UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia H...ty? roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia H...ty?. 2008 roku"

Transkrypt

1 UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia H...ty? roku zmieniajaca uchwaty w sprawie przyjecia Listy wskaznikow dla projektow realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pozn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z 6 grudnia 2006 r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z pozn. zm.) uchwala si, co nast^puje: 1. Zatacznik do uchwaty Nr 107/654/2008 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie przyj^cia Listy wskaznikow dla projektow realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata otrzymuje brzmienie okreslone w zataczniku do uchwaty. 2. Wykonanie uchwaty powierza si Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. / v WICEMARSZAtEK / ^ y-^-^ ' I/1' Taebpstiar/Ciernnoczoloivski

2 Zal^cznik do uchwaly Nr 4- Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia $4..kJF?f 2008 roku Lista wskaznikow dla projektow realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Kazdy Beneficjent jest zobowiqzany wybrac z Listy wskaznikow dla projektow realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata co najmniej 1 obligatoryjny wskaznik produktu i 1 obligatoryjny wskaznik rezultatu oraz wskazniki produktu i rezultatu dotycz^ce stworzonych nowych miejsc pracy. Beneficjent nie moze wpisywac do wniosku o dofinansowanie wskaznikow, ktorych nie ma na ww. Liscie wskaznikow, chyba ze uzyska zgod? Instytucji Zarza^dzaja^cej LRPO. Jezeli ze wzgl?du na specyfik? projektu nie bylo mozliwe przypisanie zadnego obligatorvinego wskaznika z listy wskaznikow (nie dotyczy stworzenia nowych miejsc pracy), Beneficjent uwzgl^dnia w projekcie wybrane z listy wskazniki dodatkowe, oraz wskazniki produktu i rezultatu dotyczajce stworzonych nowych miejsc pracy. Jezeli nie bylo mozliwe wybranie zadnych wskaznikow (ani obligatoryinych ani dodatkowych) z listy, beneficjent przygotowuja^c wniosek o dofinansowanie zwraca si? do Instytucji Zarza^dzaja^cej LRPO o wyrazenie zgody na uwzgl^dnienie nowego (autorskiego) wskaznika w projekcie. Korespondencja odbywa si? droga^ mailowa^ na adres: wskazniki(5),lrpo.lubuskie.pi z dopiskiem w tytule,,pilne. Nowe wskazniki do listy wskaznikow". W wiadomosci nalezy uwzgl?dnic nast?puja^ce informacje: 1) nr priorytetu, 2) nr dzialania, 3) proponowana^ nazw? wskaznika, 4) definicj? wskaznika (jezeli nazwa wymaga doprecyzowania), 5) jednostk? miary, 6) metodologi? pomiaru, 7) opis projektu, 8) nie budza_ce watpliwosci uzasadnienie dotycza^ce zasadnosci wprowadzenia nowego wskaznika. Przy przekazywaniu zapytania nalezy uwzgl^dnic, ze Instytucja Zarza^dzajajca LRPO rezerwuje dla siebie termin minimum 5 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku. W kazdym ^ SfflLRPO f>f" f* IX%ft.l A 1 &IW ^wildmhb ^^ ^^ DDrv^DAM '-^SO OPER^CYJNY NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI ^

3 przypadku nalezy oczekiwac na informacj? zwrotna^ od Instytucji Zarz^dzajqcej LRPO, zawieraja^zgod? lub brak zgody na dopisanie wskaznika do Listy wskaznikow. Przy wyborze odpowiednich wskaznikow beneficjent powinien kierowac si? w pierwszej kolejnosci kategoria. interwencji, do ktorej przyporza^dkowany jest projekt. Beneficjent dodatkowo deklaruje pomiar efektow rzeczowych realizacji danego projektu poprzez wskazniki dodatkowe. Nalezy pami?tac, iz wskaznik rezultatu powinien logicznie wynikac z wybranego wskaznika produktu. Nie ma ograniczenia co do ilosci wybieranych wskaznikow, natomiast kazdy z nich musi bye przez Beneficjenta monitorowany i potwierdzony stosowna^, zadeklarowana^ na etapie aplikowania o srodki, dokumentacja^. Ilosc wskaznikow jest warunkowana przez zlozonosc przedsi?wzi?cia. Najwazniejsze jest, aby wybrane przez Beneficjenta wskazniki trafnie odzwierciedlaly i okreslaly cele projektu. Nalezy zwrocic uwag?, ze zbyt duza liczba wskaznikow moze okazac si? trudna do osiajmi?cia, co spowoduje trudnosci przy rozliczeniu projektu, w zwia^zku z powyzszym zalecane jest, aby ilosc wskaznikow nie przekroczyla 5 wskaznikow produktu i 3 wskaznikow rezultatu (z wyla^czeniem miejsc pracy). Wskazniki dotyczqce nowych miejsc pracy Kazdy Beneficjent sklada deklaracj? dotycza^ stworzonych nowych miejsc pracy, niezaleznie od typu danego projektu. W przypadku, gdy ze wzgl^du na specyfik? projektu nie przewiduje si? powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji projektu lub tez do roku po jego zakonczeniu, wowczas w formularzu wniosku o dofinansowanie, w polach (latach) dotyczajcych okresu realizacji projektu zostaje wpisana wartosc wskaznikow produktu i rezultatu rowna,,0". Szczegolowy sposob wypehiiania tabeli znajduje si? w instrukcji wypeiniania wniosku o dofinansowanie. Powyzsze wskazniki sluz^ do pomiaru liczby pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace (nie dotycza^ umow o dzielo oraz umow zlecenie). Wykazywane nowoutworzone miejsca pracy musza^ bye zwia^zane bezposrednio z realizacji projektu, a ich trwalosc powinna bye przewidywana przez Beneficjenta, na co najmniej 2 lata. Liczba pracownikow wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pelnego czasu pracy (EPC - oryg. FTE), tzn. etaty cz?sciowe sa^ sumowane i zaokr^glane do pelnych jednostek (etatow). W przypadku etatow cz?sciowych sa^ one sumowane i zaokrqglane zgodnie z zasadami matematycznymi, tj. do x,49 (9) do pelnej liczby w dol, a od x,5 - do pehiej liczby w gor? (x+1). Wykazywane nowoutworzone miejsca pracy musza^ bye zwia^zane bezposrednio z realizacji projektu, a ich trwalosc powinna bye przewidywana przez Beneficjenta, na co najmniei 2 lata od zawarcia umowy o prace. Nowe miejsce pracy jako wskaznik produktu (numer wskaznika P. 100), sluzy do pomiaru rzeczywistej liczby nowych miejsc pracy, utworzonych bezposrednio w trakcie realizacji flll RPOpcrVnwl.MV IX I IXW\ IVAAIVl nmr\*.i A i tiw JMollfl I ^HMi i^ V J REGIONALLY *' ^^ ppnrram n m^»nciti/l Cl mini ie-7 EUROPEJSKIFUNDUS2 v^sf OPERACYJNY NARODOWA STRATfCIA SP6JNO5CI ^^

4 projektu - od momentu jego rozpoczecia do chwili zlozenia wniosku Beneficjenta o ptatnosc koricowa. jednakze nie dotyczy on miejsc pracy utworzonych posrednio w wyniku realizacji projektu (np. u wykonawcow, ktorzy w wyniku przetargu buduja^ drog, osob zatrudnionych do obslugi projektu). W ramach tego wskaznika moga^ bye natomiast utworzone miejsca pracy, np. podczas realizacji projektu budowy autostrady w podziale na etapy - kiedy zatrudniony zostaje pracownik do pobierania oplat za korzystanie z wybudowanego odcinka i Beneficjent przewiduje, ze umowa o prac? z ww. pracownikiem b^dzie wia^ca, co najmniej 2 lata. Nowe miejsca pracy jako wskaznik rezultatu odnosza^ si? natomiast do miejsc pracy utworzonych bezposrednio w efekcie realizacji projektu od momentu iego rozpoczecia do konca fazy operacyinej, tj. do roku od momentu ztozenia wniosku Beneficjenta o platnosc koncowa. Nalezy tu podac calkowita^ zakladana^ liczb? utworzonych nowych miejsc pracy. Jest to, wi?c wartosc wskaznika P. 100 (to jest produktu), powi^kszona o liczb? nowych miejsc pracy, ktorych utworzenie przewiduje Beneficjent w ciaju roku od zlozenia wniosku o platnosc koncowa^. Obowia^zuja^ tu takie same zastrzezenia, jak w przypadku wskaznika P Wskazniki obligatoryjne dla wszystkich projektow P. 100 Liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), w tym: - objftych przez kobiety - objetych przez m^zczyzn - na obszarach wiejskich R.I 00 R.101' Przewidywana calkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), w tym: - objetych przez kobiety - objetych przez m^zczyzn - na obszarach wiejskich Liczba utworzonych nowych etatow badawczych, w tym: - objetych przez kobiety - objetych przez mezczyzn - na obszarach wiejskich * Wskaznik R.I 01 Liczba utworzonych nowych etatow badawczych jest obligatoryjny wyla^cznie dla projektow, ktore potencjalnie mogryby wygenerowac etaty badawcze. NARODOWA STRATECIA LRPO 2007-; LUBUSKI OPERACYJNY ROZWOJU RE6IONALNEGO

5 Dzialanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie Kolej Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Transport miejski Transport miejski Transport miejski Transport miejski Forty lotnicze P P P P P P P P P P P P P P Dhagosc przebudowanych linii kolejowych Dhagosc wybudowanych dr6g wojewodzkich Dhagosc wybudowanych drog powiatowych Dhagosc wybudowanych drog gminnych Dhagosc przebudowanych drog wojewodzkich Dhagosc przebudowanych drog powiatowych Dhigosc przebudowanych drog gminnych Liczba wybudowanych obwodnic Dhagosc wybudowanych obwodnic Dhagosc przebudowanej sieci tramwajowej Pojemnosc jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej, w tym: - dostosowanego do potrzeb osob niepemosprawnych Liczba zbudowanych parkingow P&R Liczba przebudowanych lotnisk Kolej Kolej Drogi regionalne/lokalne Drogi regionalne/lokalne Transport miejski R R R R R Oszcz^dnosc czasu w przewozach pasazerskich Oszcz^dnosc czasu w przewozach towarowych Oszczfdnosc czasu w przewozach pasazerskich Oszcz^dnosc czasu w przewozach towarowych Liczba osob korzystaja^cych z komunikacji miejskiej PLN/rok PLN/rok PLN/rok PLN/rok /rok NARODOWA STRATECIA SPOjNOiCI LRPO! LUBUSKI onn-7 on-1-s OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDU52 ROZWOJU REGIONALNE6O

6 29 Forty lotnicze R Liczba pasazerow /rok D.P.I. 1.1 D.P.I. 1.2 D.P.I. 1.3 D.P.I. 1.4 D.P.I. 1.5 D.P.I. 1.6 D.P.I. 1.7 D.P.I. 1.8 D.P.I. 1.9 D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I D.P.I Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektow inzynierskich (mosty wiadukty, estakady, skrzyzowania itp.) Liczba zmodernizowanych przystankow komunikacji zbiorowej Liczba infrastruktury sluz^cej obshidze pasazerow, w tym: - dostosowanej do potrzeb osob niepemosprawnych Liczba wybudowanych zatok autobusowych Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych Liczba zakupionych systemow monitoringu bezpieczenstwa Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektow ruchu drogowego, w tym sygnalizacji swietlnej, barier ochronnych lub ogrodzeri Dhigosc wybudowanych lub zmodernizowanych oston przeciwolsnieniowych lub ekranow akustycznych Dhigosc wybudowanych lub zmodernizowanych chodnikow Liczba wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej przyczyniajacej si? do ochrony s"rodowiska Liczba wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji teletechnicznej Liczba zbudowanych parkingow,,bike&park" Liczba wybudowanych obiektow zaplecza technicznego transportu zbiorowego Liczba przebudowanych obiektow zaplecza technicznego transportu zbiorowego Liczba wdrozonych system6w informacji dla pasazerow transportu zbiorowego Dhagosc wyodr^bnionych pasow ruchu z priorytetem dla transportu zbiorowego Dhagosc wybudowanych/zmodernizowanych ci^gow i sciezek rowerowych Dhagosc zmodernizowanej infrastruktury stuzacej rozwojowi transportu wodnego wraz z infrastruktury towarzyszaca^ DhigoSc zmodernizowanych srodladowych dr6g wodnych Powierzchnia przebudowanych lub zmodernizowanych portow lotniczych Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych chodnikow m2 m2 D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I D.R.I Nat^zenie ruchu na drodze Liczba wypadkow drogowych Nosnosc wybudowanego obiektu Nosnosc zmodernizowanego obiektu Liczba osob zabitych lub rannych w wypadkach drogowych Liczba statkow, barek korzystajacych ze zmodernizowanych dr6g wodnych Liczba statkow, barek korzystajacych ze zmodernizowanej infrastruktury Liczba osob korzystajacych ze zmodernizowanej infrastruktury nabrzeznej Tonaz towarow przewozonych zmodernizowana^ droga^ wodna^ Liczba osob korzystajacych z infrastruktury shazacej obshadze pasazerow pojazdy/h /rok kn/os kn/os /rok /rok /rok /rok tony/rok NARODOWA STRA7ECIA SPOjNO^CI LRPO! LUBUSKI onnv on-i-i OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2

7 Dzialanie 1.2 Tworzenie obszarow aktywnosci gospodarczej i promocja gospodarcza Inne dziatania maja.ce na celu pobudzanie badari, innowacji i przedsie>iorczosci w MSP Inne dzialania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsifbiorczosci w MSP Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarow miejskich i wiejskich. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarow miejskich i wiejskich. P P P P Liczba wspartych terenow inwestycyjnych Powierzchnia wspartych terenow inwestycyjnych Liczba zrewitalizowanych obszarow Powierzchnia zrewitalizowanych obszarow ha ha Inne dziatania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsie>iorczosci w MSP Inne dziatania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsifbiorczosci w MSP R R Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach Wartosc inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach PLN D.P.I.2.1 Liczba zorganizowanych imprez lub wydarzen gospodarczych D.P.I.2.2 UdziaJ w krajowych lub mi^dzynarodowych imprezach lub wydarzeniach o charakterze gospodarczym D.P.I.2.3 Powierzchnia terenow inwestycyjnych udostfpniona w wyniku realizacji wspartych projektow ha D.R.I.2.1 D.R.I.2.2 D.R.I.2.3 Liczba osob uczestnicza^cych w zorganizowanych imprezach lub wydarzeniach gospodarczych Liczba nowych inwestycji wynikaja.cych z udzialu lub organizacji imprez lub wydarzen gospodarczych Liczba nowych kontraktow handlowych, wtym: - mi^dzynarodowych NARODOWA STRATECIA SPOjNOiCI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY

8 D.R.I. 2.4 D.R.I. 2.5 D.R.I. 2.6 Liczba nowych kontaktow handlowych, w tym: - mi^dzynarodowych Wartosc inwestycji zlokalizowanych na terenach uzbrojonych w wyniku realizacji projektow Liczba przedsi^biorstw funkcjonuja.cych na obszarach inwestycyjnych, powstafych w wyniku realizacji projektow PLN NARODOWA STRATtCIA SPOJNO5CI LRPO LUBUSKI onnv oni-j 2007-zUlo OPERACYJNY

9 Dzialanie 1.3 Rozwoj spoleczenstwa informacyjnego 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 11 Technologic informacyjne i komunikacyjne (dostejy, bezpieczeiistwo, interoperacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (doste_p, bezpieczeiistwo, interoperacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) 13 Ustugi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja, itp.) 13 Ustugi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja, itp.) 13 Ushigi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja, itp.) 13 Ushigi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja, itp.) P Dhigosc wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego P Ilosc uruchomionych PIAP (publicznych punktow dost^pu do Internetu) P.ll.1.1 Liczba utworzonych aplikacji oraz udostfpnionych uslug teleinformarycznych P.ll.3.1 P P P P Liczba rejestrow publicznych udostepnionych on-line Liczba uruchomionych on-line uslug na poziomie 1 Informacja Liczba uruchomionych on-line ushig na poziomie 2 - Interakcja Liczba uruchomionych on-line uslug na poziomie 3 - dwustronna interakcja Liczba uruchomionych on-line ushig na poziomie 4 - transakcja 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) R Liczba osob podt^czonych do szerokopasmowego Internetu, w tym: - na obszarach wiejskich NARODOWA STRATECIA SPOJNO4CI LRPO! LUBUSKI onr>7 ormo OPERACYJNY

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Technologic informacyjne i komunikacyjne (dostgp, bezpieczenstwo, inter operacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) Technologic informacyjne i komunikacyjne (doste^p, bezpieczenstwo, inter operacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) Technologic informacyjne i komunikacyjne (dostqp, bezpieczenstwo, inter operacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) Technologic informacyjne i komunikacyjne (dostqp, bezpieczenstwo, inte rope racyj nose, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) Technologic informacyjne i komunikacyjne (doste_p, bezpieczenstwo, interoperacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) R R R R R.ll.l R.ll.1.2 R.ll.1.3 R.ll.2.1 R.ll.3.1 Liczba gospodarstw pod}a_czonych do szerokopasmowego Internetu, w tym: - na obszarach wiejskich Liczba MSP podla_czonych do szerokopasmowego Internetu Liczba szko! podla_czonych do szerokopasmowego Internetu Liczba jednostek publicznych podla^czonych do szerokopasmowego Internetu Liczba jednostek naukowych korzystaj^cych z utworzonych aplikacji i uslug teleinformatycznych Liczba jednostek sektora publicznego korzystaj^cych z utworzonych aplikacji i uslug teleinformatycznych Liczba przedsi^biorstw korzystaj^cych z utworzonych aplikacji i uslug teleinformatycznych Liczba osob, ktore zyskaty mozliwosc uzywania podpisu elektronicznego Liczba przedsi^biorstw korzystaja_cych z udost^pnionych rejestrow publicznych RECIONALNY NARODOWA STRATECIA SPOJNO4CI LRPO LUBUSKI OPE^YJNY

11 11 13 Technologic informacyjne i komunikacyjne (dost^p, bezpieczenstwo. interoperacyjnosc, zapobieganie zagrozeniom, badania, innowacje, tresci cyfrowe, itp.) Ushigi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e- edukacja, e-integracja, itp.) R.I R Liczba obywateli korzystaja^cych z udost?pnionych rejestrow publicznych Liczba osob korzystaja.cych z ushig on-line NARODOWA STRATECIA SP6jNOSCI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY 10

12 D.P D.P.I. 3.2 D.P D.P.I. 3.4 D.P.I. 3.5 D.P.I. 3.6 D.P.I. 3.7 D.P D.P.I. 3.9 D.P Liczba podt^czen do Internetu szerokopasmowego w wyniku realizacji projektow Liczba w^ztow sieci szkieletowej Liczba w^zlow dost^powych umozliwiajqcych dost?p do sieci szerokopasmowej Liczba utworzonych systemow informacji przestrzennej Liczba wdrozonych systemow elektronicznego obiegu dokument6w Liczba wdrozonych platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarza.dzania w administracji publicznej Liczba wdrozonych systemow bezpieczenstwa w sieci Liczba utworzonych interaktywnych systemow informacyjnych Liczba dobr kultury poddanych digitalizacji Liczba przeprowadzonych szkolen w ramach projektu D.R.I. 3.1 D.R.I. 3.2 D.R.I. 3.3 D.R.I. 3.4 D.R D.R.I. 3.6 Liczba usnig publicznych dost^pnych on-line w wyniku realizacji projektow Dhagosd sieci szkieletowych b^dacych w posiadaniu podmiotow publicznych Liczba domen internetowych lub portali umozliwiaj^cych kontakt obywatela z jednostka. publiczna. Liczba osob korzystaja_cych z PIAP Skrocenie czasu obslugi interesantow Liczba osob uczestnicza.cych w szkoleniach realizowanych w ramach projektu /rok min. NARODOWA STRATECIA SP&INO4CI LRPO: LUBUSKI onn-7 on 1Q OPERACYJNY 11

13 Dzialanie 2.1 Mikroprzedsi^biorstwa Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dia srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsiqbiorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsi^biorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsiqbiorstw) P P P Liczba przedsi^biorstw, ktore dokonafy zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza Liczba przedsi^biorstw, ktore dokonafy zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami Liczba przedsi^biorstw, ktore dokonafy zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodnosciekowej NARODOWA STRAUGIA SPOJNOiCI LRPO: LUBUSKI onnv on ^o OPERACYJNY 12

14 14 Inne inwestycje w przedsi^biorstwa Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) P P P Liczba przedsi^biorstw wspartych przez inwestycje Liczba wspartych przedsi^biorstw prowadza^cych dzialalnosc gospodarcza. zwia^ana. z gospodarka^ elektroniczn^ (uslugi i aplikacje dla MSP) Liczba wspartych przedsifbiorstw, ktore wdrozyfy i/lub zintegrowafy systemy informatyczne typu B2B Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dziatalnosci produkcyjnej przedsifbiorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dziaialnosci produkcyjnej przedsifbiorstw) R R Zmiana emisji glownych zanieczyszczen powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pylow, dwutlenku wejla Zmiana ilosci wytwarzanych odpadow tony/rok tony/rok NARODOWA STRATEGIC 5PO)NO4CI LUBUSKI LRPO 2007-: OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 13

15 HBT^ ~ fjjii HH H! IBI E RH BIS 06 BHH HH ^Sm mm HB ^n ^Hj ^^1 ^H ^^1 ^^1 H ^ ^06 ^H 1^1 ^^ j ^Hj ^^H ^H B ^^i ^H ^^1 ^H ^H ^H ^H ^H~ 14 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsi$biorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsie^biorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsi^biorstw) Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) R R R R Zmiana ilosci zuzycia wody Zmiana ilosci sciekow przemystowych wymagajacych oczyszczenia Zmiana ilosci oczyszczanych sciekow przemystowych Liczba nowych ustug elektronicznych dla MSP swiadczonych przez wsparte przedsi?biorstwa m /rok mvrok m3/rok NARODOWA STRATEGIA SP6JNO4CI LRPO! LUBUSKI onnv on-n OPERACYJNY 14

16 r Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) R Liczba przedsie_biorstw obje.tych wdrozonymi i/lub zintegrowanymi systemami informatycznymi typu B2B D.P D.P D.P D.P D.P D.P D.P D.P Liczba nabytych srodkow trwafych Liczba nabytych wartosci niematerialnych i prawnych Liczba nabytych nieruchomosci budynkowych Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych nieruchomosci budynkowych Powierzchnia nabytych nieruchomosci Kubatura nabytych nieruchomosci budynkowych Kubatura rozbudowanych/zmodernizowanych nieruchomosci budynkowych Liczba przeprowadzonych szkoleri w ramach projektu m2 m3 m3 D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R Dodatkowe inwestycje wykreowane dziejd wsparciu Liczba nowych uslug wprowadzonych w przedsie. biorstwie Liczba nowych produktow wprowadzonych w przedsie.biorstwie Liczba uzyskanych certyfikatow jakosci Liczba wdrozonych systemow zarz^dzania jakoscia^ Poziom nate,zenia dzwie.ku Poziom nate,zenia oswietlenia pomieszczeh Wartosc brutto produkcji/ uslug w przedsi^biorstwie Liczba wypadkow przy pracy Liczba osob uczestnicza.cych w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Wzrost przychodow (brutto) w oparciu o zrealizowana. inwestycjf Wzrost liczby nowych kontraktow/umow/porozumien handlowych Liczba udoskonalonych/zmodernizowanych ustug w przedsie.biorstwie Liczba udoskonalonych/zmodernizowanych produktow wprowadzonych w przedsieworstwie PLN db Ix PLN/rok /rok % RECIONALNY NARODOWA 5TRATECIA SPOJNOSCI LUBUSKI LRPO 2007-; OPERACYJNY 15

17 Dziatanie 2.2 Poprawa konkurencyjnosci malych i srednich przedsiejbiorstw poprzez inwestycje Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsi^biorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i proces6w przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsie_biorstw) P P Liczba przedsi^biorstw, ktore dokonafy zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza Liczba przedsi^biorstw, ktore dokonary zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI LRPO LUBUSKI OPE YJNY 16

18 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dziaialnosci produkcyjnej przedsiebiorstw) Inne inwestycje w przedsi^biorstwa Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) P P P P Liczba przedsiebiorstw, ktore dokonaty zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-sciekowej Liczba przedsiebiorstw wspartych przez inwestycje Liczba wspartych przedsiebiorstw prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. zwiazana^ z gospodark^ elektroniczn^ (uslugi i aplikacje dla MSP) Liczba wspartych przedsiebiorstw, ktore wdrozyty i/lub zintegrowary systemy informatyczne typu B2B ^^ ^^^ ^ ^^^^^^^^ IHI^H^HaM^^^^B^H'^B ^^^^^^^^^^ ^ IH^^^^^^^H^^^^^^^M^^^^^^^H 06 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dziaialnosci produkcyjnej przedsie_ b iorstw) R Zmiana emisji glownych zanieczyszczen powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyjow, dwutlenku tony/rok NARODOWA STRATECIA SP6jNOS"CI LRPO LUBUSKI 17

19 ISO Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsigbiorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsie_biorstw) Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsi^biorstw) R R R Zmiana ilosci wytwarzanych odpadow Zmiana ilosci zuzycia wody Zmiana ilosci sciekow przemyslowych wymagaja^cych oczyszczenia tony/rok m3/rok m3/rok NARODOWA STRATEGIA SP6JNO4CI LRPO: LUBUSKI onn-7 onio OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 18

20 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i procesow przyjaznych dla srodowiska (wdrozenie efektywnych systemow zarzqdzania srodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dzialalnosci produkcyjnej przedsiqbiorstw) 14 Ushagi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci ftp.) 14 Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) R R R Zmiana ilosci oczyszczanych sciekow przemysiowych Liczba nowych ushig elektronicznych dla MSP swiadczonych przez wsparte przedsi^biorstwa Liczba przedsi^biorstw objftych wdrozonymi i/lub zintegrowanymi systemami informatycznymi typu B2B m3/rok NARODOWA STRATECIA SP6jNO$CI LRPO! LUBUSKI nn^-. nn*n OPERACYJNY RO2WOJU REGIONALNE6O 19

21 D.P D.P D.P D.P D.P D.P D.P D.P tammlmillmlllmiilamaalmmlamlllfllli^^ Liczba nabytych srodkow trwatych Liczba nabytych wartosci niematerialnych i prawnych Liczba nabytych nieruchomosci budynkowych Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych nieruchomosci budynkowych Powierzchnia nabytych nieruchomosci Kubatura nabytych nieruchomosci budynkowych Kubatura rozbudowanych/zmodernizowanych nieruchomosci budynkowych Liczba przeprowadzonych szkolen w ramach projektu m2 m3 m3 D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R Dodatkowe inwestycje wykreowane dzif ki wsparciu Liczba nowych uslug wprowadzonych w przedsi^biorstwie Liczba nowych produktow wprowadzonych w przedsi^biorstwie Liczba uzyskanych certyfikatow jakosci Liczba wdrozonych systemow zarz^dzania jakoscia. Poziom natfzenia dzwi^ku Poziom natelenia oswietlenia pomieszczeri Wartosc brutto produkcji /uslug w przedsi?biorstwie Liczba wypadkow przy pracy Liczba osob uczestnicza_cych w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Wzrost przychodow (brutto) w oparciu o zrealizowana. inwestycj? Wzrost liczby nowych kontraktow/umow/porozumieri handlowych Liczba udoskonalonych/zmodernizowanych usiug w przedsi^biorstwie Liczba udoskonalonych/zmodernizowanych produktow wprowadzonych w przedsi^biorstwie Wartosc brutto produkcji/uslug w przedsi?biorstwie wygenerowana przedmiotem projektu PLN db Ix PLN/rok /rok % PLN/rok NARODOWA STRATECIA SP6jNO5CI LRPO LUBUSKI on-iq OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 20

22 Dzialanie 2.3 Poprawa konkurencyjnosci przedsiejbiorstw poprzez doradztwo i wsparcie dzialan marketingowych Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiebiorstw i grup przedsiebiorstw Ushjgi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiebiorstw i grup przedsiebiorstw P P Liczba przedsiebiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego Liczba przedsiewzi^c informacyjno-promocyjnych o charakterze m iedzynarodo wym D.P Liczba targow i misji gospodarczych, w ktorych uczestniczyt beneficjent D.P Liczba osob korzystajacych z doradztwa D.P Liczba przedsiewziec informacyjno - promocyjnych o charakterze krajowym D.P Liczba przygotowanych opracowan strategii rozwoju wtasnego przedsiebiorstwa D.P Liczba przygotowanych projekt6w, wdrozeri i udoskonalen nowego produktu/ushigi lub opracowan planow marketingowych D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R D.R Liczba nowych kontraktow handlowych, w tym: - miedzynarodowych Liczba nowych kontraktow handlowych, w tym: - miedzynarodowych Liczba uzyskanych certyfikatow jakosci Liczba odnowionych certyfikatow jakosci Liczba specjalistycznych uslug doradczych dot. tworzenia sieci kooperacyjnych przedsi^biorstw Liczba specjalistycznych ustug doradczych dot. iaczenia przedsiebiorstw Liczba specjalistycznych uslug doradczych dot. prowadzenia przedsiebiorstwa na terenie UE Liczba specjalistycznych uslug doradczych dot. wprowadzania przez przedsiebiorce produktow na nowe rynki zagraniczne Liczba specjalistycznych uslug doradczych dot. pozyskiwania przez przedsiebiorce zewnetrznego finansowania na rozwqj dzialalnosci gospodarczej NARODOWA STRATEGIA SP6JNO5CI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 21

23 '/ftf D.R D.R Liczba ushig doradczych zrealizowanych w przedsi^biorstwach, w tym: - na obszarach wiejskich Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsif biorcow h NARODOWA STRATECIA SP6jNO$CI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY 22

24 Dzialanie 2.4 Transfer badan, nowoczesnych technologii i innowacji ze swiata nauki do przedsif biorstw Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprzgt, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze,t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprzqt, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne tqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych P P P P Liczba objetych wsparciem osrodkow badawczych Liczba wybudowanych laboratoriow Liczba zmodernizowanych laboratoriow Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej NARODOWA STRATECIA SPOjNOSCI LUBUSKI LRPO 2007-; OPERACYJNY 23

25 Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspotpracy mi^dzy MSP, miedzy MSP a innymi przedsi^biorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wtadzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspotpracy miedzy MSP, mi^dzy MSP a innymi przedsifbiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wtadzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspotpracy mi^dzy MSP, miedzy MSP a innymi przedsi^biorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wtadzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) P P P Liczba wspartych powia_zan kooperacyjnych Liczba przedsifbiorstw zaangazowanych w powia_zania kooperacyjne Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangazowanych w powia^ania kooperacyjne NARODOWA STRATECIA 5P6JNOSCI LRPO' LUBUSKI ~~~-. nn*n OPERACYJNY 24

26 Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspolpracy mi^dzy MSP, miedzy MSP a innymi przedsi^biorstwam i, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wladzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczegolnosci MSP (w tym dostep do usiug zawi^zanych z B+RT w osrodkach badawczych) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczegolnosci MSP (w tym dostf p do uslug zawia.zanych z B+RT w osrodkach badawczych) Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwiajzane z dziedzina. bad an i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsie_biorstwa Up.) Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwia.zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsie_biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsie_biorstwa itp.) P P P P P Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB) Liczba jednostek naukowych zaangazowanych w realizacj? projektu Liczba przedsi?biorstw zaangazowanych w realizacj^ projektu Wartosc zakupionych srodkow trwalych/wartosci niematerialnych i prawnych shiza^cych wdrozeniu projektu Liczba pomyslow innowacyjnych inkubowanych dzi$ki wsparciu PLN NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI LRPO LUBUSKI ores^vjny 25

27 ^KMBBZHMB Inwestycje w przedsiebiorstwa bezposrednio zwia^zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsiebiorstwa itp.) Inwestycje w przedsif biorstwa bezposrednio zwiqzane z dziedzina^ badan i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsie_biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsiebiorstwa itp.) Inwestycje w przedsif biorstwa bezposrednio zwia_zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsie_biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsiebiorstwa itp.) Inne dzialania maj^ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsi^biorczosci w MSP Inne dzialania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsi^biorczosci w MSP ^^^ ^^^^^ B^MmaaN 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych P P P P P Liczba wdrozonych technologii Liczba wspartych przedsi^biorstw prowadza^cych dzialalnosc B+RT Liczba laboratoriow utworzonych w przedsi^biorstwach Liczba zgloszen patentowych, zgloszen wzorow uzytkowych, wzorow przemyslowych w kraju Liczba zgloszen patentowych, zgloszen wzorow uzytkowych, wzorow przemyslowych za granica. IBi^Bi^MHM^ i^hh^hh^^^^^^^^^^^he^b R Liczba projektow badawczych, rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury ^^^^^^^R NARODOWA STRATECIA 5P6jNO4CI LRPOi LUBUSKI onr>7 or\i-a OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 26

28 Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badcrwcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (H> tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji techno logicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprzqt, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprze_t, oprzyrzqdowanie i szybkie sieci informatyczne Iqczqce osrodki badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych R R R R R Liczba przedsifbiorstw korzystaja_cych z ushig wybudowanych laboratoriow Liczba przedsifbiorstw korzystaja.cych z ustug zmodernizowanych laboratoriow Liczba jednostek naukowych korzystaja^cych ze wspolnej aparatury badawczej Liczba instytucji korzystaja.cych z zakupionej aparatury badawczej Liczba jednostek naukowych korzystaja.cych ze wspartej infrastruktury informatycznej nauki NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI LRPO LUBUSKI OPE YJNY 27

29 . K\o Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspotpracy mi^dzy MSP, mie.dzy MSP a innymi przedsifbiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na po/iomie szkolnictwa pomaturalnego, wtadzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspotpracy mifdzy MSP, mi^dzy MSP a innymi przedsifbiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wtadzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspolpracy mifdzy MSP, mie.dzy MSP a innymi przedsifbiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wladzami regionalnymi, osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) R R R Liczba transferow technologii dokonanych pomi^dzy zaangazowanymi podmiotami Liczba przedsie.biorstw wspartych przez IOB Liczba nowych i zmodernizowanych ushig swiadczonych przez IOB NARODOWA STRATtCIA SPOjNOSCI LRPO LUBUSKI RE6IONALNY onr>7 on i-a OPERACYJNY EUROPEJSKI FUNDUS2 28

30 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczegolnosci MSP (w tym dost?p do uslug zawi^zanych z B+RT w osrodkach badawczych) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczegolnosci MSP (w tym doste_p do ustug zawiqzanych z B+RT w osrodkach badawczych) Inwestycje w przedsie,biorstwa bezposrednio zwi^zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsigbiorstwa itp.) Inwestycje w przedsie_biorstwa bezposrednio zwia_zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsie_biorstwa itp.) Inwestycje w przedsifbiorstwa bezposrednio zwia^ane z dziedzin^ badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsiqbiorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) R R R R7.1.2 R Liczba zgloszeri patentowych jako efekt realizacji projektu celowego Liczba wdrozeri wynikow projektow celowych Liczba nowych produktow i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek Liczba wdrozonych wynikow prac B+R Liczba nowych produktow/ushig NARODOWA STRATEGIA SPOJNO4CI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY 29

31 Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwia/ane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwia.zane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwi^zane z dziedzina, badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsie^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) Inwestycje w przedsif biorstwa bezposrednio zwiajzane z dziedzina. badan i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsie_biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) R R R R Liczba udoskonalonych produktow/ushig Liczba dzialaj^cych MSP, ktore prowadza. sprzedaz produktow lub ushig powstafych w wyniku udzielonego wsparcia Liczba innowacji wprowadzonych przez powstate dzi^ki udzielonemu wsparciu przedsi^biorstwa Zmiana energochlonnosci MWh/rok NARODOWA STRATECIA SPOjNOSCI LRPO LUBUSKI OPER^JNY EUROPEJSKI FUNDUS2 30

32 07 Inwestycje w przedsie>iorstwa bezposrednio zwia^zane z dziedzina, bad an i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsiqbiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsif biorstwa bezposrednio zwi^zane z dziedzina, badari i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsiebiorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT iprzedsiqbiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwia.zane z dziedzina. badah i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsie_biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT iprzedsie_biorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsi^biorstwa bezposrednio zwia^ane z dziedzina. badari i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsi^biorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RT i przedsi^biorstwa itp.) R Zmiana materiatochnosci kg/rok R Zmiana ilosci zuzycia wody nr/rok R R Liczba nowych projektow B+RT prowadzonych przez wsparte przedsi^biorstwa Kwota przychodow ze sprzedazy wynikow prac B+RT PLN NARODOWA STRATECIA SP6jNO5CI LRPO 2007-; LUBUSKI OPERACYJNY ROZWOJU RE6IONALNEGO 31

33 Inwestycje w przedsifbiorstwa bezposrednio zwi^zane z dziedzina^ badan i innowacji (innowacyjne technologic, tworzenie przedsiqbiorstw przez uczelnie, istniejqce osrodki B+RTi przedsifbiorstwa itp.) Inne dzialania majace na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsifbiorczosci w MSP Inne dziatania majace na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsi^biorczosci w MSP Inne dzialania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsi^biorczosci w MSP Inne dziatania maja.ce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsi^biorczosci w MSP R R R R R Liczba nowopowstafych CBR (Centra Badawczo- Rozwojowe) Liczba uzyskanych patentow, objetych ochrona^ wzorow uzytkowych i przemystowych w kraju Liczba uzyskanych patentow, objftych ochrona^ wzorow uzytkowych i przemyslowych za granica^ Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach Wartosc inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach PLN D.P D.R Liczba porozumien lub umow o wspohpracy pomi^dzy przedsi^biorstwami a instvtuciami badawczvmi Liczba produktow przebadanych przy wykorzystaniu zakupionej aparatury NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI LRPO;LUBUSKI onnv onto OPERACYJNY UN1A EUROPEJSKA 32

34 Dzialanie 2.5 Rozwoj regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsie>iorstw i grup przedsi^biorstw Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi^biorstw i grup przedsifbiorstw Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsie>iorstw i grup przedsifbiorstw Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi^biorstw i grup przedsi^biorstw Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi^biorstw i grup przedsifbiorstw Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, fworzenie sieci itp.) Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) P P P P P P P Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu Liczba wspartych sieci instytucji otoczenia biznesu Liczba wspartych sieci inwestorow prywatnych Liczba inwestorow prywatnych zrzeszonych w sieci inwestorow prywatnych Liczba wspartych funduszy pozyczkowych i porf czeniowych Liczba wspartych przedsi^biorstw prowadza_cych dzialalnosc gospodarcza_ zwi^zana^ z gospodarka^ elektroniczn^ (ushagi i aplikacje dla MSP) Liczba wspartych przedsi^biorstw, ktore wdrozyry i/lub zintegrowaly systemy informatyczne typu B2B S7t Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi?biorstw i grup przedsie>iorstw Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsif biorstw i grup przedsiebiorstw R R Liczba przedsi^biorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu, w tym: w zakresie B+R Liczba przedsif biorstw wspartych przez fundusze pozyczkowe i porfczeniowe NARODOWA STRATECIA SP6jNO5CI LRPO LUBUSKI OPERACYJNY 33

35 Ushigi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi^biorstw i grup przedsi^biorstw Ushigi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) IMugi i aplikacje dla MSP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) R R R Wartosc udzielonych pozyczek Liczba nowych uslug elektronicznych dla MSP swiadczonych przez wsparte przedsifbiorstwa Liczba przedsi^biorstw obj^tych wdrozonyrni i/lub zintegrowanymi systemami informatycznymi typu B2B PLN D.P Liczba utworzonych funduszy pozyczkowych i por^czeniowych D.P Liczba wspartych funduszy mikropozyczkowych i por^czeniowych D.R D.R D.R Liczba przedsi^biorstw wspartych przez fundusze mikropozyczkowe i Dozvczkowe Wartosc pozyczek i por^czen udzielonych przedsi^biorstwom Wartosc udzielonych kredytow i pozyczek PLN PLN NARODOWA 5TRATECIA SPOjNOSCI LUBUSKI LRPO OPE^;JNY 34

36 Dzialanie 3.1 Infrastruktura ochrony srodowiska przyrodniczego Gospodarka odpadami komunalnymi i przemyslowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemyslowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemyslowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemyslowymi Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi Gospodarka odpadami komunalnymi P P P P P P P P P P Liczba nowowybudowanych spalarni Liczba zmodernizowanych spalarni Liczba nowowybudowanych kompostowni Liczba zmodernizowanych kompostowni Liczba nowowybudowanych sktadowisk Liczba zmodernizowanych sktadowisk Liczba nowowybudowanych sortowni Liczba zmodernizowanych sortowni Liczba innych nowowybudowanych zaktadow ZUO Liczba innych zaktadow ZUO zmodernizowanych i nr7f»tnv«jnw\/mi Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wod pitna. Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wod pitna. Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wod? pitna. Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wod? pitna. P P P P Dtugosc wybudowanej sieci wodoci^gowej Dlugosc zmodernizowanej sieci wodociajowej Dlugosc wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu Dtugosc zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu NARODOWA STRATECIA SP6JNO5CI LRPOi LUBUSKI onn-7 orn-a OPERACYJNY 35

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r.

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r. Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Wersja na dzień 26.04.2012r. Spis treści Wstęp... 2 Wskaźniki horyzontalne... 4 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2015 r. najmniej 1 projekt, ktorego okres trwatosci nie koriczy si? w 2015 r., a ktory uzyskat najwi^kszajiczbe

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni

Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie. Wskaźnik kluczowy krajowy. Wskaźnik agregujący. Common Indicator. rezultat bezpośredni Zalącznik 1. WLWK 2014 dla EFRR, FS, PT Nazwa wskaźnika Rodzaj wskaźnika Funkcja Programowanie Demarkacja Wartość docelowa wskaźnik output - produkt output - rezultat bezpośredni Common Indicator Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Instrukcja wypełniania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012 212 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 za rok 212 1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki:

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki: 35 kwalifikowalnosci okreslone w Wytycznych, 6. Do wspotfinansowania ze srodkow UE nie mozna przedtozyc projektu, ktory zostal fizycznie ukoficzony lub w petni zrealizowany przed przedlozeniem IZ wniosku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.5 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 projekt wersja 1.0 z 10 czerwca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 przyjęty Uchwałą nr 34/1171/15 Zarządu Województwa z dnia 26 sierpnia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015-06 - ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ. Nr 101/4/15/AS. MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ]

Warszawa, 2015-06 - ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ. Nr 101/4/15/AS. MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ] Warszawa, 2015-06 - ^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ Data 2015-07-02 Nr 101/4/15/AS MlmSIEfiSTWO OBROHy HAfiOOOWtJ KANCELARIA JAWNA NB ] Nr. 2015-06-^ 3 0 SEKRETARZ STRONY RZ4DOWEJ KOMISJI WSPOLNEJ RZ^DU I

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych alnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 Tabela transpozycji pi działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

23 zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie

23 zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie 3. Postęp wdrażania programu wg Osi priorytetowych 3.1 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu 3.1.1 Osiąganie celów i analiza postępów Celami Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE ZA 2009R. Spis:

FINANSOWE ZA 2009R. Spis: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ~ KROSNIENSKI HOLDING KOMUNALNY SPOLKA Z OGRANICZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009R. Spis: 1. Wprowadzenie do sprawozdania.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej na ochrone srodowiska

Fundusze Unii Europejskiej na ochrone srodowiska Fundusze Unii Europejskiej na ochrone srodowiska Czerwiec 2005 Opracowanie: Ministerstwo Srodowiska Departament Integracji Europejskiej www.cios.gov.pl 2 W niniejszej broszurze przedstawione zostaly mozliwosci

Bardziej szczegółowo