SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposaŝenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 147/149 Wrocław Typ dokumentu Specyfikacja Wymagań UŜytkownika Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB/12/IX/2010

2 Spis treści 1 CEL DOKUMENTU HISTORIA WYMOGI DOTYCZĄCE INSTRUKTAśU Warunki ogólne przeprowadzenia instruktaŝu Rodzaje instruktaŝu Sposób dokumentowania i odbiór instruktaŝu Instrukcja Obsługi Urządzenia...6 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 2 z 6

3 1 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania stawiane WYKONAWCY urządzeń odnoszące się do sporządzenia wykazu i przeprowadzenia instruktaŝu w zakresie obsługi urządzeń dla poszczególnych elementów wyposaŝenia laboratoryjnego, które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskego Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejsza Specyfikacja Wymagań UŜytkownika stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie dokumentacji wymaganej w procesie realizacji umowy, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań UŜytkownika dotyczących urządzeń. 2 Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 6

4 3 Wymogi dotyczące instruktaŝu WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za przekazanie niezbędnej wiedzy personelowi ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczanego urządzenia. W terminach uzgodnionych przed procedurą odbioru naleŝy przeprowadzić instruktaŝ personelu laboratoryjnego w zakresie wykorzystania i prawidłowej obsługi urządzeń, tak, aby zapewnić personelowi posiadanie odpowiednich kompetencji do obsługi danego urządzenia. Przeprowadzenie skutecznego instruktaŝu z zakresu obsługi i konserwacji jest warunkiem odbioru tego urządzenia. I. Zakres instruktaŝu dla personelu laboratoryjnego powinien obejmować minimum następujące zagadnienia: - działanie i obsługa urządzeń - kalibracja/justowanie urządzeń - sposób przechowywania urządzeń - zapis i interpretacja wyników - zagroŝenia wynikające z obsługi urządzenia - część praktyczna z wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją II. Zakres instruktaŝu dla grupy konserwacyjnej powinien obejmować minimum następujące zagadnienia - budowa i działanie urządzenia oraz jego poszczególnych części/podzespołów - uruchamianie urządzenia i jego regulacja - postępowanie w przypadku awarii, naprawy - zabiegi konserwacyjne - zasady bezpieczeństwa 3.1 Warunki ogólne przeprowadzenia instruktaŝu Przeprowadzenie instruktaŝu moŝe odbyć się po udokumentowanym zakończeniu instalacji i rozruchu urządzenia, w tym po zakończeniu testów kwalifikacji/odbiorowych, jeśli takie testy są wymagane. InstruktaŜ powinien być przeprowadzony przez wyznaczony personel WYKONAWCY na urządzeniu w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Personel prowadzący instruktaŝ musi posiadać wystarczające kwalifikacje, odpowiednio udokumentowane jeśli wymaga tego prawo. Wykonawca przedstawi po podpisaniu umowy następujące informacje: Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 4 z 6

5 Planowany termin instruktaŝu Program instruktaŝu z podziałem na: - nazwę i zakres instruktaŝu, - sposób organizacji instruktaŝu, - cele instruktaŝu, - plan zajęć z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, Maksymalną liczbę osób mogących wziąć udział w instruktaŝu ZAMAWIAJĄCY przedstawi zestawienie z informacją na temat laboratoryjnych ilości osób biorących udział w instruktaŝu z zakresu obsługi danego urządzenia Szczegółowy plan instruktaŝu WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej lub elektronicznej przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia instruktaŝu. 3.2 Rodzaje instruktaŝy InstruktaŜe powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami. Osoby biorące udział w instruktaŝu zostaną podzielone na dwie grupy: grupę laboratoryjną i/lub grupę konserwacyjną Jeśli to moŝliwe instruktaŝ zostanie przeprowadzony w dwóch oddzielnych grupach, a tematyka instruktaŝu zostanie dostosowana do specyficznych potrzeb danej grupy. W przypadku nieskomplikowanych urządzeń, gdy standardową praktyką Wykonawcy jest przeprowadzenie wspólnego instruktaŝu, dopuszcza się połączenie obu grup. WYKONAWCA zobowiązany będzie do przeprowadzenia drugiego instruktaŝu w okresie do 6 miesięcy po odbiorze końcowym urządzenia. Termin instruktaŝu zostanie uzgodniony bezpośrednio z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego minimum na 2 tygodnie przed planowanym instruktaŝem. 3.3 Sposób dokumentowania i odbiór instruktaŝu Na zakończenie instruktaŝu wymagane będzie sporządzenie przez WYKONAWCĘ Protokołu Przeprowadzonego InstruktaŜu. Protokół powinien zawierać następujące informacje: Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 5 z 6

6 rodzaj instruktaŝu program instruktaŝu lista uczestników instruktaŝu wraz z podpisami uczestników Protokół Przeprowadzonego InstruktaŜu naleŝy przekazać ZAMAWIAJĄCEMU. 3.4 Instrukcja Obsługi Urządzenia Na koniec instruktaŝu WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania odpowiedniej liczby kopii Instrukcji Obsługi do stosowania w miejscu uŝytkowania urządzenia jeśli wymaga tego specyfika pracy urządzenia instrukcje powinny być odpowiednio przystosowane ( np. zalaminowane). Jeśli instrukcja w formie papierowej i elektronicznej nie została przekazana wcześniej. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 6 z 6

7 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH KSIĄśKI OBIEKTU BUDOWLANEGO MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposaŝenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 147/149 Wrocław Typ dokumentu Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB/12/IX/2010

8 Spis treści 1 CEL DOKUMENTU HISTORIA OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄśKI OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZEZNACZONEJ DO KSIĄśKI OBIEKTU BUDOWLANEGO WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE KSIĄśKI OBIEKTU BUDOWLANEGO:53 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 2 z 5

9 1 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie musi spełniać dokumentacja w zakresie przygotowania KsiąŜki Obiektu, jakie zobowiązany jest przygotować WYKONAWCA urządzeń, które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejsza Specyfikacja Wymagań UŜytkownika stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie dokumentacji wymaganej w procesie realizacji PROJEKTU, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań UŜytkownika dotyczących urządzeń. Niniejsza Specyfikacja jest wymagana dla urządzeń o skomplikowanej konstrukcji, urządzeń na stałe połączonych z budynkiem oraz urządzeń wymagających specjalnego przygotowania pomieszczeń, w których będą zainstalowane. 2 Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 5

10 3 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄśKI OBIEKTU BUDOWLANEGO KsiąŜka Obiektu Budowlanego powinna być zwięzłym źródłem informacji i przewodnikiem dla Zamawiającego i UŜytkownika budynku, umoŝliwiającym zrozumienie budynku i jego systemu, pozwalając na skuteczne i bezpieczne działanie i utrzymanie budynku. KsiąŜka Obiektu Budowlanego powinna zawierać szczególne wymogi indywidualnych technicznych specyfikacji, oraz powinna być przygotowana zgodnie z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu wskazówkami. Informacje przekazane przez Wykonawcę dotyczące KsiąŜki Obiektu Budowlanego muszą odpowiadać wymogom przedstawionym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŝki obiektu budowlanego (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. z późniejszymi zmianami). 4 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZEZNACZONEJ DO KSIĄśKI OBIEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCA urządzeń odpowiedzialny będzie za przedłoŝenie dokumentacji, która stanowić będzie nieodłączną część KsiąŜki Obiektu Budowlanego. Dokumentacja powinna składać się z: Opisu urządzeń: wraz z maksymalnymi obciąŝeniami, wydajnością i informacjami dotyczącymi limitów w eksploatacji Instrukcje rozruchu, działania i wyłączenia wszystkich urządzeń Procedury sezonowych zmian. Procedury wynajdywania błędów. Schematycznych rysunków, przedstawiających główne elementy urządzenia, wyposaŝenie, zawory, itp. Rysunków archiwalnych: Pomniejszone fotograficznie, wraz ze spisem. Zestawień (kaŝdy system z osobna) urządzeń, wyposaŝenia, zaworów, itp. NaleŜy dołączyć przebieg instalacji, funkcje, wskaźniki eksploatacji i numery referencyjne z odnośnikami do rysunków archiwalnych, schematów i zestawień. Informacji na temat detali produktów zawierająca literaturę techniczną producenta dotyczącą urządzeń i wyposaŝenia w tym szczegółowe rysunki, detale obwodów elektrycznych, oraz instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje demontowania i usuwania urządzeń i systemów Nazwiska, adresu i numeru telefonu producenta kaŝdego elementu urządzenia i wyposaŝenia, wraz z numerami katalogowymi. Atestów dla urządzeń, wyposaŝenia, zaworów, itp. Gwarancji producentów / dostawców Zestawień stałych i zmiennych ustawień wyposaŝenia, ustalonych podczas rozruchu. Rekomendacji dotyczące częstotliwości i procedur, które będą stosowane w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego działania systemów. Zestawienia urządzeń wymagających smarowania. Listy podstawowych zuŝywających się elementów. 4 / 5

11 Listy zalecanych części zamiennych, które powinny być trzymane przez Zamawiającego, podlegających zuŝyciu lub uszkodzeniom, a które mogą wymagać od Zamawiającego długiego oczekiwania na dostawę w przypadku konieczności wymiany w przyszłości. Procedur, dotyczących nagłych wypadków włącznie z numerami telefonów do słuŝb ratunkowych, Protokołów z przeprowadzonych szkoleń pracowników Zamawiającego Rysunków powykonawczych (dla wybranych urządzeń). 5 Wymagania formalne dotyczące KsiąŜki Obiektu Budowlanego: Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu ukończony szkic KsiąŜki Obiektu Budowlanego w celu weryfikacji i naniesienia zmian. Następnie uwzględni komentarze i ponownie przedłoŝy Zamawiającemu. Ostateczna wersja zostanie dostarczona Zamawiającemu w ilości: 3 kopie w języku polskim i dwie elektroniczne (w tym jedna w wersji edytowalnej). Ostateczny termin złoŝenia: 2 tygodnie przed datą ukończenia umieszczoną w Umowie. Format przekazywanej dokumentacji: wielkość A4, luźne strony w plastikowych koszulkach, ponumerowane, w skoroszycie z twardą oprawą (odpowiednio zatytułowaną), zawarty spis treści. Rysunki, jeŝeli formatu większego niŝ A4, Wykonawca poskłada i umieści w sposób umoŝliwiający swobodne wyjęcie ze skoroszytu. 5 / 5

12 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposaŝenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 147/149 Wrocław Typ dokumentu Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB/12/IX/2010

13 Spis treści 1 CEL DOKUMENTU HISTORIA DOKUMENTACJA Wymogi formalne Język dokumentacji Forma dokumentacji Informacje wymagane w dokumentacji Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja przekazania do ekploatacji instrukcje urządzeń Instrukcje pracy i konserwacji Części zamienne...8 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 2 z 8

14 1 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie musi spełniać dokumentacja powykonawcza, dokumentacja przekazania do eksploatacji, instrukcje pracy i konserwacji urządzeń, które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejsza Specyfikacja stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie dokumentacji wymaganej w procesie realizacji umowy, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań UŜytkownika dotyczących urządzeń. 2 Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd 01 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 8

15 3 Dokumentacja WYKONAWCA urządzenia bądź systemu zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji, zgodnie z poniŝszymi wymogami. Dokumentacja ta powinna zawierać wszystkie informacje dotyczące urządzenia oraz te wymagane obowiązującymi przepisami PN oraz dyrektywami europejskimi. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich informacji niezbędnych do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem urządzenia. Informacje te stanowić będą integralną część ZAKRESU DOSTAWY. Jeśli wszelkie niezbędne informacje wymagane przez Zamawiającego dotyczące dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi to WYKONAWCA moŝe dostarczyć jeden dokument. 3.1 Wymogi formalne WYKONAWCA dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych dokumentacji dla kaŝdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich PRODUCENCI i/lub PODWYKONAWCY zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia. Dokumentacja winna być dostarczona przed uruchomieniem płatności dla WYKONAWCY za wykonane prace przekraczające poziom n% zaawansowania bądź w przypadku instalacji pojedynczych urządzeń wraz z urządzeniem. Wszelkie braki stwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez WYKONAWCĘ w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO o stwierdzonych brakach Język dokumentacji Dokumentacja powinna być sporządzone w języku polskim i /lub angielskim Forma dokumentacji Wszystkie informacje wymagane niniejszą specyfikacją mają być dostarczone w formie papierowej z ponumerowanymi stronami, Elektroniczna wersja dokumentacji powinna być sporządzona w formacie doc, xls, dwg lub pdf. NaleŜy dostarczyć wydruk wraz z opisanym dyskiem CD/DVD. Opis dysku CD/DVD powinien zawierać: Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 4 z 8

16 Numer i nazwę dokumentu Nazwę i typ urządzenia 3.2 Informacje wymagane w dokumentacji Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 1. Wykaz urządzeń: ilość, dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu poszczególnych urządzeń. 2. Kserokopie (lub dane dotyczące) certyfikatów, atestów urządzeń, materiałów. 3. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich zainstalowanych przez niego urządzeń. 4. Instrukcje producenta urządzeń 5. Karty katalogowe 6. Protokoły z kalibracji ustawień urządzenia (jeśli istotne) 7. Datę, nr zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz nazwiska i podpisy osób, które opracowały poszczególne punkty dokumentacji lub wykonywały prace, pomiary i badania, przeprowadzały szkolenie Dokumentacja przekazania do eksploatacji instrukcje urządzeń. Dokumentacja przekazania do eksploatacji (instrukcja urządzenia) musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do transportu, przemieszczania, magazynowania, uruchomienia, eksploatacji, utrzymania w ruchu (konserwacji), wyłączenia z ruchu, demontaŝu, pozbywania się, jak równieŝ postępowania w sytuacjach awaryjnych. Informacje zawarte w dokumentacji powinny jednoznacznie definiować przeznaczenie urządzenia i zawierać instrukcje określające prawidłowe i bezpieczne uŝytkowanie. Powinny ostrzegać o zagroŝeniach związanych z niedozwolonymi sposobami eksploatacji Instrukcje pracy i konserwacji Instrukcja eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń będzie szczegółowo, punkt po punkcie, przedstawiać wszystkie procedury związane z eksploatacją i konserwacją dostarczonych urządzeń. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. WYKONAWCA ma prawo określić, Ŝe pewne czynności, w szczególności naprawy, przeglądy i regulacje mogą być wykonywane tylko przez niego lub przez autoryzowane punkty. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 5 z 8

17 Zawartość dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji Dane Rodzaj dokumentu Identyfikacja urządzenia nazwa, typ (wersja), wytwórca wyrobu finalnego: nazwa firmy i kontakt Informacje dotyczące przechowywania i transportu urządzenia Informacje dotyczące uruchomienia urządzenia Informacje dotyczące samego urządzenia Informacje dotyczące uŝytkowania urządzenia warunki składowania urządzenia, wymiary, masa urządzenia i/lub podzespołów, wskazówki dotyczące przemieszczania wymagania dotyczące posadowienia/zakotwienia oraz tłumienia drgań, warunki montaŝu, przestrzeń potrzebną do uŝytkowania i konserwacji, dopuszczalne warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne itp.), warunki zasilania i instrukcje jego podłączenia, wskazówki dotyczące utylizacji odpadów, jeśli to konieczne zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych, jakie uŝytkownik powinien uwzględnić (specjalne urządzenia zabezpieczające, odległości bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa itp.) instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów, zabezpieczenia mediów procedura rozruchu i testowania warunki pracy urządzenia, warunki uŝytkowania urządzenia, opis techniczny, instrukcje dotyczące montaŝu funkcje bezpieczeństwa, dane dotyczące zagroŝeń środowiskowych związanych z eksploatacją urządzenia dane dotyczące wyposaŝenia, wykaz narzędzi specjalnych, w które urządzenie powinno być wyposaŝone, opis elementów sterowniczych, instrukcja nastawiania i regulacji, rodzaje i środki do zatrzymywania, w tym zatrzymywania awaryjnego, informacja o ryzyku, którego nie moŝna wyeliminować mimo zastosowanych środków bezpieczeństwa, informacja o zagroŝeniach, które mogą wynikać z określonych zastosowań urządzenia i jego wyposaŝenia oraz niezbędnych w tych przypadkach środków ochronnych, Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 6 z 8

18 informacja dotycząca niedozwolonego uŝytkowania urządzenia, instrukcja dotycząca rozpoznawania i lokalizacji usterek, naprawy oraz ponownego uruchomienia po dokonanej interwencji, instrukcje, jeśli to konieczne, dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zalecanego przeszkolenia szczegółowe schematy i rysunki montaŝowe z poszczególnymi numerami części urządzenia niezbędne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania danego urządzenia kryteria wymiany newralgicznych elementów i podzespołów, instrukcje odnośnie zamawiania części zamiennych instrukcje konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń harmonogram przeglądów okresowych urządzenia bądź jego części składowych wraz z zakresem czynności wchodzących w skład przeglądów okresowych Informacje dotyczące utrzymania ruchu Informacje dotyczące wyłączenia z ruchu, demontaŝu, transportu, jeŝeli ma to związek z bezpieczeństwem Informacje dotyczące sytuacji awaryjnych rodzaj, zakres i częstotliwość przeglądów, wykaz części podatnych na zuŝycie i kryteria ich wymiany, informacje dotyczące prac utrzymania ruchu wymagających określonych uprawnień, wiedzy technicznej lub szczególnych umiejętności i wykonywanych przez przeszkolone osoby (słuŝby utrzymania ruchu) lub serwis wytwórcy, instrukcja dotycząca prac utrzymania ruchu (wymiana części itp.) nie wymagających specjalnych umiejętności i wykonywanych przez uŝytkowników, rysunki i wykresy umoŝliwiające personelowi ds. konserwacji racjonalne wykonywanie swoich zadań (w szczególności związanych z wykrywaniem i lokalizacją defektów) odłączenie zasilania (zabezpieczenie stanu wyłączenia), kolejność poszczególnych operacji, utylizacja odpadów, zasady postępowania w stanach awaryjnych (odłączenie zasilania, zabezpieczenie maszyny itp.), ostrzeŝenie o moŝliwości emisji/wycieku substancji szkodliwych, jeśli jest to moŝliwe wskazanie środków zwalczania ich skutków. Gwarancje, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 7 z 8

19 3.2.4 Części zamienne WYKONAWCA przekaŝe pełną listę części zamiennych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez oryginalnego producenta obejmującą wszystkie wymagania związane z minimum dwuletnim okresem uŝytkowania urządzenia. Lista winna być skompletowana według modułów urządzenia i podawać w punktach proponowane części wraz z ich producentem, numerem modelu i opisem. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 8 z 8

20 RAMOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO Z ODBIOREM ELEMENTÓW WYPOSAśENIA MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposaŝenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 147/149 Wrocław Typ dokumentu Procedura odbiorowa Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB/12/IX/2010

21 Spis treści 1 CEL DOKUMENTU HISTORIA RAMOWA PROCEDURA ODBIORU Wymagania przedodbiorowe Zakres procedury odbioru...4 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 2 z 5

22 1 Cel Dokumentu Niniejszy dokument przedstawia ramową procedurę postępowania przy odbiorze elementów wyposaŝenia (urządzeń i mebli laboratoryjnych), które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejszy Dokument stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie wymagań stawianych WYKONAWCY w procesie realizacji umowy, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań UŜytkownika dotyczących urządzeń. 2 Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 5

23 3 Ramowa procedura odbioru Procedura odbioru elementów wyposaŝenia zgodnego z podpisaną umową powinna przebiegać zgodnie z poniŝszymi wytycznymi. WYKONAWCA urządzenia zobowiązany jest do organizacji procedury odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany do uczestniczenia w odbiorze, jako strona. Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o ograniczeniu swojego udziału w realizacji odbioru. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. Wrocław, Pracze Odrzańskie, Stabłowicka 147/149,w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.1 Wymagania przedodbiorowe Procedura odbioru moŝe zostać rozpoczęta dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione przez WYKONAWCĘ następujące warunki: a. WYKONAWCA zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej i/lub elektronicznej przedmiot zamówienia do odbioru, b. WYKONAWCA uzgodni z Zamawiającym termin i pozostałe warunki odbioru. c. Dla sposobu testowania urządzenia WYKONAWCA przedłoŝy Zamawiającemu w formie pisemnej metodę testów, którą Zamawiający zaakceptuje. Procedura odbioru musi w sposób jednoznaczny określić kryteria odbioru, które pozwalają stwierdzić zgodność odbieranego produktu z przedmiotem zamówienia. 3.2 Zakres procedury odbioru Procedura odbioru obejmuje: a. Odbiór ilościowy dostarczonych urządzeń, okablowania, części i akcesoriów, nośników danych, certyfikatów, licencji, dokumentacji producenta, dokumentacji technicznej itp.; b. Odbiór jakościowy dostarczonej przez WYKONAWCĘ dokumentacji powykonawczej, przekazania do eksploatacji wraz z pozostałymi wymaganymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia dokumentami; c. Testy sprawdzające odbiór dotyczący m.in. konfiguracji urządzeń i testów sprawdzających działanie tych urządzeń; Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 4 z 5

24 d. Końcowy odbiór prac - na podstawie protokołów odbioru ilościowego, odbioru jakościowego i testów akceptacyjnych zakończonych bez uwag zostanie przygotowany końcowy protokół odbioru. Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i WYKONAWCY Dopiero podpisanie przez WYKONAWCĘ i Zamawiającego protokołu końcowego odbioru prac z adnotacją bez uwag upowaŝnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktury. Protokół odbioru zostaje zakończony: a. odbiorem bez uwag, b. odbiorem z uwagami, c. odrzuceniem Protokół odbioru z uwagami będzie zawierał uzasadnienie dla kaŝdej zgłoszonej uwagi. WYKONAWCA będzie miał 5 dni roboczych na ustosunkowanie się do uwag. Po tym terminie uwaŝa się, Ŝe uwagi zostały przyjęte i Ŝe WYKONAWCA usunie przyczyny uwag w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zgłasza produkt odebrany z uwagami do ponownego odbioru, przy zachowaniu tych samych, bądź bardziej szczegółowych kryteriów odbioru, ustalonych przez Zamawiającego. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 5 z 5

25 Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej MGE / MRO / MGE / MRO / MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposaŝenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowicka 147/149 Wrocław Typ dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 02 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB/12/IX/2010 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

26 Spis treści 1 CEL DOKUMENTU INFORMACJE OGÓLNE HISTORIA RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Przeznaczenie budynku Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej WYMOGI DOKUMENTACYJNE Lista dokumentów SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis pozostałych warunków dostawy Zgodność prac z dokumentacją techniczną Normy i przepisy Materiały, urządzenia i wykonawstwo Wymiarowanie na budowie po podpisaniu umowy Inspekcje i badania na etapie realizacji umowy Transport i dostawa Podwykonawcy MontaŜ/Instalacja Gwarancja i serwis Lista urządzeń...11 Nr Dokumentu PM Rewizja: 02 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 2 z 11

27 1 Cel Dokumentu Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia dla dostaw, zainstalowania, uruchomienia i instruktaŝu personelu dotyczących urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej budynku 9 Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+ Niniejszą specyfikację naleŝy rozpatrywać razem ze Specyfikacją Wymagań UŜytkownika (SWU), rysunkami technicznymi oraz wszystkimi załączonymi dokumentami. 2 Informacje Ogólne Wszystkie zapisy w poniŝszych dokumentach naleŝy traktować, jako drugorzędne w stosunku do zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3 Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Aktualizacja dokumentu Zmiany w SWU Wprowadzenie zmian Uwagi Klienta 4 Rodzaj, nazwa i lokalizacja inwestycji Nazwa: Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ dostawa, montaŝ i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej budynku 9 Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG Adres inwestycji: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław, Polska Działka nr 1/7, AM 30, Obręb Pracze Odrzańskie Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław, Polska Nr Dokumentu PM Rewizja: 02 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 11

28 5 Ogólna charakterystyka inwestycji Przedmiotem inwestycji pod nazwą: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jest modernizacja i rozbudowa laboratoriów w budynkach nr 1 (część B i C), 7, 9 i 9A. Na terenie Kampusu Pracze powstanie kompleks budynków laboratoryjnych o łącznej powierzchni laboratoryjnej m2. W odrestaurowanych i nowo wybudowanych budynkach zostaną zorganizowane wysokiej klasy laboratoria wyposaŝone w nowoczesną aparaturę niezbędną do prowadzenia badań podstawowych i aplikacyjnych z zachowaniem najwyŝszych standardów. Na terenie kampusu powstaną certyfikowane pracownie biotechnologiczne o trzech poziomach bezpieczeństwa przed zagroŝeniem biologicznym (BSL-1,2,3) oraz o wysokiej skali czystości do zastosowań nanotechnologicznych. W budynkach oprócz pomieszczeń laboratoryjnych będą się mieścić biura, sale seminaryjne i konferencyjne wraz z zapleczem socjalnym. Funkcjonalność powstających powierzchni zapewnią pomieszczenia techniczne w tym magazyny, serwerownie itp. 5.1 Przeznaczenie budynku 9 Budynek nr 9 jest niepodpiwniczonym budynkiem wolnostojącym składającym się z trzech części: środkowej: czterokondygnacyjnej z poddaszem nieuŝytkowym oraz bocznych trzykondygnacyjnych z dwupoziomowym poddaszem: niŝszym uŝytkowym oraz wyŝszym nieuŝytkowym. Do budynku 9 na poziomie parteru znajduje się 5 wejść: wejście główne od strony zachodniej - prowadzące do wydzielonej strefy wejściowej z klatką schodową umoŝliwiającą przemieszczanie się osób z zewnątrz pomiędzy kolejnymi piętrami wejście w osi budynku od strony wschodniej umoŝliwiające zaopatrzenie magazynów podręcznych, wywóz odpadów, a takŝe stanowiące drogę ewakuacyjną dwa wejścia w północnym skrzydle budynku: jedno z klatką schodową zapewniającą bezpośredni dostęp do części pomieszczeń technicznych w budynku, a takŝe stanowiącą drogę ewakuacyjną oraz drugie wejście prowadzące z zewnątrz bezpośrednio do Rozdzielni RGNN wejście w południowym skrzydle budynku z klatką schodową słuŝącą, jako droga ewakuacyjna, a jedynie warunkowo wykorzystywana przez personel techniczny W budynku 9 znajdują się 4 klatki schodowe oraz 2 dźwigi towarowo-osobowe i 1 dźwig osobowy, które łączą wszystkie kondygnacje w budynku. Dwie klatki schodowe w centralnej części budynku dostępne są od wewnątrz z poziomu parteru i słuŝą do regularnej komunikacji pomiędzy poziomami budynku. Natomiast, klatki schodowe na skrzydłach budynku są dostępne z zewnątrz stanowiąc drogi Nr Dokumentu PM Rewizja: 02 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 4 z 11

29 ewakuacyjne, przy czym klatka od strony północnej pełni regularną funkcję komunikacji pomocniczej dla słuŝb technicznych, podczas gdy klatka schodowa w skrzydle południowym spełnia tę funkcję jedynie warunkowo ze względu na jej połoŝenie w obrębie Laboratorium Mikroskopów Elektronowych. Windy umieszczone są w centralnej części budynku obok klatek schodowych ułatwiając przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami w budynku. W budynku 9 wydzielono 3 strefy: strefę ogólną (wejściową), strefę laboratoryjną (wewnętrzną) oraz strefę techniczną. Generalnie strefy oddzielono od siebie poprzez zastosowanie dedykowanych ciągów komunikacyjnych, jednakŝe część pomieszczeń ze strefy technicznej oraz administracyjno-socjalnej znajduje się w strefie ogólnej. Strefa ogólna (wejściowa) obejmuje część budynku na kaŝdej z kondygnacji, w której mogą się poruszać wszystkie osoby wchodzące do budynku. Strefa laboratoryjna (wewnętrzna) z pomieszczeniami o charakterze naukowobadawczym znajduje się na parterze oraz na kaŝdym z pięter budynku. Zasięg strefy technicznej obejmuje pomieszczenia techniczne na poszczególnych piętrach w północnym skrzydle budynku, ale takŝe pozostałe pomieszczenia techniczne znajdujące się na parterze oraz na piętrze I i II części ogólnej (wejściowej) i na wszystkich kondygnacjach w skrzydle południowym oraz poddasze. Część administracyjno-socjalna największą powierzchnię zajmuje na III piętrze w południowym skrzydle budynku. Dodatkowo, tego typu pomieszczenia znajdują się takŝe na kaŝdej kondygnacji strefy ogólnej (szatnie, pomieszczenie pracy z dokumentacją, sala spotkań, archiwum). 5.2 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej mieści się na parterze Budynku 9 WCB EIT+. Jest to laboratorium specjalistyczne funkcjonujące, jako core facility, które ze względu na wyposaŝenie umoŝliwia wykonywanie analiz preparatów utrwalonych, a takŝe prowadzenie badań przyŝyciowych. PoniŜej przedstawiono tabelę dotyczącą powierzchni pomieszczeń w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej (tolerancja powierzchniowa +/- 5%) Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia LABORATORIUM MIKROSKOPII Powierzchnia [m 2 ] LM 1.01 M. konfokalny 16,18 LM 1.02 Ciemnia 11,61 LM 1.03 Pomieszczenie odczytów 11,66 LM 1.04 SEM 15,80 Nr Dokumentu PM Rewizja: 02 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 5 z 11

30 LM 1.05 Pomieszczenie techniczne 23,36 LM 1.06 Pomieszczenie techniczne 2,86 LM 1.07 Korytarz 20,83 LM 1.08 CT-TEM 27,96 LM 1.09 Prac. przyg. prób 13,67 LM 1.10 Dewar 13,65 LM 1.11 HR-TEM 27,93 LM 1.12 M. konfokalny 16,42 LM 1.13 M. konfokalny 13,97 LM 1.14 M. konfokalny 19,56 LM 1.15 M. konfokalny 21,82 LM 1.16 Pomieszczenie odczytów 13,03 LM 1.17 M. konfokalny 17,45 LM 1.18 M. konfokalny 17,40 6 Wymogi dokumentacyjne Wymienione w poniŝszej tabeli i oznakowane dokumenty powinny zostać dostarczone w odpowiednich fazach trwania Projektu zgodnie z określonym harmonogramem dostaw i wymaganą liczbą kopii. Dokumenty powinny zawierać numer projektu, logo oraz podpisy przedstawicieli WYKONAWCY. Termin dostarczenia dokumentacji: A Dokumenty dostarczone wraz z ofertą B Dokumenty, które powinny zostać dostarczone po podpisaniu kontraktu i wymagające zatwierdzenia po podpisaniu umowy (przed rozpoczęciem produkcji), C końcowe dokumenty powykonawcze Zmiana powyŝszych terminów wymaga zgody ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Język dokumentów Wszystkie dokumenty zostaną przygotowane w języku polskim Ilość egzemplarzy Wszystkie wymienione poniŝej dokumenty zostaną dostarczone w n-egzemlarzach w postaci wydruku; Wymagana liczba egzemplarzy podana została w tabeli, w kolumnie ilość. Dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej Wszystkie dokumenty dostarczone wraz z ofertą zostaną równieŝ przekazane w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (format pdf) Nr Dokumentu PM Rewizja: 02 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 6 z 11

31 Dokumentacja dodatkowa Wszystkie wymagane dokumenty i certyfikaty niezawarte na poniŝszej liście dokumentów, a konieczne do importu na teren Polski, montaŝu, odbioru i uŝytkowania będą dostarczone przez WYKONAWCĘ na jego koszt i ryzyko Lista dokumentów 1. Dokumentacja ogólna* Oferta Po podpisaniu umowy Dokumentacja powykonawcza L.p. Nazwa A B C Ilość Ilość Ilość 1 Lista kontrolna dostarczanej dokumentacji WaŜna oferta z opisem wyposaŝenia 1 3 Potwierdzenie zgodności z CE 1 4 Lista komponentów dotyczy zestawów 1 5 Rysunki rozstawiania i montaŝu urządzeń 1 z zaznaczonym miejscem ustawienia nóg, wymiarami instalacyjnymi i wymiarami całkowitymi jeśli dotyczy 6 Lista zalecanych części zamiennych, części 1 szybkozuŝywających się wraz z nazwą dostawcy i numerem katalogowym 7 Instrukcje obsługi i konserwacji 3 W tym: ZuŜycie mediów i specyfikacja przyłączy, ZuŜycie energii elektrycznej i specyfikacja przyłączy, Dane emisji ciepła, Dane emisji hałasu, Specyfikacje wymagań przedinstalacyjnych 8 Program instruktaŝu personelu 1 9 Kompletna lista części 3 10 Wymagania spedycji i magazynowania 1 11 Dokument i/lub karta gwarancji 3 12 Certyfikat kalibracji jeśli dotyczy 3 13 Harmonogram realizacji projektu (z podaniem terminów dostaw) 1 14 Dokumentacja odbiorowa i przekazania do eksploatacji i nie wymieniona powyŝej 3 7 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem urządzeń wyszczególnionych w punkcie 7.2 niniejszego opracowania dla Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, mieszczącego się w budynku 9 Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Pod pojęciem dostawy urządzeń rozumie się dostawę do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, montaŝem/instalacją i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych oraz sprawdzenie działania tych urządzeń, dostarczeniem wszelkich materiałów eksploatacyjnych koniecznych do uruchomienia sprzętu, zapewnienie serwisu po zakończeniu okresu gwarancji. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieŝącej produkcji tj. nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy przed terminem dostawy. Nr Dokumentu PM Rewizja: 02 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 7 z 11

32 Przedmiot zamówienia obejmuje równieŝ przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń. Przeszkolenie pracowników odbędzie się na koszt WYKONAWCY w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Specyfikacja wymagań dotycząca szkoleń została przedstawiona w dokumencie nr PM oraz w Specyfikacji Wymagań UŜytkownika załączonych do niniejszego opracowania. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. WYKONAWCA moŝe zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równowaŝnych lub wyŝszych, lecz nie gorszych od wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadkach, w których ZAMAWIAJĄCY dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, WYKONAWCY zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równowaŝnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie budynek 9 Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we wskazane miejsce. Czas dostawy będzie liczony od momentu podpisania Umowy na dostawę oraz zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę w ofercie i ostatecznie zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy. 7.1 Opis pozostałych warunków dostawy Zgodność prac z dokumentacją techniczną WYKONAWCA musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami ZAMAWIAJACEGO określonymi w niniejszym dokumencie, jego załącznikach oraz SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy teŝ katalogi producenta, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów oraz ich parametrów z wymaganiami dokumentacyjnymi Normy i przepisy Zastosowanie mają wszystkie dostępne i obowiązujące na dzień wydania niniejszego dokumentu odpowiednie normy, przepisy i wytyczne dotyczące opisanego zakresu prac i dostaw dla przedmiotu zamówienia. Wymaga się spełnienia wszelkich mających zastosowanie ustawowych norm i standardów polskich zgodnie z obowiązującym prawem polskim dla przedmiotu zamówienia. Wymaga się, by wszelkie produkty, materiały oraz elementy objęte specyfikacją posiadały odpowiednie polskie atesty oraz pozwolenia na stosowanie na terenie Polski. Nr Dokumentu PM Rewizja: 02 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 8 z 11

33 7.1.3 Materiały, urządzenia i wykonawstwo Wszystkie materiały, urządzenia i jakość wykonania winny być: Nowe (tj. nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy przed terminem dostawy) i nieuszkodzone Rodzaju opisanego w Specyfikacji Wymagań UŜytkownika Wymiarowanie na budowie po podpisaniu umowy WYKONAWCA jest zobowiązany przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego do wykonania szczegółowych pomiarów z natury pomieszczeń, w których mają zostać zamontowane przez WYKONAWCĘ urządzenia i na tej podstawie wykonać równieŝ stosowne rysunki o ile będą potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia. Termin wizyty w miejscu montaŝu WYKONAWCA musi uzgodnić z Zamawiającym przynajmniej na jeden dzień przed planowanym terminem wizyty, po podpisaniu umowy Inspekcje i badania na etapie realizacji umowy ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do inspekcji i badania w czasie wytwarzania, montaŝu i przygotowywania urządzeń, jakie mają być dostarczone zgodnie ze Specyfikacją Wymagań UŜytkownika. Czas i miejsce dokonywania inspekcji będą uzgodnione z WYKONAWCĄ. ZAMAWIAJĄCY uprzedzi WYKONAWCĘ, co najmniej 24 godziny naprzód o zamiarze wykonania inspekcji lub przeprowadzenia badania. JeŜeli w czasie i miejscu wcześniej uzgodnionym przedmiot zamówienia nie będzie gotowy do inspekcji lub badania, lub jeŝeli w wyniku inspekcji lub badania ZAMAWIAJĄCY ustali, Ŝe jest wadliwy lub w inny sposób nie odpowiada wymaganiom, moŝe on go odrzucić, o czym powiadomi WYKONAWCĘ podając zastrzeŝenia. WYKONAWCA winien w takim przypadku usunąć usterki lub dostarczyć nowy przedmiot zamówienia spełniający wymagania ZAMAWIAJĄCEGO Transport i dostawa Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi transportem WYKONAWCY oraz na jego koszt i ryzyko. MontaŜ, rozmieszczenie, uruchomienie elementów przedmiotu zamówienia nastąpi staraniem, na koszt i ryzyko WYKONAWCY w budynku 9. Elementy opakowania dla przedmiotu zamówienia powinny być odpowiednie. Wszystkie elementy zostaną zapakowane w sposób uniemoŝliwiający ich uszkodzenie podczas transportu. Nr Dokumentu PM Rewizja: 02 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 9 z 11

34 WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymagań importowych oraz za zgodność z polskimi przepisami celnymi. W przypadku, gdy władze polskie wymagać będą dodatkowych informacji i zaświadczeń w celu wyraŝenia zgody na import urządzeń do Polski, WYKONAWCA spełni te wymagania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawcy W przypadku, gdy WYKONAWCA zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz zakresu powierzonych im zadań MontaŜ/Instalacja WYKONAWCA wniesie/dostarczy przedmioty zamówienia na odpowiednie piętra, zmontuje i zamontuje i uruchomi zgodnie z projektem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego i przekaŝe w stanie wyregulowanym (wypoziomowanym, dopasowanym, przeprowadzi próby techniczne), wyczyszczonym i gotowym do uŝytku. Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt opakowania, elementy po montaŝu, elementy wadliwe, etc. Wykonawca pozostawi po montaŝu pomieszczenia objęte dostawą w stanie nie gorszym niŝ zastany, w tym uprzątnie na swój koszt i ryzyko wszelkie odpady, resztki, śmieci etc Gwarancja i serwis WYKONAWCA udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na kaŝdy element wyposaŝenia, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Zgłoszenie usterki następować będzie drogą telefoniczną bądź pisemnie faxem lub mailem. WYKONAWCA zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia usterki w ciągu 3 godzin pisemnie, jeŝeli zgłoszenie nastąpi do godz.12:00 (mailem lub faxem) lub w dniu następnym do godz. 12:00. Następnie w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki (wyłączając dni wolne od pracy) nastąpi reakcja WYKONAWCY na zgłoszony problem. Dokonanie naprawy nastąpi w ciągu 8 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Jeśli w terminie 8 dni roboczych naprawa nie będzie moŝliwa, WYKONAWCA dostarczy sprzęt/element zastępczy do 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, które z jakichkolwiek powodów nie są moŝliwe do naprawienia i/lub dostarczenia elementu zastępczego w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem czasu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego. Wzór tabeli poniŝej: Niestandardowe czasy naprawy i dostawy elementów zastępczych: L.p. Podzespół/ Element Czas naprawy Czas dostawy elementu zastępczego 1 Nr Dokumentu PM Rewizja: 02 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 10 z 11

35 Czas naprawy jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzeń. WYKONAWCA gwarantuje dostępność części zamiennych przez 10 lat od momentu podpisania Protokołu Odbioru WyposaŜenie będzie wymienione na nowe, w ciągu trzech miesięcy, gdy: o w okresie gwarancji serwis dokona trzech napraw tej samej usterki, po których sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemoŝliwiające uŝytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, o serwis stwierdzi, Ŝe usunięcie wady jest niemoŝliwe, o naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. 7.2 Lista urządzeń Wymagania i parametry krytyczne urządzeń zostały określone w Specyfikacji Wymagań UŜytkownika (SWU) w dokumentach załączonych do niniejszego opracowania. WYKONAWCA na etapie oferty wskaŝe wszelkie rozbieŝności pomiędzy Specyfikacją Wymagań UŜytkownika na dane urządzenie a oferowanym produktem. Lista urządzeń dla Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej z podziałem na pakiety Pracownia Przygotowania Prób oraz Ciemnia Lp. Nazwa urządzenia Kody CPV 1 Urządzenie do witryfikacji Pracownia FE-SEM Lp. Nazwa urządzenia Kody CPV 1 Wysokorozdzielczy Skaningowy Mikroskop Elektronowy z działem polowym z modułem komory kriogennej Pracownia Mikroskopu Konfokalnego LM1.17 Lp. Nazwa urządzenia Kody CPV 1 Mikroskop konfokalny typu Spinning Disc Ilość [szt] Nr SWU EQ Ilość [szt] Nr SWU EQ Ilość [szt] Nr SWU EQ Nr Dokumentu PM Rewizja: 02 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 11 z 11

36 Specyfikacja Wymagań UŜytkownika Urządzenie do witryfikacji MSO / PNO / MSO / PNO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził i zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposaŝenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu p.n.: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowicka 147/149 Wrocław Typ dokumentu Specyfikacja Wymagań UŜytkownika Nr dokumentu M+W PI 9-EQ Rewizja 01 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAŻU

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAŻU SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAŻU 04 03 0 0 00 MGE / 07..00 MRO / 07..00 Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process Industries Sp. z

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY

URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Detektor Corona z generatorem azotu (Propozycja zakupu)

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Detektor Corona z generatorem azotu (Propozycja zakupu) Str.1/6 1. Wstęp dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS S.A. tworzonego w ramach projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i instruktaż personelu urządzeń laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 358996-2016 z dnia 05-12-2016 - Zakopane 3.Przedmiot zamówienia: dostawa,instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego sprzętu do projekcji cy frowych zgodnego

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY - Aparat do pomiaru i oznaczania wielkości cząstek wraz z wyposażeniem

URZĄDZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY - Aparat do pomiaru i oznaczania wielkości cząstek wraz z wyposażeniem Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Specyfikacja techniczna Sprzętu CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH I CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH 3.1 DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH BP, Liczba

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. WS=NS/9.1.2/POKL-10/14 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 274406-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY Systemy do analizy DNA i białek

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY Systemy do analizy DNA i białek Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9A Laboratoria NAOMIS

Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9A Laboratoria NAOMIS Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9A Laboratoria NAOMIS 04 03 02 01 00 MGE / 10.06.2011 MRO / 10.06.2011 Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO NANOSZENIA MATRYCY NA PŁYTKĘ MALDI WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM I OPROGRAMOWANIEM

CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO NANOSZENIA MATRYCY NA PŁYTKĘ MALDI WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM I OPROGRAMOWANIEM Zamawiający Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO NANOSZENIA MATRYCY NA PŁYTKĘ MALDI WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM I OPROGRAMOWANIEM szt. 1 Określenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR...

WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr spr. 36/ZP/CBA/2007 WZÓR UMOWY RAMOWEJ NR... W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 2 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Numer ogłoszenia: 259924-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 245200-2012 data 11.07.2012

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV:

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV: Ropczyce, 17.06.2013 r. ŻM 3201/ 9 / 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Żłobek Miejski w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania INS/LWC-50/2010

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 78781-2016 z dnia 2016-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Linia półtechniczna w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Specyfikacja wymagań użytkownika

Linia półtechniczna w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Specyfikacja wymagań użytkownika AB Industry S.A. ul. Wojska Polskiego 7,Macierzysz 05-850Ożarów Mazowiecki tel.: +48 22 212 89 22, fax: +48 22 212 89 23 www.abindustry.com, biuro@abindustry.com Nazwa Projektu / Project Name: Linia półtechniczna

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128677-2016:text:pl:html Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 074-128677 43

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 3 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-1425/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy:

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy: UMOWA NR... (wzór) w dniu...2010r. w Kłodawie, pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Gminą Kłodawa, ul.gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA INWEST-BUD 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 Tel.245-67-88 Specyfikacja techniczna Obiekt: Ratusz Miejski w Koninie. Temat: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup, dostawa i instalacją dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych, stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA Nazwa zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA Opis zadania Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E Załącznik nr 3 SPSW-NZ-65-40/PN/0 PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E LP. RODZAJ BADANIA Liczba badań Na rok FT3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA zawarta dnia:.. r. w Chełmnie na dostawę wraz z montaŝem oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych dotyczących monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chełmna. pomiędzy: Gminą Miasta Chełmna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Załącznik nr 1 do umowy Nr... z dnia... na serwis aplikacji Krajowego Rejestru Karnego w roku 2008. WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 1. Specyfikacja warunków przetargowych na pogwarancyjny serwis Gamma kamery SPECT/CT Brightview XCT Philips z dodatkowym wyposażeniem zainstalowanych w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna Nr sprawy: ZP/6/2017 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup, na potrzeby stanowiska do badań korozji, aparatury naukowo-badawczej służącej bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, działającego

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu RTV, AGD, oraz aparatów telefonicznych i faksów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma z dn. 30.07.2015r. Aktualizacja z dn. 30.07.2015r. ZAŁĄCZNIK NR 2

Załącznik do pisma z dn. 30.07.2015r. Aktualizacja z dn. 30.07.2015r. ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do pisma z dn. 30.07.2015r. Aktualizacja z dn. 30.07.2015r. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pieczęć Wykonawcy L.p. Podstawowe dane oferowanego produktu Wymagana wartość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CRU. 1. Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta 2. Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki...,

UMOWA NR CRU. 1. Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta 2. Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki..., zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR CRU Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, reprezentowaną przez: 1. Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta 2. Andrzej Feterowski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 Znak :ZOZ/ZP-P/10/11 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: aparat EKG z walizką (szt. 1) z przeznaczeniem dla Oddziału Chorób Wewnętrznych Producent Kraj Aparat /typ/...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd roczny okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

-wzór- (nie załączać do oferty) UMOWA Nr 58/ /DI/PN/2011 (dotyczy części nr zamówienia, znak sprawy: 58/DI/PN/2011)

-wzór- (nie załączać do oferty) UMOWA Nr 58/ /DI/PN/2011 (dotyczy części nr zamówienia, znak sprawy: 58/DI/PN/2011) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 58/DI/PN/2011 -wzór- (nie załączać do oferty) UMOWA Nr 58/ /DI/PN/2011 (dotyczy części nr zamówienia, znak sprawy: 58/DI/PN/2011) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny PW/07/IW/11

Nr referencyjny PW/07/IW/11 MODYFIKACJA SIWZ Informuję, Ŝe w związku z pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 4 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 47/DI/PN/2011 UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Numer ogłoszenia: 22119-2014; data zamieszczenia: 04.02.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20665-2014 data 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie Umowa nr.../2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Łęgowie zawarta w dniu. w Łęgowie pomiędzy Zespołem Szkół Łęgowie ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup maszyn i urządzeń dla Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Wyposażenie Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji w ramach Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu RTV, AGD, urządzeń multimedialnych oraz aparatów

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8269-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 8269-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 347973-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu- Lublin 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŝ na podstawie umowy sprzedaŝy mebli biurowych i laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 2 SZT.

REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 2 SZT. Numer sprawy: PN/17/2017/05/30 Załącznik nr 2 ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 2 SZT. Pełna nazwa sprzętu Producent / Kraj Fabrycznie

Bardziej szczegółowo