REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW"

Transkrypt

1 Warszawa, REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG WARSAW FITNESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 2, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym ,00 zł, NIP: , REGON: , (dalej jako: Organizator ). 2. Konkurs będzie trwał w okresie od dnia r. do dnia r. przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu. Ewentualna informacja o zmianie okresu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie oraz przekazana Uczestnikom na ich indywidualne adresy mailowe, na co najmniej 5 dni przed planowanym zakończeniem Konkursu w przypadku skrócenia lub na co najmniej 5 dni przed wskazaną w zdaniu pierwszym niniejszego punktu datą zakończenia Konkursu w przypadku wydłużenia Konkursu. 3. Konkurs będzie prowadzony na terenie Warszawy. 4. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych (dalej jako: "Uczestnicy") mających pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i rodziny Organizatora. 5. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od momentu wypełnienia i złożenia formularza rejestracyjnego. II. CHARAKTER i ZASADY KONKURSU 1. Konkurs skierowany jest do nowych klientów Calypso Fitness & Wellness Center Wilanów, którzy wypełnią formularz rejestracyjny biorąc tym samy udział w Konkursie: Poczuj siłę motywacji. 2. Konkurs Poczuj siłę motywacji polega na podaniu hasła motywującego do ćwiczeń w Calypso Fitness & Wellness Center Wilanów. 3. Nagrodami w Konkursie są 3 karnety 3-miesięczne do wykorzystania do dnia r. a więc najpóźniej od dnia r.(dalej jako: "Nagrody lub z osobna Nagroda ). 4. Jury dokonuje oceny haseł motywujących po zakończeniu okresu wskazanego w pkt. I. 2, biorąc pod uwagę m.in. oryginalność i kreatywność zaproponowanego hasła. 5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

2 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 7. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie posługując się imieniem i nazwiskiem Uczestników nagrodzonych, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę. 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 17 lutego 2014 r. przez Jury powołane przez Organizatora. 9. Osoby nagrodzone w Konkursie zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo najpóźniej do dnia 24 lutego 2014 r. 10. Odbiór nagród nastąpi najpóźniej do dnia 10 marca 2014 r. w Calypso Calypso Fitness & Center Wilanów. Nagrody nie odebrane do dnia 10 marca 2014 r przepadają i przechodzą na własność Organizatora. 11. Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora. 12. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ich ekwiwalent wypłacany w gotówce. 13. Uczestnik nie może przekazać prawa do uzyskania Nagrody osobie trzeciej. 14. Zdjęcia nagród zamieszczone w materiałach reklamowych są zdjęciami przykładowymi i nie mogą stanowić podstawy do składania reklamacji. III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora, najpóźniej w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika i jego dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego w terminie 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 5. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej 2. Załączniki wskazane w treści Regulaminu stanowią część składową Regulaminu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe ani też za działania lub zaniechania osób trzecich.

3 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej 5. Konkurs będzie prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeks cywilnego. 6. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 7. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest GG Warsaw Fitness Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. St. Kostki Potockiego 2. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4 - 4 - ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA REJESTRACYJNEGO POCZUJ SIŁĘ MOTYWACJI! Propozycja hasła motywującego do ćwiczeń w Calypso Fitness & Center Wilanów: DANE UCZESTNIKA KONKURSU IMIĘ: NAZWISKO: ADRES ZAMIESZKANIA: TELEFON KONTAKTOWY: ADRES Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu "Poczuj siłę motywacji" organizowanego przez GG Warsaw Fitness Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia r o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) Data złożenia formularza rejestracyjnego: Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej Organizatora Podpis Uczestnika

5 - 5 - ZAŁĄCZNIK 2 PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY DANE UCZESTNIKA KONKURSU IMIĘ: NAZWISKO: ADRES ZAMIESZKANIA: TELEFON KONTAKTOWY: ADRES WARTOŚĆ NAGRODY: DATA PRZEKAZANIA NAGRODY: Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej Organizatora Podpis Uczestnika