Warunki i Postanowienia. Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki i Postanowienia. Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r."

Transkrypt

1 Warunki i Postanowienia Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r.

2 Spis treêci Ogólne Warunki i Postanowienia 3-20 Szczególne Warunki i Postanowienia Citigold Current Account (rachunek bie àcy) Citibank Plus Account Citibank Access Account 24 Citibank Flexible Saver (Issue 3) 25 Citigold Flexible Saver 26 Citibank US Dollar Reward Saver Account Instant Access Account 29 Foreign Currency Deposit Account 30 Lokaty Terminowe 31 US Dollar Current Account 32 Euro Current Account 33 Easy Current Account 34 Serwis Internetowy Citibank Online US Dollar/Euro Saver Premier Current Account 38 Citibank Direct Current Account Day Direct Account 40 Citibank Online Saver Account 41 Premier Saver Account 42 Citibank Saver Account 43 Accumulator Account 44 Ogólne Warunki i Postanowienia 1. Definicje 1.1. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, okreêlenia u yte w niniejszych Warunkach i Postanowieniach oznaczajà: Konto oznacza dowolny Rachunek Bankowy za o ony lub sprzedany przez Citibank, którego dotyczà niniejsze Warunki i Postanowienia oraz w aêciwe Szczególne Warunki i Postanowienia, a tak e, jeêli dotyczy, Konto wspólne; Posiadacz Konta oznacza Klienta; Umowa oznacza Umow okreêlonà we Wniosku, niniejszych Warunkach i Postanowieniach, Tabeli Oprocentowania i Op at, Wst pnym Dokumencie Informacyjnym oraz innych umowach i formularzach dodatkowych dotyczàcych us ug oferowanych przez Citibank lub wzajemnych stosunków Klienta i Citibanku; Formularz Wniosku oznacza formularz wype niany przez Klienta w celu otwarcia Konta, a w przypadku us ug doradczych obejmuje formularz w formie papierowej lub elektronicznej albo zarejestrowanà rozmow z doradcà bankowym lub innym pracownikiem oddzia u Citibanku, w których Klient poda lub uaktualni ostatnio dla Citibanku swoje dane osobowe oraz informacje o swojej sytuacji finansowej i celach finansowych; Aktywa oznaczajà dowolne prawa, Êwiadczenia i wp ywy na Konto lub wszystkie inne Êrodki przechowywane na Koncie Klienta w Citibanku, lub w imieniu pe nomocnika do rachunku Klienta, w tym wszystkie Êrodki i prawa przechowywane przez agentów, depozytariuszy i powierników Citibanku, a w szczególnoêci rachunki, roszczenia, prawa umowne, wszystkie dokumenty, instrumenty i certyfikaty dotyczàce towarów, surowców, ruchomoêci, dzie sztuki, wartoêci niematerialnych i prawnych, praw wobec osób trzecich w zwiàzku z umowami Klienta z osobami trzecimi, które sà przechowywane na rachunku Klienta, wraz ze wszystkimi odsetkami, Êrodkami z umorzenia i wp atami, a tak e wszystkimi dochodami, wp ywami i produktami zwiàzanymi z powy szymi aktywami, Êrodki w drodze lub w posiadaniu osób trzecich lub znajdujàce si w systemie rozliczeniowym obs ugujàcym rachunek Klienta, a tak e wszystkie prawa, jakie mo na b dzie zrealizowaç w przysz oêci lub w razie zajêcia zdarzenia bezpoêredniego lub warunkowego, bez wzgl du na to, czy Citibank dzia a jako zleceniodawca lub zleceniobiorca, i bez wzgl du na to, czy to samoêç Citibanku (lub Klienta) zosta a ujawniona; Dost pne Saldo oznacza saldo na Rachunku Bankowym Klienta, którym Klient mo e dysponowaç. Obejmuje kwot zapisanà na dobro Konta po rozliczeniu. Wy àczone sà ostatnie p atnoêci niepotwierdzone jako rozliczone. Patrz pkt 9.4 okreêlajàcy, kiedy wp ata staje si rozliczona. Dost pne Saldo obejmuje równie wszystkie dost pne debety, linie i limity kredytowe przyznane przez Citibank, natomiast nie obejmuje autoryzowanych kwot nale nych sprzedawcom towarów lub us ug; Rachunek Bankowy oznacza rachunki bankowe b dàce elementami sk adowymi Konta Klienta, w tym rachunki oszcz dnoêciowe; Dzieƒ Bankowy oznacza dzieƒ, w którym Citibank realizuje wszystkie rodzaje transakcji (zwykle od poniedzia ku do piàtku, z wy àczeniem dni ustawowo wolnych od pracy); Dzieƒ Roboczy oznacza dzieƒ, w którym banki w Londynie realizujà transakcje w pe nym zakresie, oraz w którym banki we wszystkich miejscach na Êwiecie niezb dne do realizacji danej transakcji prowadzà normalnà dzia alnoêç; Citibank oznacza Citibank International plc (Sektor BankowoÊci Detalicznej i Sektor BankowoÊci Prywatnej w Wielkiej Brytanii), a tak e jego nast pców prawnych icesjonariuszy; Karta Citibank oznacza Kart Citibank wydanà Posiadaczowi Konta lub jednemu z Posiadaczy Konta do u ytku w zwiàzku z Kontem Klienta, Citibank Online oznacza Serwis BankowoÊci Internetowej oferowany Klientom; Organizacja Citigroup oznacza Citigroup plc, Citigroup, Citibank N.A., Citibank International plc, ich oddzia y, jednostki zale ne i powiàzane, a tak e ich nast pców prawnych i cesjonariuszy; BankowoÊç CitiPhone oznacza ca odobowy Telefoniczny Serwis Bankowy Citibanku; Karta Debetowa oznacza Kart Citibank, której za zgodà Citibanku mo na u ywaç do autoryzacji p atnoêci za towary lub us ugi, które b dà obcià a y Konto Klienta; Zad u enie oznacza ka de zobowiàzanie Klienta - obecne lub przysz e, bezpoêrednie lub poêrednie, rzeczywiste lub warunkowe, do zap aty lub wykonania - wobec Citibanku lub, jeêli tak wynika z kontekstu, wobec dowolnej Organizacji Citigroup, obejmujàce: wszystkie kwoty nale ne z tytu u kredytu, debetu, odsetek, prowizji, op at, kosztów, odszkodowaƒ lub gwarancji, wszystkie kwoty nale ne z tytu u umów zawartych przez Klienta w zwiàzku z transakcjami walutowymi, instrumentami 3

3 pochodnymi lub sekurytyzowanymi (do tych celów te kwoty mogà byç obliczane na podstawie naszej bie àcej wyceny nierozliczonych kontraktów), wszystkie kwoty nale ne z tytu u p atnoêci lub zobowiàzaƒ zrealizowanych lub zaciàgni tych przez Citibank lub dowolnà Organizacj Citigroup w imieniu lub na zlecenie Klienta; tak e wszystkie kwoty nale ne z tytu u odsetek i op at od Zad u enia do chwili sp acenia wszystkich zobowiàzaƒ. JeÊli Citibank lub dowolna Organizacja Citigroup tego za àda, lub uzyska postanowienie sàdu w stosunku do Klienta, odsetki i op aty b dà dalej naliczane wed ug stawek umownych na wczeêniejszych zasadach; Koszty majà znaczenie nadane w punkcie dotyczàcym Op at, Kosztów, Prowizji i Wydatków; FSA oznacza brytyjski organ nadzoru finansowego: Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, London E14 5HS, a tak e jego przedstawicieli i nast pców prawnych; Zasady FSA oznaczajà Podr cznik Zasad i Zaleceƒ FSA, z póêniejszymi zmianami; Ogólne Warunki i Postanowienia oznaczajà niniejsze Warunki i Postanowienia, z póêniejszymi zmianami; Poczta Przechowywana (Held Mail) oznacza korespondencj niewys anà do Klienta i przechowywanà przez Citibank; Okres Przechowywania Poczty oznacza okres okreêlony przez Citibank na piêmie, w którym Citibank nie wysy a Klientowi adnej korespondencji (w szczególnoêci wyciàgów, ksià eczek czekowych, Kart Citibank, ksià eczek wp at, zawiadomieƒ o zmianie oprocentowania i zawiadomieƒ o zmianie Warunków i Postanowieƒ) z wyjàtkiem korespondencji wymaganej przepisami prawa. Za t us ug b dzie pobierana roczna op ata, która nie podlega zwrotowi bez wzgl du na okolicznoêci; WartoÊç Rynkowa oznacza wartoêç rynkowà aktywów okreêlonà wg w asnego uznania przez Citibank i zwykle jest to wartoêç, jakà zdaniem Citibanku mo na uzyskaç ze sprzeda y tych aktywów na wolnym rynku w danym czasie lub okresie, wartoêç w danym dniu aktywów, które Citibank mo e zechcieç sprzedaç w przysz oêci, lub wartoêç odtworzeniowà aktywów; Has o oznacza kod wybrany przez Klienta, którym Klient pos uguje si razem z Nazwà U ytkownika w celu uzyskania dost pu do serwisu Citibank Online; PIN oznacza Osobisty Numer Identyfikacyjny wydany do u ytku razem z Kartà Citibank; T-PIN oznacza Telefoniczny Osobisty Numer Identyfikacyjny; Szczególne Warunki i Postanowienia oznaczajà Warunki majàce zastosowanie do okreêlonego Konta Klienta; Nazwa U ytkownika oznacza identyfikator wybrany przez Klienta, którym Klient pos uguje si razem z Has em w celu uzyskania dost pu do serwisu Citibank Online; Klient/Klienci to posiadacz lub posiadacze Konta. 1.2 W razie kolizji Szczególne Warunki i Postanowienia majàce zastosowanie do danego Konta lub us ugi majà pierwszeƒstwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami we w aêciwym zakresie zastosowania. 1.3 Konto stanowi Konto odr bne od wszystkich innych kont, które Klient posiada obecnie lub b dzie posiadaç w przysz oêci w Citibanku, w àczajàc w to wszystkie inne Konta, w stosunku do których obowiàzujà niniejsze Warunki i Postanowienia. Powy sze postanowienie nie wy àcza mo liwoêci skorzystania przez Citibank z dowolnego prawa do àczenia kont lub prawa do potràcenia, jakie mo e przys ugiwaç Citibankowi na podstawie niniejszych Warunków i Postanowieƒ lub w innym trybie. 2. Wst p Prosimy zapoznaç si z niniejszym dokumentem i wszystkimi Formularzami Wniosków. Jest to wa ny dokument prawny stanowiàcy cz Êç Umowy mi dzy Klientem a Citibankiem. Zawiera on równie wa ne informacje o Citibanku. Niniejszy dokument w àcza niniejsze Warunki i Postanowienia do niektórych Szczególnych Warunków i Postanowieƒ dotyczàcych produktów oferowanych przez Citibank w danym czasie, chocia nie wszystkie produkty mogà byç dost pne obecnie lub w przysz oêci. Podpisujàc Formularz Wniosku, Klient oêwiadcza, e zapozna si z niniejszymi Warunkami i Postanowieniami, e je przyjmuje oraz e zrozumia, i Umowa, obejmujàca tak e niniejsze Warunki i Postanowienia, wià e go. Niniejsza Umowa zast puje wszystkie wczeêniejsze umowy pisemne i ustne w zakresie us ug b dàcych jej przedmiotem, zwyjàtkiem umów, które za wyraênym porozumieniem stron stanowià cz Êç niniejszej Umowy. Prawa przys ugujàce Citibankowi na podstawie tych ostatnich umów nie ulegajà zmianie. Niniejsza Umowa nabiera mocy wià àcej i wchodzi w ycie z dniem okreêlonym w liêcie powitalnym otrzymanym przez Klienta. W Wielkiej Brytanii Citibank jest upowa niony do prowadzenia dzia alnoêci i nadzorowany przez FSA, numer pozwolenia: Siedzibà Citibanku w Wielkiej Brytanii jest Citibank Centre, Canada Square, London E14 5LB. 3. Uprawnieni Klienci Klient mo e otworzyç Konto, jeêli ukoƒczy 18 lat, na podstawie jego analizy historii kredytowej oraz z zastrze eniem Szczególnych Warunków i Postanowieƒ dotyczàcych danego Konta. 4. Adres 4.1 W Formularzu Wniosku Klient ma obowiàzek podaç swój g ówny adres zamieszkania, który b dzie zarejestrowanym adresem Konta. W przypadku Kont wspólnych, których posiadacze majà ró ne miejsca zamieszkania, Citibank b dzie traktowa oba adresy jako zarejestrowane adresy Konta. 4.2 Citibank b dzie wysy aç ca à korespondencj pod zarejestrowany adres, chyba e Klient na piêmie wska e inny adres do korespondencji. 4.3 Klient jest zobowiàzany dostarczyç Citibankowi dowód zmiany adresu (zarówno g ównego adresu zamieszkania, jak i adresu do korespondencji) w formie okreêlonej przez Citibank. Citibank mo e odmówiç uznania zmiany adresu do chwili otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów. 4.4 Klient jest zobowiàzany do niezw ocznego zawiadomienia Citibanku o zmianie swojego adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. 4.5 Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub zw oki w wykonaniu obowiàzków okreêlonych w niniejszym pkt Zmiana nazwiska 5.1 Citibank za àda od Klienta zadowalajàcego dowodu ka dej zmiany nazwiska i z o enia wzoru podpisu pod nowym nazwiskiem Klienta. Citibank mo e odmówiç wykonywania zleceƒ i dyspozycji wydanych przez Klienta pod nowym nazwiskiem do czasu spe nienia powy szych wymogów. 5.2 Klient jest zobowiàzany do niezw ocznego zawiadomienia Citibanku o zmianie swojego nazwiska. 5.3 Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub zw oki w wykonaniu obowiàzków okreêlonych w niniejszym pkt Dyspozycje Klienta 6.1 Klient powinien przekazywaç dyspozycje Citibankowi na piêmie w j zyku angielskim (chyba e uzgodniono inaczej) z podaniem w aêciwego numeru referencyjnego i z prawid owym podpisem, pod adresem: Citibank International Plc PO Box London SE5 7XT Tel lub 6.2 pod adresem, jaki Citibank mo e wskazaç Klientowi w przysz oêci. 6.3 Klient potwierdza, e Citibank mo e polegaç na informacjach zawartych w dyspozycjach Klienta i e Klient przyjmuje pe nà odpowiedzialnoêç za wszystkie b dy i niejasnoêci w tych informacjach, które mogà spowodowaç odrzucenie lub nieprawid owe wykonanie dyspozycji, zgodnie z postanowieniami punktu o odrzucaniu zleceƒ, zamieszczonego poni ej. Citibank nie ma obowiàzku potwierdzania otrzymania dyspozycji Klienta. 6.4 Klient rozumie, e jeêli skorzysta z poêrednictwa innej jednostki Citibanku lub innej Organizacji Citigroup do przekazania swoich dyspozycji do Citibanku, zamiast wys aç dyspozycje zgodnie z powy szymi procedurami, mo e to zwi kszyç ryzyko zw oki lub b du, a otrzymanie dyspozycji przez innà jednostk Citibanku lub innà Organizacj Citigroup nie stanowi otrzymania lub przyj cia dyspozycji przez Citibank. 6.5 Dyspozycje b dà realizowane do zakoƒczenia dzia alnoêci w Dniu Roboczym nast pujàcym po dniu otrzymania dyspozycji przez Citibank. 7. Konta wspólne Do Kont wspólnych majà zastosowanie nast pujàce Warunki i Postanowienia: 7.1 Ka dy Posiadacz Konta odpowiada solidarnie za sp at wszystkich kwot nale nych Citibankowi w zwiàzku z Kontem. 7.2 Ka dy Posiadacz Konta jest upowa niony do dysponowania Kontem i do otwierania nowych Kont na w asny rachunek. Citibank mo e przyjàç, e dyspozycje wydane przez jednego z Posiadaczy Konta w stosunku do Konta zosta y zatwierdzone przez drugiego Posiadacza Konta. Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za dzia anie, odmow dzia ania lub opóênione przyj cie dyspozycji Klienta, jeêli dyspozycje zosta y wydane tylko przez jednego z Posiadaczy Konta. 7.3 Saldo kredytowe na Koncie nale y do Posiadaczy Konta, a w razie Êmierci jednego z nich zostanie przekazane pozosta ym Posiadaczom Konta w trybie spadkowym. 7.4 JeÊli Posiadacz Konta wyda dyspozycje, które sà lub wydajà si sprzeczne z dyspozycjami wydanymi przez innego Posiadacza Konta, Citibank mo e odmówiç wykonania wszystkich dyspozycji lub realizacji p atnoêci albo wydania zgody na realizacj p atnoêci z Konta, dopóki Klienci nie usunà sprzecznoêci w sposób zadowalajàcy Citibank. 7.5 Klient potwierdza, e ponosi wy àcznà odpowiedzialnoêç za przestrzeganie wszystkich obowiàzujàcych przepisów prawa i regulacji dotyczàcych korzystania przez Klienta z us ug Êwiadczonych przez Citibank lub jednostki powiàzane, zale ne lub innych cz onków Organizacji Citigroup na podstawie niniejszej Umowy, w szczególnoêci przepisów prawa i regulacji obowiàzujàcych w jurysdykcji Klienta lub innej w zakresie prawa podatkowego, dewizowego lub kapita owego, oraz za przestrzeganie wszystkich wymogów informacyjnych i rejestracyjnych, które mogà obowiàzywaç w zwiàzku z krajem, w którym Klient jest obywatelem, ma miejsce zamieszkania 4 5

4 lub jest p atnikiem podatku, albo w którym Citibank mo e Êwiadczyç swoje us ugi, oraz potwierdza, e ani Citibank, ani adna jednostka powiàzana, zale na lub inny cz onek Organizacji Citigroup nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci w powy szym zakresie. 8. Konta nieaktywne 8.1 JeÊli przez 12 miesi cy na Rachunku Bankowym Klienta nie zrealizowano adnej operacji (wp aty lub wyp aty) z wyjàtkiem operacji inicjowanych przez Citibank (naliczanie odsetek i prowizji, jeêli majà zastosowanie), a Citibank nie otrzyma w tym okresie adnego zawiadomienia od Klienta, wówczas Citibank wyêle do Klienta, na ostatni znany adres, zapytanie, czy Klient chce zachowaç swój otwarty Rachunek Bankowy. Citibank nie ma obowiàzku wysy ania takiego pisma do Klienta, jeêli poczta wysy ana wczeêniej na ostatni znany adres Klienta by a zwracana. 8.2 JeÊli Klient odpowie, potwierdzajàc, e chce, by jego Konto pozosta o otwarte, Citibank b dzie dalej traktowaç Konto Klienta jako aktywne i b dzie dalej wysy aç wyciàgi i korespondencj zgodnie z niniejszymi Warunkami i Postanowieniami. 8.3 JeÊli Citibank nie otrzyma odpowiedzi na swoje zapytanie, o którym mowa w pkt. 8.1 powy ej, w terminie 90 dni lub jego pismo zostanie zwórcone jako niedor czone pod ostatnim znanym adresem Klienta, wówczas Citibank b dzie traktowaç Konto Klienta jako nieaktywne i zablokuje wszystkie wp aty i wyp aty. 8.4 Wszystkie Êrodki na Koncie pozostajà w asnoêcià Klienta i zostanà mu przekazane na podstawie wa nej dyspozycji wraz z odsetkami, jeêli takie zosta y naliczone. 8.5 JeÊli Citibank uzna dowód roszczenia za niewystarczajàcy i na tej podstawie odrzuci roszczenie, Klient mo e zwróciç si do Rzecznika Klientów Sektora Us ug Finansowych (Financial Ombudsman Service), South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, lub 9. Wp aty/uznania 9.1 Klient mo e wp acaç na swój Rachunek Bankowy gotówk i wszystkie inne wp aty p atne bezpoêrednio Klientowi. 9.2 Klientowi nie wolno przesy aç do Citibanku gotówki pocztà. Wszystkie czeki i inne p atnoêci przes ane pocztà muszà byç zakreêlone i zawieraç oznaczenie Rachunek Beneficjenta oraz muszà byç p atne dla Klienta. Klient ponosi ryzyko zwiàzane ze wszystkimi czekami i innymi p atnoêciami przes anymi pocztà. 9.3 Citibank mo e przyjàç czek lub innà p atnoêç na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem e: czek lub inna p atnoêç zosta y wystawione w sposób dopuszczany przez Citibank, czek lub inna p atnoêç zosta y potwierdzone przez wszystkie wymagane osoby, czek lub inna p atnoêç nie sà wystawione dla przedsi biorcy lub spó ki, czek lub inna p atnoêç nie zawierajà klauzuli Rachunek Beneficjenta lub Nieprzenoszalna, czek lub inna p atnoêç nie sà wystawione tylko dla beneficjenta, oraz Klient poinformuje Citibank na piêmie o okolicznoêciach indosowania czeku i przeka e Citibankowi wszystkie informacje, jakich Citibank za àda. 9.4 Wp aty na Rachunek Bankowy Klienta b dà zwykle rozliczane nast pujàco: Gotówka Niezw ocznie w przypadku wp aty w kasie w oddziale Citibanku w Wielkiej Brytanii w Dniu Bankowym Nast pnego Dnia Bankowego w przypadku wp aty w Centrum Bankowym Kart Citibank w Wielkiej Brytanii, z zastrze eniem procedury weryfikacji stosowanej przez Citibank JeÊli Klient odwiedzi oddzia Lloyds TSB w Wielkiej Brytanii i skorzysta z blankietu Bankowego Przekazu Giro zamieszczonego z ty u ksià eczki czekowej w celu dokonania wp aty w funtach szterlingach na swoje Konto Citibank. Us uga ta jest bezp atna. Dost pne sà wp aty gotówkowe w funtach, dla których odsetki zaczynajà byç naliczane cztery dni robocze po wp acie. Wszystkie wp aty pojawià si na Koncie Klienta po czterech dniach roboczych Czeki JeÊli czek jest wystawiony w funtach na brytyjski bank rozliczeniowy, realizacja mo e potrwaç do 6 pe nych Dni Bankowych dla czeków zdeponowanych przed w brytyjskim oddziale Citibanku lub Centrum Bankowym Kart Citibank w Wielkiej Brytanii i do 6 pe nych Dni Bankowych od otrzymania czeku przez brytyjski oddzia Citibanku dla czeków przes anych pocztà Po 5 pe nych Dniach Bankowych dla czeku w funtach wystawionego na konto w funtach w Wielkiej Brytanii, zdeponowanego w brytyjskim oddziale brytyjskiej jednostki rozliczajàcej Citibank Czas realizacji czeków w walutach obcych wystawionych, wys anych lub p atnych w Citibanku poza Wielkà Brytanià jest d u szy. Uwaga: nie dotyczy to czeków lub innych p atnoêci, których realizacji odmówiono lub których realizacja zosta a wyd u ona JeÊli w dowolnym czasie czek wp acony na Konto Klienta zostanie zwrócony bez zap aty z powodu braku wystarczajàcych Êrodków, fa szerstwa lub z innych powodów, kwota czeku zostanie potràcona z Konta Klienta Zlecenia sta e, przelewy wewn trzne realizowane przez Centrum Bankowe Kart Citibank lub za poêrednictwem CitiPhone, przelewy zewn trzne: po otrzymaniu rozliczonych Êrodków Odwiedê oddzia Lloyds TSB w Wielkiej Brytanii i skorzystaj z blankietu Bankowego Przekazu Giro zamieszczonego z ty u ksià eczki czekowej w celu dokonania wp aty w funtach szterlingach na swoje Konto Citibank. Us uga ta jest bezp atna. Czeki w funtach zdeponowane w oddzia ach Lloyds TSB sà realizowane w terminie siedmiu dni roboczych od z o enia, a odsetki zaczynajà byç naliczane cztery dni robocze po wp acie. Wszystkie wp aty pojawià si na Koncie Klienta po czterech dniach roboczych. 10. Wyp aty 10.1 Z zastrze eniem limitów wyp at i Szczególnych Warunków i Postanowieƒ dotyczàcych Konta Klienta, Klient mo e dokonywaç wyp at ze swojego Rachunku Bankowego pod warunkiem posiadania wystarczajàcego Dost pnego Salda. Citibank mo e odmówiç realizacji p atnoêci lub nie zezwoliç na wyp at z Rachunku Bankowego Klienta, jeêli Dost pne Saldo Klienta jest niewystarczajàce, by pokryç takà p atnoêç lub wyp at. Citibank mo e równie odmówiç realizacji p atnoêci lub nie zezwoliç na wyp at z powodu jakiejkolwiek uzgodnionej zaleg oêci lub autoryzowanej kwoty Zaksi gowanie ka dej wyp aty z Rachunku Bankowego Klienta zrealizowanej za pomocà Karty Citibank Klienta na Koncie Klienta mo e potrwaç do 3 Dni Roboczych. W przypadku transakcji zrealizowanych w innych krajach okres ten mo e si wyd u yç w zale noêci od terminu zg oszenia transakcji przez sprzedajàcego Klientowi nie wolno dokonywaç wyp at na podstawie czeków lub innych nierozliczonych p atnoêci, a Citibank nie b dzie zobowiàzany do dokonania wyp aty na podstawie czeku lub innych nierozliczonych p atnoêci Wszystkie op aty pokryte przez Citibank w zwiàzku z realizacjà lub próbà realizacji czeku lub innej p atnoêci na Konto Klienta stanowià Zad u enie Klienta wobec Citibanku i obcià à Rachunek Bankowy Klienta Citibank mo e przelaç rozliczone Êrodki na dowolny inny rachunek Klienta w Citibanku w celu zapobie enia przekroczeniu Dopuszczalnego Salda. W takiej sytuacji Citibank podejmie prób skontaktowania si z Klientem telefonicznie, SMS-em lub listownie w celu zawiadomienia Klienta o planowanych dzia aniach. Jednak Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki nieprzelania rozliczonych Êrodków na inny rachunek Citibank mo e wg w asnego uznania odmówiç wyp aty lub opóêniç wyp at Klienta, jeêli jej realizacja spowodowa aby przekroczenie limitu ustalonego przez Citibank do celów wewn trznego monitoringu, przeciwdzia ania nadu yciom lub przeciwdzia ania innym przest pstwom JeÊli Klient zechce dokonaç du ej wyp aty gotówkowej, Citibank mo e poprosiç Klienta o udanie si do wskazanego oddzia u Citibanku Klient mo e dokonywaç wyp at w gotówce w oddzia ach innych banków, lecz z tego tytu u mo e zostaç obcià ony prowizjà przez te banki, z wyjàtkiem Lloyds TSB, który nie pobiera op at. 11. Czeki i inne p atnoêci, korespondenci 11.1 Citibank zastrzega sobie prawo do dokonania bez uprzedzenia wyksi gowania (storno) na Rachunku Bankowym, jeêli weksel, czek lub inny zbywalny instrument, którego kwotà wczeêniej uznano Rachunek Bankowy, zostanie zwrócony bez zap aty z dowolnej przyczyny. Takie wyksi gowanie nie wp ywa na prawo Citibanku do zatrzymania niezap aconych weksli, czeków lub innych instrumentów i do skorzystania z wszystkich uprawnieƒ przys ugujàcych Citibankowi w zwiàzku z takimi instrumentami Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za wartoêç Êrodków okreêlonà przez bank beneficjenta, pod warunkiem e Citibank obcià y w aêciwy Rachunek Bankowy w prawid owej dacie waluty i przekaza Êrodki swojemu korespondentowi we w aêciwej dacie waluty. Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za opóênienia w dor czeniu poczty lub innych komunikatów, czas realizacji zleceƒ przez zewn trzne systemy rozliczeniowe, czas przetwarzania ani za wszelkie straty (bezpoêrednie lub wynikowe), op aty lub Koszty, które mogà obcià yç Klienta w zwiàzku z powy szym Bank zastrzega sobie prawo do skorzystania bez uprzedzenia z us ug dowolnego bankukorespondenta lub agenta ni szego szczebla w celu realizacji swoich transakcji i nie ponosi odpowiedzialnoêci za czyny, zaniechania ani zaniedbania takiego korespondenta lub agenta JeÊli Citibank otrzyma zawiadomienie, e Êrodki, którymi uznano Rachunek Bankowy, nie zosta y rozliczone, a Klient wyp aci Êrodki po zaksi gowaniu takich nierozliczonych Êrodków przez Citibank na Rachunku Bankowym, gdy taka wyp ata spowodowa a przekroczenie salda na Rachunku Bankowym (lub wzrost kwoty, o jakà przekroczono saldo na Rachunku Bankowym) lub spadek salda poni ej minimalnej wartoêci okreêlonej przez Citibank, wówczas Klient na àdanie zap aci Citibankowi kwot równà wartoêci takich nierozliczonych Êrodków. Dotyczy to wszystkich Êrodków otrzymanych czekiem, przekazem telegraficznym lub w inny sposób. Klienta obowiàzujà zasady stosowane w systemie rozliczeniowym w centrum przetwarzania przekazów pieni nych, za którego poêrednictwem Êrodki ostatecznie otrzymujà status rozliczonych, a Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za ewentualne straty poniesione przez Klienta w zwiàzku z powy szym. 6 7

5 11.5 Citibank mo e wyksi gowaç (storno) ka de uznanie lub przelew na Rachunek Bankowy Klienta (bez wzgl du na termin i sposób realizacji) dokonane przez pomy k lub wskutek, stwierdzonego póêniej, nadu ycia (umyêlnego lub nieumyêlnego). Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za skutki takich b dów operacyjnych poniesione przez Klienta. 12. Czeki 12.1 Klient jest zobowiàzany wystawiaç czeki w walucie Rachunku Bankowego Klient jest zobowiàzany wypisaç, datowaç i podpisaç czek atramentem (tuszem). Klient nie mo e wypisaç czeku na kwot wy szà od swojego Dost pnego Salda. Klient musi stosowaç wy àcznie zatwierdzone czeki Citibanku. Klient jest zobowiàzany wypisywaç czeki w j zyku angielskim, z podaniem kwoty s ownie i cyframi. Daty nale y podawaç w formacie angielskim. Klient musi parafowaç wszystkie poprawki Citibank mo e odmówiç realizacji czeku z datà sprzed ponad 6 miesi cy lub z datà przysz à JeÊli Klient chce, by Citibank wstrzyma realizacj czeku, musi niezw ocznie poinstruowaç o tym Citibank. Nie mo na wstrzymaç realizacji czeku gwarantowanego kartà Citibank Klienta. Klient jest zobowiàzany pokryç wszystkie roszczenia, àdania i straty poniesione przez Citibank wskutek wstrzymania realizacji czeku z polecenia Klienta Citibank podejmie wszystkie mo liwe dzia ania z zachowaniem nale ytej starannoêci w celu wstrzymania realizacji czeku, lecz w adnych okolicznoêciach nie ponosi odpowiedzialnoêci wobec Klienta, jeêli nie uda si wstrzymaç realizacji czeku lub innej p atnoêci po otrzymaniu polecenia Klienta Citibankowi przys uguje prawo do pobrania op aty administracyjnej za obs u enie ponad 30 czeków wystawionych z Konta Klienta w danym miesiàcu kalendarzowym W ramach pojedynczej transakcji Citibank gwarantuje p atnoêç tylko jednego czeku pobranego tylko z jednej ksià eczki czekowej Citibanku na kwot okreêlonà dla Karty Citibank Klienta, zzastrze eniem, e czek nie jest wystawiony z konta spó ki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià oraz: czek jest oznaczony tym samym nazwiskiem i numerem kodu, jeêli wydrukowano, co Karta Citibank Klienta, czek zosta podpisany, przed datà wygaêni cia Karty Citibank Klienta, w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pn., na Wyspach Normandzkich, Wyspie Man, w Gibraltarze lub w obiekcie brytyjskich S u b Celnych po o onym poza tymi terytoriami w obecnoêci remitenta przez osob, której podpis widnieje na Karcie Citibank, numer Karty Citibank zosta wpisany na czeku przez remitenta, Karta Citibank nie zosta a zmieniona ani zniszczona Gwarantowana liczba czeków zrealizowanych w ciàgu jednego dnia za pomocà Karty Citibank Klienta nie powinna przekraczaç gwarantowanego limitu czekowego Klienta Citibank zaleca niewystawianie czeków z datà przysz à. W razie wystawienia takiego czeku Citibank zastrzega sobie prawo do wyp aty kwoty czeku po jej otrzymaniu przez Citibank i Citibank nie b dzie ponosiç odpowiedzialnoêci za adne straty, jakie Klient mo e ponieêç wskutek takiej p atnoêci Citibank mo e opóêniç wymian ksià eczki czekowej, jeêli Klient nie u ywa czeków po kolei i/lub nie zawiadomi Citibanku o adnych czekach uniewa nionych, zgubionych lub zniszczonych Ksià eczka czekowa przez ca y czas pozostaje w asnoêcià Citibanku, a Citibank w dowolnym terminie mo e wycofaç ksià eczk czekowà z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w normalnych okolicznoêciach. W razie nadu ycia, innego przest pstwa lub niew aêciwego u ywania ksià eczk mo na wycofaç ze skutkiem natychmiastowym. 13. Zlecenia sta e/polecenia zap aty 13.1 Stosowanie automatycznych obcià eƒ lub wyp at jest dozwolone, chyba e Szczególne Warunki i Postanowienia dotyczàce Konta stanowià inaczej Wszystkie takie transakcje b dà definiowane na podstawie uznaniowej decyzji Citibanku Klient musi z o yç zlecenie przelewu Êrodków z Konta Klienta w Citibanku 5 Dni Bankowych przed terminem pierwszej p atnoêci Citibank do o y staraƒ, by wstrzymaç realizacj sta ych zleceƒ lub poleceƒ zap aty na wniosek Klienta, jeêli: p atnoêci nie zosta y jeszcze zrealizowane z Rachunku Bankowego Klienta, bankowi beneficjenta nie przyrzeczono w aden sposób, e p atnoêç zostanie zrealizowana, oraz Citibank ma 10 Dni Bankowych na realizacj dyspozycji Klienta o wstrzymaniu p atnoêci z Konta Klienta od dnia jej otrzymania. JeÊli Klient nie z o y adnego zawiadomienia, p atnoêci b dà realizowane, a Klient musi skierowaç àdanie zwrotu Êrodków bezpoêrednio do beneficjenta Citibank rozpatruje Roszczenia Odszkodowawcze Klienta, lecz zastrzega sobie prawo do obcià enia Rachunku Bankowego Klienta po 8 tygodniach od zg oszenia roszczenia, jeêli Citibank nie otrzyma zwrotu Êrodków od beneficjenta Citibank zastrzega sobie prawo do niehonorowania poleceƒ zap aty lub zleceƒ sta ych, jeêli Dost pne Saldo jest niewystarczajàce do ich pokrycia. 14. Debet (linie i limity kredytowe w rachunku) 14.1 Linie i limity kredytowe sà udzielane na podstawie analizy historii kredytowej Wnioskodawcy i muszà byç sp acone na àdanie O ile Bank nie wyrazi zgody na inne zasady, od linii i limitów kredytowych mogà byç pobierane prowizje i b dà pobierane odsetki wed ug odpowiednich stawek stosowanych przez Bank w stosunku do linii i limitów kredytowych od salda zad u enia na Koncie - obcià enia te b dà dokonywane co miesiàc. Bank zawiadamia Klienta o kwocie odsetek do sp aty z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem Limitu kredytowego nie mo na przekraczaç bez uprzedniej zgody Banku. Bank mo e odmówiç realizacji czeku, innej p atnoêci lub wyp aty, w tym równie wyp aty z bankomatu, jeêli taka operacja spowodowa aby przekroczenie limitu kredytowego JeÊli limit kredytowy zostanie przekroczony, Bank pobierze op at, a ponadto Bank zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek wed ug stawki przewidzianej dla niedozwolonego przekroczenia salda debetowego od ca ego salda zad u enia w linii kredytowej za ka dy dzieƒ przekroczenia limitu kredytowego Bank zastrzega sobie prawo do pokrywania niedozwolonego salda debetowego na Koncie Klienta z dowolnych rozliczonych Êrodków z innych rachunków Klienta w Banku JeÊli Klient przekroczy dozwolone saldo na Koncie bez upowa nienia, zostanie obcià ony op atà i odsetkami wed ug stawki przewidzianej dla niedozwolonego przekroczenia salda debetowego za ka dy dzieƒ przekroczenia dozwolonego salda na Koncie Bank mo e w dowolnym terminie cofnàç uprawnienie Klienta do korzystania z limitu kredytowego w Koncie i za àdaç od Klienta sp aty lub zmniejszenia zad u enia Szczegó owe informacje o stosowanych stawkach oprocentowania sà udost pniane na wniosek Klienta. 15. Prowizje i op aty 15.1 Citibank mo e naliczyç, a Klient b dzie zobowiàzany zap aciç, wszelkie prowizje i op aty nale ne w zwiàzku z prowadzeniem Konta Klienta Prowizje i op aty b dà pobierane z Konta Klienta. Niezap acone prowizje i op aty stanowià Zad u enie Klienta wobec Citibanku Szczegó owe informacje o prowizjach i op atach stosowanych przez Citibank w zwiàzku z bie àcym prowadzeniem Konta Klienta zostanà przekazane z chwilà otwarcia Konta przez Klienta. Dodatkowe egzemplarze sà udost pniane na wniosek Klienta Citibank poinformuje Klienta o prowizjach i op atach z tytu u danego produktu lub us ugi przed udost pnieniem tego produktu lub us ugi Klientowi i w odpowiedzi na ka de pytanie Klienta Informacje o zmianach prowizji i op at b dà przekazywane lub wysy ane Klientowi zgodnie z niniejszymi Warunkami i Postanowieniami Klient zobowiàzuje si zap aciç wszystkie kwoty nale ne z tytu u prowizji, op at, op aty skarbowej, podatku od towarów i us ug oraz innych podatków, prowizji i op at prawnych, a tak e innych wydatków i Kosztów ( Koszty ), zwiàzane z niniejszà Umowà oraz dowolnym Kontem i us ugà dostarczonà Klientowi przez Citibank oraz upowa nia Citibank do bezpoêredniego obcià ania rachunków Klienta (w dniu wymagalnoêci lub po zamkni ciu rachunku) kwotami takich pozycji, jak: 15.7 Koszty zwiàzane z takimi us ugami, jak przelewy Êrodków, wystawianie czeków czy lokaty powiernicze, 15.8 Koszty zwiàzane z post powaniami sàdowymi, regulacyjnymi, rzàdowymi lub administracyjnymi Klient wyra a zgod na udzia Citibanku w dowolnych prowizjach i op atach lub Êwiadczeniach na rzecz dowolnej Organizacji Citigroup lub osoby trzeciej w zwiàzku z dowolnà transakcjà zrealizowanà na podstawie niniejszej Umowy, a tak e na ponoszenie Kosztów przez Organizacje Citigroup w imieniu Klienta Citibank mo e otrzymaç wynagrodzenie i prowizj od innych Organizacji Citigroup lub osób trzecich lub dzieliç z nimi op aty w zwiàzku z transakcjami realizowanymi w imieniu Klienta. Na wniosek Klient otrzyma szczegó owe informacje o takich prowizjach i ustaleniach dotyczàcych podzia u op at Klient potwierdza, e ponosi wy àcznà odpowiedzialnoêç za przestrzeganie wszystkich obowiàzujàcych przepisów prawa i regulacji dotyczàcych korzystania przez Klienta z us ug Êwiadczonych przez Citibank lub jednostki powiàzane, zale ne lub innych cz onków Organizacji Citigroup na podstawie niniejszej Umowy, w szczególnoêci przepisów prawa i regulacji obowiàzujàcych w jurysdykcji Klienta lub innej w zakresie prawa podatkowego, dewizowego lub kapita owego, oraz za przestrzeganie wszystkich wymogów informacyjnych i rejestracyjnych, które mogà obowiàzywaç w zwiàzku z krajem, w którym Klient jest obywatelem, ma miejsce zamieszkania lub jest p atnikiem podatku, albo w którym Citibank mo e Êwiadczyç swoje us ugi, oraz potwierdza, e ani Citibank, ani jakakolwiek inna Organizacja Citigroup nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci w powy szym zakresie. 16. Wyciàgi 16.1 Citibank b dzie przekazywaç Klientowi miesi czne wyciàgi obejmujàce wszystkie transakcje Klienta na Kontach. Klient mo e wnioskowaç o rzadsze przekazywanie wyciàgów, lecz Citibank mo e pobieraç z tego tytu u dodatkowà op at. Klient jest zobowiàzany poczyniç kroki, które umo liwià mu zapoznawanie si z wyciàgami mo liwie najszybciej po ich udost pnieniu przez 8 9

6 Citibank Klient jest zobowiàzany jak najszybciej zapoznaç si z ka dym otrzymanym wyciàgiem i starannie go sprawdziç. JeÊli w terminie 30 dni od daty wystawienia wyciàgu Citibank nie otrzyma adnego zapytania lub reklamacji do wyciàgu, Citibank uzna, e Klient potwierdzi, i wyciàg jest prawid owy JeÊli wyciàg zawiera pozycj, która zdaniem Klienta jest nieprawid owa lub Êwiadczy, e dosz o do niew aêciwego wykorzystania Konta, Klient musi niezw ocznie zg osiç ten fakt Citibankowi zgodnie z pkt niniejszych Warunków i Postanowieƒ. Klient jest równie zobowiàzany potwierdziç Citibankowi swoje zastrze enia na piêmie w ciàgu 7 dni W przypadku Konta wspólnego Citibank b dzie wysy a wyciàgi tylko jednemu Posiadaczowi Konta, chyba e zostanie poinstruowany inaczej JeÊli Klient posiada Konto internetowe, dla którego zgodzi si otrzymywaç miesi czne wyciàgi w formie innej ni wydruk, Citibank b dzie udost pnia Klientowi wyciàgi elektroniczne w systemie Citibank Online. Citibank zach ca do regularnego zapisywania i drukowania wyciàgów. Dodatkowe wyciàgi mogà podlegaç op acie JeÊli Posiadacz Konta z o y wniosek o zmian formy wyciàgu, do zmienionego wyciàgu b dzie do àczany wyciàg standardowy, a w razie rozbie noêci mi dzy wyciàgami za prawid owy uznaje si wyciàg standardowy. 17. Odsetki od sald kredytowych 17.1 Odsetki nalicza i oblicza si wed ug obowiàzujàcych stawek (które mogà ulec zmianie) od dost pnego salda. Odsetki mogà byç wyp acane wed ug zró nicowanych stawek. Kwoty odsetek b dà ksi gowane na Koncie Klienta zgodnie ze Szczególnymi Warunkami i Postanowieniami dotyczàcymi danego Konta. Szczegó owe informacje o progach i stawkach oprocentowania sà udost pniane na wniosek Klienta P atnoêci odsetkowe oblicza si w kwocie brutto, a wyp aca w kwocie netto po potràceniu nale nego podatku dochodowego wed ug stawki podstawowej. Odsetki mogà byç wyp acane w kwocie brutto, jeêli Klient nie jest rezydentem Wielkiej Brytanii i z o y wype niony formularz deklaracji statusu nierezydenta (formularz NOR) lub jeêli Klient jest rezydentem Wielkiej Brytanii, lecz nie podlega obowiàzkowi zap aty podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii i z o y wype niony formularz R85. Powy sze zapisy mogà ulec zmianie w celu uwzgl dnienia zmian w przepisach podatkowych lub wymogów okreêlonych przez organy skarbowe W przypadku Kont wspólnych odsetki mogà byç wyp acane w kwocie netto jednemu z Posiadaczy Konta i w kwocie brutto drugiemu Posiadaczowi Konta pod warunkiem otrzymania wymaganych dokumentów. Citibank nie wyp aci adnych odsetek od niezap aconego czeku lub innej p atnoêci. Co roku na àdanie Klient otrzyma ZaÊwiadczenie o uzyskanych dochodach z tytu u odsetek zgodnie z art. 352 przepisów podatkowych (Inland Revenue). 18. Waluty obce 18.1 W celu wp acenia Êrodków z transakcji na Konto prowadzone w innej walucie Citibank mo e przeliczyç p atnoêç na walut Konta wed ug kursu wymiany obowiàzujàcego w Citibanku Ka da transakcja w walucie innej ni waluta Konta, na przyk ad gdy Klient p aci swojà Kartà Citibank za towary, us ugi lub waluty nabyte za granicà, b dzie przeliczona przez Citibank na walut Konta wed ug kursu wymiany stosowanego przez Citibank. Z tego tytu u Citibank mo e pobieraç op aty i prowizje. Transakcje zrealizowane za granicà mogà byç ewidencjonowane na Koncie z opóênieniem. 19. Karta Citibank 19.1 Karty Citibank nie mo na posiadaç wspólnie. W przypadku Kont wspólnych ka dy Posiadacz Konta otrzymuje osobnà Kart Citibank Klient jest zobowiàzany chroniç swojà Kart Citibank. Kartà Citibank mo e pos ugiwaç si wy àcznie osoba, której nazwisko widnieje na Karcie. Osoba ta musi podpisaç Kart Citibank niezw ocznie po jej otrzymaniu Karta Citibank jest wa na wy àcznie dla osoby, której nazwisko widnieje na Karcie, i nie mo na jej u ywaç po terminie wa noêci Postanowienia tego punktu majà zastosowanie, jeêli Konto jest rachunkiem bie àcym, a Karta Citibank Klienta ma byç u ywana jako Karta Debetowa w stosunku do tego Konta (nie wolno u ywaç Karty Citibank jako Karty Debetowej w stosunku do Konta nieb dàcego rachunkiem bie àcym). JeÊli Karta Citibank Klienta jest Kartà Debetowà, mo e byç u ywana do dokonywania lub autoryzowania p atnoêci z Konta na rzecz upowa nionych sprzedawców towarów lub us ug, o ile Klient dysponuje Dost pnym Saldem wystarczajàcym do pokrycia transakcji. Citibank b dzie ewidencjonowa zwroty Êrodków na Koncie Klienta wy àcznie po otrzymaniu prawid owego potwierdzenia lub weryfikacji transakcji oraz Êrodków. W ka dym Dniu Bankowym Klient jest zobowiàzany zap aciç Citibankowi jednorazowà p atnoêcià pe nà kwot nale nà z tytu u transakcji zrealizowanych za pomocà Karty Debetowej (tj. zakupów towarów lub us ug op aconych Kartà Citibank Klienta) od poprzedniego Dnia Bankowego. Citibank obcià y tà p atnoêcià Konto (tj. Rachunek Bie àcy) Klienta. Na Koncie Klienta transakcje zrealizowane za pomocà Karty Debetowej pokazywane sà oddzielnie Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci, jeêli sprzedawca, Citibank, terminal lub urzàdzenie nie przyjmie Karty Citibank Klienta Citibank mo e wypowiedzieç lub zawiesiç prawo Klienta do u ywania Karty Citibank do dowolnego celu. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie takiej decyzji, przes ane pocztà na adres podany przez Klienta. JeÊli Citibank tego za àda, Klient b dzie zobowiàzany do natychmiastowego zwrotu swojej Karty Citibank JeÊli Klient odzyska Kart Citibank, którà zg oszono jako zagubionà, skradzionà lub mogàcà byç przedmiotem nieuprawnionego u ycia, Klient b dzie zobowiàzany do jej natychmiastowego zwrotu Citibankowi po jej przeci ciu na dwie cz Êci przez pasek magnetyczny do prawego rogu - nale y unikaç przecinania chipu Klient zwraca Kart Citibank przeci tà na pó przez pasek magnetyczny. Karty Citibank pozostajà w asnoêcià Citibanku W zwiàzku z u ywaniem Karty Citibank przez Klienta w bankomatach poza Wielkà Brytanià Citibank musi poczyniç pewne ustalenia w celu gromadzenia danych o transakcjach, a tak e ich przechowywania i przesy ania do przetwarzania. Takie przetwarzanie mo e obejmowaç informacje identyfikacyjne i informacje o saldzie na Koncie oraz b dzie wykonywane elektronicznie, w ca oêci lub cz Êci. Ponadto przetwarzanie transakcji mo e zostaç zlecone innym podmiotom dzia ajàcym w kraju, w którym Klient korzysta z bankomatów, lub innym U ycie Karty Citibank przez Klienta w bankomacie poza Wielkà Brytanià stanowi wyra enie zgody przez Klienta (i) na gromadzenie, przechowywanie, przesy anie i przetwarzanie informacji identyfikacyjnych i informacji o saldzie na Koncie wszelkimi Êrodkami, jakich Citibank mo e potrzebowaç w celu prawid owego prowadzenia ewidencji transakcji i Konta; (ii) na przekazywanie i przesy anie uczestnikom i podmiotom przetwarzajàcym w dowolnej sieci, z której Citibank korzysta do przetwarzania danych, szczegó owych informacji dotyczàcych Konta Klienta i transakcji oraz innych danych niezb dnych do umo liwienia korzystania z bankomatów poza granicami Wielkiej Brytanii; (iii) na przechowywanie tych informacji i danych przez powy szych uczestników i podmioty przetwarzajàce w sieci; oraz (iv) na przestrzeganie przez powy szych uczestników i podmioty przetwarzajàce w sieci obowiàzujàcych przepisów prawa i regulacji, które majà zastosowanie do ujawniania informacji i którym ci uczestnicy i podmioty przetwarzajàce podlegajà Wynikajàce z niniejszych Warunków i Postanowieƒ zobowiàzania w zwiàzku z Kontami sà p atne wy àcznie w oddziale Citibank w Wielkiej Brytanii, w którym otwarto Konto lub lokat, i podlegajà prawu angielskiemu (w szczególnoêci aktom, nakazom, rozporzàdzeniom i regulacjom wydanym przez rzàd, w tym regulacjom podatkowym i dewizowym). Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za niedost pnoêç Êrodków zaksi gowanych na Koncie w zwiàzku z ograniczeniami wymienialnoêci lub zbywalnoêci, zaj ciami, przymusowymi transferami, dzia aniami wojennymi lub niepokojami spo ecznymi i podobnymi zdarzeniami, na które Citibank nie ma wp ywu. W tych okoliczno- Êciach aden inny oddzia, jednostka zale na lub powiàzana Citibanku równie nie ponosi takiej odpowiedzialnoêci Wszystkie wyp aty dokonane z u yciem Karty Citibank poza granicami Wielkiej Brytanii stanowià p atnoêç w Citibanku i przelew do kraju wyp aty. Dlatego prawo do wyp aty podlega nie tylko prawu brytyjskiemu, lecz równie prawu kraju, w którym wyp ata jest realizowana. W zwiàzku z tym gotówka wyp acona w bankomacie poza granicami Wielkiej Brytanii jest realizowana w walucie dozwolonej przez w aêciciela bankomatu, w którym wyp ata jest dokonywana. Konto Klienta w Citibanku b dzie obcià one równowartoêcià wyp aty w walucie Konta. Wyp aty gotówkowe z bankomatów poza granicami Wielkiej Brytanii podlegajà równie kontroli dewizowej, przepisom i ograniczeniom obowiàzujàcym w kraju, w którym znajduje si bankomat W dowolnym czasie i bez uprzedzenia Citibank mo e zawiesiç lub cofnàç prawo Klienta do korzystania z Karty Citibank w bankomatach poza granicami Wielkiej Brytanii i nie ponosi odpowiedzialnoêci wobec Klienta za adne straty lub szkody poniesione przez Klienta w zwiàzku z takim zawieszeniem lub cofni ciem uprawnienia adna instytucja inna ni Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci wobec Klienta w zwiàzku z u ywaniem Karty Citibank do realizacji transakcji na Koncie Klienta w Citibanku JeÊli Klient u ywa Karty Citibank do realizacji powtarzalnych transakcji i zechce anulowaç te powtarzalne transakcje, musi niezw ocznie zawiadomiç o tym na piêmie swojego dostawc oraz Citibank, zachowujàc kopi zawiadomienia, tak aby mo na jà by o dostarczyç Citibankowi na àdanie Klient jest zobowiàzany do zap aty wszystkich prowizji i op at pobieranych przez inne instytucje w zwiàzku z korzystaniem przez Klienta z bankomatów Klient jest uprawniony do posiadania w danym czasie tylko jednej Karty Citibank. Klient mo e u ywaç tej Karty Citibank do wszystkich Kont w Citibanku, które wymagajà u ywania Karty Citibank, z zastrze eniem postanowieƒ pkt Karty Citibank nie wolno stosowaç do realizacji transakcji hazardowych przez Internet za poêrednictwem dowolnej strony internetowej bez wzgl du na lokalizacj

7 20. Ochrona Konta Klienta 20.1 Klient nie mo e zezwalaç nikomu na korzystanie ze swojej Karty Citibank, T-PIN-u, e-pin-u, PIN-u, Nazwy U ytkownika i Has a Klient nie mo e w aden sposób zmieniaç Karty Citibank poprzez manipulowanie paskiem magnetycznym lub chipem karty Klient musi zawsze podejmowaç wszystkie niezb dne dzia ania w celu zapewnienia przez ca y czas bezpiecznego przechowywania swojej Karty Citibank oraz zachowania w tajemnicy swojego T-PIN-u, e-pin-u, PIN-u, Nazwy U ytkownika i Has a Klient nie mo e zapisywaç ani w aden sposób utrwalaç swojego T-PIN-u, e-pin-u, PIN-u, Nazwy U ytkownika i Has a Klient musi zapami taç swój T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika i Has o oraz zniszczyç zawiadomienie o T-PIN-ie, e-pin-ie i PIN-ie niezw ocznie po otrzymaniu Klient musi przechowywaç osobno swojà ksià eczk czekowà i Kart Citibank Klient musi stosowaç wszystkie uzasadnione Êrodki ostro noêci, by zapobiec u yciu swojego T-PIN-u, e-pin-u, PIN-u, Nazwy U ytkownika i Has a przez osoby nieupowa nione JeÊli Klient zdecyduje si na zmian, powinien starannie wybraç swój nowy T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika i Has o Klient powinien przechowywaç potwierdzenia transakcji zrealizowanych z u yciem Karty Citibank w bezpiecznym miejscu i pozbywaç si ich z zachowaniem ostro noêci, przecinajàc je na co najmniej dwie cz Êci JeÊli Klient trzy razy z rz du tego samego dnia wprowadzi nieprawid owy PIN w bankomacie, Karta Citibank mo e zostaç zatrzymana przez bankomat, a nast pnie zniszczona JeÊli Klient podejrzewa, e ktoê zna jego T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika i Has o, lub ma powody, by podejrzewaç, e jego T-PIN, e-pin, PIN, Nazwa U ytkownika i Has o mogà zostaç wykorzystane przez osob nieupowa nionà, musi niezw ocznie zawiadomiç o tym Citibank zgodnie z pkt Klient nie mo e zmieniaç PIN-u na numer identyczny ze swoim T-PIN-em Klient lub pe nomocnik Klienta musi zawiadomiç Citibank: o zagubieniu, kradzie y lub mo liwoêci niew aêciwego u ycia Karty Citibank, lub jeêli osoba nieb dàca Klientem mo e znaç T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika lub Has o; lub jeêli wyciàg otrzymany przez Klienta zawiera pozycj, która, zdaniem Klienta, jest nieprawid owa. Klient musi podjàç odpowiednie dzia ania, by mieç pewnoêç, e b dzie móg zapoznaç si z wyciàgiem mo liwie najszybciej po jego wys aniu do Klienta przez Citibank Klient lub jego przedstawiciel powinien skontaktowaç si z Citibankiem telefonicznie pod numerem lub (spoza Wielkiej Brytanii) bàdê w godzinach pracy z dowolnym oddzia em Citibanku. Nast pnie Klient jest zobowiàzany potwierdziç zgubienie, kradzie, niew aêciwe u ycie lub mo liwoêç niew aêciwego u ycia Karty Citibank albo nieznanà transakcj na piêmie w terminie 7 dni pod adresem Citibank International plc, PO Box 49930, London SE5 7XT Po zawiadomieniu Citibanku przez Klienta o zgubieniu lub kradzie y Karty Citibank albo o fakcie, e osoba postronna zna T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika lub Has o, Citibank niezw ocznie podejmie dzia ania, aby uniemo liwiç wykorzystanie tej Karty Citibank lub informacji do uzyskania dost pu do Konta Klienta JeÊli Citibank podejrzewa, e Karta Citibank zosta a zagubiona, skradziona lub mo e zostaç u yta przez osoby nieupowa nione, wówczas mo e zg osiç to na policj. Klient jest zobowiàzany udzieliç wszelkiej pomocy Citibankowi i policji w celu odzyskania Karty i wszystkich poniesionych strat JeÊli Klient odzyska Kart Citibank, którà zg oszono jako zagubionà, skradzionà lub mogàcà byç przedmiotem nieuprawnionego u ycia, b dzie zobowiàzany do jej natychmiastowego zwrotu Citibankowi po przeci ciu jej na dwie cz Êci przez pasek magnetyczny do prawego rogu - nale y unikaç przecinania chipu Po zg oszeniu zagubienia, kradzie y lub mo liwoêci nieuprawnionego u ycia Karty Citibank do Konta Klienta Klient musi niezw ocznie jà zwróciç, jeêli wcià jà posiada, wraz ze wszystkimi innymi Kartami Citibank wydanymi do Konta Klienta, przeci tymi na dwie cz Êci przez pasek magnetyczny do prawego rogu - nale y unikaç przecinania chipu. Citibank jest w aêcicielem wszystkich informacji zapisanych na Karcie Citibank Klienta JeÊli Karta Citibank wygaênie lub zostanie zg oszona jako zagubiona, skradziona lub mogàca byç przedmiotem u ycia przez osoby nieupowa nione, Citibank mo e, wed ug w asnego uznania, wydaç Klientowi nowà Kart Citibank W przypadku spornych transakcji z u yciem Karty Citibank ci ar dowodu, e dosz o do nadu ycia lub e Klient nie zachowa nale ytej starannoêci, lub e Klient otrzyma swojà Kart, spoczywa na Citibanku. W takich przypadkach Klient jest zobowiàzany do wspó pracy z Citibankiem i policjà podczas post powania wyjaêniajàcego JeÊli Klient pope ni nadu ycie, poniesie odpowiedzialnoêç za wszystkie straty na swoim Koncie. JeÊli Klient nie dzia a z zachowaniem nale ytej starannoêci, na przyk ad nie stosowa si do zaleceƒ w zakresie bezpieczeƒstwa okreêlonych w pkt. 20, przyczyniajàc si w ten sposób do powstania strat, mo e byç obcià ony odpowiedzialnoêcià za te straty JeÊli Citibank nie b dzie w stanie wykazaç, e Klient dopuêci si nadu ycia lub nie zachowa nale ytej starannoêci, odpowiedzialnoêç Klienta w zwiàzku z niew aêciwym u yciem jego Karty Citibank b dzie ograniczona w sposób okreêlony poni ej: JeÊli osoba postronna w celu uzyskania dost pu do Konta Klienta przez Internet, telefonicznie lub innymi Êrodkami u yje Karty Citibank, zanim Klient zg osi Citibankowi jej zagubienie lub kradzie albo mo liwoêç, e osoba postronna zna T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika lub Has o Klienta, Citibank przeprowadzi post powanie wyjaêniajàce, a Klient nie b dzie zobowiàzany do zap acenia adnych kwot, jeêli przestrzega postanowieƒ okreêlonych w pkt. 20 i potwierdzi to zdarzenie na piêmie Citibankowi w terminie 7 dni; JeÊli osoba postronna pos u y si szczegó owymi informacjami o Karcie Citibank Klienta bez jego zgody w celu zawarcia transakcji niewymagajàcej obecnoêci Klienta, Klient nie b dzie zobowiàzany do zap acenia adnych kwot. JeÊli Karta Citibank Klienta zostanie u yta przed jej otrzymaniem przez Klienta, Klient nie b dzie zobowiàzany do zap acenia adnych kwot W celu ochrony zarówno Citibanku, jak i Klienta oraz w celu monitorowania jakoêci naszych us ug rozmowy telefoniczne mogà byç nagrywane, a Klient wyra a zgod na wykorzystanie tych nagraƒ w sàdzie. 21. CitiPhone 21.1 Klient potwierdza, e procedury weryfikacji stosowane w CitiPhone b dà wystarczajàcym potwierdzeniem to samoêci Klienta i e Citibank mo e dzia aç na podstawie wszystkich dyspozycji otrzymanych telefonicznie. Jednak jeêli Citibank uzna, e istniejà powody, by wàtpiç w to samoêç osoby przekazujàcej dyspozycje, mo e, wed ug w asnego uznania, nie zrealizowaç tych dyspozycji i zakoƒczyç po àczenie telefoniczne W celu ochrony zarówno Citibanku, jak i Klienta oraz w celu monitorowania jakoêci naszych us ug rozmowy telefoniczne mogà byç nagrywane, a Klient wyra a zgod na wykorzystanie tych nagraƒ w sàdzie Dzwoniàc do CitiPhone, Klient musi zachowaç wszystkie uzasadnione Êrodki ostro noêci, by chroniç swój T-PIN i wszystkie inne informacje poufne. 22. Upowa nienie dotyczàce poczty, po àczeƒ telefonicznych, faksu i poczty elektronicznej 22.1 Klient upowa nia Citibank do przyjmowania wszystkich dyspozycji (z wyjàtkiem sta ych zleceƒ) do Konta Klienta za pomocà poczty, telefonu, faksu lub Serwisu Komunikacyjnego Citibank Online bez dalszej weryfikacji lub potwierdzania autentycznoêci. Citibank mo e odmówiç przyj cia dyspozycji przekazanej na piêmie, faksem lub przez Serwis Komunikacyjny Citibank Online, która zdaniem Citibanku mo e nie byç zgodna z upowa nieniem, do czasu przeprowadzenia przez Citibank w aêciwego post powania uwierzytelniajàcego, którym mo e byç po àczenie telefoniczne z Klientem w celu ponownego potwierdzenia transakcji Klient potwierdza, e Citibank mo e przyjmowaç dyspozycje od dowolnych osób przedstawiajàcych si jako Posiadacze Konta lub pe nomocnicy Posiadacza Konta, dzia ajàcych samodzielnie lub wspólnie, zgodnie z informacjà przekazanà Citibankowi w chwili okreêlania upowa nienia do sk adania podpisów w Citibanku Powy sze dyspozycje b dà realizowane na ryzyko Klienta, a Klient zobowiàzuje si pokryç wszystkie straty, w tym koszty prawne, wynikajàce z dzia ania Citibanku lub odmowy dzia ania na podstawie dyspozycji otrzymanych w tym trybie, a Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci w tym zakresie Klient rozumie, e Citibank mo e przeprowadzaç pewne czynnoêci kontrolne w stosunku do powy szych dyspozycji, co mo e spowodowaç koniecznoêç powtórnego przekazania dyspozycji innemu pracownikowi Citibanku lub e inny pracownik Citibanku mo e zadzwoniç do Klienta w celu potwierdzenia dyspozycji. Citibank mo e nagrywaç rozmowy telefoniczne Klienta z Citibankiem, a Klient wyra a zgod na przedstawienie tych nagraƒ przed sàdem lub innym organem jako dowód zarejestrowanej rozmowy z zastrze eniem pkt Citibank mo e wysy aç Klientowi informacje o jego Koncie, które Citibank uzna za w aêciwe, za pomocà wiadomoêci tekstowych (SMS). Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa Citibank nie przyjmuje adnych dyspozycji ani zapytaƒ przes anych przez Klienta w wiadomoêci tekstowej (SMS) Klient rozumie, e wszystkie komunikaty przesy ane pocztà elektronicznà lub innymi kana ami elektronicznymi nie sà zabezpieczone i e z ich stosowaniem wià e si pewne ryzyko, w tym mo liwoêç przechwycenia danych przez osoby nieupowa nione. 23. Potwierdzenia 23.1 Klient potwierdza, e Citibank mo e podjàç dzia ania na podstawie dyspozycji niezawierajàcej informacji, e stanowi ona tylko potwierdzenie wczeêniejszej dyspozycji JeÊli Klient zechce przekazaç potwierdzenie wczeêniejszej dyspozycji, powinien wyraênie oznaczyç je jako Potwierdzenie wczeêniejszej dyspozycji. 24. Zmiana dyspozycji 24.1 Wniosek o zmian lub uniewa nienie dyspozycji Klient powinien wys aç do Citibanku z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umo liwiç Citibankowi otrzymanie i realizacj wniosku, oraz przed podj ciem dzia aƒ w relacjach z osobami trzecimi (na przyk ad udost pnieniem lub awizowaniem Êrodków czy papierów wartoêciowych osobie trzeciej) w celu realizacji pierwotnej dyspozycji Klient ponosi odpowiedzialnoêç za uniewa nienie swoich dyspozycji i za transakcje zrealizowane, których uniewa nienie nie wp yn o z odpowiednim wyprzedzeniem

8 25. Odrzucenie zleceƒ 25.1 Citibank zastrzega sobie prawo do odrzucenia dyspozycji, zleceƒ przelewu Êrodków, poleceƒ przelewu oraz wniosków o zmian lub uniewa nienie dyspozycji, jeêli zdaniem Citibanku istniejà ku temu odpowiednie podstawy JeÊli w osàdzie Citibanku dyspozycje Klienta sà niejasne lub sprzeczne, Citibank mo e wstrzymaç ich realizacj do czasu wyjaênienia niejasnoêci lub usuni cia sprzecznoêci Citibank mo e odmówiç realizacji dyspozycji, która, jego zdaniem, zgodnie z obowiàzujàcym prawem lub innymi w aêciwymi wymogami, jest niedozwolona albo nie jest wyraênie dozwolona. 26. Korespondencja przesy ana do Klienta za poêrednictwem Citibanku 26.1 Klient musi uzyskaç pisemnà zgod Citibanku, aby przesy ki przeznaczone dla Klienta mog y byç przekazywane za poêrednictwem Citibanku. Bez takiej zgody Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za odmow przyj cia przesy ki dla Klienta dostarczonej do Citibanku i nie ma obowiàzku zajmowania si takimi przesy kami Citibank ma prawo (lecz nie obowiàzek) do otwarcia przesy ek adresowanych do Klienta, które dostarczono do Citibanku Obowiàzkiem Klienta jest niezw oczny odbiór wszystkich przeznaczonych dla niego przesy ek, które dostarczono do Citibanku. Citibank nie jest zobowiàzany do informowania Klienta o nades anych przesy kach. W celu odebrania przesy ek adresowanych do Klienta, które dostarczono do Citibanku, Klient musi przedstawiç ka dy dowód, jakiego za àda Citibank Citibank jest uprawniony do niszczenia wszystkich przesy ek adresowanych do Klienta, których Klient nie odbierze w terminie uzgodnionym z Citibankiem. JeÊli nie uzgodniono adnego terminu, po 14 dniach od dor czenia Citibank mo e zniszczyç przesy ki bez obowiàzku zawiadamiania o tym Klienta Za odbiór i przechowywanie przesy ek adresowanych do Klienta Citibank mo e obcià yç Klienta op atà. 27. Prawo do potràcenia przys ugujàce Citibankowi 27.1 Citibank mo e wykorzystaç ka de saldo kredytowe na dowolnym Koncie do zaspokojenia zobowiàzaƒ Klienta wobec Citibanku. Citibank mo e wykorzystaç ka dà kwot, którà jest zobowiàzany zap aciç Klientowi, na pokrycie dowolnych zobowiàzaƒ Klienta wobec Citibanku w zwiàzku z Kontem Klientowi nie przys uguje prawo do odliczenia jakiegokolwiek salda kredytowego od jakiejkolwiek kwoty, jakà jest zobowiàzany zap aciç Citibankowi z tytu u kredytu hipotecznego lub innego kredytu Citibank mo e wyksi gowaç (storno) ka de uznanie lub przelew na Rachunek Bankowy Klienta (bez wzgl du na termin i sposób realizacji) dokonane przez pomy k lub wskutek, stwierdzonego póêniej, nadu ycia (umyêlnego lub nieumyêlnego) Uprawnienia przys ugujàce Citibankowi na podstawie pkt. 28.1, 28.2 i 28.3 stanowià uzupe nienie i nie ograniczajà innych przys ugujàcych Citibankowi praw do odzyskania dowolnych kwot nale nych mu od Klienta. 28. Zamkni cie Konta 28.1 Klient mo e zamknàç Konto na podstawie pisemnego zawiadomienia z zachowaniem okresu wypowiedzenia w wymiarze co najmniej 10 Dni Bankowych. Zawiadomieƒ takich nie mo na przesy aç faksem Citibank mo e zamknàç Konto Klienta na podstawie pisemnego zawiadomienia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrze eniem, e Citibank mo e zamknàç Konto ze skutkiem natychmiastowym i bez okresu wypowiedzenia, jeêli podejrzewa pope nienie nadu ycia lub dzia ania niezgodne z prawem. Citibank zwróci wszystkie kwoty nale ne Klientowi na zarejestrowany adres Klienta po odj ciu nale nych odsetek, prowizji i op at oraz Êrodków pochodzàcych zdaniem Citibanku z przest pstwa. Nast pnie Konto zostanie zamkni te bez nawiàzywania kontaktu z Klientem Po otrzymaniu zawiadomienia o zamkni ciu Konta Citibank uniewa ni wszystkie sta e zlecenia i polecenia zap aty na Koncie Klienta. Obowiàzek zawiadomienia beneficjentów spoczywa na Kliencie. Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci wobec Klienta ani osób trzecich z tytu u uniewa nienia zleceƒ sta ych i poleceƒ zap aty Klient mo e zadysponowaç Aktywami lub je zbyç wed ug WartoÊci Rynkowej i przekazaç uzyskane Êrodki na swój rachunek Klient jest zobowiàzany do pokrycia wszystkich prowizji, op at, prowizji z tytu u przedterminowego rozwiàzania i innych zobowiàzaƒ, które b dà wymagalne w chwili rozwiàzania Umowy. JeÊli Citibank zrealizowa kontrakt terminowy lub innà transakcj, która mo e wykraczaç poza termin rozwiàzania Umowy, wówczas Citibank, wed ug w asnego uznania, mo e zamknàç lub zakoƒczyç transakcj, a w tym celu mo e zatrzymaç niezb dne Êrodki lub Aktywa Z zastrze eniem pkt. 7, po otrzymaniu zawiadomienia o zamkni ciu Konta, Citibank wed ug w asnego uznania zawiadomi wszystkich Posiadaczy Konta o otrzymaniu polecenia jego zamkni cia i zamknie Konto w dziesiàtym dniu po otrzymaniu polecenia zamkni cia. W razie sporu mi dzy Posiadaczami Konta odnoênie takiego polecenia, muszà oni zawiadomiç o nim Citibank przed up ywem okresu wypowiedzenia. W razie nieotrzymania odmiennej dyspozycji Citibank b dzie kontynuowa czynnoêci w celu zamkni cia Konta Klient musi zwróciç Citibankowi wszystkie niewykorzystane czeki do Konta. Klient musi tak e zwróciç Citibankowi swojà Kart Citibank, jeêli nie posiada on adnego innego Konta, do którego Karta Citibank mo e byç wykorzystywana. Klient powinien zwróciç swojà Kart Citibank przeci tà na dwie cz Êci przez pasek magnetyczny do prawego rogu - nale y unikaç przecinania chipu. W przypadku Kont wspólnych powy sze zasady dotyczà niewykorzystanych czeków i Kart Citibank wszystkich Posiadaczy Konta z wyjàtkiem Kart Citibank, które mo na wykorzystywaç do innego konta W przypadku zamkni cia Konta w normalnym trybie Konto Klienta nie zostanie zamkni te do momentu zakoƒczenia realizacji wszystkich transakcji i zap acenia wszystkich kwot nale nych Citibankowi od Klienta W przypadku zw oki w wykonaniu przez Klienta dowolnego z obowiàzków okreêlonych w niniejszym pkt. 28, zamkni cie Konta przez Citibank mo e równie si opóêniç Z zastrze eniem powy szych postanowieƒ, Citibank mo e zamknàç Konto ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia w razie ra àcego naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków i Postanowieƒ JeÊli Klient zawiadomi Citibank lub Citibank otrzyma wiarygodnà informacj, e Klient wyprowadzi si z Wielkiej Brytanii do kraju, który jest w szczególnej sytuacji w zakresie handlu, Citibank zastrzega sobie prawo do zamkni cia Konta ze skutkiem natychmiastowym. 29. Realizacja transakcji za poêrednictwem osób trzecich 29.1 Klient upowa nia Citibank do realizacji swoich dyspozycji z u yciem wszystkich konwencjonalnych Êrodków, jakie Citibank uzna za odpowiednie, w tym za poêrednictwem kana ów bankowych, elektronicznych lub r cznych systemów realizacji przelewów, poczty, kuriera lub serwisów telekomunikacyjnych oraz z u yciem innych metod Klient potwierdza, e w celu wykonania dyspozycji Klienta Citibank mo e, nie uprzedzajàc o tym Klienta, skorzystaç z us ug dowolnej instytucji, poêrednika, spó ki stowarzyszonej, gie dy lub korespondenta Citibanku Klient potwierdza, e jest zwiàzany zasadami i wymogami majàcymi zastosowanie na w aêciwych gie dach i we w aêciwych systemach w zwiàzku z rozliczeniami lub przesy aniem p atnoêci oraz e pokryje standardowe op aty obowiàzujàce dla takich transakcji Klient rozumie, e o ile niniejsza Umowa wyraênie nie stanowi inaczej, aden system, serwis ani przedstawiciel osoby trzeciej nie jest agentem Citibanku i e Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za dzia ania i zaniechania osób trzecich. 30. Zawiadomienia przesy ane przez Citibank 30.1 Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty wys ane na ostatni zarejestrowany adres Klienta w Citibanku Citibank mo e uznaç za dor czone po up ywie pi ciu Dni Roboczych od nadania (poczta) lub jednego Dnia Roboczego od wys ania (telex, faks lub poczta elektroniczna). 31. B dy i niejasnoêci 31.1 Klient jest zobowiàzany zapoznawaç si z wyciàgami ze swojego Konta i innymi informacjami oraz niezw ocznie zawiadamiaç Citibank o wszelkich nieprawid owoêciach. 32. Ogólne zobowiàzanie odszkodowawcze 32.1 Klient jest zobowiàzany pokryç wszystkie bezpoêrednie i poêrednie koszty, straty, roszczenia, dzia ania, odszkodowania, wydatki, podatki i inne op aty poniesione przez Citibank w zwiàzku z naruszeniem Umowy przez Klienta, chyba e strata jest bezpoêrednim skutkiem nadu ycia, ra àcego zaniedbania lub umyêlnej winy Citibanku. 33. Brak doradztwa podatkowego 33.1 Klient potwierdza, e Klient ponosi wy àcznà odpowiedzialnoêç za uzyskanie odpowiedniej porady podatkowej dotyczàcej transakcji zrealizowanych na podstawie niniejszej Umowy w zwiàzku z Kontem i e adne z postanowieƒ niniejszej Umowy ani adne inne pisemne lub inne zawiadomienie w relacjach mi dzy Klientem a Citibankiem lub innà Organizacjà Citigroup nie stanowi porady dotyczàcej podatków lub prawid owoêci dowolnej strategii z perspektywy planowania podatkowego, ani zgodnoêci dzia aƒ Klienta z innymi regulacjami lub przepisami prawa. 34. Przelew (cesja) praw i obowiàzków Citibanku 34.1 Citibank mo e w dowolnym czasie przelaç swoje prawa, korzyêci i obowiàzki wynikajàce z niniejszej Umowy oraz z tytu u dowolnego sk adnika majàtku posiadanego w charakterze zabezpieczenia JeÊli Citibank dokona takiego przelewu, zawiadomi o tym Klienta, a przelew b dzie wa ny po up ywie 14 dni od takiego zawiadomienia Po dacie wa noêci takiego przelewu Citibank nie b dzie w aden sposób zobowiàzany wobec Klienta w zwiàzku z niniejszà Umowà. 35. Ograniczenie prawa Klienta do cesji Aktywów 35.1 Bez wyraênej pisemnej zgody Citibanku Klient nie mo e dokonywaç cesji, ustanawiaç zastawu ani w inny sposób obcià aç swoich Kont prowadzonych dla niego na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej. adna taka transakcja zrealizowana bez uprzedniej pisemnej zgody Citibanku, nie zostanie uznana przez Citibank i ka da b dzie traktowana jako niewa na

9 36. Zmiany 36.1 Citibank mo e zmieniç oprocentowanie Konta i uaktualni informacje w CitiPhone i na stronach internetowych Citibanku w terminie 3 Dni Bankowych od wprowadzenia zmian. Ponadto Citibank wyêle Klientowi nowà Tabel Oprocentowania i Op at oraz zawiadomi go osobiêcie pocztà elektronicznà, przez bezpieczny komunikator internetowy lub pisemnie w terminie 30 dni Citibank mo e zmieniç op aty i prowizje nale ne od Klienta za bie àce prowadzenie Konta i zawiadomi go o zmianie pocztà elektronicznà, przez bezpieczny komunikator internetowy lub pisemnie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Citibank zawiadomi Klienta o op atach za ka dy produkt lub us ug przed ich udost pnieniem Klientowi i na ka de àdanie Klienta Citibank mo e zmieniç wszystkie inne Warunki i Postanowienia, informujàc Klienta o zmianie na stronie internetowej Citibanku lub pocztà elektronicznà, przez bezpieczny komunikator internetowy lub pisemnie. JeÊli zmiana jest niekorzystna dla Klienta, Citibank zawiadomi o niej Klienta pocztà elektronicznà, przez bezpieczny komunikator internetowy lub pisemnie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. JeÊli zmiana jest niekorzystna dla Klienta, Klient mo e zamknàç lub przenieêç Konto w terminie do 60 dni od otrzymania zawiadomienia, bez adnych dodatkowych op at i odsetek, pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiàzaƒ wynikajàcych z niniejszych Warunków i Postanowieƒ. Citibank mo e wprowadzaç zmiany w celu uwzgl dnienia: zmian warunków rynkowych; lub zmian kosztów Êwiadczenia us ug Klientowi; lub zmian lub przewidywanych zmian wymogów prawnych lub innych majàcych wp yw na Citibank; lub zmian w systemach lub produktach oraz wprowadzenia nowych produktów lub us ug; lub innych uzasadnionych przyczyn. 37. Odst pstwa 37.1 adne odst pstwo przyznane Klientowi przez Citibank nie wp ywa na inne zobowiàzania Klienta ani na mo liwoêç egzekwowania przez Citibank przys ugujàcych mu praw. 38. OdpowiedzialnoÊç 38.1 Bank nie ponosi odpowiedzialnoêci wobec Klienta za utrat zysków lub potencjalnych korzyêci ani za straty wynikowe lub utrat reputacji Klienta, z zastrze eniem mo liwych do przewidzenia strat wynikajàcych bezpoêrednio z zaniedbania, celowego dzia ania lub zaniechania Banku. 39. Si a wy sza 39.1 Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci wobec Klienta za dzia ania lub zaniechania spowodowane okolicznoêciami niezale nymi od Citibanku, a w szczególnoêci wskutek awarii systemów komputerowych, przerw w dostawach energii elektrycznej lub innych awarii systemów elektroenergetycznych lub niewykonania obowiàzków wobec Klienta przez inne osoby, z wy àczeniem pracowników Citibanku. 40. Prawo w aêciwe i jurysdykcja 40.1 Niniejsze Ogólne Warunki i Postanowienia oraz Szczególne Warunki i Postanowienia dotyczàce Konta podlegajà prawu Anglii i Walii. Post powania prawne w zwiàzku z Kontem Klienta mo na prowadziç przed sàdami angielskimi. Klient (a w przypadku Kont wspólnych, ka dy Posiadacz Konta) mo e wnieêç pozew do sàdu angielskiego Citibank mo e zawiesiç lub wstrzymaç p atnoêci, przelewy lub wyp aty w zwiàzku z Kontem Klienta ( zablokowaç ) na podstawie obowiàzujàcych przepisów prawa lub decyzji administracyjnej wydanej w Wielkiej Brytanii lub za granicà bàdê z innych przyczyn niezale nych od Citibanku. Citibank mo e równie zablokowaç Konto Klienta, jeêli wystàpi a lub wydaje si, e wystàpi a sprzecznoêç mi dzy dyspozycjami wydanymi przez ró nych Wspó posiadaczy Konta, zgodnie z pkt. 7.4, oraz Citibank mo e odmówiç odblokowania Konta do czasu uzyskania pewnoêci, e taka sprzecznoêç lub wymóg prawny nie wyst puje Tylko Citibank ( adna inna osoba) jest zobowiàzany do zap acenia Klientowi kwot nale nych w zwiàzku z Rachunkiem Bankowym Klienta. Kwoty nale ne Klientowi w zwiàzku z jego Rachunkiem Bankowym b dà p atne wy àcznie w tym oddziale Citibanku w Anglii, który prowadzi Konto Klienta Klient potwierdza, e ponosi wy àcznà odpowiedzialnoêç za przestrzeganie wszystkich obowiàzujàcych przepisów prawa dotyczàcych korzystania przez Klienta z us ug Êwiadczonych przez Citibank lub jednostki powiàzane, zale ne lub innych cz onków Organizacji Citigroup na podstawie niniejszej Umowy, w szczególnoêci przepisów prawa i regulacji obowiàzujàcych w jurysdykcji Klienta lub innej w zakresie prawa podatkowego, dewizowego lub kapita owego, oraz za przestrzeganie wszystkich wymogów informacyjnych i rejestracyjnych, które mogà obowiàzywaç w zwiàzku z krajem, w którym Klient jest obywatelem, ma miejsce zamieszkania lub jest p atnikiem podatku, albo w którym Citibank mo e Êwiadczyç swoje us ugi, oraz potwierdza, e ani Citibank, ani adna jednostka powiàzana, zale na lub inny cz onek Organizacji Citigroup nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci w powy szym zakresie. 41. Dane 41.1 Wa ne - Wykorzystanie danych Klienta Bez wzgl du na decyzj podj tà po rozpatrzeniu Wniosku Klient wyra a zgod w zakresie okreêlonym poni ej: Citibank mo e przesy aç Klientowi informacje lub dzwoniç do Klienta w zwiàzku z produktami Citibanku lub spó ek z Organizacji Citigroup lub innych organizacji, jeêli uzna te produkty za interesujàce dla Klienta. Citibank mo e podejmowaç takie dzia ania nawet po ustaniu lub rozwiàzaniu stosunków z Klientem; oraz Citibank mo e przekazywaç dane Klienta spó kom z Organizacji Citigroup w celu umo liwienia im przekazania Klientowi informacji o swoich produktach pocztà lub telefonicznie Klient mo e w dowolnym terminie za àdaç od Citibanku zaprzestania podejmowania prób kontaktu z Klientem lub przekazywania danych Klienta innym podmiotom do powy szych celów. Klient mo e wys aç zawiadomienie do: Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer), skrytka pocztowa: CGCII Citibank International plc, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB Citibank mo e ujawniaç dane Klienta, na przyk ad: jeêli jest to dozwolone na podstawie niniejszych Warunków i Postanowieƒ lub orygina u Formularza Wniosku Klienta; jeêli jest to wymagane na podstawie nakazu sàdowego lub w post powaniu o podobnym charakterze; jeêli jest to wymagane lub dozwolone prawem lub na podstawie nakazu organu regulacyjnego; do Stanów Zjednoczonych i innych krajów (jeêli jest to wymagane) spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla celów zarzàdzania i obs ugi Konta Klienta. W razie takiego ujawnienia Citibank dopilnuje, by zawarto umow zapewniajàcà porównywalny poziom ochrony poufnoêci danych Klienta; jeêli Citibank ma publiczny obowiàzek ujawnienia danych; jeêli jest to w interesie Citibanku Citibank mo e ujawniaç szczegó y dotyczàce wspó pracy Klienta z Citibankiem innym jednostkom zorganizacji Citigroup do ich u ytku z zachowaniem poufnoêci. Citibank mo e równie ujawniaç takie szczegó y organizacjom ze swojej Grupy lub osobom trzecim, jeêli jest to konieczne do realizacji transakcji Klienta z tymi podmiotami lub aby umo liwiç im Êwiadczenie us ug na rzecz Klienta JeÊli Konto Klienta zostanie zamkni te, bez wzgl du na przyczyn, Citibank b dzie przechowywa informacje o Kliencie i jego Koncie wy àcznie przez okres, w którym jest to absolutnie konieczne Citibank, inne spó ki Organizacji Citigroup i inne renomowane organizacje b dà wykorzystywaç, analizowaç i oceniaç dane Klienta, aby stwierdziç, czy mo na nawiàzaç wspó prac z Klientem oraz aby utrzymaç i rozwijaç t wspó prac. Citibank i inne spó ki Organizacji Citigroup mogà równie uzyskiwaç, rejestrowaç, przechowywaç, ujawniaç i w inny sposób przetwarzaç informacje dotyczàce obecnego lub wczeêniejszego nazwiska lub p ci Klienta (otrzymane od osoby trzeciej lub od Klienta - we Wniosku lub póêniej). Klient niniejszym wyra a zgod na takie przetwarzanie. Rodzaje dzia aƒ obj tych powy szym postanowieniem okreêlono poni ej: analiza Wniosku Klienta o otwarcie Konta oraz wszystkich póêniejszych wniosków z o onych przez Klienta i wsparcie przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczàcych kredytów obejmujàcych Klienta i jego Konto prowadzone przez Citibank lub inne podmioty; obs uga i administrowanie produktami i us ugami oferowanymi przez Citibank lub Organizacje Citigroup i inne organizacje; obs uga wspó pracy Klienta z innymi jednostkami Organizacji Citigroup i z innymi organizacjami; pomoc dla Citibanku, Organizacji Citigroup i innych organizacji w identyfikacji produktów i us ug, które mogà byç interesujàce dla Klienta (o ile Klient wyrazi na to zgod ); udzielanie pomocy Citibankowi, Organizacjom Citigroup i innym organizacjom w celu rozwoju ich dzia alnoêci, w tym wprowadzania nowych i innowacyjnych produktów i us ug Z przyczyn operacyjnych, w celu realizacji dzia aƒ okreêlonych w pkt. 41.6, Citibank mo e: po àczyç informacje o Kliencie otrzymane w zwiàzku z Kontem z informacjami otrzymanymi w zwiàzku z innymi produktami i us ugami, które Klient posiada w Citibanku oraz innych spó kach w Organizacji Citigroup, po àczyç lub wykorzystaç informacje otrzymane przez Citibank od osób trzecich okliencie i historii Konta Klienta oraz o obecnym i wczeêniejszym nazwisku lub p ci Klienta, a tak e mo e po àczyç informacje o Kliencie z informacjami o innych podmiotach, z którymi Klient jest powiàzany finansowo. JeÊli Klient nie wyrazi sprzeciwu na piêmie, Citibank mo e wykorzystywaç te po àczenia lub informacje otrzymane od osób trzecich do celów marketingowych Poniewa metody dostarczania naszych produktów i us ug zmieniajà si, mo e zmieniaç si równie sposób przeglàdania, rejestrowania i wykorzystywania danych Klienta. W wi kszoêci przypadków dzia ania te wynikajà z post pu technologicznego. JeÊli Citibank uzna, e zmiany te mogà nie byç oczywiste dla Klienta, wyêle mu pisemnà informacj o zmianach. JeÊli Citibank zawiadomi Klienta o zmianach, po 45 dniach dalszego prowadzenia Konta Klienta uzna, e Klient wyrazi zgod na te zmiany

10 41.9 Citibank mo e przechowywaç informacje dotyczàce Konta Klienta przekazane przez osoby trzecie, w tym szczegó y dotyczàce Transakcji Klienta, w celach poprawy jakoêci obs ugi Klienta, lub aby zawiadamiaç Klienta, pocztà lub telefonicznie, o produktach i us ugach, którymi Klient mo e byç zainteresowany (chyba e Klient z o y wniosek o nieprzekazywanie takich informacji). 42. Ochrona danych 42.1 Podczas przetwarzania wniosków Klienta i prowadzenia Konta Klienta, w celu udost pnienia produktów bankowych i w aêciwych produktów ubezpieczeniowych, Citibank mo e sprawdzaç histori kredytowà Klienta w agencjach informacji kredytowej, które przeka à Citibankowi informacje o kredytach i to samoêci Klienta, w tym o wczeêniejszych nazwiskach i p ci, a Klient niniejszym wyra a zgod na wykorzystanie i przetwarzanie takich informacji. Agencje informacji kredytowej wprowadzà do akt Klienta informacje o czynnoêciach sprawdzajàcych podejmowanych przez Citibank bez wzgl du na ostatecznà decyzj podj tà na podstawie wniosku Klienta. Ka da czynnoêç sprawdzajàca podejmowana przez Citibank b dzie widoczna dla innych podmiotów podejmujàcych podobne czynnoêci Citibank co miesiàc przekazuje agencjom informacji kredytowej informacje dotyczàce Konta Klienta, a do chwili zamkni cia Konta bez adnych zobowiàzaƒ po stronie Klienta Sprawdzanie informacji kredytowych i innych informacji przez Citibank i/lub agencje informacji kredytowej na temat Klienta i osób, z którymi Klient jest powiàzany finansowo, mogà byç wykorzystywane przez innych przedsi biorców i Citibank w celu podj cia decyzji kredytowych dotyczàcych Klienta i innych osób powiàzanych z nim finansowo Informacje o Kliencie b dàce w posiadaniu agencji informacji kredytowej mogà ju byç powiàzane z zapisami dotyczàcymi partnerów Klienta lub zapisami dotyczàcymi obecnego lub wcze- Êniejszego nazwiska lub p ci. W przypadku ka dego wniosku Klient mo e byç traktowany jako osoba finansowo powiàzana i jego Wniosek b dzie oceniany z uwzgl dnieniem dokumentacji osób powiàzanych. JeÊli Klient poinformowa Citibank o powiàzaniach finansowych z innà osobà, oêwiadczy tym samym, e Citibank jest uprawniony do: ujawnienia informacji o ka dej osobie wymienionej przez Klienta; sprawdzenia informacji; oraz powiàzania lub odnotowania informacji o Kliencie i ka dej osobie wspomnianej przez Klienta w agencjach informacji kredytowej W agencjach informacji kredytowej Klient i osoba wskazana Citibankowi przez Klienta b dà widoczni jako partnerzy finansowi. W rezultacie dokumentacja finansowa Klienta zostanie po àczona z dokumentacjà partnera, a przy ocenie wniosków z o onych w przysz oêci przez Klienta lub Klienta i partnera b dà brane pod uwag dokumentacje obu tych osób. Taki stan b dzie utrzymywany, a jeden z partnerów zawiadomi agencje informacji kredytowej o ustaniu wi zi finansowej Podczas rozpatrywania Wniosku lub prowadzenia Konta Klienta Citibank mo e podejmowaç dodatkowe czynnoêci sprawdzajàce w agencjach informacji kredytowej: jeêli informacje przekazane przez Klienta nie wystarczajà do podj cia decyzji o wydaniu Karty; w celu zarzàdzania Kontem Klienta w Citibanku; jeêli potrzebuje informacji w celu podj cia decyzji o przyznaniu Limitu Kredytowego; jeêli chce udost pniç Klientowi inne produkty, us ugi lub Êwiadczenia Citibank mo e przekazywaç dane osobowe Klienta innym jednostkom Organizacji Citigroup do przetwarzania. Klient powinien przekazywaç Citibankowi dok adne dane Citibank mo e sprawdzaç dane Klienta w agencjach przeciwdzia ania nadu yciom i jeêli oka e si, e Klient poda Citibankowi fa szywe lub niedok adne informacje, a Citibank podejrzewa prób nadu ycia, wówczas Citibank odnotuje swoje ustalenia. Informacje o Kliencie mogà byç udost pniane innym organizacjom oraz wykorzystywane przez nie i Citibank do: podejmowania decyzji w sprawie przyznania kredytów i us ug zwiàzanych z kredytami Klientowi i osobom powiàzanym z nim finansowo; Êledzenia d u ników, windykacji nale noêci oraz przeciwdzia ania praniu pieni dzy oraz nadu yciom Citibank, agencje informacji kredytowej i agencje przeciwdzia ania nadu yciom b dà równie wykorzystywaç informacje o Kliencie do analiz statystycznych w zakresie kredytów, ubezpieczeƒ i nadu yç. Informacje b dàce w posiadaniu agencji przeciwdzia ania nadu yciom b dà równie udost pniane innym organizacjom, by pomóc im w przysz oêci podejmowaç decyzje w zakresie oferowania ubezpieczeƒ komunikacyjnych, majàtkowych, kredytowych, na ycie i innych oraz w zwiàzku z roszczeniami ubezpieczeniowymi Klienta i osób powiàzanych z nim finansowo Citibank b dzie sprawdza i rejestrowa informacje przekazane przez Klienta w ramach dzia aƒ w zakresie zwalczania terroryzmu i przeciwdzia ania praniu pieni dzy Klient ma prawo do wglàdu w informacje przechowywane przez agencje informacji kredytowej i agencje przeciwdzia ania nadu yciom, z którymi Citibank wymienia informacje o Klientach. Klient mo e otrzymaç kopi informacji na swój temat znajdujàcych si w posiadaniu Citibanku -wtym celu nale y przes aç pisemny wniosek do: Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer), skrytka pocztowa: CGCII Citibank International plc, Citigroup Centre, Canada Square, London, E14 5LB. Za przekazanie tych informacji Citibank pobiera op at w wysokoêci 10 GBP. 43. Przesy anie danych za granic 43.1 Dane mogà byç przesy ane, przechowywane i przetwarzane w innych krajach, w tym równie w krajach, które nie zapewniajà odpowiedniej ochrony w rozumieniu Dyrektywy 95/46/WE Unii Europejskiej, do dowolnych celów zwiàzanych z prowadzeniem Konta Klienta Cele te obejmujà w szczególnoêci przetwarzanie dyspozycji i generowanie potwierdzeƒ, zawiadomieƒ i wyciàgów; prowadzenie rzetelnej dokumentacji poznaj swojego Klienta ; u ytkowanie systemów kontroli; u ytkowanie systemów informacji zarzàdczej i umo liwianie pracownikom Organizacji Citigroup z innych jednostek, wspó odpowiedzialnym za zarzàdzanie wspó pracà z Klientem, przeglàdania informacji o Kliencie W innych krajach dane mogà równie podlegaç prawnemu obowiàzkowi ujawnienia Klient wyra a zgod na przesy anie swoich danych do innych krajów (w tym do krajów niezapewniajàcych odpowiedniej ochrony danych osobowych) oraz na ujawnienie swoich danych w aêciwym organom w innych krajach, jeêli b dzie to wymagane zgodnie z przepisami tych krajów. 44. Termin odstàpienia od umowy 44.1 JeÊli Klient nie b dzie zadowolony z wybranych rachunków bie àcych lub oszcz dnoêciowych (z wy àczeniem rachunków ze sta ym oprocentowaniem), wówczas w terminie 14 dni od otrzymania niniejszych Warunków i Postanowieƒ Citibank pomo e Klientowi wybraç inny Rachunek Bankowy lub, jeêli Klient tego za àda, umo liwi Klientowi odstàpienie od umowy dotyczàcej Konta i zwróci mu wszystkie Êrodki wraz ze wszystkimi naliczonymi odsetkami JeÊli Citibank udzieli Klientowi kredytu w formie linii kredytowej lub innego kredytu gotówkowego, wówczas przed odstàpieniem od umowy Klient musi zwróciç wszystkie kwoty nale ne Citibankowi wraz z odsetkami, op atami i prowizjami - zwrotu nale y dokonaç niezw ocznie, lecz nie póêniej ni w ciàgu 30 dni od odstàpienia od umowy dotyczàcej Konta Klienta. 45. Procedura reklamacyjna 45.1 JeÊli Klient b dzie niezadowolony z dowolnego aspektu us ug otrzymywanych na podstawie niniejszej Umowy, mo e z o yç reklamacj na r ce swojego doradcy bankowego W terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji przez Citibank Klient otrzyma zawiadomienie o podj tych dzia aniach lub, alternatywnie, o zaplanowanych dzia aniach i przewidywanym terminie ich realizacji wraz z pisemnym potwierdzeniem przyj cia reklamacji (z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby zajmujàcej si reklamacjà z ramienia Citibanku oraz szczegó owych informacji o obowiàzujàcej w Citibanku wewn trznej procedurze rozpatrywania reklamacji) W terminie czterech tygodni od otrzymania reklamacji Citibank przeêle Klientowi ostatecznà odpowiedê lub wyjaênienie, dlaczego nie by jeszcze w stanie zakoƒczyç post powania, ze wskazaniem terminu kolejnego zawiadomienia (osiem tygodni od otrzymania reklamacji) JeÊli Citibank nie b dzie w stanie udzieliç ostatecznej odpowiedzi w ciàgu oêmiu tygodni od otrzymania reklamacji, wówczas wyjaêni przyczyny takiego stanu rzeczy, wska e przewidywany termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi i poinformuje Klienta, e mo e on z o yç skarg do Rzecznika Klientów Sektora Us ug Finansowych, przekazujàc jednoczeênie Klientowi stosownà ulotk wyjaêniajàcà Klient ma prawo z o yç skarg bezpoêrednio do Rzecznika Klientów Sektora Us ug Finansowych, jeêli nie jest zadowolony z wyników post powania przeprowadzonego przez Citibank w zwiàzku z reklamacjà lub uwa a, e Citibank nie prowadzi dzia aƒ zgodnie z niniejszà Umowà, wyst pujàc do Rzecznika Klientów Sektora Us ug Finansowych z wnioskiem o zbadanie reklamacji. Klient musi z o yç wniosek do Rzecznika Klientów Sektora Us ug Finansowych w terminie szeêciu miesi cy od wys ania przez Citibank ostatecznej odpowiedzi w sprawie reklamacji. Wnioski do Rzecznika Klientów Sektora Us ug Finansowych nale y przesy aç na adres: The Financial Ombudsman Service (FOS) South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9SR Infolinia: Centrala: Strona internetowa: JeÊli Citibank nie b dzie w stanie wykonaç swoich zobowiàzaƒ wobec Klienta, wówczas Klient mo e za àdaç od Citibanku oêwiadczenia z opisem przys ugujàcych mu praw do odszkodowania JeÊli Citibank ma wystarczajàce powody, by przypuszczaç, e za b dy przedstawione w reklamacji odpowiada wy àcznie lub wspólnie inna firma (na przyk ad poêrednik oferujàcy produkty Citibanku), wówczas w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ustalenia odpowiedzialnoêci innej firmy Citibank przeka e jej reklamacj i zawiadomi o tym Klienta, podajàc kontakt do tej firmy. W przypadku wspólnej odpowiedzialnoêci Citibank b dzie kontynuowaç post powanie wyjaêniajàce w stosunku do tej cz Êci reklamacji, za którà odpowiada, zgodnie z powy szà procedurà. 46. Komunikacja 46.1 Ca a komunikacja, np. rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna, wyciàgi, b dzie prowadzona przez Citibank w j zyku angielskim

11 47. Odszkodowanie 47.1 System ubezpieczenia okreêlany jako Plan Ubezpieczenia Us ug Finansowych (Financial Services Compensation Scheme - FSCS ), utworzony na podstawie Ustawy o us ugach i rynkach finansowych z 2000 r., oferuje Klientom banków ochron na wypadek strat finansowych poniesionych wskutek niezdolnoêci banku do sp aty zobowiàzaƒ z tytu u depozytów Zgodnie z zasadami FSCS w zakresie uprawnionych osób i przedmiotowych roszczeƒ Klient ma prawo domagaç si odszkodowania od FSCS Z zastrze eniem warunków okreêlonych przez FSCS dla wyp acanych odszkodowaƒ oraz rodzajów dzia alnoêci i okolicznoêci roszczenia, na dzieƒ zawarcia niniejszej Umowy ochrona obejmowa a wi kszoêç rodzajów depozytów, 100% za pierwsze GBP ogó em dla wszystkich depozytów jednej osoby w Citibank International plc Szczegó owy opis zasad funkcjonowania FSCS (w tym informacje o procedurze zg aszania roszczeƒ, warunkach wyp aty odszkodowania i innych wa nych procedurach) jest dost pny w FSCS (pi tro VII, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London E1 8BN). Szczególne Warunki i Postanowienia Citigold Current Account (rachunek bie àcy) zakresie pierwszeƒstwo przed Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami Konto oznacza Citigold Current Account (Rachunek Bie àcy) Konto mo e byç u ywane wy àcznie zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa. 2. Wp aty 2.1. Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium 3.1. Klient mo e korzystaç z automatycznego debetu w kwocie 500 GBP, jeêli pozwala na to analiza jego historii kredytowej. Warunkiem korzystania z automatycznego debetu jest przelewanie wynagrodzenia na Konto O ile Bank nie ustali tego inaczej, od debetu mo e byç pobierana op ata i b dà naliczane odsetki wed ug stawki obowiàzujàcej dla debetu Bank mo e przyznaç Klientowi dodatkowy limit kredytowy. Od przyznanego limitu mo e byç pobierana op ata i b dà naliczane odsetki wed ug stawki obowiàzujàcej dla debetu. 4. Oprocentowanie 4.1. Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego oblicza si w trybie dziennym Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego naliczane sà co miesiàc, zwi kszajàc saldo na rachunku Odsetki od wszystkich czeków, z wy àczeniem czeków zagranicznych z o onych do inkasa i czeków p atnych w oddziale Lloyds TSB, b dà naliczane od dnia wp yni cia czeku do Citibanku. 5. Dzienny limit wyp at 5.1. Klient mo e podjàç w gotówce do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. Wi ksze wyp aty wymagajà zg oszenia z wyprzedzeniem 2 Dni Bankowych Klient mo e wyp acaç gotówk w niektórych bankomatach VISA/LINK, z uwzgl dnieniem limitu wyp at danego bankomatu, Dost pnego Salda oraz szczególnych limitów ustalonych przez Citibank, o których Klient zosta poinformowany. 6. Ksià eczki czekowe 6.1. Klient otrzyma ksià eczk czekowà z limitem gwarantowanym uzale nionym od analizy jego historii kredytowej. 7. Op ata za prowadzenie konta 7.1. Z zastrze eniem pkt. 7.5 i 7.6, jeêli w danym miesiàcu ca kowite Êrednie miesi czne saldo b dzie poni ej w aêciwego poziomu okreêlonego w Tabeli Prowizji i Op at, Klient zostanie obcià ony za ten miesiàc op atà za prowadzenie konta. Op ata ta zostanie pobrana w ciàgu pierwszych 5 Dni Roboczych nast pnego miesiàca Ârednie miesi czne saldo to ca kowite Êrednie miesi czne saldo kredytowe na rachunku bie àcym i rachunkach oszcz dnoêciowych w Citibanku (Citibank Current i Citibank Savings Account) posiadanych w Wielkiej Brytanii w okresie równym miesiàcowi kalendarzowemu - od pierwszego do ostatniego dnia miesiàca. WartoÊç tego salda okreêla si, sumujàc wszystkie salda kredytowe Klienta na wszystkich rachunkach w Citibanku na koniec ka dego Dnia Roboczego i obliczajàc Êrednià dla tych sum z ca ego miesiàca kalendarzowego. Rachunki uwzgl dniane w obliczeniach to zlokalizowane w Wielkiej Brytanii rachunki oszcz dnoêciowe, bie àce i lokat terminowych w Citibanku (równie prowadzone w Wielkiej Brytanii Rachunki w Walutach Obcych) posiadane w danym miesiàcu W przypadku Klientów posiadajàcych wi cej ni jeden podstawowy rachunek bie àcy Citigold op ata za prowadzenie konta b dzie pobierana z Citigold Current Account o najwy szym saldzie - mo e to byç rachunek samodzielny lub wspólny. Op ata b dzie pobierana bez wczeêniejszego zawiadomienia i mo e byç pobrana z przyznanego limitu kredytowego W przypadku Klientów posiadajàcych rachunki wspólne ca kowite Êrednie miesi czne saldo b dzie obliczane dla w aêciwych rachunków samodzielnych lub wspólnych posiadanych przez ka dego z Klientów, zgodnie z zasadami okreêlonymi w pkt

12 7.5. Klient, który w danym miesiàcu posiada w Citibanku inwestycje na kwot co najmniej GBP lub konto osobiste w Citibank NA International w Londynie lub Jersey b dzie zwolniony z miesi cznej op aty za prowadzenie konta za ten miesiàc. Inwestycje obejmujà nast pujàce produkty: obligacje strukturyzowane, lokaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Op ata za prowadzenie konta, o której mowa w pkt. 7.1, nie b dzie stosowana ani nie b dzie pobierana od nowych Klientów bankowych przez pierwsze trzy miesiàce JeÊli Klient posiada wi cej ni jeden CitiGold Current Account i jest g ównym posiadaczem wi cej ni jednego Konta, op ata za prowadzenie konta b dzie pobierana tylko jeden raz w ka dym miesiàcu, a Klient jest uprawniony tylko do jednorazowego skorzystania z Us ug Dodatkowych JeÊli Konto Klienta jest nieaktywne, Klient nie b dzie zobowiàzany do zap acenia op aty i nie otrzyma adnych Us ug Dodatkowych. 8. Us ugi Dodatkowe 8.1. Citigold Current Account jest oferowany rezydentom brytyjskim wraz z nast pujàcymi Us ugami Dodatkowymi: Ochrona przed Kradzie à To samoêci (Identity Theft Protection) Gwarancja Dopasowania Ceny (Price Match Guarantee) Przed u ona Gwarancja (Extended Warranty) Ochrona Zakupów (Purchase Protection) (dost pne dla nierezydentów w Wielkiej Brytanii) Plan Ochrona Karty (Card Protection Plan) Osobisty Doradca Klienta (Dedicated Relationship Manager) Us ugi organizacyjno-rezerwacyjne (Ten UK Concierge service) Ubezpieczenie w Podró y (ACE Travel Insurance) Wszystkie Warunki i Postanowienia dotyczàce ka dej z Us ug Dodatkowych okreêlono w dokumencie Wa na Informacja ubezpieczeniowa Citibank ma prawo do zmiany Us ug Dodatkowych, wycofania poszczególnych Us ug lub zast powania jednych Us ug innymi, a gdyby taka zmiana by a niekorzystna dla Klienta, zawiadomi go o jej wprowadzeniu z 30-dniowym wyprzedzeniem Klient nie b dzie uprawniony do korzystania z adnych Us ug Dodatkowych, jeêli zalega ze sp atà dowolnej op aty po podj tej przez Citibank próbie jej pobrania lub jeêli Konto zosta o zamkni te przez Klienta lub Citibank z dowolnej przyczyny. 9. Us ugi dodatkowe dla Klientów nieb dàcych rezydentami w Wielkiej Brytanii 9.1. Us ugi organizacyjno-rezerwacyjne (Ten UK Global Concierge Service) 9.2. Zdyskontowane Przelewy (Discounted Funds Transfers), a w rozumieniu niniejszych Warunków i Postanowieƒ Przelew oznacza standardowy protokó do realizacji przelewów stosowany w sektorze bankowym w celu przekazywania Êrodków na rachunki bankowe za granicà. 10. Konta w euro i dolarach amerykaƒskich Citibank nie b dzie pobiera op at za prowadzenie rachunku w euro lub dolarach amerykaƒskich, dopóki Klient jest posiadaczem Citigold Current Account. Citibank Plus Account 1.2. Konto oznacza Citibank Plus Account Konto mo e byç u ywane wy àcznie zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa. 1.6 W przypadku Klientów posiadajàcych Citibank Plus Account i b dàcych jednoczeênie posiadaczami Sterling Current Account (rachunku bie àcego w funtach szterlingach), niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia dla Citibank Plus Account zmieniajà Szczególne Warunki i Postanowienia dotyczàce Sterling Current Account i majà przed nimi pierwszeƒstwo. 2. Wp aty 2.1. Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium 3.1. Klient mo e korzystaç z automatycznego debetu w kwocie 500 GBP, jeêli pozwala na to analiza jego historii kredytowej. Warunkiem korzystania z automatycznego debetu jest przelewanie wynagrodzenia na Konto O ile Bank nie uzgodni tego inaczej, od debetu mo e byç pobierana op ata i b dà naliczane odsetki wed ug stawki obowiàzujàcej dla debetu Bank mo e przyznaç Klientowi dodatkowy limit kredytowy. Od przyznanego limitu mo e byç pobierana op ata i b dà naliczane odsetki wed ug stawki obowiàzujàcej dla debetu. 4. Oprocentowanie 4.1. Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego oblicza si w trybie dziennym Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego naliczane sà co miesiàc, zwi kszajàc saldo na rachunku Odsetki od wszystkich czeków (z wy àczeniem czeków zagranicznych z o onych do inkasa lub czeków p atnych w oddziale Lloyds TSB) naliczane sà od dnia wp yni cia czeku do Citibanku. 5. Op aty 5.1. Za prowadzenie Citibank Plus Account od Klienta b dzie pobierana op ata, co miesiàc z do u. 5.2 WysokoÊç op aty jest okreêlona w Tabeli Prowizji i Op at, która mo e ulec zmianie. 5.3 adna op ata nie b dzie pobrana w pierwszym miesiàcu kalendarzowym po otwarciu Citibank Plus Account. 5.4 W przypadku Klientów posiadajàcych wi cej ni jeden rachunek podstawowy Citibank Plus Account op ata od obrotu b dzie pobierana z Citibank Plus Account o najwy szym saldzie - mo e to byç rachunek samodzielny lub wspólny. Op ata b dzie pobierana bez wczeêniejszego zawiadomienia i mo e byç pobrana z przyznanego limitu kredytowego JeÊli Klient posiada wi cej ni jeden Citibank Plus Account i jest g ównym posiadaczem wi cej ni jednego Konta, op ata b dzie pobierana tylko jeden raz w ka dym miesiàcu, a Klient jest uprawniony tylko do jednorazowego skorzystania z Us ug Dodatkowych JeÊli Konto Klienta jest nieaktywne, Klient nie b dzie zobowiàzany do pokrycia op aty i nie otrzyma adnych Us ug Dodatkowych. 6. Dzienny limit wyp at 6.1. Klient mo e podjàç w gotówce do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. Wi ksze wyp aty wymagajà zg oszenia z wyprzedzeniem 2 Dni Bankowych Klient mo e wyp acaç gotówk w niektórych bankomatach VISA/LINK, z uwzgl dnieniem limitu wyp at danego bankomatu, Dost pnego Salda oraz szczególnych limitów ustalonych przez Citibank, o których Klient zosta poinformowany. 7. Ksià eczki czekowe 7.1. Klient otrzyma ksià eczk czekowà z limitem gwarantowanym uzale nionym od analizy jego historii kredytowej. 8. Us ugi Dodatkowe dla Klientów b dàcych rezydentami w Wielkiej Brytanii 8.1. Citibank Plus Account jest oferowany wraz z nast pujàcymi Us ugami Dodatkowymi: Ochrona przed Kradzie à To samoêci (Identity Theft Protection) Ochrona Karty (Card Protection) Ubezpieczenie Wakacji Zagranicznych (Annual Worldwide Holiday Travel Insurance) Ubezpieczenie Telefonu Komórkowego (Mobile Phone Insurance) Wszystkie Warunki i Postanowienia dotyczàce ka dej z us ug dodatkowych okreêlono w dokumencie Informacja ubezpieczeniowa

13 8.2. Citibank ma prawo do zmiany Us ug Dodatkowych, wycofania poszczególnych Us ug lub zast powania jednych Us ug innymi, a gdyby taka zmiana by a niekorzystna dla Klienta, zawiadomi go o jej wprowadzeniu z 30-dniowym wyprzedzeniem Klient nie b dzie uprawniony do korzystania z adnych Us ug Dodatkowych, jeêli zalega ze sp atà dowolnej op aty po podj tej przez Citibank próbie jej pobrania lub jeêli Konto zosta o zamkni te przez Klienta lub Citibank z dowolnej przyczyny. 9. Us ugi Dodatkowe dla Klientów nieb dàcych rezydentami w Wielkiej Brytanii 9.1. Us ugi organizacyjno-rezerwacyjne (Ten UK Global Concierge Service) 9.2. Przelewy Zdyskontowane (Discounted Funds Transfers), a w rozumieniu niniejszych Warunków i Postanowieƒ Przelew oznacza standardowy protokó do realizacji przelewów stosowany w sektorze bankowym w celu przekazywania Êrodków na rachunki bankowe za granicà. 10. Konta w euro i dolarach amerykaƒskich Citibank nie b dzie pobiera op at za prowadzenie rachunku w euro lub dolarach amerykaƒskich, dopóki Klient jest posiadaczem Citibank Plus Account i uiszcza co miesiàc op at za prowadzenie tego rachunku. Citibank Access Account 1.2. Konto oznacza Citibank Access Account Konto mo e byç u ywane wy àcznie zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa. 1.6 W przypadku Klientów posiadajàcych Citibank Access Account i b dàcych jednoczeênie posiadaczami Sterling Current Account (rachunku bie àcego w funtach szterlingach), niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia dla Citibank Access Account zmieniajà Szczególne Warunki i Postanowienia dotyczàce Sterling Current Account i majà przed nimi pierwszeƒstwo. 2. Wp aty 2.1. Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium 3.1. Klient mo e korzystaç z automatycznego debetu w kwocie 500 GBP, jeêli pozwala na to analiza jego historii kredytowej. Warunkiem korzystania z automatycznego debetu jest przelewanie wynagrodzenia na Konto O ile Bank nie uzgodni tego inaczej, od debetu mo e byç pobierana op ata i b dà naliczane odsetki wed ug stawki obowiàzujàcej dla debetu Bank mo e przyznaç Klientowi dodatkowy limit kredytowy. Od przyznanego limitu mo e byç pobierana op ata i b dà naliczane odsetki wed ug stawki obowiàzujàcej dla debetu. 4. Oprocentowanie 4.1. Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego oblicza si w trybie dziennym Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego naliczane sà co miesiàc, zwi kszajàc saldo na rachunku Odsetki od wszystkich czeków, z wy àczeniem czeków zagranicznych z o onych do inkasa i czeków p atnych w oddziale Lloyds TSB, naliczane sà od dnia wp yni cia czeku do Citibanku. 5. Dzienny limit wyp at 5.1. Klient mo e podjàç w gotówce do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. Wi ksze wyp aty wymagajà zg oszenia z wyprzedzeniem 2 Dni Bankowych. 6. Ksià eczki czekowe 6.1. Klient otrzyma ksià eczk czekowà wy àcznie na àdanie. 6.2 Karta debetowa wydana Klientowi nie posiada funkcji gwarancji realizacji czeku i nie mo e byç u ywana w tym celu. Citibank Flexible Saver (Issue 3) 1.2. Konto oznacza Citibank Flexible Saver (Issue 3) Konto mo e byç u ywane wy àcznie do u ytku osobistego Konto mo e byç u ywane wy àcznie zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa Klient mo e posiadaç tylko jedno Konto Konto - jeêli jest dost pne w ofercie - otwierane jest na podstawie analizy historii kredytowej Wnioskodawcy Posiadaczem Konta mo e byç wy àcznie rezydent brytyjski Konto mo e otworzyç wy àcznie Dotychczasowy i Nowy Klient ( Nowy Klient w rozumieniu niniejszych Szczególnych Warunków i Postanowieƒ oznacza osob, w tym Wspó posiadacza, która w ciàgu szeêciu miesi cy przed dniem z o enia Wniosku o otwarcie Konta nie korzysta a z adnych produktów i us ug bankowoêci Citibank International Plc (Wielka Brytania). Dotychczasowy Klient oznacza osob, która w chwili z o enia Wniosku o otwarcie Konta lub w dowolnym czasie w ciàgu szeêciu miesi cy przed z o eniem Wniosku o otwarcie Konta korzysta a z jakichkolwiek produktów lub us ug bankowoêci Citibank International Plc (Wielka Brytania) Do Konta nie jest oferowany dopuszczalny debet. W razie powstania salda debetowego na Koncie zostanie pobrana op ata, a Citibank pobierze odsetki od niedopuszczalnego salda debetowego za ka dy dzieƒ utrzymywania si salda debetowego na Koncie, zgodnie z obowiàzujàcà Tabelà Oprocentowania i Op at Citibanku Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium 5.1. Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego oblicza si w trybie dziennym Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego naliczane sà co miesiàc, zwi kszajàc saldo na rachunku co miesiàc z do u JeÊli Dost pne Saldo na Koncie przekracza GBP (jeden milion funtów), odsetki od nadwy ki powy ej tej kwoty odsetki nie sà naliczane. 6. Sta e oprocentowanie poczàtkowe 6.1. Nowi Klienci sà uprawnieni do sta ego oprocentowania poczàtkowego obowiàzujàcego przez pierwszych szeêç miesi cy od otwarcia Konta. Po zakoƒczeniu tego okresu Klientowi przys uguje standardowe oprocentowanie zmienne WysokoÊç sta ego oprocentowania poczàtkowego okreêla Citibank Dotychczasowi Klienci otrzymajà standardowe oprocentowanie zmienne i nie przys uguje im sta e oprocentowanie poczàtkowe za pierwszych szeêç miesi cy od otwarcia Konta, chyba e w momencie otwierania Konta Klient b dzie uprawniony do skorzystania z oferty specjalnej. 7. Wyp aty/przelewy 7.1. Klient mo e realizowaç przelewy z Konta na dowolny dozwolony Citibank Account za poêrednictwem serwisu CitiPhone Banking lub Citibank Online Wyp aty i przelewy Êrodków nierozliczonych sà niedozwolone Citibank pobiera op at za ka dy czek bankierski i przelew CHAPs Przelewy realizowane w serwisie Citibank Online na rzecz osoby trzeciej mogà byç realizowane tylko na Wskazany Rachunek, zdefiniowany w serwisie CitiPhone Banking Zdefiniowaç mo na tylko jeden Wskazany Rachunek i musi byç to Rachunek Bankowy umiejscowiony w 8. Ksià eczki czekowe 8.1. Do Konta nie przys uguje ksià eczka czekowa. 9. Karty Citibank 9.1. Do Konta nie wydaje si adnej Karty Citibank. 10. Wyciàgi Klient b dzie otrzymywa wyciàgi raz w roku

14 Citigold Flexible Saver Citibank US Dollar Reward Saver Account 1.2. Konto oznacza Citigold Flexible Saver Konto mo e byç u ywane wy àcznie do u ytku osobistego Konto mo e byç u ywane wy àcznie zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa Klient mo e posiadaç tylko jedno Konto Konto - jeêli jest dost pne w ofercie - otwierane jest na podstawie analizy historii kredytowej Wnioskodawcy Posiadaczem Konta mo e byç wy àcznie rezydent brytyjski Konto mo e byç otwarte wy àcznie dla Klientów Citigold, którzy co miesiàc wp acajà GBP i majà co najmniej jedno polecenie zap aty zdefiniowane do swojego rachunku bie àcego. 1.9 Konto s u y wy àcznie do wp acania nowych Êrodków. Nowe Êrodki oznaczajà Êrodki, które uprzednio nie by y przechowywane w Citibanku - nowe Êrodki mo na przelaç na rachunek Citigold Flexible Saver w terminie 90 dni od ich pierwszego wp ywu na rachunek bie àcy Citigold Current Account Klienta w Citibanku Do Konta nie jest oferowany dopuszczalny debet. W razie powstania salda debetowego na Koncie zostanie pobrana op ata, a Citibank pobierze odsetki od niedopuszczalnego salda debetowego za ka dy dzieƒ utrzymywania si salda debetowego na Koncie, zgodnie z obowiàzujàcà Tabelà Oprocentowania i Op at Citibanku Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium 5.1. Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego oblicza si w trybie dziennym Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego naliczane sà co miesiàc, zwi kszajàc saldo na rachunku co miesiàc z do u JeÊli Dost pne Saldo na Koncie przekracza GBP (jeden milion funtów), od nadwy ki powy ej tej kwoty odsetki nie sà naliczane. 6. Sta e oprocentowanie poczàtkowe 6.1 Klient Citigold, który co miesiàc wp aca GBP na swój rachunek bie àcy Citigold Current Account i posiada co najmniej jedno polecenie zap aty zdefiniowane do swojego rachunku bie àcego Citigold Current Account, jest uprawniony do sta ego oprocentowania poczàtkowego obowiàzujàcego przez pierwszych szeêç miesi cy od otwarcia Konta. Po zakoƒczeniu tego okresu Klientowi przys uguje standardowe oprocentowanie zmienne WysokoÊç sta ego oprocentowania poczàtkowego okreêla Citibank. 6.3 W razie naruszenia warunków okreêlonych w pkt. 1.8 lub 1.9 Citibank zastrzega sobie prawo do obni enia oprocentowania Konta Klienta bez uprzedzenia do podstawowej stawki oprocentowania. 7. Wyp aty/przelewy 7.1. Klient mo e realizowaç przelewy z Konta na dowolny dozwolony Citibank Account za poêrednictwem serwisu CitiPhone Banking lub Citibank Online Wyp aty i przelewy Êrodków nierozliczonych sà niedozwolone Citibank pobiera op at za ka dy czek bankierski i przelew CHAPs Przelewy realizowane w serwisie Citibank Online na rzecz osoby trzeciej mogà byç realizowane tylko na Wskazany Rachunek, zdefiniowany w serwisie CitiPhone Banking Zdefiniowaç mo na tylko jeden Wskazany Rachunek i musi byç to Rachunek Bankowy umiejscowiony w 8. Ksià eczki czekowe 8.1. Do Konta nie przys uguje ksià eczka czekowa. 9. Karty Citibank 9.1. Do Konta nie wydaje si adnej Karty Citibank. 10. Wyciàgi Klient b dzie otrzymywa wyciàgi miesi czne Konto oznacza Citibank US Dollar Reward Savings Account Konto mo e byç u ywane wy àcznie do u ytku osobistego Konto mo e byç u ywane wy àcznie zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa Klient mo e posiadaç tylko jedno konto Konto - jeêli jest dost pne w ofercie - otwierane jest na podstawie analizy historii kredytowej Wnioskodawcy Konto mo e otworzyç wy àcznie Dotychczasowy lub Nowy Klient ( Nowy Klient w rozumieniu niniejszych Szczególnych Warunków i Postanowieƒ oznacza osob, w tym Wspó posiadacza, która w ciàgu szeêciu miesi cy przed dniem z o enia Wniosku o otwarcie Konta nie korzysta a z adnych produktów i us ug bankowoêci Citibank. Dotychczasowy Klient oznacza osob, która w chwili z o enia Wniosku o otwarcie Konta lub w dowolnym czasie w ciàgu szeêciu miesi cy przed z o eniem Wniosku o otwarcie Konta korzysta a z jakichkolwiek produktów lub us ug bankowoêci Citibank International Plc (UK)) Do Konta nie jest oferowany dopuszczalny debet. W razie powstania salda debetowego na Koncie zostanie pobrana op ata, a Citibank pobierze odsetki od niedopuszczalnego salda debetowego za ka dy dzieƒ utrzymywania si salda debetowego na Koncie, zgodnie z obowiàzujàcà Tabelà Oprocentowania i Op at Citibanku Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium Wielkiej Brytanii Odsetki od ka dego salda kredytowego oblicza si zgodnie z punktem 5.4 z zastosowaniem odpowiedniej stopy Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego oblicza si w trybie dziennym Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego naliczane sà co miesiàc, zwi kszajàc saldo rachunku co miesiàc z do u JeÊli podczas miesiàca rozliczeniowego Klient zamknie rachunek lub wycofa dowolnà kwot, w danym miesiàcu rozliczeniowym odsetki nie b dà naliczane od pe nego salda. Miesiàc rozliczeniowy to okres mi dzy datà standardowego naliczenia odsetek dla rachunku, który zaczyna si co miesiàc po dniu naliczenia odsetek i koƒczy si z nast pnym naliczeniem odsetek W przypadku Nowych Klientów data naliczania odsetek b dzie ostatnim dniem ka dego miesiàca kalendarzowego, chyba e Klient za àda zdefiniowania innej daty. Oznacza to, e w przypadku Nowych Klientów, jeêli nie za àdajà oni zdefiniowania innej daty, miesiàc rozliczeniowy b dzie si pokrywa z miesiàcem kalendarzowym Dotychczasowi Klienci mogà zmieniç miesiàc rozliczeniowy, wnioskujàc o nowà dat naliczania odsetek. Zmiana taka b dzie dotyczyç tak e wszystkich pozosta ych kont danego Klienta w Citibanku JeÊli Dost pne Saldo na Koncie przekracza USD (dwa miliony dolarów amerykaƒskich), od nadwy ki powy ej tej kwoty odsetki nie b dà naliczane. 6. Sta e oprocentowanie poczàtkowe 6.1. Nowi Klienci sà uprawnieni do sta ego oprocentowania poczàtkowego obowiàzujàcego przez pierwszych szeêç miesi cy od otwarcia Konta. Po zakoƒczeniu tego okresu Klientowi przys uguje standardowe oprocentowanie zmienne WysokoÊç sta ego oprocentowania poczàtkowego okreêla Citibank Dotychczasowi Klienci otrzymajà standardowe oprocentowanie zmienne i nie przys uguje im sta e oprocentowanie poczàtkowe za pierwszych szeêç miesi cy od otwarcia Konta, chyba e w momencie otwierania Konta Klient b dzie uprawniony do skorzystania z oferty specjalnej

15 7. Wyp aty/przelewy 7.1. Klient mo e podjàç w gotówce do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. Wi ksze wyp aty wymagajà zg oszenia z wyprzedzeniem 2 Dni Bankowych Klient mo e wyp acaç gotówk w niektórych bankomatach VISA/LINK, z uwzgl dnieniem limitu wyp at danego bankomatu, Dost pnego Salda oraz szczególnych limitów ustalonych przez Citibank, o których Klient b dzie informowany na bie àco Klient mo e realizowaç przelewy z Konta na dowolny dozwolony Citibank Account za poêrednictwem serwisu CitiPhone Banking, Citibank Online lub Centrum Bankowego Kart Citibank Wyp aty i przelewy Êrodków nierozliczonych sà niedozwolone Citibank pobiera op at za ka dy czek bankierski i przelew CHAPs Wszystkie wp aty i wyp aty w walutach innych ni waluta Konta b dà przeliczane wed ug Kursu Wymiany obowiàzujàcego w Citibanku i mogà podlegaç op atom oraz prowizjom manipulacyjnym. 8. Ksià eczki czekowe 8.1. Do Konta nie przys uguje ksià eczka czekowa. 9. Karta Citibank Plus 9.1. JeÊli Klient nie posiada Karty Citibank, Citibank wyda Klientowi Kart Citibank Plus do u ytku w zwiàzku z Kontem. Karta Citibank Plus umo liwia Klientowi wy àcznie dost p do informacji dotyczàcych Konta w serwisie CitiPhone, Citibank Online oraz w Centrach Bankowych Kart Citibank Karty Citibank nie mo na u ywaç jako Karty Debetowej, lecz mo na za jej pomocà wyp acaç Êrodki z bankomatów VISA/LINK. 10. Wyciàgi Klient b dzie otrzymywa wyciàgi raz w roku. Instant Access Account 1.2. Konto oznacza Instant Access Account Konto mo e byç u ywane wy àcznie zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa Do Konta nie jest oferowany dopuszczalny debet. W razie powstania salda debetowego na Koncie zostanie pobrana op ata, a Citibank pobierze odsetki od niedopuszczalnego salda debetowego za ka dy dzieƒ utrzymywania si salda debetowego na Koncie Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium 5.1. Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego oblicza si w trybie dziennym Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego naliczane sà co miesiàc, zwi kszajàc saldo na rachunku. 6. Dzienny limit wyp at 6.1. Klient mo e podjàç w gotówce do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. Wi ksze wyp aty wymagajà zg oszenia z wyprzedzeniem 2 Dni Bankowych Klient mo e wyp acaç gotówk w niektórych bankomatach VISA/LINK, z uwzgl dnieniem limitu wyp at danego bankomatu, Dost pnego Salda oraz szczególnych limitów ustalonych przez Citibank, o których Klient b dzie informowany na bie àco. 7. Ksià eczki czekowe 7.1. Do Konta nie przys uguje ksià eczka czekowa. 8. Karty Citibank Plus 8.1. JeÊli Klient nie posiada Karty Citibank Plus, Citibank wyda Klientowi Kart Citibank Plus do u ytku w zwiàzku z Kontem. Karta Citibank Plus umo liwia Klientowi wy àcznie dost p do informacji dotyczàcych Konta w serwisie CitiPhone lub Citibank Online oraz w Centrach Bankowych Kart Citibank Karty Citibank Plus nie mo na u ywaç jako Karty Debetowej, lecz mo na za jej pomocà wyp acaç Êrodki z bankomatów VISA/LINK

16 Foreign Currency Deposit Accounts 1.2. Konto oznacza Foreign Currency Deposit Account Konto mo e byç prowadzone w okreêlonych walutach. Dla ka dej waluty otwiera si osobne Konto Konto mo e byç samodzielne lub wspólne Konto mo e byç u ywane wy àcznie do u ytku osobistego Konto mo e byç u ywane wy àcznie zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa Do Konta nie jest oferowany dopuszczalny debet. W razie powstania salda debetowego na Koncie zostanie pobrana op ata, a Citibank pobierze odsetki od niedopuszczalnego salda debetowego za ka dy dzieƒ utrzymywania si salda debetowego na Koncie Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium 4.2. Wszystkie wp aty i wyp aty w walutach innych ni waluta Konta b dà przeliczane wed ug Kursu Wymiany obowiàzujàcego w Citibanku i mogà podlegaç op atom i prowizjom manipulacyjnym JeÊli majà zastosowanie, odsetki od rozliczeniowego salda kredytowego obliczane sà na bazie roku liczàcego 360 dni, chyba e Citibank okreêli to inaczej Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego naliczane sà co miesiàc, zwi kszajàc saldo na rachunku. 6. Dzienny limit wyp at 6.1. Klient mo e podjàç w gotówce do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. Wi ksze wyp aty wymagajà zg oszenia z wyprzedzeniem 2 Dni Bankowych Wyp aty w walutach innych ni funt szterling nale y zg aszaç z wyprzedzeniem 1 Dnia Bankowego Klient mo e wyp acaç gotówk w niektórych bankomatach VISA/LINK, z uwzgl dnieniem limitu wyp at danego bankomatu, Dost pnego Salda oraz szczególnych limitów ustalonych przez Citibank, o których Klient zosta poinformowany. 7. Karty Citibank Plus 7.1. JeÊli Klient nie posiada Karty Citibank Plus, Citibank wyda Klientowi Kart Citibank Plus do u ytku w zwiàzku z Kontem. Karta Citibank umo liwia Klientowi wy àcznie dost p do informacji dotyczàcych Konta w serwisie CitiPhone lub Citibank Online oraz w Centrach Bankowych Kart Citibank Karty Citibank Plus nie mo na u ywaç jako Karty Debetowej, lecz mo na za jej pomocà wyp acaç Êrodki z bankomatów VISA/LINK. Lokaty Terminowe 1.2. Konto oznacza Konto Lokat Terminowych (Time Deposit Account) Konto mo e byç prowadzone w okreêlonych walutach. Dla ka dej waluty otwiera si osobne Konto JeÊli Klient posiada Rachunek Bie àcy samodzielnie, wówczas Konto mo e posiadaç tylko samodzielnie. JeÊli Klient posiada Rachunek Bie àcy wspólnie z innymi osobami, wówczas Konto mo na posiadaç tylko wspólnie z tymi samymi osobami Przed za o eniem Lokaty Terminowej nale y otworzyç rachunek transakcji (a transaction Account) dla tych samych posiadaczy i w tej samej walucie co dla Lokaty Terminowej. Otwarcia nowego rachunku nie wymaga si od Klienta, który ju posiada w aêciwy rachunek transakcji. 2. Wp aty 2.1. Wymagana jest pierwsza wp ata w kwocie nie ni szej od GBP, lub równowartoêci tej kwoty w walucie obcej W okresie Lokaty Terminowej nie sà dozwolone adne transakcje. 3. Okres 3.1. Klient mo e wybraç Lokat Jednorazowà lub Lokat Odnawialnà co 1, 3, 6 lub 12 miesi cy Ârodki muszà pozostaç na lokacie przez pe ny okres z terminem zapadalnoêci w Dniu Bankowym. Ârodki b dà postawione do dyspozycji Klienta w dniu nast pnym. 4. Zerwanie lokaty 4.1. W razie zamkni cia Lokaty Terminowej przed terminem zapadalnoêci pobierana jest op ata. 5. Opcje 5.1. Klient mo e wybraç Lokat Terminowà jako Lokat Jednorazowà lub Lokat Odnawialnà, zgodnie z poni szymi zasadami: Lokata Jednorazowa Dla Rachunku Lokaty Jednorazowej okreêla si termin zapadalnoêci wynoszàcy od 1 do 12 miesi cy. W terminie zapadalnoêci lokata wraz z naliczonymi odsetkami zostanie przekazana zgodnie z dyspozycjà Klienta. Nast pnie Rachunek zostanie zamkni ty Lokata Odnawialna. W przypadku Lokaty Odnawialnej Klient ma do wyboru okres 1, 3, 6 lub 12 miesi czny. Klient mo e wybraç przed u enie lokaty lub przed u enie lokaty wraz z odsetkami naliczonymi dla danego okresu wed ug aktualnie obowiàzujàcych stawek rynkowych. W razie wybrania przed u enia tylko lokaty naliczone odsetki zostanà wyp acone zgodnie z dyspozycjà Klienta. Klient mo e cofnàç opcj Automatycznego Przed u enia Lokaty, jeêli zawiadomi o tym Citibank najpóêniej na 3 Dni Bankowe przed terminem zapadalnoêci, wówczas lokata wraz z naliczonymi odsetkami zostanie przekazana zgodnie z dyspozycjà Klienta. 6. Oprocentowanie 6.1 Dla wszystkich Lokat Terminowych odsetki oblicza si na bazie dziennej i nalicza na rachunku Lokaty wy àcznie w terminie zapadalnoêci lub przed u enia, jeêli nie sà kapitalizowane. 6.2 Odsetki oblicza si na bazie roku liczàcego 365 lub 360 dni, w zale noêci od waluty. 7. Podatek 7.1. Odsetki wyp aca si po pobraniu podatku dochodowego od wszystkich Lokat Terminowych o wartoêci nie wi kszej ni GBP, lub równowartoêci tej kwoty w walucie obcej, chyba e Klient jest uprawniony do otrzymania odsetek brutto (bez pobrania podatku) Odsetki brutto wyp aca si dla Lokat Terminowych o wartoêci powy ej GBP, lub równowartoêci tej kwoty w walucie obcej Do celów podatkowych ka dà Lokat Terminowà traktuje si osobno Warunki dotyczàce Konta mogà ulec zmianie w celu uwzgl dnienia zmian w przepisach prawa lub wymogów okreêlonych przez s u by skarbowe (Inland Revenue)

17 US Dollar Current Account (rachunek bie àcy w USD) 1.2. Konto oznacza US Dollar Current Account Konto mo e byç u ywane wy àcznie do celów zgodnych z prawem Do Konta mogà byç oferowane linie i limity kredytowe zgodnie z Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami dotyczàcymi Debetu Klienci posiadajàcy US Dollar Account mogà dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank w 4.2. Wszystkie wp aty i wyp aty w walutach innych ni waluta Konta b dà przeliczane wed ug aktualnego Kursu Wymiany obowiàzujàcego w Citibanku i mogà podlegaç op atom i prowizjom manipulacyjnym W celu dokonania wp aty na swoje Konto Klient mo e u yç formularza wp aty z posiadanej ksià eczki wp at i wys aç go na adres: Freepost RLST-ZRCJ-BJLA, GCB Banking, Citibank International plc, PO Box 49930, London SE5 7XT. Nie nale y dokonywaç adnych obcià eƒ ani uznaƒ Rachunku nr Wp at nie nale y wysy aç na adres: 399 Park Avenue, New York, USA. Wp at nie nale y dokonywaç w adnym z oddzia ów Citibanku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Konto nie jest oprocentowane. 6. Dzienny limit wyp at 6.1. Klient mo e podjàç w gotówce do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. Wi ksze wyp aty wymagajà zg oszenia z wyprzedzeniem 2 Dni Bankowych. 7. Ksià eczki czekowe 7.1. Klient mo e otrzymaç ksià eczk czekowà po z o eniu stosownego wniosku. Euro Current Account (rachunek bie àcy w EUR) 1.2. Konto oznacza Euro Current Account Konto mo e byç u ywane wy àcznie do celów zgodnych z prawem Do Konta nie sà oferowane adne transakcje automatyczne, z wyjàtkiem zleceƒ sta ych, które mogà byç dopuszczone na podstawie odr bnego ustalenia Do Konta mogà byç oferowane linie i limity kredytowe zgodnie z Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami dotyczàcymi Debetu Klient mo e dokonywaç wp at gotówkowych i czekowych w Centrach Bankowych Kart Citibank w 4.2. Wszystkie wp aty i wyp aty w walutach innych ni waluta Konta b dà przeliczane wed ug aktualnego Kursu Wymiany obowiàzujàcego w Citibanku i mogà podlegaç op atom i prowizjom manipulacyjnym. Waluta konta obejmuje waluty krajów uczestniczàcych w Europejskiej Unii Monetarnej Konto nie jest oprocentowane. 6. Dzienny limit wyp at 6.1. Klient mo e podjàç w gotówce do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. Wi ksze wyp aty wymagajà zg oszenia z wyprzedzeniem 2 Dni Bankowych. 6.2 Wyp aty gotówkowe w Centrach Bankowych Kart Citibank i punktach wyp at VISA sà realizowane wy àcznie w funtach szterlingach. 6.3 Klient mo e wyp acaç gotówk w niektórych bankomatach VISA/LINK, z uwzgl dnieniem limitu wyp at danego bankomatu, Dost pnego Salda oraz szczególnych limitów ustalonych przez Citibank, o których Klient zosta poinformowany. 7. Ksià eczki czekowe 7.1. Do Konta nie jest oferowana ksià eczka czekowa

18 Easy Current Account 1.1. Niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia uzupe niajà oraz stanowià ca oêç z Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami Rachunku Citibank. W razie rozbie noêci niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia majà we w aêciwym zakresie pierwszeƒstwo przed Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami Konto oznacza Citibank Easy Current Account Konto mo e byç u ywane wy àcznie zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa Citibank Easy Current Account - jeêli jest dost pne w ofercie - otwierane jest na podstawie analizy historii kredytowej Wnioskodawcy Klient przyjmuje do wiadomoêci i wyra a zgod, e oficjalnym j zykiem komunikacji Banku z Klientem jest j zyk angielski. Angielskie wersje dokumentów majà pierwszeƒstwo przed ich t umaczeniami na j zyk polski. 2. Debet 2.1. Bank mo e przyznaç Klientowi debet w rachunku. Od debetu w rachunku mo e zostaç pobrana prowizja i b dà pobierane odsetki wed ug obowiàzujàcych stawek dla debetu W razie przekroczenia salda, o ile Bank nie zdecyduje inaczej, mo e zostaç pobrana prowizja i b dà pobierane odsetki wed ug stawek obowiàzujàcych dla debetu Bank zachowuje prawo do cofni cia ka dego debetu w rachunku. 3. Wp aty 3.1. Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium 4. Oprocentowanie 4.1. Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego oblicza si w trybie dziennym Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego sà kapitalizowane co miesiàc, zwi kszajàc saldo na rachunku. 5. Dzienny limit wyp at 5.1. Klient mo e podjàç w gotówce do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. Wi ksze wyp aty wymagajà zg oszenia z wyprzedzeniem 2 Dni Bankowych. 6. Ksià eczki czekowe 6.1. W chwili otwarcia konta ksià eczka czekowa nie b dzie wydana Ksià eczka czekowa mo e zostaç wydana na wniosek Klienta. 7. Zmiana rodzaju konta 7.1. Po otwarciu Konta póêniejsze wnioski o otwarcie kont innego rodzaju w Citibanku b dà rozpatrywane w zale noêci od sytuacji Klienta. Serwis Internetowy Citibank Online 1.1. Niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia dotyczà wy ej wymienionego konta lub us ugi. zakresie pierwszeƒstwo przed Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami Niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia zawierajà równie Ogólne Warunki i Postanowienia dotyczàce Rachunków Citibank. W razie rozbie noêci niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia majà we w aêciwym zakresie pierwszeƒstwo przed Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami dotyczàcymi Rachunków Citibank zakresie Serwis Internetowy Citibank Online (Serwis) umo liwia Klientowi wydawanie Citibankowi elektronicznych dyspozycji za pomocà komputera osobistego oraz z u yciem Numeru Indentyfikacyjnego Citibank Online (e-pin), Nazwy U ytkownika i Has a. CzynnoÊci, które mo na realizowaç w Serwisie, okreêlono w Podr czniku U ytkownika Serwisu Citibank Online (Podr cznik), który jest dost pny na stronie internetowej W celu korzystania z Serwisu Klient musi posiadaç: (a) Kart Citibank, (b) komputer PC, (c) dost p do Internetu, (d) przeglàdark z funkcjà szyfrowania 128-bitowego, (e) modem, (f) e-pin. Klient zapewnia sobie komputer i modem oraz odpowiada za pod àczenie komputera do publicznej sieci telefonicznej. Klient ponosi koszty korzystania z us ug telekomunikacyjnych i/lub wnosi op aty pobierane przez Dostawców Us ug Internetowych. Citibank nie gwarantuje pr dkoêci, rozdzielczoêci ani dost pu do Serwisu Dost p do Serwisu Citibank Online mo na uzyskaç wy àcznie za pomocà przeglàdarki z funkcjà szyfrowania 128-bitowego. Jednak stosowanie takiego poziomu szyfrowania mo e byç niezgodne z prawem poza Wielkà Brytanià. Klient jest zobowiàzany upewniç si, e korzystanie zserwisu Citibank Online poza Wielkà Brytanià jest zgodne z prawem miejscowym, a Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za straty i szkody poniesione przez Klienta wskutek niemo noêci korzystania z Serwisu Citibank Online poza Wielkà Brytanià. 2. Numer Identyfikacyjny Online 2.1. Klient rozumie, e jego e-pin, Nazwa U ytkownika i Has o s u à do wydawania dyspozycji. Klientowi nie wolno ujawniaç swojego numeru e-pin, Nazwy U ytkownika i Has a nikomu z wyjàtkiem agregatora zatwierdzonego przez Citibank i widocznego w pozycji Zatwierdzeni Agregatorzy w sekcji Moje Rachunki na naszej stronie internetowej Klient zgadza si, e stosowane przez Serwis Citibank Online procedury weryfikacyjne b dà wystarczajàcym potwierdzeniem to samoêci Klienta i e Citibank mo e podejmowaç dzia ania na podstawie wszystkich dyspozycji otrzymanych za poêrednictwem Serwisu Citibank Online. Jednak jeêli Citibank uzna, e istniejà uzasadnione wàtpliwoêci co do to samoêci osoby wydajàcej dyspozycj, mo e samodzielnie zdecydowaç o niewykonaniu takiej dyspozycji. 3. Podr cznik U ytkownika Serwisu Citibank Online 3.1. Podr cznik jest dost pny na stronie internetowej Podr cznik wraz ze wszystkimi póêniejszymi uaktualnieniami stanowi cz Êç niniejszej Umowy. Klient jest zobowiàzany przeczytaç Podr cznik i zapoznaç si z jego treêcià przed skorzystaniem z Serwisu po raz pierwszy. Klient ma obowiàzek przestrzegaç procedur okreêlonych w Podr czniku udost pnionym mu przez Citibank. Citibank mo e zmieniaç lub zastàpiç Podr cznik. Klient przyjmuje do wiadomoêci, e wprowadzenie e-pin-u, Nazwy U ytkownika i Has a w sposób opisany w Podr czniku jest wystarczajàcym potwierdzeniem autentycznoêci ka dej dyspozycji wydanej przy tej okazji. 4. Si a wy sza 4.1. Citibank zobowiàzuje si do podj cia odpowiednich dzia aƒ w celu zapewnienia sprawnego dzia ania Serwisu Citibank Online. Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za niedostarczenie Serwisu lub nieprzestrzeganie niniejszych Warunków i Postanowieƒ, jeêli wynika to z przyczyn niezale nych od Citibanku. Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za straty i opóênienia w przesy aniu dyspozycji spowodowane przez Dostawc Us ug Internetowych lub awari sprz tu ani za adne straty poêrednie lub wynikowe poniesione przez Klienta wskutek korzystania z Serwisu

19 5. Pozosta e postanowienia 5.1. Z wa nych przyczyn Citibank mo e zmieniç, zawiesiç lub zamknàç/uniewa niç (a) Serwis lub (b) uprawnienie Klienta do korzystania z Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Klienta. W zwiàzku z powy szym Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci wobec Klienta. JeÊli Citibank podejmie takie dzia ania, niezw ocznie zawiadomi o nich Klienta Z wa nych przyczyn Citibank mo e zmieniç niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia, zawiadamiajàc o tym Klienta z co najmniej miesi cznym wyprzedzeniem Citibank mo e wys aç zawiadomienie na posiadany adres Klienta. W przypadku rachunków wspólnych zawiadomienie skierowane do jednego ze Wspó posiadaczy jest równoznaczne z zawiadomieniem obu Wspó posiadaczy. US Dollar/Euro Saver (rachunek niedost pny dla nowych Wnioskodawców) 1.1. Niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia àczà si z Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami. W razie rozbie noêci niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia majà we w aêciwym 1.2. Konto oznacza US Dollar lub Euro Saver Account Konto mo e byç u ywane wy àcznie do celów zgodnych z prawem Klient mo e posiadaç tylko jedno Konto Konto - jeêli jest dost pne w ofercie - otwierane jest na podstawie analizy historii kredytowej Wnioskodawcy Posiadaczem Konta mo e byç wy àcznie rezydent brytyjski Konto mo na otworzyç dla dotychczasowego lub nowego Klienta Citibanku Konto mo na otworzyç wy àcznie po wp aceniu nowych Êrodków, które wczeêniej nie by y przechowywane w Citibanku Konto mo e byç prowadzone wy àcznie w dolarach amerykaƒskich lub euro. Dla ka dej z walut zostanie otwarty osobny rachunek Do Konta nie jest oferowany dopuszczalny debet. W razie powstania salda debetowego na Koncie zostanie pobrana op ata, a Citibank pobierze odsetki od niedopuszczalnego salda debetowego za ka dy dzieƒ utrzymywania si salda debetowego na Koncie, zgodnie z obowiàzujàcà Tabelà Oprocentowania i Op at Citibanku Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium 4.2. Wszystkie wp aty w walutach innych ni waluta Konta b dà przeliczane wed ug Kursu Wymiany obowiàzujàcego w Citibanku i mogà podlegaç op atom i prowizjom manipulacyjnym Citibank zap aci odsetki wed ug w aêciwej stawki od sald kredytowych, z zastrze eniem postanowieƒ pkt Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego oblicza si w trybie dziennym Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego naliczane sà co miesiàc, zwi kszajàc saldo na rachunku co miesiàc z do u JeÊli w danym miesiàcu Klient zamknie Konto lub dokona wyp aty dowolnej cz Êci Êrodków z Konta, Klientowi nie b dà przys ugiwaç odsetki za ten miesiàc. Miesiàc oznacza okres mi dzy normalnymi terminami wyp aty odsetek, okreêlonymi na wyciàgu z rachunku JeÊli saldo na Koncie przekroczy USD (pi ç milionów dolarów amerykaƒskich) lub EUR (pi ç milionów euro), od nadwy ki powy ej tej kwoty Klientowi nie b dà przys ugiwaç odsetki. 6. Wyp aty/przelewy 6.1. Klient mo e podjàç w gotówce kwot stanowiàcà równowartoêç do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. Wi ksze wyp aty wymagajà zg oszenia z wyprzedzeniem 2 Dni Bankowych Klient mo e wyp acaç gotówk w niektórych bankomatach VISA/LINK, z uwzgl dnieniem limitu wyp at danego bankomatu, Dost pnego Salda oraz szczególnych limitów ustalonych przez Citibank, o których Klient zosta poinformowany Klient mo e realizowaç przelewy z Konta na dowolny dozwolony Rachunek Citibank za poêrednictwem serwisu CitiPhone Banking lub Citibank Online bàdê w Centrach Bankowych Kart Citibank Wyp aty i przelewy Êrodków nierozliczonych sà niedozwolone Citibank pobiera op at za ka dy czek bankierski i przelew CHAPs Przelewy realizowane w serwisie Citibank Online na rzecz osoby trzeciej mogà byç realizowane tylko na Wskazany Rachunek, zdefiniowany w serwisie CitiPhone Banking Zdefiniowaç mo na tylko jeden Wskazany Rachunek i musi byç to Rachunek Bankowy umiejscowiony w 6.8 Wszystkie wyp aty i przelewy w walutach innych ni waluta Konta b dà przeliczane wed ug aktualnego Kursu Wymiany obowiàzujàcego w Banku i mogà podlegaç op atom i prowizjom manipulacyjnym

20 Premier Current Account (rachunek niedost pny dla nowych Wnioskodawców) 1.2. Konto oznacza Premier Current Account Konto mo e byç u ywane wy àcznie do celów zgodnych z prawem. 2. Wp aty 2.1 Klient nie mo e dokonywaç wp at w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium 3.1. Klient mo e korzystaç z automatycznego debetu w kwocie 2500 GBP, jeêli pozwala na to analiza jego historii kredytowej. Warunkiem korzystania z automatycznego debetu jest przelewanie wynagrodzenia na Konto O ile Bank nie uzgodni tego inaczej, od debetu mo e byç pobierana op ata i b dà naliczane odsetki wed ug stawki obowiàzujàcej dla debetu Bank mo e przyznaç Klientowi dodatkowy limit kredytowy. Od przyznanego limitu mo e byç pobierana op ata i b dà naliczane odsetki wed ug stawki obowiàzujàcej dla debetu Bank zachowuje prawo do cofni cia ka dego debetu w rachunku. 4. Oprocentowanie 4.1. Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego oblicza si w trybie dziennym Odsetki od ka dego rozliczonego salda kredytowego naliczane sà co miesiàc, zwi kszajàc saldo na rachunku co miesiàc z do u. 5. Dzienny limit wyp at 5.1. Klient mo e podjàç w gotówce do GBP w dowolnym oddziale Banku w Wielkiej Brytanii bez uprzedniego zg oszenia, jeêli wyp ata ma pokrycie w Dost pnym Saldzie. 6. Ksià eczki czekowe 6.1 Klient jest uprawniony do otrzymania ksià eczki czekowej, jeêli jego roczne wynagrodzenie brutto wynosi co najmniej GBP i Klient z o y dyspozycj przelewania wynagrodzenia na Konto lub regularnie co miesiàc b dzie przelewaç na Konto równowartoêç takiej kwoty. 7. Op ata za Prowadzenie Konta 7.1. Za prowadzenie Konta Bank b dzie pobiera od Klienta op at. Citibank Direct Current Account (rachunek niedost pny dla nowych Wnioskodawców) 1.1. Niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia zawierajà równie Ogólne Warunki i Postanowienia dotyczàce Rachunków Citibank oraz Szczególne Warunki i Postanowienia dotyczàce Serwisu Internetowego Citibank Online. W razie rozbie noêci niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia majà we w aêciwym zakresie pierwszeƒstwo przed Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami dotyczàcymi Rachunków Citibank oraz Szczególnymi Warunkami i Postanowieniami dotyczàcymi Serwisu Internetowego Citibank Online Konto oznacza Citibank Direct Current Account Ogólne Warunki i Postanowienia dotyczàce Konta. W razie rozbie noêci niniejsze Szczególne Warunki i Postanowienia majà pierwszeƒstwo przed Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami dotyczàcymi Rachunków Citibank Konto oznacza USD Current Account Konto mo e byç samodzielne lub wspólne Konto mo e byç u ywane wy àcznie do u ytku osobistego Konto mo e byç u ywane wy àcznie do celów zgodnych z prawem. 2. Wp aty 2.1. Wp at mo na dokonywaç, przesy ajàc czek w funtach szterlingach, p atny Klientowi z rachunku w Citibanku w Wielkiej Brytanii prowadzonego w imieniu Klienta na adres: Freepost RLST- -ZRCJ-BJLA, GCB banking, Citibank International plc, PO Box 49930, London SE5 7XT Wp at mo na dokonywaç z u yciem zlecenia sta ego lub przelewu Citibank na Konto Wp at nie mo na dokonywaç w Centrach Bankowych Kart Citibank poza terytorium Wielkiej Brytanii Wp at nie mo na dokonywaç w kasach w oddzia ach Citibank Do Konta mo e byç przyznany Debet zgodnie z Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami dotyczàcymi Debetu. 4. Oprocentowanie 4.1. Odsetki od Dost pnego Salda oblicza si na bazie roku liczàcego 365 dni, chyba e Citibank okreêli inaczej Odsetki od Dost pnego Salda oblicza si na bazie dziennej, a kapitalizuje i przekazuje na Konto co miesiàc Maksymalne Dost pne Saldo na Koncie wynosi GBP (jeden milion funtów) Na àdanie Klient mo e otrzymaç raz w roku ZaÊwiadczenie o uzyskanych dochodach z tytu u odsetek (Certificate of Interest Earned) wystawione zgodnie z art. 352 przepisów podatkowych (Inland Revenue) P atnoêci odsetkowe oblicza si w kwocie brutto, a wyp aca w kwocie netto po pobraniu podatku dochodowego wed ug stawki podstawowej. 5. Wyp aty/przelewy 5.1. Klient mo e dokonywaç wyp aty z Konta, logujàc si na stronie internetowej Citibank Online i sk adajàc wniosek o wystawienie na swoje nazwisko czeku w funtach szterlingach na kwot wnioskowanej wyp aty Klient mo e realizowaç przelewy za poêrednictwem serwisu Citibank Online lub CitiPhone albo w Centrach Bankowych Kart Citibank Wyp aty i przelewy Êrodków nierozliczonych sà niedozwolone Citibank pobiera op at za ka dy czek bankierski i przelew CHAPs Citibank wysy a wszystkie czeki w funtach szterlingach na adres Klienta. 6. Ksià eczki czekowe 6.1. Do Konta nie przys uguje ksià eczka czekowa

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r. Oprocentowanie i op aty

Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r. Oprocentowanie i op aty Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r. Oprocentowanie i op aty Poprzednie stawki oprocentowania Obowiàzujàce dotychczas stawki oprocentowania mo na uzyskaç na www.citibank.co.uk lub pod bezp atnym numerem 0800

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika HaloŚląski - serwisu telefonicznego dla klientów korporacyjnych

Instrukcja UŜytkownika HaloŚląski - serwisu telefonicznego dla klientów korporacyjnych Instrukcja UŜytkownika HaloŚląski - serwisu telefonicznego dla klientów korporacyjnych Spis treści Rozdział 1 Korzystanie z serwisu HaloŚląski... 3 Rozdział 2 Serwis automatyczny... 4 Rozdział 3 Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Lovely Look, zwanego dalej "Programem". 2. Organizatorem Programu jest Provalliance

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Konto Osobiste Citibank Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2005 Bank Handlowy w Warszawie SA Citibank is a registered

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 16 905 Poz. 230 UMOWA

Monitor Polski Nr 16 905 Poz. 230 UMOWA Monitor Polski Nr 16 905 Poz. 230 230 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie restrukturyzacji i sp aty zad u enia Algierskiej Republiki

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 187 13208 Poz. 1342 1342 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO.3421-46-AK/14 1 załącznik nr 1do zaproszenia do złożenia oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych;

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych; 2 DZIENNIK URZĘDOWY KG PSP str. 253 37 Decyzja nr 127 Komendanta G ównego Paƒstwowej Stra y Po arnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia Êrodków publicznych w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club Regulamin programu lojalnościowego 1 Definicje Dodatkowy nocleg przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo