SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAŻU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAŻU"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAŻU MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposażenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 47/49 Wrocław Typ dokumentu Specyfikacja Wymagań Użytkownika Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB//IX/00

2 Spis treści CEL DOKUMENTU... 3 HISTORIA WYMOGI DOTYCZĄCE INSTRUKTAŻU Warunki ogólne przeprowadzenia instruktażu Rodzaje instruktażu Sposób dokumentowania i odbiór instruktażu Instrukcja Obsługi Urządzenia... 6 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: z 6

3 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania stawiane WYKONAWCY urządzeń odnoszące się do sporządzenia wykazu i przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi urządzeń dla poszczególnych elementów wyposażenia laboratoryjnego, które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskego Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie dokumentacji wymaganej w procesie realizacji umowy, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań Użytkownika dotyczących urządzeń. Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 6

4 3 Wymogi dotyczące instruktażu WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za przekazanie niezbędnej wiedzy personelowi ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczanego urządzenia. W terminach uzgodnionych przed procedurą odbioru należy przeprowadzić instruktaż personelu laboratoryjnego w zakresie wykorzystania i prawidłowej obsługi urządzeń, tak, aby zapewnić personelowi posiadanie odpowiednich kompetencji do obsługi danego urządzenia. Przeprowadzenie skutecznego instruktażu z zakresu obsługi i konserwacji jest warunkiem odbioru tego urządzenia. I. Zakres instruktażu dla personelu laboratoryjnego powinien obejmować minimum następujące zagadnienia: - działanie i obsługa urządzeń - kalibracja/justowanie urządzeń - sposób przechowywania urządzeń - zapis i interpretacja wyników - zagrożenia wynikające z obsługi urządzenia - część praktyczna z wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją II. Zakres instruktażu dla grupy konserwacyjnej powinien obejmować minimum następujące zagadnienia - budowa i działanie urządzenia oraz jego poszczególnych części/podzespołów - uruchamianie urządzenia i jego regulacja - postępowanie w przypadku awarii, naprawy - zabiegi konserwacyjne - zasady bezpieczeństwa 3. Warunki ogólne przeprowadzenia instruktażu Przeprowadzenie instruktażu może odbyć się po udokumentowanym zakończeniu instalacji i rozruchu urządzenia, w tym po zakończeniu testów kwalifikacji/odbiorowych, jeśli takie testy są wymagane. Instruktaż powinien być przeprowadzony przez wyznaczony personel WYKONAWCY na urządzeniu w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Personel prowadzący instruktaż musi posiadać wystarczające kwalifikacje, odpowiednio udokumentowane jeśli wymaga tego prawo. Wykonawca przedstawi po podpisaniu umowy następujące informacje: Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 4 z 6

5 Planowany termin instruktażu Program instruktażu z podziałem na: - nazwę i zakres instruktażu, - sposób organizacji instruktażu, - cele instruktażu, - plan zajęć z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, Maksymalną liczbę osób mogących wziąć udział w instruktażu ZAMAWIAJĄCY przedstawi zestawienie z informacją na temat laboratoryjnych ilości osób biorących udział w instruktażu z zakresu obsługi danego urządzenia Szczegółowy plan instruktażu WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej lub elektronicznej przynajmniej tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia instruktażu. 3. Rodzaje instruktaży Instruktaże powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami. Osoby biorące udział w instruktażu zostaną podzielone na dwie grupy: grupę laboratoryjną i/lub grupę konserwacyjną Jeśli to możliwe instruktaż zostanie przeprowadzony w dwóch oddzielnych grupach, a tematyka instruktażu zostanie dostosowana do specyficznych potrzeb danej grupy. W przypadku nieskomplikowanych urządzeń, gdy standardową praktyką Wykonawcy jest przeprowadzenie wspólnego instruktażu, dopuszcza się połączenie obu grup. WYKONAWCA zobowiązany będzie do przeprowadzenia drugiego instruktażu w okresie do 6 miesięcy po odbiorze końcowym urządzenia. Termin instruktażu zostanie uzgodniony bezpośrednio z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego minimum na tygodnie przed planowanym instruktażem. 3.3 Sposób dokumentowania i odbiór instruktażu Na zakończenie instruktażu wymagane będzie sporządzenie przez WYKONAWCĘ Protokołu Przeprowadzonego Instruktażu. Protokół powinien zawierać następujące informacje: Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 5 z 6

6 rodzaj instruktażu program instruktażu lista uczestników instruktażu wraz z podpisami uczestników Protokół Przeprowadzonego Instruktażu należy przekazać ZAMAWIAJĄCEMU. 3.4 Instrukcja Obsługi Urządzenia Na koniec instruktażu WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania odpowiedniej liczby kopii Instrukcji Obsługi do stosowania w miejscu użytkowania urządzenia jeśli wymaga tego specyfika pracy urządzenia instrukcje powinny być odpowiednio przystosowane ( np. zalaminowane). Jeśli instrukcja w formie papierowej i elektronicznej nie została przekazana wcześniej. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 6 z 6

7 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposażenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 47/49 Wrocław Typ dokumentu Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB//IX/00

8 Spis treści CEL DOKUMENTU... 3 HISTORIA DOKUMENTACJA Wymogi formalne Język dokumentacji Forma dokumentacji Informacje wymagane w dokumentacji Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja przekazania do ekploatacji instrukcje urządzeń Instrukcje pracy i konserwacji Części zamienne... 8 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: z 8

9 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie musi spełniać dokumentacja powykonawcza, dokumentacja przekazania do eksploatacji, instrukcje pracy i konserwacji urządzeń, które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejsza Specyfikacja stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie dokumentacji wymaganej w procesie realizacji umowy, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań Użytkownika dotyczących urządzeń. Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd 0 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 8

10 3 Dokumentacja WYKONAWCA urządzenia bądź systemu zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji, zgodnie z poniższymi wymogami. Dokumentacja ta powinna zawierać wszystkie informacje dotyczące urządzenia oraz te wymagane obowiązującymi przepisami PN oraz dyrektywami europejskimi. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich informacji niezbędnych do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem urządzenia. Informacje te stanowić będą integralną część ZAKRESU DOSTAWY. Jeśli wszelkie niezbędne informacje wymagane przez Zamawiającego dotyczące dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi to WYKONAWCA może dostarczyć jeden dokument. 3. Wymogi formalne WYKONAWCA dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych dokumentacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich PRODUCENCI i/lub PODWYKONAWCY zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia. Dokumentacja winna być dostarczona przed uruchomieniem płatności dla WYKONAWCY za wykonane prace przekraczające poziom n% zaawansowania bądź w przypadku instalacji pojedynczych urządzeń wraz z urządzeniem. Wszelkie braki stwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez WYKONAWCĘ w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO o stwierdzonych brakach. 3.. Język dokumentacji Dokumentacja powinna być sporządzone w języku polskim i /lub angielskim. 3.. Forma dokumentacji Wszystkie informacje wymagane niniejszą specyfikacją mają być dostarczone w formie papierowej z ponumerowanymi stronami, Elektroniczna wersja dokumentacji powinna być sporządzona w formacie doc, xls, dwg lub pdf. Należy dostarczyć wydruk wraz z opisanym dyskiem CD/DVD. Opis dysku CD/DVD powinien zawierać: Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 4 z 8

11 Numer i nazwę dokumentu Nazwę i typ urządzenia 3. Informacje wymagane w dokumentacji 3.. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:. Wykaz urządzeń: ilość, dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu poszczególnych urządzeń.. Kserokopie (lub dane dotyczące) certyfikatów, atestów urządzeń, materiałów. 3. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich zainstalowanych przez niego urządzeń. 4. Instrukcje producenta urządzeń 5. Karty katalogowe 6. Protokoły z kalibracji ustawień urządzenia (jeśli istotne) 7. Datę, nr zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz nazwiska i podpisy osób, które opracowały poszczególne punkty dokumentacji lub wykonywały prace, pomiary i badania, przeprowadzały szkolenie. 3.. Dokumentacja przekazania do eksploatacji instrukcje urządzeń. Dokumentacja przekazania do eksploatacji (instrukcja urządzenia) musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do transportu, przemieszczania, magazynowania, uruchomienia, eksploatacji, utrzymania w ruchu (konserwacji), wyłączenia z ruchu, demontażu, pozbywania się, jak również postępowania w sytuacjach awaryjnych. Informacje zawarte w dokumentacji powinny jednoznacznie definiować przeznaczenie urządzenia i zawierać instrukcje określające prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Powinny ostrzegać o zagrożeniach związanych z niedozwolonymi sposobami eksploatacji Instrukcje pracy i konserwacji Instrukcja eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń będzie szczegółowo, punkt po punkcie, przedstawiać wszystkie procedury związane z eksploatacją i konserwacją dostarczonych urządzeń. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. WYKONAWCA ma prawo określić, że pewne czynności, w szczególności naprawy, przeglądy i regulacje mogą być wykonywane tylko przez niego lub przez autoryzowane punkty. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 5 z 8

12 Zawartość dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji Dane Identyfikacja urządzenia Rodzaj dokumentu nazwa, typ (wersja), wytwórca wyrobu finalnego: nazwa firmy i kontakt Informacje dotyczące przechowywania i transportu urządzenia Informacje dotyczące uruchomienia urządzenia Informacje dotyczące samego urządzenia Informacje dotyczące użytkowania urządzenia warunki składowania urządzenia, wymiary, masa urządzenia i/lub podzespołów, wskazówki dotyczące przemieszczania wymagania dotyczące posadowienia/zakotwienia oraz tłumienia drgań, warunki montażu, przestrzeń potrzebną do użytkowania i konserwacji, dopuszczalne warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne itp.), warunki zasilania i instrukcje jego podłączenia, wskazówki dotyczące utylizacji odpadów, jeśli to konieczne zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych, jakie użytkownik powinien uwzględnić (specjalne urządzenia zabezpieczające, odległości bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa itp.) instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów, zabezpieczenia mediów procedura rozruchu i testowania warunki pracy urządzenia, warunki użytkowania urządzenia, opis techniczny, instrukcje dotyczące montażu funkcje bezpieczeństwa, dane dotyczące zagrożeń środowiskowych związanych z eksploatacją urządzenia dane dotyczące wyposażenia, wykaz narzędzi specjalnych, w które urządzenie powinno być wyposażone, opis elementów sterowniczych, instrukcja nastawiania i regulacji, rodzaje i środki do zatrzymywania, w tym zatrzymywania awaryjnego, informacja o ryzyku, którego nie można wyeliminować mimo zastosowanych środków bezpieczeństwa, informacja o zagrożeniach, które mogą wynikać z określonych zastosowań urządzenia i jego wyposażenia oraz niezbędnych w tych przypadkach środków ochronnych, Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 6 z 8

13 informacja dotycząca niedozwolonego użytkowania urządzenia, instrukcja dotycząca rozpoznawania i lokalizacji usterek, naprawy oraz ponownego uruchomienia po dokonanej interwencji, instrukcje, jeśli to konieczne, dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zalecanego przeszkolenia szczegółowe schematy i rysunki montażowe z poszczególnymi numerami części urządzenia niezbędne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania danego urządzenia kryteria wymiany newralgicznych elementów i podzespołów, instrukcje odnośnie zamawiania części zamiennych instrukcje konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń harmonogram przeglądów okresowych urządzenia bądź jego części składowych wraz z zakresem czynności wchodzących w skład przeglądów okresowych Informacje dotyczące utrzymania ruchu Informacje dotyczące wyłączenia z ruchu, demontażu, transportu, jeżeli ma to związek z bezpieczeństwem Informacje dotyczące sytuacji awaryjnych rodzaj, zakres i częstotliwość przeglądów, wykaz części podatnych na zużycie i kryteria ich wymiany, informacje dotyczące prac utrzymania ruchu wymagających określonych uprawnień, wiedzy technicznej lub szczególnych umiejętności i wykonywanych przez przeszkolone osoby (służby utrzymania ruchu) lub serwis wytwórcy, instrukcja dotycząca prac utrzymania ruchu (wymiana części itp.) nie wymagających specjalnych umiejętności i wykonywanych przez użytkowników, rysunki i wykresy umożliwiające personelowi ds. konserwacji racjonalne wykonywanie swoich zadań (w szczególności związanych z wykrywaniem i lokalizacją defektów) odłączenie zasilania (zabezpieczenie stanu wyłączenia), kolejność poszczególnych operacji, utylizacja odpadów, zasady postępowania w stanach awaryjnych (odłączenie zasilania, zabezpieczenie maszyny itp.), ostrzeżenie o możliwości emisji/wycieku substancji szkodliwych, jeśli jest to możliwe wskazanie środków zwalczania ich skutków. Gwarancje, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 7 z 8

14 3..4 Części zamienne WYKONAWCA przekaże pełną listę części zamiennych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez oryginalnego producenta obejmującą wszystkie wymagania związane z minimum dwuletnim okresem użytkowania urządzenia. Lista winna być skompletowana według modułów urządzenia i podawać w punktach proponowane części wraz z ich producentem, numerem modelu i opisem. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 8 z 8

15 RAMOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO Z ODBIOREM ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA MGE /.04.0 MRO /.04.0 Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposażenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 47/49 Wrocław Typ dokumentu Procedura odbiorowa Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB//IX/00

16 Spis treści CEL DOKUMENTU... 3 HISTORIA RAMOWA PROCEDURA ODBIORU Wymagania przedodbiorowe Zakres procedury odbioru... 4 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: z 5

17 Cel Dokumentu Niniejszy dokument przedstawia ramową procedurę postępowania przy odbiorze elementów wyposażenia (urządzeń i mebli laboratoryjnych), które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejszy Dokument stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie wymagań stawianych WYKONAWCY w procesie realizacji umowy, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań Użytkownika dotyczących urządzeń. Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 5

18 3 Ramowa procedura odbioru Procedura odbioru elementów wyposażenia zgodnego z podpisaną umową powinna przebiegać zgodnie z poniższymi wytycznymi. WYKONAWCA urządzenia zobowiązany jest do organizacji procedury odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany do uczestniczenia w odbiorze, jako strona. Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o ograniczeniu swojego udziału w realizacji odbioru. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. Wrocław, Pracze Odrzańskie, Stabłowicka 47/49,w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Wymagania przedodbiorowe Procedura odbioru może zostać rozpoczęta dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione przez WYKONAWCĘ następujące warunki: a. WYKONAWCA zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej i/lub elektronicznej przedmiot zamówienia do odbioru, b. WYKONAWCA uzgodni z Zamawiającym termin i pozostałe warunki odbioru. c. Dla sposobu testowania urządzenia WYKONAWCA przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej metodę testów, którą Zamawiający zaakceptuje. Procedura odbioru musi w sposób jednoznaczny określić kryteria odbioru, które pozwalają stwierdzić zgodność odbieranego produktu z przedmiotem zamówienia. 3. Zakres procedury odbioru Procedura odbioru obejmuje: a. Odbiór ilościowy dostarczonych urządzeń, okablowania, części i akcesoriów, nośników danych, certyfikatów, licencji, dokumentacji producenta, dokumentacji technicznej itp.; b. Odbiór jakościowy dostarczonej przez WYKONAWCĘ dokumentacji powykonawczej, przekazania do eksploatacji wraz z pozostałymi wymaganymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia dokumentami; c. Testy sprawdzające odbiór dotyczący m.in. konfiguracji urządzeń i testów sprawdzających działanie tych urządzeń; Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 4 z 5

19 d. Końcowy odbiór prac - na podstawie protokołów odbioru ilościowego, odbioru jakościowego i testów akceptacyjnych zakończonych bez uwag zostanie przygotowany końcowy protokół odbioru. Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i WYKONAWCY Dopiero podpisanie przez WYKONAWCĘ i Zamawiającego protokołu końcowego odbioru prac z adnotacją bez uwag upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktury. Protokół odbioru zostaje zakończony: a. odbiorem bez uwag, b. odbiorem z uwagami, c. odrzuceniem Protokół odbioru z uwagami będzie zawierał uzasadnienie dla każdej zgłoszonej uwagi. WYKONAWCA będzie miał 5 dni roboczych na ustosunkowanie się do uwag. Po tym terminie uważa się, że uwagi zostały przyjęte i że WYKONAWCA usunie przyczyny uwag w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zgłasza produkt odebrany z uwagami do ponownego odbioru, przy zachowaniu tych samych, bądź bardziej szczegółowych kryteriów odbioru, ustalonych przez Zamawiającego. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 5 z 5

20 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposażenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 47/49 Wrocław Typ dokumentu Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB//IX/00

21 Spis treści CEL DOKUMENTU... 3 HISTORIA OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZEZNACZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO:. 5 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: z 5

22 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie musi spełniać dokumentacja w zakresie przygotowania Książki Obiektu, jakie zobowiązany jest przygotować WYKONAWCA urządzeń, które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie dokumentacji wymaganej w procesie realizacji PROJEKTU, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań Użytkownika dotyczących urządzeń. Niniejsza Specyfikacja jest wymagana dla urządzeń o skomplikowanej konstrukcji, urządzeń na stałe połączonych z budynkiem oraz urządzeń wymagających specjalnego przygotowania pomieszczeń, w których będą zainstalowane. Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 5

23 3 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO Książka Obiektu Budowlanego powinna być zwięzłym źródłem informacji i przewodnikiem dla Zamawiającego i Użytkownika budynku, umożliwiającym zrozumienie budynku i jego systemu, pozwalając na skuteczne i bezpieczne działanie i utrzymanie budynku. Książka Obiektu Budowlanego powinna zawierać szczególne wymogi indywidualnych technicznych specyfikacji, oraz powinna być przygotowana zgodnie z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu wskazówkami. Informacje przekazane przez Wykonawcę dotyczące Książki Obiektu Budowlanego muszą odpowiadać wymogom przedstawionym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z dnia 0 lipca 003r. z późniejszymi zmianami). 4 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZEZNACZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCA urządzeń odpowiedzialny będzie za przedłożenie dokumentacji, która stanowić będzie nieodłączną część Książki Obiektu Budowlanego. Dokumentacja powinna składać się z: Opisu urządzeń: wraz z maksymalnymi obciążeniami, wydajnością i informacjami dotyczącymi limitów w eksploatacji Instrukcje rozruchu, działania i wyłączenia wszystkich urządzeń Procedury sezonowych zmian. Procedury wynajdywania błędów. Schematycznych rysunków, przedstawiających główne elementy urządzenia, wyposażenie, zawory, itp. Rysunków archiwalnych: Pomniejszone fotograficznie, wraz ze spisem. Zestawień (każdy system z osobna) urządzeń, wyposażenia, zaworów, itp. Należy dołączyć przebieg instalacji, funkcje, wskaźniki eksploatacji i numery referencyjne z odnośnikami do rysunków archiwalnych, schematów i zestawień. Informacji na temat detali produktów zawierająca literaturę techniczną producenta dotyczącą urządzeń i wyposażenia w tym szczegółowe rysunki, detale obwodów elektrycznych, oraz instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje demontowania i usuwania urządzeń i systemów Nazwiska, adresu i numeru telefonu producenta każdego elementu urządzenia i wyposażenia, wraz z numerami katalogowymi. Atestów dla urządzeń, wyposażenia, zaworów, itp. Gwarancji producentów / dostawców Zestawień stałych i zmiennych ustawień wyposażenia, ustalonych podczas rozruchu. Rekomendacji dotyczące częstotliwości i procedur, które będą stosowane w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego działania systemów. Zestawienia urządzeń wymagających smarowania. Listy podstawowych zużywających się elementów. 4 / 5

24 Listy zalecanych części zamiennych, które powinny być trzymane przez Zamawiającego, podlegających zużyciu lub uszkodzeniom, a które mogą wymagać od Zamawiającego długiego oczekiwania na dostawę w przypadku konieczności wymiany w przyszłości. Procedur, dotyczących nagłych wypadków włącznie z numerami telefonów do służb ratunkowych, Protokołów z przeprowadzonych szkoleń pracowników Zamawiającego Rysunków powykonawczych (dla wybranych urządzeń). 5 Wymagania formalne dotyczące Książki Obiektu Budowlanego: Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ukończony szkic Książki Obiektu Budowlanego w celu weryfikacji i naniesienia zmian. Następnie uwzględni komentarze i ponownie przedłoży Zamawiającemu. Ostateczna wersja zostanie dostarczona Zamawiającemu w ilości: 3 kopie w języku polskim i dwie elektroniczne (w tym jedna w wersji edytowalnej). Ostateczny termin złożenia: tygodnie przed datą ukończenia umieszczoną w Umowie. Format przekazywanej dokumentacji: wielkość A4, luźne strony w plastikowych koszulkach, ponumerowane, w skoroszycie z twardą oprawą (odpowiednio zatytułowaną), zawarty spis treści. Rysunki, jeżeli formatu większego niż A4, Wykonawca poskłada i umieści w sposób umożliwiający swobodne wyjęcie ze skoroszytu. 5 / 5

25 O P Z (Opis Przedmiotu Zamówienia) Budynek 9A Laboratorium Wzmacniaczy i Laserów Światłowodowych Rew. Nr MGE / MRO / MGE / MRO / MGE / MRO / Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposaŝenia do laboratoriów naukowo Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowicka 47 Wrocław Typ dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia

26 badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja WCB//IX/00 Modyfikacji z ramienia WCB EIT+ Sp. z o. o. dokonał (a):dr inŝ. Michał Nikodem Uwaga: W tekście OPZ kolorem czerwonym wyróŝniono treść modyfikacji w stosunku do brzmienia pierwotnego Wrocław, dnia Pan(i) Michał Nikodem /czytelny podpis lub podpis nieczytelny wraz z pieczątką imienną/ Wrocław, dnia Modyfikację zatwierdził (a) z ramienia WCB EIT+ Sp. z o. o. +: Katarzyna Zajączkowska Pan (i). /czytelny podpis lub podpis nieczytelny wraz z pieczątką imienną/ z 6

27 CEL DOKUMENTU... 4 INFORMACJE OGÓLNE HISTORIA RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Przeznaczenie budynku 9A... 5 Piwnica... 7 Parter:... 7 Piętro :... 7 Piętro :... 7 Piętro 3:... 8 Piętro 4:... 8 Piętro 5: Laboratorium Wzmacniaczy i Laserów Światłowodowych WYMOGI DOKUMENTACYJNE Lista dokumentów SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis pozostałych warunków dostawy Zgodność prac z dokumentacją techniczną Normy i przepisy Materiały, urządzenia i wykonawstwo Wymiarowanie na budowie po podpisaniu umowy Inspekcje i badania na etapie realizacji umowy Transport i dostawa Podwykonawcy MontaŜ/Instalacja Gwarancja i serwis Lista urządzeń z 6

28 Cel Dokumentu Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia dla dostaw, zainstalowania, uruchomienia i bezpłatnego instruktaŝu personelu dotyczących urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Wzmacniaczy i Laserów Światłowodowych mieszczących się w Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+ Niniejszą specyfikację naleŝy rozpatrywać razem ze Specyfikacją Wymagań UŜytkownika (SWU), rysunkami technicznymi oraz wszystkimi załączonymi dokumentami. Informacje Ogólne Wszystkie zapisy w poniŝszych dokumentach naleŝy traktować, jako drugorzędne w stosunku do zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3 Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Aktualizacja Dokumentu Wprowadzenie uwag Aktualizacja dokumentu Zmiany w SWU Aktualizacja dokumentu 4 Rodzaj, nazwa i lokalizacja inwestycji Nazwa: Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ dostawa, montaŝ i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Wzmacniaczy i Laserów Światłowodowych budynku 9A Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG z 6

29 Adres inwestycji: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław, Polska Działka nr /7, AM 30, Obręb Pracze Odrzańskie Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław, Polska 5 Ogólna charakterystyka inwestycji Przedmiotem inwestycji pod nazwą: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jest modernizacja i rozbudowa laboratoriów w budynkach nr (część B i C), 7, 9 i 9A. Na terenie Kampusu Pracze powstanie kompleks budynków laboratoryjnych o łącznej powierzchni laboratoryjnej 3 637m. W odrestaurowanych i nowo wybudowanych budynkach zostaną zorganizowane wysokiej klasy laboratoria wyposaŝone w nowoczesną aparaturę niezbędną do prowadzenia badań podstawowych i aplikacyjnych z zachowaniem najwyŝszych standardów. Na terenie kampusu powstaną certyfikowane pracownie biotechnologiczne o trzech poziomach bezpieczeństwa przed zagroŝeniem biologicznym (BSL-,,3) oraz o wysokiej skali czystości do zastosowań nanotechnologicznych. W budynkach oprócz pomieszczeń laboratoryjnych będą się mieścić biura, sale seminaryjne i konferencyjne wraz z zapleczem socjalnym. Funkcjonalność powstających powierzchni zapewnią pomieszczenia techniczne w tym magazyny, serwerownie itp. 5. Przeznaczenie budynku 9A W nowoprojektowanym Budynku 9A przewidziana została lokalizacja laboratoriów i pracowni wchodzących w skład Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. 5 z 6

30 Do budynku 9A na poziomie parteru przewidzianych jest 5 wejść. Główne wejście, prowadzące do holu głównego oraz na recepcję zlokalizowane jest od strony zachodniej. Pozostałe 4 wejścia rozmieszczone są w następujących częściach budynku: - wejścia od strony północnej, po jednym do skrzydła wschodniego i do skrzydła zachodniego - wejścia do budynku od strony południowej w obszarze przewiązki między segmentami. W budynku 9A przewidzianych jest 5 klatek schodowych, 3 klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje w budynku słuŝące do ogólnej komunikacji w całym budynku oraz klatki schodowe łączące parter z piwnicą, komunikacja tymi klatkami jest ograniczona tylko do obszarów, które bezpośrednio łączą. Główna klatka schodowa, prowadząca od piwnicy do 5 piętra, zlokalizowana będzie w centralnej części przewiązki budynku, pozostałe klatki schodowe, przechodzące przez cały budynek, zlokalizowane zostaną w północnej części budynku, po jednej w skrzydle wschodnim i skrzydle zachodnim. Jedna klatka schodowa łącząca parter z piwnicą, umiejscowiona zostanie w obszarze ogólnym i słuŝyć będzie wyłącznie do przechodzenia z parteru do piwnic, w celu pozostawienia w szatniach okryć wierzchnich oraz do wyjścia z piwnicy na parter po wzięciu z szatni ubrań wierzchnich. Druga klatka schodowa łącząca parter z piwnicą, zlokalizowana będzie w obszarze pomieszczeń czystych i słuŝyć będzie do poruszania się pomiędzy obszarem pomieszczeń czystych zlokalizowanych na parterze oraz obszarem pomieszczeń czystych, który w przyszłości zostanie zlokalizowany w piwnicy, w obszarze rezerwowym pod atrium. W budynku zainstalowane zostaną 4 dźwigi osobowe poruszające się pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, od piwnicy do 5 piętra. dźwigi umieszczone będą w centralnej części budynku, w skrzydle zachodnim, przy przewiązce budynku, pozostałe dźwigi umieszczone zostaną w północnej części budynku, po jednym dźwigu w skrzydle wschodnim i skrzydle zachodnim. Budynek będzie mieścił zespół laboratoriów biotechnologicznych i nanotechnologicznych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. 6 z 6

31 Część laboratoriów zlokalizowana budynku 9A przewidziana będzie do prowadzenia ściśle określonych badań i wyposaŝona będzie w bardzo skomplikowane i zaawansowanych technologiczne urządzenia dedykowane dla danych obszarów badawczych. Inne laboratoria wyposaŝone będą tylko w podstawowy sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań z danej dziedziny, przez co wstępnie przystosowane będą do uŝytkowania przez róŝne zespoły badawcze, jednakŝe nie będą one wyposaŝone w specjalistyczny sprzęt. Taka organizacja obszarów badawczych pozwala z jednej strony prowadzić bardzo zaawansowane badania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu a z drugiej strony pozwala na elastyczność wykorzystania pomieszczeń w przyszłości do prowadzenia nowych projektów. Rozmieszczenie głównych obszarów funkcjonalnych i pomieszczeń uŝytkowych w budynku 9A przedstawia się następująco: Piwnica Pomieszczenie cichej pracy Pomieszczenie dokumentacji Laboratorium Mikroskopii elektronowej NanoMat Pracownia wysokiej próŝni - UHV Pracownia mikroskopu LEEM Pracownia pieców Pracownia nanostruktur półprzewodnikowych i strukturyzacji i nanostrukturyzacji MEMS (pomieszczenia zlokalizowane poza strefą czystą) Parter: Pracownia nanostruktur półprzewodnikowych i strukturyzacji i nanostrukturyzacji MEMS (pomieszczenia zlokalizowane w strefie czystej) Pomieszczenia niezwiązane bezpośrednio z obszarami laboratoryjnymi Piętro : Pracownie Open Space grupy zespołów NanoMat Pomieszczenia działu informatycznego (IT) Pomieszczenia niezwiązane bezpośrednio z obszarami laboratoryjnymi Pomieszczenia techniczne Piętro : Laboratorium zastosowań światłowodów Laboratorium laserowej ablacji materiałów Laboratorium mikroobróbki laserowej Laboratorium wzmacniaczy i laserów światłowodowych Laboratorium TeraHerzowe Pracownia Ceramiki i Kompozytów 7 z 6

32 Pracownia Fizykochemii Polimerów Pomieszczenia wspólnego wykorzystania Pomieszczenia niezwiązane bezpośrednio z obszarami laboratoryjnymi Piętro 3: Pracownia do uzyskiwania silnie rozpylonych materiałów w formie mikro i nanogranulatów Laboratorium nanostruktur do konwersji energii słonecznej Laboratorium syntez organicznych Laboratorium syntez nieorganicznych Pracownia oczyszczania Pracownia syntezy czysta Pracownia syntez ekstremalnych Pracownia charakterystyki morfologicznej Pracownia cienkich warstw Pomieszczenia techniczne Pomieszczenia wspólnego wykorzystania Pomieszczenia niezwiązane bezpośrednio z obszarami laboratoryjnymi Piętro 4: Pracownie Open Space biotechnologia podobne moduły Pracownie Open Space nanotechnologia podobne moduły Laboratorium Lab-on-chip nano Laboratorium Lab-on-chip bio Pracownia do pracy z patogenami Laboratoria Naomis-Biosens Laboratorium Metabolomiczne Pomieszczenia do testów klimatycznych / starzeniowych Pomieszczenia wspólnego wykorzystania Pomieszczenia techniczne Piętro 5: Pracownie Syntezy organicznej moduły małe Pracownie Syntezy organicznej moduły duŝe Pracownia Hemiaminale Pracownia Chromatograficzna (CH) Pracownia Reologii i Przetwórstwa Pracownia Syntezy i Modyfikacji Polimerów Pracownia Badań Specjalnych Pomieszczenia wspólnego wykorzystania Pomieszczenia niezwiązane bezpośrednio z obszarami laboratoryjnymi Pomieszczenia techniczne 8 z 6

33 5. Laboratorium Wzmacniaczy i Laserów Światłowodowych Laboratorium Wzmacniaczy i Laserów Światłowodowych mieści się na II piętrze Budynku 9A WCB EIT+. Obszar ten funkcjonował będzie jako samodzielny zespół 3 pomieszczeń ( pracownie i pomieszczenie cichej pracy), połączonych wewnętrznym korytarzem. Dodatkowo wejście z korytarza ogólnego do korytarza wewnętrznego prowadziło będzie przez śluzę. W pracowni tej prowadzone będą między innymi takie procesy jak: spawanie światłowodów róŝnych typów spawanie światłowodów o róŝnej średnicy spawanie sprzęgaczy wielodomowych budowa układów wzmacniaczy światłowodowych średniej mocy budowa układów laserów światłowodowych Ponadto obszar ten wyposaŝony będzie w róŝnego typu urządzenia do analizy widm optycznych i elektrycznych. PoniŜej przedstawiono tabelę dotyczącą powierzchni poszczególnych pracowni Laboratorium Wzmacniaczy i Laserów Światłowodowych (tolerancja powierzchniowa +/-5%) Nazwa pomieszczenia Nr pomieszczenia Powierzchnia Laboratorium wzmacniaczy i laserów światłowodowych Ns8 35,0 Pomieszczenie laboratoryjne Ns8. 56, Pomieszczenie laboratoryjne Ns8. 38, Pomieszczenie cichej pracy Ns8.3 30, [m ] 6 Wymogi dokumentacyjne Wymienione w poniŝszej tabeli i oznakowane dokumenty powinny zostać dostarczone w odpowiednich fazach trwania Projektu zgodnie z określonym harmonogramem dostaw i wymaganą liczbą kopii. 9 z 6

34 Dokumenty powinny zawierać numer projektu, logo oraz podpisy przedstawicieli WYKONAWCY. Termin dostarczenia dokumentacji: A Dokumenty dostarczone wraz z ofertą B Dokumenty, które powinny zostać dostarczone po podpisaniu kontraktu i wymagające zatwierdzenia po podpisaniu umowy (przed rozpoczęciem produkcji), C końcowe dokumenty powykonawcze Zmiana powyŝszych terminów wymaga zgody ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Język dokumentów Wszystkie dokumenty zostaną przygotowane w języku polskim Ilość egzemplarzy Wszystkie wymienione poniŝej dokumenty zostaną dostarczone w n-egzemlarzach w postaci wydruku; Wymagana liczba egzemplarzy podana została w tabeli, w kolumnie ilość. Dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej Wszystkie dokumenty dostarczone wraz z ofertą zostaną równieŝ przesłane w formie elektronicznej na płycie CD (format pdf) Dokumentacja dodatkowa Wszystkie wymagane dokumenty i certyfikaty niezawarte na poniŝszej liście dokumentów, a konieczne do importu na teren Polski, montaŝu, odbioru i uŝytkowania będą dostarczone przez WYKONAWCĘ na jego koszt i ryzyko. 6.. Lista dokumentów. Dokumentacja ogólna* Oferta Po podpisaniu umowy Dokumentacja powykonawcza L.p. Nazwa A B D Ilość Ilość Ilość Lista kontrolna dostarczanej dokumentacji WaŜna oferta z opisem wyposaŝenia 3 Potwierdzenie zgodności z CE 4 Lista komponentów 5 Rysunki rozstawiania i montaŝu urządzeń z zaznaczonym miejscem ustawienia nóg, wymiarami instalacyjnymi i wymiarami całkowitymi 6 Lista zalecanych części zamiennych, części szybkozuŝywających się wraz z nazwą dostawcy i numerem katalogowym 7 Instrukcje obsługi i konserwacji, w tym: ZuŜycie mediów i specyfikacja przyłączy, ZuŜycie energii elektrycznej i specyfikacja przyłączy, Dane emisji ciepła, Dane emisji hałasu, 8 Specyfikacje wymagań przedinstalacyjnych 3 0 z 6

35 L.p. Nazwa A B D Ilość Ilość Ilość 9 Program instruktaŝu personelu 0 Wymagania spedycji i magazynowania Dokument lub karta gwarancji 3 Certyfikat kalibracji- jeśli dotyczy 3 3 Harmonogram realizacji projektu (z podaniem terminów dostaw) 4 Dokumentacja odbiorowa i przekazania do eksploatacji 3 7 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem urządzeń wyszczególnionych w punkcie 7. niniejszego opracowania dla Laboratorium Wzmacniaczy i Laserów Światłowodowych mieszczącego się w budynku 9A Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Pod pojęciem dostawy urządzeń rozumie się dostawę do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, montaŝem/instalacją i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych oraz sprawdzenie działania tych urządzeń, dostarczeniem wszelkich materiałów eksploatacyjnych koniecznych do uruchomienia sprzętu, zapewnienie serwisu po zakończeniu okresu gwarancji. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieŝącej produkcji tj. nie dłuŝej niŝ miesięcy przed terminem dostawy. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŝ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń. Przeszkolenie pracowników odbędzie się na koszt WYKONAWCY w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Specyfikacja wymagań dotycząca szkoleń została przedstawiona w dokumencie nr PM oraz w Specyfikacji Wymagań UŜytkownika załączonych do niniejszego opracowania. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. WYKONAWCA moŝe zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równowaŝnych lub wyŝszych, lecz nie gorszych od wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadkach, w których ZAMAWIAJĄCY dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, WYKONAWCY zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie z 6

36 przedmiotu zamówienia lub równowaŝnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie budynek 9A Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we wskazane miejsce. Przewidywany maksymalny czas dostaw przedmiotu zamówienia: Lp. Nazwa urządzenia Maksymalny czas dostawy. WyposaŜenie drobne laboratorium- cz. miesiąc. Systemy zasilania i sterowania cz. miesiąc 3. Zestaw Modulatorów cz.3 miesiące 4. Zestaw detektorów - cz.4 miesiąc 5. Zestaw laserów półprzewodnikowych- cz.5 4 miesiące 6. Zestaw dodatkowych elementów wyposaŝenia cz.6 4 miesiące Czas dostawy liczyć się będzie od momentu podpisania Umowy na dostawę oraz będzie zgodny z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę i ostatecznie zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy 7. Opis pozostałych warunków dostawy 7.. Zgodność prac z dokumentacją techniczną WYKONAWCA musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami ZAMAWIAJACEGO określonymi w niniejszym dokumencie, jego załącznikach oraz SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy teŝ katalogi producenta, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów oraz ich parametrów z wymaganiami dokumentacyjnymi. 7.. Normy i przepisy Zastosowanie mają wszystkie dostępne i obowiązujące na dzień wydania niniejszego dokumentu odpowiednie normy, przepisy i wytyczne dotyczące opisanego zakresu prac i dostaw dla przedmiotu zamówienia. Wymaga się spełnienia wszelkich mających zastosowanie ustawowych norm i standardów polskich zgodnie z obowiązującym prawem polskim dla przedmiotu z 6

37 zamówienia. Wymaga się, by wszelkie produkty, materiały oraz elementy objęte specyfikacją posiadały odpowiednie polskie atesty oraz pozwolenia na stosowanie na terenie Polski Materiały, urządzenia i wykonawstwo Wszystkie materiały, urządzenia i jakość wykonania winny być: Nowe (tj. nie dłuŝej niŝ miesięcy przed terminem dostawy) i nieuszkodzone Rodzaju opisanego w Specyfikacji Wymagań UŜytkownika 7..4 Wymiarowanie na budowie po podpisaniu umowy WYKONAWCA jest zobowiązany przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego do wykonania szczegółowych pomiarów z natury pomieszczeń, w których mają zostać zamontowane przez WYKONAWCĘ urządzenia i na tej podstawie wykonać równieŝ stosowne rysunki o ile będą potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia. Termin wizyty w miejscu montaŝu WYKONAWCA musi uzgodnić z Zamawiającym przynajmniej na jeden dzień przed planowanym terminem wizyty, po podpisaniu umowy Inspekcje i badania na etapie realizacji umowy ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do inspekcji i badania w czasie wytwarzania, montaŝu i przygotowywania urządzeń, jakie mają być dostarczone zgodnie ze Specyfikacją Wymagań UŜytkownika. Czas i miejsce dokonywania inspekcji będą uzgodnione z WYKONAWCĄ.. JeŜeli w wyniku inspekcji lub badania ZAMAWIAJĄCY ustali, Ŝe przedmiot zamówienia jest wadliwy lub w inny sposób nie odpowiada wymaganiom, moŝe on go odrzucić, o czym powiadomi WYKONAWCĘ podając zastrzeŝenia. WYKONAWCA winien w takim przypadku usunąć usterki lub dostarczyć nowy przedmiot zamówienia spełniający wymagania ZAMAWIAJĄCEGO Transport i dostawa Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi transportem WYKONAWCY oraz na jego koszt i ryzyko. MontaŜ, rozmieszczenie, uruchomienie elementów przedmiotu zamówienia nastąpi staraniem, na koszt i ryzyko WYKONAWCY w budynku 9A. 3 z 6

38 Elementy opakowania dla przedmiotu zamówienia powinny być odpowiednie. Wszystkie elementy zostaną zapakowane w sposób uniemoŝliwiający ich uszkodzenie podczas transportu. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymagań importowych oraz za zgodność z polskimi przepisami celnymi. W przypadku, gdy władze polskie wymagać będą dodatkowych informacji i zaświadczeń w celu wyraŝenia zgody na import urządzeń do Polski, WYKONAWCA spełni te wymagania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawcy W przypadku, gdy WYKONAWCA zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz zakresu powierzonych im zadań MontaŜ/Instalacja WYKONAWCA wniesie/dostarczy przedmioty zamówienia na odpowiednie piętra, zmontuje i zamontuje i uruchomi zgodnie z projektem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego i przekaŝe w stanie wyregulowanym (wypoziomowanym, dopasowanym, przeprowadzi próby techniczne), wyczyszczonym i gotowym do uŝytku. Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt opakowania, elementy po montaŝu, elementy wadliwe, etc. Wykonawca pozostawi po montaŝu pomieszczenia objęte dostawą w stanie nie gorszym niŝ zastany, w tym uprzątnie na swój koszt i ryzyko wszelkie odpady, resztki, śmieci etc Gwarancja i serwis WYKONAWCA udziela gwarancji: Lp. Nazwa urządzenia Nr SWU czas gwarancji (w miesiącach) WyposaŜenie drobne laboratorium- cz. 9A-EQ Systemy zasilania i sterowania cz. 9A-EQ Zestaw Modulatorów cz.3 9A-EQ Zestaw detektorów - cz.4 9A-EQ Zestaw laserów półprzewodnikowych- cz.5 9A-EQ Zestaw dodatkowych elementów wyposaŝenia cz.6 9A-EQ z 6

39 na kaŝdy element wyposaŝenia, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Zgłoszenie usterki następować będzie drogą telefoniczną bądź pisemnie faxem lub mailem. WYKONAWCA zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia usterki w ciągu 3 godzin pisemnie, jeŝeli zgłoszenie nastąpi do godz.:00 (mailem lub faxem) lub w dniu następnym do godz. :00. Następnie w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki (wyłączając dni wolne od pracy) nastąpi reakcja WYKONAWCY na zgłoszony problem. Dokonanie naprawy nastąpi w ciągu 8 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Jeśli w terminie 8 dni roboczych naprawa nie będzie moŝliwa, WYKONAWCA dostarczy sprzęt/element zastępczy do 0 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, które z jakichkolwiek powodów nie są moŝliwe do naprawienia i/lub dostarczenia elementu zastępczego w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem czasu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego. Wzór tabeli poniŝej: Niestandardowe czasy naprawy i dostawy elementów zastępczych: L.p. Podzespół/ Element Czas naprawy Czas dostawy elementu zastępczego Czas naprawy jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzeń. WYKONAWCA gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres lat od momentu podpisania Protokołu Odbioru 5 z 6

40 WyposaŜenie bądź elementy wyposaŝenia będą wymienione na nowe, w ciągu trzech miesięcy, gdy: o w okresie gwarancji serwis dokona trzech napraw tej samej usterki, po których sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemoŝliwiające uŝytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, o serwis stwierdzi, Ŝe usunięcie wady jest niemoŝliwe, naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. 7. Lista urządzeń Wymagania i parametry krytyczne urządzeń zostały określone w Specyfikacji Wymagań UŜytkownika (SWU) w dokumentach załączonych do niniejszego opracowania. WYKONAWCA na etapie oferty wskaŝe wszelkie rozbieŝności pomiędzy Specyfikacją Wymagań UŜytkownika na dane urządzenie a oferowanym produktem. Ilość Lp. Nazwa urządzenia Kody CPV [szt/kpl] WyposaŜenie drobne laboratorium cz. Systemy zasilania i sterowania cz Zestaw Modulatorów cz Nr SWU 9A-EQ A-EQ A-EQ Zestaw detektorów - cz A-EQ Zestaw laserów półprzewodnikowychcz.5 Zestaw dodatkowych elementów wyposaŝenia cz A-EQ A-EQ z 6

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9A Laboratoria NAOMIS

Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9A Laboratoria NAOMIS Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9A Laboratoria NAOMIS 04 03 02 01 00 MGE / 10.06.2011 MRO / 10.06.2011 Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU 04 03 02 01 00 MGE / 07.12.2010 MRO / 07.12.2010 Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV:

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV: Ropczyce, 17.06.2013 r. ŻM 3201/ 9 / 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Żłobek Miejski w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i instruktaż personelu urządzeń laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY - Aparat do pomiaru i oznaczania wielkości cząstek wraz z wyposażeniem

URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY - Aparat do pomiaru i oznaczania wielkości cząstek wraz z wyposażeniem Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

Spis opracowań składających się na szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ

Spis opracowań składających się na szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ Spis opracowań składających się na szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ Nr załącz. Nazwa Nr dokumentu Rewiz ja DOKUMENTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. WS=NS/9.1.2/POKL-10/14 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 274406-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY Systemy do analizy DNA i białek

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY Systemy do analizy DNA i białek Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-1425/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR...

WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr spr. 36/ZP/CBA/2007 WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR... W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 1. Specyfikacja warunków przetargowych na pogwarancyjny serwis Gamma kamery SPECT/CT Brightview XCT Philips z dodatkowym wyposażeniem zainstalowanych w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup, dostawa i instalacją dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych, stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zakup dysków na potrzeby rozbudowy architektury epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA Nazwa zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA Opis zadania Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu RTV, AGD, oraz aparatów telefonicznych i faksów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128677-2016:text:pl:html Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 074-128677 43

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Specyfikacja techniczna Sprzętu CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH I CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH 3.1 DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH BP, Liczba

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.5.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.5.2014 2016-05-02 ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.5.2014 Lębork, dnia 01.09.2014r. INFORMACJA w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Linia półtechniczna w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Specyfikacja wymagań użytkownika

Linia półtechniczna w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Specyfikacja wymagań użytkownika AB Industry S.A. ul. Wojska Polskiego 7,Macierzysz 05-850Ożarów Mazowiecki tel.: +48 22 212 89 22, fax: +48 22 212 89 23 www.abindustry.com, biuro@abindustry.com Nazwa Projektu / Project Name: Linia półtechniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/14/2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. U m o w a nr...

Załącznik nr 1. U m o w a nr... U m o w a nr... Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Koniecpolu pomiędzy: Zamawiającym: Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol NIP:, REGON:. reprezentowany przez:... przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy:

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy: UMOWA NR... (wzór) w dniu...2010r. w Kłodawie, pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Gminą Kłodawa, ul.gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Naprawa radarów meteorologicznych 2. Ilość: zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a z siedzibą w przy ul., wpisaną do.. pod numerem., posiadającym nr REGON.. oraz NIP.., reprezentowaną przez: (słownie: złotych)

UMOWA NR. a z siedzibą w przy ul., wpisaną do.. pod numerem., posiadającym nr REGON.. oraz NIP.., reprezentowaną przez: (słownie: złotych) UMOWA NR zawarta w dniu.. 2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Specjalistyczną Przychodnią Lekarską dla Pracowników Wojska Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 00-911 Warszawa 62, ul.

Bardziej szczegółowo

LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA SUFITOWA DWUCZASZOWA - 3 SZTUKI

LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA SUFITOWA DWUCZASZOWA - 3 SZTUKI Zadanie Nr 11 / Podzadanie 11.2 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 78781-2016 z dnia 2016-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest: 1. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń załadowczo-wyładowczych oraz modułu sterującego dla stanowiska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 0 do SIWZ SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania str. 3. Zakres opracowania str. 3 3. Opis przyjętego rozwiązania str. 4 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane 2013/S

Polska-Warszawa: Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane 2013/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221304-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane 2013/S 129-221304

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 47/DI/PN/2011 UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania zamawiającego WÓZ ZAOPATRZENIA W WODĘ WODNIARKA

Minimalne wymagania zamawiającego WÓZ ZAOPATRZENIA W WODĘ WODNIARKA Lp. Opis Minimalne wymagania zamawiającego Spełnienie wymagania Tak/ Nie 1. Przedmiot zamówienia WÓZ ZAOPATRZENIA W WODĘ WODNIARKA 2. Ilość: 1 3. Przeznaczenie Termin dostawy loco PL Lublin S.A. Pojazd

Bardziej szczegółowo