KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK"

Transkrypt

1 CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W OBSZARZE NAUK PEDAGOGICZNYCH KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK współudział w utrzymaniu kategorii B i dążenie do podniesienia statusu zespołu pracowników naukowodydaktycznych gwarantujących tę kategorię (szczególna dbałość o pracowników legitymujących się dużym dorobkiem naukowym); Zadania ciągłe Liczba publikacji, badania naukowe Badania statutowe, studia podyplomowe, rezerwa Dyrektora Instytutu, Środki Prorektora ds. Nauki 1

2 uzyskanie wysokiego poziomu badań naukowych, wyrażającego się uznaniem krajowych i międzynarodowych środowisk badawczych oraz wyróżniającymi się karierami naukowymi pracowników; Zadania ciągłe Liczba publikacji, badania naukowe Badania statutowe, studia podyplomowe, rezerwa Dyrektora Instytutu, Środki Prorektora ds. Nauki przygotowanie i złożenie wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przyznanie Wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Komisja ds. Uprawnień Doktorskich 2015/2016 Raport Złożenie wniosku 2

3 KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.2. Podniesienie aktywności naukowej pracowników wspieranie działalności pracowników naukowodydaktycznych w celu uzyskiwania przez nich kolejnych stopni naukowych; wspieranie rozwoju młodych pracowników naukowych poprzez Granty uczelniane dla młodych naukowców oraz przydzielenie środków na badania naukowe z puli środków na badania statutowe przeprowadzenie symulacji perspektyw rozwoju poszczególnych pracowników naukowo-dydaktycznych, ze względu na wiek, dynamikę rozwojową, potencjał, stan dorobku i możliwości rozwojowe; Zadania ciągłe (Do)finasowywanie publikacji, udziału w konferencjach naukowych, stypendiach, stażach/ awans naukowy pracowników, Liczba młodych pracowników ubiegających się o grant Luty Marzec 2015 Sprawozdanie z rozwoju naukowego Badania statutowe, studia podyplomowe, rezerwa Dyrektora Instytutu, Środki Prorektora ds. Nauki, Środki Programu Erasmus+ Śrdki finansowe z grantów dla młodych naukowców Dyspozycja Dziekan 3

4 wspieranie wyjazdów, zwłaszcza młodych pracowników, na krajowe i zagraniczne staże naukowe oraz wykorzystywanie ich przy ocenie; organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych; rozszerzenie współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi; Biuro ds. Nauki, Biuro Karier i Współpracy z Gospodarką Biuro ds. Karier i Współpracy z Gospodarką Sprawozdania z wyjazdów, uczestnictwa w konferencjach, pobytach w uczelniach zagranicznych Liczba zorganizowanych Konferencji Naukowych, Seminariów Podpisane umowy i porozumienia o współpracy Badania statutowe, studia podyplomowe, rezerwa Dyrektora Instytutu, Środki Prorektora ds. Nauki, Środki Programu Erasmus+ Wpłaty własne uczestników, środki ze studiów podyplomowych, rezerwa Dyrektora Instytutu rozszerzenie współpracy międzynarodowej z ośrodkami akademickim bliskiego sąsiedztwa (Meklemburgia, Pomorze Przednie, Brandenburgia, Obwód Kaliningradzki, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Czechy); publikowanie z partnerami zagranicznymi wspólnych monografii; Biuro Karier i Współpracy z Gospodarką Liczba podpisanych umów i porozumień o współpracy, liczba spotkań i wspólnych przedsięwzięć. Pracownicy Instytutu Liczba publikacji Badania statutowe, Środki Prorektora ds. Nauki, Środki z rezerwy Dziekana 4

5 zwiększenie liczby publikacji pracowników w zagranicznych czasopismach naukowych Pracownicy Instytutu Liczba publikacji Badania statutowe, Środki Prorektora ds. Nauki, Środki z rezerwy Dziekana KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.3. Zwiększenie skuteczności w ubieganiu się o zewnętrzne środki na badania naukowe ubieganie się o granty zewnętrzne współpraca z regionalnymi instytucjami i zawieranie z nimi umów o wspólne prace badawczo-rozwojowe tworzenie wieloosobowych zespołów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, realizujących wieloaspektowe kierunki badawcze. Pracownicy Instytutu Zadania ciągłe Liczba złożonych wniosków i uzyskanych grantów Biuro Karier i Współpracy z Gospodarką Pracownicy IPiPS oraz Wydziału NS Podpisane umowy i porozumienia o współpracy Liczba zespołów badawczych Środki Ministerialne/Zewnętzrne Środki statutowe 5

6 CEL STRATEGICZNY 2 Wzmocnienie pozycji Instytutu w obszarze praktyki dydaktycznej KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 2.1. Wdrażanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Instytucie pełne wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w Instytucie, a następnie jego doskonalenie; opracowanie harmonogramu wdrażania WSZJK w IPiPS okresowa analiza i ocena funkcjonowania efektywności systemu zarządzania jakością; stałe monitorowanie, okresowa analiza i ocena jakości procesu i efektów kształcenia w Instytucie zbieranie informacji dotyczących działań i na kierunkach Pedagogika, Socjologia, Praca Socjalna Wdrożenie systemu /Raport Pedagogika, Socjologia, Praca Socjalna 2015 Harmonogram Zadania ciągłe sprawozdanie Zadania ciągłe Procedury jakości procesu i efektów kształcenia Zadania ciągłe Sprawozdanie 6

7 dobrych praktyk w zakresie zarządzania jakością kształcenia realizowanych w Instytucie; KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 2.2. Doskonalenie programów kształcenia weryfikacja programów kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach studiów oraz na studiach podyplomowych; weryfikacja efektów kształcenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów kształcenia oraz praktyk realizowanych w Instytucie; Uczelniana Komisja ds. weryfikacji Programów Kształcenia Uczelniana Komisja ds. weryfikacji Programów Kształcenia Liczba zweryfikowanych programów, Raport weryfikacji Liczba zweryfikowanych zajęć pod względem efektów kształcenia oraz praktyk, Raport weryfikacji sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia 7

8 dobór treści i metod kształcenia tak, aby sprzyjały one zdobywaniu przez studentów większego zakresu umiejętności praktycznych; dostosowywanie programów kształcenia otwieranych studiów podyplomowych do potrzeb rynku pracy i regionu; wykorzystywanie opinii studentów w tworzeniu planów i programów studiów rozwijanie współpracy z pracodawcami w zakresie doskonalenia programów studiów i jakości kształcenia; Uczelniana Komisja ds. weryfikacji Programów Kształcenia Koordynator ds. Praktyk i Staży Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia Oferta studiów podyplomowych/ Liczba studiów podyplomowych Zmiany w programach Zmiany w programach 8

9 KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 2.3. Podnoszenie jakości kształcenia utrzymanie spójności dydaktyki, badań naukowych i rozwoju kadry; zwiększanie rangi oceny jakości prowadzonych zajęć w okresowej ocenie pracownika; doskonalenie metod ewaluacji pracy dydaktycznej; doskonalenie wewnętrznego systemu oceny kadry, dorobku naukowego i praktycznego związanego z Zespół ds. Uprawnień doktorskich,, Do końca 2016 Liczba awansowanych pracowników, Liczba uzyskanych stopni naukowych, tytułów, Ocena komitetu ewaluacji jednostek naukowych/sprawozdanie z dzielności Instytutu Liczba spotkań z Samorządem Studenckim Liczba przeprowadzonych hospitacji, Wprowadzone zmiany w ankiecie dla studentów po przeprowadzeniu zajęć przez wykładowcę, Protokoły Radu Instytutu, sprawozdanie z działalności Zadania badawcze PDzNiWG Rok akademicki 2014/15 Procedura 9

10 prowadzeniem kierunku studiów; - umacnianie prowadzonych kierunków studiów, w tym wzmacnianie kadrowe jednostek organizacyjnych Wydziału; - zapewnienie i doskonalenie jakości kadry dydaktycznej; Sprawozdane/Analiza zasobów kadrowych Liczba zatrudnionych Profesorów Środki WNS podjęcie działań w zakresie opracowania i wprowadzenia nowoczesnych metod kształcenia na odległość, np. na studiach podyplomowych kierunku Pedagogika; Rok akademicki 2014/15 Uruchomienie studiów Środki pozapłacowe Instytutu utrzymanie specjalności nauczycielskich; Liczba specjalności wspieranie zdolnych studentów poprzez cykliczne konkursy wydziałowe, np. na najlepszą pracę magisterską; Liczba konkursów Środki WNS 10

11 monitorowanie kariezdolnionych studentów, jako potencjalnych nauczycieli akademickich Bds KiWzG Zadanie ciagłe Sprawozdania Srodki AP KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 2.4. Doskonalenie programów kształcenia monitorowanie atrakcyjności edukacyjnej Instytutu oraz efektów kształcenia na rynku pracy; - dokonanie analizy potrzeb edukacyjnych regionu, badań rynku pracy i możliwości uruchomienia studiów w odpowiedzi na zapotrzebowanie lub zlecenie; PRP Sprawozdanie Raport: Analiza rynku Edukacyjnego i Rynku Pracy Fundusze Zewnętrzne 11

12 - uruchomienie interdyscyplinarnych kierunków (np. administracja) w oparciu o prowadzone przez Instytut badania naukowe z uwzględnieniem możliwości kadrowych Instytutu i Wydziału oraz dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego; przygotowywanie wniosków o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Socjologia, Praca Socjalna; - przygotowywanie wniosków o uruchomienie nowych kierunków studiów w zakresie nauk społecznych i humanistycznych zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy i europejską wizją rozwoju społeczeństwa wiedzy, np. Pedagogika Specjalna, Nauki o Rodzinie; Władze Instytutu Do roku akademickiego 2017/18 Do roku 2017/18 Do roku 2017/18 Uruchomienie kierunku studiów Decyzja Ministerstwa Uruchomienie studiów Decyzja Ministerstwa Uruchomienie studiów Decyzja Ministerstwa 12

13 wprowadzenie nowych specjalności na istniejących kierunkach studiów, zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy zadanie ciągłe Liczba wprowadzonych specjalności/ Uchwała Rady Wydziału, Senatu opracowanie projektu studiów w formule 50 plus, w oparciu o częściowy udział środków zewnętrznych lub grant europejski lub krajowy; Do roku akademickiego 2020 Program studiów Fundusze zewnętrzne kontynuacja działań promocyjnych, m.in. w regionalnych mediach i Internecie, w celu rozwoju nowych kierunków i specjalności; Zadania ciągłe Wyniki rekrutacji rozszerzenie oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających, dostosowanej do zmieniających się potrzeb otoczenia społecznogospodarczego Zadania ciągłe Liczba studiów podyplomowych i kursów dokształcających Środki uczestników 13

14 KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 2.5. Doskonalenie systemu wsparcia studentów aktywizacja działalności Liczba kół naukowych Środki Naukowe kół naukowych; szersze włączanie studentów w prace badawcze zespołów badawczych; - zwiększenie udziału studentów w konferencjach naukowych organizowanych przez jednostki Wydziału; upowszechnienie swobodnego wyboru przez studentów promotorów prac dyplomowych (w oparciu o motywacje pozytywne); - nagradzanie najlepszych studentów i absolwentów. WRSS Kierownicy Zadań Badawczych Drugi kwartał 2015 Liczba studentów włączonych w zespoły badawcze Liczba studentów uczestniczących w konferencjach Środki z zdań badawczych Środki WNS Do I kwartał 2014 Procedura Zadania ciągłe Liczba studentów i absolwentów Środki ze studiów podyplomowych do dyspozycji Dyrektora IPiPS 14

15 KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 2.6. Zwiekszenie umiedzynarodowienia kształcenia zwiększenie liczby obcokrajowców wśród studentów; uruchomienie specjalności prowadzonych w języku obcym B ds.kiwzg Kierownicy Studiów Podyplomowych BdsKiWzG Do 2018 Liczba studentów zagranicznych Do 2020 Liczba specjalności Liczba ośrodków i umów, Środki Wydziału NS BdsKiWzZ WRSS Bds KiWzZ Dziekan Zadanie ciągle Liczba wymian 2015 Procedura 2016 Strona Instytutu w języku obcym Środki Instytutu 15

16 - nawiązanie kontaktów z nowymi atrakcyjnymi ośrodkami za granicą, w których nasi studenci mogliby odbywać część studiów; - propagowanie wśród studentów korzyści ze studiowania za granicą; Liczba profesorów wizytujących Śrdki MNiSW - eliminowanie wszelkich barier i trudności w rozliczaniu dydaktyki, jakie powstają z tytułu odbycia części studiów za granicą (w granicach dopuszczonych prawem); przygotowanie i prowadzenie dodatkowej strony internetowej Instytutu w języku obcym; 16

17 KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 2.7. Poprawa warunków studiowania wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt multimedialny, nowoczesne oprogramowanie; zwiększenie wykorzystania przez władze Instytutu i pracowników naukowodydaktycznych elektronicznych form komunikacji ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych; Kierownicy Studiów Podyplomowych Do 2020 Sprawozdanie Środki pozapłacowe Instytutu Liczba szkoleń wykorzystywania Środków elektronicznych. Wyniki badań i opinii studentów i słuchaczy studiów podyplomowych 17

18 - poprawa jakości obsługi studentów przez pracowników administracyjnych; Liczba spotkań, ocena studentów, realizowane szkolenia otwarcie na potrzeby osób niepełnosprawnych; - oferowanie studentom atrakcyjnych miejsc praktyk; BdsKiS Kierownicy studiów podyplomowych Koordynator ds. Praktyk i Staży Liczba studentów niepełnosprawnych Zadanie ciagłe Umowy i porozumienia - otwarcie na potrzeby Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Władze Instytutu Kierownicy Studiów Podyplomowych Koordynator ds. Praktyk i staży Liczba wykładów, liczba praktyk 18

19 CEL STRATEGICZNY 3 Poprawa efektywności zarządzania Instytutem KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 3.1. Opracowanie strategii rozwoju Instytutu Opracowanie strategii rozwoju Instytutu I półrocze roku 2014 Strategia Rozwoju Instytut KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 3.2. Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania w Instytucie - przestrzeganie zasad uprawnień, odpowiedzialności i podziału kompetencji; - kontynuacja działań mających na celu poprawę organizacji procesu kształcenia i zwiększenie dyscypliny pracy Zakres obowiązków Zarządzenie Dziekana 19

20 - korelacja zadań dydaktycznych i naukowych; - doskonalenie wewnętrznych procedur kierowania w Instytucie; Zmiany organizacyjne, Uchwała Rady Wydziału WRSS WKdsWSZJK Zarządzenia Dziakan doskonalenie systemu informacyjnego; PRdsKiWzG WKdsWSZJK Zarządzenia, Uchwały Rady Wydziału, Procedura wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Instytucie Dziekan WNS Rak akademicki 2014/15 Zarządzenie Dziekana Środki WNS 20

21 KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 3.3. Reorganizacja struktury Instytutu - stałe dostosowywanie struktury organizacyjnej Instytutu do potrzeb wynikających z bieżącego etapu rozwoju informowanie społeczności Instytutu o głównych założeniach strategii i mobilizowanie do ich realizacji; Głosowanie Rady Instytutu Uchwała Rady Wydziału Realizacja działań strategicznych 21

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Załącznik do uchwały nr 44/2013 z dnia 22.11.2013 r. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA NA STULECIE UCZELNI

STRATEGIA NA STULECIE UCZELNI Załącznik do Uchwały Nr 4 Senatu Akademickiego PP z dnia 5 grudnia 200 r. STRATEGIA NA STULEIE UZELNI Strategia rozwoju POLITEHNIKI POZNAŃSKIEJ do roku 2020. Wstęp 2. Misja i wizja. Strategia i cele strategiczne

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Rozdz. 2, Art.70.1) z dn. 27.07.2005, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Część I: Organizacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PROGRAM ROZWOJU NA LATA 2012 2016

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PROGRAM ROZWOJU NA LATA 2012 2016 1 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PROGRAM ROZWOJU NA LATA 2012 2016 MISJA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Uniwersytet Jagielloński utworzony w 1364 r., jako najstarsza uczelnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo