Zaistniej na billboardzie 24. rocznica wydarzeñ lubiñskich W 1982 roku podczas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.gieldalubinska.pl Zaistniej na billboardzie 24. rocznica wydarzeñ lubiñskich W 1982 roku podczas"

Transkrypt

1 WIADOMOŒCI Bezpeczeñstwo przede wszystkm Ka dy meszkanec chce czuæ sê bezpeczne ka dy rodzc chce eby jego dzec by³y bezpeczne str 3 AKTUALNOŒCI Zastnej na bllboardze Meszkasz w Lubne chcesz zastneæ na bllboardze? Nc prostszego str 4 KULTURA 24 rocznca wydarzeñ lubñskch W 1982 roku podczas pokojowej manfestacj zgromadz³y sê tys¹ce lubnan str 10 SPORT Sport czy flozofa yca? Dopero za spraw¹ g³oœnego flmu Yamakas: wspó³czeœn samurajowe œwat zobaczy³ na czym polega Le Parkour str 14 R E K L A M A wwwgeldalubnskapl

2 2 Perwsza spó³ka w grupe KGHM na ge³dze Interfere da³y zarobæ Kurs otwarca dla akcj Interfer podczas perwszego ge³dowego notowana na Ge³dze Paperów Wartoœcowych w Warszawe wynos³ 650 z³ Przypomnjmy e cena emsyjna wynos³a o 50 groszy mnej Interfere s¹ 15 spó³k¹ która w tym roku zadebutowa³a na ge³dze ale perwsz¹ wœród tegorocznych w bran y turystycznej Zakwalfkowano j¹ w sektorze us³ug nnych Do obrotu ge³dowego wprowadzonych dzœ praw do akcj ser B G³ównym przedmotem dza³alnoœc Interfer jest sprzeda us³ug turystycznych na rzecz turystów krajowych zagrancznych Us³ug te s¹ realzowane przede wszystkm przez oœrodk wypoczynkowe po³o one nad Ba³tykem w Sudetach (LUBINPL) Kontrowersje wokó³ kandydatów PO Chaos tak mo na nazwaæ przygotowana do wyborów samorz¹dowych w Lubñskej Platforme Obywatelskej Ta parta poltyczna ma ju trzech kandydatów na prezydenta masta Jednym z nch jest obecny senator Tadeusz Maæka³a Ale ta kandydatura ne le y na sercu wszystkm cz³onkom PO Ofcjalne senator nawet ne zg³os³ wnosku o poparce part dla swojej osoby Wele emocj budz deklaracja Pana Maæka³y ne zrezygnuje z mandatu senatora startuj¹c w wyborach oraz jego problemy z prokuratur¹ Nektórzy jego konkurenc z part twerdz¹ e nechêæ z³o- ena mandatu senatora to zabezpeczene sê na wypadek przegranej Dlatego te Tadeusz Maæka³a rozwa a start w wyborach pod szyldem Teraz Lubn wspó³pracuj¹cym od welu lat z SLD Kolejny kandydat PO to Potr Borys wczeœnej cz³onek un wolnoœc part demokratycznej w serpnu wst¹p³ do platformy Obecne deklaruje e przynale noœæ do nowej part jest dla nego bardzo wa na gdy oprócz ubegana sê o fotel prezydenta masta bêdze kandydowa³ do sejmku dolnoœl¹skego Jedynym z tego grona nezmennym w upodobanach kandydatem na prezydenta masta jest Norbert Wojnarowsk T¹ osobê popera Ko³o Gospodarcze lubñskej PO Take rozdrobnene g³osów jednoltego elektoratu ne wró y nczego dobrego tym bardzej e spoœród tej part wywodz sê równe Potr Cybulsk który odszed³ po wygranych wyborach parlamentarnych do PS-u jest jego kandydatem na prezydenta Lubna Trudno w takej sytuacj spodzewaæ sê spektakularnego sukcesu wspólnych dza³añ tak potrzebnych eby wygraæ wybory Tych którzy mmo wszystko we ¹ w zwycêstwo Platformy jest newelu z ka - dym dnem ch ubywa Nowy prezes SSA Robert Petryszyn cz³onek Prawa Sprawedlwoœc zw¹zany z m³odze ówk¹ tej part w Opolu zosta³ nowym prezesem SSA Zag³êbe Lubn Zman dokonano na posedzenu Rady Nadzorczej Powodów odwo³ana poprzednego zarz¹du ne podano Pracê w zag³êbu zachowa³ Mros³aw Jab³oñsk który zosta³ wceprezesem spó³k Musa³ sê z n¹ jednak po egnaæ Jan Serwa Nowy prezes SSA ma 27 lat jest prawnkem ekonomst¹ zajmowa³ sê dza³alnoœc¹ fnansow¹ nwestycyjn¹ - Chcê odbudowaæ wzerunek Zag³êba w medach poprawæ wewnêtrzn¹ komunkacjê w klube mów nowy prezes Borê odpowedzalnoœæ za fnanse klubu jego promocjê a dza³alnoœæ sportowa pozostane w gest Mros³awa Jab³oñskego (INF) Rezygnuj¹ z Kongo Zarz¹d Polskej Medz zdecydowa³ e defntywne wycofuje sê z nwestycj w Afryce Wed³ug danych KGHM frma zanwestowa³a tam 40 mln dolarów ale nc ne zarob³a Sprawê Kongo bada³a prokuratura analzowa³y j¹ ró nego rodzaju frmy doradcze W welu przypadkach wskazywano e frma mo e zarobæ na eksploatacj zasobnego w medÿ kobalt z³o a w Kmpe Nestety spó³ka operuj¹ca w Kongo ne przynos³a koncernow zysków W najlepszym okrese swojej dza³alnoœc zaraba³a jednak na swoje utrzymane przez wynajem sprzêtu cê kego Inwestycja w Kongo rozpoczê³a sê w 1997 roku zapocz¹tkowa³ j¹ Stans³aw Sewersk PóŸnej po zmane opcj poltycznej w KGHM nwestycja zosta³a zaweszona a prokuratura prowadz³a w zw¹zku z n¹ dochodzene Nastêpne w 2001 roku kolejne lewcowe w³adze ponowne chca³y j¹ konturowaæ Na kolejne analzy op³acalnoœc wydano kolejne mlony z³otych Nestety do uruchomena wydobyca przerobu rudy na mejscu ne dosz³o Na pocz¹tku serpna tego roku kolejne w³adze KGHM tym razem zw¹zane z PS zdecydowa³y e rezygnuj¹ z neudanego projektu który zamast zysków c¹gle powoduje koszty (INF) Wydaje nam sê e zawsze na ka dym kroku posadamy w³asn¹ wolê robmy to co uwa- amy za s³uszne Okazuje sê jednak e czêœæ naszego postêpowana wynka z sugest zewnêtrznych e nektóre decyzje ne pochodz¹ od nas samych ale od nnych ludz Za pomoc¹ reklamy przekazywanych nformacj oraz pogl¹dów welkch autorytetów zmenamy w³asne zdane Przyk³adowo w sklepach na podstawe opakowana lub ekspozycj towaru potrafmy wskazaæ produkty markowe automatyczne uwa amy je za lepsze od nnych W ycu codzennym ludz o wysokm statuce spo³ecznym uwa amy za bardzo ntelgentnych jesteœmy przy nch oneœmelen Dlaczego tak sê dzeje? Odpowedz wydaje sê bardzo prosta G³ówn¹ rolê w podprogowym przekaze nformacj zajmuje mowa ca³a To dzêk nej zdradzamy a 55% w³asnych ntencj Ton g³osu przekazuje 38% natomast tylko 7% nformacj jest zawartych bezpoœredno w s³owach! Oznacza to e Twoje ca³o mów œwatu: Jestem weso³y albo Jestem smutny Podzwam cê albo Mam cê za nc tak dalej Intonacja g³osowa mów podobne rzeczy zaœ nn ludze podœwadome odberaj¹ te komunkaty odpowedno na ne reaguj¹ Ka dy Wadomoœc Prawe 6 tysêcy kontrol Od styczna do lpca be ¹cego roku na terene powatu lubñskego polcjanc Ruchu Drogowego przeprowadzl ponad 58 tys kontrol pojazdów - Ponad 24 tys¹ca keruj¹cych zosta³o ukaranych mandatam za wykroczena ponformowa- ³a nas Elwra Zboñska ofcer prasowy KPP Ujawnono 120 netrzeÿwych keruj¹cych 20 bêd¹cych w stane po u ycu alkoholu Wed³ug danych statystycznych najczêstszym przyczynam kolzj wypadków drogowych s¹ : nedostosowane prêdkoœc do warunków jazdy nezachowane bezpecznej odleg³oœc mêdzy pojazdam neudzelane perwszeñstwa przejazdu nnym kerowcom Na naszym terene najwêksz¹ œmertelnoœæ obra ena ca³a wœród ofar wypadków odnotowuje sê na odcnku drog krajowej nr 3 nr 36 - Przyczyn¹ wypadków w tamtych mejscach jest nadmerna prêdkoœæ wyprzedzane w mejscach nedozwolonych oraz tzw wyprzedzane na trzecego mów Zboñska Kerowcom brak wyobraÿn kedy nacskaj¹ peda³ gazu ne lcz¹ sê z konsekwencjam do czasu kedy ne stane sê jakaœ trageda Wakacje to równe czas w którym odnotowuje sê zwêkszona lczbê utonêæ W ostatnch tygodnach na terene naszego powatu ma³y mejsce dwa take przypadk W ca- ³ym województwe dolnoœl¹skm w tym roku utop³o sê 16 osób Taka sytuacja ma³a mejsce nedawno kedy 25-latek œwêtowa³ obronê pracy magsterskej nad wodam Odry Nestety zgn¹³ W mnony weekend w mejscowoœc Jurcz (gm Œcnawa) 54-letna kobeta chca³a sê och³odzæ w wodze Utop³a sê - Ludze bardzo czêsto korzystaj¹ z nestrze onych k¹pelsk na których ne ma ratownków nkogo kto móg³by nam udzelæ pomocy w raze k³opotów mów Zboñska Polcja w ramach akcj Bezpeczne Wakacje przez ca³y czas sprawdza nestrze one k¹pelska mejsca w których jest nebezpeczne kontroluje baseny lczbê ratownków na poszczególnych obektach Odszed³ od nas Józef Stefanko - wspana³y cz³owek doskona³y menad er Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospoltej Polskej Srebrnym Krzy em Zas³ug za wzorowe wyj¹tkowo sumenne wykonywane obow¹zków wynkaj¹cych z pracy zawodowej Wyjatkowa osoba na zawsze pozostane w naszej pamêc Uwa aj na manpulacje cz³owek nezauwa- ene automatyczne odczytuje mowê newerbaln¹ swojego otoczena przedk³ada j¹ nad us³yszane s³owa W przypadku kedy te na ogó³ nezauwa alne sygna³y nadawane s¹ przez kogoœ umyœlne mo- emy mówæ o manpulacj Bardzo ³atwo wprowadzæ w b³¹d tych którzy tak¹ osob¹ maj¹ do czynena Dzêk przekazom newerbalnym mo na uchodzæ za kogoœ km sê ne jest albo skuteczne przekonywaæ o czymœ w co w ogóle sê ne werzy Tak naprawdê nad neœwadomoœc¹ ne mo na zapanowaæ ne mo na te jej kontrolowaæ Ona jest zawsze bêdze nadrzêdn¹ wobec œwadomej czêœc ka dego z nas Jedyne co mo na zrobæ to staraæ sê zrozumeæ jej mechanzmy gdy ju samo uœwadomene faktu stnena neœwadomoœc pomaga nam zapanowaæ nad nepo ¹danym reakcjam ANDRZEJ NIEMIEC EKONOMISTA PEDAGOG Wadomoœc Lubñske 25 serpna 2006 W ponedza³ek (708) na feralnym ³uku drog w Oseku zderzy³y sê dwa try Rann kerowcy obu aut zostal przewezen do szptala Stra acy zmuszen byl do u yca specjalstycznego sprzêtu aby uwolnc jednego z nch Drug wypad³ przez szybê pojazdu Jak ustal³a polcja jeden z kerowców znalaz³ sê na przecwnym pase Przyczyny wypadku ustalaj¹ begl z zakresu ruchu drogowego * * * We wtorek (808) w godznach weczornych na trase z Krzeczyna Welkego do Lubna zderzy³y sê 3 samochody Kerowca Mercedesa Busa który c¹gn¹³ za sob¹ lawetê jecha³ œrodkem jezdn Ne zachowa³ nale ytej ostro noœc na mokrej drodze uderzy³ w pozosta³e auta Trzej kerowcy poszkodowan w wypadku zostal odwezen do szptala na obserwacjê * * * W czwartek (1008) polcjanc z legnckej drogówk pe³n¹cy s³u bê na terene gmny Rudna zatrzymal pjanego rowerzystêwstêpne badana wykaza³y e mê czyzna ma³ 18 promla alkoholu w wydychanym powetrzu Kedy funkcjonarusze weÿl delkwenta na komsarat ten wsun¹³ 450 z³ w notatnk jednego z polcjantów W zaman za ¹da³ odst¹pene od czynnoœc s³u bowych Mê czyzna 47-letn meszkanec Rudnej odpowe przed s¹dem za jazdê po pjanemu wrêczane korzyœc maj¹tkowych Groz mu nawet do 8 lat wêzena * * * Podczas d³ugego weekendu w ramach akcj prowadzonej przez lubñsk¹ polcjê pod has³em Serpnowy weekend odnotowano jeden wypadek drogowy w którym 1 osoba zosta³a ranna 25 kolzjoprócz tego funkcjonarusze zatrzymal 5 netrzeÿwych kerowców jedn¹ osobê która prowadz³a auto bêd¹c w stane po u ycu alkoholu Zwêkszone patrole polcyjne na drogach ma³y sprawdzaæ trzeÿwoœæ kerowców oraz stosowane sê do przepsów ruchu drogowego Funkcjonarusze zwracal baczna uwagê na to czy wszyscy podró uj¹cy maja zapête pasy bezpeczeñstwa a dzec przewo one s¹ w fotelkach samochodowych * * * W czwartek (1708) Dwe dzewczynk (8 9 lat) z urazam g³owy wstrz¹œnenem mózgu ogólnym pot³uczenam traf³y do szptala po tym jak kerowca samochodu woz¹cy dzec ne zachowa³ ostro noœc na drodze spowodowa³ wypadek Zdarzene ma³o mejsce wczoraj oko³o godz 1530 na skrzy owanu ul Paderewskego przy hpermarkece Tesco Kerowca jad¹cy samochodem mark Skoda Felcja jecha³ z du ¹ prêdkoœc¹ Ne zd¹ y³ wyhamowaæ uderzy³ w ty³ stoj¹cego na œwat³ach cê arówk mark Renault Ten zosta³ wypchnêty uderzy³ w stoj¹ce przed nm Aud A4 Ze wstêpnych ustaleñ wynka e kerowca skody by³ trzeÿwy a dzewczynk jad¹ce na tylnych sedzenach ne ma³y zapêtych pasów bezpeczeñstwa * * * W p¹tek (1808) na przejœcu dla peszych na ul Nepodleg³oœc potr¹cono 70- letn¹ kobetê Polcja ustal³a e sprawca wypadku 24-letn meszkanec Lubna ne ust¹p³ perwszeñstwa peszemu Przejecha³ przez przejœce mmo tego e kerowca nnego samochodu osobowego jad¹cego po s¹sednm pase zatrzyma³ sê przed pasampolcja ustala przyczyny wypadku

3 25 serpna 2006 Wadomoœc Lubñske Wadomoœc 3 Rozmowa z dyrektorem CK Muza OK Wzgórze Zamkowe dr Markem Zawadk¹ Organzacja mprez jest prosta Od trzech lat jest Pan dyrektorem Muzy Co najbardzej podoba sê Panu w tej pracy? Nowe wyzwana Na czym polega praca dyrektora oœrodka kultury? Na realzacj oczekwañ meszkañców mmo e czasam nawet ne zdaj¹ sobe z tego sprawy Organzuje Pan co roku du o m- zydenta Masta Lubna która zawera: program mprezy plan sytuacyjny obektu wymenone wy ej pozwolena do poszczególnych nstytucj regulamn mprezy masowej regulamn przecwpo arowy Po wydanu przez Prezydenta Masta Lubna pozytywnej decyzj pozostaje ju tylko zorganzowaæ dan¹ mprezê ju wszystko? Ne Jeszcze poszukwane sponsorów w g³os naszych bywalców Mów¹c szczerze stronmy od gwazd lansowanych przez meda publczne komercyjne Raz z uwag na ch cenê dwa z uwag na ch ma³koœæ plastkowoœæ oferty Czy zorganzowane takch mprez daje satysfakcjê skoro kosztuje tyle wys³ku? Lubnane sam to ocen¹ Mamy drug¹ salê know¹ co powoduje ró norodnoœæ ofer- Trzy Elementem upamêtnaj¹cym wydarzena lubñske bêdze tak e wystawa zatytu³owana Zbrodna Lubñska 82 na której zobaczymy zdjêca z wydarzeñ w dnu 31 serpna 1982 r Jake cele postaw³a Pan sobe do zrealzowana w najbl szym czase? Najbl szy czas to wspomnane obchody wydarzeñ lubñskch Wystawa akcja plakatowa koncert Prace nad wydawncprez w tym Festwal Posenk Francuskej Lubn na ywo Festwal Teatrów Ulcznych Sztuka na Bruku Czy organzacja tego typu wystêpów koncertów festwal jest rzecz¹ bardzo skomplkowan¹? Organzacja mprez jest prosta Mamy pomys³ Chcemy organzujemy To jest najsympatycznejsze Potem ju jest tylko gorzej Przystêpuj¹c do organzacj mprezy przygotowujemy szczegó³owy harmonogram Potem przygotowujemy dokumentacjê okreœlonej mprezy nezbêdn¹ do pozyskana pozwoleñ od Komendy Powatowej Polcj Stra y Po arnej Inspektora Santarnego Pogotowa Ratunkowego ubezpeczene mprezy plenerowej oraz podpsane umowy z frm¹ zapewnaj¹c¹ ochronê mprezy a tyle? Po uzyskanu stosownych pozwoleñ sk³ada sê dokumentacje szczegó³ow¹ do Pre- Dla ka dej mprezy to wa ny element dza- ³añ Nestety ne zawsze uweñczonych sukcesem To najd³u szy element przygotowañ do ka dej nawet najmnejszej mprezy organzowanej przez Centrum Kultury Muza Pozostaje reklama : na któr¹ sk³adaj¹ sê wydawnctwa polgrafczne mprezy opracowane druk plakatów folderów zaproszeñ a nastêpne ch kolporta ekspozycja w terene W grê wchodz te reklama medalna: rado telewzja gazeta Internet a gwazdy? Wykonawcy? Neraz s¹ neraz ne ma Pojêce gwazdy jest umowne My kontraktujemy zespo- ³y cekawe bardzo cekawe Wystawy cekawe bardzo cekawe Sk¹d pomys³y na mprezy? Dobór zespo³ów? - Pomys³y rodz¹ sê w g³owe pracownków W welu przypadkach ws³uchujemy sê ty flmowej Podobne ró norodna jest oferta koncertowa teatralna Chca³bym aby Muza Wzgórze dostêpne by³y dla wszystkch zadowala³y ch swoj¹ ofert¹ Jake w najbl szym czase szykuje Pan atrakcje dla meszkañców Lubna? Festwal Teatrów Ulcznych który odbywa sê w dnach serpna W tym roku teatry zawtaj¹ na dwa najwêksze osedla naszego masta: Ustrone Przylese Imprezam towarzysz¹cym teatrom bêd¹: Art Rock Fest Jubleuszowy Przegl¹d Zespo³ów Muzycznych oraz Lubn na Folkowo W ubeg³ym roku efektowne obchodzono roczncê powstana Soldarnoœc? 31 serpna zapraszam wszystkch na koncert organzowany w 24 roczncê wydarzeñ lubñskch Wyst¹p¹ na nm zespo- ³y De Press Kukz Pers oraz Raz Dwa twem Ÿród³owym Uweñczenem wszystkch tych prac bêd¹ uroczystoœc 25 roczncy zbrodn lubñskej Przygotowujemy sê do tego od dwóch lat Czy jeszcze chca³aby Pan przekazaæ meszkañcom naszego masta? Serdeczne zapraszam na wszystke mprezy organzowane przez CK Muza OK Wzgórze Zamkowe Ne chodz tu wy³¹czne o mprezy plenerowe ale równe o zamknête mprezy kulturalne organzowane przez Muzê oraz wystawy organzowane w Galer Zamkowej O kulturze w Lubne planach na przysz³oœæ oraz nwestycjach zw¹zanych z placówkam kultury w naszym meœce z dyrektorem Markem Zawadk¹ rozmawa³ Grzegorz Polewczyk Bezpeczeñstwo przede wszystkm - Ka dy meszkanec chce czuæ sê bezpeczne ka dy rodzc chce eby jego dzec by³y bezpeczne stars ludze chc¹ weczorem wracaæ bezpeczne do domów powedza³ na wczorajszej konferencj Tymoteusz Myrda przewodncz¹cy Stowarzyszena Lubn 2006 Ne chcemy sê baæ e nasze samochody bêd¹ okradzone Konferencja dotyczy³a montorngu mejskego Cz³onkowe stowarzyszena zapowedzel e od dzsaj bêd¹ zberaæ podpsy pod petycj¹ o zamontowane dodatkowych kamer montoruj¹cych ulce Lubna - Przedstawcele Lubn 2006 bêd¹ odwedzaæ meszkañców z zapytanem gdze pownny pojawæ sê nowe kamery mów³ Myrda Apelujemy do meszkañców eby ne stal z boku wypowedzel sê na ten temat Jak sê dowedzelœmy przedstawcele stowarzyszena s¹ ju po rozmowe z prezydentem Robertem Raczyñskm - Prezydent oœwadczy³ e je el tylko bêdze pozytywny odzew ze strony meszkañców naszego masta on ne bêdze szczêdz³ œrodków bud etowych na to eby lubnane czul sê bezpeczne mów³ Tymoteusz Myrda Obecne na meœce zamontowanych jest 100 kamer w tym 20 na ulcach Lubn 2006 planuje za³o ene mnmum 10 nastêpnych - Uwa am e jest to bardzo dobra ncjatywa stwerdz³ prezydent Robert Raczyñsk Pozwol to bardzej precyzyjne zgodne z oczekwanam meszkañców zamontowaæ kamery montorngu wzyjnego Na konferencj obecn byl równe Janusz Zarankewcz Marek Bubnowsk cz³onkowe Stowarzyszena Lubn 2006 którzy równe zaanga owal sê w akcjê dotycz¹c¹ zamontowana dodatkowych kamer na lubñskch osedlach Od lewej: Janusz Zarankewcz Tymoteusz Myrda Marek Bubnowsk ze Stowarzyszena Lubn 2006

4 4 Wadomoœc Lubñske Aktualnoœc 25 serpna 2006 Je el uwa asz e spogl¹dane z plakatu reklamowego na przechodnów jest zarezerwowane wy³¹czne dla poltyków modelek to sê mylsz Meszkasz w Lubne chcesz zastneæ na bllboardze? Nc prostszego W meœce pojaw³o sê ok 20 blllboardów na których wystêpuj¹ meszkañcy naszego masta Wszystkch ³¹czy jedna rzecz poperaj¹ prezydenta masta Roberta Raczyñskego mów Tymoteusz Myrda z LUBIN 2006 Zanteresowane meszkañców tak¹ reklam¹ przeros³o najœmelsze oczekwana pomys³odawców Do LUBIN 2006 zg³aszaj¹ sê stale nowe osoby a nawet grupy osób które wspólne chc¹ zastneæ na bllboardze Jedynym ogranczenem jest okreœlona lczba noœnków reklamowych Ale jak zapewnaj¹ organzatorzy tej akcj stale systematyczne bêdze ch przybywaæ Tym bardzej e swoje powerzchne reklamowe udostêpn³a ju wêkszoœæ lubñskch frm reklamowych W przypadku chêc przy³¹czena sê do akcj cz³onkowe Lubn 2006 prosz¹ o kontakt na er E mal: lub sms na nr Dotychczas swojego poparca udzell mn: Darusz Ajands nauczycel Natala Cep³owska wcemstrzyn Polsk zawodnczka MKS Zag³êbe Lubn Henryk Fo³na emerytowany górnk Jan Grocholsk przedsêborca cz³onek Stowarzyszena Bryd a Sportowego Jacek Ilnck wceprezes Okrêgowego Zw¹zku Lekkoatletyk trener nauczycel Renata Jakubowska wcemstrzyn Polsk zawodnczka MKS Zag³êbe Lubn Roman Koronowsk dyrektor Oœrodka Medycyny Pracy lekarz Grzegorz Kozak lekarz Tomasz Koz³owsk wcemstrz Polsk zawodnk MKS Zag³êbe Lubn Marcn Królak górnk alpnsta Aneta Kryncka wcemstrzyn Polsk zawodnczka MKS Zag³êbe Lubn Romuald Kujawa p³karz Zag³êba Lubn trener Tymoteusz Myrda prawnk Irena Oleksyn nauczycelka Woletta S³abcka cz³onkn Stowarzyszene na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych przedsêborca Danuta Wantu³a cz³onek Polskego Stowarzyszena na rzecz Osób z Upoœledzenem Koñcz¹ drogê Powol dobegaj¹ koñca prace budowlane prowadzone na drodze w kerunku z Lubna do Obory Jest to drug etap budowy Perwszy obejmowa³ odnowene nawerzchn drog do mejscowoœc Obora Szklary Górne na 5 klometrowym odcnku Do koñca serpna be ¹cego roku robotn- Umys³owym oraz Towarzystwa Przyjacó³ Dzec nauczycelka Maran Wêgrzynowsk cz³onek zarz¹du Polskego Zw¹zku y warstwa Szybkego trener dyrektor Zespo³u Szkó³ Sportowych Janusz Zarenkewcz bokser górnk K cy frmy Berger Bau Polska która jest wykonawc¹ nwestycj maj¹ zakoñczyæ prace nad odcnkem od ul Krupñskego do ul Szybowej Ostateczne jezdna ma byæ poszerzona ³¹czne o 13 metrów stworzone maj¹ byæ cztery pasy ruchu Oprócz tego powstan¹ nowe przejœca dla peszych przejazdy dla rowerzystów Chodnk zostane przebudowany na odrêbny c¹g dla peszych œce kê rowerow¹ Koszt tegorocznej nwestycj to ponad 2 mln z³ Droga w kerunku na Oborê L A M A Zastnej na bllboardze

5 25 serpna 2006 Wadomoœc Lubñske Aktualnoœc 5 Spó³dzelna Meszkanowa Staszca zagospodarowa³a teren wykona³a parkng a masto wyremontowa³o osedlow¹ ulczkê Kazmerza Welkego po remonce - To perwsza osedlowa ulca w Lubne na której peszy wa nejszy jest od samochodu mów Robert Raczyñsk prezydent Lubna - W zakres nwestycj wchodz³a wymana nawerzchn dróg chodnków wykonane dodatkowych mejsc parkngowych oraz wymana oœwetlena na ca³ej d³ugoœc ulcy Na drodze zamast tradycyjnych progów zwalnaj¹cych zbudowano trzy wysepk które zmuszaj¹ kerowców do zdjêca nog z gazu jednoczeœne s¹ przejœcam dla peszych - Jest to kolejny dowód na to e mo na zrobæ coœ razem stwerdz³ Daman Stawkowsk asystent prezydenta - Wybralœmy tego samego projektanta co spó³dzelna dzêk czemu nawerzchne dróg chodnków zosta³y wykonane z takego samego matera³u jakego u yl pracowncy spó³dzeln w trakce ze- sz³orocznych remontów na osedlu W rezultace prace spó³dzeln masta wygl¹daj¹ jakby wykonano je w ramach jednego zadana Przypomnjmy e w ubeg³ym roku Spó³dzelna Meszkanowa Staszca wokó³ bloków zbudowa³a dwa parkng dwa place zabaw z czêœcowym zagospodarowanem terenu wokó³ nch Jak zapowada³ Meczys³aw Bober prezes spó³dzeln do koñca tego roku maj¹ zakoñczyæ sê wszystke prace budowlane w rejone trzech we owców przy AL Nepodleg³oœc Obecne przy budynku 2-2a powstaje kolejny plac zabaw dla dzec A przy blokach 4-4a 6-6a posadzono ju roœlny przygotowywane s¹ trawnk W tym roku na zagospodarowane terenu wokó³ trzech we- owców Staszca wyda 110 tys z³ (INF) Kupcy bêd¹ gotow na 30 wrzeœna Bazar w trakce przeprowadzk termnowane aby bazar przeneœæ w nowe mejsce jak najszybcej Kupcy zobow¹zal sê e do koñca wrzeœna bêd¹ mel swoje pawlony w nowym mejscu To oznacza e w paÿdzernku masto wyda teren jego w³aœccelow polkowckej spó³ce CCC Factory która chce postawæ na nm Galerê Handlow¹ Lubn Równoczeœne z pracam przy ul ukasewcza postêpuj¹ roboty na terene dawnego Deflu Przypomnjmy e w tym mejscu frma ZUW-Urbex zaproponowa³a kupcom uruchomene drugego nezale nego od ukasewcza targowska Jak dowedzelœmy sê u w³aœccela terenu roboty zostan¹ zakoñczone w takm termne aby handlowcy mogl rozpocz¹æ handel najpóÿnej w dnu zamknêca obecnego bazaru Na terene Deflu bêdze przygotowanych 100 mejsc handlowych (TEK) Budowa pawlonów na terene nowego targowska przy ul ukasewcza Ulca Kazmerza Welkego po gruntownym remonce Festyn skromnejszy n zwykle Na 2 wrzeœna zaplanowano tegoroczny Festyn Polskej Medz Impreza tradycyjne odbêdze sê na lotnsku Aeroklubu Zag³êba Medzowego w Lubne Pocz¹tek zaplanowano na godz 1200 Wtedy wyst¹p Orkestra Huty Medz G³ogów wraz z tamtejszym ma oretkam Ofcjalne otwarce odbêdze sê jednak dopero o godz 1300 Jednodnowa mpreza bêdze obftowa³a w wystêpy ró nego rodzaju zespo³ów Wœród grup które pojaw¹ sê na scene bêdze mn najs³ynnejszy polsk dzecêcy zespó³ Arka Noego Ponadto wyst¹p¹ The Crackers Band Lady Stars Naaman Poza wystêpam zaplanowano szereg atrakcj dla najm³odszych Ne zabrakne równe prezentacj sprzêtu górnczego pokazów medzowych ratownków (INF) Przed³u aj¹ce sê formalnoœc zw¹zane z przeprowadzk¹ kupców w nowe mejsce handlu spowodowa³y e Lubñska Spó³ka Inwestycyjna rozpoczê³a porz¹dkowane lkwdowanego bazaru przy ul Kopernka LSI chca³a aby do koñca serpna kupcy opuœcl stary bazar W rezultace do urzêdu zaczê³y wp³ywaæ od nch psma z protestam W trakce wyjaœnana sprawy okaza³o sê e o le wczeœnej zmany termnów przeprowadzk wynka³y z prowadzonej przy ul ukasewcza nwestycj o tyle teraz za opóÿnene odpowadaj¹ handlowcy Kupcy przyznaj¹ e na opóÿnene wp³ynê- ³y okolcznoœc które s¹ od nch nezale ne Producent pawlonów wyw¹ e sê z zamówena dopero do koñca wrzeœna Z neofcjalnych nformacj wynka równe e ne wszyscy kupcy wyw¹zal sê ze zobow¹zañ fnansowych zw¹zanych z postawenem pawlonów na targowsku przy ul ukasewcza Kupcy przypomnaj¹ e prezydent obeca³ e dopók plac przy ul ukasewcza ne bêdze gotowy bêd¹ mogl spokojne handlowaæ na terene starego bazaru - Prace przy ul ukasewcza s¹ na ukoñczenu mów Daman Stawkowsk rzecznk prezydenta - W c¹gu najbl - szego tygodna targowsko bêdze w pe³n przygotowane na przyjêce kupców Zreszt¹ fundamenty pod kupecke pawlony s¹ gotowe od czerwca W³adze masta s¹ zde- RIO kwestonuje Regonalna Izba Obrachunkowa we Wroc³awu wskaza³a neprawd³owoœc w uchwale dotycz¹cej penêdzy na reklamê zadaszene targowska przy ul ukasewcza Radn decyduj¹c o utworzenu rezerwy na ten cel naruszyl przepsy prawa gdy rezerwy tworzy sê na cel którego ne mo na precyzyjne wskazaæ w trakce przygotowywana bud etu masta Tymczasem w przypadku penêdzy na reklamê wykonane zadaszena targowska cel by³ doskonale znany Poza tym zgodne z orzeczenem Naczelnego S¹du Admnstracyjnego Rada Mejska ne mo e tworzyæ po uchwalenu bud etu czyl w trakce roku bud etowego rezerw celowych 29 serpna ma odbyæ sê sesja podczas której radn maj¹ naprawæ swój b³¹d (TEK) R E K L A M A

6 6 Aktualnoœc Wadomoœc Lubñske 25 serpna 2006 Ponad 4 tys podpsów pod protestem w sprawe lkwdacj bura paszportowego w Lubne Co zrob wojewoda? Aby wyrobæ paszport trzeba dwukrotne jeÿdzæ do Legncy To oznacza utrudnena w kontakce z admnstracj¹ dla meszkañców Lubna Stowarzyszene Lubn 2006 organzator akcj zberana podpsów przekaza³o je staroœce prezydentow wojewodze - Stowarzyszene Lubn 2006 poprzez akcjê zberana podpsów chce wp³yn¹æ na w³adze aby zareagowa³y podjê³y dza³ana na rzecz ponownego uruchomena bura paszportowego w Lubne - powedza³ Tymoteusz Myrda - Petycjê z podpsam przekazalœmy do prezydenta starosty wojewody Teraz czekamy na ch reakcjê Kedy prezydent masta Robert Raczyñsk otrzyma³ podpsy postanow³ spotkaæ sê z wojewod¹ - Jestem umówony w przysz³ym tygodnu mów Raczyñsk - Termn spotkana wyznaczy³o buro wojewody Mam nadzejê e podpsy które traf³y do wojewody przekonaj¹ go o fakce e centralzacja bur paszportowych w dawnych mastach wojewódzkch jest z³ym pomys³em bo oddala obywatela od admnstracj nara a go na nepotrzebne koszty (PW) Galera Pa³acyk Coraz g³oœnej jest o nowo powstaj¹cej lubñskej galer handlowej S³awomr Geroñ po blsko 5 latach od momentu zakupena terenu rozpocz¹³ budowê - Bardzo dobrze lokaln przedsêborcy n- westuj¹ w swom meœce skomentowa³ Daman Stawkowsk asystent prezydenta Mamy nadzejê e nc ne stane na przeszkodze eby nwestycja zosta³a zakoñczona w termne Docelowo w stawanym obekce o powerzchn czterech tysêcy metrów kwadratowych ma powstaæ oko³o 30 sklepów Obekt budowany jest z myœl¹ o wynajêcu powerzchn handlowej Z tego co sê dowedzelœmy po³owa lokal znalaz³a ju swoch najemców Teraz wystarczy tylko poczekaæ na zakoñczene prac budowlanych ofcjalne otwarce galer które planowane jest w przysz³ym roku Po blsko dwóch latach remontów zakoñczy³y sê prace w lubñskm Oœrodku Opekuñczo-Rehabltacyjnym Pocz¹tek roku w oœrodku Obecne przebywa tam 35 dzec z ró nym stopnem upoœledzena Pod opek¹ tej placówk mog¹ znaleÿæ sê maluchy od 4 mes¹ca yca Uroczyste przecêce wstêg oddane budynku do u ytku zbeg³o sê z nauguracj¹ nowego roku szkolnego który w podobnych placówkach rozpoczyna sê ju w serpnu Jednym z goœc zaproszonych na uroczystoœæ by³ Darusz Jankowsk prezes Stowarzyszena Przyjacó³ Rodzn Osób Nepe³nosprawnych Równe Szanse w Lubne Stowarzyszene Równe Szanse za symbolczny 1 % wartoœc sta³o sê w³aœccelem dza³k po by- ³ym przedszkolu nr 11 na ul Kukuczk na osedlu Przylese Stary budynek zosta³ wyburzony a w jego mejsce ma powstaæ oœrodek w którym dzec mnej dotknête chorob¹ bêd¹ mog³y uczêszczaæ na warsztaty z terap zajêcowej a te z wêkszym stopnem nepe³nosprawnoœc bêd¹ ma³y do dyspozycj dom dzennego pobytu - G³ównym powodem za³o ena Stowarzyszena budowy takego oœrodka jest brak mo lwoœc rozwoju upoœledzonych osób Dzec po skoñczenu nauk w Zespole Szkó³ Specjalnych ne maja dla sebe zajêca a ch jedynym oknem na œwat staje sê telewzor Osoby nepe³nosprawne musz¹ byæ c¹gle rehabltowane ne mog¹ stronæ od ludz zamykaæ sê w czterech œcanach Podobne oœrodk s¹ ch jedyn¹ szans¹ aby mog³y zastneæ aby ma³y szansê na ntegracjê spo³eczn¹ zawodow¹ mów³ Jankowsk Pomoc¹ pos³u y³o równe Stowarzyszene Daæ Nadzejê które przekaza³o na rzecz oœrodka sprzêt do rehabltacj - Jest to sprzêt najwy szej klasy W ned³ugm czase na pewno zaowocuje to popraw¹ kondycj naszych podopecznych mów³a Mara Czubak kerownk Oœrodka Opekuñczo- Wychowawczego w Lubne Zale a³o nam na poprawe warunków ze wzglêdu na to e pod nasz¹ opeka znajduj¹ sê dzec z powa nym urazam g³owy Teraz dzec oprócz specjalstycznego sprzêtu mog¹ przebywaæ w nowym estetycznym budynku Przez ostatne dwa lata wymenono okna oceplono budynek odnowono elewacjê Zrobono zadaszene nad drzwam wejœcowym - W tym roku planowana jest jeszcze wymana centralnego ogrzewana budowa tarasu mów³a Alcja Kamecka dyrektorka Mejskego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej - Oprócz wykonanych ju prac budowlanych planowany jest jeszcze remont wewn¹trz budynku typu woda elektrycznoœæ kanalzacja - Jest to ju kolejny gruntowne wyremontowany budynek w Lubne mów³ na uroczystoœc prezydent Robert Raczyñsk Bêd¹ sê w nm uczyæ nepe³nosprawne dzec którym mamy nadzeje nowy lepszy sprzêt lepsze warunk pomog¹ w dalszym rozwoju Wspó³pracuj¹ dla obustronnych korzyœc TVL w lubnpl Ofcjalny Serws Internetowy Lubna wwwlubnpl rozbudowa³ swoje strony o Informacje telewzj TVL produkuj¹cej program dla sec ODRA TVL nadaje program lokalny z Lubna Dotyczy on ca³ego dawnego woj legnckego Od 3 serpna na wwwlubnpl mo na naleÿæ nformacje flmowe nadawane przez nasz¹ lokaln¹ stacjê Obejrzymy je klkaj¹c na baner TVL umeszczony z prawej strony na startowej wtryne Wymenl przystank Na pocz¹tku serpna pracowncy frmy budowlanej zdemontowal trzy waty przystankowe jedn¹ od k³adk¹ na ul Hutnczej dwe przy ul Paderewskego - Prace zw¹zane by³y z wyman¹ starych znszczonych przystanków na nowe mów³ portalu W tym tygodnu poza Informacjam dostêpne sta³y sê równe dwa nne programy TVL Serws sportowy oraz Strefa publczna W ramach Strefy publcznej dostêpne bêd¹ rozmowy zw¹zane z Lubnem - Naw¹zana wspó³praca to korzyœæ dla portalu mejskego TVL mów Tomasz Ochock prezes spó³k TVL Nam zale- a³o na promocj stacj pokazanu w nnym medum naszej pracy a portal ma dodatkow¹ codzenne aktualzowan¹ stronê z naszym programam Jedynym warunkem poprawnego odtworzena poszczególnych plków dostêpnych na wwwlubnpl jest posadane zanstalowanego programu obs³uguj¹cego plk WMV (TEK) Rafa³ Janas z Urzêdu Mejskego W ch mejsce postawone zosta³y nowe estetyczne konstrukcje Stare przystank wytrzyma³y prawe 15 lat By³y welokrotne znszczone przez wandal Urody ne dodawa³ m równe up³ywaj¹cy czas Koszt demonta u razem ze skucem betonowej powerzchn wy³o enem jej kostk¹ brukow¹ to 9 tys z³ Teraz na ch mejscu stoj¹ nowe oszklone waty Ka da z nch kosztuje 5 tys z³ - W planach jest c¹g³a wymana starych znszczonych przystanków na nowe które bêd¹ bardzej pasowaæ do zmenaj¹cego sê wygl¹du naszego masta komentuje Janas Nowy przystanek przy ul Paderewskego rubryka sponsorowana

7 25 serpna 2006 Wadomoœc Lubñske Aktualnoœc Ekologa Wyborczy zbornk Ma³omck Stowarzyszene Teraz Lubn ju tradycyjne przed wyboram samorz¹dowym odœwe a temat odbudowy zbornka wodnego w Ma³omcach Temat ten negdyœ budz³ wele emocj wœród meszkañców naszego masta Dzsaj ju wêkszoœæ osób podchodz do tego z rezerw¹ Brak naturalnego zaslana w wodê neck Ma³omckej doprowadz³ do jej wysuszena Natomast sztuczne nawadnane zbornka to koszt w grancach 200 tysêcy z³ roczne Do tego nale y jeszcze dodaæ ok 15 mln z³ na odbudowê ca³ego obektu Wychodz na to e nkomu ne bêdze sê op³aca³o tam nwestowaæ Mmo to Stowarzyszene Teraz Lubn prowadz³o akcjê nformacyjn¹ w lokalnej telewzj zbera³o podpsy meszkañców Zebralœmy 795 podpsów mów³ w medach radny Jan Mowñsk Z tego poparca Ma³omcom udzel³o 565 osób co stanow zaledwe 07 % meszkañców naszego masta Wed³ug opn ekspertów budowa zalewu w mejscach gdze ne ma naturalnego zaslana wodnego jest nepowa na Jedynym ekonomczne uzasadnonym rozw¹zanem jest stworzene du ego kompleksu k¹pelowego w meœce lub zagospodarowane zbornka w Oborze Tego nestety Stowarzyszene ne chce przyj¹æ do wadomoœc gdy z t¹ ncjatyw¹ wyszl ju dawno nn konkurenc poltyczn Teraz Lubn na swojej strone nternetowej og³asza e bez wzglêdu na trudnoœc nale y stworzyæ rekreacyjny zbornk wodny w okolcach Lubna Poprzez dok³adn¹ analzê kosztów mo lwoœc zdecyduje czy bêdze to adaptacja Paskown Obora czy te odtworzene Zalewu Ma³omckego I mmo tym zapsom jednoznacznym analzom skazuj¹cym projekt odtworzena zalewu na nepowodzene manpuluje sê opn¹ meszkañców Dzennkarz prezydentem 7 - Uwa am e poltycy pownn braæ odpowedzalnoœæ za sk³adane obetnce Pownn je realzowaæ a w przypadku kedy ne jest to mo lwe publczne sê z tego wyt³umaczyæ - mów³ Darusz Mkus na konferencj prasowej w trakce której ofcjalne zadeklarowa³ swoje uczestnctwo w wyborach samorz¹dowych - Ne chcemy byæ kojarzen z adn¹ part¹ poltyczn¹ dla nas stotne jest to ebyœmy byl reprezentantam meszkañców Lubna Mkus jest kandydatem na prezydenta z ramena Stowarzyszena Moje Masto Jak deklaruj¹ jego cz³onkowe najwa nejsze sprawy to dobry kontakt radnych ze spo³ecznoœc¹ lokaln¹ Moje Masto stneje od szeœcu mesêcy Do wyborów chce startowaæ samodzelne choæ jak dyplomatyczne zaznaczono ne wyklucza sê wspólnej lsty z nnym ugrupowanem Aktualne cz³onkowe opracowuj¹ program wyborczy który ma byæ oparty na oczekwanach meszkañców Lubna Na konferencj cz³onkowe stowarzyszena ponformowal równe o tym e uruchoml specjaln¹ lnê telefonczn¹ Dzwon¹c pod nr telefonu Lubnane mog¹ sk³adaæ wszelke propozycje pomys³y które ma³yby pomóc naszemu mastu poprawæ standard yca jego meszkañców Lubñska boelektrowna W³aœcwe zagospodarowane sk³adowsko odpadów komunalnych mo e staæ sê Ÿród³em tanej energ odnawalnej - gazu wysypskowego Rozk³ad substancj organcznych przez mkroorganzmy rozpoczyna sê w klka mesêcy po z³o enu odpadów na wysypsku œmec Gaz wydzelaj¹cy sê w sposób nekontrolowany utrudna przecwdza³a systematycznej szybkej rekultywacj wysypska Aby przyspeszyæ rekultywacje zapobec unoszenu sê gazów nad terenem wysypska powstawanu neprzyjemnych zapachów oraz nekontrolowanym samozap³onom gaz pownen byæ zberany odprowadzany Bogaz uzyskwany jest w zasadze za darmo a jego wykorzystane w uk³adze wytwarzane energ elektrycznej ceplnej w stotny sposób zwêksza zyskownoœæ wysypska Na Wysypsku Odpadów Komunalnych w Lubne dza³a ekologczna elektrowna Proces pozyskwana energ odbywa sê przy jednoczesnym odgazowywanu œrodowska z nebezpecznego metanu Gaz spalany jest w slnkach spalnowych zamenony w pr¹d a nastêpne przekazywany jest do Zak³adu Energetycznego - Ochrona œrodowska wymaga eby take nstalacje budowaæ st¹d tak pomys³ taka nwestycja - mów Jan Busse nwestor elektrown - Na ca³ym Dolnym Œl¹sku zbudowano dwe take elektrowne w Lubne Jelenej Górze przy czym nasza jest wêksza Metan oddza³uje 30 razy bardzej na dzurê ozonow¹ n spalny powsta³e z jego spalana Dzêk tej elektrown uwalnamy okolcê z jego truj¹cych w³aœcwoœc Odsysamy 100% zalegaj¹cego gazu dzêk temu na naszym wysypsku ne dochodz do po arów Na sk³ad chemczny gazu maj¹ wp³yw czynnk atmosferyczne w tym opady deszczu Woda dostarcza tlen do sk³adowska Ponewa za produkcjê gazu odpowedzalne s¹ baktere beztlenowe to doprowadzane tlenu jest czynnkem nepo ¹danym Jako zabezpeczene stosuje sê metrow¹ warstwê glny pokrywaj¹c¹ ha³dê oraz montuje sê system drena owy Budowa boelektrown pozwol³a na ogranczene emsj gazów czyl zmnejszene op³at emsyjnych oraz pozwol³a uzyskaæ dodatkowe Jan Busse nwestor elektrown ekologcznej wp³ywy ze sprzeda y energ elektrycznej Frmê Janex chêtne odwedzaj¹ wyceczk szkolne podczas których ucznowe zapoznaj¹ sê z ekologcznym sposobem pozyskwana energ elektrycznej Ju teraz lna do której boelektrowna zosta³a pod³¹czona zasla obszar Przylese 3 praktyczne w pe³n zaspokaja potrzeby u ytkownków Po planowanym zwêkszenu mocy obs³ugwanych bêdze 150 tys gospodarstw domowych wtedy te elektrowna bêdze produkowaæ najwêcej pr¹du ze wszystkch powsta- ³ych na wysypskach œmec w Polsce - Jest to op³acalna lecz bardzo droga nwestycja Szacujemy e ca³oœæ zamkne sê w kwoce ok 45 mln z³ Una Europejska bardzo chêtne dofnansowuje take ekologczne dza³ana resztê œrodków pozyskamy z po yczek bankowych - przyznaje Jan Busse W³aœccel spodzewa sê e po sedmu latach nwestycja zwróc sê zaczne przynosæ zysk W przysz³oœc planowane jest zagospodarowane energ ceplnej powstaj¹cej wskutek spalana gazu (OS) Jan Busse nwestor elektrown ekologcznej na lubñskm wysypsku œmec rubryka sponsorowana O G O S Z E N I A Regonalne Towarzystwo Budownctwa Spo³ecznego Sp z o o w Lubne ul RzeŸncza 1 tel (076) Przyjme do pracy w dzale nwestycj IN YNIERA BUDOWNICTWA uprawnena budowlane do pe³nena samodzelnych funkcj techncznych w budownctwe mle wdzane Oferty nale y sk³adaæ w sedzbe spó³k Regonalne Towarzystwo Budownctwa Spo³ecznego Sp z o o W Lubne ul RzeŸncza 1 tel (076) Og³asza nabór na NOWE MIESZKANIA NA WYNAJEM W Lubne przy ul Ks K S Wyszyñskego (oœ Przylese) oraz przy ul Zwerzyckego (oœ Zalese) jedno-pokojowe dwu-pokojowe trzy-pokojowe cztero-pokojowe pow 33 m2 80 m2 w atrakcyjnej cene z mo lwoœc¹ wykorzystana prem gwarancyjnej z ks¹ eczk meszkanowej PKO Zanteresowanych zapraszamy do sedzby Spó³k w Lubne ul RzeŸncza 1 Wydza³ Inwestycj pokój Nr 118 tel (076) wew 14 Regonalne Towarzystwo Budownctwa Spo³ecznego Sp z o o W Lubne ul RzeŸncza 1 tel (076) Oferuje NOWE MIESZKANIA NA W ASNOŒÆ w Lubne przy ul Zwerzyckego (oœ Zalese) Przy ul Ks K S Wyszyñskego (oœ Przylese) Meszkana jedno-pokojowe dwu-pokojowe trzy-pokojowe cztero-pokojowe o pow 40 m2-90 m2 w atrakcyjnej cene Zanteresowanych zapraszamy do sedzby Spó³k w Lubne ul RzeŸncza 1 Wydza³ Inwestycj pokój Nr 118 tel (076) wew 14

8 8 Aktualnoœc Wadomoœc Lubñske 25 serpna 2006 Inwestycje z funduszy unjnych Po roku prowadzena ntensywnych robót przy rozbudowe modernzacj nfrastruktury wodnej kanalzacyjnej w Lubne nwestycje dobegaj¹ ju koñca Projekt wspó³fnansowany przez Unê Europejsk¹ z Europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego w ramach Zntegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regonalnego obejmowa³ budowê sec wodoc¹gowych kanalzacj santarnej deszczowej oraz modernzacjê Zak³adu Uzdatnana Wody Dza³ana przeprowadzane by³y równolegle w dzewêcu zadanach nwestycyjnych: 1 Modernzacja Zak³adu Uzdatnana Wody Nr 5 2 Budowa sec wodno kanalzacyjnych na terene kompleksu us³ug motoryzacyjnych Leœna Legncka 3 Budowa sec wodno kanalzacyjnych na terene kompleksu us³ugowo meszkanowego Zalese 4 Budowa sec wodno kanalzacyjnej na terene kompleksu us³ugowo meszkanowego Krzeczyn 5 Budowa kolektora santarnego wzd³u drog nr 3 6 Budowa kolektora santarnego w ulcy Ma- ³omckej 7 Budowa kanalzacj deszczowej na osedlu Ustrone 8 Budowa sec wodno kanalzacyjnej na terene strefy aktywnoœc gospodarczej w rejone ulc Hutncza Nepodleg³oœc 9 Budowa kanalzacj w ulcy Towarowej Na ten cel Mejske Przedsêborstwo Wodoc¹gów Kanalzacj w Lubne otrzyma³o dofnansowane z funduszy unjnych w rekordowej wysokoœc 16 mln z³otych co stanow³o 75% wydatków na realzacjê ca³ego przedsêwzêca Ca³oœæ tej ogromnej nwestycj prowadzona by³a tak eby meszkañcy Lubna ne odczul adnych nedogodnoœc Ne by³o przerw w dostawe wody an te jej jakoœæ ne ulega³a zmanom Œrodk pozyskane z zasobów Europejskego Funduszu Rozwoju Regonalnego by³y wynkem dobrze opracowanego projektu modernzacj rozbudowy nfrastruktury wodnej œcekowej Jaros³aw Wantu³a prezes MPWK Sp z oo w Lubne Dla naszych meszkañców najbardzej zauwa alne jest uzbrojene w seæ wodoc¹gow¹ kanalzacyjn¹ nowo powsta³ego osedla Zalese Nowoczesna nfrastruktura uk³adana wed³ug najnowszych standardów bêdze z pewnoœc¹ s³u yæ przez dzesêcoleca Ponadto realzowana jest tak nezbêdna modernzacja zak³adu uzdatnana wody nr 5 przy ul Gajowej Meszkañcy osedla Ustrone odetchn¹ Fontanna w Parku P³sudskego Ju druga fontanna na terene Lubna dza³a Po weloletnej przerwe uruchomono j¹ w Parku P³sudskego za Centrum Kultury Muza w mejscu gdze by³y tzw grzybk Koszt budowy to 80 tys z³ które pokry³o Mejske Przedsêborstwo Wodoc¹gów Kanalzacj w Lubne Na uroczystym otwarcu zebra³a sê du a grupa meszkañców naszego masta Od tamtej pory mejsce to jest czêsto odwedzane a lubnane chêtne korzystaj¹ z orzeÿwena jake w gor¹ce dn dajê ch³odna woda pêkne lumnacje œwetlne do póÿnych godzn weczornych Woda tryska z czterech dysz na wysokoœæ nawet 45 metra Oœwetlene zamontowane w dne neck sterowane jest automatyczne Fontanna w³¹czona jest od godz 4 rano do 24 w nocy Obeg wody jest zamknêty co w rozlczenu daje znaczne oszczêdnoœc - Chcelbyœmy aby podobne fontanny w przysz³oœc pojaw³y sê na wszystkch osedlach mejskch powedza³ Daman Stawkowsk asystent prezydenta Mamy nadzejê e nwestorzy pójd¹ za przyk³adem MPWK ne bêdzemy musel d³ugo czekaæ na podobne obekty Trwaj¹ prace nad kolejn¹ lubñsk¹ fontann¹ powedza³ Jaros³aw Wantu³a prezes MPWK w Lubne - Ma powstaæ na osedlu Przylese przed Szko³¹ Podstawow¹ nr 10 Prace budowlane zaplanowano do koñca serpna be ¹cego roku Bêdze to ju trzeca obok fontann w Parku P³sudskego na terene rekreacyjnym za PKSem nowa fontanna w Lubne rubryka sponsorowana w

9 Wadomoœc 25serpna206 amarekl Lubñske 9

10 0rcznenb³onachprzyWZWKorazRazDwkutowymozn caaruñskchms¹a ckmuzapl matera³yw

11 11 25serpna206 Wadomoœc Lubñske R oz rywk REKLAMABaranBêdzetodobrymes¹cdlatych a którzyumej¹trzymaæsterswego ycawrêkachdlatych którzymaj¹ztymproblemymes¹c tenprzynesenapewnone jedn¹okazjê bymogl zmerzyæsêzt¹s³aboœc¹wtyme-s¹cutwojesprawynabor¹rozpêdu j¹cesêokazje apwêcnadarzaktórekryæsêmog¹wróznychzbegachokolcznoœcḃy kwszystkowtymes¹culegneprzyœpeszenu Coœjakbysêodblokujewêcmo eudac sêwkoñcuzrobælubza³atwæcoœ codot¹dc sêneudawa³otobêdzeœwetnapora ebyzorganzowaæ jakœwakacyjnywyjazd Równe wtymes¹cumo eprzytrafæc sêjakaœromantycznaprzygoda alejeœl ju tobêdzetoraczej przelotnyflrtn coœbardzej powa negoḃl ŸnêtaWtymes¹cudobrzeC zrob towarzystwokogoœ ktowesprzecêswoj¹energ¹mo etobyætwój przyjacel alboukochany Ponewa potrzebowaæbêdzeszswegodope³nena tenktoœdac nspracjêwzmocntwo esj ³yMo eszpoczuæprzesyceneobecnymstanemrzeczyw Twom ycu wêcpodgroÿb¹ogromnej nudymusszstworzyæmejscenacoœnowego coporuszytwoj¹wy-obraÿnêra kw Twom ycu ten mes¹cbêdzeokresemwktórymkonecznajest sta³adyscypl namusszwkoñcujasnouzmys³owæsobe któreztwochdza³añwperspekty-weczasuprzynos¹c aktórenebêdzeza-temtorówne okresswostegorachunkusumenakorzyœæ wktórymbyæmo ezw³asnewol byodrzucæcoœzdecydujesz codotej poryspowalna³otoczasnatwój ruchl ewcoœcodot¹dby³owy³¹cznetwoj¹w³asnoœc¹mo ezo-staæwnajbl szymczasewystawonenasprzeda conew¹tplweprzynesec zysk alejednoczeœneuœwa-domszsobe ezyskmateralnynekonecznedzewparzezzyskemduchowym tak ebywtymes¹cunepaœæofar¹w³asnej enewszystkodokoñcajestnasprzeda Uwa aji ambcj Ponewa przyplanowanus lna amb tnawolaneberzepoduwagêczêstopo-trzebca³a duszy PanaMes¹ctentobêdzeœwetnyokres bynaceszyæsêbogactwem Alebogactwem którene jestnczyj¹kon-kretn¹w³asnoœc¹ tylkostanow dobrowspólne Tak mbogactwemjestnaprzyk³adnaturajej lasy czy-stepowetrzerzek Takmbogactwemjest równe kreatyw-noœæ samegocz³oweka Wtymes¹cutoczegochca³eœbêdzeju blskere-alzacjwoœæutratymaj¹tkuẇagaponewa bogactwotaknaprawdêtostanduchaneposadanamo nameæwelezernakonceanemóczasn¹æmartw¹csêomo l Wokresetymjaknajpe³nej korzystaj zdarówlosu któreczasammog¹przyj¹æpostaæmo l woœc lubzbegówokol Nemnejcznoœc onewszystkemog¹znacznewzbogacætwoje yce pomócwrealzacj ópla-n wdlategomej oczyuszyotwarte bywporêzoren-towaæsê kedynadarzysêokazjaṡkorp onwnadchodz¹cymes¹cuczekacêwêcej gadanan dza³ana JeœlwêcczekaCêjakeœzadanezw¹zanezmówenemb¹dŸpsanem tojest todlacebepo-myœlnawró ba zaœjeœl jesteœw gor¹cejwodzek¹pa-ny tonestetytymrazemusszwstrzymaæ swojezapêdy zanmrzucszsêwrdza³anamusszdo-k³adnewszystkoprzemyœleæṡt rzel ecuwa aj kedy³atwozrobæcoœneodwracalnego(adzejesêtakczegobê-dzeszpotem a³owaæmo esznaleÿæsêwtakmsta-neduchabywtymes¹cunezrobæczegoœ gdytargaj¹nam jakeœskrajnemocje)slnemocjesprawaj¹ newa necobêdzepotemmej echceszpójœæzanm zatemœwadomoœæ swochwszystkchwyborów chkonsekwencj ponewa wyboryteznacznewp³ywaj¹natwoje ycejeœl tomusszbyæpewen czyrzeczywœcetegochceszk ozoro ecwnajbl szymes¹cunaj lepej postaraszzrobszjeœl sêzachowaæ równowagêmêdzys ³am któreodza-³uj¹nacebezewn¹trz Takapostawapomagawyj œæobron¹rek¹nawetwnaj trudnejszychmomentachzachowaj spokój umys³u którybêdzetwomsprzyme-rzeñcem jednoczeœneuwa neobserwuj cosêdzejezachowaj umarwswochd¹ enach-wtedyharmona spokój zagoszcz¹netylkowewn¹trzcebealewtwom ycuẇodn kspecjalnoœc¹tej jeœlskrajneuczucatak enezdzwsêkartys¹slne wnadchodz¹cymes¹cuprzydarz¹sêc sytuacjenaktóremo esztylkozareagowaæemo-cjonalnymwybuchem tenwybuchnajwê-cejaponewa bêdzekosztowaæcebe-pamêtaj otakejewentualnoœc bywporêjaj zapobecnemusszprze-ce dopuszczaædosytuacj emocjonalneṙybygdzenemo eszju wy-trzymaæ Mes¹c zsob¹welktenprzynesec ³aduneko yw-czej energ którazaslenerg samepodstawycebepoczujeszsênezwykleodœwe onytymprzep³ywems ³wtalnychMo erówne zdarzyæsêtak epoczujeszuczucektóreludzesztuk nazywaj¹natchnenemmo eszspostrzecpêknowotaczaj¹cymcêœwece To doœwadczenemo ecêzupe³newewnêtrzneodnowæmo etobyæzapowedÿzmanwtwom ycu któreprzynosz¹zesob¹pomyœlnoœæṅaweso³aleta-kchzman oprzychodz bezrobotnydourzêdupracy pytapoœrednczkê:-czyjestdlamnejakaœpraca? Ale oczywœce Zarobk 10tysz³ s³u bowytelefon samochódzke-rowc¹ burozsekretark¹ Pan chyba artuje!? Owszem aletopanzacz¹³

12 Pkurlo ya?oaga 2 egswpue skomkæwtnwwkórymtrengkwp ró nytlpspuwawlm Ynczymyhktórzywêksz¹uwnbaej OmnwMkówrmem

13 31 25serpna206 Wadomoœc Lubñske Szczypornœc tspor Zag³êbaLubn przygotowu-j¹cysêdonowegosezonu rozegral dwaturnejetowarzyske wobydwutrumfowal Ma³otego- podopeczn JerzegoSzafrañcawygral odby³wszystkemeczeperwszyturnej sêwnemeckmoldenburguwdnach4-6serpnawmpre-zewzê³yudza³ dru ynyznemec Dan WgrupeZag³êbewygra³ozHaten(IBun-deslga) 27:21 atak ezroskldehendboll (Il gaduñska) 26:25Wpó³ fnalepodopeczn JerzegoSzafrañcawygral zohvaurch(ibundesl 25:17awfnalepokonalga) p¹t¹dru ynêlg duñskejrngsted wygrywaj¹c27:21drug turnej odby³ sêwlubnewdnach12-13serpnaobsadaby³aslna bopróczzag³êbawyst¹p ³yrówne nedru ynyzekstraklasy:wcemstrzpolsk-chrobryg³o-góworazpotrkowannpotrkówtrybunal -sk GoœcnewLubnewyst¹p ³adru ynawcemstrzaukrany- ZIRZaporo eturnej rozgrywanyby³ systememka dyzka dymwgrupe Perwszemejscezajê³adru- ynazag³êba którawygra³awszystkespo-tkanadoœænespodzewanedrug by³pot-kowann trzecezaporo e adoperonaostatnmejscuplasowa³ -sêwcemstrzpolsk ChrobryG³ogów Turnejma³ charaktersparngowy-pocz¹t-kowoma³ sêodbyæturnej sponsorsk ne-stetynedogadal œmysêwpewnychsprawachzesponsorem wêcpozosta³onamrozegraæturnej sparngowy-mów³ eamocnych!nabramkêchrobregorzucamcha³trenerzag³êban Stan-k ewcz Potrcovannpostaw³ trudnewarunkszczypornstomzag³êbawynk :SOBOTA1208Zag³êbe-Potrkowann30:24(14:12)Zag³êbe: Lgarzewsk Kepulsk Orz³owsk 1Stankewcz3 Adamczak2 Steczek Tomczak5 Jasñsk 2Koz³owsk 5Kubsztal 3 Fab-szewsk T 2 FabszewskR 3Obrusewcz3Zart 1Chrobry- Zaporo e27:32(13:16)zaporo e-potrkowann23:3(13:14)zag³êbe-chrobry34:28(16:12)zag³êbe: ŒwrkulaKepulsk 1Stankewcz3Orz³owsk Adamczak2 Tomczak5 Ja-sñsk 2Koz³owsk 5Kubsztal 2 Fabszew-sk T 3 FabszewskR 1Obrusewcz8 Zart1 Jaszka2NIEDZIELA13 08Chrobry-Potrkowann26:29(17:9)Zag³êbe- Zaporo e31:28(16:16)zag³êbe: Œwrkula Lgarzewsk 3Stankewcz1Orz³owsk Adamczak1 Tomczak4 Ja-sñsk 4Koz³owsk 3Kubsztal 6Obruse-wcz7 Zart2Klasyf kacjakoñcowa:1 Zag³êbe6pkt2 Potrkowann43 Zaporo e24 Chrobry0 ( LEMAN) P ³kark rêcznezag³êbalubndwukrotnezmerzy³ysêzmksprjelenagórawspa-rngowychspotkanach któres¹jednymzele-mentówprzygotowañdonowego sezonuperwszymeczpomêdzyobemadru yna-m odby³ Z³otn-czejsê4serpnawhalprzyul wjelenej GórzeWmeczurozgrywanymtrzyrazypo30mnut podopecznebo enykarkutwygra³y45:3kolejnespotkanezosta³orozegranepodczasobozuprzygotowawczegowdzer onowewrozegranymwówczasmeczuponownegór¹by³yszczypornstk Zag³êba którewygra³yjelenagórapokonana Wdnach26-27serpnawLubnezosta-nerozegranyMemora³ m HenrykaKrugl ñ-skegowturnejuopróczzag³êbaudza³wezm¹:mksjelenagóra wceoraznemeckhcfrankfurtbêdzetosoœncagl ju dzew¹tymemora³ menahenrykakrugl któryby³welkm ñskego przyjacelemlubñskegosportuda³ sêpo-znaæprzedewszystkmjakodza³aczp³k rêcz-nej Otym eñsk¹sek-cjêp przedlatytworzy³ ³k rêcznejwzag³êbuwspomnaæchybanetrzeba Tonwrazzwelomadza³aczamtworzy³ podwal lubñskegoszczypornakanypodsukces Ka de l gowezwycêstwona-szychzawodnczekwdu ejmerzededykowa-ixmemor a³ Zw¹zekP ³k RêcznejwPolscewyznaczy³obsadêsêdzowsk¹nameczeperwszej -kkolej ekstraklasymêskej eñskej Rozjemca-mmeczuekstraklasymêskej pomêdzyza-g³êbemaœl¹skembêdzeparabaum-góralczyk bêdzeparaechler-kerczakekstraklasamêskanatomastmecz eñskejdru ynyzazs-emgdañsksêdzowaæ AS-BAUŒl¹skWroc³aw/MKSMBMZag³êbeLubn- Baum-GóralczykWs³aP³ockSA -KSVveKelce/ So³odkoA LSPR BRWStalMelec-MMTSKwdzyn a / Posêdzuj¹n mdru ynazazerbejd anu-abubakubê-dzerywalemszczypornstekzag³êbalu-bnwi I rundzepucharuzdobywcówpucharów Losowaneodby³osêwse-dzb eehfwwednup erwszespotkanepodopecznebo e-nykarkut rozegraj¹14lub15paÿdzern -kawbaku rewan odbêdzesê21lub2paÿdzernkawlubnejeszczencnewemyotymprzecwn -ku newemy jakgra newemyczegomo emysêspodzewaæ -mów Ewel naromañczukewcz Napewnobêdze todu anespodzanka dlanch-dodajdlanas e rozgrywaj¹cazag³êbaws edzb eehfwwednuodby³osêrówne losowaneeuropejskchpucharówrywalk zazerbejd anumê czyzn Szczypornœc Zag³êbaswoje-go rywal a poznaj¹dopero10 paÿdzern -ka bow emswoj ¹przygodê zpuchare mehf roz poczn¹doperodtrzecej rundy Otodru yny naktóremo e t raf æzag³ê-bewi rundze:portec(chorw acj a) UCMRes ta(rumuna) TSVOtmar (Szwajca-ra) Aguas(Portugal a)drame n(norweg a) LovcenCet nje(czarnogóra) Kaust kvol gograd(rosja) ALPI Pra o(w³t ochy) LIFLndesberg(Szwecja) Pel -sterb tola(macedona) SuperfundHard(Austra) BoracBanja(Boœna Herc) Tra -zbon (Tu rcja) DoukasSchol (Grecja)Bydvelnk(Ukrana) HBCBascharage(Luksemburg) ( LEMAN) nejestpamêcheñka Aturnej zorganzo-wanykujegopamêc pownendostarczyæemocj kbcom zarazemwchodz¹cdokalen-darza mprezwzag³êbumedzowymtermnarz:2608 (sobota)10:30jelenagóra Zag³êbe12:30Frankfurt Soœnca16:30Zag³êbe Soœnca18:30Frankfurt JelenaGóra2708 (nedzela)10:30soœnca JelenaGóra12:30Zag³êbe Frankfurt14:30 uroczystezakoñczeneturnejuwszystkespotkanaodbêd¹sêwhal Szko-³yPodstawowej nr14wlubne (ul Norwda10) ( LEMAN) Baranowsk -Lemanow czspramdchrobryg³ ogów- OKPRTrave-land-Spo³emOlsztyn/ Budzosz-OlesñskMKSPotrkowann-KperPotrkówTryb /-KSAzotyPu³awy Majka-Woj tyczkagksol mpapekaryœl¹ske- KSTech-trans-DaradElbl¹g/Mko³ajczakAAEkstraklasa eñskagzksoœncagl wce-ksebstartelbl¹g/musa³ -SzynklarzKS AZS AWFKatowce-KSPotrcovaPotr- /kówtryb LeszczyñskR -StrzelczykKS ¹cznoœcowec-PocztaPolskaSzcz -KPRuchChorzów/ Jaworsk -PsarekMKSPRJelenaGóra- KSZgodaRudaŒl¹-ska-Belszowce / SzynklarzJMSPRSafo IComLubl n- KUAZSPol tech-nkakoszal ñska/ LeszczyñskB -PechotaMKSZag³êbeLubn- KSAZSAWF SGdañsk/ Echler-Kerczak(L) wysoko67:35 Spotkanerówne trwa³otrzyrazypo30mnutpodopecznebo enykarkutwdzer ono-weprzebywa³yod6do11serpnawdnach12-13serpnalubnankwzê³yudza³wturnejuwmarxstadtko³olpska ³aMagdalenaM³ot-gdzezajê³yp¹temejsceWmeczachnewyst¹p Czekamynadecyzjê lekarzawsprawemag-d y któraprzechodz rehabltacjêpozabegukolana newemyczyzd¹ yrozpocz¹æznamsezonocenasytuacjêrafa³g¹seck trenerodnowyzag³êba ( LEMAN)

14 edera p eszymnalw 4 gowogromw zamastdamanwjuwmdyêdoszybkchwjej WkfragmybramskuecznymWporówm Pono czeka a nezmarnowzataknekozyndowmzmbankerwswzespounaszyme W PRww

15 51 25serpna206 Wadomoœc Lubñske Og³oszen atrochêstatystykodneruchomoœc rolnego leœnego odœrodkówt ranspor towych odposadanapsów Je el naterenemastalubnapo-sadaszneruchomoœæ gospodarstworol -ne lublasalbomaszsamochódpodlegaj¹cyopodatkowanupodatk emodœrodkówt ranspor towychalboposadaszpsa adotej porynezg³os ³eœtegodopo-dat kowana zróbtojaknajszybcej bo-wemtonatobiec¹ yobow ¹zekzg³oszena tegodopodatkowan akoneczneprzeczytaj nformacjedotycz¹-ce podatków zameszczonenawwwum przypomop³atyponadto lubnplwdzalepodatk namy e: 15maja206r up³yn¹³ termnp³atno-œc I ratypodatkuodneruchomoœc podatkurolnego podatkuleœnegodosóbf zycznych 15dnaka degomes¹caup³ywater-mnp³atnoœc ratypodatkuodneru-chomoœc podatkurolnego podatkuleœnegodosóbprawnychktonezap³ac ³jeszcze: podatkuodneruchomoœc odosóbf -zycznych termnp³atnoœc I rat yup³yn¹³ r podatkurolnegodosóbf zycznych termnp³atnoœc I ratyup³yn¹³ r podatkuodœrodkówtranspor towych termnp³atnoœc I ratyup³yn¹³ r podatkuodposadanapsa termnp³atnoœc podatkup³yn¹³ r wnenzrobætonezw³oczne gdy od-setk zazw³okêzwêkszaj¹kwotênale -noœc dozap³aty Uwaga!P³atncypodatków: Informacjadotycz¹cazasadpostêpowanazezu ytymsprzêtemelektrycznym ormujelek-troncznymnaterenemastalubnainf emy zdnem1 lpca206rn aterenemastalubnazu ytysprzêt elektrycz-ny elektroncznypochodz¹cyzgospodarstwdomowychjakrówne z nychÿróde³ przyj -mowany jest przezn ej wymenone f rmy(podmoty)wchpunktachzberana:i MUNDO RECYKLINGSp ozse-dzb¹wlubne59-30oz przyul Zelonej1Punkt zberanasprzêtu:ul Zelona1wLubneIKAUFLANDPol skamarkety Sp zo o SpKz sedzb¹wewroc³awu przyul Szybkej 6-10Punkt zberana(zarazemsprzeda y)sprzêtu:ul Zwerzyckego2wLubneINEONET S A zsedzb¹wewroc³awu przyul mgrodzkej 242DPunkt (zarazemsprzeda y)sprzêtu:ulzberana Wroc³awska7wLubneul K l ñskego25bwlubneul lk ñskego19wlubnei VTESCO/Polska/ zosp o zsedzb¹wkrakowe przyul Kapelanka56Punkt zberana (zarazemsprzeda y)sprzêtu:ul Paderewskego101wLubnePowy szyobow¹zekwynkazustawyzdna29l pca205r ozu ytymsprzêcelektrycz-nym elektroncznym(dzu z205r Nr180poz 1495) któraokreœlam n obow¹zk pod-m otów: wprowadzaj¹cychsprzêt elektryczny elek-tronczny zberaj¹cychzu ytysprzêt prowadz¹cychzak³adyprzetwarzana prowadz¹cychdza³alnoœæwzakreserecy-kl ngu prowadz¹cychdza³alnoœæwzakrese nychn recykl ngprocesówodzysku organzacj odzyskusprzêtuelektrycznegoelektroncznegoponadto w ustawanastêpuj¹codefnuje:sprzêt tourz¹dzena którychprawd³owedza³ane jestuzale noneodop³ywupr¹duelektrycznego lubobecnoœc pól elektromagne-tycznychorazmog¹ces³u yædowytwarzanaprzesy³ulubpomarupr¹duelektrycznego lubpól elektromagnetycznych zaprojektowanedou ytkuprzynapêcuelektrycznymneprzekra-czaj¹cym10vdlapr¹duzmenegooraz150vdlapr¹dusta³ego zalczonedogrupsprzêtuokreœlonychwza³¹cznkunr1wy ejpowo³anej ustawy;zu ytysprzêt sprzêt stanow¹cyodpadwrozumenuart 3ust 1ustawyzdna27kwet-na201r odpadach(dzu z201r Nr62poz 628) ;zberaj¹cyzu ytysprzêt prowadz¹cypunkt zberanazu ytegosprzêtuwtymsprze-dawcêdetal cznego sprzedawcêhurtowegorazgmn¹jednostkêorganzacyjn¹prowa-dz¹c¹dza³alnoœæwzakreseodberanaodpa-dówkomunalnych przedsêborcêposadaj¹-cegozezwolenenaprowadzenedza³alnoœcwzakreseodberanaodpadówkomunalnych;zak³adprzetwarzana nstalacja obektbudowlanylubjegoczeœæwktórychjestpro-wadzoneprzetwarzanezu ytegosprzêtu wtymdemonta obejmuj¹cyusunêcez czêœctegosprzêtusk³adnkównebezpecznychmatera-³ów sk³adowychụ rz¹dmej sknformuje Zpowodubudowyœce k rowero-wejwodcnkuodul Paderewske-godorondanast¹p¹okresoweutrudnenawruchupeszymrowerowym Wyst¹p¹okresoweutrudnenawruchupeszymprzyul StaryLu-bnzpowodubudowynowego chod-nka Wmes¹cuwrzeœnubêd¹trwa³ypraceprzyul Leszczynowej ūra-wej Budzszyñskej Topolowej Csowej Remont chodnkóworazbudowamejsc parkngowychprzyul Budzszyñskej spowoduj¹okre-soweutrudnenapesze ko³owejednoczeœnepros sêmeszkañcówlubnaozachowaneszczególnej ostro noœc naterenemastazpowoduprowadzonychl remontowychcz-nychprac budowlanych Lubnakonec l czy³pcabe ¹cegorokul 78787meszkañcówwtym1034osóbzameldowanych napobyt czasow y72 osoby którezameszka³ywlu-bnedokona³yzameldowan anapo-byt sta³y natomast 196meszkañcówzmen ³omejsceza-meszkana przemel dowa³osêwob-rêbenaszegomastaopuœc ³oLubn wymeldowa³os êzpobytusta³ego162osobyu rzêdystanucyw lnegodowydza-³usprawobywatelskchprzekaza³ y71 zawadomeñourodzenu zcze-go32dotyczy³och³opców 39dzew-czynekCzworodzec urodz ³osêpoza Lu-bnem a l pcaby³ydna-m wktórychnaœwat przysz³onajwêcej ma³ychmeszkañcówlu-bnaznades³anychzaw adom -kaeñwyn najpopularnejszymmenemwmes¹cul pcunadawanymdz ew-czynkomby³oana Jul amajach³opcomjakubmcha³ AdamNajwêcej noworodkówprzyby³ omeszkañcomul corlej Kras ck ego Topol owej U rzêdystanucyw lnegoprzekaza-³ytak e nformacje 92pary zawa r- ³yzw¹zekma³ eñsk a25ma³ eñstwzosta³orozw ¹zanychprzez rozwódwmes¹cul pcuzmar³o47mesz-kañcównaszegom astape³noletnoœæwl pcuzyska³o84m³odychlubn anwl pcuwydano1052dowodówosobstych wtym104osemnasto-latkówotrzyma³oswój perwszy do-wódosob sty Uwagaprzedsêborcyposadaj¹cywa ne zezwo-lenanaprowadzenesprzeda ynapojówalko-holowychwpunktachsprzeda ywlubne 30wrzeœna 206r up³ywatermnwp³atyi-ej ratyop³atyzakorzysta-new206r zezwoleñnasprzeda napojówalkoholowych nedokonanewp³atyi-ej ratyop³a-tyw/wtermnespowodujewyga-œnêcezezwolenazmocyprawa(art18ust 12pkt5ustawyzdna26paŸ-dzernka1982r owychowanuwtrzeÿwoœc przecwdza³anualko-holzmow - jt DzU z202r Nr147poz 1231zpóŸnejszym zmanam powy szytermnjest) termnempra-wamateralnego nepodlegaprzy-wrócenuwtrybeart 58Kpa bezwzglêdunaprzyczynyjegonedotrzy-man a przedsêborca któremuzezwolenewygas³ozpowodu nedokonanawp³atyi-ej ratyop³atyzakorzysta-nezzezwolenaw206r nemo eubegaæsêonowezezwoleneprzezokres6mesêcyodnawydanadecyzj owygaœnêcuzezwolena op³atymo nadokonaæwkaseurzê-dumejskego lubnarachunek: Gm -namejskalubnpkobpsa Od-dza³wLegncy Dodatkowe nformacjemo nauzy-skaæpodnumeremtelefonu076/

DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI

DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI Syndrom NIMBY ne opuszcza Polsk DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI Krystyna Forowcz W Polsce planuje sê budowê klkunastu spalarn odpadów komunalnych, które bêd¹ produkowa- ³y energê cepln¹ elektryczn¹.

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str.

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str. MIEJSKIE SPRAWY Strajk zawieszony WINCENTY KO ODZIEJSKI 30 sierpnia dyrekcja szpitala ZOZ w Lubinie podpisa³a porozumienie ze strajkowym komitetem lekarzy. str. 2 AKTUALNOŒCI Przylesie bez komisariatu?

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Wielki sukces oleckich policjantów s. 5.

Wielki sukces oleckich policjantów s. 5. ISSN 1505-0246 Nagroda NIKE przyznana Otrzyma³ j¹ Wies³aw Myœliwski za Traktat o ³uskaniu fasoli Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 40 (509) Nr 40 (509) 9 paÿdziernik 2007 r. Cena 1,40 z³ 16 paÿdziernika

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

miejskiej, zatrzymuj¹ siê tu nawet pracownicy firm maj¹cych

miejskiej, zatrzymuj¹ siê tu nawet pracownicy firm maj¹cych Czy parkomaty stan¹ przy ulicy Górnej? Czy strefa p³atnego parkowania w Bytowie znów siê powiêkszy? Chc¹ tego handlarze z ul. Sikorskiego i czêœæ jej mieszkañców. To, czy przy ulicy Górnej w Bytowie stan¹

Bardziej szczegółowo

Pamiêci Jana Paw³a II

Pamiêci Jana Paw³a II BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 14 kwietnia 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 15 (646) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia? Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu,

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 19 (534) 5 listopada 2014 roku Nak³ad 25 000 egz. Debata bezp³atnie www.ngp.pl o przysz³oœci Ró yca Nie przypadkiem to w nowo otwartej siedzibie

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³. h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL- NY

NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³. h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL- NY NR IND. 358800 ISNN 1232-4973 NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³ DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze W NUMERZE: czytaj str. 4 NOCNY PATROL h PODATKI 2000 h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL-

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo