prelegenci. Celem było także nakreślenie, jaka powinna być rola ośrodka DOTWIT w promowaniu współpracy sieciowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prelegenci. Celem było także nakreślenie, jaka powinna być rola ośrodka DOTWIT w promowaniu współpracy sieciowej."

Transkrypt

1 Rekomendacje ze spotkania Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii w ramach projektu DOTWIT- miejsce spotkań biznesu z nauką Rada Programowa Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii odbyła się 14 marca 2013 roku w Pałacu Jugowice k/ Wałbrzycha pt. Innowacje społeczne na Dolnym Śląsku. Dobre praktyki, przykłady współpracy, potrzeby rozwoju Spotkanie Rady Programowej poprowadził Kamil Bromski, Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWiT). We wstępie Kierownik przedstawił tematykę spotkania: podkreślenie istoty innowacji społecznych, problemu istotny z punktu widzenia ostatnich wyzwań współczesnego świata (bezrobocie, wykluczenie społeczne, starzenie się społeczeństw). Innowacje społeczne mają na celu przeciwdziałanie tym problemom. Wiele projektów i działań w skali Dolnego Śląska i Polski potwierdza zainteresowaniem tematem. Program spotkania objął wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w realizacji tematu w regionie. Podczas spotkania wypowiedziało się 10 prelegentów. W dalszej części spotkania uczestnicy postarali się odpowiedzieć na pytanie czy istnieje model współpracy sieciowej pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi i instytucjami publicznymi, jak go ewentualnie udoskonalać i rozwijać oraz jak wygląda potencjał organizacji w której pracują

2 prelegenci. Celem było także nakreślenie, jaka powinna być rola ośrodka DOTWIT w promowaniu współpracy sieciowej. Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii przedstawił definicję innowacji społecznych. Definicja którą Posługuje się DOTWIT: innowacyjne strategie, modele, metody, wyzwania społeczne. Innowacje społeczne to także współpraca międzybankowa (fin. Inwestycji prospołecznych), technologie informatyczne (elektroniczna karta pacjenta). Pierwszą prezentację pt. Dolny Śląsk: bariery rozwoju innowacyjności przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Nawotka z Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej prezentacji nawiązał do badań Richarda Floridy. Zgodnie z ich treścią miernikiem innowacyjności jest liczba patentów przypadająca na milion mieszkańców. Profesor Zauważył, iż innowacyjność koncentruje się w dużych miastach, a mniej znacząca jest zależność nakładów na badania i rozwój. Podkreślił także niskie zaangażowanie mieszkańców DŚ w działalność NGO, wskazując tym samy na bariery w innowacyjności. Jako drugi swoją prezentację pt. Doświadczenia i dobre praktyki ARI S.A. w zakresie wspierania innowacji i komercjalizacji wiedzy przedstawił Szymon Gawryszczak, Prezes Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Wskazał on proces komercjalizacji wiedzy jako źródło najróżniejszych innowacji. Podkreślił udział ARI S. A. w procesie komercjalizacji m. in. poprzez powołanie Polskiej Agencji Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o. (PAKT). ARI S.A. chce pomagać w tworzeniu innowacyjnego sposobu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wspierać działania związane z modelem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Trzecią prezentację pt. Dobre praktyki komercjalizacji wiedzy i innowacji społecznych na podstawie firm funkcjonujących w DAIP omówiła Małgorzata Dynowska z Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT). WPT to przykład innowacji społecznych i komercjalizacji wiedzy. Przykłady działań proinnowacyjnych parku. Tematem prelekcji były także przykłady sukcesów firm w komercjalizacji wiedzy. Kolejną prezentację poprowadził Jarosław Rabczenko, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego

3 ARLEG S.A. w Legnicy. Omówił model funkcjonowania funduszu venture capital wspierającego innowacyjne projekty. Wiele firm w ramach różnych funduszy ma wymiar społeczny np. zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Prelekcja Marty Galewskiej reprezentującej Agencję Rozwoju Innowacji S.A. oraz Dolnośląski Związek Pracodawców dotyczyła tematu: CSR katalizatorem innowacji społecznych. Model wsparcia dolnośląskich przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie w obszarze innowacji. Omówiony został projekt CSR drogą do innowacji, w ramach projektu pokazane zostało opracowanie modelu autorskiego CSR leader thinking. Kolejną prelekcję pt. Dobre praktyki i projekty w obszarze innowacji społecznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przedstawiła Monika Siurdyban z Biura Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Temat obejmował przedstawienie struktury i działań innowacyjnych uczelni oraz procesu komercjalizacji innowacji społecznych w DSW. Prelekcja dr Danuty Trojan ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku miała temat: Badania satysfakcji klientów jednostek organizacyjnych powiatu na przykładzie Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Prezentacja obejmowała pokazanie procesu badań, zastosowanych metod badawczych i celu samego pomiaru w jednostce samorządu terytorialnego. Innowacją społeczną jest w tym przypadku niewątpliwie biznesowe narzędzie oceny powiatu jako organizacji uczącej się. Remigiusz Lewicki z Funduszu Rozwoju Wałbrzyskiego zaprezentował wykład pt. Innowacyjne źródło finansowania przedsiębiorstw na Dolnym Śląsk. Aspekty społeczne. Jako ostatnie wystąpiły Aneta Długopolska - Mikonowicz, Prezes, Fundacja WrOpenUp oraz Oliwia Tarasewicz-Gryt, Wiceprezes, Fundacja WrOpenUp z tematem : Projekt WrOpenUp jako przykład innowacji społecznych. Celem projektu jest współtworzenie platformy gromadzącej i współdzielącej zasoby wykorzystywane przy promocji idei będącej odpowiedzą na problemy społeczne, np. odmienność kulturową. Zasoby to ludzie, ich kompetencje i wartości.

4 W części dyskusji Uczestnicy Rady Programowej zaprezentowali rekomendacje dla działań i oferty Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Eksperci wskazali, iż istotnym miejscem z punktu widzenia funkcjonowania Ośrodka są wciąż niedostatecznie obsługiwane uczelnie wyższe na Dolnym Śląsku. DOTWiT, poprzez swoją ofertę, powinien koncentrować się na analizie poszczególnych badań prowadzonych przez pracowników naukowych. W ramach współpracy DOTWiT z uczelniami, proponuje się poszerzenie bazy ofert technologicznych o oferty naukowe prywatnych szkół wyższych w regionie, które coraz częściej dysponują potencjałem nie tylko dydaktycznym, ale naukowym. Uczestnicy Rady Programowej zgodnie podkreślili kluczowe znaczenie kompleksowego, zespołowego podejścia i współpracy między różnymi podmiotami w skutecznym transferze technologii. Kompleksowość w tym przypadku ma polegać na otwartej wymianie informacji pomiędzy uczelnią wyższą, ośrodkiem transferu technologii (DOTWiT) a przedsiębiorcami zainteresowanymi wdrożeniem wyników badań. Współpraca międzyinstytucjonalna, co wskazywali Eksperci Rady, może przyczynić się także do zdobycia większego ilościowo i jakościowo wsparcia finansowego z funduszy krajowych i Unii Europejskiej. Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii powinien stanowić platformę aktywnego kontaktu nauki z biznesem, między innymi dzięki interaktywnym, specjalnie skonstruowanym bazom ofert technologicznych skorelowanych z wynikami audytu technologicznego (Narzędzie Audyt Technologiczny). Istotną z punktu widzenia Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii jest potrzeba sprawniejszego i szerszego dostępu do finansowania innowacji, co wiąże się z wykorzystaniem potencjału i oferty Agencji Rozwoju Innowacji S.A. W tym przypadku współdziałanie instytucji i podmiotów związanych z komercjalizacją wiedzy z Agencją Rozwoju Innowacji S.A. powinno przejawiać się w rozbudowie oferty skutecznego, profesjonalnego doradztwa obejmującego

5 proces i obsługę transferu technologii, wsparcie strategiczne i gospodarcze, przygotowanie strategii wdrożeniowych, sprawdzenie czystości patentowej technologii i przygotowanie do ochrony własności intelektualnej wybranych produktów i usług. Istotną rekomendację w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej stanowi możliwość pośredniczenia w nawiązywania relacji i podpisywaniu umów o współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi na Dolnym Śląsku a jednostkami samorządu terytorialnego każdego szczebla. Dobre praktyki w tym zakresie pokazują wysoką efektywność we współpracy na linii podmiot publiczny podmiot publiczny, polegającej między innymi na wymianie informacji, zatrudnianiu na staże pracowników organizacji, zlecania zadań eksperckich i promowaniu idei otwartej innowacji wśród swoich pracowników i społeczeństwa. Bardzo ważną z punktu widzenia wspierania innowacji społecznych rekomendacją dla Ośrodka jest propozycja ścisłej współpracy pomiędzy wybranymi podmiotami i projektami finansowanymi ze środków publicznych i prywatnych celem korelowania, a następnie zintegrowania baz projektowych oraz wymianę ofert dot. innowacji społecznych. Przykładem może być w tym przypadku współpraca pomiędzy projektem "CSR drogą do innowacji" realizowanym przez Dolnośląski Związek Pracodawców oraz Agencję Rozwoju Innowacji S.A.a Dolnośląskim Ośrodkiem Transferu Wiedzy i Technologii. Wypracowanie wspólnego modelu generowania innowacji opierających się na odpowiedzialności biznesu (gdzie przedsiębiorca generujący pomysł będzie w stanie dalej - za pośrednictwem platformy komunikacji DOTWiT - wyszukać partnera lub pozyskać odpowiednie dofinansowanie) może skutecznie współgrać z ofertą DOTWiT.

6 Ponadto podkreślono znaczenie współpracy sieciowej na wzór modelu rad gospodarczych, które funkcjonują w oparciu o ścisłą wymianę informacji o ofercie każdego podmiotu i komunikowaniu wzajemnych potrzeb i propozycji współpracy. DOTWiT mógłby w przyszłości stać się platformą takiej wymiany doświadczeń i bazą nawiązywania relacji w obszarze innowacji i transferu technologii w regionie Dolnego Śląska. Rolą Ośrodka byłoby pośredniczenie i koordynowanie wymiany ofert technologicznych, informacji o projektach i inicjatywach, wydarzeniach związanych z promowaniem innowacyjności. Platforma obejmowałaby specjalnie przygotowany interfejs, w ramach którego każdy zainteresowany współpracą podmiot posiadałby swój login i mógłby komunikować się w z innymi za pomocą dostępnych kanałów informacji.