SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW"

Transkrypt

1 Marian Gorynia SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, W obliczu zbliżających się wyborów rektora naszej Uczelni, a także w związku z toczącą się dyskusją programową nad kształtem naszej Almae Matris w przyszłości postanowiłem przedstawić Państwu krótkie sprawozdanie z mojej pracy i jej wyników w ostatnich sześciu latach. Chciałbym w tym dokumencie przedstawić Społeczności Akademickiej naszej Uczelni to, co udało się wspólnym wysiłkiem zrealizować. Nie oznacza to, że w każdej dziedzinie sukces jest pełny. Moje recepty na jego osiągnięcie przedstawiłem w ogłoszonym programie wyborczym. W dwóch poprzednich kadencjach ( , ) odpowiadałem w naszej Uczelni za badania naukowe i za współpracę z zagranicą. Jestem zadowolony z wyników, które Uczelnia osiągnęła w tych dziedzinach. Nie byłoby to możliwe bez team spirit, który wraz z moimi współpracownikami starałem się wykorzystywać w naszych kontaktach z Pracownikami Uczelni, ze Studentami Polskimi i Zagranicznymi oraz z odwiedzającymi Uczelnię Gośćmi. Jestem dumny z tego, co udało mi się wraz z Państwem osiągnąć w obszarze mojej działalności. Część ze zrealizowanych inicjatyw wykraczała poza wąsko rozumiane zagadnienia badań naukowych i współpracy z zagranicą. Uczelnia jest jednak jedna i trzeba ją widzieć jako całość. W ramach mojej działalności chciałbym wyróżnić kilka punktów: dynamiczny rozwój badań naukowych prowadzonych w Uczelni, unikalny w skali kraju Internetowy System Bibliograficzny (2003 rok) (https://aplikacje.ae.poznan.pl/), intensyfikacja współpracy z ośrodkami zagranicznymi nasza Uczelnia uzyskała Erasmus Extended University Charter na lata (2007 rok) (http://ae.poznan.pl:80/att/zagranica/karta.jpg), zarówno w obszarze mobilności studentów, jak i pracowników, powołanie Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2003 roku (http://kp.ae.poznan.pl/), formuła Zajęć Otwartych zaliczanych do curriculum studentów (http://zo.ae.poznan.pl/), przygotowanie Raportu o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2007 ROK), powołanie Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego w 2004 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej (http://dse.ae.poznan.pl/), badanie satysfakcji studentów-użytkowników Biblioteki Głównej (2006 rok), zaawansowane przygotowania do ERASMUSA KRAJOWEGO możliwość odbywania części studiów w innej uczelni ekonomicznej w Polsce (2008 rok). 1

2 1. Rozwój działalności naukowo-badawczej Działalność naukowo-badawcza realizowana jest w oparciu o założenia polityki naukowej Uczelni, służącej rozwojowi nauki oraz lepszemu wykorzystaniu potencjału naukowego kadry akademickiej. Kierunki badań i priorytety badawcze wynikają zarówno z wymagań otoczenia zewnętrznego, w którym działa AE w Poznaniu, jak i z analizy i samooceny własnego potencjału badawczego oraz potrzeby rozwoju nauk ekonomicznych. Kierunki i priorytety są powiązane ze strategią rozwoju Uczelni, której podstawę stanowi działalność dydaktyczna i naukowa. Podstawowymi uwarunkowaniami naszych badań i priorytetów są: a) zapotrzebowanie dydaktyki determinowane wymaganiami rynku edukacyjnego (badania pod kątem potrzeb procesu dydaktycznego), b) potrzeby wewnętrznego rozwoju nauk ekonomicznych, c) zapotrzebowanie ze strony praktyki gospodarczej, d) priorytety rządowe, e) priorytety unijne, f) zapotrzebowanie ze strony administracji lokalnej, samorządów, g) inne priorytety krajowe i zagraniczne. Działalność naukowo-badawcza obejmująca różnorodną tematykę jednostek organizacyjnych Uczelni odbywa się poprzez realizację: 1) zadań badawczych, objętych działalnością statutową (w zakresie problematyki związanej z zasadniczymi kierunkami badawczymi Katedr) oraz badaniami własnymi (w znacznej części realizowanymi w związku z przygotowywaniem prac awansowych), 2) projektów badawczych własnych i promotorskich bezpośrednio finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3) projektów badawczych, w tym realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz finansowanych z funduszy strukturalnych, 4) prac umownych, wykonywanych na zamówienie podmiotów gospodarczych, 5) projektów interdyscyplinarnych, wykonywanych we współpracy z innymi uczelniami. Dane liczbowe ukazujące liczby realizowanych prac naukowo-badawczych przedstawia tabela 1. Tabela 1. Projekty naukowo-badawcze realizowane w 2007 roku Lp. Rodzaje badań naukowych Tematy Liczba % 1 Badania statutowe i statutowe, w tym: ,9 - statutowe ,8 - własne ,1 2 Projekty finansowane przez MNiSW, w tym: 55 10,4 - własne 33 6,2 - promotorskie 14 2,6 - SPUB 8 1,5 3 Projekty w ramach VI Programu Ramowego UE 10 1,9 4 Projekty europejskie 1 0,2 5 Prace umowne na zamówienie podmiotów gospodarczych 7 1,3 6 Projekty interdyscyplinarne 14 2,6 7 Projekty badawcze finansowane z funduszy strukturalnych 4 0,8 RAZEM

3 Liczba projektów badawczych finansowanych i dofinansowanych przez MNiSzW wynosiła w kolejnych latach: , , , , , , i Łączne przychody z tytułu działalności badawczej wyniosły w 2007 roku 7283 tys. zł. W relacji do łącznych przychodów z działalności dydaktycznej stanowi to prawie 8%. 2. Unikalny w skali kraju Internetowy System Bibliograficzny W 2003 roku z mojej inicjatywy podjęto decyzję o zbudowaniu własnymi siłami AEP nowoczesnego systemu informatycznego do rozdziału środków na dofinansowanie badań własnych w oparciu o punktową ocenę publikacji naukowych pracowników pod nazwą Internetowego Systemu Bibliograficznego. Konieczne było zatem założenie osobnej bazy danych bibliograficznych o rozszerzonym zakresie informacyjnym i możliwości integracji jej z różnymi aplikacjami. Baza ta jest uaktualniana przez Internet bezpośrednio przez autorów publikacji (pracowników AEP wnioskodawców o dofinansowanie badań własnych) przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych. System ma charakter unikalny w skali kraju. To rozwiązanie spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez Społeczność Akademicką AEP i zaowocowało znacznie podwyższoną aktualnością zebranych danych bibliograficznych. Pozytywne doświadczenia w wykorzystaniu ISB w rozdziale środków na badania własne zachęciły władze poszczególnych wydziałów do wykorzystania systemu także do alokacji środków w badaniach statutowych. 3. Mobilność studentów program ERASMUS i inne formy wymiany W latach kierowałem pionem, w którym realizowana jest większość zadań związanych z mobilnością Studentów w naszej Uczelni. Działalność ta prowadzona jest przez Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Team spirit panujący w Dziale doprowadził do osiągnięcia spektakularnych wyników, które przedstawiam niżej. Studenci AEP mają możliwość realizacji części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS oraz umów bilateralnych. Najbardziej popularną formą wymiany studenckiej jest program Unii Europejskiej ERASMUS, który do roku 2006/2007 był komponentem programu SOCRATES. Obecnie ERASMUS jest częścią składową programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego w latach AEP uczestniczy w programie Erasmus od roku akademickiego 1999/2000, systematycznie rozszerzając swoją sieć partnerów zagranicznych. Działania AEP podejmowane w ramach programu to przede wszystkim wymiana Studentów i Wykładowców oraz wdrożenie systemu ECTS. W roku 2003 Komisja Europejska przyznała AEP Kartę ERASMUSA na lata 2003/2007. W czerwcu 2007 r. AEP uzyskała rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (ERASMUS Extended University Charter), uprawniającą do pełnego udziału w programie w latach Oznacza to możliwość kontynuowania wymiany Studentów i Pracowników w tych latach oraz rozpoczęcia realizacji wyjazdów Studentów na praktyki zagraniczne. W tabeli 2 przedstawiono wielkość środków finansowych, jakie nasza Uczelnia pozyskała w ramach programu SOKRATES-ERASMUS dla Studentów i Wykładowców. 3

4 Tabela 2. Środki przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Agencję Narodową na realizację działań programu SOCRATES-ERASMUS Socrates/ Erasmus Kwoty W EUR 1999/ / / / / / / / / , , , , , , , , ,00 Celem działań Działu BNiWZ od wielu lat jest intensyfikacja wymiany studentów. Dane liczbowe zamieszczone w tabeli 3 przedstawiają dynamikę rozwoju wymiany ERASMUSA w naszej Uczelni. W każdym roku akademickim, przy okazji kwalifikacji ERASMUSA Dział BNiWZ organizuje Targi ERASMUSA, a w roku ubiegłym zorganizowano, we współpracy z ERASMUS Student Network AEP Dzień ERASMUSA, na którym oprócz spotkania informacyjnego odbyły się targi uczelni partnerskich AEP; wystawa i konkurs fotografii oraz prezentacje uczelni partnerskich AEP. Tabela 3. Realizacja wymiany studentów (SM) w ramach programu ERASMUS Rok akademicki 1999/ / / / / / / / /08* Liczba uczelni partnerskich Liczba państw Wyjazdy studentów Przyjazdy studentów * plan na dzień Na kolejny rok akademicki podpisano 99 umów bilateralnych, w ramach których 306 Studentów może odbyć studia zagraniczne i 55 Wykładowców AEP może zrealizować wykłady. Należymy do liderów w tej dziedzinie. AEP przyjmuje również Studentów Zagranicznych z uczelni partnerskich na 1 3-semestralne pobyty studyjne w ramach programu ERASMUS i umów międzyuczelnianych. W bieżącym roku akademickim studiuje w naszej Uczelni 91 Studentów Zagranicznych w ramach programu ERASMUS (83 studentów) i umów bilateralnych (8 studentów). Liczby studentów przyjmowanych w kolejnych latach przedstawia tabela 3. Utworzona w roku 2007 przez Studentów naszej Uczelni lokalna sekcja ERASMUS Student Network organizuje dla Studentów Zagranicznych szereg imprez integracyjnych, wycieczki do innych miast, itp. Od roku 2005/2006, z inicjatywy DBNiWZ, w AEP uruchomiony został kurs języka polskiego dla początkujących. W roku przystąpienia do programu ERASMUS, AEP rozpoczęła tworzenie oferty przedmiotów obcojęzycznych, doskonalonej i rozszerzanej w następnych latach, dostępnych dla Studentów Zagranicznych, ale także Studentów AEP. Od roku 2006/2007 przyjęło to formę OPO ERASMUS (czyli Ogólnouczelniany Program Obcojęzyczny). W celach informacyjno-promocyjnych stworzono angielską wersję uczelnianej strony www oraz utworzono anglojęzyczny katalog oferty programowej zawierającej syllabusy wszystkich przedmiotów. Drugi ważny obszar współpracy AEP to umowy międzyuczelniane (bilateralne) dotyczące wymiany Studentów (tabela 4). Są to przede wszystkim umowy z następującymi uczelniami zagranicznymi: 4

5 1. TU Bergakademie Freiberg (Niemcy) możliwość uzyskania podwójnego dyplomu; umowa również w ramach programu ERASMUS. 2. ESCP-EAP Paryż/Londyn/Madryt/Berlin/Turyn dla studentów AEP, możliwość uzyskania co najmniej podwójnego dyplomu po dwuletnich lub trzyletnich studiach. 3. ESCP-EAP Berlin dla absolwentów AEP (ta sama uczelnia jak w p. 2 dwie niezależne umowy). 4. Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny w Kijowie (Ukraina). 5. University of Lethbridge (Kanada) od 2003/ University of Illinois (USA) od 2003/ State University of Management Государственный университет управления, Moskwa (Rosja) od 2007/ University of Abertay Dundee (Szkocja) od roku 2007/08 możliwość uzyskania dyplomu na poziomie Bachelors Degree lub Bachelors Degree with Honours po rocznych studiach. Tabela 4. Wyjazdy studyjne studentów AEP: umowy międzyuczelniane, stypendia, inne wyjazdy Rok akademicki 2001/ / / / / / /08* TU Bergakademie Freiberg (podwójny dyplom) ESCP-EAP Paryż/Londyn/Madryt/Berlin/ Turyn Uniwersytet Handlowo- -Ekonomiczny Kijów University of Lethbridge University of Illinois University of Abertay Dundee State University of Management w Moskwie Stypendium Klubu Strasburskiego Tilburg University University of Paderborn ESC Rennes Aalborg University EAP Berlin (absolwenci) Razem *plan 4. Mobilność pracowników ERASMUS i inne formy wymiany Realizacja współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej kadry i jednostek organizacyjnych z zagranicznymi instytucjami naukowymi na trwałe wpisana jest w strategię działania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od wielu lat Uczelnia 5

6 intensyfikuje i kontynuuje różnorodne formy współpracy, prowadzone w oparciu o umowy bilateralne, indywidualne kontakty kadry akademickiej oraz w ramach międzynarodowych programów współpracy. Współpraca z partnerami zagranicznymi, realizowana w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej obejmuje: wymianę kadry i studentów, udział kadry w imprezach naukowych (konferencje, sympozja, kongresy, seminaria, itp.), wyjazdy kadry na staże, kursy i szkolenia, realizacja wspólnych tematów badawczych i projektów, kontynuację czterech programów kształcenia typu MBA z udziałem partnerów zagranicznych, wymianę literatury fachowej i publikacji. Dane liczbowe dotyczące wyjazdów pracowników AEP i przyjazdów gości zagranicznych przedstawia tabela 5. Tabela 5. Wyjazdy pracowników AEP i przyjazdy gości zagranicznych Rok akademicki Wyjazdy pracowników AEP Przyjazdy gości zagr. do AEP 2001/ / / / / / Ważną formą naszej aktywności w dziedzinie mobilności pracowników jest wymiana wykładowców w ramach programu ERASMUS. Dane na ten temat przedstawiono w tabeli 6. Tabela 6. Realizacja wymiany wykładowców (TSM) w ramach programu ERASMUS Rok akademicki 1999/ /0 1 Liczba uczelni partnerskich 2001/ / / / / / /0 8* Liczba państw Wyjazdy wykładowców * plan na dzień Wśród naszych 34 partnerów zagranicznych, z którymi AEP realizuje różnorodne formy współpracy w ramach umów bilateralnych, znajdują się m.in. następujące instytucje: Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Mińsk, Białoruś; Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bułgaria; School of Business, Nanjing University, Chiny; 6

7 Tianjin University of Technology, Chiny; Aalborg University, Aalborg, Dania; ESCP-EAP European School of Management, Francja; Université de Rennes 1, Rennes, Francja; Université de Bourgogne, Dijon, Francja; Institut National des Télécommunications, Evry, Francja; Université de Savoie, Chambery, Francja; Universidade de Sevilla, Hiszpania; Wageningen University, Holandia; University of Lethbridge, Kanada; École de Technologie Supérieure Department of Software and IT Engineering, Québec, Kanada; Universität Hannover, Niemcy; Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy; Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina, Moskwa, Rosja; The Institute of Economics of Russian Academy of Sciences, Moskwa, Rosja; State University of Management, Moskwa, Rosja; State Electrotechnical University LETI, Saint Petersburg, Rosja; Industrial Economics Institute of Romanian Academy of Sciences, Bukareszt, Rumunia; Asian Institute of Technology, Tajlandia; Państwowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny, Kijów, Ukraina; Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Tarnopol, Ukraina; State University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Donieck, Ukraina; University of Illinois, USA; Georgia State University, Atlanta, USA. W oparciu o doświadczenia minionych lat AEP wypracowała model współpracy obejmujący sieć powiązań z jednostkami partnerskimi, umożliwiający realizację różnorodnych działań w obrębie całego środowiska akademickiego, obejmującego kadrę i studentów AEP. Wiele początkowych niesformalizowanych kontaktów przybrało formę umów międzyuczelnianych lub zaowocowało udziałem we wspólnych międzynarodowych programach współpracy. 5. Klub Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Na początku kadencji wystąpiłem z inicjatywą powołania Klubu Partnera. Do inicjatywy tej z wielkim entuzjazmem, zachętą i wsparciem odniósł się Jego Magnificencja Rektor Profesor Witold Jurek. Klub Partnera powołano w czerwcu 2003 roku. Klub Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu najłatwiej przedstawić jako most łączący naszą Uczelnię ze światem wielkiego biznesu. Uczelnia ekonomiczna musi ściśle współdziałać z otoczeniem biznesowym, jeśli chce dobrze przygotować swoich Studentów do przyszłego życia zawodowego. Nasza Akademia ma ambicję wykształcenia najlepszych Studentów w Polsce, dlatego przedstawiciele największych przedsiębiorstw w Wielkopolsce, zrzeszeni w Klubie Partnera, zostali poproszeni o pomoc w formowaniu świadomych ludzi i kompetentnych pracowników. Członkowie Klubu Partnera bardzo aktywnie wywiązują się ze swoich zadań. Przede wszystkim podpowiadają Studentom, jakie wymagania będą stawiane przyszłym 7

8 pracownikom i jak te właściwe umiejętności zdobyć. Cel ten realizowany jest poprzez Sesje Rekrutacyjne, organizowane łącznie przez Pracowników działów personalnych członków Klubu Partnera oraz naszych Studentów. Podczas przeprowadzonych dotychczas dziewięciu Sesji około 500 studentów Akademii Ekonomicznej odbyło praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa z Klubu Partnera dokładają starań, aby wszystkie praktyki stanowiły wartościowe uzupełnienie uczelnianej edukacji oraz stwarzały warunki dla zawodowego rozwoju Praktykanta. Przedstawiciele firm należących do Klubu Partnera spotykają się także ze Studentami na zajęciach, podczas których przedstawiają ciekawe praktyczne rozwiązania zastosowane w ich przedsiębiorstwach. Wykłady takie, łącznie składające się na cykl Zajęć Otwartych, uzupełniają ofertę dydaktyczną Uczelni. Do tej pory odbyło się ponad 100 wykładów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Firmy pomagają także naszym Studentom zdobywać wiedzę w odpowiednio wyposażonych salach wykładowych. Dzięki staraniom Klubu Partnera udało się zmodernizować i wyposażyć w sprzęt multimedialny 7 sal wykładowych Akademii Ekonomicznej. Nad salami objęli mecenat tacy członkowie Klubu Partnera jak: BZWBK (s. 407A), GlaxoSmithKline (s. 306A), Kompania Piwowarska (s. 408A), MAN (s. 016), MTP (s. 311A), Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego (s. 301A) oraz Wrigley (s. 236A). Łączna kwota wsparcia, wraz z inwestycjami w przygotowaniu, wynosi ponad 400 tysięcy złotych. Klub Partnera nie zapomina również o rozrywce dla Studentów. Odbywający się corocznie Dzień Partnera jest okazją do spotkania ciekawych postaci ze świata biznesu, polityki czy kultury np. Hansa-Dietricha Genschera, Leszka Balcerowicza, Jana Marii Rokity, Andrzeja Wojtyny czy Krzysztofa Zanussiego ale także impulsem do sprawdzenia swoich umiejętności w grach i zabawach. We wszystkich konkursach można zdobyć cenne nagrody i upominki dzięki uprzejmości Partnerów Akademii Ekonomicznej. W maju 2008 roku przewidziany jest szczególny Dzień Partnera, który będzie uczczeniem 5-lecia istnienia Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 6. Zajęcia Otwarte Jak już zaznaczyłem byłem pomysłodawcą i inicjatorem wprowadzenia formuły Zajęć Otwartych (ZO) w naszej Uczelni. Oferta Zajęć Otwartych jest skierowana do Studentów wszystkich lat studiów i wszystkich wydziałów AEP. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu uruchomiła cykl wykładów ZO już w roku akademickim 2004/2005. Prowadzone są one wyłącznie przez Praktyków Biznesu, Autorytety świata nauki i gospodarki oraz rządowych i pozarządowych instytucji gospodarczych. Zasadniczą grupę Wykładowców stanowi kadra zarządzająca renomowanych firm zrzeszonych w Klubie Partnera Akademii Ekonomicznej. Tematyka zajęć dotyczy rozwiązań stosowanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Do ZO włączane są również pojedyncze seminaria i wykłady wygłaszane przez Gości Akademii Ekonomicznej (często z zagranicy). Zajęcia stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. W okresie od listopada 2004 r. do marca 2008 r. odbyło się łącznie 120 wykładów, w których łącznie uczestniczyło 7117 osób (średnio 59 osób na 1 wykład). Wykłady o największej frekwencji przedstawiono w tabeli 7. 8

9 Tabela 7. Wykłady Otwarte frekwencja Katarzyna Gola Beiersdorf Lechia Różnice kulturowe w negocjacjach Z 118 E 47 T 7 R 172 Heine-J Stuting NIVEA Competitiveness by communication Z 139 E 15 T 3 R 157 Prof. Gregory Kersten Dr Chrystian Schaeder Jacek Nowaczyk, Monika Matyja Concordia University Ottawa, Kanada Prezes Zarządu MAN Accounting Center Volkswagen Poznań Electronic negotiations Z 64 E 17 T 72 R 153 MAN eine internationale Gruppe Die Rolle eines Accounting Centers Proces rekrutacji i zatrudnienia dotyczący pojedynczych grup pracowników Z 34 E 45 T 1 I 59 R 139 Z 74 E 58 T 4 R 136 Do uzyskania zaliczenia przedmiotu ZO konieczny jest udział w 10 pojedynczych wykładach, wybieranych z oferty zajęć podawanej do wiadomości studentów, budowanej na bieżąco (informacja na: Każdy student w czasie trwania studiów może łącznie maksymalnie uzyskać 2,5 punktu ECTS za przedmiot ZO. Punkty za udział w poszczególnych wykładach mogą być kumulowane i przenoszone z semestru na semestr przedmiot można więc zaliczyć w okresie dłuższym niż jeden semestr, uczestnicząc w zajęciach najbardziej odpowiadających tematycznie indywidualnym zainteresowaniom Studenta, a zaliczyć we wskazanym semestrze, zgodnie z indywidualną ścieżką studiów. W kwietniu i maju 2008 planowane są wykłady m.in. następujących osób: wicepremier Waldemar Pawlak (wykład potwierdzony ) prof. Grzegorz Kołodko (wykład potwierdzony ), Prof. Leszek Balcerowicz (prawdopodobny termin maj 2008). 7. Raport o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Byłem inicjatorem powstania Raportu i konsultantem Autorów: dr Amira Fazlagica i dr Agnieszki Olsztyńskiej. Nasza Uczelnia jako pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych na świecie opracowała Raport o swoim kapitale intelektualnym. Na jego potrzeby przeanalizowano i poddano pomiarowi m.in. wiedzę i umiejętności Pracowników uczelni, jakość przywództwa i zarządzania, oceniono sprawność systemów informacyjnych i procedur administracyjnych. Z Raportu można pozyskać dane i wskaźniki efektywności dotyczące badań naukowych, jakości dydaktyki (w tym podsumowanie badań ankietowych, w których Studenci oceniają wykładowców), budowania lojalności i zaangażowania Pracowników w podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W publikacji znajdują się informacje o szacowanej wartości i sile marki i reputacji, jaką cieszy się Uczelnia. Jednym z elementów uwzględnionych w Raporcie był pomiar satysfakcji Studentów i Pracowników, których wyniki podano w odpowiednio tabeli 8 i 9. 9

10 Tabela 8. Ocena satysfakcji Studentów w roku 2004 (341 studentów) i 2005/06 (340 studentów) (Skala jednobiegunowa, pięciostopniowa, w której wartość 1 odpowiadała najniższemu, a wartość 5 najwyższemu stopniowi satysfakcji) Wynik średni Wyszczególnienie (wynik maksymalny 5) /06 Praca dziekanatów w ocenie Studentów 3,56 3,66 Jakość merytoryczna wykładów 3,32 2,98 Jakość merytoryczna ćwiczeń 3,60 3,66 Jakość współpracy z Wykładowcami 3,15 3,14 Jakość współpracy z Ćwiczeniowcami 3,55 3,74 Spójność programów nauczania/koordynacja treści pomiędzy Wykładowcami 2,99 2,98 Satysfakcja z relacji z Koleżankami/Kolegami z grupy 4,00 4,02 Przygotowania do życia zawodowego, jakie daje studiowanie w AEP 2,98 3,10 Ogólna satysfakcja ze studiowania w AEP 3,61 3,69 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych AEP Tabela 9. Satysfakcja pracowników Satysfakcja Satysfakcja ze współpracy z najbliższymi Współpracownikami Satysfakcja z wykonywanej pracy dydaktycznej (dotyczy Pracowników naukowodydaktycznych oraz dydaktycznych) Satysfakcja z wykonywanej pracy naukowej (dotyczy Pracowników naukowo- -dydaktycznych) Satysfakcja z wykonywanej pracy administracyjnej Satysfakcja z wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym (dotyczy Pracowników pełniących funkcje kierownicze, w tym satysfakcji z pracy na stanowisku w charakterze kierownika katedry) Satysfakcja ze współpracy z Kierownikiem katedry/działu Satysfakcja ze współpracy z Podwładnymi (dotyczy m.in. kierowników katedr i działów). Odsetek odpowiedzi o wartościach 1 i 2* / 06 Odsetek odpowiedzi o wartościach 4 i 5* / 06 Odsetek odpowiedzi o wartości 5* / 06 Średnia wartość wskaźnika (max wynik = 5,00) / 06 16% 10% 66% 71% 29% 30% 3,61 3,87 17% 6% 70% 80% 25% 36% 3,76 4,10 9% 15% 17% 61% 17% 24% 3,57 3,66 12% 19% 70% 56% 38% 14% 3,85 3,42 10% 22% 60% 65% 30% 16% 3,80 3,51 16% 17% 73% 65% 46% 39% 3,95 3,79 17% 14% 61% 77% 25% 20% 3,54 3,77 Satysfakcja w miejscu pracy (ergonomia). 32% 31% 35% 37% 8% 13% 2,99 3,09 Satysfakcja ze wsparcia/współpracy ze strony innych działów 37% 28% 28% 31% 4% 6% 2,86 3,02 Satysfakcja z infrastruktury informatycznej 34% 28% 47% 46% 11% 15% 3,05 3,22 Satysfakcja z bazy dydaktycznej (sale wykładowe). Satysfakcja z pracy władz Uczelni (przywództwo). 30% 29% 23% 37% 4% 5% 2,97 3,04 27% 24% 44% 42% 14% 10% 3,21 3,12 *Podstawą jest cała próba badawcza pomniejszona o liczbę respondentów, których nie dotyczy dane pytanie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych AEP 10

11 8. Powołanie Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego (Doctoral Seminars in English) Byłem inicjatorem powołania Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego (ASD) (informacja na: Jestem Przewodniczącym Rady Naukowej ASD Idea tego seminarium podporządkowana jest zaakcentowaniu i rozwijaniu silnej pozycji naukowej AEP w wymiarze międzynarodowym. Skierowana jest głównie do cudzoziemców, którzy pod kierunkiem opiekuna naukowego z AEP chcieliby przygotowywać dysertacje doktorskie w języku angielskim. Anglojęzyczne Seminarium Doktorskie jest także oferowane osobom krajowym, które byłyby z różnych względów (np. perspektywa uzyskania pracy za granicą lub pracy w firmie międzynarodowej) zainteresowane napisaniem prac doktorskich w języku angielskim. Tym samym oferta kierowana jest także do naszych Absolwentów, dając perspektywę uzyskania stopnia naukowego doktora. Ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych osób Uczelnia nie uruchomiła jeszcze regularnych zajęć. Ograniczyliśmy się do zorganizowania szeregu wykładów i seminariów. 9. Badanie satysfakcji studentów-użytkowników Biblioteki Głównej Byłem pomysłodawcą przeprowadzenia badania satysfakcji studentów- -użytkowników Biblioteki Głównej naszej Uczelni. Inicjatywę tę udało się przeprowadzić dzięki aktywności Opiekuna i Członków Studenckiego Koła Naukowego RYNEK. Istotę tego badania opisują wybrane fragmenty zaczerpnięte z Raportu z badań. Badania satysfakcji z usług Biblioteki Głównej AE w Poznaniu przeprowadzono w marcu 2006 roku wśród użytkowników BG. Badanie miało na celu poznanie aktualnego poziomu satysfakcji z korzystania z Biblioteki, a także poznanie oczekiwań użytkowników, które pozwoliłyby rozwijać i doskonalić głównie te usługi, które zostaną przez użytkowników uznane za najważniejsze dla ich pracy i nauki. Badania objęło swych zasięgiem wszystkie agendy BG czyli przeprowadzono badanie zadowolenia z usług Wypożyczalni, z usług Czytelni Czasopism oraz badanie zadowolenia z usług Czytelni Książek. Populację badaną stanowili studenci dzienni, wieczorowi oraz studenci zaoczni. Celem badań było określenie poziomu satysfakcji Studentów z usług świadczonych przez Bibliotekę Główną AE Poznań oraz identyfikacja słabych punktów funkcjonowania badanej placówki. Zgodnie z zasadami przeprowadzania badań marketingowych wielkość próby oszacowano na 500 użytkowników dobranych metodą losową. W przeprowadzonym badaniu skupiono się na następujących problemach badawczych: ocena personelu, ocena dostępności agend biblioteki godziny otwarcia, ocena zasobów książki/czasopisma, ocena zasobów (książki w wypożyczalni), ocena sposobów komunikowania o zbiorach (katalog tradycyjny i elektroniczny). Uzyskane wyniki badań były przedmiotem seminarium z udziałem SKN RYNEK i pracowników Biblioteki. Sformułowane postulaty stały się podstawą do usprawnienia pracy BG. 10. Przygotowania do ERASMUSA KRAJOWEGO Mam przyjemność aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu i wprowadzeniu w życie inicjatywy polegającej na zawarciu porozumień z najważniejszymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce w sprawie możliwości odbywania części studiów w uczelniach partnerskich. Inicjatywa sprowadza się do wykorzystania idei wymiany 11

12 Studentów realizowanej w ramach programu ERASMUS w wymiarze krajowym. Pomysł realizowany jest wspólnie z Parlamentem Studenckim Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w marcu tego roku w Poznaniu propozycja spotkała się z aprobatą rektorów 5 najważniejszych polskich uczelni ekonomicznych. Z ramienia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu koordynuję przygotowania mające doprowadzić do powstania projektów odpowiednich porozumień oraz dokumentów technicznych niezbędnych do prowadzenia wymiany Studentów. W ostatnim tygodniu stosowne projekty zostały wysłane przez JM Rektora AEP prof. Witolda Jurka do rektorów uczelni ekonomicznych do konsultacji. Realne jest rozpoczęcie realizacji programu już od początku roku akademickiego 2008/ Inne działania Na końcu prezentowanego sprawozdania chciałbym wspomnieć o innych inicjatywach i przedsięwzięciach, którym byłem inicjatorem/współinicjatorem i/lub wykonawcą/współwykonawcą. Należy tutaj wymienić następujące działania: Przygotowanie propozycji Misji AEP misja została przyjęta uchwałą Senatu z dnia 28 maja 2004 roku. Przygotowanie i wprowadzenie w życie Polityki naukowej AEP Polityka naukowa AEP została przyjęta uchwałą Senatu z dnia 23 stycznia 2004 roku. Opracowanie pt. Internacjonalizacja działalności dydaktycznej AEP wskazanie na główne uwarunkowania szerszego włączenia się AEP w działalność edukacyjną na rzecz klienteli zagranicznej. Opracowanie było przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2004 roku. Współudział w przygotowaniu zmian struktury organizacyjnej Uczelni w 2006 roku. Aktywne zaangażowanie w obchody 80-tej rocznicy powstania naszej Uczelni, w tym w nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Leszkowi Balcerowiczowi. Przygotowanie statutu naszej Uczelni dostosowanego do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku (byłem przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Statutu Uczelni). Podziękowania Korzystając z okazji chciałbym w tym miejscu złożyć wyrazy podziękowania tym Pracownikom, Doktorantom i Studentom naszej Uczelni, którzy współpracowali ze mną w realizacji opisanych przedsięwzięć. Bez Państwa kompetencji i zaangażowania niemożliwe byłoby osiągnięcie takich wyników, z których razem możemy być dumni. Serdecznie dziękuję więc zarówno Pracownikom Naukowo-Dydaktycznym, Dydaktycznym, Pracownikom Dziekanatów, Pracownikom Biblioteki Głównej, Pracownikom Administracji, jak i Doktorantom oraz Studentom. W szczególny sposób chciałbym wyróżnić pracowników Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Tak więc dziękuję gorąco Paniom i Panom z Działu BNiWZ. Było mi miło z Wami pracować. 12

SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW W SPRAWACH STUDENCKICH

SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW W SPRAWACH STUDENCKICH Marian Gorynia m.gorynia@ae.poznan.pl http://mariangorynia.pl/ SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW W SPRAWACH STUDENCKICH Drodzy Studenci, W dwóch poprzednich kadencjach (2002-2005, 2005-2008) odpowiadałem

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Plan prezentacji 1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego (Program MNiSW) 2. Wyniki rankingu Perspektyw 3. Studenci zagraniczni

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ. Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ. Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk Plan prezentacji 1) Wprowadzenie do tematyki mobilności 2) Międzynarodowa mobilność studentów 3) Program Erasmus 4) Opłacalność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Erasmus Policy Statement Program Uczenie się przez całe życie 2007 2013

Erasmus Policy Statement Program Uczenie się przez całe życie 2007 2013 Erasmus Policy Statement Program Uczenie się przez całe życie 2007 2013 I. Proszę opisać strategię, cele i priorytety związane z programem Erasmus (mobilność, projekty wielostronne, sieci tematyczne itp.)

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Szkolnictwo wyższe aktualizacja: 18/03/2014 PYTANIA UCZELNI 1. Jakie wymagania muszą spełniać instytucje składające wnioski o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów Symbol: Data: WSZJK-I-MZ-NT-1 2010-12-21 Wydanie: Stron: 1/2010 5 1. CEL Celem procedury jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass

Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 5 grudnia 2012 r. Katarzyna Lasota Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP Fakty - zakresy analizy Nauka: wybrane aspekty Kształcenie: wybrane aspekty lata: 2012-2017 źródła: DBNiWZ,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Ekspertka Bolońska Uniwersytet im. A.

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r.

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. Mobilność w pigułce Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-91/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego

ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego Wykonawca: Współpraca: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW - Pełnomocnik Rektora

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn, 26-27

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Sylabus krok po kroku

Sylabus krok po kroku Sylabus krok po kroku Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część I Komentarze odnośnie do części

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2012/13 - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 roku Poświadczone przez opiekuna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012)

FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012) FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012) 1. Czy uczelnia może złożyć kilka wniosków? W przypadku konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 4.1.2 nie ma formalnego zakazu składania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów;

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Sprawozdanie z oceny własnej monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz zasady publikowania informacji na temat kształcenia na UW (2015)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki (ERASMUS) 2011. Organizacja mobilności w programie Uczenie się przez całe życie - Erasmus

Przykłady dobrej praktyki (ERASMUS) 2011. Organizacja mobilności w programie Uczenie się przez całe życie - Erasmus Organizacja mobilności w programie Uczenie się przez całe życie - Erasmus Instytucja wysyłająca beneficjentów programu UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU PL POZNAN03 Osoba kontaktowa: Elżbieta Szwejk (swz@ue.poznan.pl)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYMIANY 1. Program realizowany jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OBWIESZCZENIE Nr 1/2013 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu P O L I T Y K A Z A P E W N I E N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2015/16 - Instytut Psychologii dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 roku lub złożyli deklarację studiowania wedle programu uchwalonego w 2012

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo