Umowa. na przeprowadzenie oceny zgodności. Zawarta pomiędzy: ... reprezentowaną przez. (zwanej dalej Zleceniodawcą)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa. na przeprowadzenie oceny zgodności. Zawarta pomiędzy: ... reprezentowaną przez. (zwanej dalej Zleceniodawcą)"

Transkrypt

1 Strona: 1 z 11 Zawarta pomiędzy:... reprezentowaną przez. (zwanej dalej Zleceniodawcą) i TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa ul. 17 Stycznia 56 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie- XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy zł.; NIP Regon reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Janusza Grabkę (zwanej dalej Zleceniobiorcą) 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie oceny zgodności urządzenia ciśnieniowego w zakresie procedury oceny zgodności: tj. moduł wg dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (dalej jako dyrektywa lub dyrektywa ciśnieniowa lub dyrektywą 97/23/WE) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urzadzeń ciśnieniowych (dalej jako rozporządzenie) (dalej jako ocena zgodności). 2. Ocena zgodności będzie przeprowadzana na warunkach określonych w treści oferty Zleceniobiorcy nr..z dnia. (dalej jako oferta) (załącznik nr 2) zlecenia nr. wystawionego przez Zleceniodawcę dnia. dla Zleceniobiorcy (załacznik nr 3) wniosku Zleceniodawcy o ocenę zgodności oraz w niniejszej umowie. 3. Zakres oceny zgodności objęty umową określony jest we wniosku Zleceniodawcy o ocenę zgodności (załączniku nr 1). 4. Szczegółowy zakres czynności podejmowanych w ramach przeprowadzania przez Zleceniobiorcę oceny zgodności określa oferta. 5. Termin przeprowadzenia oceny zgodności zostanie uzgodniony przez Strony po zawarciu niniejszej umowy. 6. Ocena zgodności będzie przeprowadzana w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę we wniosku o ocenę zgodności jako miejsce produkcji. 7. Z tytułu realizacji umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie oferty. W razie potrzeby powtarzania określonych czynności w ramach przeprowadzania oceny zgodności Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić Zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie według stawek dziennych określonych w ofercie. 8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5 będzie płątne na podstawie faktury VAT w terminie. dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

2 Strona: 2 z W przypadku stosowania procedur według których naniesienie oznaczenia CE następuje przez Zleceniodawcę niniejsza umowa uprawnia Zleceniodawcę do naniesienia oznakowania Jednostki Notyfikowanej (Zleceniobiorcy) oznaczeniem CE na swoich produktach (CE NR jedn. NoBo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.). Warunkiem naniesienia oznakowania o którym mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczne przeprowadzenie u Zleceniodawcy procesu certyfikacji według podanych modułów/procedur/artykułów danej dyrektywy. 2 OBOWIĄZKI I PRAWA ZLECENIOBIORCY 1. Zleceniobiorca jest uprawniony do dokonywania oceny zgodności w obszarze objętym niniejszą umową na podstawie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla Jednostki Certyfikującej Wyroby oraz Notyfikacji. 2. Zleceniobiorca zapewnia kompetentny do przeprowadzenia oceny personel. W ramach obowiązujących procedur personel jest monitorowany i oceniany w celu zapewnienia aktualnej wiedzy i wystarczających kompetencji do prowadzenia ocen zgodności. 3. Zleceniobiorca zapewnia dostęp do informacji na temat prowadzenia ocen zgodności w zakresie dyrektywy 97/23/WE na stronie poprzez publikację dokumentu MS Informator dla Klienta Ocena zgodności w zakresie dyrektywy 97/23/WE. 4. Zleceniobiorca zapewnia archiwizację dokumentacji z procesu oceny przez 10 lat. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do postępowania z posiadanymi przez siebie informacjami dotyczącymi Zleceniodawcy jak z informacjami poufnymi (z wyjątkiem dochowania tajemnicy wobec Ministerstwa Gospodarki) oraz do przetwarzania ich wyłącznie w uzgodnionym zakresie. Dokumenty spółki nie będą przekazywane osobom trzecim. Zleceniobiorca zapewnia poufność informacji dotyczących Zleceniodawcy uzyskanych od Zleceniodawcy. Informacje poufne mogą zostać ujawnione jeżeli obowiązek ujawnienia tych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa z dokumentów odniesienia o których mowa w 6 ust. 1 innych dokumentów na podstaiwe których przeprowadzana jest ocena zgodności orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych a także gdy potrzeba ich ujawnienia wyniknęła w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym. Zleceniodawca może zwolnić Zleceniobiorcę z obowiązku zachowania poufności. Personel Zleceniobiorcy jest zobowiązany dochować tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji które uzyskuje w trakcie wykonywania swoich zadań zgodnie z odpowiednim wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym lub przepisami krajowymi w danym zakresie (z wyjątkiem dochowania tajemnicy wobec właściwych organów państwa członkowskiego w którym realizowane są zadania). Prawa własności podlegają ochronie. 6. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność względem Zleceniodawcy wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Wszelkie inne roszczenia zostają wykluczone. Zleceniodawca odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste. 7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do okazania do wglądu listy certyfikowanych wyrobów dostępnych w siedzibie Zleceniodawcy. 8. Zleceniobiorca przekazuje Państwom Członkowskim i pozostałym jednostkom notyfikowanym informacje dotyczące świadectw badania typu/projektu WE które wycofał oraz na żądanie tych które wystawił w module B i B1. Pozostałe jednostki notyfikowane w takim wypadku otrzymują kopie świadectw badania typu/projektu.

3 Strona: 3 z Zleceniobiorca przechowuje zgodnie z wykazem zapisów nadzorowanych załączniki do świadectw pozostających do dyspozycji innych jednostek notyfikowanych w zakresie modułu B. 10. Zleceniobiorca na żądanie innych jednostek notyfikowanych udostępnia informację o przyznanych i wycofanych świadectwach badania projektu WE oraz uzupełnień w zakresie moduł B W przypadku wprowadzenia zmian w produkcie Zleceniobiorca zbada zmiany które mają być wprowadzone i podejmie decyzję czy wymagane będzie przeprowadzenie powtórnych testów dla danego produktu. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o wyniku podjętej decyzji. Powiadomienie zawiera wyniki badań oraz uzasadnienie decyzji. 12. Zleceniobiorca ma obowiązek informowania organu notyfikującego o: odmowie ograniczeniu lub cofnięciu certyfikatów wszelkich okolicznościach które mogą mieć negatywny wpływ na zakres i warunki notyfikacji każdym przypadku żądania informacji które otrzymano z organów nadzoru rynku o wykonanych zadaniach związanych z oceną zgodności na żądanie o podejmowanych działaniach związanych z oceną zgodności będących przedmiotem ich notyfikacji oraz o innych realizowanych zadaniach w tym o działalności transgranicznej i podwykonawstwie. 13. Zleceniobiorca jest uprawniony do udzielenia zezwolenia audytorom stosownej jednostki akredytującej na uczestnictwo w audycie w charakterze obserwatorów. 14. Zleceniobiorca pozostaje odpowiedzialny za przeprowadzone badania laboratoryjne i ich jakość nawet jeśli są one wykonywane na wniosek lub za zgodą Zleceniodawcy w laboratorium Zleceniodawcy lub laboratorium zewnętrznym. 15. Zleceniobiorca może podzlecać prace podwykonawcom tylko w zakresie laboratoriów. Zleceniobiorca musi poinformować Zleceniodawcę o podzleceniu badań. Podzlecenie prac podwykonawcy odbywa się za zgodą Zleceniodawcy. 16. Zleceniobiorca nie może podzlecać oceny wyników i podejmowania decyzji dotyczących zgodności. 17. Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę lub jego przedstawiciela na każde żądanie o zakresie wymagań Dyrektywy 97/23/WE. 18. Zleceniobiorca dokonuje oceny zgodności z zachowaniem odpowiednich proporcji unikając przy tym zbędnych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. 19. Zleceniobiorca wykonuje swe zadania uwzględniając wielkość sektor i strukturę zaangażowanych przedsiębiorstw stopień złożoności technologii wykorzystywanych przy produkcji oraz masowy lub seryjny charakter procesu produkcyjnego. Przestrzega się przy tym jednak stopnia rygoryzmu i poziomu ochrony wymaganych dla zgodności produktu z przepisami dyrektywy 97/23/WE. 20. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji każdego zgłoszenia nieprawidłowości w tym reklamacji zleceniodawcy zgodnie z obowiązującą procedurą. 21. Zleceniobiorca może żądać kary umownej w wysokości PLN za każdy przypadek naruszenia w przypadku nie zastosowania się do wymogów niniejszej umowy a w szczególności gdy numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej (Zleceniobiorcy) jest wykorzystywany niezgodnie z prawem. Uznaje się również że numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej jest wykorzystywany niezgodnie z prawem jeżeli oznaczone produkty są ofe-

4 Strona: 4 z 11 rowane do sprzedaży lub zostają wprowadzone na rynek przed wydaniem Certyfikatu lub jeżeli stosowana jest niedozwolona reklama. 22. Zleceniobiorca w ramach oceny zgodności stosuje kryteria oceny zgodne z dyrektywą 97/23/WE i prowadzi rejestr aktualnych kryteriów oceny dostępny w siedzibie spółki. 23. Zleceniobiorca rozpatruje skargi i odwołania zgodnie z przyjętą procedurą informacje o sposobie zgłaszania skarg i odwołań dostępne są na stronie Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania zasad bezstronności w ramach prowadzonych ocen zgodności i jest odpowiedzialny za bezstronność swojej działalności. Zleceniobiorca zapewnia aby naciski komercyjne finansowe i inne nie zagrażały bezstronności. Zleceniobiorca zapewnia bezstronność personelu poprzez bieżącą identyfikację ryzyk w odniesieniu do bezstronności wynikających z działalności zleceniobiorcy jej powiązań lub powiązań jej personelu. 25. Zleceniobiorca informuje organ notyfikujący: o odmowie ograniczeniu lub cofnięciu certyfikatów o wszelkich okolicznościach które mogą mieć negatywny wpływ na zakres i warunki notyfikacji o każdym przypadku żądania informacji które otrzymały one od organów nadzoru rynku o wykonanych zadaniach związanych z oceną zgodności na żądanie o podejmowanych działaniach związanych z oceną zgodności będących przedmiotem ich notyfikacji oraz o innych realizowanych zadaniach w tym o działalności transgranicznej i podwykonawstwie. 26. Zleceniobiorca przekazuje pozostałym jednostkom notyfikowanym na mocy tego samego wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego prowadzącym podobną działalność w zakresie oceny zgodności i zajmującym się tymi samymi produktami informacje na temat kwestii w których przypadku wyniki oceny zgodności były negatywne a na żądanie również tych w których przypadku były one pozytywne. 3 OBOWIĄZKI I PRAWA ZLECENIODAWCY 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań określonych w dyrektywie 97/23/WE i niniejszej umowie. 2. Zleceniodawca ma obowiązek zrealizowania wszystkich niezbędnych ustaleń w celu przeprowadzenia oceny zgodności i nadzoru (w zakresie modułu A1 C1) łącznie z dostarczeniem dokumentacji i zapisów do ich zbadania oraz zapewnieniem dostępu do właściwego wyposażenia lokalizacji obszarów personelu oraz podwykonawców. 3. Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić Zleceniobiorcy dokumenty wymagane w celu przeprowadzenia certyfikacji (do dalszego użytku lub w celu przeprowadzenia badań) i zapewni Zleceniobiorcy dostęp do odpowiednich komórek organizacyjnych Zleceniodawcy w modułach B i B1. 4. Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę o wszelkich planowanych zmianach w zakresie wyrobu. 5. Zleceniodawca ma obowiązek informowania Zleceniobiorcy bez zwłoki o zmianach które mogą oddziaływać na zdolność wymagań certyfikacyjnych w szczególności statusu prawnego handlowego organizacyjnego lub prawa własności struktury organizacyjnej i zarządzania modyfikacji wyrobu lub metody produkcji adresu kontaktowego lub miejsca produkcji istotnych zmian w systemie zarządzania jakością. 6. Zleceniodawca nie może sprzeciwić się udziałowi audytora lub ewaluatora z ramienia Zleceniobiorcy. Koszty związane z udziałem w ocenie tych osób są po stronie Zleceniobiorcy.

5 Strona: 5 z Zleceniodawca utrzymuje zapisy z wszystkich reklamacji jakie są mu znane które odnoszą się do zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi i udostępnia te zapisy Zleceniobiorcy na życzenie oraz podejmuje właściwe działania w związku z takimi reklamacjami i wszelkimi brakami stwierdzonymi w wyrobach które oddziałują na zgodność z wymaganiami certyfikacyjnymi; dokumentuje podjęte działania. 8. Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania we wniosku o ocenę zgodności informacji dotyczących wszystkich podzlecanych procesów wykorzystywanych przez Zleceniodawcę które mogą/będą oddziaływać na zgodność z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę konieczności sprawowania nadzoru nad podwykonawcą Zleceniodawcy Zleceniobiorca przed dostarczeniem formalnych dokumentów certyfikacyjnych określi środki nadzoru nad podwykonawcą Zleceniodawcy. 9. Odpowiedzialność za zgodność produktu z wymaganiami dyrektywy jest po stronie producenta - Zleceniodawcy. 10. Zleceniodawca jest zobowiązany spełniać wszystkie wymagania certyfikacyjne łącznie z wdrożeniem właściwych zmian jeśli zostaną zakomunikowane przez Zleceniobiorcę w okresie ważności certyfikatu. 11. Jeżeli certyfikacja dotyczy istniejącej produkcji zleceniodawca zapewnia że certyfikowany wyrób stale spełnia wymagania dotyczące wyrobu. 12. Zleceniodawca nie może wykorzystywać certyfikacji swoich wyrobów mogących zdyskredytować Zleceniobiorcę i nie wydaje oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów w sposób który mogłby być uznany za wprowadzający w błąd lub nieuprawniający. 13. Zleceniodawca może przekazywać kopie dokumentów certyfikacyjnych wyłącznie w ich pełnym brzmieniu oraz ze wskazaniem daty wydania. Zleceniodawca może powoływać się na certyfikację w materiałach reklamowych i innych środkach przekazu poprzez publikację certyfikatu w ich pełnym brzmieniu wymaga to uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od Zleceniobiorcy zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogólnych Warunkach Transakcyjnych TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 14. Zleceniodawca ma prawo powoływać się na certyfikację zgodnie z zakresem certyfikacji. 15. Zleceniodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie badań laboratoryjnych w laboratorium zewnętrznym jeśli zajdzie taka potrzeba. 16. Zleceniodawca nie może deklarować certyfikacji przed wydaniem certyfikatu. Konsekwencje naruszenia zakazu o którym mowa w zdaniu pierwszym zostały określone w Ogólnych Warunkach Transakcyjnych TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 17. Zleceniodawca przed przystąpieniem Zleceniobiorcy do inspekcji przeprowadzi instruktaż w zakresie zagrożeń jakie mogą wystąpić; stosowanych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania; sposobie sygnalizacji między osobami pracującymi wewnątrz urządzenia a osobami asekurującymi ich na zewnątrz urządzenia; postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia. 18. W czasie wykonywania próby ciśnieniowej Zleceniodawca zapewnia warunki umożliwiające zapewnienie wszelkich zasad BHP w tym m.in. środki ochrony zbiorowej indywidualnej i ppoż. 19. Jeśli Zleceniobiorca stwierdza że Zleceniodawca nie spełnił wymagań dyrektywy 97/23/WE lub lub innych dokumentów odniesienia Zleceniodawca zobowiązuje się do podejmowania stosownych środków naprawczych co jest warunkiem otrzymania stosownego certyfikatu.

6 Strona: 6 z W przypadku gdy wydanie Certyfikatu jest niemożliwe ze względu na negatywny wynik badania Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za żadnenegatywne skutki jakie z tego powodu może ponieść Zleceniodawca. 21. Zleceniodawca uprawniony jest do złożenia skargi na decyzję Zleceniobiorcy i odwołania od decyzji zgodnie z przyjętą procedurą informacje o sposobie zgłaszania skarg i odwołań dostępne są na stronie Zleceniodawca nie może sprzeciwić się udziałowi obserwatorów. 23. Zleceniodawca zrealizuje wszystkie niezbędne ustalenia w celu rozpatrzenia skarg. 24. Zleceniodawca jest zobowiązany spełniać wszystkie wymagania odnoszące się do znaków zgodności i do informacji związanej z wyrobem zgodnie z dyrektywą 97/23/WE oraz postanowieniami niniejszej umowy. 4 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Podczas przygotowania stanowiska pracy i urządzeń ciśnieniowych oraz ich osprzętu do badań Zleceniodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Przed wejściem do urządzenia Zleceniobiorca ma prawo zażądać przedłożenia protokołu z pomiarów zawartości składników atmosfery we wnętrzu urządzenia. Pomiar powinien być wykonany i potwierdzony przez kompetentne służby bezpośrednio przed wejściem do urządzenia. 3. Warunki bezpieczeństwa podczas wykonania próby ciśnieniowej: próbę ciśnieniową urządzenia wykonuje się jako hydrauliczną. W technicznie uzasadnionych przypadkach próbę hydrauliczną można zastąpić inną próbą lub badaniem innego rodzaju; wartość ciśnienia próbnego przyjmuje się zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia; należy liczyć się z koniecznością całkowitego odcięcia urządzenia od instalacji poprzez np. zaślepienie króćców skuteczne zamknięcie zaworów odcinających stosowanie obejść ; próbę przeprowadza się w warunkach umożliwiających oględziny ścianek złączy spawanych i połączeń rozłącznych; próba może być wykonywana bez zdejmowania izolacji zewnętrznej. 5 PODZLECENIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCENĄ ZGODNOŚCI 1. Zleceniobiorca może korzystać z podwykonawców w obszarze badań laboratoryjnych. 2. W przypadku konieczności przeprowadzenia badania laboratoryjnego w ramach oceny zgodności badanie przeprowadzane jest w laboratorium Zleceniodawcy lub jeśli zajdzie taka potrzeba w laboratorium badawczym Zleceniobiorcy lub w przypadku badania laboratoryjnego które nie wchodzi w zakres laboratorium badawczego Zleceniobiorcy w laboratorium zewnętrznym z którym Zleceniobiorca ma podpisaną umowę ramową. 3. Zleceniobiorca zapewnia że w powyższych przypadkach spełnione są wymagania rozdziału 5. normy PN-EN ISO/IEC

7 Strona: 7 z 11 6 WARUNKI UDZIELENIA I ODMOWY CERTYFIKACJI 1. Warunkiem udzielenia certyfikacji jest spełnienie wszelkich wymagań w przedmiotowym zakresie określonych w dokumentach odniesienia będących podstawą certyfikacji w szczególności w dyrektywie rozporządzeniu a także w innych przepisach normach czy dokumentach w zakresie w jakim określają one wymogi dla Zleceniodawcy od spełnienia których uzależnione jest udzielenie certyfikacji (dalej łącznie jako dokumenty odniesienia) oraz wymagań określonych w niniejszej umowie. 2. Zleceniodawca może odmówi certyfikacji w przypadku nie spełnienia przez Zleceniodawcę wymagań niniejszej umowy lub jakichkolwiek innych wymagań określonych w dokumentach odniesienia będących podstawą certyfikacjiw przedmiotowym zakresie. Jeżeli Zleceniobiorca stwierdzi że Zleceniodawca nie spełnił wymagań ustanowionych w odpowiednim prawodawstwie harmonizacyjnym lub w odpowiednich normach zharmonizowanych czy specyfikacjach technicznych zobowiąże on producenta Zleceniodawcę do podjęcia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu zgodności. 7 WARUNKI UTRZYMYWANIA CERTYFIKACJI 1. Warunkiem utrzymania certyfikacji jest stałe spełnianie wymagań określonych dla certyfikowanego wyrobu. 2. Jeżeli do dokumentów odniesienia zostaną wprowadzone zmiany w trakcie ważności certyfikatu Zleceniobiorca ustali czy zmiany te wymagają dodatkowych badań do utrzymania certyfikacji i powiadomi o tym Zleceniodawcę. 8 WARUNKI KONTYNUOWANIA CERTYFIKACJI 1. Ponowna certyfikacja może nastąpić na oddzielny wniosek Zleceniodawcy. Proces ponownej certyfikacji prowadzony jest analogicznie jak przy pierwszej certyfikacji wymaga podpisania odrębnej umowy na podstawie której Zleceniobiorcy przysługuje odrębne wynagrodzenie. 9 WARUNKI ROZSZERZENIA I OGRANICZENIA ZAKRESU CERTYFIKACJI 1. Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek Zleceniodawcy. Rozszerzenie zakresu certyfikacji może dotyczyć dodatkowych typów lub modeli wyrobów spełniających te same wyspecyfikowane wymagania jak wyroby które są już certyfikowane lub innych miejsc produkcji. Rozszerzenie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca ustala zakres działań związanych z rozszerzeniem zakresu certyfikacji. 3. Przy rozszerzaniu zakresu certyfikacji termin ważności certyfikatu pozostaje niezmieniony. 4. Ograniczenie zakresu certyfikacji może być następstwem: wniosku klienta stwierdzenia w wyniku kontroli przeprowadzonej w ramach nadzoru braku możliwości prowadzenia działalności w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji.

8 Strona: 8 z W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji wydawane są zmienione dokumenty certyfikacyjne. 10 WARUNKI ZAWIESZENIA ZAKRESU CERTYFIKACJI 1. Zawieszenie certyfikacji wynikać może z: zgłoszenia przez Zleceniodawcę czasowej rezygnacji z certyfikacji stwierdzenia w trakcie wizyty w nadzorze niezgodności z wymaganiami takimi że natychmiastowe cofnięcie certyfikacji nie jest konieczne braku możliwości prowadzenia działalności objętej zakresem certyfikacji zgodnie z umową nie wywiązywania się przez Zleceniodawcę ze zobowiązań określonych w umowie nieprawidłowego powołania się na program certyfikacji lub wprowadzającego w błąd wykorzystywania certyfikatów i znaków certyfikacji. 2. Czas zawieszenia certyfikacji nie powinien przekraczać jednego roku. Po tym okresie konieczne jest cofnięcie certyfikacji. 3. O zawieszeniu certyfikacji Zleceniodawca jest informowany pismem określającym warunki przy których zawieszenie będzie uchylone. 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o zawieszeniu certyfikacji na stronie internetowej Zleceniobiorcy. 11 WARUNKI COFANIA CERTYFIKACJI 1. Cofnięcie certyfikacji może wynikać z: zgłoszenia przez Zleceniodawcęrezygnacji z certyfikacji lub zgłoszenia o zaprzestaniu produkcji niezgodności stwierdzonej w ramach działań nadzoru świadomego nadużycia uprawnień posiadanych przez Zleceniodawcę w ramach certyfikacji niespełnienia w ustalonym terminie określonych przez Zleceniobiorcę warunków dotyczącychzawieszenia certyfikacji niedotrzymania przez Zleceniodawcę warunków umowy w tym dotyczących zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy uniemożliwienia przeprowadzenia u kontroli w ramach nadzoru niepodjęcia środków naprawczych lub nieprzyniesienia przez te środki wymaganych skutków. 2. Decyzja o cofnięciu certyfikacji wraz z uzasadnieniem przekazywana jest Zleceniodawcy na piśmie. 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o cofnięciu certyfikacji na stronie internetowej Zleceniobiorcy i poinformowania pozostałych jednostek notyfikowanych zgodnie z WARUNKI WYKORZYSTYWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ

9 Strona: 9 z Uprawnienie do wykorzystywania numeru identyfikacyjnego Jednostki Notyfikowanej (Zleceniobiorcy) znajduje zastosowanie wyłącznie do Zleceniodawcy oraz jego zakładów produkcyjnych a także produktów które zostały wymienione w Certyfikacie. 2. W przypadku gdy planowane jest przeniesienie zakładu produkcyjnego lub przekształcenie Zleceniodawcy (w tym połączenie Zleceniodawcy z innym podmiotem przejęcie Zleceniodawcy przez inny podmiot przejęcie przez Zleceniodawcę innego podmiotu) bądź też zmiana właściciela Zleceniodawcazobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zleceniobiorcę we terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (dotyczy procedur oceny zgodności dla modułów A1 C1). 3. W przypadku gdy Certyfikat wygasa lub jeżeli zostaje uznany za nieważny Zleceniodawcatraci uprawnienia do dalszego umieszczania oznaczenia na wyrobach wskazanych w Certyfikacie. 4. Zleceniodawca zostanie powiadomiony w przypadku wprowadzenia nowego wydania Informatora dla Klienta Ocena zgodności w zakresie dyrektywy 97/23/WE. Poinformowanie Zleceniodawcy następuje najpóźniej przed przyjęciem kolejnego zlecenia. Każdorazowo kolejne wydanie Informatora dla Klienta Ocena zgodności w zakresie dyrektywy 97/23/WE jest zamieszczane na stronie 5. Po zawieszeniu cofnięciu lub zakończeniu certyfikacji Zleceniodawca zaprzestaje stosowania wszelkich działań reklamowych które zawierają jakiekolwiek odniesienie do zakresu certyfikacji i jest zobowiązany do zwrotu dokumentów certyfikacyjnych oraz podejmuje wszelkie inne kroki które są wymagane w Ogólnych Warunkach Transakcyjnych TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 6. Za oznakowaniem CE podaje się numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej - Zleceniobiorcy jeżeli jednostka taka jest zaangażowana na etapie kontroli produkcji. 7. Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej Zleceniobiorcy umieszcza sam Zleceniobiorca lub Zleceniodawca albo jego upoważniony przedstawiciel wg wskazówek Zleceniobiorcy. 8. Oznakowanie CE przytwierdzane jest w sposób widoczny łatwo czytelny i trwały zgodnie z dyrektywą 97/23/WE. 9. Po prawej stronie oznakowania CE producent umieszcza numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikującej po przeprowadzeniu czynności kontroli weryfikacji wytwarzania lub zespołu urządzeń ciśnieniowych 10. Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudzień 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych 11. W ramach procedury oceny zgodności w module A1 Certyfikat Zgodności WE ważny jest 3 lata. 12. W ramach procedury oceny zgodności w module C1 Certyfikat Zgodności z typem ważny jest 3 lata. 13. W ramach procedur oceny zgodności w module B Certyfikat Badania typu WE ważny jest 10 lat. 14. W ramach procedur oceny zgodności w module B1 Certyfikat Badania projektu WE ważny jest 10 lat. 15. W ramach procedur oceny zgodności w module F Certyfikat Weryfikacja produktu jest ważny dla danego wyrobu.

10 Strona: 10 z W ramach procedur oceny zgodności w module G Certyfikat Zgodności jest ważny dla danego wyrobu. 13 NADZÓR 1. W okresie ważności certyfikatu Zleceniobiorca sprawuje nadzór wyłącznie dla procedury oceny zgodności w module A1 lub C1 w celu upewnienia się że Zleceniodawca umieszcza na rynku wyroby spełniające wymagania dokumentów odniesienia będących podstawą certyfikacji oraz prawidłowo stosuje certyfikat i znak CE. 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do informowania Zleceniobiorcy o wszystkich istotnych zmianach dotyczących certyfikowanego wyrobu oraz do przechowywania zapisów dotyczących wszystkich reklamacji i podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych z nimi związanych. które oddziałują na zgodność z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE oraz jest zobowiązany do dokumentowania odpowiednich działania oraz do ich udostępniania Zleceniobiorcy. 3. W ramach nadzoru Zleceniobiorca wykonujenastępujące czynności: wizyty niezapowiedziane odbywające się nie rzadziej niż co pół roku pozaplanowe wizyty niezapowiedziane przeprowadzane w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez Zleceniodawcę warunków niniejszej umowy otrzymania informacji o reklamacjach dotyczących certyfikowanych wyrobów w celu sprawdzenia skuteczności podjętych przez klienta działań korygujących w uzasadnionych przypadkach badania kontrolne na próbkach wyrobów pobranych z rynku. 4. Zleceniobiorca powiadamia Zleceniodawcę o wynikach kontroli przeprowadzanej w ramach nadzoru. W przypadku negatywnych wyników Zleceniobiorca w zależności od wagi zidentyfikowanych nieprawidłowości może: - przeprowadzić pozaplanową wizytę - zawiesić lub cofnąć certyfikację - ograniczyć zakres certyfikacji. 5. Zleceniodawca jest informowany o wizycie niezapowiedzianej w ramach nadzoru najpóźniej 5 dni przed. 6. Wszelkie wymagania niniejszej umowy w odniesieniu do nadzoru mają zastosowanie wyłącznie w procedurze oceny zgodności dla modułu A1C1. 14 INFORMACJE DODATKOWE 1. Dokumentacja z procesu oceny (raport wszelkie oznaczenia stemple) zostanie sprządzona na życzenie Zleceniodawcy w całości w języku polskim lub w polskim i angielskim. 2. Ogólne Warunki Transakcyjne TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. oraz Polityka Prywatności TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. stanowią integralną część niniejszej umowy i jako takie są wiążące dla obu Stron.W przypadku jakichkolwiek zmian w wymienionych powyżej dokumentach Zleceniodawca zostanie o nich poinformowany. Zmiany te są wiążące o ile Zleceniodawca w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o zmianach nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń. W takim przypadku zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia upływu terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim.

11 Strona: 11 z Usługę lub jej część uważa się za odebraną i zrealizowaną bez zastrzeżeń jeżeli w terminie 3 dni od jejwykonania Zleceniodawca nie zgłosi zastrzeżeń do usługi. Ewentualne zastrzeżenia Zleceniodawca powinien zgłosić w formie pisemnej przesyłką poleconą lub za pomocą poczty elektronicznej. 14 ZMIANY I UZUPEŁNIENIA DO UMOWY 1. Zmiany oraz uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 2. W przypadku jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy okaże się nieskuteczne Strony umowy uzgodnią w miejsce nieskutecznego postanowienia inne najbardziej zbliżone pod względem prawnym i ekonomicznym skuteczne prawnie postanowienie. 3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego. 5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie. 6. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zabrze dnia TÜV Rheinland Sp. z o.o Zleceniodawca Pieczęć Podpis Pieczęć Podpis Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Wniosek o ocenę zgodności z dnia 2. Załacznik nr 2 - Oferta nr.. z dnia. 3. Załazcnik nr 3 - Zlecenienr.. z dnia. 4. Załącznik nr 4 - Ogólne Warunki Transakcyjne TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 5. Załazcnik nr 5 - Polityka prywatności TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PC 3834. Ocena procesów spawalniczych wg EN ISO 3834

Program certyfikacji PC 3834. Ocena procesów spawalniczych wg EN ISO 3834 Ocena procesów spawalniczych wg EN ISO 3834 Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2016-08-29 Opracował: Ewa Krajewska Zatwierdził: Wojciech Szałek 1. FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / / z dnia r.

U M O W A NR / / z dnia r. FBS-47/1 z 01.06.2016 Strona 1/5 U M O W A NR / / z dnia r. o dokonanie dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność ze specyfikacją i nadzór nad stosowaniem wydanych certyfikatów, zawarta pomiędzy: POLSKIM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2 Strona 1/5 1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Niniejszy dokument określa zasady postępowania w procesie opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r.

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r. załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert wzór Umowa Nr zawarta w dniu. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ polegającej na przeprowadzeniu zajęć z robotyki dla dzieci Zawarta w dniu.2015 w Bielicach pomiędzy Panem Arkadiuszem Dejnarowicz prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania R8-P1-Z4 (str. 1/5) Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik Nr 2 Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 zawarta w dniu.. pomiędzy: 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr DAO.2016

Wzór UMOWA nr DAO.2016 Wzór UMOWA nr DAO.2016 zawarta w dniu. stycznia 2016 r., w Opolu pomiędzy: Miastem Opole - Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu reprezentowanym przez: Dyrektora Sławomira Janeckiego zwaną/nym w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Zawarta w dniu 2013 roku w.., pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-8020- /20

Umowa Nr..-8020- /20 Umowa Nr..-8020- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA ZLECENIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA ZLECENIE WZÓR UMOWA ZLECENIE na przeprowadzenie egzaminów międzynarodowych: TOEIC Bridge, TOEiC Listening & Reading, WIDaF Basic, WIDaF dla uczestniczek/-ów projektu Potrafimy efektywnie zarządzać zastrzyk kwalifikacji,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.., pomiędzy:, zwanym dalej zleceniodawcą a Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą 1 1.Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy Umowa Nr..-082- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu... r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/14 Dyrektora PGNiG S.A. w Warszawie Oddziału w Zielonej Górze z dnia 11.07.2014 r. Polskim Górnictwem Naftowym

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu Strona 1 pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo