Dziaª utrzymania ruchu aplikacja wspomagaj ca zarz dzanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziaª utrzymania ruchu aplikacja wspomagaj ca zarz dzanie"

Transkrypt

1 Dziaª utrzymania ruchu aplikacja wspomagaj ca zarz dzanie Instrukcja instalacji Joanna Siwiec-Matuszyk i Ryszard Matuszyk 13 lutego 2006 Spis tre±ci 1 Przygotowanie do instalacji Wst p Zakªadanie bazy danych Tworzenie tabel Dodawanie konta u»ytkownika Konguracja sterownika ODBC Instalacja i uruchomienie programu

2 1 Przygotowanie do instalacji 1.1 Wst p System wspomagania pracy Dziaªu Utrzymania Ruchu pracuje w systemach: Windows9x WindowsNT4.x Windows2000 Windows Millenium Windows XP Program mo»na zainstalowa w dowolnym katalogu na dowolnym dysku lokalnym b d¹ sieciowym. Instalacja przebiega dwuetapowo: Etap I: Administrator MS SQL Server 7.0 powinien zaªo»y baz danych UR zgodnie z opisem w rozdziale 1.2. Tabele bazy danych mo»na wczyta za pomoc zaª czonego skryptu SQL UR.sql. Skrypt UR.sql zostaª doª czony do programu. Je±li skrypt UR.sql ulegnie zniszczeniu, wówczas nale»y utworzy tabele bazy danych zgodnie z opisem w rozdziale 1.3. Administrator winien doda konta u»ytkowników bazy danych UR zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale 1.4. Etap II: Administrator lub u»ytkownik winien zainstalowa program w dowolnym katalogu na dysku lokalnym lub sieciowym (przykªad katalogu instalacyjnego: c:\dzialur). Nast pnie nale»y skongurowa sterownik ODBC zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 1.5. Aby program System wspomagania pracy Dziaªu Utrzymania Ruchu mógª poprawnie funkcjonowa, wymagana jest wcze±niejsza instalacja MS SQL Server 7.0. Pakiet ten mo»na zainstalowa na dysku lokalnym lub sieciowym. W przypadku systemów WindowsNT4.x i Windows2000 instalacja MS SQL Server 7.0 le»y w gestii administratora. Program System wspomagania pracy Dziaªu Utrzymania Ruchu poprawnie pracuje z obiema wersjami instalacji MS SQL Server 7.0. Program umo»liwia jednoczesn prac kilku u»ytkowników na tych samych tabelach z danymi. Program mo»na równie» uruchomi w trybie DEMO. Pozwala to na ocen zalet programu, jego mo»liwo±ci i funkcjonalno±ci bez potrzeby instalacji SQL'a oraz zakªadania bazy. Oczywi±cie funkcje zwi zane z zapisem i edycja danych w bazie nie s w wersji DEMO dost pne. 2

3 1.2 Zakªadanie bazy danych W celu zaªo»enia nowej bazy danych na MS SQL Serwer 7.0 nale»y uruchomi program Enterprise Manager z dostarczonego przez rm Microsoft pakietu oprogramowania. Enterprise Manager znajduje si w menu [Start] -> [Programs] -> [Microsoft SQL Server 7.0]. Po uruchomieniu programu Enterprise Manager ekran monitora powinien wy±wietla okno jak na rysunku 1 Rysunek 1: Okno programu Enterprise Manager Nast pnie nale»y kolejno rozwija poziomy listy w oknie Console Root, a» do otwarcia poziomu ADMIN(Windows NT). Na tym poziomie zakªada si baz danych. W tym celu naci±nij prawy przycisk myszki na elemencie listy Databases. Otworzy si menu kontekstowe jak na rysunku 2. Wybierz pozycje [New Database] a nast pnie przejd¹ do zakªadki General. W polu edycyjnym Name wpisz nazw bazy danych, np "UR". MS SQL Server 7.0 utworzy dwa pliki, plik z tabelami UR Data.mdf oraz plik z dziennikiem transakcji UR Log.ldf. Na rysunku 3 przedstawiono zakªadk General z podstawowymi ustawieniami. 3

4 Rysunek 2: Okienko kontekstowe zakªadania bazy danych. 4

5 Rysunek 3: Zakªadka General 5

6 1.3 Tworzenie tabel W MS SQL Server 7.0 mo»na utworzy tabele zwykªe lub tymczasowe. Tabele te mog by lokalne (widoczne w bie» cej sesji) lub globalne (widoczne we wszystkich sesjach). Nazwy tabel musz by niepowtarzalne. Ka»d warto± w tabeli mo»na ograniczy (constraint). Ograniczenia te wprowadza si w trakcie procesu tworzenia tabel. Dost pne typy ogranicze«dla pól tabel przedstawiono w tabeli 1. Tablica 1: Typy ogranicze«pól tabeli Typ ograniczenia znaczenie ograniczenia PRIMARY KEY jednoznacznie identykuje rekord w tabeli FOREIGN KEY wyst puje w relacji pomi dzy tabelami NOT NUL musi zawiera informacje przed zapisaniem rekordu CHECK narzuca warto± wprowadzonej danej UNIQUE wymusza warto± unikatow Tworzenie tabel odbywa si za pomoc programu Enterprise Manager. Aby rozpocz proces tworzenia wcze±niej zaprojektowanych tabel nale»y rozwin list Databases znajduj c si w oknie Console Root a nast pnie wybra element UR (jest to wcze±niej zaªo»ona baza danych co opisano w rozdziale 1.2). Dodanie tabeli Czesci do uprzednio zaªo»onej bazy danych UR, polega na otwarciu okienka kontekstowego przez klikni cie prawym klawiszem myszki na komponencie Tables i wyborze opcji New Table... Operacj t przedstawia rysunek 4. Nast pnie w polu edycyjnym Choose Name (rysunek 5) nale»y wpisa nazw tworzonej tabeli czyli zesci"i zatwierdzi wciskaj c klawisz [OK]. Po wykonaniu tych operacji znajdziesz si w oknie edycyjnym tworzenia pól tabeli Czesci. W oknie tym nale»y wprowadzi nazwy kolumn oraz zaznaczy ich wªa±ciwo±ci. W tabeli 2 zebrano opis wªa±ciwo±ci pól kolumn. Na rysunku 6 pokazano wprowadzone prawidªowo pola tabeli Czesci oraz ich wªa±ciwo±ci. Na kolumnie indeks tabeli Czesci utworzono klucz gªówny (PRIMARY KEY) a MS SQL Server 7.0 automatycznie naªo»yª ograniczenie (constraint) typu (UNIQUE). 6

7 Rysunek 4: Okienko kontekstowe tworzenia tabel w programie Enterprise Manager. Tablica 2: Opis wªa±ciwo±ci pól kolumn. Wªa±ciwo± Opis Column Name Nazwa kolumny Datatype Typ kolumny Length Dªugo± typu Precision Precyzja Scale Skala Allow Null Dozwolone warto±ci puste Default Value Warto± domy±lna pocz tkowa Identity Warto± jednoznacznie identykuj ca rekord Identity Seed Warto± pocz tkowa Identity Identity Increment Przyrost warto±ci Identity Seed IsRowGuid TRUE warto± unikalna (globalna) Identity óªty kluczyk Klucz podstawowy PRIMARY KEY 7

8 Rysunek 5: Okienko Choose Name w programie Enterprise Manager. Rysunek 6: Tabela Czesci. 8

9 Post puj c w podobny sposób nale»y stworzy nast puj ce tabele: Dostawcy Gwarancje Konserwacje Nazwy Typy Wnioski Powiazania PowiazaniaCD PowiazaniaCW PowiazaniaNT PowiazaniaNTD Na rysunkach 7 do 17 Zamieszczono wykaz wªa±ciwo±ci kolumn wszystkich tabel bazy danych UR Systemu wspomagania pracy Dziaªu Utrzymania Ruchu. Rysunek 7: Tabela Dostawcy. 9

10 Rysunek 8: Tabela Gwarancje. Rysunek 9: Tabela Konserwacje. Rysunek 10: Tabela Nazwy. 10

11 Rysunek 11: Tabela Typy. Rysunek 12: Tabela Wnioski. Rysunek 13: Tabela Powiazania. 11

12 Rysunek 14: Tabela PowiazaniaCD. Rysunek 15: Tabela PowiazaniaCW. Rysunek 16: Tabela PowiazaniaNT. 12

13 Rysunek 17: Tabela PowiazaniaNTD. 1.4 Dodawanie konta u»ytkownika System wspomagania pracy Dziaªu Utrzymania Ruchu w zaªo»eniach dostosowano do pracy z kilkoma u»ytkownikami o równych prawach dost pu do bazy danych UR. Zaªo»enie to, absolutnie nie przeszkadza w zakªadaniu u»ytkowników o ró»nych prawach dost pu, ale jest to sprawa administratora MS SQL Server 7.0. W rozdziale tym zostanie pokazany sposób zakªadania konta u»ytkownika o prawach pozwalaj cych mu na wykorzystanie wszystkich funkcji oferowanych przez System wspomagania pracy Dziaªu Utrzymania Ruchu. Aby zaªo»y takie konto nale»y uruchomi program Enterprise Manager zgodnie z opisem z podrozdziaªu 1.2. Nast pnie nale»y wybra myszk element listy Security z okna Console Root. Nawigacj po elementach listy okna Console Root opisano w podrozdziale 1.2. Lokalizacj elementu Security w okienku Console Root pokazano na rysunku 18. Teraz nale»y klikn dwukrotnie w ikon Logins by wy±wietli informacj o istniej cych ju» u»ytkownikach. By doda nowego u»ytkownika bazy danych UR, nale»y klikn prawym klawiszem myszki w element listy Logins, a nast pnie wybra opcj New Login... Na rysunku 19 pokazano efekt powy»szych dziaªa«. W okienku New Login... (rysunek 20) nale»y: wprowadzi nazw u»ytkownika (w przykªadzie: Rysiek) w polu Name, wybra domen w polu Domain, wybra nazw bazy danych w polu Database. 13

14 Rysunek 18: Skªadowe elementu Security. 14

15 Rysunek 19: Okienko kontekstowe dodawania u»ytkownika. 15

16 Rysunek 20: Okienko wªa±ciwo±ci nowego u»ytkownika. 16

17 Nast pnie nale»y przej± do zakªadki Database Access (rysunek 21) i w polu Permit wybra nazw bazy danych UR. trzeba równie» ustali dost p do bazy danych jako db datawriter w polu Permit in database role. Rysunek 21: Okienko ustawiania dost pu do bazy danych. 1.5 Konguracja sterownika ODBC Proces konguracji sterownika ODBC przedstawiono na przykªadzie systemu operacyjnego Windows2000. Z pulpitu nale»y przej± do okna Data Sources (ODBC) (rysunek 22) wybieraj c po kolei: [My Computer]->[Control Panel]->[Data Sources (ODBC)]. Tam nale»y wykona wªa±ciw konguracj sterownika ODBC. Aby doda nowe poª czenie ODBC wybierz przycisk [Add]. Po pojawieniu si okna Create New Data Source (rysunek 23) w li±cie sterowników wybierz SQL Server. Po wci±ni ciu przycisku [Finish] pojawi si kolejne okienko (rysunek 5.5.4). W polu Name wpisz nazw poª czenia ODBC oraz wybierz nazw serwera SQL z rozwijanej listy w polu Server. 17

18 Rysunek 22: Okienko ODBC Data Source Administrator. Rysunek 23: Wybór driver'a dost pu do bazy danych. 18

19 Rysunek 24: Okienko nazwy poª czenia ODBC. Po wci±ni ciu przycisku [Next] pojawia si okienko umo»liwiaj ce wybór sposobu wery- kacji u»ytkownika (rysunek 25). MS SQL Serwer 7.0 dopuszcza dwa tryby werykacji: Tryb uwierzytelniania Windows NT Tryb uwierzytelniania serwera SQL Zaleca si wybranie pierwszej z opcji, gdy» sprawdzenie autoryzacji u»ytkownika przez Windows NT jest bezpieczniejszym mechanizmem logowania. Po wci±ni ciu przycisku [Next], nast puje przej±cie do kolejnego okna (rysunek 26) w którym nale»y wybra domy±ln baz danych. Uaktywnij check box Change the default database to i rozwi«combo box z dost pnymi bazami danych na MS SQL Server 7.0. Wybierz uprzednio zaªo»on baz danych UR. Nast pnie naci±nij przycisk [Next] a w nast pnym oknie [Finish]. Rysunek 27 przedstawia okienko, w którym mo»na przetestowa poprawno± konguracji poª czenia ODBC. W tym celu nale»y wcisn przycisk [Test Data Source...] Rysunek 28 przedstawia widok okna z wynikiem testu potwierdzaj cy poprawn konguracj sterownikiem ODBC. Je±li okno nie zawiera wpisu TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!, wówczas nale»y powtórz wszystkie kroki konguracji sterownika ODBC. Po powrocie do okienka 27 (po przyci±ni ciu [OK]) nale»y zako«czy proces konguracji ODBC wciskaj c przycisk [OK]. Je±li sterownik ODBC skongurowano poprawnie, to w oknie ODBC Data Source Administrator powinien pojawi si wpis:ms-sql. 19

20 Rysunek 25: Okienko wyboru rodzaju autoryzacji. Rysunek 26: Okienko wyboru domy±lnej bazy danych. 20

21 Rysunek 27: Okienko testu poª czenia ODBC. Rysunek 28: Okienko statusu testu poª czenia ODBC. 21

22 1.6 Instalacja i uruchomienie programu Aby przygotowa program do uruchomienia nale»y do wybranego katalogu skopiowa pliki wyszczególnione w tabelce 3. Tablica 3: Zawarto± katalogu instalacyjnego nazwa pliku rozmiar data utworzenia godzina kategoria Clbr110.dll :57 systemowy Mthr110.dll :57 systemowy Plbr110.dll :57 systemowy Wcmdda26.dll :56 systemowy DzialUR.exe :29 program UR.sql :06 skrypt Aby uruchomi program System wspomagania pracy Dziaªu Utrzymania Ruchu, dwukrotnie kliknij lewym klawiszem myszki w ikon o nazwie DzialUR.exe. 22

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja 6 3.1 Przygotowanie do instalacji.......................

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network

Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network Remigiusz Górecki Paweª Topa Dariusz bik 11 stycznia 2009 Data wykonania Skªad Grupy Ocena Podczas wykonywania wiczenia odznaczaj wykonane podpunkty Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocªawskiej Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Šukasz Rajchel Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dra Marcina

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio System SCADA WinCC poza wszechstronn funkcjonalno ci zintegrowanych mechanizmów programowych oraz szerok gam modu ów opcjonalnych, posiada równie standardowo wbudowane edytory skryptów u ytkownika daj

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Instalacja stacji roboczej z obrazu bazowego (PD2) Zadanie 1 sprawdzenie po cze sieciowych

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania Manager eclicto Instrukcja obsługi Nowa kultura czytania 1 Page 1 of 23 eclicto - Nowa kultura czytania Program Manager eclicto słu y do zarz dzania plikami w komputerze i czytniku eclicto. Rozpocz cie

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo