UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia H...ty? roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia H...ty?. 2008 roku"

Transkrypt

1 UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia H...ty? roku zmieniajaca uchwaty w sprawie przyjecia Listy wskaznikow dla projektow realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pozn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z 6 grudnia 2006 r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z pozn. zm.) uchwala si, co nast^puje: 1. Zatacznik do uchwaty Nr 107/654/2008 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie przyj^cia Listy wskaznikow dla projektow realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata otrzymuje brzmienie okreslone w zataczniku do uchwaty. 2. Wykonanie uchwaty powierza si Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. / v WICEMARSZAtEK / ^ y-^-^ ' I/1' Taebpstiar/Ciernnoczoloivski

2 Zal^cznik do uchwaly Nr 4- Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia $4..kJF?f 2008 roku Lista wskaznikow dla projektow realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Kazdy Beneficjent jest zobowiqzany wybrac z Listy wskaznikow dla projektow realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata co najmniej 1 obligatoryjny wskaznik produktu i 1 obligatoryjny wskaznik rezultatu oraz wskazniki produktu i rezultatu dotycz^ce stworzonych nowych miejsc pracy. Beneficjent nie moze wpisywac do wniosku o dofinansowanie wskaznikow, ktorych nie ma na ww. Liscie wskaznikow, chyba ze uzyska zgod? Instytucji Zarza^dzaja^cej LRPO. Jezeli ze wzgl?du na specyfik? projektu nie bylo mozliwe przypisanie zadnego obligatorvinego wskaznika z listy wskaznikow (nie dotyczy stworzenia nowych miejsc pracy), Beneficjent uwzgl^dnia w projekcie wybrane z listy wskazniki dodatkowe, oraz wskazniki produktu i rezultatu dotyczajce stworzonych nowych miejsc pracy. Jezeli nie bylo mozliwe wybranie zadnych wskaznikow (ani obligatoryinych ani dodatkowych) z listy, beneficjent przygotowuja^c wniosek o dofinansowanie zwraca si? do Instytucji Zarza^dzaja^cej LRPO o wyrazenie zgody na uwzgl^dnienie nowego (autorskiego) wskaznika w projekcie. Korespondencja odbywa si? droga^ mailowa^ na adres: wskazniki(5),lrpo.lubuskie.pi z dopiskiem w tytule,,pilne. Nowe wskazniki do listy wskaznikow". W wiadomosci nalezy uwzgl?dnic nast?puja^ce informacje: 1) nr priorytetu, 2) nr dzialania, 3) proponowana^ nazw? wskaznika, 4) definicj? wskaznika (jezeli nazwa wymaga doprecyzowania), 5) jednostk? miary, 6) metodologi? pomiaru, 7) opis projektu, 8) nie budza_ce watpliwosci uzasadnienie dotycza^ce zasadnosci wprowadzenia nowego wskaznika. Przy przekazywaniu zapytania nalezy uwzgl^dnic, ze Instytucja Zarza^dzajajca LRPO rezerwuje dla siebie termin minimum 5 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku. W kazdym ^ SfflLRPO f>f" f* IX%ft.l A 1 &IW ^wildmhb ^^ ^^ DDrv^DAM '-^SO OPER^CYJNY NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI ^

3 przypadku nalezy oczekiwac na informacj? zwrotna^ od Instytucji Zarz^dzajqcej LRPO, zawieraja^zgod? lub brak zgody na dopisanie wskaznika do Listy wskaznikow. Przy wyborze odpowiednich wskaznikow beneficjent powinien kierowac si? w pierwszej kolejnosci kategoria. interwencji, do ktorej przyporza^dkowany jest projekt. Beneficjent dodatkowo deklaruje pomiar efektow rzeczowych realizacji danego projektu poprzez wskazniki dodatkowe. Nalezy pami?tac, iz wskaznik rezultatu powinien logicznie wynikac z wybranego wskaznika produktu. Nie ma ograniczenia co do ilosci wybieranych wskaznikow, natomiast kazdy z nich musi bye przez Beneficjenta monitorowany i potwierdzony stosowna^, zadeklarowana^ na etapie aplikowania o srodki, dokumentacja^. Ilosc wskaznikow jest warunkowana przez zlozonosc przedsi?wzi?cia. Najwazniejsze jest, aby wybrane przez Beneficjenta wskazniki trafnie odzwierciedlaly i okreslaly cele projektu. Nalezy zwrocic uwag?, ze zbyt duza liczba wskaznikow moze okazac si? trudna do osiajmi?cia, co spowoduje trudnosci przy rozliczeniu projektu, w zwia^zku z powyzszym zalecane jest, aby ilosc wskaznikow nie przekroczyla 5 wskaznikow produktu i 3 wskaznikow rezultatu (z wyla^czeniem miejsc pracy). Wskazniki dotyczqce nowych miejsc pracy Kazdy Beneficjent sklada deklaracj? dotycza^ stworzonych nowych miejsc pracy, niezaleznie od typu danego projektu. W przypadku, gdy ze wzgl^du na specyfik? projektu nie przewiduje si? powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji projektu lub tez do roku po jego zakonczeniu, wowczas w formularzu wniosku o dofinansowanie, w polach (latach) dotyczajcych okresu realizacji projektu zostaje wpisana wartosc wskaznikow produktu i rezultatu rowna,,0". Szczegolowy sposob wypehiiania tabeli znajduje si? w instrukcji wypeiniania wniosku o dofinansowanie. Powyzsze wskazniki sluz^ do pomiaru liczby pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace (nie dotycza^ umow o dzielo oraz umow zlecenie). Wykazywane nowoutworzone miejsca pracy musza^ bye zwia^zane bezposrednio z realizacji projektu, a ich trwalosc powinna bye przewidywana przez Beneficjenta, na co najmniej 2 lata. Liczba pracownikow wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pelnego czasu pracy (EPC - oryg. FTE), tzn. etaty cz?sciowe sa^ sumowane i zaokr^glane do pelnych jednostek (etatow). W przypadku etatow cz?sciowych sa^ one sumowane i zaokrqglane zgodnie z zasadami matematycznymi, tj. do x,49 (9) do pelnej liczby w dol, a od x,5 - do pehiej liczby w gor? (x+1). Wykazywane nowoutworzone miejsca pracy musza^ bye zwia^zane bezposrednio z realizacji projektu, a ich trwalosc powinna bye przewidywana przez Beneficjenta, na co najmniei 2 lata od zawarcia umowy o prace. Nowe miejsce pracy jako wskaznik produktu (numer wskaznika P. 100), sluzy do pomiaru rzeczywistej liczby nowych miejsc pracy, utworzonych bezposrednio w trakcie realizacji flll RPOpcrVnwl.MV IX I IXW\ IVAAIVl nmr\*.i A i tiw JMollfl I ^HMi i^ V J REGIONALLY *' ^^ ppnrram n m^»nciti/l Cl mini ie-7 EUROPEJSKIFUNDUS2 v^sf OPERACYJNY NARODOWA STRATfCIA SP6JNO5CI ^^

4 projektu - od momentu jego rozpoczecia do chwili zlozenia wniosku Beneficjenta o ptatnosc koricowa. jednakze nie dotyczy on miejsc pracy utworzonych posrednio w wyniku realizacji projektu (np. u wykonawcow, ktorzy w wyniku przetargu buduja^ drog, osob zatrudnionych do obslugi projektu). W ramach tego wskaznika moga^ bye natomiast utworzone miejsca pracy, np. podczas realizacji projektu budowy autostrady w podziale na etapy - kiedy zatrudniony zostaje pracownik do pobierania oplat za korzystanie z wybudowanego odcinka i Beneficjent przewiduje, ze umowa o prac? z ww. pracownikiem b^dzie wia^ca, co najmniej 2 lata. Nowe miejsca pracy jako wskaznik rezultatu odnosza^ si? natomiast do miejsc pracy utworzonych bezposrednio w efekcie realizacji projektu od momentu iego rozpoczecia do konca fazy operacyinej, tj. do roku od momentu ztozenia wniosku Beneficjenta o platnosc koncowa. Nalezy tu podac calkowita^ zakladana^ liczb? utworzonych nowych miejsc pracy. Jest to, wi?c wartosc wskaznika P. 100 (to jest produktu), powi^kszona o liczb? nowych miejsc pracy, ktorych utworzenie przewiduje Beneficjent w ciaju roku od zlozenia wniosku o platnosc koncowa^. Obowia^zuja^ tu takie same zastrzezenia, jak w przypadku wskaznika P Wskazniki obligatoryjne dla wszystkich projektow P. 100 Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), w tym: - objftych przez kobiety - objetych przez m^zczyzn - na obszarach wiejskich R.I 00 R.101' Przewidywana calkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), w tym: - objetych przez kobiety - objetych przez m^zczyzn - na obszarach wiejskich Liczba utworzonych nowych etatow badawczych, w tym: - objetych przez kobiety - objetych przez mezczyzn - na obszarach wiejskich * Wskaznik R.I 01 Liczba utworzonych nowych etatow badawczych jest obligatoryjny wyla^cznie dla projektow, ktore potencjalnie mogryby wygenerowac etaty badawcze. NARODOWA STRATECIA LRPO 2007-; LUBUSKI OPERACYJNY ROZWOJU RE6IONALNEGO

5 Dzialanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie Kolej Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Transport miejski Transport miejski Transport miejski Transport miejski Forty lotnicze P P P P P P P P P P P P P P Dhagosc przebudowanych linii kolejowych Dhagosc wybudowanych dr6g wojewodzkich Dhagosc wybudowanych drog powiatowych Dhagosc wybudowanych drog gminnych Dhagosc przebudowanych drog wojewodzkich Dhagosc przebudowanych drog powiatowych Dhigosc przebudowanych drog gminnych Liczba wybudowanych obwodnic Dhagosc wybudowanych obwodnic Dhagosc przebudowanej sieci tramwajowej Pojemnosc jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej, w tym: - dostosowanego do potrzeb osob niepemosprawnych Liczba zbudowanych parkingow P&R Liczba przebudowanych lotnisk Kolej Kolej Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Transport miejski R R R R R Oszcz^dnosc czasu w przewozach pasazerskich Oszcz^dnosc czasu w przewozach towarowych Oszczfdnosc czasu w przewozach pasazerskich Oszcz^dnosc czasu w przewozach towarowych Liczba osob korzystaja^cych z komunikacji miejskiej PLN/rok PLN/rok PLN/rok PLN/rok /rok NARODOWA STRATECIA SPOjNOiCI LRPO! LUBUSKI onn-7 on-1-s OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDU52 ROZWOJU REGIONALNE6O

6 29 Forty lotnicze R Liczba pasazerow /rok D.P.I. 1.1 D.P.I. 1.2 D.P.I. 1.3 D.P.I. 1.4 D.P.I. 1.5 D.P.I. 1.6 D.P.I. 1.7 D.P.I. 1.8 D.P.I. 1.9 D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektow inzynierskich (mosty wiadukty, estakady, skrzyzowania itp.) Liczba zmodernizowanych przystankow komunikacji zbiorowej Liczba infrastruktury sluz^cej obshidze pasazerow, w tym: - dostosowanej do potrzeb osob niepemosprawnych Liczba wybudowanych zatok autobusowych Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych Liczba zakupionych systemow monitoringu bezpieczenstwa Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektow ruchu drogowego, w tym sygnalizacji swietlnej, barier ochronnych lub ogrodzeri Dhigosc wybudowanych lub zmodernizowanych oston przeciwolsnieniowych lub ekranow akustycznych Dhigosc wybudowanych lub zmodernizowanych chodnikow Liczba wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej przyczyniajacej si? do ochrony s"rodowiska Liczba wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji teletechnicznej Liczba zbudowanych parkingow,,bike&park" Liczba wybudowanych obiektow zaplecza technicznego transportu zbiorowego Liczba przebudowanych obiektow zaplecza technicznego transportu zbiorowego Liczba wdrozonych system6w informacji dla pasazerow transportu zbiorowego Dhagosc wyodr^bnionych pasow ruchu z priorytetem dla transportu zbiorowego Dhagosc wybudowanych/zmodernizowanych ci^gow i sciezek rowerowych Dhagosc zmodernizowanej infrastruktury stuzacej rozwojowi transportu wodnego wraz z infrastruktury towarzyszaca^ DhigoSc zmodernizowanych srodladowych dr6g wodnych Powierzchnia przebudowanych lub zmodernizowanych portow lotniczych Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych chodnikow m2 m2 D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I Nat^zenie ruchu na drodze Liczba wypadkow drogowych Nosnosc wybudowanego obiektu Nosnosc zmodernizowanego obiektu Liczba osob zabitych lub rannych w wypadkach drogowych Liczba statkow, barek korzystajacych ze zmodernizowanych dr6g wodnych Liczba statkow, barek korzystajacych ze zmodernizowanej infrastruktury Liczba osob korzystajacych ze zmodernizowanej infrastruktury nabrzeznej Tonaz towarow przewozonych zmodernizowana^ droga^ wodna^ Liczba osob korzystajacych z infrastruktury shazacej obshadze pasazerow pojazdy/h /rok kn/os kn/os /rok /rok /rok /rok tony/rok NARODOWA STRA7ECIA SPOjNO^CI LRPO! LUBUSKI onnv on-i-i OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2

7 Dzialanie 1.2 Tworzenie obszarow aktywnosci gospodarczej i promocja gospodarcza Inne dziatania maja.ce na celu pobudzanie badari, innowacji i przedsie>iorczosci w MSP Inne dzialania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsifbiorczosci w MSP Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarow miejskich i wiejskich. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarow miejskich i wiejskich. P P P P Liczba wspartych terenow inwestycyjnych Powierzchnia wspartych terenow inwestycyjnych Liczba zrewitalizowanych obszarow Powierzchnia zrewitalizowanych obszarow ha ha Inne dziatania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsie>iorczosci w MSP Inne dziatania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsifbiorczosci w MSP R R Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach Wartosc inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach PLN D.P.I.2.1 Liczba zorganizowanych imprez lub wydarzen gospodarczych D.P.I.2.2 UdziaJ w krajowych lub mi^dzynarodowych imprezach lub wydarzeniach o charakterze gospodarczym D.P.I.2.3 Powierzchnia terenow inwestycyjnych udostfpniona w wyniku realizacji wspartych projektow ha D.R.I.2.1 D.R.I.2.2 D.R.I.2.3 Liczba osob uczestnicza^cych w zorganizowanych imprezach lub wydarzeniach gospodarczych Liczba nowych inwestycji wynikaja.cych z udzialu lub organizacji imprez lub wydarzen gospodarczych Liczba nowych kontraktow handlowych, wtym: - mi^dzynarodowych NARODOWA STRATECIA SPOjNOiCI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY

8 D.R.I. 2.4 D.R.I. 2.5 D.R.I. 2.6 Liczba nowych kontaktow handlowych, w tym: - mi^dzynarodowych Wartosc inwestycji zlokalizowanych na terenach uzbrojonych w wyniku realizacji projektow Liczba przedsi^biorstw funkcjonuja.cych na obszarach inwestycyjnych, powstafych w wyniku realizacji projektow PLN NARODOWA STRATtCIA SPOJNO5CI LRPO LUBUSKI onnv oni-j 2007-zUlo OPERACYJNY

9 Dzialanie 1.3 Rozwoj spoleczenstwa informacyjnego 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 11 Technologic informacyjne i komunikacyjne (dostejy, bezpieczeiistwo, interoperacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (doste_p, bezpieczeiistwo, interoperacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) 13 Ustugi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja, itp.) 13 Ustugi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja, itp.) 13 Ushigi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja, itp.) 13 Ushigi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja, itp.) P Dhigosc wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego P Ilosc uruchomionych PIAP (publicznych punktow dost^pu do Internetu) P.ll.1.1 Liczba utworzonych aplikacji oraz udostfpnionych uslug teleinformarycznych P.ll.3.1 P P P P Liczba rejestrow publicznych udostepnionych on-line Liczba uruchomionych on-line uslug na poziomie 1 Informacja Liczba uruchomionych on-line ushig na poziomie 2 - Interakcja Liczba uruchomionych on-line uslug na poziomie 3 - dwustronna interakcja Liczba uruchomionych on-line ushig na poziomie 4 - transakcja 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) R Liczba osob podt^czonych do szerokopasmowego Internetu, w tym: - na obszarach wiejskich NARODOWA STRATECIA SPOJNO4CI LRPO! LUBUSKI onr>7 ormo OPERACYJNY

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Technologic informacyjne i komunikacyjne (dostgp, bezpieczenstwo, inter operacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) Technologic informacyjne i komunikacyjne (doste^p, bezpieczenstwo, inter operacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) Technologic informacyjne i komunikacyjne (dostqp, bezpieczenstwo, inter operacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) Technologic informacyjne i komunikacyjne (dostqp, bezpieczenstwo, inte rope racyj nose, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) Technologic informacyjne i komunikacyjne (doste_p, bezpieczenstwo, interoperacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) R R R R R.ll.l R.ll.1.2 R.ll.1.3 R.ll.2.1 R.ll.3.1 Liczba gospodarstw pod}a_czonych do szerokopasmowego Internetu, w tym: - na obszarach wiejskich Liczba MSP podla_czonych do szerokopasmowego Internetu Liczba szko! podla_czonych do szerokopasmowego Internetu Liczba jednostek publicznych podla^czonych do szerokopasmowego Internetu Liczba jednostek naukowych korzystaj^cych z utworzonych aplikacji i uslug teleinformatycznych Liczba jednostek sektora publicznego korzystaj^cych z utworzonych aplikacji i uslug teleinformatycznych Liczba przedsi^biorstw korzystaj^cych z utworzonych aplikacji i uslug teleinformatycznych Liczba osob, ktore zyskaty mozliwosc uzywania podpisu elektronicznego Liczba przedsi^biorstw korzystaja_cych z udost^pnionych rejestrow publicznych RECIONALNY NARODOWA STRATECIA SPOJNO4CI LRPO LUBUSKI OPE^YJNY

11 11 13 Technologic informacyjne i komunikacyjne (dost^p, bezpieczenstwo. interoperacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) Ushigi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja, itp.) R.I R Liczba obywateli korzystaja^cych z udost?pnionych rejestrow publicznych Liczba osob korzystaja.cych z ushig on-line NARODOWA STRATECIA SP6jNOSCI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY 10

12 D.P D.P.I. 3.2 D.P D.P.I. 3.4 D.P.I. 3.5 D.P.I. 3.6 D.P.I. 3.7 D.P D.P.I. 3.9 D.P Liczba podt^czen do Internetu szerokopasmowego w wyniku realizacji projektow Liczba w^ztow sieci szkieletowej Liczba w^zlow dost^powych umozliwiajqcych dost?p do sieci szerokopasmowej Liczba utworzonych systemow informacji przestrzennej Liczba wdrozonych systemow elektronicznego obiegu dokument6w Liczba wdrozonych platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarza.dzania w administracji publicznej Liczba wdrozonych systemow bezpieczenstwa w sieci Liczba utworzonych interaktywnych systemow informacyjnych Liczba dobr kultury poddanych digitalizacji Liczba przeprowadzonych szkolen w ramach projektu D.R.I. 3.1 D.R.I. 3.2 D.R.I. 3.3 D.R.I. 3.4 D.R D.R.I. 3.6 Liczba usnig publicznych dost^pnych on-line w wyniku realizacji projektow Dhagosd sieci szkieletowych b^dacych w posiadaniu podmiotow publicznych Liczba domen internetowych lub portali umozliwiaj^cych kontakt obywatela z jednostka. publiczna. Liczba osob korzystaja_cych z PIAP Skrocenie czasu obslugi interesantow Liczba osob uczestnicza.cych w szkoleniach realizowanych w ramach projektu /rok min. NARODOWA STRATECIA SP&INO4CI LRPO: LUBUSKI onn-7 on 1Q OPERACYJNY 11

13 Dzialanie 2.1 Mikroprzedsi^biorstwa Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dia srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsiqbiorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsi^biorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsiqbiorstw) P P P Liczba przedsi^biorstw, ktore dokonafy zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza Liczba przedsi^biorstw, ktore dokonafy zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami Liczba przedsi^biorstw, ktore dokonafy zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodnosciekowej NARODOWA STRAUGIA SPOJNOiCI LRPO: LUBUSKI onnv on ^o OPERACYJNY 12

14 14 Inne inwestycje w przedsi^biorstwa Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) P P P Liczba przedsi^biorstw wspartych przez inwestycje Liczba wspartych przedsi^biorstw prowadza^cych dzialalnosc gospodarcza. zwia^ana. z gospodarka^ elektroniczn^ (uslugi i aplikacje dla MSP) Liczba wspartych przedsifbiorstw, ktore wdrozyfy i/lub zintegrowafy systemy informatyczne typu B2B Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dziatalnosci produkcyjnej przedsifbiorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dziaialnosci produkcyjnej przedsifbiorstw) R R Zmiana emisji glownych zanieczyszczen powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pylow, dwutlenku wejla Zmiana ilosci wytwarzanych odpadow tony/rok tony/rok NARODOWA STRATEGIC 5PO)NO4CI LUBUSKI LRPO 2007-: OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 13

15 HBT^ ~ fjjii HH H! IBI E RH BIS 06 BHH HH ^Sm mm HB ^n ^Hj ^^1 ^H ^^1 ^^1 H ^ ^06 ^H 1^1 ^^ j ^Hj ^^H ^H B ^^i ^H ^^1 ^H ^H ^H ^H ^H~ 14 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsi$biorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsie^biorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsi^biorstw) Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) R R R R Zmiana ilosci zuzycia wody Zmiana ilosci sciekow przemystowych wymagajacych oczyszczenia Zmiana ilosci oczyszczanych sciekow przemystowych Liczba nowych ustug elektronicznych dla MSP swiadczonych przez wsparte przedsi?biorstwa m /rok mvrok m3/rok NARODOWA STRATEGIA SP6JNO4CI LRPO! LUBUSKI onnv on-n OPERACYJNY 14

16 r Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) R Liczba przedsie_biorstw obje.tych wdrozonymi i/lub zintegrowanymi systemami informatycznymi typu B2B D.P D.P D.P D.P D.P D.P D.P D.P Liczba nabytych srodkow trwafych Liczba nabytych wartosci niematerialnych i prawnych Liczba nabytych nieruchomosci budynkowych Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych nieruchomosci budynkowych Powierzchnia nabytych nieruchomosci Kubatura nabytych nieruchomosci budynkowych Kubatura rozbudowanych/zmodernizowanych nieruchomosci budynkowych Liczba przeprowadzonych szkoleri w ramach projektu m2 m3 m3 D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R Dodatkowe inwestycje wykreowane dziejd wsparciu Liczba nowych uslug wprowadzonych w przedsie. biorstwie Liczba nowych produktow wprowadzonych w przedsie.biorstwie Liczba uzyskanych certyfikatow jakosci Liczba wdrozonych systemow zarz^dzania jakoscia^ Poziom nate,zenia dzwie.ku Poziom nate,zenia oswietlenia pomieszczeh Wartosc brutto produkcji/ uslug w przedsi^biorstwie Liczba wypadkow przy pracy Liczba osob uczestnicza.cych w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Wzrost przychodow (brutto) w oparciu o zrealizowana. inwestycjf Wzrost liczby nowych kontraktow/umow/porozumien handlowych Liczba udoskonalonych/zmodernizowanych ustug w przedsie.biorstwie Liczba udoskonalonych/zmodernizowanych produktow wprowadzonych w przedsieworstwie PLN db Ix PLN/rok /rok % RECIONALNY NARODOWA 5TRATECIA SPOJNOSCI LUBUSKI LRPO 2007-; OPERACYJNY 15

17 Dziatanie 2.2 Poprawa konkurencyjnosci malych i srednich przedsiejbiorstw poprzez inwestycje Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsi^biorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i proces6w przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsie_biorstw) P P Liczba przedsi^biorstw, ktore dokonafy zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza Liczba przedsi^biorstw, ktore dokonary zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI LRPO LUBUSKI OPE YJNY 16

18 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dziaialnosci produkcyjnej przedsiebiorstw) Inne inwestycje w przedsi^biorstwa Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) P P P P Liczba przedsiebiorstw, ktore dokonaty zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-sciekowej Liczba przedsiebiorstw wspartych przez inwestycje Liczba wspartych przedsiebiorstw prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. zwiazana^ z gospodark^ elektroniczn^ (uslugi i aplikacje dla MSP) Liczba wspartych przedsiebiorstw, ktore wdrozyty i/lub zintegrowary systemy informatyczne typu B2B ^^ ^^^ ^ ^^^^^^^^ IHI^H^HaM^^^^B^H'^B ^^^^^^^^^^ ^ IH^^^^^^^H^^^^^^^M^^^^^^^H 06 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dziaialnosci produkcyjnej przedsie_ b iorstw) R Zmiana emisji glownych zanieczyszczen powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyjow, dwutlenku tony/rok NARODOWA STRATECIA SP6jNOS"CI LRPO LUBUSKI 17

19 ISO Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsigbiorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsie_biorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsi^biorstw) R R R Zmiana ilosci wytwarzanych odpadow Zmiana ilosci zuzycia wody Zmiana ilosci sciekow przemyslowych wymagaja^cych oczyszczenia tony/rok m3/rok m3/rok NARODOWA STRATEGIA SP6JNO4CI LRPO: LUBUSKI onn-7 onio OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 18

20 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsiqbiorstw) 14 Ushagi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci ftp.) 14 Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) R R R Zmiana ilosci oczyszczanych sciekow przemysiowych Liczba nowych ushig elektronicznych dla MSP swiadczonych przez wsparte przedsi^biorstwa Liczba przedsi^biorstw objftych wdrozonymi i/lub zintegrowanymi systemami informatycznymi typu B2B m3/rok NARODOWA STRATECIA SP6jNO$CI LRPO! LUBUSKI nn^-. nn*n OPERACYJNY RO2WOJU REGIONALNE6O 19

21 D.P D.P D.P D.P D.P D.P D.P D.P tammlmillmlllmiilamaalmmlamlllfllli^^ Liczba nabytych srodkow trwatych Liczba nabytych wartosci niematerialnych i prawnych Liczba nabytych nieruchomosci budynkowych Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych nieruchomosci budynkowych Powierzchnia nabytych nieruchomosci Kubatura nabytych nieruchomosci budynkowych Kubatura rozbudowanych/zmodernizowanych nieruchomosci budynkowych Liczba przeprowadzonych szkolen w ramach projektu m2 m3 m3 D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R Dodatkowe inwestycje wykreowane dzif ki wsparciu Liczba nowych uslug wprowadzonych w przedsi^biorstwie Liczba nowych produktow wprowadzonych w przedsi^biorstwie Liczba uzyskanych certyfikatow jakosci Liczba wdrozonych systemow zarz^dzania jakoscia. Poziom natfzenia dzwi^ku Poziom natelenia oswietlenia pomieszczeri Wartosc brutto produkcji /uslug w przedsi?biorstwie Liczba wypadkow przy pracy Liczba osob uczestnicza_cych w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Wzrost przychodow (brutto) w oparciu o zrealizowana. inwestycj? Wzrost liczby nowych kontraktow/umow/porozumieri handlowych Liczba udoskonalonych/zmodernizowanych usiug w przedsi^biorstwie Liczba udoskonalonych/zmodernizowanych produktow wprowadzonych w przedsi^biorstwie Wartosc brutto produkcji/uslug w przedsi?biorstwie wygenerowana przedmiotem projektu PLN db Ix PLN/rok /rok % PLN/rok NARODOWA STRATECIA SP6jNO5CI LRPO LUBUSKI on-iq OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 20

22 Dzialanie 2.3 Poprawa konkurencyjnosci przedsiejbiorstw poprzez doradztwo i wsparcie dzialan marketingowych Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiebiorstw i grup przedsiebiorstw Ushjgi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiebiorstw i grup przedsiebiorstw P P Liczba przedsiebiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego Liczba przedsiewzi^c informacyjno-promocyjnych o charakterze m iedzynarodo wym D.P Liczba targow i misji gospodarczych, w ktorych uczestniczyt beneficjent D.P Liczba osob korzystajacych z doradztwa D.P Liczba przedsiewziec informacyjno - promocyjnych o charakterze krajowym D.P Liczba przygotowanych opracowan strategii rozwoju wtasnego przedsiebiorstwa D.P Liczba przygotowanych projekt6w, wdrozeri i udoskonalen nowego produktu/ushigi lub opracowan planow marketingowych D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R Liczba nowych kontraktow handlowych, w tym: - miedzynarodowych Liczba nowych kontraktow handlowych, w tym: - miedzynarodowych Liczba uzyskanych certyfikatow jakosci Liczba odnowionych certyfikatow jakosci Liczba specjalistycznych uslug doradczych dot. tworzenia sieci kooperacyjnych przedsi^biorstw Liczba specjalistycznych ustug doradczych dot. iaczenia przedsiebiorstw Liczba specjalistycznych uslug doradczych dot. prowadzenia przedsiebiorstwa na terenie UE Liczba specjalistycznych uslug doradczych dot. wprowadzania przez przedsiebiorce produktow na nowe rynki zagraniczne Liczba specjalistycznych uslug doradczych dot. pozyskiwania przez przedsiebiorce zewnetrznego finansowania na rozwqj dzialalnosci gospodarczej NARODOWA STRATEGIA SP6JNO5CI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 21

23 '/ftf D.R D.R Liczba ushig doradczych zrealizowanych w przedsi^biorstwach, w tym: - na obszarach wiejskich Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsif biorcow h NARODOWA STRATECIA SP6jNO$CI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY 22

24 Dzialanie 2.4 Transfer badan, nowoczesnych technologii i innowacji ze swiata nauki do przedsif biorstw Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprzgt, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze,t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprzqt, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne tqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych P P P P Liczba objetych wsparciem osrodkow badawczych Liczba wybudowanych laboratoriow Liczba zmodernizowanych laboratoriow Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej NARODOWA STRATECIA SPOjNOSCI LUBUSKI LRPO 2007-; OPERACYJNY 23

25 Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspotpracy mi^dzy MSP, miedzy MSP a innymi przedsi^biorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wtadzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspotpracy miedzy MSP, mi^dzy MSP a innymi przedsifbiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wtadzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspotpracy mi^dzy MSP, miedzy MSP a innymi przedsi^biorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wtadzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) P P P Liczba wspartych powia_zan kooperacyjnych Liczba przedsifbiorstw zaangazowanych w powia_zania kooperacyjne Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangazowanych w powia^ania kooperacyjne NARODOWA STRATECIA 5P6JNOSCI LRPO' LUBUSKI ~~~-. nn*n OPERACYJNY 24

26 Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspolpracy mi^dzy MSP, miedzy MSP a innymi przedsi^biorstwam i, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wladzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczegolnosci MSP (w tym dostep do usiug zawi^zanych z B+RT w osrodkach badawczych) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczegolnosci MSP (w tym dostf p do uslug zawia.zanych z B+RT w osrodkach badawczych) Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwiajzane z dziedzina. bad an i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsie_biorstwa Up.) Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwia.zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsie_biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsie_biorstwa itp.) P P P P P Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB) Liczba jednostek naukowych zaangazowanych w realizacj? projektu Liczba przedsi?biorstw zaangazowanych w realizacj^ projektu Wartosc zakupionych srodkow trwalych/wartosci niematerialnych i prawnych shiza^cych wdrozeniu projektu Liczba pomyslow innowacyjnych inkubowanych dzi$ki wsparciu PLN NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI LRPO LUBUSKI ores^vjny 25

27 ^KMBBZHMB Inwestycje w przedsiebiorstwa bezposrednio zwia^zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsiebiorstwa itp.) Inwestycje w przedsif biorstwa bezposrednio zwiqzane z dziedzina^ badan i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsie_biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsiebiorstwa itp.) Inwestycje w przedsif biorstwa bezposrednio zwia_zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsie_biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsiebiorstwa itp.) Inne dzialania maj^ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsi^biorczosci w MSP Inne dzialania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsi^biorczosci w MSP ^^^ ^^^^^ B^MmaaN 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych P P P P P Liczba wdrozonych technologii Liczba wspartych przedsi^biorstw prowadza^cych dzialalnosc B+RT Liczba laboratoriow utworzonych w przedsi^biorstwach Liczba zgloszen patentowych, zgloszen wzorow uzytkowych, wzorow przemyslowych w kraju Liczba zgloszen patentowych, zgloszen wzorow uzytkowych, wzorow przemyslowych za granica. IBi^Bi^MHM^ i^hh^hh^^^^^^^^^^^he^b R Liczba projektow badawczych, rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury ^^^^^^^R NARODOWA STRATECIA 5P6jNO4CI LRPOi LUBUSKI onr>7 or\i-a OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 26

28 Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badcrwcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (H> tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji techno logicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprzqt, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych R R R R R Liczba przedsifbiorstw korzystaja_cych z ushig wybudowanych laboratoriow Liczba przedsifbiorstw korzystaja.cych z ustug zmodernizowanych laboratoriow Liczba jednostek naukowych korzystaja^cych ze wspolnej aparatury badawczej Liczba instytucji korzystaja.cych z zakupionej aparatury badawczej Liczba jednostek naukowych korzystaja.cych ze wspartej infrastruktury informatycznej nauki NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI LRPO LUBUSKI OPE YJNY 27

29 . K\o Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspotpracy mi^dzy MSP, mie.dzy MSP a innymi przedsifbiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na po/iomie szkolnictwa pomaturalnego, wtadzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspotpracy mifdzy MSP, mi^dzy MSP a innymi przedsifbiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wtadzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspolpracy mifdzy MSP, mie.dzy MSP a innymi przedsifbiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wladzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) R R R Liczba transferow technologii dokonanych pomi^dzy zaangazowanymi podmiotami Liczba przedsie.biorstw wspartych przez IOB Liczba nowych i zmodernizowanych ushig swiadczonych przez IOB NARODOWA STRATtCIA SPOjNOSCI LRPO LUBUSKI RE6IONALNY onr>7 on i-a OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 28

30 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczegolnosci MSP (w tym dost?p do uslug zawi^zanych z B+RT w osrodkach badawczych) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczegolnosci MSP (w tym doste_p do ustug zawiqzanych z B+RT w osrodkach badawczych) Inwestycje w przedsie,biorstwa bezposrednio zwi^zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsigbiorstwa itp.) Inwestycje w przedsie_biorstwa bezposrednio zwia_zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsie_biorstwa itp.) Inwestycje w przedsifbiorstwa bezposrednio zwia^ane z dziedzin^ badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsiqbiorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) R R R R7.1.2 R Liczba zgloszeri patentowych jako efekt realizacji projektu celowego Liczba wdrozeri wynikow projektow celowych Liczba nowych produktow i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek Liczba wdrozonych wynikow prac B+R Liczba nowych produktow/ushig NARODOWA STRATEGIA SPOJNO4CI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY 29

31 Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwia/ane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwia.zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwi^zane z dziedzina, badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsie^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) Inwestycje w przedsif biorstwa bezposrednio zwiajzane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsie_biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) R R R R Liczba udoskonalonych produktow/ushig Liczba dzialaj^cych MSP, ktore prowadza. sprzedaz produktow lub ushig powstafych w wyniku udzielonego wsparcia Liczba innowacji wprowadzonych przez powstate dzi^ki udzielonemu wsparciu przedsi^biorstwa Zmiana energochlonnosci MWh/rok NARODOWA STRATECIA SPOjNOSCI LRPO LUBUSKI OPER^JNY EUROPEJSKI FUNDUS2 30

32 07 Inwestycje w przedsie>iorstwa bezposrednio zwia^zane z dziedzina, bad an i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsiqbiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsif biorstwa bezposrednio zwi^zane z dziedzina, badari i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsiebiorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT iprzedsiqbiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwia.zane z dziedzina. badah i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsie_biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT iprzedsie_biorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwia^ane z dziedzina. badari i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) R Zmiana materiatochnosci kg/rok R Zmiana ilosci zuzycia wody nr/rok R R Liczba nowych projektow B+RT prowadzonych przez wsparte przedsi^biorstwa Kwota przychodow ze sprzedazy wynikow prac B+RT PLN NARODOWA STRATECIA SP6jNO5CI LRPO 2007-; LUBUSKI OPERACYJNY ROZWOJU RE6IONALNEGO 31

33 Inwestycje w przedsifbiorstwa bezposrednio zwi^zane z dziedzina^ badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsiqbiorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RTi przedsifbiorstwa itp.) Inne dzialania majace na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsifbiorczosci w MSP Inne dziatania majace na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsi^biorczosci w MSP Inne dzialania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsi^biorczosci w MSP Inne dziatania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsi^biorczosci w MSP R R R R R Liczba nowopowstafych CBR (Centra Badawczo- Rozwojowe) Liczba uzyskanych patentow, objetych ochrona^ wzorow uzytkowych i przemystowych w kraju Liczba uzyskanych patentow, objftych ochrona^ wzorow uzytkowych i przemyslowych za granica^ Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach Wartosc inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach PLN D.P D.R Liczba porozumien lub umow o wspohpracy pomi^dzy przedsi^biorstwami a instvtuciami badawczvmi Liczba produktow przebadanych przy wykorzystaniu zakupionej aparatury NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI LRPO;LUBUSKI onnv onto OPERACYJNY UN1A EUROPEJSKA 32

34 Dzialanie 2.5 Rozwoj regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsie>iorstw i grup przedsi^biorstw Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi^biorstw i grup przedsifbiorstw Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsie>iorstw i grup przedsifbiorstw Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi^biorstw i grup przedsi^biorstw Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi^biorstw i grup przedsifbiorstw Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, fworzenie sieci itp.) Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) P P P P P P P Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu Liczba wspartych sieci instytucji otoczenia biznesu Liczba wspartych sieci inwestorow prywatnych Liczba inwestorow prywatnych zrzeszonych w sieci inwestorow prywatnych Liczba wspartych funduszy pozyczkowych i porf czeniowych Liczba wspartych przedsi^biorstw prowadza_cych dzialalnosc gospodarcza_ zwi^zana^ z gospodarka^ elektroniczn^ (ushagi i aplikacje dla MSP) Liczba wspartych przedsi^biorstw, ktore wdrozyry i/lub zintegrowaly systemy informatyczne typu B2B S7t Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi?biorstw i grup przedsie>iorstw Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsif biorstw i grup przedsiebiorstw R R Liczba przedsi^biorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu, w tym: w zakresie B+R Liczba przedsif biorstw wspartych przez fundusze pozyczkowe i porfczeniowe NARODOWA STRATECIA SP6jNO5CI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY 33

35 Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi^biorstw i grup przedsi^biorstw Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) IMugi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) R R R Wartosc udzielonych pozyczek Liczba nowych uslug elektronicznych dla MSP swiadczonych przez wsparte przedsifbiorstwa Liczba przedsi^biorstw obj^tych wdrozonyrni i/lub zintegrowanymi systemami informatycznymi typu B2B PLN D.P Liczba utworzonych funduszy pozyczkowych i por^czeniowych D.P Liczba wspartych funduszy mikropozyczkowych i por^czeniowych D.R D.R D.R Liczba przedsi^biorstw wspartych przez fundusze mikropozyczkowe i Dozvczkowe Wartosc pozyczek i por^czen udzielonych przedsi^biorstwom Wartosc udzielonych kredytow i pozyczek PLN PLN NARODOWA 5TRATECIA SPOjNOSCI LUBUSKI LRPO OPE^;JNY 34

36 Dzialanie 3.1 Infrastruktura ochrony srodowiska przyrodniczego Gospodarka odpadami komunalnymi i przemyslowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemyslowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemyslowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemyslowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi Gospodarka odpadami komunalnymi P P P P P P P P P P Liczba nowowybudowanych spalarni Liczba zmodernizowanych spalarni Liczba nowowybudowanych kompostowni Liczba zmodernizowanych kompostowni Liczba nowowybudowanych sktadowisk Liczba zmodernizowanych sktadowisk Liczba nowowybudowanych sortowni Liczba zmodernizowanych sortowni Liczba innych nowowybudowanych zaktadow ZUO Liczba innych zaktadow ZUO zmodernizowanych i nr7f»tnv«jnw\/mi Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wod pitna. Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wod pitna. Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wod? pitna. Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wod? pitna. P P P P Dtugosc wybudowanej sieci wodoci^gowej Dlugosc zmodernizowanej sieci wodociajowej Dlugosc wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu Dtugosc zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu NARODOWA STRATECIA SP6JNO5CI LRPOi LUBUSKI onn-7 orn-a OPERACYJNY 35

ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &.*:$/.* *%& 2013 roku zmieniaja^ca uchwaf? Nr 73/894/11 Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyj^cia Wytycznych Instytucji

Bardziej szczegółowo

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku Nazwa 1.1.1.1 Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 1.1.1.2 Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne 1.1.1.3 Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, styczeń 2015 r. Uwagi: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia.j&.k.feftr;?.a-... 2015 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia.j&.k.feftr;?.a-... 2015 r. UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia.j&.k.feftr;?.a-.... 2015 r. zmieniaja^ca Uchwat? Nr 274/3309/14 Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania projektow

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym dotyczących monitorowania realizacji projektów Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wskaźników

Interpretacja wskaźników Załącznik nr 2 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym dotyczących monitorowania realizacji projektów Interpretacja wskaźników Spis treści PRIORYTET I. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu. Katowice, październik 2011 r.

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu. Katowice, październik 2011 r. logiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 2010 Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Definicje wskaźników kluczowych i regionalnych (produkty i rezultaty) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013

Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 54/90/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 8 lipca 010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO NA LATA 007013 Metodologia obliczania korekty

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wydatkow strukturalnych

Klasyfikacja wydatkow strukturalnych Zal^cznik nr 6 MINISTERSTWO FINANSOW ui. Swi^tokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedlicze ul. Rynek 6 8-460 Jedlicze Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 2.1.0.3 2.1.0.28 2.1.0.39 2.1.0.4 2.1.0.29 2.1.0.40 2.1.0.5 2.1.0.14 2.1.0.33 2.1.0.43 2.1.0.6 2.1.0.15 Nazwa Długość sieci Internetu

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników produktów i rezultatów na pozimie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Lista wskaźników produktów i rezultatów na pozimie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Lista wskaźników produktów i rezultatów na pozimie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 WSKAŹNIKI HORYZONTALNE Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka miary

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia 42..ty

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

* % UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.3*«:.4*z*:.. 2008 roku

* % UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.3*«:.4*z*:.. 2008 roku r" ^ ^ * % g UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.3*«:.4*z*:.. 2008 roku w sprawie przyj$cia Harmonogramu ogtaszania konkursow w ramach -v Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

I Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość

I Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość Zestawienie porównawcze KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U Nr 123, poz. 856)

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...l.4itt&?. 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...l.4itt&?. 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...l.4itt&?. 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektom ocenionym merytorycznie podczas posiedzenia Grupy Asesorskiej w dniach 1-3 lutego 2010 r. J w ramach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07-13) L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUS^ ROZWOJU REGIONALNEGo Krakow, 2014.07.03 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT NIP: 676-005-26-78 http://www.dqelpro.pl serdecznie

Bardziej szczegółowo

Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie 1 2 3 4 5 6 7=(6/4)*100. Wskaźniki produktu

Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie 1 2 3 4 5 6 7=(6/4)*100. Wskaźniki produktu Wersja 2 z dnia 09.09.2009 r. Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy beneficjentów konkursu ogłoszonego w 2008 r. W punkcie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników

Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników Wersja z dnia 21.01.2011 r. Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników W punkcie 15 wniosku o płatność należy wypełnić tabelę dot. wskaźników

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ANKIETY MONITORINGOWEJ DLA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA 2016-2025 POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2016 1 Nazwa Beneficjenta 1.1

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Slaskiego 2007-2013

Eko-innowacje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Slaskiego 2007-2013 Eko-innowacje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Slaskiego 2007-2013 Technologie srodowiskowe (technologie przyjazne dla srodowiska) Technologie srodowiskowe to technologie wprowadzajace do

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Wskaźniki w pkt. 17 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4c Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektów

Załącznik 4c Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektów Załącznik 4c Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektów Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka miary OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 5 października 2010 r. RPO w liczbach - ZREALIZOWANE 44 przeprowadzone nabory (tryb konkursowy,

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r.

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r. Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Wersja na dzień 26.04.2012r. Spis treści Wstęp... 2 Wskaźniki horyzontalne... 4 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 3 Transport w ramach RPO WO

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 3 Transport w ramach RPO WO Nazwa 3.1.1.1 Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 3.1.1.2 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 3.1.1.3 Liczba wybudowanych, zmodernizowanych skrzyŝowań 3.1.1.4 3.1.1.14 3.1.1.5 3.1.1.15 Oszczędność

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 W punkcie 14. formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 POIG należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.3 Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

Działanie 3.3 Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Załącznik do Uchwały nr 79/XVII//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 z dnia 21 października 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 3.3 Wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Metryki wskaźników dla działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Metryki wskaźników dla działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Metryki wskaźników dla działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Wskaźniki produktu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] Liczba osób, których

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

1) Rozdział 6. Strategia rozwoju regionu - synteza, Podrozdział 6.1 Cel główny, treści Tabeli 2. Wskaźniki realizacji celu głównego, w brzmieniu:

1) Rozdział 6. Strategia rozwoju regionu - synteza, Podrozdział 6.1 Cel główny, treści Tabeli 2. Wskaźniki realizacji celu głównego, w brzmieniu: 1 1. Zmienia się Uchwałę Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienioną Uchwałą

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych Powiązanie kooperacyjne zgrupowanie działających w określonym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI

WYTYCZNE DO MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI Załącznik nr 12 - Wytyczne do procedury PK oraz PRS Wytyczne do monitoringu i sprawozdawczości WYTYCZNE DO MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI Katowice, luty 2008 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO 28 czerwca r. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP 204-2020 W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Rzeszów, 28 czerwca r. Numer działania lub poddziałania Tytuł lub zakres projektu Podmiot zgłaszający

Bardziej szczegółowo

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GEKON Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Tematyka Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Bardziej szczegółowo