściwych organów administracyjnych państwa członkowskiego, w którym realizowane są jej zadania. Prawo własności podlega ochronie. 6.9 Jednostka ponosi odpowiedzialność względem Klienta wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Wszelkie inne roszczenia zostają wykluczone. Jednostka odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste W przypadku wprowadzenia zmian w procesach produkcji [PN-EN A1:2012 pkt. B.4.1], Jednostka na podstawie deklaracji producenta, podejmie decyzję o przeprowadzeniu inspekcji specjalnej u Klienta. Jednostka zobowiązana jest poinformować Klienta o wyniku podjętej decyzji. Powiadomienie zawiera uzasadnienie decyzji Jednostka ma obowiązek informowania organu notyfikującego: o odmowie, ograniczeniu lub cofnięciu certyfikatów,

8 Strona: 8 z 12 o wszelkich okolicznościach wpływających na zakres i warunki dotyczące notyfikacji; o wszelkich żądaniach dostarczenia informacji dotyczących przeprowadzonych działań związanych z oceną lub weryfikacją stałości właściwości użytkowych, otrzymanych od organów nadzoru rynku; na żądanie o zadaniach strony trzeciej zgodnie z systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, wykonywanych w zakresie objętym notyfikacją, oraz o innych realizowanych zadaniach, włączając w to działalność transgraniczną i podwykonawstwo Jednostka jest uprawniony do udzielenia zezwolenia audytorom stosownej jednostki akredytującej na uczestnictwo w inspekcji w charakterze obserwatorów Jednostka nie może podzlecać oceny wyników i podejmowania decyzji dotyczących zgodności Jednostka informuje Klienta lub jego przedstawiciela na każde żądanie o zakresie wymagań certyfikacyjnych Jednostka dokonuje oceny z zachowaniem odpowiednich proporcji, przejrzystości w odniesieniu do producenta i w sposób proporcjonalny, unikając stwarzania niepotrzebnych obciążeń dla podmiotów gospodarczych Jednostka wykonuje swe zadania, uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa, sektor, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność i jego strukturę, stopień złożoności technologii wykorzystywanych przy produkcji oraz masowy lub seryjny charakter procesu produkcyjnego. Przestrzegając przy tym stopnia rygoryzmu i poziomu ochrony wymaganych dla zgodności produktu z przepisami prawnymi Jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia weryfikacji każdego zgłoszenia nieprawidłowości w tym reklamacji Klienta zgodnie z obowiązującą procedurą Jednostka może żądać kary umownej w wysokości PLN w przypadku gdy numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej 2627 jest wykorzystywany niezgodnie z prawem Uznaje się również, że numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej jest wykorzystywany niezgodnie z prawem, jeżeli oznaczone produkty są oferowane do sprzedaży lub zostają wprowadzone na rynek przed wydaniem Certyfikatu lub jeżeli stosowana jest niedozwolona reklama Jednostka w ramach Certyfikacji Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji stosuje kryteria oceny zgodnie z normami odniesienia i prowadzi rejestr aktualnych kryteriów oceny dostępny w siedzibie spółki Jednostka rozpatruje skargi i odwołania zgodnie z przyjętą procedurą, informacje o sposobie zgłaszania skarg i odwołań dostępne są na stronie Jednostka zobowiązuje się do zachowania zasad bezstronności w ramach prowadzonych Certyfikacji Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji i jest odpowiedzialna za bezstronność swojej działalności Jednostka zapewnia aby naciski komercyjne, finansowe i inne nie zagrażały bezstronności Jednostka zapewnia bezstronność personelu poprzez bieżącą identyfikację ryzyk w odniesieniu do bezstronności wynikających z działalności Jednostki, jej powiązań lub powiązań jej personelu Jednostka informuje inne jednostki notyfikowane, wykonujące podobne zadania strony trzeciej zgodnie z systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych i dla wyrobów budowlanych objętych tą samą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, odpowiednie informacje w kwestiach dotyczących negatywnych, a na żądanie również pozytywnych, wyników tych ocen lub weryfikacji Jednostka jest odpowiedzialna utrzymanie zdolności do realizacji zadań związanych z Certyfikacją Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji do których została notyfikowana. 7. OBOWIĄZKI I PRAWA KLIENTA 7.1 Klient zobowiązany jest do stałego spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym programie certyfikacji zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i

9 Strona: 9 z 12 uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z z późn. zm.) i normy zharmonizowanej PN-EN :A Klient ma obowiązek zrealizowania wszystkich niezbędnych ustaleń, w celu przeprowadzenia oceny zgodności lub nadzoru łącznie z dostarczeniem dokumentacji i zapisów do ich zbadania oraz zapewnieniem dostępu do właściwego wyposażenia, lokalizacji obszarów, personelu oraz podwykonawców Klienta. 7.3 Klient zobowiązany jest do przesłania deklaracji producenta o wszelkich zmianach w zakresie wyrobu i procesów produkcji lub ich braku zgodnie z PN-EN A1:2012 pkt. B W sytuacji gdy okresy miedzy kontrolami wynoszą 2 lub 3 lata, klient musi co rok przekazywać do Jednostki deklarację producenta zgodnie z pkt B.4.3 PN-EN A1: Klient ma obowiązek informowania Jednostki bez zwłoki o zmianach, które mogą oddziaływać na zdolność wymagań certyfikacyjnych w szczególności statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego, lub prawa własności struktury organizacyjnej i zarządzania, modyfikacji wyrobu lub metody produkcji, adresu kontaktowego, lub miejsca produkcji, istotnych zmian w systemie zarządzania jakością. 7.6 Klient nie może sprzeciwić się udziałowi obserwatorów, w tym udziałowi audytora lub ewaluatora z ramienia Jednostki. Koszty związane z udziałem w ocenie tych osób są po stronie Jednostki. 7.7 Klient utrzymuje zapisy z wszystkich reklamacji, jakie są mu znane, które odnoszą się do zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi i udostępnia te zapisy Jednostce na życzenie, oraz podejmuje właściwe działania w związku z takimi reklamacjami i wszelkimi brakami stwierdzonymi w wyrobach, które oddziałują na zgodność z wymaganiami certyfikacyjnymi; dokumentuje podjęte działania. 7.8 Klient jest zobowiązany do przekazania we wniosku o certyfikację informacji dotyczących wszystkich podzlecanych procesów wykorzystywanych przez Klienta, które mogą/będą oddziaływać na zgodność z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia przez Jednostkę, konieczności sprawowania nadzoru nad podwykonawcą Klienta, Jednostka przed dostarczeniem formalnych dokumentów certyfikacyjnych określi środki nadzoru nad podwykonawcą Klienta. 7.9 Odpowiedzialność za zgodność wyrobu z wymaganiami programu certyfikacji jest po stronie Klienta Klient jest zobowiązany spełniać wszystkie wymagania certyfikacyjne, łącznie z wdrożeniem właściwych zmian, jeśli zostaną zakomunikowane przez Jednostkę w okresie ważności certyfikacji Jeżeli certyfikacja dotyczy istniejącej produkcji, Klient zapewnia, że certyfikowany wyrób stale spełnia wymagania dotyczące wyrobu Klient nie może wykorzystywać certyfikacji swoich wyrobów, mogących zdyskredytować Jednostkę i nie wydaje oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów, w sposób który mógłby być uznany za wprowadzający w błąd lub nieuprawniający Klient może przekazywać kopie dokumentów certyfikacyjnych wyłącznie w ich pełnym brzmieniu oraz ze wskazaniem daty wydania. Klient może powoływać się na certyfikację w materiałach reklamowych i innych środkach przekazu poprzez publikację certyfikatu w ich pełnym brzmieniu Klient ma prawo powoływać się na certyfikację zgodnie z zakresem certyfikacji Klient nie może deklarować certyfikacji przed wydaniem certyfikatu Klient przed przystąpieniem Jednostki do inspekcji przeprowadzi instruktaż w zakresie zagrożeń, jakie mogą wystąpić; stosowanych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania; postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia Za bezpieczeństwo podczas inspekcji w zakładzie produkcyjnym odpowiada Klient Jeśli Jednostka stwierdza, że Klient nie spełnił wymagań programu certyfikacji lub innych dokumentów odniesienia, Klient zobowiązuje się do podejmowania stosownych środków naprawczych co jest warunkiem otrzymania stosownego certyfikatu.

10 Strona: 10 z W przypadku, gdy wydanie Certyfikatu jest niemożliwe ze względu na negatywny wynik oceny zgodności, Jednostka nie ponosi odpowiedzialności za żadne negatywne skutki, jakie z tego powodu może ponieść Klient Klient uprawniony jest do złożenia skargi na decyzję Jednostki i odwołania od decyzji zgodnie z przyjętą procedurą, informacje o sposobie zgłaszania skarg i odwołań dostępne są na stronie Klient zrealizuje wszystkie niezbędne ustalenia w celu rozpatrzenia skarg Klient jest zobowiązany spełniać wszystkie wymagania odnoszące się do znaków zgodności i do informacji związanej z wyrobem zgodnie z niniejszym programem certyfikacji Odpowiedzialność finansowa z tytułu ustawy o ocenie zgodności i nadzoru rynku Dz. U poz. 542, Rozdział 6a Kary pieniężne ponosi wyłącznie Klient. 8. WARUNKI WYKORZYSTYWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 8.1 Uprawnienie do wykorzystywania numeru identyfikacyjnego Jednostki Notyfikowanej znajduje zastosowanie wyłącznie do Klienta oraz jego zakładów produkcyjnych, a także wyrobów, które zostały wymienione w Certyfikacie. 8.2 W przypadku, gdy planowane jest przeniesienie zakładu produkcyjnego lub przekształcenie Klienta (w tym połączenie Klienta z innym podmiotem, przejęcie Klienta przez inny podmiot, przejęcie przez Klienta innego podmiotu), bądź też zmiana właściciela, Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Jednostkę. 8.3 W przypadku, gdy Certyfikat wygasa, lub jeżeli zostaje uznany za nieważny, Klient traci uprawnienia do dalszego umieszczania oznakowania CE na wyrobach wskazanych w Certyfikacie. 8.4 Klient zostanie powiadomiony, w przypadku wprowadzenia nowego wydania niniejszego dokumentu. Poinformowanie Klienta następuje niezwłocznie. Dokument jest zamieszczany na stronie Po zawieszeniu, cofnięciu lub zakończeniu certyfikacji, Klient zaprzestaje stosowania wszelkich działań reklamowych, które zawierają jakiekolwiek odniesienie do zakresu certyfikacji i jest zobowiązany do zwrotu dokumentów certyfikacyjnych oraz podejmuje wszelkie inne kroki które są wymagane w Ogólnych Warunkach Transakcyjnych TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 8.6 Umieszczenie oznakowania CE następuje przez Klienta, umowa uprawnia Klienta do umieszczenia oznakowania Jednostki Notyfikowanej oznakowaniem CE na swoich produktach (CE 2627, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.). Warunkiem umieszczenia oznakowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczne przeprowadzenie u Klienta procesu Certyfikacji Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. 8.7 Za oznakowaniem CE podaje się numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszących. 8.9 Wzór oznakowania CE i jego zawartość określa Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 i Rozporządzenie CPR. 9. SKARGI I ODWOŁANIA Procedura zgłaszania skarg i odwołań dostępna jest na stronie

11 Strona: 11 z WYROBY NIEZGODNE Jeśli producent nie spełnił wymagań certyfikacyjnych, wymagań odpowiednich norm zharmonizowanych czy specyfikacji technicznych, Jednostka zobowiązuje Klienta do podjęcia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu zgodności. W przypadku, gdy wydanie Certyfikatu jest niemożliwe ze względu na negatywny wynik oceny, jednostka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki, jakie z tego powodu może ponieść Klient. 11. PODZLECANIE Jednostka nie podzleca działań związanych z oceną zgodności w obszarze prowadzenia programu certyfikacji. 12. INFORMACJE DODATKOWE Dokumentacja z procesu oceny zostanie sporządzona w całości w języku polskim i na życzenie Klienta w języku angielskim. Ogólne Warunki Transakcyjne TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. oraz Polityka Prywatności TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. stanowią integralną część umowy o certyfikację i jako takie są wiążące dla obu Stron. W przypadku jakichkolwiek zmian w wymienionych powyżej dokumentach, Klient zostanie o nich poinformowany. Zmiany te są wiążące, o ile Klient w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o zmianach nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń. W takim przypadku zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Usługę lub jej część uważa się za odebraną i zrealizowaną bez zastrzeżeń, jeżeli w terminie 3 dni od daty otrzymania raportu, Klient nie zgłosi zastrzeżeń do usługi. Ewentualne zastrzeżenia Klient powinien zgłosić w formie pisemnej przesyłką poleconą lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku wniesienia przez Klienta zastrzeżeń do wyników oceny Jednostka zobowiązuje się sprawdzić wyniki oraz w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić nadzór specjalny. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń Jednostka zobowiązuje się pokryć koszty nadzoru specjalnego. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Klient. W przypadku rozwiązania umowy o certyfikację Klientowi przysługuje prawo do udostępnienia wyników oceny kolejnej jednostce certyfikacyjnej, z którą Klient nawiąże współpracę. Zmiany oraz uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych umową o certyfikację mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie. 13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12 Strona: 12 z 12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę rady 89/106/EWG [CPR]. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczących oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U poz. 542) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). PN-EN ISO/IEC 17065: Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję - wymagania punktów 6 i 7 normy PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania - wymagania punktu 9 normy DAN-01 Program akredytacji jednostek biorących udział w procesie oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 (CPR). PN-EN A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. PN-EN A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. PN-EN :2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych Decyzja Komisji 98/214/WE z dnia r. w sprawie procedury zaświadczenia zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie konstrukcyjnych wyrobów metalowych o wyposażenia pomocniczego Decyzja Komisji 2001/596/WE z dnia 8 stycznia 2001 r. zmieniająca decyzje 98/214/WE, w sprawie procedury zaświadczania zgodności niektórych wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG. 14. Załączniki Załącznik 1 Wniosek o Certyfikację Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji - PN-EN Załącznik 2 Deklaracja Producenta

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki umowy o. o ocenę zgodności wg 2014/69/UE.

Szczegółowe warunki umowy o. o ocenę zgodności wg 2014/69/UE. Strona: 1 z 11 I PRZEDMIOT 1. Niniejszy dokument reguluje warunki prowadzenia ocen zgodności wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Umowa. na przeprowadzenie oceny zgodności. Zawarta pomiędzy: ... reprezentowaną przez. (zwanej dalej Zleceniodawcą)

Umowa. na przeprowadzenie oceny zgodności. Zawarta pomiędzy: ... reprezentowaną przez. (zwanej dalej Zleceniodawcą) Strona: 1 z 11 Zawarta pomiędzy:... reprezentowaną przez. (zwanej dalej Zleceniodawcą) i TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-146 Warszawa ul. 17 Stycznia 56 zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROGRAMU Rodzaj certyfikowanych procesów: Ocena procesów spawalniczych na zgodność z normą EN ISO 3834.

2. ZAKRES PROGRAMU Rodzaj certyfikowanych procesów: Ocena procesów spawalniczych na zgodność z normą EN ISO 3834. 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych jednostek certyfikujących. Posiada swoje biura i laboratoria w ponad 60 krajach w 6 regionach geograficznych. Początki usług badawczocertyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PC 3834. Ocena procesów spawalniczych wg EN ISO 3834

Program certyfikacji PC 3834. Ocena procesów spawalniczych wg EN ISO 3834 Ocena procesów spawalniczych wg EN ISO 3834 Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2016-08-29 Opracował: Ewa Krajewska Zatwierdził: Wojciech Szałek 1. FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych

Bardziej szczegółowo

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017 ZASADY STOSOWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej - wrzesień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 4 Poznań, dnia 06.09.2016 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców Strona 1 z 15 Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym Informacja dla Wnioskodawców Strona 2 z 15 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 1 z 13 PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 2 z 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2.

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM

Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM Jan Siudecki Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI MASZYN NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC P-07-03

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI MASZYN NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC P-07-03 Strona 1 z 12 PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI MASZYN NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC P-07-03 Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty normatywne związane z programem. 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 sierpień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 25 sierpnia 2017 Copyright by, 2017. GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 1/14 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+ SYSTEM EUROPEJSKI OBSZAR REGULOWANY PRAWNIE W SYSTEMIE OCENY STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 2+ Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail biuro.wroclaw@dekra.com www.dekra-certification.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INORMACJE DLA ORGANIZACJI

ZASADY CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INORMACJE DLA ORGANIZACJI Indeks: ZCW/ZKP Edycja: 08-09-2014 Strona: 1/12 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA: NOTYFIKACJA NR: 1463 POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. Biuro Certyfikacji Wyrobów ADRES: AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 126 80-416 GDAŃSK TELEFON:

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / / z dnia r.

U M O W A NR / / z dnia r. FBS-47/1 z 01.06.2016 Strona 1/5 U M O W A NR / / z dnia r. o dokonanie dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność ze specyfikacją i nadzór nad stosowaniem wydanych certyfikatów, zawarta pomiędzy: POLSKIM

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin certyfikacji

Regulamin certyfikacji przez ECJiP lub laboratorium znajdujące się na 1. Postanowienia ogólne liście uznanych laboratoriów jednostki ECJiP, 1. Niniejszy dokument reguluje kwestie związane ze d) nadzór nad procesem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2 Strona 1/5 1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Niniejszy dokument określa zasady postępowania w procesie opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCU

Program certyfikacji PCU Strona: 1 z 7 Obowiązuje od: 25.07.2017 Program certyfikacji usług Opracował: Tomasz Marcinek Zatwierdzili: Tomasz Mańczak, Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1 TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 pobierz plik pdf do wydruku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) Wydanie 7 Poznań, dnia 01.03.2017

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH w obszarze zharmonizowanym z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy Strona 1/5 1. CEL USTANOWIENIA PROCEDURY Niniejsza procedura podaje kryteria zawieszania i wycofania certyfikatu wydanego przez Bureau Veritas Certification Polska (BVC Polska), jak również unieważnienia

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) Wydanie 1 Poznań, dnia 25.01.2017

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania R8-P1-Z4 (str. 1/5) Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo