Wprowadzenie do teledetekcji i fotogrametrii I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do teledetekcji i fotogrametrii I"

Transkrypt

1 Katedra Geoinformacji Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wprowadzenie do teledetekcji i fotogrametrii I 1 Obraz analogowy i cyfrowy Historia i rozwój technik rejestracji obrazów Początki tworzenia obrazów giną w pomrokach dziejów. Do dzisiaj zachowały się rysunki i obrazy naskalne datowane aktualnie nawet na kilkadziesiąt tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa (Jaskinia Chauveta Francja lat p.n.e). W miarę upływu czasu starano się, aby tworzone obrazy jak najlepiej odzwierciedlały otaczającą rzeczywistość. SłuŜyło temu między innym urządzenie o nazwie camera obscura. Była to skrzynka lub pomieszczenie w ścianie, którego wykonany był otworek (Rys. 1-1). Światło wpadające przez ten otworek tworzyło na przeciwległej ścianie odwrócony obraz tego obiektu, który przed camera obscura się znajdował. Camera obscura stosowana była zarówno przy malowaniu pejzaŝy jak i przy kopiowaniu róŝnego typu dokumentów (Rys. 1-2). otworek Rys Camera obscura

2 a b Rys Zastosowanie camera obscura (źródło a - b - W XVI wieku po raz pierwszy w camera obscura zastosowano obiektyw w postaci soczewki zamiast otworka. Wieki następne to opracowywanie coraz lepszych obiektywów. W styczniu 1839 roku Francuz Francuz Louis Jacques Daguerre opatentował utrwalanie obrazów otrzymywanych za pomocą camera obscura na pokrytej jodkiem srebra płytce miedzianej. Metoda ta od nazwiska wynalazcy została nazwana dagerotypią. Na końcu stycznia Anglik Fox Talbot zaprezentował metodę tworzenia negatywów zdjęć na papierze pokrytym chlorkiem srebra. Nazwano tą metodę kalotypią. I tak oto w roku 1839 w dwóch miejscach niezaleŝnie powstała fotografia. W roku 1861 szkocki fizyk James Clerk Maxwell wykonał pierwszą fotografię kolorową. W fotografii tradycyjnej obraz zapisywany jest na przezroczystym lub nieprzezroczystym podłoŝu pokrytym emulsją fotograficzną. Emulsja to zawiesina w Ŝelatynie tzw. halogenków srebra (jodki, chlorki, bromki srebra). Po naświetleniu emulsji światłem padającym przez obiektyw aparatu fotograficznego tworzy się w niej tzw. obraz utajony. Jest on formą zapamiętania przez emulsję stopnia jej naświetlenia. Po obróbce fotochemicznej zdjęcia (polegającej na wywołaniu obrazu utajonego a następnie jego utrwaleniu) powstaje obraz tworzony przez maleńkie ziarenka (kryształki) srebra. Obraz ten jest tym mocniejszy im mocniej została naświetlona emulsja. Uzyskuje się w ten sposób negatyw (jasne światła na obiekcie to ciemne miejsca na obrazie). Po naświetleniu nowego materiału fotograficznego (np. emulsji na papierze) światłem przechodzącym przez ten negatyw uzyskuje się negatyw z negatywu, czyli pozytyw. Przykładowe przekroje przez fotograficzny materiał negatywowy i przez papier fotograficzny zaprezentowano na Rys emulsja podłoŝe - przezroczyste warstwa przeciwodblaskowa warstwa ochronna emulsja warstwa preparacyjna podłoŝe - papier materiał negatywowy papier fotograficzny Rys Przykładowy przekrój przez fotograficzny materiał negatywowy i przez papier fotograficzny 2

3 W chwili obecnej fotografia tradycyjna jest coraz rzadziej wykorzystywana, coraz więcej fotografii przekształca się na obraz cyfrowy lub wprost uzyskuje się w sposób cyfrowy Obraz cyfrowy Obraz cyfrowy powstaje przez podzielenie obrazu na piksele i utworzenie tablicy, w której w odpowiadających pikselom komórkach zapisane są liczby charakteryzujące jasność (lub kolor) piksela. Dla zmniejszenia ilości potrzebnej pamięci oraz przyśpieszenia przetwarzania obrazu jasność są to liczb całkowite. Zasadę tworzenia obrazu cyfrowego przedstawiono na rysunku Rys Rys Obraz cyfrowy zasada Piksel ma najczęściej kształt kwadratu (moŝe teŝ mieć kształt prostokąta) i jest to najmniejszy jednolity element obrazu. W rzeczywistości obraz cyfrowy zapisany w pamięci komputera nie zawsze ma postać macierzy. Stosowane są róŝne formaty zapisu i róŝne metody kompresji zapisanego obrazu. Kompresje mogą być bezstratne (np. LZW) gdy zmniejszenie objętości pliku nie powoduje straty jakości obrazu, oraz stratne (np. JPEG) czyli takie w których następuje nieodwracalne pogorszenie jakości obrazu po skompresowaniu. Jakość obrazu cyfrowego określa się zazwyczaj za pomocą dwu podstawowych parametrów: Rozdzielczość geometryczna określająca wielkość piksela. Stosowane są róŝne systemy np. jednostki dpi" czyli liczba pikseli w linii obrazu na długości jednego 3

4 cala, rozmiar terenowego piksela w metrach (w obrazach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych), liczba pikseli w całym obrazie (cyfrowe aparaty fotograficzne.) Rozdzielczość radiometryczna - czyli informacja z jaką dokładnością podana jest jasność piksela. ZaleŜy ona od liczby bitów przeznaczonych na zapis liczby określającej jasność. MoŜe to być jeden bit (obraz czarno-biały np czarny rysunek na białym tle), najczęściej jest to osiem bitów, czyli jeden bajt, co daje 256 stopni jasności, natomiast w niektórych zastosowaniach wykorzystuje się dziesięć, dwanaście lub więcej bitów. Cyfrowy obraz barwny zapisuje się na dwa sposoby. Pierwszy sposób - nazywany często tryb indeksowany" - polega na tym, Ŝe tworzona jest tablica barw, w której poszczególne barwy mają swoje numery i ten numer zapisuje się w pamięci komputera jako barwa danego piksela. Zapis za pomocą ośmiu bitów daje moŝliwość ukazania 256 barw, natomiast zapis za pomocą czterech bitów tylko 16 barw Rys. 1-5 Fragment obrazu obrazu zapisanego jako jako tryb indeksowany oraz tabela barw 4

5 Drugi sposób polega na rozbiciu obrazu na kilka obrazów w barwach podstawowych. W zaleŝności od przyjętego zestawu barw podstawowych mamy róŝne systemy np. RGB - kolory: czerwony, zielony, niebieski; CMYK - kolory: cyan, magenta, Ŝółty, czarny. W pamięci komputera zapisuje się wówczas dla jednego obrazu - de facto kilka obrazów składowych, a w kaŝdym obrazie składowym jasności danej barwy podstawowej. Jeśli dla obrazu barwnego w systemie RGB jasność kaŝdego obrazu składowego zapiszemy za pomocą ośmiu bitów otrzymamy około 16.7 mln. odcieni kolorów. R G B obraz barwny Rys Obraz barwny zapisany w systemie RGB oraz obrazy składowe w barwach podstawowych Film i papier do wykonywania zdjęć barwnych zawierają trzy warstwy emulsji czułe na trzy kolory podstawowe. 1. PodłoŜe z tworzywa sztucznego; 2. Warstwa przeciwodblaskowa 3. Emulsja czuła na światło czerwone 4. Emulsja czuła na światło zielone 5. śółty filtr 6. Emulsja czuła na światło niebieskie 7. Filtr ultrafioletowy 8. Warstwa ochronna 9. Światło widzialne źródło: Voytek S Rys Budowa filmu fotograficznego do zdjęć barwnych. 5

6 1. 3. Histogram obrazu cyfrowego Histogram obrazu jest to wykres przedstawiający ilość pikseli o określonej jasności. Na podstawie histogramu moŝna określić pewne cechy obrazu. Obraz o dobrej jakości radiometrycznej powinien posiadać histogram w miarę wyrównany (oczywiście w zaleŝności od fotografowanego obiektu) a jasności pikseli powinny się zawierać od wartości zero lub prawie zero do wartości prawie maksymalnej (zaleŝnej od przyjętej ilości bitów na zapis np. dla jednego bajta maksymalna wartość wynosi 255). Rys Histogram obrazu o średnim kontraście Rys Histogram obrazu kontrastowego (histogram jest bardzo wyrównany). Obcięte są tony bardzo jasne zamienione na kolor biały i bardzo ciemne zamienione na kolor czarny (pionowe kreski na histogramie dla wartości 0 i 255) 6

7 Andrzej Wróbel Rys Histogram obrazu o małym kontraście (histogram ma obcięte tony bardzo jasne i/lub bardzo ciemne) Rys Histogram obrazu jasnego (obcięte są tony ciemne - porównaj z rys. 1.7) Rys Histogram obrazu ciemnego (obcięte są tony jasne - porównaj z rys. 1.7) 7

8 JeŜeli histogram obrazu wskazuje, Ŝe obcięto skrajne jasności w obrazie (dla obrazu ośmiobitowego pojawia się duŝa liczba pikseli o wartości 255) lub skrajne tony ciemne (pojawia się duŝa liczba pikseli o wartości 0) jest to nieodwracalna strata jakości obrazu. Piksele, których jasność wynosi 255 lub 0 (mają barwę biała lub czarną) nie zawierają informacji (którą przy dobrej rejestracji obrazu prawdopodobnie by zawierały) o półtonach w zakresie tonów skrajnych tonów jasnych lub ciemnych mają barwę biała lub czarną. JeŜeli histogram obrazu wskazuje, Ŝe nie wykorzystano skrajnych jasności w obrazie (tonów bardzo ciemnych lub bardzo jasnych) moŝna dokonać operacji rozciągnięcia histogramu. Rozciągnięcie histogramu powoduje zmianę jasności pikseli wg. wybranej funkcji np. liniowej, wykładniczej lub logarytmicznej. Przykład: przy rozciągnięciu liniowym o współczynniku dwa razy piksele o jasności róŝniącej się o jeden będą róŝniły się o dwa. Spowoduje to wykorzystanie w obrazie wszystkich moŝliwych wartości jasności, a zatem poprawi rozróŝnialność elementów obrazu. Trzeba jednak powiedzieć, Ŝe operacja ta nie umoŝliwia ukazania w obrazie informacji, których przed rozciągnięciem histogramu tam nie było, umoŝliwia jedynie wyraźniejsze ukazanie róŝnic pomiędzy poszczególnymi pikselami. Operacja rozciągnięcia histogramu jest często stosowana przy obróbce obrazów satelitarnych. PoniewaŜ sensor w satelicie ma tak ustawione parametry obrazowania, aby moŝna było zarejestrować wszystkie skrajności, jasności pikseli typowego obrazu satelitarnego nie wykorzystują wszystkich moŝliwych wartości. histogram nierozciągnięty histogram rozciągnięty Rys Liniowe rozciągnięcie histogramu 8

9 a-roz2 Rys Obraz satelitarny o nie rozciągniętym histogramie (po lewej) i o rozciągniętym (po prawej) Metody pozyskiwania obrazów cyfrowych Zdjęcie fotograficzne analogowe Zdjęcie fotograficzne analogowe powstaje w kamerze lub aparacie fotograficznym na filmie lub kliszy szklanej pokrytej emulsją światłoczułą (patrz rozdział 1.1). Rys Zasada rejestracji zdjęcia fotograficznego Aby przetworzyć zdjęcie analogowe na postać cyfrową naleŝy go zeskanować. Najczęściej wykorzystywane są do tego skanery linijkowe (rozdział 1.4.2). Do skanowania zdjęć fotogrametrycznych stosowane są specjalne skanery fotogrametryczne zapewniające wysoką dokładność geometryczną powstałego obrazu. 9

10 Skaner linijkowy Kamera fotograficzna rejestruje praktycznie w tym samym momencie czasu cały obraz. Zasada działania skanera opiera się na rejestrowaniu obrazu fragment po fragmencie. Promienie świetlne przechodzą przez układ optyczny podobnie jak w przypadku fotografii. Powstający obraz jest rejestrowany za pomocą specjalnych detektorów umieszczonych wpłaszczyźnie tłowej. Detektory te pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego wytwarzają sygnał elektryczny. Pierwotnie był to jeden detektor, a za pomocą ruchomych luster lub wirujących pryzmatów powstający obraz był przesuwany po detektorze. UmoŜliwiało to zarejestrowanie obrazu punkt po punkcie. Rozwiązanie takie nosiło nazwę skaner optyczno-mechaniczny. detektor = piksel obrazu piksel terenowy Rys Zasada działania skanera elektrooptycznego Następnym krokiem było stworzenie skanera elektrooptycznego. W płaszczyźnie tłowej umieszczona jest linijka detektorów (gęsto upakowane detektory ułoŝone wzdłuŝ linii prostej) (rys Praktycznie w tym samym momencie czasu sczytywany jest sygnał z tych wszystkich detektorów, czyli rejestrowana jest jedna linia obrazu. Następnie linia detektorów jest przesuwana w kierunku poprzecznym do niej i w ten sposób rejestruje się obraz linia po linii. Przesunięcie linii realizowane jest przez przesunięcie całego skanera (jak w niektórych skanerach satelitarnych) lub przez przesuwanie obrazu po linijce detektorów za pomocą ruchomych luster lub pryzmatów. Sygnał analogowy wytwarzany przez detektory moŝe być zapisywany w postaci analogowej (np. na taśmie magnetycznej) lub zamieniany na postać cyfrową. 10

11 Kamera cyfrowa Wykorzystanie linijki detektorów będzie powodowało błędy obrazu, jeśli rejestrowany jest obiekt ruchomy. Dlatego w kamerach cyfrowych wykorzystuje się matrycę detektorów (rys. 2.5). Wszystkie detektory w matrycy sczytywane są praktycznie w jednym momencie czasu w ten sposób rejestruje się równocześnie cały obraz. detektor = piksel obrazu piksel terenowy Rys 1.17 Zasada rejestracji obrazu na matrycy detektorów Radar teledetekcyjny Opisane powyŝej metody rejestracji obrazu są metodami pasywnymi. Emulsja światłoczuła filmu fotograficznego lub detektory rejestrują promieniowanie własne obiektów lub odbite promieniowanie słoneczne. Radar jest urządzeniem aktywnym wysyła, bowiem impulsy własnego promieniowania i rejestruje ich odbicia od obiektów. Powszechnie w teledetekcji stosowany jest radar bocznego wybierania (SLAR) rejestrujący obraz terenu w pasie leŝącym obok linii przelotu nośnika (samolot, satelita) radaru (rys 1.18). SLAR wykorzystuje promieniowanie mikrofalowe o długości fali od kilku do kilkudziesięciu cm. 11

12 SLAR tor podsatelitarny rejestrowany pas terenu Rys Zasada działania radaru bocznego wybierania (SLAR) Lotniczy skaner laserowy Idea działania skanera laserowego jest podobna do działania radaru. Wykorzystywane w nim jest spójne promieniowanie laserowe z reguły z zakresu bliskiej podczerwieni. Skaner wysyła impulsy światła laserowego i mierzy czas potrzebny do powrotu odbitego promienia. UmoŜliwia to precyzyjny pomiar odległości od skanera do punktu odbicia. Pomiar odchylenia promienia od pionu oraz precyzyjne wyznaczenie połoŝenie skanera w przestrzeni (GPS i INS systemy do precyzyjnego pozycjonowania skanera) umoŝliwiają wyznaczenie współrzędnych punktu odbicia promienia z dokładnością od kilkunastu do kilkudziesięciu cm. Linia skanowania jest przewaŝnie prostopadła do kierunku lotu samolotu. Odległość od siebie kolejnych, mierzonych na tej linii punktów odbicia wynosi od 30 cm do kilku m. 12

13 90 º kierunek lotu samolotu Rys Lotniczy skaner laserowy (LIDAR) 13

14 Lotnicze kamery fotogrametryczne Zawieszenie kamery zawiera równieŝ urządzenia sterujące Ładownik kamery (kaseta z filmem) StoŜek kamery (wymienna część kamery zawierająca obiektyw i ramkę tłową) Rys Nowoczesna kamera fotogrametryczna na film fotograficzny Analogowe lotnicze kamery fotogrametryczne wykonują zdjęcia przewaŝnie w formacie 23x23 cm. Obiektywy kamer mają skorygowane większość błędów. Pozostaje jedynie niewielka dystorsja, która nie powoduje błędów większych niŝ 3-4 µm. Aby uniknąć błędów związanych z niepłaskością filmu jest on na moment wykonania zdjęć przysysany do znajdującej się nad nim płaskiej płytki. Elementy orientacji wewnętrznej kamery (połoŝenie punktu głównego zdjęcia i stałą kamery c k ) wyznacza się w procesie kalibracji kamery. W kamerze lotniczej nie moŝna zmieniać wartości stałej kamery (nie moŝna zmieniać ustawienia ostrości obrazu - jest raz ustawiona fabrycznie). Nie jest to potrzebne, poniewaŝ fotografuje się zawsze z duŝej odległości (jest wówczas duŝa głębia ostrości), a w ten sposób jest zapewniona stałość elementów orientacji wewnętrznej. Fotogrametryczne lotnicze kamery cyfrowe. Oprócz tradycyjnych kamer na film fotograficzny ostatnio opracowano nowe modele kamer rejestrujących obraz w postaci cyfrowej. Ze względu na problemy techniczne z produkcją duŝych matryc kamery lotnicze działają wg dwóch systemów: - Oparte na koncepcji skanera elektrooptycznego - system optyczny obrazuje na linijkach CCD do przodu, w nadirze i wstecz (równocześnie rejestrowane są trzy obrazy) przykład - kamera ADS 80 Leica (rys. 1.21). Całe zdjęcie nie jest w rzucie środkowym. KaŜda linijka obrazu rejestrowana jest w osobnym rzucie środkowym\. - Kamery modułowe kilka obiektywów rejestrujących dla obrazów 14

15 panchromatycznych inny fragment terenu na matrycach CCD (rys 1.22). Obrazy są łączone w oprogramowaniu kamery w jeden obraz w rzucie środkowym (kamery: DMC firmy Z/I Imaging, UltraCam Eagle firmy Vexcel Imaging) Rys Sposób rejestracji obrazu cyfrową kamerą fotogrametryczną (ADS 80) typu skaner linijkowy. 15

16 Kamera II 250 DMC firmy Z/I Imaging (rozdzielczość 250 Mpix) 4 głowice R+G+B+IR 4 głowice panchromatyczne obrazujące cztery róŝne fragmenty terenu UltraCam Eagle firmy Vexcel Imaging (obraz panchromatyczny 260 Mpix ) Obraz panchromatyczny połączenie obrazów z 9 matryc oprócz tego obrazy: B, G, R, NIR Rys Lotnicze cyfrowe kamery modułowe 16

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Jerzy Bernasik Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Kraków 2008 Wprowadzenie Fotogrametria - jak wskazuje grecki źródłosłów - oznacza technikę pomiarową opartą o obrazy fotograficzne (zapisane świałem).

Bardziej szczegółowo

Teledetekcja technika zdalnego pozyskiwania danych, które są przestrzennie odniesione do powierzchni Ziemi.

Teledetekcja technika zdalnego pozyskiwania danych, które są przestrzennie odniesione do powierzchni Ziemi. Teledetekcja technologia zajmująca się pozyskaniem, przetwarzaniem i interpretowaniem danych przestrzennych w postaci informacji obrazowej, otrzymywanej w wyniku rejestracji promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów. Andrzej Majkowski

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów. Andrzej Majkowski Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów Andrzej Majkowski Nagrywanie i obróbka filmów Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Podstawy sztuki operatorskiej. Skrypt dla słuchaczy MSM. mgr Jacek Zygadło

Podstawy sztuki operatorskiej. Skrypt dla słuchaczy MSM. mgr Jacek Zygadło Podstawy sztuki operatorskiej Skrypt dla słuchaczy MSM mgr Jacek Zygadło Elementy gramatyki filmu Język filmu powstał w momencie, kiedy twórcy pierwszych obrazów ruchomych pojęli róŝnicę pomiędzy dowolnym

Bardziej szczegółowo

Skanery. Rodzaje skanerów

Skanery. Rodzaje skanerów Skanery Skaner (scanner) jest to optyczno-mechaniczne peryferyjne urządzenie komputera, służące do kopiowania grafiki i/lub tekstu ze skanowanej płaszczyzny do pamięci komputera i zamiany jej na postać

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obróbka i wizualizacja obrazów. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obróbka i wizualizacja obrazów. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obróbka i wizualizacja obrazów Piotr Kopciał Obróbka i wizualizacja obrazów Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Wykład 1: Informacje wstępne Informacje wstępne Grafika komputerowa jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień natury teoretycznej i algorytmicznej

Bardziej szczegółowo

Hologramy i holografia

Hologramy i holografia Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Instytut Fizyki Doświadczalnej Hologramy i holografia Marcin Paweł Sadowski Wydanie III Warszawa, maj 2005 1 Tytuł: Hologramy i holografia Autor: Marcin Paweł Sadowski

Bardziej szczegółowo

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie Temat Grafika komputerowa Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA I Grafika komputerowa Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Multimedia i grafika komputerowa Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej

Multimedia i grafika komputerowa Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej Multimedia i grafika komputerowa Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej 2010 rok Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie informacje zebrał mgr inż. Rafał Traczyk SPIS TREŚCI 1. CO TO JEST

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Edycja zdjęć i grafiki. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Edycja zdjęć i grafiki. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Edycja zdjęć i grafiki Piotr Kopciał Edycja zdjęć i grafiki Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Edycja zdjęć i grafiki

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Interfejsy komputerowe 4.1.1. Materiał nauczania Współczesny komputer, a precyzując to pojęcie, jednostka centralna komputera, komunikuje się z otoczeniem (operatorem) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja.

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja. Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Andrzej Majkowski Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja

Bardziej szczegółowo

Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01

Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Stosowanie instrumentów geodezyjnych 311[10].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Źródła danych przestrzennych. Leszek Litwin

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Źródła danych przestrzennych. Leszek Litwin MATERIAŁY SZKOLENIOWE Źródła danych przestrzennych Leszek Litwin Źródła danych przestrzennych 1 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Dane przestrzenne (geograficzne). Dane przestrzenne są określane jako dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kamil Zieliński PÓŁAUTOMATYCZNE POZYSKIWANIE DANYCH Z ROCZNIKÓW OPADOWYCH

Kamil Zieliński PÓŁAUTOMATYCZNE POZYSKIWANIE DANYCH Z ROCZNIKÓW OPADOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI PÓŁAUTOMATYCZNE POZYSKIWANIE DANYCH Z ROCZNIKÓW OPADOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania

Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej str. 1 Niniejszy dokument, jest dokumentem roboczym,

Bardziej szczegółowo

Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących

Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących Bogdan Piekarczyk Technic-Control Sp. z o.o. Szczecin www.technic-control.pl 1. Wstęp Radiografia przemysłowa od ponad 100 lat wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Obróbka obrazu fotograficznego na potrzeby fotografii reklamowej

Rozdział 3. Obróbka obrazu fotograficznego na potrzeby fotografii reklamowej Artykuł pochodzi z publikacji: Wykorzystanie fotografii w reklamie prasowej, (Red.) R.Warzocha, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 3. Obróbka obrazu fotograficznego na potrzeby fotografii reklamowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. AUTOREFEREAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inŝ. Pawła Frącza

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. AUTOREFEREAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inŝ. Pawła Frącza POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki AUTOREFEREAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inŝ. Pawła Frącza Optyczne i akustyczne widma wyładowań elektrycznych Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1 Odbiór sygnału telewizyjnego 4.1.1 Materiał nauczania Wiadomości ogólne Do podstawowych funkcji odbiornika telewizyjnego zalicza się: wyodrębnienie Ŝądanego sygnału spośród wielu

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów Pamięci, urządzenia peryferyjne.

Architektura komputerów Pamięci, urządzenia peryferyjne. Pamięci, urządzenia peryferyjne. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany

Bardziej szczegółowo