Warunki i Postanowienia. Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki i Postanowienia. Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r."

Transkrypt

1 Warunki i Postanowienia Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r.

2 Spis treêci Ogólne Warunki i Postanowienia 3-20 Szczególne Warunki i Postanowienia Citigold Current Account (rachunek bie àcy) Citibank Plus Account Citibank Access Account 24 Citibank Flexible Saver (Issue 3) 25 Citigold Flexible Saver 26 Citibank US Dollar Reward Saver Account Instant Access Account 29 Foreign Currency Deposit Account 30 Lokaty Terminowe 31 US Dollar Current Account 32 Euro Current Account 33 Easy Current Account 34 Serwis Internetowy Citibank Online US Dollar/Euro Saver Premier Current Account 38 Citibank Direct Current Account Day Direct Account 40 Citibank Online Saver Account 41 Premier Saver Account 42 Citibank Saver Account 43 Accumulator Account 44 Ogólne Warunki i Postanowienia 1. Definicje 1.1. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, okreêlenia u yte w niniejszych Warunkach i Postanowieniach oznaczajà: Konto oznacza dowolny Rachunek Bankowy za o ony lub sprzedany przez Citibank, którego dotyczà niniejsze Warunki i Postanowienia oraz w aêciwe Szczególne Warunki i Postanowienia, a tak e, jeêli dotyczy, Konto wspólne; Posiadacz Konta oznacza Klienta; Umowa oznacza Umow okreêlonà we Wniosku, niniejszych Warunkach i Postanowieniach, Tabeli Oprocentowania i Op at, Wst pnym Dokumencie Informacyjnym oraz innych umowach i formularzach dodatkowych dotyczàcych us ug oferowanych przez Citibank lub wzajemnych stosunków Klienta i Citibanku; Formularz Wniosku oznacza formularz wype niany przez Klienta w celu otwarcia Konta, a w przypadku us ug doradczych obejmuje formularz w formie papierowej lub elektronicznej albo zarejestrowanà rozmow z doradcà bankowym lub innym pracownikiem oddzia u Citibanku, w których Klient poda lub uaktualni ostatnio dla Citibanku swoje dane osobowe oraz informacje o swojej sytuacji finansowej i celach finansowych; Aktywa oznaczajà dowolne prawa, Êwiadczenia i wp ywy na Konto lub wszystkie inne Êrodki przechowywane na Koncie Klienta w Citibanku, lub w imieniu pe nomocnika do rachunku Klienta, w tym wszystkie Êrodki i prawa przechowywane przez agentów, depozytariuszy i powierników Citibanku, a w szczególnoêci rachunki, roszczenia, prawa umowne, wszystkie dokumenty, instrumenty i certyfikaty dotyczàce towarów, surowców, ruchomoêci, dzie sztuki, wartoêci niematerialnych i prawnych, praw wobec osób trzecich w zwiàzku z umowami Klienta z osobami trzecimi, które sà przechowywane na rachunku Klienta, wraz ze wszystkimi odsetkami, Êrodkami z umorzenia i wp atami, a tak e wszystkimi dochodami, wp ywami i produktami zwiàzanymi z powy szymi aktywami, Êrodki w drodze lub w posiadaniu osób trzecich lub znajdujàce si w systemie rozliczeniowym obs ugujàcym rachunek Klienta, a tak e wszystkie prawa, jakie mo na b dzie zrealizowaç w przysz oêci lub w razie zajêcia zdarzenia bezpoêredniego lub warunkowego, bez wzgl du na to, czy Citibank dzia a jako zleceniodawca lub zleceniobiorca, i bez wzgl du na to, czy to samoêç Citibanku (lub Klienta) zosta a ujawniona; Dost pne Saldo oznacza saldo na Rachunku Bankowym Klienta, którym Klient mo e dysponowaç. Obejmuje kwot zapisanà na dobro Konta po rozliczeniu. Wy àczone sà ostatnie p atnoêci niepotwierdzone jako rozliczone. Patrz pkt 9.4 okreêlajàcy, kiedy wp ata staje si rozliczona. Dost pne Saldo obejmuje równie wszystkie dost pne debety, linie i limity kredytowe przyznane przez Citibank, natomiast nie obejmuje autoryzowanych kwot nale nych sprzedawcom towarów lub us ug; Rachunek Bankowy oznacza rachunki bankowe b dàce elementami sk adowymi Konta Klienta, w tym rachunki oszcz dnoêciowe; Dzieƒ Bankowy oznacza dzieƒ, w którym Citibank realizuje wszystkie rodzaje transakcji (zwykle od poniedzia ku do piàtku, z wy àczeniem dni ustawowo wolnych od pracy); Dzieƒ Roboczy oznacza dzieƒ, w którym banki w Londynie realizujà transakcje w pe nym zakresie, oraz w którym banki we wszystkich miejscach na Êwiecie niezb dne do realizacji danej transakcji prowadzà normalnà dzia alnoêç; Citibank oznacza Citibank International plc (Sektor BankowoÊci Detalicznej i Sektor BankowoÊci Prywatnej w Wielkiej Brytanii), a tak e jego nast pców prawnych icesjonariuszy; Karta Citibank oznacza Kart Citibank wydanà Posiadaczowi Konta lub jednemu z Posiadaczy Konta do u ytku w zwiàzku z Kontem Klienta, Citibank Online oznacza Serwis BankowoÊci Internetowej oferowany Klientom; Organizacja Citigroup oznacza Citigroup plc, Citigroup, Citibank N.A., Citibank International plc, ich oddzia y, jednostki zale ne i powiàzane, a tak e ich nast pców prawnych i cesjonariuszy; BankowoÊç CitiPhone oznacza ca odobowy Telefoniczny Serwis Bankowy Citibanku; Karta Debetowa oznacza Kart Citibank, której za zgodà Citibanku mo na u ywaç do autoryzacji p atnoêci za towary lub us ugi, które b dà obcià a y Konto Klienta; Zad u enie oznacza ka de zobowiàzanie Klienta - obecne lub przysz e, bezpoêrednie lub poêrednie, rzeczywiste lub warunkowe, do zap aty lub wykonania - wobec Citibanku lub, jeêli tak wynika z kontekstu, wobec dowolnej Organizacji Citigroup, obejmujàce: wszystkie kwoty nale ne z tytu u kredytu, debetu, odsetek, prowizji, op at, kosztów, odszkodowaƒ lub gwarancji, wszystkie kwoty nale ne z tytu u umów zawartych przez Klienta w zwiàzku z transakcjami walutowymi, instrumentami 3

3 pochodnymi lub sekurytyzowanymi (do tych celów te kwoty mogà byç obliczane na podstawie naszej bie àcej wyceny nierozliczonych kontraktów), wszystkie kwoty nale ne z tytu u p atnoêci lub zobowiàzaƒ zrealizowanych lub zaciàgni tych przez Citibank lub dowolnà Organizacj Citigroup w imieniu lub na zlecenie Klienta; tak e wszystkie kwoty nale ne z tytu u odsetek i op at od Zad u enia do chwili sp acenia wszystkich zobowiàzaƒ. JeÊli Citibank lub dowolna Organizacja Citigroup tego za àda, lub uzyska postanowienie sàdu w stosunku do Klienta, odsetki i op aty b dà dalej naliczane wed ug stawek umownych na wczeêniejszych zasadach; Koszty majà znaczenie nadane w punkcie dotyczàcym Op at, Kosztów, Prowizji i Wydatków; FSA oznacza brytyjski organ nadzoru finansowego: Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, London E14 5HS, a tak e jego przedstawicieli i nast pców prawnych; Zasady FSA oznaczajà Podr cznik Zasad i Zaleceƒ FSA, z póêniejszymi zmianami; Ogólne Warunki i Postanowienia oznaczajà niniejsze Warunki i Postanowienia, z póêniejszymi zmianami; Poczta Przechowywana (Held Mail) oznacza korespondencj niewys anà do Klienta i przechowywanà przez Citibank; Okres Przechowywania Poczty oznacza okres okreêlony przez Citibank na piêmie, w którym Citibank nie wysy a Klientowi adnej korespondencji (w szczególnoêci wyciàgów, ksià eczek czekowych, Kart Citibank, ksià eczek wp at, zawiadomieƒ o zmianie oprocentowania i zawiadomieƒ o zmianie Warunków i Postanowieƒ) z wyjàtkiem korespondencji wymaganej przepisami prawa. Za t us ug b dzie pobierana roczna op ata, która nie podlega zwrotowi bez wzgl du na okolicznoêci; WartoÊç Rynkowa oznacza wartoêç rynkowà aktywów okreêlonà wg w asnego uznania przez Citibank i zwykle jest to wartoêç, jakà zdaniem Citibanku mo na uzyskaç ze sprzeda y tych aktywów na wolnym rynku w danym czasie lub okresie, wartoêç w danym dniu aktywów, które Citibank mo e zechcieç sprzedaç w przysz oêci, lub wartoêç odtworzeniowà aktywów; Has o oznacza kod wybrany przez Klienta, którym Klient pos uguje si razem z Nazwà U ytkownika w celu uzyskania dost pu do serwisu Citibank Online; PIN oznacza Osobisty Numer Identyfikacyjny wydany do u ytku razem z Kartà Citibank; T-PIN oznacza Telefoniczny Osobisty Numer Identyfikacyjny; Szczególne Warunki i Postanowienia oznaczajà Warunki majàce zastosowanie do okreêlonego Konta Klienta; Nazwa U ytkownika oznacza identyfikator wybrany przez Klienta, którym Klient pos uguje si razem z Has em w celu uzyskania dost pu do serwisu Citibank Online; Klient/Klienci to posiadacz lub posiadacze Konta. 1.2 W razie kolizji Szczególne Warunki i Postanowienia majàce zastosowanie do danego Konta lub us ugi majà pierwszeƒstwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami we w aêciwym zakresie zastosowania. 1.3 Konto stanowi Konto odr bne od wszystkich innych kont, które Klient posiada obecnie lub b dzie posiadaç w przysz oêci w Citibanku, w àczajàc w to wszystkie inne Konta, w stosunku do których obowiàzujà niniejsze Warunki i Postanowienia. Powy sze postanowienie nie wy àcza mo liwoêci skorzystania przez Citibank z dowolnego prawa do àczenia kont lub prawa do potràcenia, jakie mo e przys ugiwaç Citibankowi na podstawie niniejszych Warunków i Postanowieƒ lub w innym trybie. 2. Wst p Prosimy zapoznaç si z niniejszym dokumentem i wszystkimi Formularzami Wniosków. Jest to wa ny dokument prawny stanowiàcy cz Êç Umowy mi dzy Klientem a Citibankiem. Zawiera on równie wa ne informacje o Citibanku. Niniejszy dokument w àcza niniejsze Warunki i Postanowienia do niektórych Szczególnych Warunków i Postanowieƒ dotyczàcych produktów oferowanych przez Citibank w danym czasie, chocia nie wszystkie produkty mogà byç dost pne obecnie lub w przysz oêci. Podpisujàc Formularz Wniosku, Klient oêwiadcza, e zapozna si z niniejszymi Warunkami i Postanowieniami, e je przyjmuje oraz e zrozumia, i Umowa, obejmujàca tak e niniejsze Warunki i Postanowienia, wià e go. Niniejsza Umowa zast puje wszystkie wczeêniejsze umowy pisemne i ustne w zakresie us ug b dàcych jej przedmiotem, zwyjàtkiem umów, które za wyraênym porozumieniem stron stanowià cz Êç niniejszej Umowy. Prawa przys ugujàce Citibankowi na podstawie tych ostatnich umów nie ulegajà zmianie. Niniejsza Umowa nabiera mocy wià àcej i wchodzi w ycie z dniem okreêlonym w liêcie powitalnym otrzymanym przez Klienta. W Wielkiej Brytanii Citibank jest upowa niony do prowadzenia dzia alnoêci i nadzorowany przez FSA, numer pozwolenia: Siedzibà Citibanku w Wielkiej Brytanii jest Citibank Centre, Canada Square, London E14 5LB. 3. Uprawnieni Klienci Klient mo e otworzyç Konto, jeêli ukoƒczy 18 lat, na podstawie jego analizy historii kredytowej oraz z zastrze eniem Szczególnych Warunków i Postanowieƒ dotyczàcych danego Konta. 4. Adres 4.1 W Formularzu Wniosku Klient ma obowiàzek podaç swój g ówny adres zamieszkania, który b dzie zarejestrowanym adresem Konta. W przypadku Kont wspólnych, których posiadacze majà ró ne miejsca zamieszkania, Citibank b dzie traktowa oba adresy jako zarejestrowane adresy Konta. 4.2 Citibank b dzie wysy aç ca à korespondencj pod zarejestrowany adres, chyba e Klient na piêmie wska e inny adres do korespondencji. 4.3 Klient jest zobowiàzany dostarczyç Citibankowi dowód zmiany adresu (zarówno g ównego adresu zamieszkania, jak i adresu do korespondencji) w formie okreêlonej przez Citibank. Citibank mo e odmówiç uznania zmiany adresu do chwili otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów. 4.4 Klient jest zobowiàzany do niezw ocznego zawiadomienia Citibanku o zmianie swojego adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. 4.5 Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub zw oki w wykonaniu obowiàzków okreêlonych w niniejszym pkt Zmiana nazwiska 5.1 Citibank za àda od Klienta zadowalajàcego dowodu ka dej zmiany nazwiska i z o enia wzoru podpisu pod nowym nazwiskiem Klienta. Citibank mo e odmówiç wykonywania zleceƒ i dyspozycji wydanych przez Klienta pod nowym nazwiskiem do czasu spe nienia powy szych wymogów. 5.2 Klient jest zobowiàzany do niezw ocznego zawiadomienia Citibanku o zmianie swojego nazwiska. 5.3 Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub zw oki w wykonaniu obowiàzków okreêlonych w niniejszym pkt Dyspozycje Klienta 6.1 Klient powinien przekazywaç dyspozycje Citibankowi na piêmie w j zyku angielskim (chyba e uzgodniono inaczej) z podaniem w aêciwego numeru referencyjnego i z prawid owym podpisem, pod adresem: Citibank International Plc PO Box London SE5 7XT Tel lub 6.2 pod adresem, jaki Citibank mo e wskazaç Klientowi w przysz oêci. 6.3 Klient potwierdza, e Citibank mo e polegaç na informacjach zawartych w dyspozycjach Klienta i e Klient przyjmuje pe nà odpowiedzialnoêç za wszystkie b dy i niejasnoêci w tych informacjach, które mogà spowodowaç odrzucenie lub nieprawid owe wykonanie dyspozycji, zgodnie z postanowieniami punktu o odrzucaniu zleceƒ, zamieszczonego poni ej. Citibank nie ma obowiàzku potwierdzania otrzymania dyspozycji Klienta. 6.4 Klient rozumie, e jeêli skorzysta z poêrednictwa innej jednostki Citibanku lub innej Organizacji Citigroup do przekazania swoich dyspozycji do Citibanku, zamiast wys aç dyspozycje zgodnie z powy szymi procedurami, mo e to zwi kszyç ryzyko zw oki lub b du, a otrzymanie dyspozycji przez innà jednostk Citibanku lub innà Organizacj Citigroup nie stanowi otrzymania lub przyj cia dyspozycji przez Citibank. 6.5 Dyspozycje b dà realizowane do zakoƒczenia dzia alnoêci w Dniu Roboczym nast pujàcym po dniu otrzymania dyspozycji przez Citibank. 7. Konta wspólne Do Kont wspólnych majà zastosowanie nast pujàce Warunki i Postanowienia: 7.1 Ka dy Posiadacz Konta odpowiada solidarnie za sp at wszystkich kwot nale nych Citibankowi w zwiàzku z Kontem. 7.2 Ka dy Posiadacz Konta jest upowa niony do dysponowania Kontem i do otwierania nowych Kont na w asny rachunek. Citibank mo e przyjàç, e dyspozycje wydane przez jednego z Posiadaczy Konta w stosunku do Konta zosta y zatwierdzone przez drugiego Posiadacza Konta. Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za dzia anie, odmow dzia ania lub opóênione przyj cie dyspozycji Klienta, jeêli dyspozycje zosta y wydane tylko przez jednego z Posiadaczy Konta. 7.3 Saldo kredytowe na Koncie nale y do Posiadaczy Konta, a w razie Êmierci jednego z nich zostanie przekazane pozosta ym Posiadaczom Konta w trybie spadkowym. 7.4 JeÊli Posiadacz Konta wyda dyspozycje, które sà lub wydajà si sprzeczne z dyspozycjami wydanymi przez innego Posiadacza Konta, Citibank mo e odmówiç wykonania wszystkich dyspozycji lub realizacji p atnoêci albo wydania zgody na realizacj p atnoêci z Konta, dopóki Klienci nie usunà sprzecznoêci w sposób zadowalajàcy Citibank. 7.5 Klient potwierdza, e ponosi wy àcznà odpowiedzialnoêç za przestrzeganie wszystkich obowiàzujàcych przepisów prawa i regulacji dotyczàcych korzystania przez Klienta z us ug Êwiadczonych przez Citibank lub jednostki powiàzane, zale ne lub innych cz onków Organizacji Citigroup na podstawie niniejszej Umowy, w szczególnoêci przepisów prawa i regulacji obowiàzujàcych w jurysdykcji Klienta lub innej w zakresie prawa podatkowego, dewizowego lub kapita owego, oraz za przestrzeganie wszystkich wymogów informacyjnych i rejestracyjnych, które mogà obowiàzywaç w zwiàzku z krajem, w którym Klient jest obywatelem, ma miejsce zamieszkania 4 5

4 lub jest p atnikiem podatku, albo w którym Citibank mo e Êwiadczyç swoje us ugi, oraz potwierdza, e ani Citibank, ani adna jednostka powiàzana, zale na lub inny cz onek Organizacji Citigroup nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci w powy szym zakresie. 8. Konta nieaktywne 8.1 JeÊli przez 12 miesi cy na Rachunku Bankowym Klienta nie zrealizowano adnej operacji (wp aty lub wyp aty) z wyjàtkiem operacji inicjowanych przez Citibank (naliczanie odsetek i prowizji, jeêli majà zastosowanie), a Citibank nie otrzyma w tym okresie adnego zawiadomienia od Klienta, wówczas Citibank wyêle do Klienta, na ostatni znany adres, zapytanie, czy Klient chce zachowaç swój otwarty Rachunek Bankowy. Citibank nie ma obowiàzku wysy ania takiego pisma do Klienta, jeêli poczta wysy ana wczeêniej na ostatni znany adres Klienta by a zwracana. 8.2 JeÊli Klient odpowie, potwierdzajàc, e chce, by jego Konto pozosta o otwarte, Citibank b dzie dalej traktowaç Konto Klienta jako aktywne i b dzie dalej wysy aç wyciàgi i korespondencj zgodnie z niniejszymi Warunkami i Postanowieniami. 8.3 JeÊli Citibank nie otrzyma odpowiedzi na swoje zapytanie, o którym mowa w pkt. 8.1 powy ej, w terminie 90 dni lub jego pismo zostanie zwórcone jako niedor czone pod ostatnim znanym adresem Klienta, wówczas Citibank b dzie traktowaç Konto Klienta jako nieaktywne i zablokuje wszystkie wp aty i wyp aty. 8.4 Wszystkie Êrodki na Koncie pozostajà w asnoêcià Klienta i zostanà mu przekazane na podstawie wa nej dyspozycji wraz z odsetkami, jeêli takie zosta y naliczone. 8.5 JeÊli Citibank uzna dowód roszczenia za niewystarczajàcy i na tej podstawie odrzuci roszczenie, Klient mo e zwróciç si do Rzecznika Klientów Sektora Us ug Finansowych (Financial Ombudsman Service), South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, lub 9. Wp aty/uznania 9.1 Klient mo e wp acaç na swój Rachunek Bankowy gotówk i wszystkie inne wp aty p atne bezpoêrednio Klientowi. 9.2 Klientowi nie wolno przesy aç do Citibanku gotówki pocztà. Wszystkie czeki i inne p atnoêci przes ane pocztà muszà byç zakreêlone i zawieraç oznaczenie Rachunek Beneficjenta oraz muszà byç p atne dla Klienta. Klient ponosi ryzyko zwiàzane ze wszystkimi czekami i innymi p atnoêciami przes anymi pocztà. 9.3 Citibank mo e przyjàç czek lub innà p atnoêç na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem e: czek lub inna p atnoêç zosta y wystawione w sposób dopuszczany przez Citibank, czek lub inna p atnoêç zosta y potwierdzone przez wszystkie wymagane osoby, czek lub inna p atnoêç nie sà wystawione dla przedsi biorcy lub spó ki, czek lub inna p atnoêç nie zawierajà klauzuli Rachunek Beneficjenta lub Nieprzenoszalna, czek lub inna p atnoêç nie sà wystawione tylko dla beneficjenta, oraz Klient poinformuje Citibank na piêmie o okolicznoêciach indosowania czeku i przeka e Citibankowi wszystkie informacje, jakich Citibank za àda. 9.4 Wp aty na Rachunek Bankowy Klienta b dà zwykle rozliczane nast pujàco: Gotówka Niezw ocznie w przypadku wp aty w kasie w oddziale Citibanku w Wielkiej Brytanii w Dniu Bankowym Nast pnego Dnia Bankowego w przypadku wp aty w Centrum Bankowym Kart Citibank w Wielkiej Brytanii, z zastrze eniem procedury weryfikacji stosowanej przez Citibank JeÊli Klient odwiedzi oddzia Lloyds TSB w Wielkiej Brytanii i skorzysta z blankietu Bankowego Przekazu Giro zamieszczonego z ty u ksià eczki czekowej w celu dokonania wp aty w funtach szterlingach na swoje Konto Citibank. Us uga ta jest bezp atna. Dost pne sà wp aty gotówkowe w funtach, dla których odsetki zaczynajà byç naliczane cztery dni robocze po wp acie. Wszystkie wp aty pojawià si na Koncie Klienta po czterech dniach roboczych Czeki JeÊli czek jest wystawiony w funtach na brytyjski bank rozliczeniowy, realizacja mo e potrwaç do 6 pe nych Dni Bankowych dla czeków zdeponowanych przed w brytyjskim oddziale Citibanku lub Centrum Bankowym Kart Citibank w Wielkiej Brytanii i do 6 pe nych Dni Bankowych od otrzymania czeku przez brytyjski oddzia Citibanku dla czeków przes anych pocztà Po 5 pe nych Dniach Bankowych dla czeku w funtach wystawionego na konto w funtach w Wielkiej Brytanii, zdeponowanego w brytyjskim oddziale brytyjskiej jednostki rozliczajàcej Citibank Czas realizacji czeków w walutach obcych wystawionych, wys anych lub p atnych w Citibanku poza Wielkà Brytanià jest d u szy. Uwaga: nie dotyczy to czeków lub innych p atnoêci, których realizacji odmówiono lub których realizacja zosta a wyd u ona JeÊli w dowolnym czasie czek wp acony na Konto Klienta zostanie zwrócony bez zap aty z powodu braku wystarczajàcych Êrodków, fa szerstwa lub z innych powodów, kwota czeku zostanie potràcona z Konta Klienta Zlecenia sta e, przelewy wewn trzne realizowane przez Centrum Bankowe Kart Citibank lub za poêrednictwem CitiPhone, przelewy zewn trzne: po otrzymaniu rozliczonych Êrodków Odwiedê oddzia Lloyds TSB w Wielkiej Brytanii i skorzystaj z blankietu Bankowego Przekazu Giro zamieszczonego z ty u ksià eczki czekowej w celu dokonania wp aty w funtach szterlingach na swoje Konto Citibank. Us uga ta jest bezp atna. Czeki w funtach zdeponowane w oddzia ach Lloyds TSB sà realizowane w terminie siedmiu dni roboczych od z o enia, a odsetki zaczynajà byç naliczane cztery dni robocze po wp acie. Wszystkie wp aty pojawià si na Koncie Klienta po czterech dniach roboczych. 10. Wyp aty 10.1 Z zastrze eniem limitów wyp at i Szczególnych Warunków i Postanowieƒ dotyczàcych Konta Klienta, Klient mo e dokonywaç wyp at ze swojego Rachunku Bankowego pod warunkiem posiadania wystarczajàcego Dost pnego Salda. Citibank mo e odmówiç realizacji p atnoêci lub nie zezwoliç na wyp at z Rachunku Bankowego Klienta, jeêli Dost pne Saldo Klienta jest niewystarczajàce, by pokryç takà p atnoêç lub wyp at. Citibank mo e równie odmówiç realizacji p atnoêci lub nie zezwoliç na wyp at z powodu jakiejkolwiek uzgodnionej zaleg oêci lub autoryzowanej kwoty Zaksi gowanie ka dej wyp aty z Rachunku Bankowego Klienta zrealizowanej za pomocà Karty Citibank Klienta na Koncie Klienta mo e potrwaç do 3 Dni Roboczych. W przypadku transakcji zrealizowanych w innych krajach okres ten mo e si wyd u yç w zale noêci od terminu zg oszenia transakcji przez sprzedajàcego Klientowi nie wolno dokonywaç wyp at na podstawie czeków lub innych nierozliczonych p atnoêci, a Citibank nie b dzie zobowiàzany do dokonania wyp aty na podstawie czeku lub innych nierozliczonych p atnoêci Wszystkie op aty pokryte przez Citibank w zwiàzku z realizacjà lub próbà realizacji czeku lub innej p atnoêci na Konto Klienta stanowià Zad u enie Klienta wobec Citibanku i obcià à Rachunek Bankowy Klienta Citibank mo e przelaç rozliczone Êrodki na dowolny inny rachunek Klienta w Citibanku w celu zapobie enia przekroczeniu Dopuszczalnego Salda. W takiej sytuacji Citibank podejmie prób skontaktowania si z Klientem telefonicznie, SMS-em lub listownie w celu zawiadomienia Klienta o planowanych dzia aniach. Jednak Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki nieprzelania rozliczonych Êrodków na inny rachunek Citibank mo e wg w asnego uznania odmówiç wyp aty lub opóêniç wyp at Klienta, jeêli jej realizacja spowodowa aby przekroczenie limitu ustalonego przez Citibank do celów wewn trznego monitoringu, przeciwdzia ania nadu yciom lub przeciwdzia ania innym przest pstwom JeÊli Klient zechce dokonaç du ej wyp aty gotówkowej, Citibank mo e poprosiç Klienta o udanie si do wskazanego oddzia u Citibanku Klient mo e dokonywaç wyp at w gotówce w oddzia ach innych banków, lecz z tego tytu u mo e zostaç obcià ony prowizjà przez te banki, z wyjàtkiem Lloyds TSB, który nie pobiera op at. 11. Czeki i inne p atnoêci, korespondenci 11.1 Citibank zastrzega sobie prawo do dokonania bez uprzedzenia wyksi gowania (storno) na Rachunku Bankowym, jeêli weksel, czek lub inny zbywalny instrument, którego kwotà wczeêniej uznano Rachunek Bankowy, zostanie zwrócony bez zap aty z dowolnej przyczyny. Takie wyksi gowanie nie wp ywa na prawo Citibanku do zatrzymania niezap aconych weksli, czeków lub innych instrumentów i do skorzystania z wszystkich uprawnieƒ przys ugujàcych Citibankowi w zwiàzku z takimi instrumentami Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za wartoêç Êrodków okreêlonà przez bank beneficjenta, pod warunkiem e Citibank obcià y w aêciwy Rachunek Bankowy w prawid owej dacie waluty i przekaza Êrodki swojemu korespondentowi we w aêciwej dacie waluty. Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za opóênienia w dor czeniu poczty lub innych komunikatów, czas realizacji zleceƒ przez zewn trzne systemy rozliczeniowe, czas przetwarzania ani za wszelkie straty (bezpoêrednie lub wynikowe), op aty lub Koszty, które mogà obcià yç Klienta w zwiàzku z powy szym Bank zastrzega sobie prawo do skorzystania bez uprzedzenia z us ug dowolnego bankukorespondenta lub agenta ni szego szczebla w celu realizacji swoich transakcji i nie ponosi odpowiedzialnoêci za czyny, zaniechania ani zaniedbania takiego korespondenta lub agenta JeÊli Citibank otrzyma zawiadomienie, e Êrodki, którymi uznano Rachunek Bankowy, nie zosta y rozliczone, a Klient wyp aci Êrodki po zaksi gowaniu takich nierozliczonych Êrodków przez Citibank na Rachunku Bankowym, gdy taka wyp ata spowodowa a przekroczenie salda na Rachunku Bankowym (lub wzrost kwoty, o jakà przekroczono saldo na Rachunku Bankowym) lub spadek salda poni ej minimalnej wartoêci okreêlonej przez Citibank, wówczas Klient na àdanie zap aci Citibankowi kwot równà wartoêci takich nierozliczonych Êrodków. Dotyczy to wszystkich Êrodków otrzymanych czekiem, przekazem telegraficznym lub w inny sposób. Klienta obowiàzujà zasady stosowane w systemie rozliczeniowym w centrum przetwarzania przekazów pieni nych, za którego poêrednictwem Êrodki ostatecznie otrzymujà status rozliczonych, a Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za ewentualne straty poniesione przez Klienta w zwiàzku z powy szym. 6 7

5 11.5 Citibank mo e wyksi gowaç (storno) ka de uznanie lub przelew na Rachunek Bankowy Klienta (bez wzgl du na termin i sposób realizacji) dokonane przez pomy k lub wskutek, stwierdzonego póêniej, nadu ycia (umyêlnego lub nieumyêlnego). Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za skutki takich b dów operacyjnych poniesione przez Klienta. 12. Czeki 12.1 Klient jest zobowiàzany wystawiaç czeki w walucie Rachunku Bankowego Klient jest zobowiàzany wypisaç, datowaç i podpisaç czek atramentem (tuszem). Klient nie mo e wypisaç czeku na kwot wy szà od swojego Dost pnego Salda. Klient musi stosowaç wy àcznie zatwierdzone czeki Citibanku. Klient jest zobowiàzany wypisywaç czeki w j zyku angielskim, z podaniem kwoty s ownie i cyframi. Daty nale y podawaç w formacie angielskim. Klient musi parafowaç wszystkie poprawki Citibank mo e odmówiç realizacji czeku z datà sprzed ponad 6 miesi cy lub z datà przysz à JeÊli Klient chce, by Citibank wstrzyma realizacj czeku, musi niezw ocznie poinstruowaç o tym Citibank. Nie mo na wstrzymaç realizacji czeku gwarantowanego kartà Citibank Klienta. Klient jest zobowiàzany pokryç wszystkie roszczenia, àdania i straty poniesione przez Citibank wskutek wstrzymania realizacji czeku z polecenia Klienta Citibank podejmie wszystkie mo liwe dzia ania z zachowaniem nale ytej starannoêci w celu wstrzymania realizacji czeku, lecz w adnych okolicznoêciach nie ponosi odpowiedzialnoêci wobec Klienta, jeêli nie uda si wstrzymaç realizacji czeku lub innej p atnoêci po otrzymaniu polecenia Klienta Citibankowi przys uguje prawo do pobrania op aty administracyjnej za obs u enie ponad 30 czeków wystawionych z Konta Klienta w danym miesiàcu kalendarzowym W ramach pojedynczej transakcji Citibank gwarantuje p atnoêç tylko jednego czeku pobranego tylko z jednej ksià eczki czekowej Citibanku na kwot okreêlonà dla Karty Citibank Klienta, zzastrze eniem, e czek nie jest wystawiony z konta spó ki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià oraz: czek jest oznaczony tym samym nazwiskiem i numerem kodu, jeêli wydrukowano, co Karta Citibank Klienta, czek zosta podpisany, przed datà wygaêni cia Karty Citibank Klienta, w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pn., na Wyspach Normandzkich, Wyspie Man, w Gibraltarze lub w obiekcie brytyjskich S u b Celnych po o onym poza tymi terytoriami w obecnoêci remitenta przez osob, której podpis widnieje na Karcie Citibank, numer Karty Citibank zosta wpisany na czeku przez remitenta, Karta Citibank nie zosta a zmieniona ani zniszczona Gwarantowana liczba czeków zrealizowanych w ciàgu jednego dnia za pomocà Karty Citibank Klienta nie powinna przekraczaç gwarantowanego limitu czekowego Klienta Citibank zaleca niewystawianie czeków z datà przysz à. W razie wystawienia takiego czeku Citibank zastrzega sobie prawo do wyp aty kwoty czeku po jej otrzymaniu przez Citibank i Citibank nie b dzie ponosiç odpowiedzialnoêci za adne straty, jakie Klient mo e ponieêç wskutek takiej p atnoêci Citibank mo e opóêniç wymian ksià eczki czekowej, jeêli Klient nie u ywa czeków po kolei i/lub nie zawiadomi Citibanku o adnych czekach uniewa nionych, zgubionych lub zniszczonych Ksià eczka czekowa przez ca y czas pozostaje w asnoêcià Citibanku, a Citibank w dowolnym terminie mo e wycofaç ksià eczk czekowà z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w normalnych okolicznoêciach. W razie nadu ycia, innego przest pstwa lub niew aêciwego u ywania ksià eczk mo na wycofaç ze skutkiem natychmiastowym. 13. Zlecenia sta e/polecenia zap aty 13.1 Stosowanie automatycznych obcià eƒ lub wyp at jest dozwolone, chyba e Szczególne Warunki i Postanowienia dotyczàce Konta stanowià inaczej Wszystkie takie transakcje b dà definiowane na podstawie uznaniowej decyzji Citibanku Klient musi z o yç zlecenie przelewu Êrodków z Konta Klienta w Citibanku 5 Dni Bankowych przed terminem pierwszej p atnoêci Citibank do o y staraƒ, by wstrzymaç realizacj sta ych zleceƒ lub poleceƒ zap aty na wniosek Klienta, jeêli: p atnoêci nie zosta y jeszcze zrealizowane z Rachunku Bankowego Klienta, bankowi beneficjenta nie przyrzeczono w aden sposób, e p atnoêç zostanie zrealizowana, oraz Citibank ma 10 Dni Bankowych na realizacj dyspozycji Klienta o wstrzymaniu p atnoêci z Konta Klienta od dnia jej otrzymania. JeÊli Klient nie z o y adnego zawiadomienia, p atnoêci b dà realizowane, a Klient musi skierowaç àdanie zwrotu Êrodków bezpoêrednio do beneficjenta Citibank rozpatruje Roszczenia Odszkodowawcze Klienta, lecz zastrzega sobie prawo do obcià enia Rachunku Bankowego Klienta po 8 tygodniach od zg oszenia roszczenia, jeêli Citibank nie otrzyma zwrotu Êrodków od beneficjenta Citibank zastrzega sobie prawo do niehonorowania poleceƒ zap aty lub zleceƒ sta ych, jeêli Dost pne Saldo jest niewystarczajàce do ich pokrycia. 14. Debet (linie i limity kredytowe w rachunku) 14.1 Linie i limity kredytowe sà udzielane na podstawie analizy historii kredytowej Wnioskodawcy i muszà byç sp acone na àdanie O ile Bank nie wyrazi zgody na inne zasady, od linii i limitów kredytowych mogà byç pobierane prowizje i b dà pobierane odsetki wed ug odpowiednich stawek stosowanych przez Bank w stosunku do linii i limitów kredytowych od salda zad u enia na Koncie - obcià enia te b dà dokonywane co miesiàc. Bank zawiadamia Klienta o kwocie odsetek do sp aty z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem Limitu kredytowego nie mo na przekraczaç bez uprzedniej zgody Banku. Bank mo e odmówiç realizacji czeku, innej p atnoêci lub wyp aty, w tym równie wyp aty z bankomatu, jeêli taka operacja spowodowa aby przekroczenie limitu kredytowego JeÊli limit kredytowy zostanie przekroczony, Bank pobierze op at, a ponadto Bank zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek wed ug stawki przewidzianej dla niedozwolonego przekroczenia salda debetowego od ca ego salda zad u enia w linii kredytowej za ka dy dzieƒ przekroczenia limitu kredytowego Bank zastrzega sobie prawo do pokrywania niedozwolonego salda debetowego na Koncie Klienta z dowolnych rozliczonych Êrodków z innych rachunków Klienta w Banku JeÊli Klient przekroczy dozwolone saldo na Koncie bez upowa nienia, zostanie obcià ony op atà i odsetkami wed ug stawki przewidzianej dla niedozwolonego przekroczenia salda debetowego za ka dy dzieƒ przekroczenia dozwolonego salda na Koncie Bank mo e w dowolnym terminie cofnàç uprawnienie Klienta do korzystania z limitu kredytowego w Koncie i za àdaç od Klienta sp aty lub zmniejszenia zad u enia Szczegó owe informacje o stosowanych stawkach oprocentowania sà udost pniane na wniosek Klienta. 15. Prowizje i op aty 15.1 Citibank mo e naliczyç, a Klient b dzie zobowiàzany zap aciç, wszelkie prowizje i op aty nale ne w zwiàzku z prowadzeniem Konta Klienta Prowizje i op aty b dà pobierane z Konta Klienta. Niezap acone prowizje i op aty stanowià Zad u enie Klienta wobec Citibanku Szczegó owe informacje o prowizjach i op atach stosowanych przez Citibank w zwiàzku z bie àcym prowadzeniem Konta Klienta zostanà przekazane z chwilà otwarcia Konta przez Klienta. Dodatkowe egzemplarze sà udost pniane na wniosek Klienta Citibank poinformuje Klienta o prowizjach i op atach z tytu u danego produktu lub us ugi przed udost pnieniem tego produktu lub us ugi Klientowi i w odpowiedzi na ka de pytanie Klienta Informacje o zmianach prowizji i op at b dà przekazywane lub wysy ane Klientowi zgodnie z niniejszymi Warunkami i Postanowieniami Klient zobowiàzuje si zap aciç wszystkie kwoty nale ne z tytu u prowizji, op at, op aty skarbowej, podatku od towarów i us ug oraz innych podatków, prowizji i op at prawnych, a tak e innych wydatków i Kosztów ( Koszty ), zwiàzane z niniejszà Umowà oraz dowolnym Kontem i us ugà dostarczonà Klientowi przez Citibank oraz upowa nia Citibank do bezpoêredniego obcià ania rachunków Klienta (w dniu wymagalnoêci lub po zamkni ciu rachunku) kwotami takich pozycji, jak: 15.7 Koszty zwiàzane z takimi us ugami, jak przelewy Êrodków, wystawianie czeków czy lokaty powiernicze, 15.8 Koszty zwiàzane z post powaniami sàdowymi, regulacyjnymi, rzàdowymi lub administracyjnymi Klient wyra a zgod na udzia Citibanku w dowolnych prowizjach i op atach lub Êwiadczeniach na rzecz dowolnej Organizacji Citigroup lub osoby trzeciej w zwiàzku z dowolnà transakcjà zrealizowanà na podstawie niniejszej Umowy, a tak e na ponoszenie Kosztów przez Organizacje Citigroup w imieniu Klienta Citibank mo e otrzymaç wynagrodzenie i prowizj od innych Organizacji Citigroup lub osób trzecich lub dzieliç z nimi op aty w zwiàzku z transakcjami realizowanymi w imieniu Klienta. Na wniosek Klient otrzyma szczegó owe informacje o takich prowizjach i ustaleniach dotyczàcych podzia u op at Klient potwierdza, e ponosi wy àcznà odpowiedzialnoêç za przestrzeganie wszystkich obowiàzujàcych przepisów prawa i regulacji dotyczàcych korzystania przez Klienta z us ug Êwiadczonych przez Citibank lub jednostki powiàzane, zale ne lub innych cz onków Organizacji Citigroup na podstawie niniejszej Umowy, w szczególnoêci przepisów prawa i regulacji obowiàzujàcych w jurysdykcji Klienta lub innej w zakresie prawa podatkowego, dewizowego lub kapita owego, oraz za przestrzeganie wszystkich wymogów informacyjnych i rejestracyjnych, które mogà obowiàzywaç w zwiàzku z krajem, w którym Klient jest obywatelem, ma miejsce zamieszkania lub jest p atnikiem podatku, albo w którym Citibank mo e Êwiadczyç swoje us ugi, oraz potwierdza, e ani Citibank, ani jakakolwiek inna Organizacja Citigroup nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci w powy szym zakresie. 16. Wyciàgi 16.1 Citibank b dzie przekazywaç Klientowi miesi czne wyciàgi obejmujàce wszystkie transakcje Klienta na Kontach. Klient mo e wnioskowaç o rzadsze przekazywanie wyciàgów, lecz Citibank mo e pobieraç z tego tytu u dodatkowà op at. Klient jest zobowiàzany poczyniç kroki, które umo liwià mu zapoznawanie si z wyciàgami mo liwie najszybciej po ich udost pnieniu przez 8 9

6 Citibank Klient jest zobowiàzany jak najszybciej zapoznaç si z ka dym otrzymanym wyciàgiem i starannie go sprawdziç. JeÊli w terminie 30 dni od daty wystawienia wyciàgu Citibank nie otrzyma adnego zapytania lub reklamacji do wyciàgu, Citibank uzna, e Klient potwierdzi, i wyciàg jest prawid owy JeÊli wyciàg zawiera pozycj, która zdaniem Klienta jest nieprawid owa lub Êwiadczy, e dosz o do niew aêciwego wykorzystania Konta, Klient musi niezw ocznie zg osiç ten fakt Citibankowi zgodnie z pkt niniejszych Warunków i Postanowieƒ. Klient jest równie zobowiàzany potwierdziç Citibankowi swoje zastrze enia na piêmie w ciàgu 7 dni W przypadku Konta wspólnego Citibank b dzie wysy a wyciàgi tylko jednemu Posiadaczowi Konta, chyba e zostanie poinstruowany inaczej JeÊli Klient posiada Konto internetowe, dla którego zgodzi si otrzymywaç miesi czne wyciàgi w formie innej ni wydruk, Citibank b dzie udost pnia Klientowi wyciàgi elektroniczne w systemie Citibank Online. Citibank zach ca do regularnego zapisywania i drukowania wyciàgów. Dodatkowe wyciàgi mogà podlegaç op acie JeÊli Posiadacz Konta z o y wniosek o zmian formy wyciàgu, do zmienionego wyciàgu b dzie do àczany wyciàg standardowy, a w razie rozbie noêci mi dzy wyciàgami za prawid owy uznaje si wyciàg standardowy. 17. Odsetki od sald kredytowych 17.1 Odsetki nalicza i oblicza si wed ug obowiàzujàcych stawek (które mogà ulec zmianie) od dost pnego salda. Odsetki mogà byç wyp acane wed ug zró nicowanych stawek. Kwoty odsetek b dà ksi gowane na Koncie Klienta zgodnie ze Szczególnymi Warunkami i Postanowieniami dotyczàcymi danego Konta. Szczegó owe informacje o progach i stawkach oprocentowania sà udost pniane na wniosek Klienta P atnoêci odsetkowe oblicza si w kwocie brutto, a wyp aca w kwocie netto po potràceniu nale nego podatku dochodowego wed ug stawki podstawowej. Odsetki mogà byç wyp acane w kwocie brutto, jeêli Klient nie jest rezydentem Wielkiej Brytanii i z o y wype niony formularz deklaracji statusu nierezydenta (formularz NOR) lub jeêli Klient jest rezydentem Wielkiej Brytanii, lecz nie podlega obowiàzkowi zap aty podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii i z o y wype niony formularz R85. Powy sze zapisy mogà ulec zmianie w celu uwzgl dnienia zmian w przepisach podatkowych lub wymogów okreêlonych przez organy skarbowe W przypadku Kont wspólnych odsetki mogà byç wyp acane w kwocie netto jednemu z Posiadaczy Konta i w kwocie brutto drugiemu Posiadaczowi Konta pod warunkiem otrzymania wymaganych dokumentów. Citibank nie wyp aci adnych odsetek od niezap aconego czeku lub innej p atnoêci. Co roku na àdanie Klient otrzyma ZaÊwiadczenie o uzyskanych dochodach z tytu u odsetek zgodnie z art. 352 przepisów podatkowych (Inland Revenue). 18. Waluty obce 18.1 W celu wp acenia Êrodków z transakcji na Konto prowadzone w innej walucie Citibank mo e przeliczyç p atnoêç na walut Konta wed ug kursu wymiany obowiàzujàcego w Citibanku Ka da transakcja w walucie innej ni waluta Konta, na przyk ad gdy Klient p aci swojà Kartà Citibank za towary, us ugi lub waluty nabyte za granicà, b dzie przeliczona przez Citibank na walut Konta wed ug kursu wymiany stosowanego przez Citibank. Z tego tytu u Citibank mo e pobieraç op aty i prowizje. Transakcje zrealizowane za granicà mogà byç ewidencjonowane na Koncie z opóênieniem. 19. Karta Citibank 19.1 Karty Citibank nie mo na posiadaç wspólnie. W przypadku Kont wspólnych ka dy Posiadacz Konta otrzymuje osobnà Kart Citibank Klient jest zobowiàzany chroniç swojà Kart Citibank. Kartà Citibank mo e pos ugiwaç si wy àcznie osoba, której nazwisko widnieje na Karcie. Osoba ta musi podpisaç Kart Citibank niezw ocznie po jej otrzymaniu Karta Citibank jest wa na wy àcznie dla osoby, której nazwisko widnieje na Karcie, i nie mo na jej u ywaç po terminie wa noêci Postanowienia tego punktu majà zastosowanie, jeêli Konto jest rachunkiem bie àcym, a Karta Citibank Klienta ma byç u ywana jako Karta Debetowa w stosunku do tego Konta (nie wolno u ywaç Karty Citibank jako Karty Debetowej w stosunku do Konta nieb dàcego rachunkiem bie àcym). JeÊli Karta Citibank Klienta jest Kartà Debetowà, mo e byç u ywana do dokonywania lub autoryzowania p atnoêci z Konta na rzecz upowa nionych sprzedawców towarów lub us ug, o ile Klient dysponuje Dost pnym Saldem wystarczajàcym do pokrycia transakcji. Citibank b dzie ewidencjonowa zwroty Êrodków na Koncie Klienta wy àcznie po otrzymaniu prawid owego potwierdzenia lub weryfikacji transakcji oraz Êrodków. W ka dym Dniu Bankowym Klient jest zobowiàzany zap aciç Citibankowi jednorazowà p atnoêcià pe nà kwot nale nà z tytu u transakcji zrealizowanych za pomocà Karty Debetowej (tj. zakupów towarów lub us ug op aconych Kartà Citibank Klienta) od poprzedniego Dnia Bankowego. Citibank obcià y tà p atnoêcià Konto (tj. Rachunek Bie àcy) Klienta. Na Koncie Klienta transakcje zrealizowane za pomocà Karty Debetowej pokazywane sà oddzielnie Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci, jeêli sprzedawca, Citibank, terminal lub urzàdzenie nie przyjmie Karty Citibank Klienta Citibank mo e wypowiedzieç lub zawiesiç prawo Klienta do u ywania Karty Citibank do dowolnego celu. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie takiej decyzji, przes ane pocztà na adres podany przez Klienta. JeÊli Citibank tego za àda, Klient b dzie zobowiàzany do natychmiastowego zwrotu swojej Karty Citibank JeÊli Klient odzyska Kart Citibank, którà zg oszono jako zagubionà, skradzionà lub mogàcà byç przedmiotem nieuprawnionego u ycia, Klient b dzie zobowiàzany do jej natychmiastowego zwrotu Citibankowi po jej przeci ciu na dwie cz Êci przez pasek magnetyczny do prawego rogu - nale y unikaç przecinania chipu Klient zwraca Kart Citibank przeci tà na pó przez pasek magnetyczny. Karty Citibank pozostajà w asnoêcià Citibanku W zwiàzku z u ywaniem Karty Citibank przez Klienta w bankomatach poza Wielkà Brytanià Citibank musi poczyniç pewne ustalenia w celu gromadzenia danych o transakcjach, a tak e ich przechowywania i przesy ania do przetwarzania. Takie przetwarzanie mo e obejmowaç informacje identyfikacyjne i informacje o saldzie na Koncie oraz b dzie wykonywane elektronicznie, w ca oêci lub cz Êci. Ponadto przetwarzanie transakcji mo e zostaç zlecone innym podmiotom dzia ajàcym w kraju, w którym Klient korzysta z bankomatów, lub innym U ycie Karty Citibank przez Klienta w bankomacie poza Wielkà Brytanià stanowi wyra enie zgody przez Klienta (i) na gromadzenie, przechowywanie, przesy anie i przetwarzanie informacji identyfikacyjnych i informacji o saldzie na Koncie wszelkimi Êrodkami, jakich Citibank mo e potrzebowaç w celu prawid owego prowadzenia ewidencji transakcji i Konta; (ii) na przekazywanie i przesy anie uczestnikom i podmiotom przetwarzajàcym w dowolnej sieci, z której Citibank korzysta do przetwarzania danych, szczegó owych informacji dotyczàcych Konta Klienta i transakcji oraz innych danych niezb dnych do umo liwienia korzystania z bankomatów poza granicami Wielkiej Brytanii; (iii) na przechowywanie tych informacji i danych przez powy szych uczestników i podmioty przetwarzajàce w sieci; oraz (iv) na przestrzeganie przez powy szych uczestników i podmioty przetwarzajàce w sieci obowiàzujàcych przepisów prawa i regulacji, które majà zastosowanie do ujawniania informacji i którym ci uczestnicy i podmioty przetwarzajàce podlegajà Wynikajàce z niniejszych Warunków i Postanowieƒ zobowiàzania w zwiàzku z Kontami sà p atne wy àcznie w oddziale Citibank w Wielkiej Brytanii, w którym otwarto Konto lub lokat, i podlegajà prawu angielskiemu (w szczególnoêci aktom, nakazom, rozporzàdzeniom i regulacjom wydanym przez rzàd, w tym regulacjom podatkowym i dewizowym). Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci za niedost pnoêç Êrodków zaksi gowanych na Koncie w zwiàzku z ograniczeniami wymienialnoêci lub zbywalnoêci, zaj ciami, przymusowymi transferami, dzia aniami wojennymi lub niepokojami spo ecznymi i podobnymi zdarzeniami, na które Citibank nie ma wp ywu. W tych okoliczno- Êciach aden inny oddzia, jednostka zale na lub powiàzana Citibanku równie nie ponosi takiej odpowiedzialnoêci Wszystkie wyp aty dokonane z u yciem Karty Citibank poza granicami Wielkiej Brytanii stanowià p atnoêç w Citibanku i przelew do kraju wyp aty. Dlatego prawo do wyp aty podlega nie tylko prawu brytyjskiemu, lecz równie prawu kraju, w którym wyp ata jest realizowana. W zwiàzku z tym gotówka wyp acona w bankomacie poza granicami Wielkiej Brytanii jest realizowana w walucie dozwolonej przez w aêciciela bankomatu, w którym wyp ata jest dokonywana. Konto Klienta w Citibanku b dzie obcià one równowartoêcià wyp aty w walucie Konta. Wyp aty gotówkowe z bankomatów poza granicami Wielkiej Brytanii podlegajà równie kontroli dewizowej, przepisom i ograniczeniom obowiàzujàcym w kraju, w którym znajduje si bankomat W dowolnym czasie i bez uprzedzenia Citibank mo e zawiesiç lub cofnàç prawo Klienta do korzystania z Karty Citibank w bankomatach poza granicami Wielkiej Brytanii i nie ponosi odpowiedzialnoêci wobec Klienta za adne straty lub szkody poniesione przez Klienta w zwiàzku z takim zawieszeniem lub cofni ciem uprawnienia adna instytucja inna ni Citibank nie ponosi odpowiedzialnoêci wobec Klienta w zwiàzku z u ywaniem Karty Citibank do realizacji transakcji na Koncie Klienta w Citibanku JeÊli Klient u ywa Karty Citibank do realizacji powtarzalnych transakcji i zechce anulowaç te powtarzalne transakcje, musi niezw ocznie zawiadomiç o tym na piêmie swojego dostawc oraz Citibank, zachowujàc kopi zawiadomienia, tak aby mo na jà by o dostarczyç Citibankowi na àdanie Klient jest zobowiàzany do zap aty wszystkich prowizji i op at pobieranych przez inne instytucje w zwiàzku z korzystaniem przez Klienta z bankomatów Klient jest uprawniony do posiadania w danym czasie tylko jednej Karty Citibank. Klient mo e u ywaç tej Karty Citibank do wszystkich Kont w Citibanku, które wymagajà u ywania Karty Citibank, z zastrze eniem postanowieƒ pkt Karty Citibank nie wolno stosowaç do realizacji transakcji hazardowych przez Internet za poêrednictwem dowolnej strony internetowej bez wzgl du na lokalizacj

7 20. Ochrona Konta Klienta 20.1 Klient nie mo e zezwalaç nikomu na korzystanie ze swojej Karty Citibank, T-PIN-u, e-pin-u, PIN-u, Nazwy U ytkownika i Has a Klient nie mo e w aden sposób zmieniaç Karty Citibank poprzez manipulowanie paskiem magnetycznym lub chipem karty Klient musi zawsze podejmowaç wszystkie niezb dne dzia ania w celu zapewnienia przez ca y czas bezpiecznego przechowywania swojej Karty Citibank oraz zachowania w tajemnicy swojego T-PIN-u, e-pin-u, PIN-u, Nazwy U ytkownika i Has a Klient nie mo e zapisywaç ani w aden sposób utrwalaç swojego T-PIN-u, e-pin-u, PIN-u, Nazwy U ytkownika i Has a Klient musi zapami taç swój T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika i Has o oraz zniszczyç zawiadomienie o T-PIN-ie, e-pin-ie i PIN-ie niezw ocznie po otrzymaniu Klient musi przechowywaç osobno swojà ksià eczk czekowà i Kart Citibank Klient musi stosowaç wszystkie uzasadnione Êrodki ostro noêci, by zapobiec u yciu swojego T-PIN-u, e-pin-u, PIN-u, Nazwy U ytkownika i Has a przez osoby nieupowa nione JeÊli Klient zdecyduje si na zmian, powinien starannie wybraç swój nowy T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika i Has o Klient powinien przechowywaç potwierdzenia transakcji zrealizowanych z u yciem Karty Citibank w bezpiecznym miejscu i pozbywaç si ich z zachowaniem ostro noêci, przecinajàc je na co najmniej dwie cz Êci JeÊli Klient trzy razy z rz du tego samego dnia wprowadzi nieprawid owy PIN w bankomacie, Karta Citibank mo e zostaç zatrzymana przez bankomat, a nast pnie zniszczona JeÊli Klient podejrzewa, e ktoê zna jego T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika i Has o, lub ma powody, by podejrzewaç, e jego T-PIN, e-pin, PIN, Nazwa U ytkownika i Has o mogà zostaç wykorzystane przez osob nieupowa nionà, musi niezw ocznie zawiadomiç o tym Citibank zgodnie z pkt Klient nie mo e zmieniaç PIN-u na numer identyczny ze swoim T-PIN-em Klient lub pe nomocnik Klienta musi zawiadomiç Citibank: o zagubieniu, kradzie y lub mo liwoêci niew aêciwego u ycia Karty Citibank, lub jeêli osoba nieb dàca Klientem mo e znaç T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika lub Has o; lub jeêli wyciàg otrzymany przez Klienta zawiera pozycj, która, zdaniem Klienta, jest nieprawid owa. Klient musi podjàç odpowiednie dzia ania, by mieç pewnoêç, e b dzie móg zapoznaç si z wyciàgiem mo liwie najszybciej po jego wys aniu do Klienta przez Citibank Klient lub jego przedstawiciel powinien skontaktowaç si z Citibankiem telefonicznie pod numerem lub (spoza Wielkiej Brytanii) bàdê w godzinach pracy z dowolnym oddzia em Citibanku. Nast pnie Klient jest zobowiàzany potwierdziç zgubienie, kradzie, niew aêciwe u ycie lub mo liwoêç niew aêciwego u ycia Karty Citibank albo nieznanà transakcj na piêmie w terminie 7 dni pod adresem Citibank International plc, PO Box 49930, London SE5 7XT Po zawiadomieniu Citibanku przez Klienta o zgubieniu lub kradzie y Karty Citibank albo o fakcie, e osoba postronna zna T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika lub Has o, Citibank niezw ocznie podejmie dzia ania, aby uniemo liwiç wykorzystanie tej Karty Citibank lub informacji do uzyskania dost pu do Konta Klienta JeÊli Citibank podejrzewa, e Karta Citibank zosta a zagubiona, skradziona lub mo e zostaç u yta przez osoby nieupowa nione, wówczas mo e zg osiç to na policj. Klient jest zobowiàzany udzieliç wszelkiej pomocy Citibankowi i policji w celu odzyskania Karty i wszystkich poniesionych strat JeÊli Klient odzyska Kart Citibank, którà zg oszono jako zagubionà, skradzionà lub mogàcà byç przedmiotem nieuprawnionego u ycia, b dzie zobowiàzany do jej natychmiastowego zwrotu Citibankowi po przeci ciu jej na dwie cz Êci przez pasek magnetyczny do prawego rogu - nale y unikaç przecinania chipu Po zg oszeniu zagubienia, kradzie y lub mo liwoêci nieuprawnionego u ycia Karty Citibank do Konta Klienta Klient musi niezw ocznie jà zwróciç, jeêli wcià jà posiada, wraz ze wszystkimi innymi Kartami Citibank wydanymi do Konta Klienta, przeci tymi na dwie cz Êci przez pasek magnetyczny do prawego rogu - nale y unikaç przecinania chipu. Citibank jest w aêcicielem wszystkich informacji zapisanych na Karcie Citibank Klienta JeÊli Karta Citibank wygaênie lub zostanie zg oszona jako zagubiona, skradziona lub mogàca byç przedmiotem u ycia przez osoby nieupowa nione, Citibank mo e, wed ug w asnego uznania, wydaç Klientowi nowà Kart Citibank W przypadku spornych transakcji z u yciem Karty Citibank ci ar dowodu, e dosz o do nadu ycia lub e Klient nie zachowa nale ytej starannoêci, lub e Klient otrzyma swojà Kart, spoczywa na Citibanku. W takich przypadkach Klient jest zobowiàzany do wspó pracy z Citibankiem i policjà podczas post powania wyjaêniajàcego JeÊli Klient pope ni nadu ycie, poniesie odpowiedzialnoêç za wszystkie straty na swoim Koncie. JeÊli Klient nie dzia a z zachowaniem nale ytej starannoêci, na przyk ad nie stosowa si do zaleceƒ w zakresie bezpieczeƒstwa okreêlonych w pkt. 20, przyczyniajàc si w ten sposób do powstania strat, mo e byç obcià ony odpowiedzialnoêcià za te straty JeÊli Citibank nie b dzie w stanie wykazaç, e Klient dopuêci si nadu ycia lub nie zachowa nale ytej starannoêci, odpowiedzialnoêç Klienta w zwiàzku z niew aêciwym u yciem jego Karty Citibank b dzie ograniczona w sposób okreêlony poni ej: JeÊli osoba postronna w celu uzyskania dost pu do Konta Klienta przez Internet, telefonicznie lub innymi Êrodkami u yje Karty Citibank, zanim Klient zg osi Citibankowi jej zagubienie lub kradzie albo mo liwoêç, e osoba postronna zna T-PIN, e-pin, PIN, Nazw U ytkownika lub Has o Klienta, Citibank przeprowadzi post powanie wyjaêniajàce, a Klient nie b dzie zobowiàzany do zap acenia adnych kwot, jeêli przestrzega postanowieƒ okreêlonych w pkt. 20 i potwierdzi to zdarzenie na piêmie Citibankowi w terminie 7 dni; JeÊli osoba postronna pos u y si szczegó owymi informacjami o Karcie Citibank Klienta bez jego zgody w celu zawarcia transakcji niewymagajàcej obecnoêci Klienta, Klient nie b dzie zobowiàzany do zap acenia adnych kwot. JeÊli Karta Citibank Klienta zostanie u yta przed jej otrzymaniem przez Klienta, Klient nie b dzie zobowiàzany do zap acenia adnych kwot W celu ochrony zarówno Citibanku, jak i Klienta oraz w celu monitorowania jakoêci naszych us ug rozmowy telefoniczne mogà byç nagrywane, a Klient wyra a zgod na wykorzystanie tych nagraƒ w sàdzie. 21. CitiPhone 21.1 Klient potwierdza, e procedury weryfikacji stosowane w CitiPhone b dà wystarczajàcym potwierdzeniem to samoêci Klienta i e Citibank mo e dzia aç na podstawie wszystkich dyspozycji otrzymanych telefonicznie. Jednak jeêli Citibank uzna, e istniejà powody, by wàtpiç w to samoêç osoby przekazujàcej dyspozycje, mo e, wed ug w asnego uznania, nie zrealizowaç tych dyspozycji i zakoƒczyç po àczenie telefoniczne W celu ochrony zarówno Citibanku, jak i Klienta oraz w celu monitorowania jakoêci naszych us ug rozmowy telefoniczne mogà byç nagrywane, a Klient wyra a zgod na wykorzystanie tych nagraƒ w sàdzie Dzwoniàc do CitiPhone, Klient musi zachowaç wszystkie uzasadnione Êrodki ostro noêci, by chroniç swój T-PIN i wszystkie inne informacje poufne. 22. Upowa nienie dotyczàce poczty, po àczeƒ telefonicznych, faksu i poczty elektronicznej 22.1 Klient upowa nia Citibank do przyjmowania wszystkich dyspozycji (z wyjàtkiem sta ych zleceƒ) do Konta Klienta za pomocà poczty, telefonu, faksu lub Serwisu Komunikacyjnego Citibank Online bez dalszej weryfikacji lub potwierdzania autentycznoêci. Citibank mo e odmówiç przyj cia dyspozycji przekazanej na piêmie, faksem lub przez Serwis Komunikacyjny Citibank Online, która zdaniem Citibanku mo e nie byç zgodna z upowa nieniem, do czasu przeprowadzenia przez Citibank w aêciwego post powania uwierzytelniajàcego, którym mo e byç po àczenie telefoniczne z Klientem w celu ponownego potwierdzenia transakcji Klient potwierdza, e Citibank mo e przyjmowaç dyspozycje od dowolnych osób przedstawiajàcych si jako Posiadacze Konta lub pe nomocnicy Posiadacza Konta, dzia ajàcych samodzielnie lub wspólnie, zgodnie z informacjà przekazanà Citibankowi w chwili okreêlania upowa nienia do sk adania podpisów w Citibanku Powy sze dyspozycje b dà realizowane na ryzyko Klienta, a Klient zobowiàzuje si pokryç wszystkie straty, w tym koszty prawne, wynikajàce z dzia ania Citibanku lub odmowy dzia ania na podstawie dyspozycji otrzymanych w tym trybie, a Citibank nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci w tym zakresie Klient rozumie, e Citibank mo e przeprowadzaç pewne czynnoêci kontrolne w stosunku do powy szych dyspozycji, co mo e spowodowaç koniecznoêç powtórnego przekazania dyspozycji innemu pracownikowi Citibanku lub e inny pracownik Citibanku mo e zadzwoniç do Klienta w celu potwierdzenia dyspozycji. Citibank mo e nagrywaç rozmowy telefoniczne Klienta z Citibankiem, a Klient wyra a zgod na przedstawienie tych nagraƒ przed sàdem lub innym organem jako dowód zarejestrowanej rozmowy z zastrze eniem pkt Citibank mo e wysy aç Klientowi informacje o jego Koncie, które Citibank uzna za w aêciwe, za pomocà wiadomoêci tekstowych (SMS). Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa Citibank nie przyjmuje adnych dyspozycji ani zapytaƒ przes anych przez Klienta w wiadomoêci tekstowej (SMS) Klient rozumie, e wszystkie komunikaty przesy ane pocztà elektronicznà lub innymi kana ami elektronicznymi nie sà zabezpieczone i e z ich stosowaniem wià e si pewne ryzyko, w tym mo liwoêç przechwycenia danych przez osoby nieupowa nione. 23. Potwierdzenia 23.1 Klient potwierdza, e Citibank mo e podjàç dzia ania na podstawie dyspozycji niezawierajàcej informacji, e stanowi ona tylko potwierdzenie wczeêniejszej dyspozycji JeÊli Klient zechce przekazaç potwierdzenie wczeêniejszej dyspozycji, powinien wyraênie oznaczyç je jako Potwierdzenie wczeêniejszej dyspozycji. 24. Zmiana dyspozycji 24.1 Wniosek o zmian lub uniewa nienie dyspozycji Klient powinien wys aç do Citibanku z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umo liwiç Citibankowi otrzymanie i realizacj wniosku, oraz przed podj ciem dzia aƒ w relacjach z osobami trzecimi (na przyk ad udost pnieniem lub awizowaniem Êrodków czy papierów wartoêciowych osobie trzeciej) w celu realizacji pierwotnej dyspozycji Klient ponosi odpowiedzialnoêç za uniewa nienie swoich dyspozycji i za transakcje zrealizowane, których uniewa nienie nie wp yn o z odpowiednim wyprzedzeniem

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Konto Osobiste Citibank Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2005 Bank Handlowy w Warszawie SA Citibank is a registered

Bardziej szczegółowo

www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA

www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA Citibank is a registered service mark of Citibank, N.A. used

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Rynek kart p atniczych w Polsce

Rynek kart p atniczych w Polsce Rynek kart p atniczych w Polsce Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej ul. Âwi tokrzyska 11/21,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo