Organizatorem projektu jest Informacyjna Agencja Radiowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizatorem projektu jest Informacyjna Agencja Radiowa."

Transkrypt

1 Nowe Radio Kierowców Po 35 latach istnienia na antenie Programu 1 Radio Kierowców przechodzi istotne zmiany organizacyjne i technologiczne słuŝące dostosowaniu tego serwisu do oczekiwań współczesnych uŝytkowników dróg. Radio Kierowców funkcjonuje w oparciu o tworzony w ramach Informacyjnej Agencji Radiowej newsroom, wyposaŝony w system do zarządzania informacją na drodze. Polskie Radio w sposób komplementarny informuje o utrudnieniach drogowych w oparciu o komunikaty Radia Kierowców w radiowej Jedynce oraz weekendowy serwis Auto Nawigator w radiowej Trójce. Wspólnym źródłem dla tych serwisów są informacje przygotowywane w newsroomie Radia Kierowców, który dzięki nowemu oprogramowaniu moŝe oferować odbiorcom serwis uŝytkowy takŝe kanałami pozaantenowymi: obecnie przez Internet, w przyszłości w oparciu o odpowiednie umowy z partnerami projektu, takŝe np. przez kanał RDS TMC, systemy autonawigacji i telefony komórkowe. Dla Polskiego Radia jako nadawcy publicznego, modernizacja newsroomu Radia Kierowców oraz kampania pn. Kierowca zaufania ma jeszcze jeden istotny aspekt. SłuŜąc zwiększeniu komfortu jazdy i bezpieczeństwa na polskich drogach, przedsięwzięcia te mają takŝe waŝne zadanie misyjne, polegające na propagowaniu postawy prospołecznej, w ramach której myślenie na polskich drogach w kategorii ja zastąpione zostanie myśleniem w kategorii my. 1

2 Kierowca zaufania to projekt Polskiego Radia skierowany do indywidualnych kierowców, motywujący ich do udzielania sobie nawzajem pomocy oraz do przekazywania informacji o utrudnieniach na drogach: wypadkach, korkach i innych zakłóceniach w ruchu. Wymiana informacji pomiędzy kierowcami będzie się odbywała za pośrednictwem mediów elektronicznych, szczególnie publicznego radia - komunikatów oraz nowych kanałów informacji RDS TMC, GPS, Internetu oraz telefonii komórkowej. Organizatorem projektu jest Informacyjna Agencja Radiowa. Projekt Kierowca zaufania funkcjonować będzie w oparciu o nowopowstający newsroom Radia Kierowców Polskiego Radia. Początkowo głównym odbiorcą serwisów będzie Program 1. Zasięg nadajników radiowej Jedynki na falach UKF przekracza obecnie 90% powierzchni kraju, co pozwala skutecznie dotrzeć z komunikatem do kierowców odpowiednio wcześnie, tak by umoŝliwić im podjęcie decyzji o zmianie trasy z naleŝytym wyprzedzeniem. Kierowcy stanowią waŝną grupę słuchaczy radiowej Jedynki, od 35 lat związaną z Programem 1 Polskiego Radia. Jest to grupa charakteryzująca się duŝą aktywnością antenową. W planach przewidziane jest takŝe rozszerzenie projektu i objęcie akcją słuchaczy radiowej Trójki oraz Polskiego Radia Euro. Komunikaty będą nadawane z (docelową) częstotliwością co godzinę przez całą dobę, w razie potrzeby częściej. 2

3 Zamiast wyłącznie piętnować kierowców łamiących przepisy, namawiać do ograniczenia prędkości, straszyć utratą zdrowia itp. warto promować postawę człowieka myślącego na drodze takŝe o innych jej uŝytkownikach. Zdecydowana większość kierowców wyposaŝona jest obecnie w telefony komórkowe przystosowane do uŝytkowania w czasie jazdy. W czasie podróŝy obserwują bądź uczestniczą w zdarzeniach utrudniających ruch, stanowiących zagroŝenie dla innych. Radio Kierowców Polskiego Radia pozwoli im na szybkie przekazanie ostrzeŝenia innym wystarczy zadzwonić pod nr (022) Kanałami pozyskiwania informacji drogowych będą partnerzy instytucjonalni oraz społeczni. Partnerami instytucjonalnymi są: policja, straŝ graniczna, straŝ poŝarna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, samorządy, natomiast partnerzy społeczni to indywidualni kierowcy słuchacze, a takŝe stowarzyszenia, np. Automobilkluby, Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi i inni uczestniczący w projekcie Kierowcy zaufania. 3

4 System informowania o zdarzeniach na drodze Kanały pozyskiwania informacji partnerzy indywidualni: Kierowcy zaufania, dzwoniący do Radia Kierowców; partnerzy społeczni: Polski Związek Motorowy; partnerzy instytucjonalni: Polska Agencja Prasowa, w przyszłości takŝe, np. Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia; słuŝby państwowe: Państwowa StraŜ PoŜarna, Policja, StraŜ Graniczna; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, samorządy, itd. Przetwarzanie informacji Przy wykorzystaniu najmłodszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów informatyki, uczestnikom ruchu drogowego zostanie umoŝliwiony dostęp do danych niezaleŝnie od miejsca i czasu. Udostępnianie informacji o zdarzeniu Gdziekolwiek znajduje się kierowca, o kaŝdej porze będzie mieć dostęp do danych: z anten Polskiego Radia; na stronie internetowej przez kanały informacji: RDS TMC, GPS, telefonia komórkowa. 4

5 Przetwarzanie informacji INFORMACJA O ZDARZENIU PRZEKAZANA PRZEZ KIEROWCÓW ZAUFANIA I RADIOSŁUCHACZY KOMUNIKAT O WYPADKU I UTRUDNIENIACH NA DRODZE PRZESŁANY DO KIEROWCÓW WPROWADZENIE INFORMACJI DO SYSTEMU MAPOWEGO I NA STRONY WWW RADIA KIEROWCÓW DOKŁADNY OPIS ZDARZENIA WIDOCZNY NA WIRUALNEJ MAPIE 5

6 MoŜliwości Polskiego Radia w docieraniu do zróŝnicowanych grup kierowców Polskie Radio jako jedyny nadawca posiada moŝliwość róŝnicowania komunikatów oraz profilowania przekazu dzięki trzem antenom, na których nadawany będzie serwis dla kierowców. Poprzez Informacyjną Agencję Radiową współpracuje z newsroomami 17 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia, co daje moŝliwość dalszej rozbudowy serwisu. Przekaz Polskiego Radia dociera do słuchaczy o zróŝnicowanym profilu: od doświadczonych i ustatkowanych słuchaczy radiowej Jedynki, przez spełnionych, lecz wciąŝ poszukujących słuchaczy radiowej Trójki, po najmłodszych, aktywnych, korzystających z nowych mediów słuchaczy Polskiego Radia Euro. Łączny zasięg nadawców publicznych to blisko 7,6 miliona dorosłych słuchaczy, którym moŝna zaoferować przekaz dotyczący bezpieczeństwa i wzajemnej pomocy na drogach. 6

7 Dojrzali słuchają Polskiego Radia Udziały stacji zrzeszonych w projekcie w czasie słuchania w grupie osób powyŝej 26 lat Jedynka -Program 1 PR; 15,2% Trójka -Program 3 PR; 7,4% Polskie Radio Euro; 0,1% stacje zrzeszone w projekcie 29,4% Pozostałe; 70,6% Audytorium 17; 6,7% Źródło: Radio Track SMG/KRC A MillwardBrown Company; fala: grudzień 2008 luty 2009; wskaźnik: udział w czasie słuchania 7

8 Liczba słuchaczy stacji radiowych stacja radiowa liczba słuchaczy (w tys.) Jedynka - Program 1 Polskiego Radia Trójka - Program 3 Polskiego Radia Polskie Radio Euro 51 Audytorium Stacje radia publicznego - razem Radio RMF FM Radio ZET Radio TOK FM 498 Radio Planeta 417 Radio Plus 329 Radio Złote Przeboje Radio RMF MAXXX 518 Radio ESKA Radio VOX FM 258 Źródło: Radio Track SMG/KRC A MillwardBrown Company; fala: grudzień 2008 luty2009; grupa: osoby powyŝej 26 r.ŝ., wskaźnik: zasięg dzienny; estymacja na populację. 8

9 Program 1 Polskiego Radia profile słuchaczy Social Grade: Jedynka Segmentacja TG: Jedynka A (prezesi, właściciele) B (kierownicy) C1 (prac. umysłowi) C2 (wykw. prac. fiz) 1% 0% 3 32% 36% 4 Ustatkowani Doświadczeni Spełnieni Poszukujący Aspirujący 20% 1 20% 7% 15% 7% 30% D (niewykw. prac. fiz) 19% 27% Chaotyczni 25% 31% E (bezrob., renciści) 2% 2% Niesklasyfikowani 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% Populacja Jedynka Populacja Jedynka Źródło: TGI, SMG/KRC Media Poland SA 9

10 Program 3 Polskiego Radia profile słuchaczy Social Grade: Trójka Segmentacja TG: Trójka A (prezesi, właściciele) 1% 0% Ustatkowani 11% 1 B (kierownicy) 7% Doświadczeni 11% 20% C1 (prac. umysłowi) C2 (wykw. prac. fiz) D (niewykw. prac. fiz) 6% 19% 25% 32% 4 59% Spełnieni Poszukujący Aspirujący Chaotyczni 20% 2 15% 6% 25% 31% E (bezrob., renciści) 1% 2% Niesklasyfikowani 4% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% Populacja Trójka Populacja Trójka Źródło: TGI, SMG/KRC Media Poland SA 10

11 Polskie Radio Euro profile słuchaczy Social Grade: Bis/Euro Segmentacja TG: Bis/Euro A (prezesi, właściciele) B (kierownicy) C1 (prac. umysłowi) C2 (wykw. prac. fiz) 0% 0% 6% 32% 29% 4 54% Ustatkowani Doświadczeni Spełnieni Poszukujący Aspirujący 6% 1 20% 12% 15% 5% 36% D (niewykw. prac. fiz) 9% 19% Chaotyczni 30% 31% E (bezrob., renciści) 2% 2% Niesklasyfikowani 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% Populacja Bis/Euro Populacja Bis/Euro Źródło: TGI, SMG/KRC Media Poland SA 11

12 Słuchacze Polskiego Radia i Motokrewniacy Kierowcy stanowią waŝną grupę słuchaczy radiowej Jedynki. Od 35 lat związani są z Programem 1 Polskiego Radia. Cechuje ich stale zwiększająca się aktywność antenowa. Kampania społeczna Kierowca zaufania zmierza do pobudzenia ich do jeszcze większej aktywności. Podobnie zaangaŝowanymi i aktywnymi ludźmi są Motokrewniacy. Współpraca w ramach obu projektów słuŝyć winna wprowadzeniu na drogi nowego modelu zachowania: mody na ludzi myślących o innych, ludzi godnych zaufania oraz propagowaniu jej takŝe wśród słuchaczy radiowej Trójki i Polskiego Radia Euro. POSTAWA KIEROWCY ZAUFANIA - MOTOKREWNIAKA: zatrzymaj się i jeśli potrafisz - udziel pierwszej pomocy; wezwij fachową pomoc korzystając z numeru 112; ostrzeŝ innych uŝytkowników dróg korzystając z numeru Radia Kierowców (022) , zakodowanego pod skrótem nr 5 na klawiaturze swego telefonu komórkowego; honorowo oddaj krew, przyłączając się do Motokrewniaków. 12

13 35 lat Radia Kierowców Radio Kierowców w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia na antenie Polskiego Radia. Po raz pierwszy zaistniało w eterze 4 lutego 1974 roku o godzinie w Programie 1 Polskiego Radia. Pierwszym kierownikiem Radia Kierowców był Wojciech Kalina. Z audycją związani byli między innymi: Lech Pędzich, Andrzej Komorowski, Jerzy Grum oraz Nina Laskowska i Olga Braniecka. Współpracowali takŝe: Jan Ciszewski (korespondencje z Rajdu Monte Carlo), Stefan Wysocki (dziennikarz miłośnik Ŝagli i motoryzacji), Andrzej Mosz (TVP Za Kierownicą ). Później do zespołu dołączyli równieŝ: Marian Przetakiewicz - Leśniewski, Zofia Chomicz oraz Aleksander śyzny. Obecnie Radio Kierowców znajduje się w strukturze Informacyjnej Agencji Radiowej, a w redakcji pracują zarówno doświadczeni, jak równieŝ młodzi dziennikarze. 13

14 Misja radia publicznego Na przestrzeni lat audycja Radio Kierowców zmieniała porę emisji, wzbogacała się o dodatkowe cykle, jak np. w sobotnie przedpołudnia Z melodią w samochodzie, czy Salon samochodowy Radia Kierowców. Bez względu na modyfikacje, od ponad 30 lat dominującymi tematami pozostają niezmiennie: bezpieczeństwo, propagowanie znajomości prawa o ruchu drogowym oraz bezpiecznym i kulturalnym zachowaniu. Jest to misja radia publicznego, którą Radio Kierowców pełni na antenie Polskiego Radia. Polskie Radio, doceniając znaczenie kwestii bezpieczeństwa na drogach, traktuje budowę systemu informowania o zagroŝeniach w ruchu drogowym, jako istotny element misyjny. W związku z powyŝszym: Oferuje współpracę instytucjom, które dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego (Policja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad etc. w ramach projektu Eurotraffic 2012); Oferuje moŝliwość bezpłatnego wykorzystania komunikatów Radia Kierowców przez innych nadawców, którzy sami nie tworzą serwisów dla kierowców o utrudnieniach na drogach, dzięki funkcji EON (enhanced other networks) umoŝliwiającą przełączanie się między nadajnikami ze względu na poŝądane treści programowe. Zaprasza innych nadawców do współpracy na rzecz uporządkowania kanału RDS, co umoŝliwi efektywne przekazywanie wiadomości o sytuacji na drogach. 14

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI SPIS TREŚCI str. I. Stan radiofonii i telewizji w Polsce fakty i liczby... 1 A. Radiofonia i telewizja publiczna... 1 1. Stan bazy technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. 1. Oferta programu promocyjno-informacyjnego śycie miodem słodzone

ZAŁĄCZNIK I. 1. Oferta programu promocyjno-informacyjnego śycie miodem słodzone ZAŁĄCZNIK I 1. Oferta programu promocyjno-informacyjnego śycie miodem słodzone 1 1. TYTUŁ PROGRAMU: śycie MIODEM SŁODZONE. 2. ORGANIZACJA PROPONUJACA: 2.1. PREZENTACJA. Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING RUCHU NA DROGACH

MONITORING RUCHU NA DROGACH MONITORING RUCHU NA DROGACH Precyzyjne pozycjonowanie stało się jednym z najistotniejszych narzędzi w transporcie. Globalne, satelitarne systemy pozycjonowania (GNSS) znajdują szerokie zastosowanie w sektorze

Bardziej szczegółowo

Katolickie rozgłośnie radiowe w Polsce

Katolickie rozgłośnie radiowe w Polsce Kultura Media Teologia 2014 nr 19, s. 26-44. Anna Gawrońska-Piotrowska, WT UKSW Katolickie rozgłośnie radiowe w Polsce Catholic Radio Stations in Poland STRESZCZENIE: NA RYNKU RADIOWYM W POLSCE ISTNIEJE

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 2013

I N F O R M A C J A 2013 INFORM A C J A 2013 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku 4 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 132/2014 Z DNIA 18 MARCA 2014 ROKU Na podstawie art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008 Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 5 maj 2008 cena 9,50 z³ (w tym 0% VAT) www.przeglad-its.pl Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o. ul. Trębacka

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich Polska Izba Ubezpieczeń

Związek Banków Polskich Polska Izba Ubezpieczeń MAPA EDUKACJI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ Strona 1 IV edycja 2012 streszczenie menedżerskie Związek Banków Polskich Polska Izba Ubezpieczeń dr Michał Jurek, dr Paweł Marszałek Centrum Edukacji Bankowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2008 Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, luty maj 2013 2 RYNEK AUDIOWIZUALNYCH USŁUG MEDIALNYCH W POLSCE Misją naszej Fundacji jest tworzenie innowacyjnych dróg rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Telewizja... 4 Radio... 6 Prasa... 8 Internet... 9 Kino... 11. [Wpisz tekst] Podsumowanie... 2. I. Rynek ogółem... 3. II. Media...

Spis treści. Telewizja... 4 Radio... 6 Prasa... 8 Internet... 9 Kino... 11. [Wpisz tekst] Podsumowanie... 2. I. Rynek ogółem... 3. II. Media... no [Wpisz tekst] Spis treści Podsumowanie... 2 I. Rynek ogółem... 3 II. Media... 4 Telewizja... 4 Radio... 6 Prasa... 8 Internet... 9 Kino... 11 III. Sektory... 13 [Wpisz tekst] Podsumowanie Według szacunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2010 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2011 R.

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2010 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2011 R. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2010 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2011 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Publiczna radiofonia i telewizja... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2014-2016. - projekt -

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2014-2016. - projekt - STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2014-2016 - projekt - Spis treści WSTĘP... 4 1. SYTUACJA NA RYNKU UŁUG MEDIALNYCH... 4 1.1. Czas i sposób korzystania z mediów... 4 1.2. Wartość rynku reklamy... 7 1.3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009 Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 71/2015 Z DNIA 18 MARCA

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445. Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo

Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445. Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445 Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2306 Warszawa, 31 marca 2014 r.

Druk nr 2306 Warszawa, 31 marca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRRiT-070-11/053/14 Druk nr 2306 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, grudzień 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Przygotowany dla: Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Autorzy: PAG Uniconsult Sp. z o.o.

Raport końcowy. Przygotowany dla: Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Autorzy: PAG Uniconsult Sp. z o.o. Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 2006 Raport końcowy Przygotowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji RADIO I TELEWIZJA W POLSCE: RAPORT O STANIE RYNKU W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. INFORMACJE OGÓLNE 10 1.1.

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL

Warszawa, grudzień 2010. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 00-0 w latach 00-00 Warszawa, grudzień 00 Projekt finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo