SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW"

Transkrypt

1 Marian Gorynia SPRAWOZDANIE Z MOJEJ PRACY I JEJ WYNIKÓW Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, W obliczu zbliżających się wyborów rektora naszej Uczelni, a także w związku z toczącą się dyskusją programową nad kształtem naszej Almae Matris w przyszłości postanowiłem przedstawić Państwu krótkie sprawozdanie z mojej pracy i jej wyników w ostatnich sześciu latach. Chciałbym w tym dokumencie przedstawić Społeczności Akademickiej naszej Uczelni to, co udało się wspólnym wysiłkiem zrealizować. Nie oznacza to, że w każdej dziedzinie sukces jest pełny. Moje recepty na jego osiągnięcie przedstawiłem w ogłoszonym programie wyborczym. W dwóch poprzednich kadencjach ( , ) odpowiadałem w naszej Uczelni za badania naukowe i za współpracę z zagranicą. Jestem zadowolony z wyników, które Uczelnia osiągnęła w tych dziedzinach. Nie byłoby to możliwe bez team spirit, który wraz z moimi współpracownikami starałem się wykorzystywać w naszych kontaktach z Pracownikami Uczelni, ze Studentami Polskimi i Zagranicznymi oraz z odwiedzającymi Uczelnię Gośćmi. Jestem dumny z tego, co udało mi się wraz z Państwem osiągnąć w obszarze mojej działalności. Część ze zrealizowanych inicjatyw wykraczała poza wąsko rozumiane zagadnienia badań naukowych i współpracy z zagranicą. Uczelnia jest jednak jedna i trzeba ją widzieć jako całość. W ramach mojej działalności chciałbym wyróżnić kilka punktów: dynamiczny rozwój badań naukowych prowadzonych w Uczelni, unikalny w skali kraju Internetowy System Bibliograficzny (2003 rok) (https://aplikacje.ae.poznan.pl/), intensyfikacja współpracy z ośrodkami zagranicznymi nasza Uczelnia uzyskała Erasmus Extended University Charter na lata (2007 rok) (http://ae.poznan.pl:80/att/zagranica/karta.jpg), zarówno w obszarze mobilności studentów, jak i pracowników, powołanie Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2003 roku (http://kp.ae.poznan.pl/), formuła Zajęć Otwartych zaliczanych do curriculum studentów (http://zo.ae.poznan.pl/), przygotowanie Raportu o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2007 ROK), powołanie Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego w 2004 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej (http://dse.ae.poznan.pl/), badanie satysfakcji studentów-użytkowników Biblioteki Głównej (2006 rok), zaawansowane przygotowania do ERASMUSA KRAJOWEGO możliwość odbywania części studiów w innej uczelni ekonomicznej w Polsce (2008 rok). 1

2 1. Rozwój działalności naukowo-badawczej Działalność naukowo-badawcza realizowana jest w oparciu o założenia polityki naukowej Uczelni, służącej rozwojowi nauki oraz lepszemu wykorzystaniu potencjału naukowego kadry akademickiej. Kierunki badań i priorytety badawcze wynikają zarówno z wymagań otoczenia zewnętrznego, w którym działa AE w Poznaniu, jak i z analizy i samooceny własnego potencjału badawczego oraz potrzeby rozwoju nauk ekonomicznych. Kierunki i priorytety są powiązane ze strategią rozwoju Uczelni, której podstawę stanowi działalność dydaktyczna i naukowa. Podstawowymi uwarunkowaniami naszych badań i priorytetów są: a) zapotrzebowanie dydaktyki determinowane wymaganiami rynku edukacyjnego (badania pod kątem potrzeb procesu dydaktycznego), b) potrzeby wewnętrznego rozwoju nauk ekonomicznych, c) zapotrzebowanie ze strony praktyki gospodarczej, d) priorytety rządowe, e) priorytety unijne, f) zapotrzebowanie ze strony administracji lokalnej, samorządów, g) inne priorytety krajowe i zagraniczne. Działalność naukowo-badawcza obejmująca różnorodną tematykę jednostek organizacyjnych Uczelni odbywa się poprzez realizację: 1) zadań badawczych, objętych działalnością statutową (w zakresie problematyki związanej z zasadniczymi kierunkami badawczymi Katedr) oraz badaniami własnymi (w znacznej części realizowanymi w związku z przygotowywaniem prac awansowych), 2) projektów badawczych własnych i promotorskich bezpośrednio finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3) projektów badawczych, w tym realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz finansowanych z funduszy strukturalnych, 4) prac umownych, wykonywanych na zamówienie podmiotów gospodarczych, 5) projektów interdyscyplinarnych, wykonywanych we współpracy z innymi uczelniami. Dane liczbowe ukazujące liczby realizowanych prac naukowo-badawczych przedstawia tabela 1. Tabela 1. Projekty naukowo-badawcze realizowane w 2007 roku Lp. Rodzaje badań naukowych Tematy Liczba % 1 Badania statutowe i statutowe, w tym: ,9 - statutowe ,8 - własne ,1 2 Projekty finansowane przez MNiSW, w tym: 55 10,4 - własne 33 6,2 - promotorskie 14 2,6 - SPUB 8 1,5 3 Projekty w ramach VI Programu Ramowego UE 10 1,9 4 Projekty europejskie 1 0,2 5 Prace umowne na zamówienie podmiotów gospodarczych 7 1,3 6 Projekty interdyscyplinarne 14 2,6 7 Projekty badawcze finansowane z funduszy strukturalnych 4 0,8 RAZEM

3 Liczba projektów badawczych finansowanych i dofinansowanych przez MNiSzW wynosiła w kolejnych latach: , , , , , , i Łączne przychody z tytułu działalności badawczej wyniosły w 2007 roku 7283 tys. zł. W relacji do łącznych przychodów z działalności dydaktycznej stanowi to prawie 8%. 2. Unikalny w skali kraju Internetowy System Bibliograficzny W 2003 roku z mojej inicjatywy podjęto decyzję o zbudowaniu własnymi siłami AEP nowoczesnego systemu informatycznego do rozdziału środków na dofinansowanie badań własnych w oparciu o punktową ocenę publikacji naukowych pracowników pod nazwą Internetowego Systemu Bibliograficznego. Konieczne było zatem założenie osobnej bazy danych bibliograficznych o rozszerzonym zakresie informacyjnym i możliwości integracji jej z różnymi aplikacjami. Baza ta jest uaktualniana przez Internet bezpośrednio przez autorów publikacji (pracowników AEP wnioskodawców o dofinansowanie badań własnych) przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych. System ma charakter unikalny w skali kraju. To rozwiązanie spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez Społeczność Akademicką AEP i zaowocowało znacznie podwyższoną aktualnością zebranych danych bibliograficznych. Pozytywne doświadczenia w wykorzystaniu ISB w rozdziale środków na badania własne zachęciły władze poszczególnych wydziałów do wykorzystania systemu także do alokacji środków w badaniach statutowych. 3. Mobilność studentów program ERASMUS i inne formy wymiany W latach kierowałem pionem, w którym realizowana jest większość zadań związanych z mobilnością Studentów w naszej Uczelni. Działalność ta prowadzona jest przez Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Team spirit panujący w Dziale doprowadził do osiągnięcia spektakularnych wyników, które przedstawiam niżej. Studenci AEP mają możliwość realizacji części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS oraz umów bilateralnych. Najbardziej popularną formą wymiany studenckiej jest program Unii Europejskiej ERASMUS, który do roku 2006/2007 był komponentem programu SOCRATES. Obecnie ERASMUS jest częścią składową programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego w latach AEP uczestniczy w programie Erasmus od roku akademickiego 1999/2000, systematycznie rozszerzając swoją sieć partnerów zagranicznych. Działania AEP podejmowane w ramach programu to przede wszystkim wymiana Studentów i Wykładowców oraz wdrożenie systemu ECTS. W roku 2003 Komisja Europejska przyznała AEP Kartę ERASMUSA na lata 2003/2007. W czerwcu 2007 r. AEP uzyskała rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (ERASMUS Extended University Charter), uprawniającą do pełnego udziału w programie w latach Oznacza to możliwość kontynuowania wymiany Studentów i Pracowników w tych latach oraz rozpoczęcia realizacji wyjazdów Studentów na praktyki zagraniczne. W tabeli 2 przedstawiono wielkość środków finansowych, jakie nasza Uczelnia pozyskała w ramach programu SOKRATES-ERASMUS dla Studentów i Wykładowców. 3

4 Tabela 2. Środki przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Agencję Narodową na realizację działań programu SOCRATES-ERASMUS Socrates/ Erasmus Kwoty W EUR 1999/ / / / / / / / / , , , , , , , , ,00 Celem działań Działu BNiWZ od wielu lat jest intensyfikacja wymiany studentów. Dane liczbowe zamieszczone w tabeli 3 przedstawiają dynamikę rozwoju wymiany ERASMUSA w naszej Uczelni. W każdym roku akademickim, przy okazji kwalifikacji ERASMUSA Dział BNiWZ organizuje Targi ERASMUSA, a w roku ubiegłym zorganizowano, we współpracy z ERASMUS Student Network AEP Dzień ERASMUSA, na którym oprócz spotkania informacyjnego odbyły się targi uczelni partnerskich AEP; wystawa i konkurs fotografii oraz prezentacje uczelni partnerskich AEP. Tabela 3. Realizacja wymiany studentów (SM) w ramach programu ERASMUS Rok akademicki 1999/ / / / / / / / /08* Liczba uczelni partnerskich Liczba państw Wyjazdy studentów Przyjazdy studentów * plan na dzień Na kolejny rok akademicki podpisano 99 umów bilateralnych, w ramach których 306 Studentów może odbyć studia zagraniczne i 55 Wykładowców AEP może zrealizować wykłady. Należymy do liderów w tej dziedzinie. AEP przyjmuje również Studentów Zagranicznych z uczelni partnerskich na 1 3-semestralne pobyty studyjne w ramach programu ERASMUS i umów międzyuczelnianych. W bieżącym roku akademickim studiuje w naszej Uczelni 91 Studentów Zagranicznych w ramach programu ERASMUS (83 studentów) i umów bilateralnych (8 studentów). Liczby studentów przyjmowanych w kolejnych latach przedstawia tabela 3. Utworzona w roku 2007 przez Studentów naszej Uczelni lokalna sekcja ERASMUS Student Network organizuje dla Studentów Zagranicznych szereg imprez integracyjnych, wycieczki do innych miast, itp. Od roku 2005/2006, z inicjatywy DBNiWZ, w AEP uruchomiony został kurs języka polskiego dla początkujących. W roku przystąpienia do programu ERASMUS, AEP rozpoczęła tworzenie oferty przedmiotów obcojęzycznych, doskonalonej i rozszerzanej w następnych latach, dostępnych dla Studentów Zagranicznych, ale także Studentów AEP. Od roku 2006/2007 przyjęło to formę OPO ERASMUS (czyli Ogólnouczelniany Program Obcojęzyczny). W celach informacyjno-promocyjnych stworzono angielską wersję uczelnianej strony www oraz utworzono anglojęzyczny katalog oferty programowej zawierającej syllabusy wszystkich przedmiotów. Drugi ważny obszar współpracy AEP to umowy międzyuczelniane (bilateralne) dotyczące wymiany Studentów (tabela 4). Są to przede wszystkim umowy z następującymi uczelniami zagranicznymi: 4

5 1. TU Bergakademie Freiberg (Niemcy) możliwość uzyskania podwójnego dyplomu; umowa również w ramach programu ERASMUS. 2. ESCP-EAP Paryż/Londyn/Madryt/Berlin/Turyn dla studentów AEP, możliwość uzyskania co najmniej podwójnego dyplomu po dwuletnich lub trzyletnich studiach. 3. ESCP-EAP Berlin dla absolwentów AEP (ta sama uczelnia jak w p. 2 dwie niezależne umowy). 4. Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny w Kijowie (Ukraina). 5. University of Lethbridge (Kanada) od 2003/ University of Illinois (USA) od 2003/ State University of Management Государственный университет управления, Moskwa (Rosja) od 2007/ University of Abertay Dundee (Szkocja) od roku 2007/08 możliwość uzyskania dyplomu na poziomie Bachelors Degree lub Bachelors Degree with Honours po rocznych studiach. Tabela 4. Wyjazdy studyjne studentów AEP: umowy międzyuczelniane, stypendia, inne wyjazdy Rok akademicki 2001/ / / / / / /08* TU Bergakademie Freiberg (podwójny dyplom) ESCP-EAP Paryż/Londyn/Madryt/Berlin/ Turyn Uniwersytet Handlowo- -Ekonomiczny Kijów University of Lethbridge University of Illinois University of Abertay Dundee State University of Management w Moskwie Stypendium Klubu Strasburskiego Tilburg University University of Paderborn ESC Rennes Aalborg University EAP Berlin (absolwenci) Razem *plan 4. Mobilność pracowników ERASMUS i inne formy wymiany Realizacja współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej kadry i jednostek organizacyjnych z zagranicznymi instytucjami naukowymi na trwałe wpisana jest w strategię działania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od wielu lat Uczelnia 5

6 intensyfikuje i kontynuuje różnorodne formy współpracy, prowadzone w oparciu o umowy bilateralne, indywidualne kontakty kadry akademickiej oraz w ramach międzynarodowych programów współpracy. Współpraca z partnerami zagranicznymi, realizowana w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej obejmuje: wymianę kadry i studentów, udział kadry w imprezach naukowych (konferencje, sympozja, kongresy, seminaria, itp.), wyjazdy kadry na staże, kursy i szkolenia, realizacja wspólnych tematów badawczych i projektów, kontynuację czterech programów kształcenia typu MBA z udziałem partnerów zagranicznych, wymianę literatury fachowej i publikacji. Dane liczbowe dotyczące wyjazdów pracowników AEP i przyjazdów gości zagranicznych przedstawia tabela 5. Tabela 5. Wyjazdy pracowników AEP i przyjazdy gości zagranicznych Rok akademicki Wyjazdy pracowników AEP Przyjazdy gości zagr. do AEP 2001/ / / / / / Ważną formą naszej aktywności w dziedzinie mobilności pracowników jest wymiana wykładowców w ramach programu ERASMUS. Dane na ten temat przedstawiono w tabeli 6. Tabela 6. Realizacja wymiany wykładowców (TSM) w ramach programu ERASMUS Rok akademicki 1999/ /0 1 Liczba uczelni partnerskich 2001/ / / / / / /0 8* Liczba państw Wyjazdy wykładowców * plan na dzień Wśród naszych 34 partnerów zagranicznych, z którymi AEP realizuje różnorodne formy współpracy w ramach umów bilateralnych, znajdują się m.in. następujące instytucje: Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Mińsk, Białoruś; Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bułgaria; School of Business, Nanjing University, Chiny; 6

7 Tianjin University of Technology, Chiny; Aalborg University, Aalborg, Dania; ESCP-EAP European School of Management, Francja; Université de Rennes 1, Rennes, Francja; Université de Bourgogne, Dijon, Francja; Institut National des Télécommunications, Evry, Francja; Université de Savoie, Chambery, Francja; Universidade de Sevilla, Hiszpania; Wageningen University, Holandia; University of Lethbridge, Kanada; École de Technologie Supérieure Department of Software and IT Engineering, Québec, Kanada; Universität Hannover, Niemcy; Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy; Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina, Moskwa, Rosja; The Institute of Economics of Russian Academy of Sciences, Moskwa, Rosja; State University of Management, Moskwa, Rosja; State Electrotechnical University LETI, Saint Petersburg, Rosja; Industrial Economics Institute of Romanian Academy of Sciences, Bukareszt, Rumunia; Asian Institute of Technology, Tajlandia; Państwowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny, Kijów, Ukraina; Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Tarnopol, Ukraina; State University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Donieck, Ukraina; University of Illinois, USA; Georgia State University, Atlanta, USA. W oparciu o doświadczenia minionych lat AEP wypracowała model współpracy obejmujący sieć powiązań z jednostkami partnerskimi, umożliwiający realizację różnorodnych działań w obrębie całego środowiska akademickiego, obejmującego kadrę i studentów AEP. Wiele początkowych niesformalizowanych kontaktów przybrało formę umów międzyuczelnianych lub zaowocowało udziałem we wspólnych międzynarodowych programach współpracy. 5. Klub Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Na początku kadencji wystąpiłem z inicjatywą powołania Klubu Partnera. Do inicjatywy tej z wielkim entuzjazmem, zachętą i wsparciem odniósł się Jego Magnificencja Rektor Profesor Witold Jurek. Klub Partnera powołano w czerwcu 2003 roku. Klub Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu najłatwiej przedstawić jako most łączący naszą Uczelnię ze światem wielkiego biznesu. Uczelnia ekonomiczna musi ściśle współdziałać z otoczeniem biznesowym, jeśli chce dobrze przygotować swoich Studentów do przyszłego życia zawodowego. Nasza Akademia ma ambicję wykształcenia najlepszych Studentów w Polsce, dlatego przedstawiciele największych przedsiębiorstw w Wielkopolsce, zrzeszeni w Klubie Partnera, zostali poproszeni o pomoc w formowaniu świadomych ludzi i kompetentnych pracowników. Członkowie Klubu Partnera bardzo aktywnie wywiązują się ze swoich zadań. Przede wszystkim podpowiadają Studentom, jakie wymagania będą stawiane przyszłym 7

8 pracownikom i jak te właściwe umiejętności zdobyć. Cel ten realizowany jest poprzez Sesje Rekrutacyjne, organizowane łącznie przez Pracowników działów personalnych członków Klubu Partnera oraz naszych Studentów. Podczas przeprowadzonych dotychczas dziewięciu Sesji około 500 studentów Akademii Ekonomicznej odbyło praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa z Klubu Partnera dokładają starań, aby wszystkie praktyki stanowiły wartościowe uzupełnienie uczelnianej edukacji oraz stwarzały warunki dla zawodowego rozwoju Praktykanta. Przedstawiciele firm należących do Klubu Partnera spotykają się także ze Studentami na zajęciach, podczas których przedstawiają ciekawe praktyczne rozwiązania zastosowane w ich przedsiębiorstwach. Wykłady takie, łącznie składające się na cykl Zajęć Otwartych, uzupełniają ofertę dydaktyczną Uczelni. Do tej pory odbyło się ponad 100 wykładów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Firmy pomagają także naszym Studentom zdobywać wiedzę w odpowiednio wyposażonych salach wykładowych. Dzięki staraniom Klubu Partnera udało się zmodernizować i wyposażyć w sprzęt multimedialny 7 sal wykładowych Akademii Ekonomicznej. Nad salami objęli mecenat tacy członkowie Klubu Partnera jak: BZWBK (s. 407A), GlaxoSmithKline (s. 306A), Kompania Piwowarska (s. 408A), MAN (s. 016), MTP (s. 311A), Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego (s. 301A) oraz Wrigley (s. 236A). Łączna kwota wsparcia, wraz z inwestycjami w przygotowaniu, wynosi ponad 400 tysięcy złotych. Klub Partnera nie zapomina również o rozrywce dla Studentów. Odbywający się corocznie Dzień Partnera jest okazją do spotkania ciekawych postaci ze świata biznesu, polityki czy kultury np. Hansa-Dietricha Genschera, Leszka Balcerowicza, Jana Marii Rokity, Andrzeja Wojtyny czy Krzysztofa Zanussiego ale także impulsem do sprawdzenia swoich umiejętności w grach i zabawach. We wszystkich konkursach można zdobyć cenne nagrody i upominki dzięki uprzejmości Partnerów Akademii Ekonomicznej. W maju 2008 roku przewidziany jest szczególny Dzień Partnera, który będzie uczczeniem 5-lecia istnienia Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 6. Zajęcia Otwarte Jak już zaznaczyłem byłem pomysłodawcą i inicjatorem wprowadzenia formuły Zajęć Otwartych (ZO) w naszej Uczelni. Oferta Zajęć Otwartych jest skierowana do Studentów wszystkich lat studiów i wszystkich wydziałów AEP. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu uruchomiła cykl wykładów ZO już w roku akademickim 2004/2005. Prowadzone są one wyłącznie przez Praktyków Biznesu, Autorytety świata nauki i gospodarki oraz rządowych i pozarządowych instytucji gospodarczych. Zasadniczą grupę Wykładowców stanowi kadra zarządzająca renomowanych firm zrzeszonych w Klubie Partnera Akademii Ekonomicznej. Tematyka zajęć dotyczy rozwiązań stosowanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Do ZO włączane są również pojedyncze seminaria i wykłady wygłaszane przez Gości Akademii Ekonomicznej (często z zagranicy). Zajęcia stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. W okresie od listopada 2004 r. do marca 2008 r. odbyło się łącznie 120 wykładów, w których łącznie uczestniczyło 7117 osób (średnio 59 osób na 1 wykład). Wykłady o największej frekwencji przedstawiono w tabeli 7. 8

9 Tabela 7. Wykłady Otwarte frekwencja Katarzyna Gola Beiersdorf Lechia Różnice kulturowe w negocjacjach Z 118 E 47 T 7 R 172 Heine-J Stuting NIVEA Competitiveness by communication Z 139 E 15 T 3 R 157 Prof. Gregory Kersten Dr Chrystian Schaeder Jacek Nowaczyk, Monika Matyja Concordia University Ottawa, Kanada Prezes Zarządu MAN Accounting Center Volkswagen Poznań Electronic negotiations Z 64 E 17 T 72 R 153 MAN eine internationale Gruppe Die Rolle eines Accounting Centers Proces rekrutacji i zatrudnienia dotyczący pojedynczych grup pracowników Z 34 E 45 T 1 I 59 R 139 Z 74 E 58 T 4 R 136 Do uzyskania zaliczenia przedmiotu ZO konieczny jest udział w 10 pojedynczych wykładach, wybieranych z oferty zajęć podawanej do wiadomości studentów, budowanej na bieżąco (informacja na: Każdy student w czasie trwania studiów może łącznie maksymalnie uzyskać 2,5 punktu ECTS za przedmiot ZO. Punkty za udział w poszczególnych wykładach mogą być kumulowane i przenoszone z semestru na semestr przedmiot można więc zaliczyć w okresie dłuższym niż jeden semestr, uczestnicząc w zajęciach najbardziej odpowiadających tematycznie indywidualnym zainteresowaniom Studenta, a zaliczyć we wskazanym semestrze, zgodnie z indywidualną ścieżką studiów. W kwietniu i maju 2008 planowane są wykłady m.in. następujących osób: wicepremier Waldemar Pawlak (wykład potwierdzony ) prof. Grzegorz Kołodko (wykład potwierdzony ), Prof. Leszek Balcerowicz (prawdopodobny termin maj 2008). 7. Raport o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Byłem inicjatorem powstania Raportu i konsultantem Autorów: dr Amira Fazlagica i dr Agnieszki Olsztyńskiej. Nasza Uczelnia jako pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych na świecie opracowała Raport o swoim kapitale intelektualnym. Na jego potrzeby przeanalizowano i poddano pomiarowi m.in. wiedzę i umiejętności Pracowników uczelni, jakość przywództwa i zarządzania, oceniono sprawność systemów informacyjnych i procedur administracyjnych. Z Raportu można pozyskać dane i wskaźniki efektywności dotyczące badań naukowych, jakości dydaktyki (w tym podsumowanie badań ankietowych, w których Studenci oceniają wykładowców), budowania lojalności i zaangażowania Pracowników w podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W publikacji znajdują się informacje o szacowanej wartości i sile marki i reputacji, jaką cieszy się Uczelnia. Jednym z elementów uwzględnionych w Raporcie był pomiar satysfakcji Studentów i Pracowników, których wyniki podano w odpowiednio tabeli 8 i 9. 9

10 Tabela 8. Ocena satysfakcji Studentów w roku 2004 (341 studentów) i 2005/06 (340 studentów) (Skala jednobiegunowa, pięciostopniowa, w której wartość 1 odpowiadała najniższemu, a wartość 5 najwyższemu stopniowi satysfakcji) Wynik średni Wyszczególnienie (wynik maksymalny 5) /06 Praca dziekanatów w ocenie Studentów 3,56 3,66 Jakość merytoryczna wykładów 3,32 2,98 Jakość merytoryczna ćwiczeń 3,60 3,66 Jakość współpracy z Wykładowcami 3,15 3,14 Jakość współpracy z Ćwiczeniowcami 3,55 3,74 Spójność programów nauczania/koordynacja treści pomiędzy Wykładowcami 2,99 2,98 Satysfakcja z relacji z Koleżankami/Kolegami z grupy 4,00 4,02 Przygotowania do życia zawodowego, jakie daje studiowanie w AEP 2,98 3,10 Ogólna satysfakcja ze studiowania w AEP 3,61 3,69 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych AEP Tabela 9. Satysfakcja pracowników Satysfakcja Satysfakcja ze współpracy z najbliższymi Współpracownikami Satysfakcja z wykonywanej pracy dydaktycznej (dotyczy Pracowników naukowodydaktycznych oraz dydaktycznych) Satysfakcja z wykonywanej pracy naukowej (dotyczy Pracowników naukowo- -dydaktycznych) Satysfakcja z wykonywanej pracy administracyjnej Satysfakcja z wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym (dotyczy Pracowników pełniących funkcje kierownicze, w tym satysfakcji z pracy na stanowisku w charakterze kierownika katedry) Satysfakcja ze współpracy z Kierownikiem katedry/działu Satysfakcja ze współpracy z Podwładnymi (dotyczy m.in. kierowników katedr i działów). Odsetek odpowiedzi o wartościach 1 i 2* / 06 Odsetek odpowiedzi o wartościach 4 i 5* / 06 Odsetek odpowiedzi o wartości 5* / 06 Średnia wartość wskaźnika (max wynik = 5,00) / 06 16% 10% 66% 71% 29% 30% 3,61 3,87 17% 6% 70% 80% 25% 36% 3,76 4,10 9% 15% 17% 61% 17% 24% 3,57 3,66 12% 19% 70% 56% 38% 14% 3,85 3,42 10% 22% 60% 65% 30% 16% 3,80 3,51 16% 17% 73% 65% 46% 39% 3,95 3,79 17% 14% 61% 77% 25% 20% 3,54 3,77 Satysfakcja w miejscu pracy (ergonomia). 32% 31% 35% 37% 8% 13% 2,99 3,09 Satysfakcja ze wsparcia/współpracy ze strony innych działów 37% 28% 28% 31% 4% 6% 2,86 3,02 Satysfakcja z infrastruktury informatycznej 34% 28% 47% 46% 11% 15% 3,05 3,22 Satysfakcja z bazy dydaktycznej (sale wykładowe). Satysfakcja z pracy władz Uczelni (przywództwo). 30% 29% 23% 37% 4% 5% 2,97 3,04 27% 24% 44% 42% 14% 10% 3,21 3,12 *Podstawą jest cała próba badawcza pomniejszona o liczbę respondentów, których nie dotyczy dane pytanie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych AEP 10

11 8. Powołanie Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego (Doctoral Seminars in English) Byłem inicjatorem powołania Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego (ASD) (informacja na: Jestem Przewodniczącym Rady Naukowej ASD Idea tego seminarium podporządkowana jest zaakcentowaniu i rozwijaniu silnej pozycji naukowej AEP w wymiarze międzynarodowym. Skierowana jest głównie do cudzoziemców, którzy pod kierunkiem opiekuna naukowego z AEP chcieliby przygotowywać dysertacje doktorskie w języku angielskim. Anglojęzyczne Seminarium Doktorskie jest także oferowane osobom krajowym, które byłyby z różnych względów (np. perspektywa uzyskania pracy za granicą lub pracy w firmie międzynarodowej) zainteresowane napisaniem prac doktorskich w języku angielskim. Tym samym oferta kierowana jest także do naszych Absolwentów, dając perspektywę uzyskania stopnia naukowego doktora. Ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych osób Uczelnia nie uruchomiła jeszcze regularnych zajęć. Ograniczyliśmy się do zorganizowania szeregu wykładów i seminariów. 9. Badanie satysfakcji studentów-użytkowników Biblioteki Głównej Byłem pomysłodawcą przeprowadzenia badania satysfakcji studentów- -użytkowników Biblioteki Głównej naszej Uczelni. Inicjatywę tę udało się przeprowadzić dzięki aktywności Opiekuna i Członków Studenckiego Koła Naukowego RYNEK. Istotę tego badania opisują wybrane fragmenty zaczerpnięte z Raportu z badań. Badania satysfakcji z usług Biblioteki Głównej AE w Poznaniu przeprowadzono w marcu 2006 roku wśród użytkowników BG. Badanie miało na celu poznanie aktualnego poziomu satysfakcji z korzystania z Biblioteki, a także poznanie oczekiwań użytkowników, które pozwoliłyby rozwijać i doskonalić głównie te usługi, które zostaną przez użytkowników uznane za najważniejsze dla ich pracy i nauki. Badania objęło swych zasięgiem wszystkie agendy BG czyli przeprowadzono badanie zadowolenia z usług Wypożyczalni, z usług Czytelni Czasopism oraz badanie zadowolenia z usług Czytelni Książek. Populację badaną stanowili studenci dzienni, wieczorowi oraz studenci zaoczni. Celem badań było określenie poziomu satysfakcji Studentów z usług świadczonych przez Bibliotekę Główną AE Poznań oraz identyfikacja słabych punktów funkcjonowania badanej placówki. Zgodnie z zasadami przeprowadzania badań marketingowych wielkość próby oszacowano na 500 użytkowników dobranych metodą losową. W przeprowadzonym badaniu skupiono się na następujących problemach badawczych: ocena personelu, ocena dostępności agend biblioteki godziny otwarcia, ocena zasobów książki/czasopisma, ocena zasobów (książki w wypożyczalni), ocena sposobów komunikowania o zbiorach (katalog tradycyjny i elektroniczny). Uzyskane wyniki badań były przedmiotem seminarium z udziałem SKN RYNEK i pracowników Biblioteki. Sformułowane postulaty stały się podstawą do usprawnienia pracy BG. 10. Przygotowania do ERASMUSA KRAJOWEGO Mam przyjemność aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu i wprowadzeniu w życie inicjatywy polegającej na zawarciu porozumień z najważniejszymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce w sprawie możliwości odbywania części studiów w uczelniach partnerskich. Inicjatywa sprowadza się do wykorzystania idei wymiany 11

12 Studentów realizowanej w ramach programu ERASMUS w wymiarze krajowym. Pomysł realizowany jest wspólnie z Parlamentem Studenckim Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w marcu tego roku w Poznaniu propozycja spotkała się z aprobatą rektorów 5 najważniejszych polskich uczelni ekonomicznych. Z ramienia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu koordynuję przygotowania mające doprowadzić do powstania projektów odpowiednich porozumień oraz dokumentów technicznych niezbędnych do prowadzenia wymiany Studentów. W ostatnim tygodniu stosowne projekty zostały wysłane przez JM Rektora AEP prof. Witolda Jurka do rektorów uczelni ekonomicznych do konsultacji. Realne jest rozpoczęcie realizacji programu już od początku roku akademickiego 2008/ Inne działania Na końcu prezentowanego sprawozdania chciałbym wspomnieć o innych inicjatywach i przedsięwzięciach, którym byłem inicjatorem/współinicjatorem i/lub wykonawcą/współwykonawcą. Należy tutaj wymienić następujące działania: Przygotowanie propozycji Misji AEP misja została przyjęta uchwałą Senatu z dnia 28 maja 2004 roku. Przygotowanie i wprowadzenie w życie Polityki naukowej AEP Polityka naukowa AEP została przyjęta uchwałą Senatu z dnia 23 stycznia 2004 roku. Opracowanie pt. Internacjonalizacja działalności dydaktycznej AEP wskazanie na główne uwarunkowania szerszego włączenia się AEP w działalność edukacyjną na rzecz klienteli zagranicznej. Opracowanie było przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2004 roku. Współudział w przygotowaniu zmian struktury organizacyjnej Uczelni w 2006 roku. Aktywne zaangażowanie w obchody 80-tej rocznicy powstania naszej Uczelni, w tym w nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Leszkowi Balcerowiczowi. Przygotowanie statutu naszej Uczelni dostosowanego do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku (byłem przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Statutu Uczelni). Podziękowania Korzystając z okazji chciałbym w tym miejscu złożyć wyrazy podziękowania tym Pracownikom, Doktorantom i Studentom naszej Uczelni, którzy współpracowali ze mną w realizacji opisanych przedsięwzięć. Bez Państwa kompetencji i zaangażowania niemożliwe byłoby osiągnięcie takich wyników, z których razem możemy być dumni. Serdecznie dziękuję więc zarówno Pracownikom Naukowo-Dydaktycznym, Dydaktycznym, Pracownikom Dziekanatów, Pracownikom Biblioteki Głównej, Pracownikom Administracji, jak i Doktorantom oraz Studentom. W szczególny sposób chciałbym wyróżnić pracowników Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Tak więc dziękuję gorąco Paniom i Panom z Działu BNiWZ. Było mi miło z Wami pracować. 12

Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu

Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu Program wyborczy prof. Mariana Goryni - - kandydata na rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w kadencji 2008-2012 m.gorynia@ae.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku drugi wariant

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku drugi wariant Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. SŁOWO WSTĘPNE 3 OBECNE WŁADZE UCZELNI 4 1. Z HISTORII WSI-E 5 SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Pierwsze kroki 5 Pierwsze władze 8 Nowy rozdział - studia magisterskie uzupełniające 9 Działalność

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Raport społeczny 2012 2014

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Raport społeczny 2012 2014 Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Raport społeczny 2012 2014 1 Spis treści List Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji O raporcie społecznym Ważne wydarzenia z

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia Na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-9061 nr 31, listopad 2011 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl. Inaugur acja roku ak ademickiego 2011/2012

ISSN 1427-9061 nr 31, listopad 2011 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl. Inaugur acja roku ak ademickiego 2011/2012 ISSN 1427-9061 nr 31, listopad 2011 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl Inaugur acja roku ak ademickiego 2011/2012 Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

High. Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. nr 55. ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny. kwiecień-czerwiec 2015

High. Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. nr 55. ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny. kwiecień-czerwiec 2015 High ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 55 kwiecień-czerwiec 2015 Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Politechnika Wrocławska Spis treści Tak się zaczęło...2 Główne

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo